22.12.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.22)

41.§ Par zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.D[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi L[:] D[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 15.11.2011.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/ 811) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” 1,10 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030118, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Ar Priekules novada domes 27.01.2011. sēdes (protokola Nr.2;47.§) lēmumu, L[:] D[:] piešķirtas nomas tiesības uz zemes gabalu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”  1,1 ha platībā,  taču nomas līgums Bunkas pagasta pārvaldē nav reģistrēts.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, ir noteikts, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt L[:] D[:], personas kods [:], zemes gabalu 1,1 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 64460030118, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā  pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

42.§ Par zemes „Pie Saules iela 10”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.B[:].

 

Priekules novada dome izskatījusi R[:] B[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 14.11.2011.  iesniegumu   (reģ.Nr.3-13/ 810) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” 0,02 ha platībā, apzīmējums kadastrā 64460030168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdoto noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009. protokols Nr.17,7.§) 10.punktu, ir noteikts, ka sakņu dārzu iznomā uz laiku līdz 2 gadiem un 27.punktu, ir noteikts, ka neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu, kurš tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 0.5% no kadastrālās vērtības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt R[:] B[:], personas kods [:], zemes gabalu 0,02 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 64460030168, sakņu dārza  vajadzībām, slēdzot līgumu uz 2 (diviem) gadiem, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. 

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības un pieskaitot PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēneša laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

43.§ Par zemes „Raibdzeņi”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.K[:.

 

Priekules novada dome izskatījusi L[:] K[:], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 2011.gada 22.novembra iesniegumu ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienību „Raibdzeņi”, kadastra apzīmējums 64980020295- 1,7 ha platībā un  64980020289- 0,4 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

26.02.2007. starp Virgas pagasta padomi un A[:] K[:] tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.VPP-2007/9 par zemes ar nosaukumu „Raibdzeņi”, apzīmējums kadastrā 64980020295 un 64980020289, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš ir līdz 31.12.2011..

A.K[:], sakarā ar slikto veselības stāvokli, lūdza turpmāk līgumu slēgt uz sievas L[:] K[:] vārda.

Augstāk minētās zemes vienības ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu, protokols Nr.10, piekrīt pašvaldībai.

 

Pamatojoties uz L.K[:] 22.11.2011. iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 5.1.,7.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L[:] K[:], personas kods [:], uz 10 (desmit) gadiem par zemes vienību ar nosaukumu  ”Raibdzeņi”, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 64980020295- 1,7 ha platībā un 64980020289- 0,4 ha platībā,  iznomāšanu, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.  (Pielikums).

 

2. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus. 

 

3. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

44.§ Par Priekules novada domes 26.05.2011. lēmuma (prot. Nr.8) precizēšanu.

 

44.§ Par Priekules novada domes 26.05.2011. lēmuma (prot. Nr.8)

45.§ ”Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai [adrese]”, atcelšanu

 

 

2011.gada 21.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] A[:] A[:] (A[:]), dzim. 1938.gada 9.februārī Rīgā, dzīvo [dzīvesvieta] un I[:] M[:] P[:] (P[:]), dzim. 1936.gada 31.augustā  Rīgā, dzīvo [dzīvesvieta], pilnvarotās personas Dz[:] K[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums ar lūgumu atcelt 2011.gada 26.maija lēmumu un atstāt spēkā jau iepriekš noteikto zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

2011.gada 26.maijā Priekules novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.8) 45.§ ”Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai [adrese].” mainīt lietošanas mērķi A[:] A[:] A[:] (A[:]), personas kods [:] un I[:] M[:] P[:] (P[:]), personas kods [:], piederošai zemes vienībai [adrese],  9650 m² platībā, kadastra apzīmējums [:],  no individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601 uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve – kods 1001.

     Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļas 27.punktu,  Administratīvā procesa likuma 10.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2011.gada 8.decembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Dz. K[:] 21.11.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

 

1. Atcelt 2011.gada 26.maija Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.8) 45.§ ”Par lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai [adrese]” 1.punktu.

 

2. Atstāt spēkā iepriekš noteikto zemes lietošanas mērķi – A[:] A[:] A[:] (A[:]), personas kods [:] un I[:] M[:] P[:] (P[:]), personas kods [:], piederošai zemes vienībai [adrese], kadastra apzīmējums [:], 23828 m² platībai – Individuālo dzīvojamo māju apbūve - kods 0601.

 

3. Lēmumu par lietošanas mērķa izmaiņām, nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, A[:] A[:] A[:] (A[:]) un I[:] M[:] P[:] (P[:]) pilnvarotai personai Dz[:] K[:], [dzīvesvieta].

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta un 79 panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

45.§ Par zemes gabala [adrese] sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.

 

A[:] A[:] A[:] (A[:]), dzim.1938.gada 9.februārī Rīgā, dzīvo [dzīvesvieta] un I{:] M[:] P[:] (P[:]), dzim. 1936.gada 31.augustā Rīgā, dzīvojošas [dzīvesvieta], pilnvarotā persona Dz[:] K[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 28.11.2011. iesniedza Priekules novada pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu atdalīt no īpašuma [adrese], kadastra numurs [:], zemesgabalu 2600 m² platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā). Dz. K[:] lūdz piešķirt atdalītajam zemesgabalam adresi pēc pašvaldības ieskatiem.

1. Saskaņā ar Priekules pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafisko pielikumu Esošās teritorijas izmantošana (Apstiprināti ar Priekules novada domes 28.01.2010. lēmumu prot.Nr.1,45.§), (turpmāk tekstā Noteikumi), daļa no zemesgabala [adrese], atrodas neizmantotā  teritorijā un daļa, uz kuras atrodas būve- noliktava, apzīmējums kadastrā [:], atrodas Tehniskās apbūves teritorijā. Visa nekustama īpašuma – [adrese], teritorijas kopplatība ir 23 828 m².

2. Saskaņā ar Noteikumiem jaunizveidojamā zemesgabala minimālā platība ir noteikta ne mazāka par 800 m².

3. Jaunizveidojamā zemesgabala platība atbilst Noteikumiem un tā ir 2600 m² (pirms uzmērīšanas).

4. Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemesgabalu robežu pārkārtošanai; 2) zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemesgabalam; 6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām); 7) uz zemesgabalu attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 13.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem zemesgabalu sadalīšanai (arī kopīpašumā esošo), 2011.gada 8.decembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                              Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam, kas atrodas [adrese], kadastra numurs [:], atdalot vienu zemes vienību 2600 m² platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā), saskaņā ar pievienoto vietas situācijas plānu pielikumu Nr. 1. 

2.                              Atdalītajam zemesgabalam (2600 m² platībai (pirms uzmērīšanas)) ierīcības projektu izstrādāt uz saskaņota topogrāfiskā plāna ne vecāka par vienu gadu.

3.                              Atdalītajam zemesgabalam (lēmuma 2.punkts) un būvei saglabāt adresi [adrese], kods valsts adrešu reģistrā - 102212307.

4.                              Atdalītajam zemesgabalam (lēmuma 2.punkts) noteikt lietošanas mērķi -Noliktavu apbūves teritorija – kods 1002.

5.                              Paliekošajam zemesgabalam  21228 m² platībā (pirms uzmērīšanas) topogrāfisko plānu neizstrādāt (pielikums Nr. 2).

6.                              Zemes ierīcības projektā norādīt zemesgabala platību  m², adresi, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, iespējamos nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, servitūtus un aizsargjoslas atbilstoši Priekules pilsētas apbūves noteikumiem un 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” prasībām.

7.                              Zemesgabala ierīcības projektu uzdot izstrādāt licencētai firmai (licence pievienojama zemes ierīcības projektam).

8.                              Zemes ierīcības projektam jābūt saskaņotam ar 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 20.punktā minētajām institūcijām.

9.                              Pēc zemes ierīcības projekta akceptēšanas, nekustamā īpašuma speciālistēm sagatavot lēmumprojektu par adreses piešķiršanu paliekošajam zemesgabalam, lietošanas mērķa noteikšanu, apgrūtinājumu uzlikšanu, kas tiek apstiprināts domes sēdē.

10.                          Apstiprināt nekustama īpašuma – [adrese], darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei (pielikums Nr.3).

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta un 79 panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

46.§ Par pilnvarojumu N.V[:] zemes „Bērzi”, Gramzdas pag.,Priekules nov. uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada domes pašvaldības vārda.

Priekules novada dome izskata lēmuma projektu par pilnvaras izsniegšanu  N[:] V[:] zemes„Bērzi” Gramzdas pag., Priekules nov.  uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada domes pašvaldības vārda, kas sagatavots pēc G[:] T[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], pilnvarotās personas   N[:] V[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesnieguma (11.11.2011. Nr.3-13/701). Pilnvaru 19.07.2011., reģ.Nr.11, Gramzdā, Skolas ielā 3, apstiprinājusi Priekules novada bāriņtiesas locekle A[:] G[:].

Ar Gramzdas pagasta padomes 26.11.2009. lēmumu Nr.14 zemes vienība ar nosaukumu „Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov., 0,7 ha platībā, kadastra Nr.64580030121,  ieskaitīta pašvaldībai piekrītošās zemēs.

              Uz zemes vienības [adrese] atrodas G[:] T[:] piederošas ēka, pamatojoties uz Mantojuma apliecību Nr.4799, izdotu Liepājā 2010 gada 10 maijā.

            Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma lauku apvidus zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 4.daļu, zemesgabals „Bērzi”, kadastra Nr. 64580030121, 0,7 ha platībā piekrīt pašvaldībai.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pilnvarot N[:] V[:], personas kods [:], veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes „Bērzi” Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580030121; 0,7 ha platībā,  uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400.

 

47.§ Par uzlabojumu veikšanu sabiedriskā transporta sfērā.

 

Pamatojoties uz saņemtajām iedzīvotāju sūdzībām par mikroautobusa maršruta Nr.5338 Vaiņode – Priekule – Liepāja slēgšanu no 2012.gada 1.janvāra, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
            Prasīt Kurzemes plānošanas reģionam veikt sekojošus uzlabojumus sabiedriskā transporta sfērā –
 
1.      Izveidot autobusa reisu no Liepājas uz Priekuli ar reisa izpildes laiku no plkst.19.40 līdz 20.00 no Liepājas, kas nodrošinātu iedzīvotāju nokļūšanu no darba dzīvesvietā.
 
2.      Veikt izmaiņas autobusa reisa Nr.6817 Kalni – Vībiņi – Liepāja   plkst. 5.30 no Kalniem (no Priekules plkst. 6.46) kustības grafikā, lai nodrošinātu Priekules novada iedzīvotāju nokļūšanu Liepājā galapunktā plkst. 7.40.
 
3.      Risināt jautājumu par jaunu pieturvietu izveidi pie Liepājas robežas un pie Brīvības un Cukura ielas krustojuma, kas nodrošinātu Priekules, Aizputes, Grobiņas novada iedzīvotāju laicīgu nokļūšanu darba vietās Liepājas slimnīcā, SIA „Ceļu tiltu būvnieks” un uzņēmumos bijušajā Gaļas kombināta teritorijā.