22.06.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.10)

21.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam [:].

 

Priekules novada dome izskatīja J[:] P[:], [:], 03.06.2011. iesniegumu par nekustamā īpašuma [:] sadalīšanu.

Īpašums  [:] 57,7 ha  kopplatībā [:] ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 2006. gada 25. aprīlī, žurnāla  Nr.300001221036.

           Uz zemes gabala [:] atrodas ēkas un būves.

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā  ar spēkā esošo Priekules pagasta teritorijas plānojumu (2008.-2020.gadam), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, būvnormatīviem un citiem LR pastāvošajiem normatīvajiem dokumentiem.

 

Atbilstoši Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 11.1.1. punktam, „Zemes ierīcības likuma” 3. punktam Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes īpašumam  [:], 57,7 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:],  [:].

 

2. Uzsākt zemes īpašuma [;] 57,7 ha platībā [:], kadastra Nr.[:], sadalīšanu divās zemes vienībās, saskaņā ar lēmuma pielikumu (zemes robežu plānu).

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja 3400). 

 

22.§ Par adreses precizēšanu un adreses piešķiršanu dzīvojamo ēku telpu grupām Bunkas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta (VZD) Kurzemes reģionālās nodaļas 05.05.2011.gada vēstuli Nr.2-04.1-K/153 „Par adrešu sarakstu nosūtīšanu”  (reģ.Nr. 3-06/455 no 10.05.2011.) ar  lūgumu pašvaldībai pieņemt lēmumu par adrešu piešķiršanu vai precizēšanu adresācijas objektiem, kuri minēti vēstules pielikumā Nr.1 Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto telpu grupu saraksts, kurām nav apstiprinātas adreses.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11. punktam, adresācijas objekts ir telpu grupa.

           

 Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9, 2.11., 29., 39.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt adreses ēkā „Dambras”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460010122001, esošajām dzīvojamo telpu grupām:

1.1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460010122001001, dzīvoklis Nr.1, - „Dambras” - 1, Bunkas pag., Priekules nov.;

1.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460010122001002, dzīvoklis Nr.2, - „Dambras” - 2, Bunkas pag., Priekules nov.;

1.3. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460010122001003, dzīvoklis Nr.3, - „Dambras” - 3, Bunkas pag., Priekules nov.;

1.4. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460010122001004, dzīvoklis Nr.4, - „Dambras” - 4, Bunkas pag., Priekules nov.;

1.5. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460010122001005, dzīvoklis Nr.5, - „Dambras” - 5, Bunkas pag., Priekules nov..

 

2. Piešķirt adreses ēkā „Kroniņi”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460030083001 esošajām dzīvojamo telpu grupām:

2.1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460030083001001, dzīvoklis Nr.1, - „Kroniņi” - 1, Bunkas pag., Priekules nov.;

2.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460030083001002, dzīvoklis Nr.2, - „Kroniņi” - 2, Bunkas pag., Priekules nov.;

2.3. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460030083001003, dzīvoklis Nr.3, - „Kroniņi” - 3, Bunkas pag., Priekules nov.;

2.4. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460030083001004, dzīvoklis Nr.4, - „Kroniņi” - 4, Bunkas pag., Priekules nov.;

2.5.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460030083001005, dzīvoklis Nr.5, - „Kroniņi” - 5, Bunkas pag., Priekules nov.;

2.6. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460030083001006, dzīvoklis Nr.6, - „Kroniņi” - 6, Bunkas pag., Priekules nov.;

2.7. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460030083001007, dzīvoklis Nr.7, - „Kroniņi” - 7, Bunkas pag., Priekules nov..

 

3. Piešķirt adreses ēkā „Melderi”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460010253001, esošajām dzīvojamo telpu grupām:

3.1.telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460010253001001, dzīvoklis Nr.1, - „Melderi” - 1, Krote, Bunkas pag., Priekules nov.;

3.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460010253001002, dzīvoklis Nr.2, - „Melderi” - 2, Krote, Bunkas pag., Priekules nov.;

3.3. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460010253001003, dzīvoklis Nr.3, - „Melderi” - 3, Krote, Bunkas pag., Priekules nov.;

3.4. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460010253001004, dzīvoklis Nr.4, - „Melderi” - 4, Krote, Bunkas pag., Priekules nov.;

3.5. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460010253001005, dzīvoklis Nr.5, - „Melderi” - 5, Krote, Bunkas pag., Priekules nov.;

3.6. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460010253001006, dzīvoklis Nr.6, - „Melderi” - 6, Krote, Bunkas pag., Priekules nov.;

3.7. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 64460010253001007, dzīvoklis Nr.7, - „Melderi” - 7, Krote, Bunkas pag., Priekules nov..

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

23.§ Par B.J[:] atteikšanos no daļas nomas zemes „Mazsanderi”, Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi B[:] J[;], personas kods [:], dzīvojošas [:], 13.05.2011. iesniegumu par atteikšanos no daļas nomas zemes ar nosaukumu „Mazsanderi”, zemes vienības kadastra apzīmējums 64980030060 – 3,0 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Virgas pagasta padomi un B[:] J[;] 26.02.2007. tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.27/2007 par zemes „Mazsanderi”, apzīmējums kadastrā 64980030060, 4,0 ha lielā platībā iznomāšanu līdz  31.12.2011.gadam, kā pirmnomas personai.

Uz augstāk minētās zemes vienības atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Saskaņā ar Virgas pagasta pārvaldes 2011.gada 16.maija izdotu apliecinājumu Nr.86 ”Par pēdējo dzīvesvietu” dzīvojamā mājā [:] no 1996.gada 24.oktobra dzīvesvieta deklarēta un patstāvīgi dzīvo B[:] J[;], personas kods [:].

Saskaņā ar iesniegumam pievienoto zemes robežu skici ar iezīmētu platību B.J[:] vēlas turpmāk nomāt zemi ap mājām 1,0 ha platībā. No pārējās zemes  nomas atsakās, jo nespēj apstrādāt.

Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008.gada lēmumu Nr.1.24, protokols Nr.10, pielikums Nr.22, zemes vienība „Mazsanderi” ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktā, ir noteikts, ka lauku apvidus zemes nomas līgumu par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu.

Pamatojoties uz B.J[:] 13.05.2011. iesniegumu, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.,5.1., 7. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr.VPP-2007/27 no 26.02.2007., noslēgtu ar  B[:] J[:], personas kods  [:], par zemes „Mazsanderi” 4,0 ha lielā platībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980030060, iznomāšanu.

 

2. Noslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar B[:] J[:], personas kods [:], par 1,0 ha zemes nomu no zemes vienības „Mazsanderi”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980030060, saskaņā ar zemes robežu skici (pielikumā), slēdzot līgumu uz 10.gadiem.

 

3. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

24.§ Par I.S[:] atteikšanos no daļas nomas zemes „Kallas”, Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi I[:] S[:], dzīvojošas [:], 19.05.2011. iesniegumu par atteikšanos no daļas nomas zemes ar nosaukumu „Kallas”, kadastra apzīmējums 64980030047 – 2,4 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Virgas pagasta padomi un I[:] S[:] 30.08.2007. tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.VPP-2007/102 par zemes „Kallas”, apzīmējums kadastrā 64980030047, 7,9 ha lielā platībā iznomāšanu līdz  31.12.2012., kā pirmnomas personai. Dabā zemes platība ir 4,5 ha. Platība tiks precizēta.   

Uz augstāk minētās zemes vienības atrodas lopu fermas drupas, kuras piederība nav noskaidrota.    

Saskaņā ar iesniegumam pievienoto zemes robežu skici ar iezīmētu platību, I.S[:] vēlas turpmāk nomāt zemi 2,1 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām. No pārējās zemes  nomas atsakās. 

Saskaņā ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.24, protokols Nr.10, pielikums Nr.22, zemes vienība „Kallas” ir pašvaldībai piekrītoša zeme. 

Atbilstoši Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktam, ir noteikts, ka lauku apvidus zemes nomas līgumu par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu.  

Pamatojoties uz I.S[:] 19.05.2011. iesniegumu, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.,5.1., 7. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izbeigt I[:] S[:], personas kods [:], zemes nomas tiesības uz zemi „Kallas”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980030047,  2,4 ha lielā platībā. 

 

2. Slēgt vienošanos par grozījumiem 30.08.2007.  zemes nomas līgumā Nr. VPP- 2007/102 par zemes „Kallas”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980030047,  2,1 ha platībā iznomāšanu, saskaņā ar zemes robežu skici (pielikumā).

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

25.§ Par R.P[:] atteikšanos no nomas zemes „Brunči”, Virgas pag., Priekules nov. un statusa maiņa zemes vienībai

 

Priekules novada dome izskatījusi R[:] P[:], dzīvojošas [:], 24.05.2011. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/376) par atteikšanos no nomas zemes ”Brunči” 2,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980020129, Virgas pag., Priekules nov., sakarā ar dzīvesvietas maiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Priekules novada domi un R[:] P[:] 2010.gada 1.augustā  noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/37-2010 par zemes „Brunči” 2,7 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980020129, iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām .

Ar Virgas pagasta padomes 24.02.2009. lēmumu Nr.1.15, protokols Nr.4, augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītošā zeme.

R.P[:] labprātīgi atsakās no iznomātās zemes, kā iemeslu minot dzīvesvietas maiņu.

Sakarā ar to, ka zemes vienība netika apstrādāta, aprēķināts papildus nekustamā īpašuma nodoklis par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi par summu Ls 7,37. Nav samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par 2010.gadu Ls 5,51 un 2011.gadu I un II ceturksni Ls 7,90. Nodokļa parāds uz 24.05.2011. Ls 21,51, kā arī nomas maksas parāds par laika periodu no 2010. -2011.gada 24.maijam ir  Ls 7,16, .sk. kavējuma nauda Ls 0,69. Kopā  Ls 28,67 .

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļu, ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs saskaņā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punktu noteikts piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā.

 

Pamatojoties uz R.P[:] 23.05.2011. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu, 20.panta 1.daļas 3.punktu, 26.panta 1.daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pārtraukt 01.08.2010. zemes nomas līgumu  Nr.3-36/37-2010, par zemes „Brunči” 2,7 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980020129, iznomāšanu R[:] P[:].

 

2. Uzdot Virgas pagasta pārvaldei brīdināt R.P[:] un uzaicināt 30 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas labprātīgi nomaksāt nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un kavējuma naudu, kopsummā par zemi Ls 21,51. Nomas maksas pamatparādu un kavējuma naudu, kopsummā Ls 7,16. Kopā Ls 28,67 (uz 24.05.2011.).

 

3. Mainīt zemes vienībai „Brunči” 2,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980020129, Virgas pag., Priekules nov., statusu, to ieskaitot rezerves fonda zemēs.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

26.§ Par nekustamā īpašuma [:] sadalīšanu.

 

Priekules novada dome izskatījusi V[:] V[:], personas kods [:], dzīvojošas [:], 16.05.2011. iesniegumu ar lūgumu ļaut sadalīt  nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], [:], divos atsevišķos īpašumos. Zemes lietošanas mērķis netiek mainīts.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [:], ir V[:] V[:] īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas [:] zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.100000368336.

Nekustamais īpašums [:] 15,15 ha kopplatībā, kadastra Nr.[;], sastāv no 3 (trim) atsevišķām zemes vienībām – 1.zemes vienība 0,56 ha platībā, kadastra apzīmējumu [:], 2.zemes vienība 1,13 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], 3.zemes vienība 13,46 ha platībā, kadastra apzīmējums [:].

Īpašnieks vēlas sadalīt  nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], atdalot 3. zemes vienību 13,46 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu [:].

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam, zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.   

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.03.2007.gada noteikumu Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objektu noteikšanu” 140.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], 3.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], saskaņā ar pielikumu - zemes robežu plānu.

 

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā [:] – 13,46 ha platībā, piešķirt nosaukumu [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

27.§ Par zemesgabala Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.

 

Pirms sēdes jautājuma iesniedzēja atsaukusi savu iesniegumu.

28.§ Par divu zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma [:] un jauna nosaukuma piešķiršanu.

 

Priekules novada dome izskatījusi I[:] M[:], dzīvojošas [:], 25.05.2011. iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/379), ar lūgumu no viņai piederošā nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], [:], atdalīt divus zemes gabalus ar kadastra apzīmējumu [:]; 2.24 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu [:]; 1.69 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu un piešķirot tam nosaukumu [:]. Zemes lietošanas mērķis netiek mainīts.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [:], ir I[:] M[:] īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas [:] zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr.[:].

Nekustamais īpašums [:] 8,27 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 6 (sešām) atsevišķām zemes vienībām.

Īpašnieks vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], divus  zemes gabalus – 2,24 ha platībā, kadastra apzīmējums [:] un 1,69 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], izveidojot jaunu īpašumu, piešķirot tam nosaukumu [:].

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam zemes ierīcības projektu izstrādā sekojošiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību robežu pārkārtošanai, zemes vienību apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, zemes konsolidācijai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai, pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām(teritorijām).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.   

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.03.2007.gada noteikumu Nr.182 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objektu noteikšanu” 140.punktu., Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], atsevišķos zemesgabalus 2,24 ha platībā, kadastra apzīmējums [:] un 1,69 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], saskaņā ar pielikumiem- zemes robežu plāniem (uz 2 lapām).

 

2. Piešķirtjaunizveidotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu – [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

29.§ Par zemes gabalu sadalīšanu un lietošanas mērķu piešķiršanu daudzdzīvokļu mājām Bunkā, Bunkas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi I[:] K[:] 27.04.2011. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/59, par zemes gabalu sadalīšanu un lietošanas mērķu piešķiršanu daudzdzīvokļu mājām Bunkā, Bunkas pag., Priekules novadā.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: lai ierakstītu zemesgrāmatā Bunkas pagasta Bunkas ciema daudzdzīvokļu  mājas  Lielā iela 10, „Lāčplēši”, Dzirnavu iela 4, jāmaina grafiskais pielikums šo ēku uzturēšanai nepieciešamajām platībām, jāatdala zeme zem kūtiņām un garāžām, kuras nevar privatizēt reizē ar dzīvokļiem un jānosaka lietošanas mērķis.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 20.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska, Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Zemes vienībai Lielā iela 10 -

1.1. mainīt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra Nr.6446 005 0237 un atdalīt zemes gabalu uz kura atrodas garāžas;

1.2. noteikt ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamo platību ~ 0,4 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas;

1.3. noteikt lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0702.

 

2. Zemes vienībai „Lāčplēši” –

2.1. mainīt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra Nr.6446 005 0063 un atdalīt zemes gabalu uz kuru atrodas kūtiņas;

2.2. noteikt ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamo platību ~ 0,8 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc kadastrālās uzmērīšanas;

2.3. noteikt adresi zemes vienībai „Lāčplēši”, kadastra Nr.6446 005 0063 un ēkām, kas uz tās atdodas ar kadastra Nr.6446 0063 001 – „Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads;

2.4. noteikt lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0702.

 

3. Zemes vienībai „Lāčplēšu kūtiņas” –

3.1. atdalītajam zemes gabalam uz kura atrodas kūtiņas un garāžas, piešķirt nosaukumu „Lāčplēšu kūtiņas”;

3.2. noteikt ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamo platību ~ 0,3 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies pie kadastrālās uzmērīšanas;

3.3. noteikt adresi zemes vienībai un ēkām, kas uz tās atrodas – „Lāčplēšu kūtiņas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads;

3.4. noteikt lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kods – 1003.

 

4. Zemes vienība Dzirnavu iela 4 –

4.1. mainīt grafisko pielikumu zemes vienībai ar kadastra Nr.6446 005 0236;

4.2. noteikt ēku un būvju uzturēšanai nepieciešamo platību ~ 0,5 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies pie kadastrālās uzmērīšanas;

4.3. noteikt lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kods 0701.

 

 

 

30.§ Par platību noteikšanu graudu noliktavas-kaltes „Kaupiņi” uzturēšanai Bunkas pagasta graudkopības kooperatīvai biedrībai.

 

Priekules novada dome izskatījusi Bunkas pagasta graudkopības kooperatīva biedrības valdes priekšsēdētājas L[:] G[:], reģ.Nr.40003160426, juridiskā adrese: „Dzirnavas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā, iesniegumu (reģ. Nr.3-13/338) ar lūgumu piešķirt ēku uzturēšanai ”Kaupiņi” un ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamo platību  Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460050067, zemi 1 ha platībā, kas atrodas uz Z[:] A[:] B[:] piederošās zemes [:].

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Bunkas pagasta Graudkopības kooperatīvai biedrība 1994.gada 23.martā pret pajām savā īpašumā ieguvusi graudu noliktavu-kalti „Kaupiņi” (privatizācijas akts Nr.58), reģistrēts ar Nr.1653.

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu un 26.pantu , ēkas (būves), kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma  tiesību un lietu tiesību spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā.

 

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un 1997.gada 30.janvāra likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu Zemesgrāmatā” 13.punktu, 16.punktu un 26.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

.

1. Noteikt Bunkas pagasta Graudkopības kooperatīvai biedrībai ar reģ. Nr.40003160426, piederošo ēku „Kaupiņi” uzturēšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā, kas atrodas uz Z[:] A[:] B[:] piederošās zemes vienības  [:], kadastra apzīmējumu [:], nepieciešamo platību 1,0 ha platībā pirms uzmērīšanas, kas pie ēku ierakstīšanas zemesgrāmatā var tikt precizēta .

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

31.§ Par pašvaldībai piekritīgās zemes ”Cīrulīši” , Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu A.M[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi J[:] Z[:] pers. kods [:], darbojas uz ģenerālpilnvaras pamata, ko izsniegusi 2007.gada 16.oktobrī  zvērināta notāre J[:] J[:] reģ. Nr.10694, iesniegumu (saņemts 16.05.2011.) ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Cīrulīši”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64460010141,  0.7 ha platībā, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Bunkas pagasta  padomes 2009.gada 27.decembra sēdes protokola Nr.15, 3.6.9 punktu, uz nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Cīrulīši”, kadastra Nr.64460010141;  0.7 ha lielā platībā, Ž[:] Š[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības, un piešķirtas pirmnomas tiesības, kā arī minētā zemes vienība ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas ēka un palīgēka, kuras mantojuma apliecībā netiek minētas. Zeme „Cīrulīši” pēc mantojuma apliecības 02.02.2006.  ar Reģ.Nr.1653, pieder A[:] M[:] .

 

Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu personai, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem.

 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.644 ”Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un  nomas maksas aprēķināšanas kārtību ” 7.punktu - gada nomas maksa tiek aprēķināta 0,5 % apmērā no kadastrālās vērtības.

 

 

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.daļu un Ministru kabineta noteikumi Nr.644 „Par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt A[:] M[:], personas kods [:], zemes vienību  ar nosaukumu ”Cīrulīši”, Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 0.7 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 64460010141, slēdzot zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici. Lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

32.§ Par zemes „Parka iela 1”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu I.V. A[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi I[:] V[:] A, dzīvojošas [:], 20.05.2011. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/368) ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Parka iela 1” – 3,6 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460050058, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kā potenciālajai mantiniecei.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 28.10.2010. lēmumu Nr.23, protokols Nr.18, uz  nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Parka iela 1” izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības I[:] A[:], jo netika izpildīti Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumi.

Zemes gabalam noteica  statusu kā pašvaldībai piekrītošā zeme

Zemes lietotājs I[:] A[:] miris 29.03.2000. (miršanas apliecība LV AB  405756).

Iesniegumu uzrakstījusi I.A[:] sieva I[:] V[:] A[:], kura savu radniecību pierādīja ar klāt pievienoto laulības apliecības kopiju (Nr. LV AB 117805), viņa arī maksā nekustamā īpašuma nodokli.

Uz augstāk minētā zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka. Ēku piederības dokumenti nav iesniegti.   

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 4.punktu, noteikts, ka zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.2 punktu, kas nosaka, ka, no 2010.gada 1.janvāra apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt I[:] V[:] A[:], personas kods [:], zemes gabalu 3.6 ha platībā ar nosaukumu Parka iela 1, Bunkas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 64460050058, lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Zemes nomas līgumā iekļaut punktu, ka pašvaldībai ir vienpusējas tiesības lauzt zemes nomas līgumu pirms minētā termiņa, ja mantošanas ceļā īpašumu iegūst cita persona.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

33.§ Par zemes vienības „Ukstiņi” iznomāšanu I. A. F[:], Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi I[:] A[:] F[:] 13.05.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Ukstiņi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980030074;  15,3 ha lielā platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 28.04.2011. lēmumu Nr.29, protokols Nr.7, tika pārtraukts zemes nomas līgums ar T.A.F[:] par zemes „Ukstiņi”, Virgas pag., Priekules pag., iznomāšanu sakarā ar nomnieka nāvi.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64980030074 ir apbūvēta un ir pašvaldībai piekrītoša zeme, saskaņā ar Priekules novada domes 26.11.2009.  lēmumu Nr.47 (protokols Nr.14). Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā ēka ar palīgēkām.

 Saskaņā ar Virgas pagasta pārvaldes 2011.gada 16.maija izdotu apliecinājumu Nr.87 ”Par pēdējo dzīvesvietu” dzīvojamā mājā [:], no 1998.gada 19.janvāra dzīvesvieta deklarēta un  patstāvīgi dzīvo  I[:] A[:] F[;], personas kods 030940-11927 (T.A.F[:] sieva).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.punktu, kas nosaka, ka zemes nomas līgumu par privatizācijai vai atsavināšanai nenodotu apbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un  7.2.punktu, kas nosaka, ka, no 2010.gada 1.janvāra apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4., 7.2. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt I[:] A[:] F[:], personas kods [:], zemi ar nosaukumu ”Ukstiņi”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980030074;  15,3 ha  lielā platībā, slēdzot līgumu uz 5 gadiem.

 

2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Zemes nomas līgumā iekļaut punktu, ka pašvaldībai ir vienpusējas tiesības lauzt zemes nomas līgumu pirms minētā termiņa, ja mantošanas ceļā ēkas īpašumā iegūst cita persona.

 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

34.§ Par daļas zemes iznomāšanu V.L[:] no zemes vienības „Lielskraģīši”, Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi V[:] L[:] 17.05.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi 4,12 ha lielā platībā no zemes vienības „Lielskraģīši”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980020055. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu Nr.26, protokols Nr.1, zemes vienība „Lielskraģīši” ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Zeme ir instrumentāli uzmērīta - 16.10.2006. zemes robežu plāns. Zemes kopplatība ir 18,20 ha.

Daļu no zemes - 4,77 ha platībā nomā A.M[:].

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009., protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka, personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5. gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz V.L[;] 17.05.2011. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt V[:] L[:], personas kods [:], zemes gabalu 4,12 ha platībā no zemes vienības Lielskraģīši, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020055, ganībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieci) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.        Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

35.§ Par ēku „Lubejas”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., uzturēšanai nepieciešamās platības izdalīšanu un zemes iznomāšanu A.S[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi A[:] S[:], personas kods [:], dzīvojošas [:]., 30.05.2011. iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi „Lubejas”, apzīmējums kadastrā 64980040018 un „Tālās Lubejas”, apzīmējums kadastrā 64980040019, Virgas pag., Priekules nov., kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 30.09.2010. lēmumu Nr.38, protokols Nr.16, A[:] S[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi „Lubejas”, apzīmējums kadastrā 64980040018 un 64980040019 un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64980040019 piešķirts jauns nosaukums „Tālās Lubejas”.

Uz zemes vienības „Lubejas”, apzīmējums kadastrā 64980040018, atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām, kas saskaņā ar 17.05.1994. zvērināta notāra L[:] M[:] prakses vietā izdotu privatizācijas aktu Nr.218 (iereģistrēts ar Nr.1786), pieder A[:] S[:] mātei V[:] K[:], personas kods [:].

Atbilstoši likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1. un 2. punktam, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi un  neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

Saskaņā arValsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4 daļu un 4¹ daļu - pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku(būvju) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.   

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2 daļu - persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.

 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2., 4, 4¹ daļu, likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5 daļas 1. un 2. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. V[:] K[:], personas kods [:], piederošo ēku [:] uzturēšanai izdalīt no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Lubejas”, apzīmējums kadastrā 64980040018, nepieciešamo zemes platību ~ 0,2 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici, saglabājot nosaukumu „Lubejas” un kadastra apzīmējumu. Noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods NĪLM 0601. Noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošā zeme. 2. Pārējai zemes daļai ~ 1,0 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu „Pie Lubejām”. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101. Noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošā zeme.

 

2.   Iznomāt A[:] S[:], personas kods [:], zemi „Pie Lubejām” 1,0 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., slēdzot līgumu uz 10 (desmit) gadiem, saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes robežu skici.

 

3. Iznomāt A[:] S[:], personas kods [:], zemi „Tālās Lubejas” 1,2 ha, apzīmējums kadastrā 64980040019, Virgas pag., Priekules nov., slēdzot līgumu uz 10 (desmit) gadiem, saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes robežu skici.

 

4. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.        Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

5. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

36.§ Par daļu no zemes vienības Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov., nomu.

 

2011.gada 17.maijā Priekules novada domē reģistrēts (Nr.3-13/355) A[:] R[:], dzīvojoša [:], iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes vienības Raiņa iela 1B, Priekule, apzīmējums kadastrā, ~ 1400 m² platībā dzīvojamās mājas un pasta nodaļas uzturēšanai.

Uz Priekules  novada pašvaldības vārda  Liepājas Zemesgrāmatu nodaļā reģistrēta zemes vienība Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 002 0070, kopplatībā  4088 m².

Atbilstoši Priekules pilsētas teritorijas plānojuma (Apstiprināts ar Priekules novada domes  28.01.2010. lēmumu (prot. Nr.1) 45.§” grafiskajam pielikumam zemes vienība Raiņa iela 1B, Priekule, atrodas Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, 2011.gada 9.jūnija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.  Iznomāt A[:] R[:], dzīvojošam [:], daļu no zemes vienības Raiņa iela 1B, Priekule, Priekules nov., 1400 m² platībā (pirms uzmērīšanas) dzīvojamās mājas un pasta nodaļas uzturēšanai, bez apbūves tiesībām saskaņā ar pielikumu (izkopējumu no kadastra kartes), kas ir šī lēmuma neatņemam sastāvdaļa, nosakot :

1.1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteiktos nodokļus ;

1.2.  nomas līguma termiņu līdz 2012.gada 30.jūnijam.

 

2. A.R[:] divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt vienošanos par zemes vienības  nomu. Ja vienošanās netiek noslēgta, nomnieka vainas dēļ, lēmums zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu vienošanos, lēmuma 1.punkts.

 

4.Atbilstoši Administratīva procesa likuma 70., 76., 79. panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4,Liepājā, LV-3401).

37.§ Par zemes „Vītoli”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu I[:] D[:].

 

Priekules novada dome izskatīja I[:] D[:] 19.05.2011. iesniegumu Nr.3-13/361 par zemes  „Vītoli”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu.

Konstatēts, ka ar Priekules pagasta padomes 2007. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.6A[:] P[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienībām „Vītoli”, Priekules pag., Priekules nov., 10,0  ha platībā.

A[:] P[:] miris 17.08.2010.

Pamatojoties uz 17.05.2011. mantojuma apliecību Nr.578, uz zemes vienības „Vītoli” atrodas I[:] D[:] piederošas ēkas.

 Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 1. punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri nav iekļauti Lauku zemes izpirkšanas reģistrā, izbeidzamas lietošanas tiesības Augstāk minētās personas iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļu, 1. punktu, kas nosaka, ka uz zemes reformas gaitā pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, , Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, , Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt uz 10 gadiem I[:] D[:] zemes vienības „Vītoli”, Priekules  pag., Priekules nov. 1,1 ha platībā, kadastra Nr.64820040065 un zemes vienību 8,9 ha platībā ar kadastra Nr.64820040065.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Par iznomājamo zemes gabalu noslēdzams „Lauku apvidus zemes nomas līgums” divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

 

4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no     tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

 

38.§ Par zemes iznomāšanu G[:] D[:] Priekules pag., Priekules novadā.

 

Priekules novada dome izskatīja G[:] D[:],  adrese [:], 09.05.2011. iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala iznomāšanu 1,0 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.64820060062,  3,2 ha platībā pamatojoties uz Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.9,  piekrīt zemes reformas pabeigšanai.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Iznomāt uz   6 mēnešiem G[:] D[:] daļu no zemes vienības 1,0 ha platībā saskaņā ar zemes robežu plānu, ar kadastra Nr.64820060062, kas atrodas  Priekules  pagastā  Priekules novadā, lauksaimnieciskai izmantošanai.

 

2.                  Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3.                  Par iznomājamo zemes gabalu mēneša laikā noslēdzams nomas līgums.

 

 

39.§ Par zemes iznomāšanu M[:] K[:] Priekules pag., Priekules novadā.

 

Priekules novada dome izskatīja M[:] K[:],  adrese [:], 11.05.2011. iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša zemes gabalu iznomāšanu 0,1 ha  platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.64820070092,  6,8 ha platībā, pamatojoties uz Priekules pagasta padomes 17.09.2008.  lēmumu Nr.9, 1.§, piekrīt pašvaldībai.

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12.2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt M[:] K[:]  zemes gabalu 0,1 ha kopplatībā, saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 5 gadiem, kas atrodas uz Priekules  pagasta Priekules novada  pašvaldībai piekrītošām  zemes vienības ar kadastra Nr. 64820070092, lauksaimnieciskai izmantošanai.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Par iznomājamo zemes gabalu noslēdzams nomas līgums.

 

 

 

40.§ Par neapbūvēta zemesgabala „Pie Saulaines”, Saulaines, Priekules pag., Priekules nov., lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. Noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 16.2. apakšpunktam, 36.un 37.punktam, Priekules novada, Priekules pagasta Teritorijas plānojuma (Apstiprināts ar Priekules novada domes 28.01.2010.lēmumu (prot.Nr.1) 45.§ Saistošie noteikumi „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu” grafisko pielikumu, 2011.gada 9.jūnija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noteikt lietošanas mērķi Priekules novada pašvaldībai piekrītošam zemesgabalam „Pie Saulaines”, Saulaines, Priekules pag.,  Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0201; 2,8 ha platībai (pirms uzmērīšanas)  – Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme –kods 0501.

 

2. Piešķirt Priekules novada pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam, apzīmējums kadastrā 6482 006 0201;  2,8 ha platībai (pirms uzmērīšanas), nosaukumu „Pie Saulaines”, Saulaines, Priekules pag., Priekules nov., saskaņā ar pielikumu- izkopējums no kadastra kartes.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.un 79.pantu, lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā   spēkā stāšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā , Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.