22.12.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.22)

21.§ Par nomas līguma pagarināšanu īpašumā Aizputes iela 6, Priekule, IK „I.B[:] birojs”.

 

2011.gada 28.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts IK „I.B[:] birojs”, reģistrācijas Nr.42102031349,  I[:] B[:] iesniegums, kurā lūgts pagarināt telpu īres līgumu Aizputes ielā 6, Priekulē, IK „I.B[:] birojs” saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida noteikumiem” 9.punktu, kas nosaka, ka pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumus, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma termiņu (t.i. 12.gadi), izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus, IK „I.B[:] birojs” I.B[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Pagarināt 2010.gada 2.augustā noslēgto telpas nomas līgumu Nr.3-39/21-2010, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un IK „I.B[:] birojs” reģistrācijas Nr. 42102031349, I[:] B[:] par telpas, ēka Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., 2.stāvā 14,5 m² platībā nomu, nosakot  nomas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.
Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei.
Nomas maksā nav iekļauta maksa par apkuri. Nomnieks patstāvīgi norēķinās par apkuri.  
Pārējie nomas līguma (lēmuma 1.punkts) nosacījumi netiek mainīti.
2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V. R[:] sagatavot lēmuma 1. punktam atbilstošu vienošanos.
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.R[:].
 
4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta un 79 panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
22.§ Par 02.01.2008. Telpu nomas līguma Nr.7 pārtraukšanu ar SIA „Rītupe”.

 

2011.gada 5.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts  SIA „Rītupe”, reģistrācijas Nr.42102006601, valdes locekļa J[:] S[:] iesniegums, kurā lūgts pārtraukt 02.01.2008. telpu nomas līgumu Nr.7 par telpu nomu Upes ielā 3, Priekulē, kuras tika iznomātas kokapstrādes vajadzībām., sakarā ar to, ka nevar vienoties ar Upes iela 5, Priekule, nomnieku par elektrības izmantošanu.

 

2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada dome) un SIA „Rītupe” valdes locekli J[:]S[:] tika noslēgts telpu nomas līgums Nr.7 un 2008.gada 30.decembrī, 2010.gada 4.janvārī, 2011.gada 12.janvārī tika noslēgtas vienošanās par grozījumiem 02.01.2008. Telpu nomas līgumā Nr.7 (turpmāk tekstā – līgums). Līguma termiņš bija noteikts līdz 2011.gada 31.decembrim.

 

Civillikuma 2165.pantā noteikts, ka nomas līgums ar noteiktu mērķi izbeidzas, kad notecējis termiņš, līdz ar to SIA „Rītupe”  iesniegums pieņemams kā paziņojums nepagarināt  Līguma termiņu.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, SIA „Rītupe”, reģistrācijas Nr.42102006601, valdes locekļa J[:] S[:] 05.12.2011. iesniegumu, 2011.gada 8.decembra Tautsaimniecības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pieņemt zināšanai SIA „Rītupe” valdes locekļa J[:] S[:] 05.12.2011. iesniegumu  par 02.01.2008. Telpu nomas līguma Nr.7 pārtraukšanu ar 31.12.2011. par telpu Upes ielā 3, Priekulē, 485 m² platībā,  nomu.

 

2. Atbilstoši 02.01.2008. Telpu nomas līguma Nr.7; 4..punkta 4.1 apakšpunkta nosacījumiem, Nomniekam telpas jānodod ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Nomniekam 10 dienu laikā no šī līguma izbeigšanās dienas jāatbrīvo telpas.

 

3. Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijai organizēt lēmuma 2.punkta izpildi.

 

4. Kontroli par šī lēmumam izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.R[:].

23.§ Par ēkas piebūvi un zemesgabala Upes ielā 3, Priekulē iznomāšanu SIA „Rītupe”.

 

2011.gada 5.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Rītupe”, reģistrācijas Nr. 42102006601, valdes locekļa J[:] S[:] iesniegums, kurā lūgts iznomāt ēkas daļu - piebūvi 18,75 m² platībā, malkas uzglabāšanai, un zemesgabalu 46,31 m² platībā gatera uzglabāšanai, kas atrodas Upes ielā 3, Priekulē, līdz 2012.gada 31.maijam.
Zemesgabals, apzīmējums kadastrā 6415 005 0044, Upes ielā 3, Priekulē, ir pašvaldībai piekritīga zeme. Ēka, apzīmējums kadastrā 6415 005 0044 001, atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36.pantam,  piekrīt pašvaldībai.
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, SIA „Rītupe”, reģistrācijas numurs 42102006601, iesniegumu, 2011.gada 8.decembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt SIA „Rītupe”, reģistrācijas Nr.42102006601,  piebūvi ēkā, apzīmējums kadastrā 6415 005 0044 001, kas atrodas Upes ielā 3, Priekulē, Priekules nov.,18,75 m² platībā, malkas uzglabāšanai, nosakot:
            1.1. Nomas termiņu līdz 2012.gada 31.maijam,
            1.2. Nomas maksu 0,10 Ls/m² bez pievienotās vērtības nodokļa,
1.3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei.
 
2. Iznomāt SIA „Rītupe”, reģistrācijas Nr.42102006601, daļu no zemesgabala, apzīmējums kadastrā 6415 005 0044, kas atrodas Upes ielā 3, Priekulē, Priekules nov., 46,31 m² platībā, gatera uzglabāšanai, nosakot:
            2.1. Nomas termiņu līdz 2012.gada 31.maijam,
            2.2. Nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,
2.3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei.
 
3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:] sagatavot atbilstošus līgumus lēmuma 1.un    2.punktam.
 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.R[:].
 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta un 79 panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

24.§ Par VAS „Latvijas PASTS” iesniegumu par 2004.gada 11.augusta nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 97 pārtraukšanu Gramzdas pagastā.

 

2011.gada 21.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts VAS „Latvijas PASTS”  tehniskā departamenta direktora iesniegums, kurā lūgts ar 2011.gada 15.decembri pārtraukt 2004.gada 11.augustā noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.97 par telpu nomu Skolā 3/5, Gramzdā, Priekules novadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, VAS „Latvijas PASTS”  11.11.2011. iesniegumu Nr.04.2-2/510, 2011.gada 8.deecmbra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

    1. Pārtraukt ar 2011.gada 15.decembri ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas PASTS” 2004.gada 11.augustā noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.97 par telpu nomu Priekules nov., Gramzdas pag., Gramzdā, Skolas ielā 3/5 (ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 35,39 m²).

 

    2. Uzdot Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam A.E[:] sagatavot un noslēgt  telpu nodošanas - pieņemšanas aktu, parakstīšanas laiku saskaņojot ar VAS „Latvijas PASTS”  nekustamo īpašumu administratori Līgu Irbi.

 

    3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.R[:].

 

    4. Lēmumu nosūtīt  VAS „Latvijas PASTS”  tehniskajam departamentam, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam A.E[:].

25.§ Par telpu nomas līguma pagarināšanu SIA „Priekules tekstils”, Aizputes ielā 6, Priekulē.

 

2011.gada 28.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Priekules tekstils” valdes locekles I[:] K[:] iesniegums, kurā lūgts pagarināt telpu īres līgumu Aizputes ielā 6, Priekulē, SIA „Priekules tekstils” saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  Ministru kabineta  08.06.2010. noteikumu  Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida noteikumiem”   87.punktu, kas nosaka, ka „Nomas līgumiem, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu. Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības pagarināt nomas līguma termiņu. Pagarinot nomas līguma termiņu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus”, 2011.gada 8.decembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, SIA „Priekules tekstils” valdes locekles I[:] K[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt 02.01.2008. Telpu nomas līgumu Nr.6 un 04.01.2010. vienošanās Nr.3-39/2-2010, kas noslēgts starp Priekules novada domi un SIA „Priekules tekstils”, reģistrācijas Nr.4210314365,  par telpas nomu ēkā  Aizputes ielā 6, Priekulē, (kadastra numurs 6415 506 0004),   42,3 m² platībā,  nosakot:

1.1. Nomas  termiņu līdz  2013. gada 31.decembrim;

 

1.2.  Nomas maksu:

Platība

Maksa mēnesī

Ls/m²

Maksa mēnesī Ls

bez PVN

42,3

0,35

14,81

1.2.1. nomas maksa bez pievienotās vērtības nodokļa;

1.2.2. papildus nomas maksai nomnieks iznomātājam maksā pievienotās vērības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei;

1.2.3. nomas maksā nav iekļauts maksājumi par komunāliem pakalpojumiem (elektrību, ūdeni, apkuri, signalizāciju un tml.).  Par komunāliem pakalpojumiem Nomnieks norēķinās pastāvīgi.

 

2.                  Negrozīt pārējos 02.01.2008.Telpu nomas līguma Nr.6 un   04.01.2010.Vienošanās Nr.3-39/2-2010 nosacījumus.

 

3.                  SIA „Priekules tekstils”, reģistrācijas Nr.4210314365, valdes loceklei I.K[:], viena mēneša laikā jānoslēdz telpu nomas līgums, ja līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, domes lēmums par telpas  iznomāšanu zaudē spēku.

 

4.      Nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:] viena mēneša laikā sagatavot atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).

 

5.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76., 79.panta pirmajai daļai,   šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā  Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā.

26.§ Par zemes nomas līgumu izbeigšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 25.11.2011.  iesniegumu ar lūgumu Priekules novada domei pieņemt lēmumu par zemes nomas līgumu  Nr.VPP-2007/66, VPP-2007/93, 42/2009, 3-36/10-2010, 3-36/40/2010  Virgas pagastā, Priekules novadā, izbeigšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 2008. gada 03.septembra lēmumu Nr.23 (protokols Nr.10), zemes vienības „Ieviņas”, „Kupsīši”, „Plauži” ieskaitītas zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, zemes vienība „Rubeņi” un ar 29.12.2009. lēmumu, protokols Nr.17, zemes vienība „Lielkrīgēni” ieskaitītas zemēs zemes reformas pabeigšanai.

 

Priekules novada domē 2011.gada 24.novembrī no LR Centrālās zemes komisijas tika saņemts 14.11.2011. lēmums (atzinums) Nr.8282 „Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi” (reģ.Nr.3-06/986), kurā M[:] F[:], kā 3.prioritātes pretendentam, atzītas īpašuma tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64980020216, 64980010178, 64980040062, 64980040173, 64980030148, Virgas pagastā, Priekules novadā.

Augstāk minētās zemes vienības tika iznomātas un noslēgti zemes nomas līgumi:

1. „Plauži”, kadastra apzīmējums 64980020216, zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/66, nomnieks A[:] J[:], personas kods [:];

 

2. „Lielkrīgēni”, kadastra apzīmējums 64980010178, zemes nomas līgums Nr.3-36/10-2010,  nomnieks E[:] B[:], personas kods [:];

 

3. „Rubeņi”, kadastra apzīmējumu 64980040062, zemes nomas līgums Nr.42/2009, nomnieks A[:] Z[:], personas kods [:];

 

4. „Ieviņas”, kadastra apzīmējums 64980040173, zemes nomas līgums Nr.3-36/40/2010, nomnieks S[:] O[:], personas kods [:];

 

5. „Kupsīši”, kadastra apzīmējums 64980030148, zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/93, nomnieks I[:] P[:], personas kods [:].

 

Zemes nomniekiem 2011.gada 06.jūnijā Virgas pagasta pārvalde izsūtīja brīdinājumus par zemes nomas līguma izbeigšanu pirms termiņa ( Nr.Nr.96, 97, 98,99,100).

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

           

1. Izbeigt zemes nomas līgumus par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību iznomāšanu Virgas pagastā, Priekules novadā:

1.1. 29.06.2007. zemes nomas līgumu Nr.VPP-2007/66, par zemes „Plauži”, kadastra apzīmējums 64980020216, iznomāšanu A[:] J[:], personas kods [:];

1.2. 18.03.2010. zemes nomas līgumu Nr.3-36/10-2010, par zemes „Lielkrīgēni”, kadastra apzīmējums 64980010178, iznomāšanu E[:] B[:], personas kods [:];

1.3. 10.12.2009. zemes nomas līgumu Nr.42/2009, par zemes „Rubeņi”, kadastra apzīmējumu 64980040062, iznomāšanu A[:] Z[:], personas kods [:];

1.4. 01.12.2010. zemes nomas līgumu Nr.3-36/40/2010, par zemes „Ieviņas”, kadastra apzīmējums 64980040173, iznomāšanu S[:] O[:], personas kods [:];

1.5. 30.07.2007.zemes nomas līgumu Nr.VPP-2007/93, par zemes „Kupsīši”, kadastra apzīmējums 64980030148, iznomāšanu I[:] P[:], personas kods [:].

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

27.§ Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Z.R[:] un statusa noteikšanu zemes vienībām „Niedras” un „Mazniedras”, Kalētu pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 16.11.2011. iesniegumu par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Z.R[:], personas kods [:], dzīvojošai [dzīvesvieta] un statusa noteikšanu zemes vienībām „Niedras”, „Mazniedras”, Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada dome 2010.gada 30.septembrī pieņēma lēmumu Nr.27 (protokols Nr.16) „Par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Z.R[:], zemes vienības nosaukuma maiņu Kalētu pag., Priekules nov.”, kurā Z[:] R[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienībām „Niedras”, kadastra apzīmējums 64640030008 un „Mazniedras”, kadastra apzīmējums 64640030009. Zemes nomas pirmtiesības bija jāizmanto līdz 2011.gada 1.jūnijam.

Zemes vienība [adrese] ir apbūvēta, atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas, kuras saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 05.08.1999. izziņu Nr.14/274, pieder Z[:] R[:], kā kolhoznieku sētas loceklei.

Iesniegums no Z.R[:] par zemes nomu nav saņemts.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5 daļas 1.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt zemes nomas pirmtiesības Z[:] R[:], personas kods [:], uz zemes vienību „Mazniedras”, kadastra apzīmējums 64640030009, Kalētu pag., Priekules nov..

 

2. Zemes vienībām „Niedras”, kadastra apzīmējums 64640030008 un „Mazniedras”, kadastra apzīmējums 64640030009, noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošās zemes.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

28.§ Par zemes nomas līgumu izbeigšanu E.B[:], Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 2011.gada 29.novembra iesniegumu par 29.06.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/46 un Nr.VPP-2007/61, 30.07.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP- 2007/90  izbeigšanu E[:] B[:], Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Starp Virgas pagasta padomi un E[:] B[:] 2007.gada 29.jūnijā tika noslēgti zemes nomas līgumi Nr.VPP-2007/46 par zemju „Ciemi”, kadastra apzīmējums 64980010189, „Brakšēni”, kadastra apzīmējums 64980030065, „Mazkalnenieki”, kadastra apzīmējums 64980030128, un Nr.VPP-2007/61 par zemes „Mežiņi”, kadastra apzīmējumi 64980020570, 64980020552, iznomāšanu.

2007.gada 30.jūlijā tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/90 par zemju „Kāpīši”, kadastra apzīmējums 64980030225, „Paipaliņas”, kadastra apzīmējums 64980040515, iznomāšanu.

Līgumu termiņš ir līdz 2012.gada 31.decembrim.

Nomnieks, E[:] B[:], personas kods [:],  no 2008.gada nav maksājis nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu. Kā arī par zemēm „Brakšēni”, „Mazkalnenieki”, „Kāpīši” par 2010.gadu tika aprēķināts papildus nodoklis par neapstrādāto lauksaimniecības zemi. Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 29.11.2011.  ir Ls 693,74, nokavējuma nauda Ls 139,28. Kopā: Ls 833,02.

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008.  lēmumu Nr.1.23, protokols Nr.10, zemes vienības „Paipaliņas”, „Kāpīši”, „Mazkalnenieki”, „Ciemi” ieskaitītas zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Ar Virgas pagasta padomes 03.09.2008. lēmumu Nr.1.24, protokols Nr.10, zemes vienības „Brakšēni”, „Mežiņi” piekrīt pašvaldībai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās   daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt 29.06.2007. zemes nomas līgumu  Nr.VPP-2007/46 par zemes vienību „Ciemi”, kadastra apzīmējums 64980010189, „Brakšēni”, kadastra apzīmējums 64980030065, „Mazkalnenieki”, kadastra apzīmējums 64980030128, iznomāšanu E[:] B[:], personas kods [:].

 

2. Izbeigt 29.06.2007. zemes nomas līgumu  Nr.VPP-2007/61 par zemes vienību „Mežiņi”, kadastra apzīmējumi 64980020570, 64980020552, iznomāšanu E[:] B[:], personas kods [:].

 

3. Izbeigt 30.07.2007. zemes nomas līgumu  Nr.VPP- 2007/90 par zemes vienību „Kāpīši”, kadastra apzīmējums 64980030225, un „Paipaliņas”, kadastra apzīmējums 64980040515, iznomāšanu E[:] B[:], personas kods [:].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

29.§ Par zemes „Vizuļi”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma izbeigšanu E.S[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:] 2011.gada 17.novembra iesniegumu par 27.04.2009. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.VPP-2009/10 izbeigšanu E[:] S[:] par zemes vienības „Vizuļi”, kadastra apzīmējums 64980040513, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu, sakarā ar nomnieka nāvi.
 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
 
Starp Virgas pagasta padomi un S[:] E[:] 2009.gada 27. aprīlī tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.VPP-2009/10,  par zemes vienības „Vizuļi”, kadastra apzīmējums 64980040513, iznomāšanu kā pirmnomas personai.
 
Atbilstoši Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļas 2011.gada 15.novembrī izsniegtajai miršanas apliecībai LV AE 0783467,  S[:] E[:] miris 2011.gada 11.oktobrī.
 
Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.47, protokols Nr.14, augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītošā zeme.
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Izbeigt 27.04.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.VPP-2009/10 par zemes vienības „Vizuļi” 0,3 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64980040513, iznomāšanu E[:] S[:], personas kods [:], sakarā ar viņa nāvi.
30.§ Par zemes „Mazaļņi”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma nepagarināšanu ar Z.T[:]

 

Priekules novada dome izskatījusi Z[:] T[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 2011.gada 10.novembra iesniegumu par 26.02.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/17  uz zemi „Mazaļņi” 1,6 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, nepagarināšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

26.02.2007.gadā starp Virgas pagasta padomi un Z[:] T[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/17 par zemes ar nosaukumu „Mazaļņi”, apzīmējums kadastrā 64980020144, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011..

Atbilstoši  „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrai daļai, personai, kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem., ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Zemes nomnieks vairs nevēlas zemi nomāt pēc zemes nomas līguma termiņa beigām, t.i., pēc 31.12.2011..

Pamatojoties uz Z.T[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Pieņemt zināšanai Z[:] T[:], personas kods [:], iesniegumu par 26.02.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/17, nepagarināšanu.

31.§ Par zemes „Mazpūces”, Virgas pag., Priekules nov., nomas līguma nepagarināšanu ar F.J[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi F[:] J[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 2011.gada 04.novembra iesniegumu par 26.02.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/19  uz zemi „Mazpūces” 1,6 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, nepagarināšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

26.02.2007. starp Virgas pagasta padomi un F[:] J[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/19 par zemes ar nosaukumu „Mazpūces”, apzīmējums kadastrā 64980020306, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011..

Atbilstoši  „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrai daļai, personai, kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.

Zemes nomnieks vairs nevēlas zemi nomāt pēc zemes nomas līguma termiņa beigām, t.i., pēc 31.12.2011..

Pamatojoties uz F.J[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Pieņemt zināšanai F[:] J[:], personas kods [:], iesniegumu par 26.02.2007. zemes nomas līguma Nr.VPP-2007/19, nepagarināšanu.

32.§ Par zemes „ Jaunie Runti ”, Bunkas pag., Priekules nov. reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

Priekules novada dome izskatījusi A[:] K[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 21.10.2011. iesniegumu   (reģ.Nr.3-13/ 726) ar lūgumu atļaut reģistrēt zemesgrāmatā zemes vienību „Jaunie Runti”, 14,3 ha platībā, ar kadastra Nr.64460030153. A[:] K[:] apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 A.K[:] klāt pievienojis  arī  28.11.2007. nomas līguma kopiju.

 Ar 2008.gada 20.augusta Bunkas pagasta padomes lēmumu (prot. Nr.10) „Par lauku apvidu zemes piekritību Bunkas pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai ” apstiprināta pašvaldībai piekrītoša zemes vienība „Jaunie Runti”, apzīmējums kadastrā  6446 003 0153; 14,3 ha platībā.  Uz zemes gabalu „Jaunie Runti” apzīmējums kadastrā  6446 003 0153 ar 27.12.2006.  Bunkas pagasta padomes lēmumu  (prot. Nr.15) piešķirtas zemes nomas pirmtiesības un  28.11.2007. noslēgts nomas līgums  Nr.44.

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 2.punktu, ir noteikts, ka zemes reformas laikā uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru „Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai pildot savas funkcijas likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piektās daļas 2.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību „Jaunie Runti”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0153; 14,3 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik uzrādīsies uzmērot dabā) uz pašvaldības vārda saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1.

 

2. Uzdot zemes lietu speciālistei I[:] L[:] sagatavot nepieciešamos dokumentus nekustamā īpašuma „Jaunie Runti”, apzīmējums kadastrā 64460030153; 14,3 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

 

3. Pilnvarot A[:] K[:] pers. kods [:], veikt visas nepieciešamās formalitātes nekustamā īpašuma „”Jaunie Runti”, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 64460030153, ierakstīšanai zemesgrāmatā. Priekules novada pašvaldības vārdā visās iestādēs pieprasīt, iesniegt un saņemt šim mērķim nepieciešamos dokumentus un, ja nepieciešams, arī pārsūdzēt zemesgrāmatu tiesneša un valsts iestāžu lēmumu un rīcību.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

33.§ Par platības precizēšanu zemes vienībai „Pie Kalnbērziem”, Kalētu pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 30.11.2011. iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībai „Pie Kalnbērziem”, apzīmējums kadastrā 64640040170, no 0,8 ha uz 0,28 ha, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem  zemes vienības „Pie Kalnbērziem”, kadastra apzīmējums 64640040170, platība ir 0,8 ha. Dabā zemes platība ir 0,28 ha.

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 24.11.2008. lēmumu, protokols Nr.11, augstāk minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša un tā ir iznomāta.

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Precizēt zemes vienībai „Pie Kalnbērziem”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640040170, platību no 0,8 ha uz 0,28 ha.

 

2.  Zemes vienībai platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401,    viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

34.§ Par adreses maiņu adresācijas objektam „Liepiņas”, Mucenieki ,Priekules pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatīja A[:] I[:], dzīvo [dzīvesvieta], 31.10.2011. iesniegumu  reģ.Nr.3-13/758,  par adreses maiņu.

Izvērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka adresācijas objekts „Liepiņas”, Priekules pag., Priekules nov., neatrodas Mucenieku ciemā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12 punktu, kas nosaka, ka novadu, novadu pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Mainīt adresi ēkām un zemei „Liepiņas”, Mucenieki, Priekules pag., Priekules nov. adreses klasifikatora kods 103795880,    uz „Liepiņas”, Priekules pag., Priekules nov..

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no  tā spēkā   stāšanās dienas, Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400. 

35.§ Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI” valdījumā esošai valsts meža zemes vienībai Priekules pagastā Priekules novadā.

 

Priekules novada dome izskatīja akciju sabiedrības „LATVIJAS VALSTS MEŽI” 01.12.2011.  iesniegumu Nr.4.1-1.2 0980-150-11-1187,  par nosaukuma „Blažģu ezera liegums” piešķiršanu AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI” valdījumā esošai valsts meža zemes vienībai Priekules pagastā Priekules novadā, 94,51 ha platībā un lietošanas mērķa noteikšanu. Iesniegumam pievienots zemes vienības izvietojuma shēma.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktam, 2011.gada 19. oktobra Ministru kabineta rīkojuma Nr.538 „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr.297 „Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” personā” 77. punktam rīkojuma 8. pielikums „Zemes vienības, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Zemkopības ministrijas valdījumā” papildināts ar 6276. punktu – Priekules novada zemesgabals 64820010080, 94,51 ha platībā.

Atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 08.12.2011. Priekules novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumam,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nosaukumu „Blažģu ezera mežs”, Priekules  pag., Priekules nov., akciju sabiedrības „LATVIJAS VALSTS MEŽI” valdījumā esošai  zemes vienībai ar kadastra Nr.6482 001 0080, 94,51 ha platībā.

 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai   „Blažģu ezera mežs”, Priekules pag., Priekules nov., 94,51 ha kopplatībā – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, kods 0501.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas Lielā  ielā 4, Liepāja 3400. 

36.§ Par ēku „Dzeguzes”, Kalētu pag., Priekules nov., uzturēšanai nepieciešamās platības izdalīšanu un lietošanas mērķa noteikšanu.

 

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes M[:] K[:], 16.11.2011. iesniegumu par ēku „Dzeguzes”, Kalētu pag., Priekules nov., uzturēšanai nepieciešamās platības izdalīšanu no pašvaldībai piekrītošās zemes ar kadastra apzīmējumu 64640030007 un lietošanas mērķa noteikšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada dome 2010.gada 30.septembrī pieņēma lēmumu Nr.30 (protokols Nr.16) „Par zemes lietošanu tiesību izbeigšanu P.H[:] un statusa noteikšanu zemes vienībai „Dzeguzes”, Kalētu pag., Priekules nov.”, kurā P.H[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības (mirusi) un zemei noteikts statuss - pašvaldībai piekrītošā zeme.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas. Ēku piederību apliecinoši dokumenti nav iesniegti.

Līdz šim brīdim P.H[:] radinieki nav griezušies pārvaldē ar lūgumu iznomāt zemi. Zeme netiek apstrādāta.

Saskaņā arValsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 4 daļu un 4¹ daļu - pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību. Izveidotajam zemesgabalam nosaka atbilstošu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lēmumam par atsevišķa zemesgabala izveidošanu pievieno zemesgabala grafisko pielikumu ar norādītu sadalāmā zemesgabala kadastra apzīmējumu. Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.     

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 4., 4¹.daļu, likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5 daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdalīt no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Dzeguzes”, Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64640030007, zemes platību ēku uzturēšanai aptuveni 0,4 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes robežu skici, saglabājot nosaukumu „Dzeguzes” un kadastra apzīmējumu. Noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods NĪLM 0601. Noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošā zeme.

 

2.  Pārējai zemes daļai, piešķirt jaunu nosaukumu „Dzeguzītes”ar aptuveno platību 4,2 ha. Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods NĪLM 0101. Noteikt statusu – pašvaldībai piekrītošā zeme.

 

3 .Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

37.§ Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu L.B[:] uz zemi „Maztornīši”, Virgas pag., Priekules nov.

 

Priekules novada dome izskatījusi L[:] B[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 07.11.2011. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 10 gadiem par zemes vienības „Maztornīši” 0,1 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu, kā pirmnomas personai.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
26.02.2007. starp Virgas pagasta padomi un L[:] B[:] noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/20 par zemes vienības ar nosaukumu „Maztornīši” 0,1 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64980020360, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011..
Atbilstoši  „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otrai daļai, personai, kura ir ieguvusi zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, slēdz zemes nomas līgumu uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.
Pamatojoties uz L.B[:] 07.11.2011. iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Pagarināt zemes nomas termiņu L[:] B[:], personas kods [:], uz 10 (desmit) gadiem par zemes vienības ar nosaukumu ”Maztornīši” 0,1 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020360, iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. (Pielikums).
 
2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 
 
3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.
 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

38.§ Par zemes Aizputes ielā 21, Priekulē, Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu N. Ķ[:].

 

2011.gada 24.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts N[:] Ķ[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums (reģistrācijas Nr.3-13/836), kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-38/2-2011, par daļu no zemesgabala Aizputes ielā 21, Priekulē, iznomāšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 27.01.2011. lēmumu (prot.Nr.2) 48.§ „Par daļu zemesgabala Aizputes ielā 21, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu N. Ķ[:]” 2011.gada 3.februārī tika noslēgts nomas līgums par daļu no zemesgabala Aizputes ielā 21, Priekulē, 32 m² platībā nomu, kioska uzturēšanai, tirdzniecībai ar rūpniecības precēm.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2011.gada 8.decembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, N[:] Ķ[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 03.02.2011. Zemes nomas līgumu Nr.3-38/2-2011, kas noslēgts starp Priekules novada domi un N[:] Ķ[:] par daļu no pašvaldībai piederoša zemesgabala Aizputes iela 21, Priekule, Priekules nov., 32 m² platībā nomu, kioska uzturēšanai – tirdzniecībai ar rūpniecības precēm, nosakot:

1.1.   nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā;

1.2.   nomas līguma termiņu  līdz 2013.gada 31.decembrim,

1.3. Nomnieks papildus nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V. R[:] sagatavot atbilstošu (lēmuma 1.punkts)   vienošanos.

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.R[:]. 

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta un 79 panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

39.§ Par zemes Liepājas ielā 20, Priekulē, Priekules nov., nomas līguma pagarināšanu A.Z[:].

 

2011.gada 6.decembrī saņemts A[:] Z[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.44/2009 par daļu no zemesgabala Liepājas ielā 20, Priekulē, kadastra apzīmējums  6415 006 0083, 1900 m2 platībā, sakņu dārza ierīkošanai uz laiku no 01.01.2012. -31.12.2012.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735, 2011.gada 8.decembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, A[:] Z[:]  06.12.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 01.12.2009. Zemes nomas līgumu Nr.44/2009, (turpmāk – līgums), kas noslēgts starp Priekules novada domi un A[:] Z[:] pilnvaroto personu V[:] A[:], dzīvojošu [dzīvesvieta], par zemes vienības 1900 m² platībā nomu, kas ir daļa no zemesgabala Liepājas iela 20, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 006 0083, sakņu dārza ierīkošanai, nosakot:

1.1. nomas maksu  1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā;

1.2. nomas līguma termiņu  līdz 2012.gada 31.decembrim;

1.3. nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam pievienotās vērtības nodokli atbilstoši  normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei;

1.4. pārējie Līguma un 10.05.2010. Vienošanās Nr.3-36/27/2010 nosacījumi paliek spēkā un netiek mainīti.

 

2. A.Z[:] viena mēneša laikā jānoslēdz vienošanās par Līguma pagarināšanu .Ja vienošanās netiek noslēgta nomnieka vainas dēļ, lēmums par zemes iznomāšanu zaudē spēku.

 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:] sagatavot atbilstošu šī lēmuma 1.punkta vienošanos.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta un 79 panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

40.§ Par zemes iznomāšanu E.R[:] Priekules pag., Priekules novadā.

 

Priekules novada dome izskatīja E[:] R[:],  adrese [dzīvesvieta], 05.12.2011. iesniegumu reģ. Nr.3-13/858, par zemes gabala iznomāšanu 0,3 ha  platībā, kadastra Nr.64820070122.

Zemes vienība ar kadastra Nr.64820070122; 0,3 ha platībā, ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.9, 1.§ piekrīt pašvaldībai. Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12.2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt E[:] R[:] daļu no zemes reformas pabeigšanai nodota   zemes gabala ar kadastra Nr.64820070122, Priekules pag., Priekules nov., 0,3 ha kopplatībā, saskaņā ar zemes robežu plānu, uz  5 gadiem. Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].