23.12.2010. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.21.)

21.§ Par platības apstiprināšanu zemes vienībai Brīvības iela 72, Priekule, Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja nekustamo īpašumu speciālistes Guntas Briekmanes 10.12.2010. iesniegumu,  par platības apstiprināšanu zemes vienībai  Brīvības iela 72,  Priekule, Priekules nov.

2010. gada 13. jūlijā SIA „TOPO Libau” reģistrācijas Nr.42103042477, adrese Celtnieku iela 15/17-2, Liepāja, veica zemes vienības, kadastra apzīmējums 64150040144, adrese: Brīvības iela 72, Priekule, Priekules nov., kadastrālo uzmērīšanu.

            Zemes kadastrālā uzmērīšana veikta pamatojoties uz Priekules novada domes 2010. gada 27. maija sēdes protokola izrakstu Nr. 9. un 2010. gada 26. augusta sēdes protokola izrakstu Nr.14.

            Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes platība ir 13150 kv. m.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, SIA „TOPO Libau” reģistrācijas Nr.42103042477, kadastrālās uzmērīšanas datiem, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt zemes vienības, kadastra apzīmējums 64150040144, adrese Brīvības iela 72, Priekule, Priekules nov., platību pēc kadastrālās uzmērīšanas 13150 kv. m., saskaņā ar pielikumu mērogā 1:1000.

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

22.§ Par Priekules pilsētas mazdārziņu un sakņu dārzu lietotāju saraksta apstiprināšanu.

         Izskatot domes nekustamo īpašumu speciālistes Vēras Rubezes 2010.gada 9.decembra iesniegumu (reģistrēts Priekules novada domē  Nr.3-24/469), kurā tiek  lūgts apstiprināt mazdārziņu un sakņu dārzu lietotāju sarakstu par zemes izmantošanu 2010.gadā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1.                  Iznomāt pašvaldībai piekrītošās zemes mazdārziņu un sakņu dārza lietotājiem Priekules pilsētas teritorijā  saskaņā ar pielikumu – saraksts uz 4 lp.

2.                  Apstiprināt iesniegto mazdārziņu un sakņu dārzu lietotāju sarakstu par zemes izmantošanu (nomu)  Priekules  pilsētas teritorijā 2010.gadā,  saskaņā ar pielikumu saraksts uz  4 lapām.

 

 

23.§ Par grozījumiem 25.11.2010. Priekules novada domes sēdes protokola 31.§ „Par Priekules novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemesgabals Bunkas pagasta „Biznieki”, kadastra numurs 6446 001 0291, ierakstīšanu zemesgrāmatā”.

Sakarā ar to, ka 25.11.2010. Priekules novada domes lēmumā ( prot. Nr.19) 31.§ „Par Priekules novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemesgabals Bunkas pagasta „Biznieki”, kadastra numurs 6446 001 0291, ierakstīšanu zemesgrāmatā” nepilnīgi norādīts zemesgabala nosaukums (pēc kadastra datiem Personīgās palīgsaimniecības Biznieki), pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var  piešķirt nosaukumus un pārdēvēt tos, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Izdarīt 25.11.2010. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr.19) 31.§ ”Par Priekules novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemesgabals Bunkas pagasta „Biznieki”, kadastra numurs 6446 001 0291, ierakstīšanu zemesgrāmatā” šādus grozījumus:

 

Konstatējošajā  daļā papildināt pirms vārdiem „palīgsaimniecības Biznieki”  ar vārdu „Personīgās”, (kur nepieciešams) un virsrakstā  aiz vārdiem Bunkas pagasta papildināt ar vārdiem   Personīgās palīgsaimniecības ”. 

24.§ Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām Gramzdas pag. Priekules novadā.

Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 07.06.2010  iesniegumu Nr.2-17-K/65 par lietošanas mērķa noteikšanu zemes  reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām Gramzdas pag. Priekules novadā.

 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmo daļu, Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība ” un likuma „Par pašvaldībām”,  21. panta 1. daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

   

            1. Noteikt zemes  reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām  Gramzdas pag. Priekules novadā sekojošus zemes lietošanas mērķus:

 

 

Nr.p.k.

Zemes vienības kadastra Nr.

Platība

Zemes vienības lietošanas mērķis

kods

1.

64580030091

3.5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

2.

64580020157

3.4

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

3.

64580030210

2.2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

4.

64580020153

1.0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

5.

64580020154

1.0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

6.

64580020156

0.4

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

25.§ Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām Priekules pag. Priekules novadā.

Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 07.06.2010.  iesniegumu Nr.2-17-K/65 par lietošanas mērķa noteikšanu zemes  reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām  Priekules pag. Priekules novadā.

 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmo daļu, Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa.

                       

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija  noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība ” un „Likumu par pašvaldībām”, stājās spēkā 1994. gada 9. jūnijā,  21. panta 1. daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,    Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

   

 

            1. Noteikt zemes  reformas pabeigšanai paredzētām zemes vienībām  Priekules pag. Priekules novadā sekojošus zemes lietošanas mērķus:

 

 

Nr.p.k.

Zemes vienības kadastra Nr.

Platība

Zemes vienības lietošanas mērķis

kods

1.

64820040106

28.8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

2.

64820060152

18.9

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

3.

64820040077

17.0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

4.

64820060117

16.1

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

5.

64820010139

15.9

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

0201

6.

64820060113

10.2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

7.

64820090128

9.4

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

0201

8.

64820090053

8.9

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

9.

64820070090

8.6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

10.

64820090122

8.4

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

11.

64820050039

8.1

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

12.

64820040018

7.4

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

13.

64820060133

6.9

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

14.

64820080160

6.0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

15.

64820080123

5.9

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

16.

64820010011

5.8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

17.

64820060096

5.5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

18.

64820020082

5.3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

19.

64820030081

5.1

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

20.

64820010041

5.0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

21.

64820060095

5.0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

22.

64820040022

4.6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

23.

64820060154

4.6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

24.

64820020155

4.5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

25.

64820080216

4.2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

0201

26.

64820040107

3.8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

27.

64820060125

3.8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

28.

64820080131

3.7

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

29.

64820050019

3.4

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

30.

64820060162

3.4

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

31.

64820070123

3.1

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

32.

64820080097

3.0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

33.

64820030021

2.8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

34.

64820030066

2.8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

35.

64820060157

2.8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

36.

64820030043

2.7

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

0201

37.

64820030079

2.6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

38.

64820020079

2.5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

39.

64820090121

2.2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

40.

64820030033

2.1

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

41.

64820040076

2.1

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

42.

64820050048

1.8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

0201

43.

64820090034

1.5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

0201

44.

64820040025

1.2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

45.

64820090097

1.2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

46.

64820080158

1.0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

47.

64820090127

1.0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

0101

48.

64820060181

0.9

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

49.

64820040061

0.8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

50.

64820060116

0.8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

51.

64820060164

0.8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

52.

64820070060

0.8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

53.

64820080133

0.8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

54.

64820090236

0.8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

55.

64820020064

0.6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

56.

64820080161

0.6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

57.

64820080118

0.5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

58.

64820090050

0.5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

59.

64820020083

0.3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

60.

64820060202

0.2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

 

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

 

26.§ Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanas zemēm Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Vietējās pašvaldības līmeņa un rajona līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijas sarakstu ”Zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes saraksts Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-17-K/65 no 07.06.2010. (reģ.Nr.3-06/570 no 10.06.2010.) par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

           

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Kalētu pagasta 2006.gada 5.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Kalētu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Noteikt zemes lietošanas mērķi sekojošām zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā:

Nosaukums

Zemes vienības

kadastra

apzīmējums

Kop-platība

Zemes lietošanas mērķis un NĪLM kods

Jaungulbji

64640060020

6,4

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Pie Baltskudriņiem

64640040021

6,1

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Gabaliņi

64640010366

5,8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Dzeņi

64640020071

64640020072

4,4

2,6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Pie Akmentiņiem

64640030037

4,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Pie Žagārēm

64640030035

4,1

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Zemes reformas pabeigšanai

64640020057

64640020058

64640010379

64640020065

3,2

2,5

1,6

1,2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Pie Stūrīšiem

64640060054

3,2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Kaudzītes

64640010257

3,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Pie Gudēniem

64640010380

2,6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Kūdras karjers-Upespiziki

64640010193

2,4

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, kods 0401

Dzelzceļmala

64640020250

2,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Smilts karjers- Baloži

64640030061

2,0

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, kods 0401

Pie Auzniekiem

64640040411

2,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Vecvagaru ferma

64640020248

1,9

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

 

 

Pie Grāvja

64640040107

1,7

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Pie Mazkalniņiem

64640010273

1,6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Tārpiņi

64640040066

0,8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Pie Mazmeiriem

64640020041

0,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201

Noliktava Šķūnis

64640020125

0,45

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201

 

 

2.                  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

27.§ Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanas zemēm Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 07.06.2010. iesniegumu Nr.2-17-K/65 ar lūgumu noteikt lietošanas mērķus sarakstā minētajiem Bunkas pagasta zemes gabaliem.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegums Priekules novada domē saņemts 2010.gada 7.jūnijā.

        Saskaņā ar  2005.gada 1.decembra LR likumu ”Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, kurā teikts, ka kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai  izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, un     MK noteikumiem  Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 36.2. punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība  piecu darbdienu laikā pēc lietošanas mērķu noteikšanas vai maiņas rakstiski informē Valsts zemes dienestu. 

 

Pamatojoties uz likuma   ”Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu  un MK noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 36.2. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Noteikt zemes reformas pabeigšanai paredzētajām zemes vienībām Priekules novada Bunkas pagastā, sekojošus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

 

 

Administratīvā novada nosaukums

Pagasts

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Koppla tība,

   ha

Lietošanas mērķis

Lietošanas mērķim atbilstošā

plat. ha

Priekules novads

Bunkas pagasts

64460060088

10

01-lauksaimniecības zeme

10

Priekules novads

Bunkas pagasts

64460070050

  9

01-lauksaimniecības zeme

9

Priekules novads

Bunkas pagasts

64460070033

 5,4

01-lauksaimniecības zeme

5,4

Priekules novads

Bunkas pagasts

64460060308

 5,1

01-lauksaimniecības zeme

5,1

Priekules novads

Bunkas pagasts

64460060133

 2,8

02-mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās abas teritorijas, kurās saimn. darbība ir aizliegta ar normat.

2,8

Priekules novads

Bunkas pagasts

64460030113 

 2,76

01-lauksaimniecības zeme

2,76

Priekules novads

Bunkas pagasts

64460060137

 2,4

01-lauksaimniecības zeme

2,4

Priekules novads

Bunkas pagasts

64460030086

 2,1

01-lauksaimniecības zeme

2,1

Priekules novads

Bunkas pagasts

64460070040

 1,8

01-lauksaimniecības zeme

1,8

Priekules novads

Bunkas pagasts

64460060122

 1,7

01-lauksaimniecības zeme

1,7

Priekules novads

Bunkas pagasts

64460070036

 1,6

01-lauksaimniecības zeme

1,6

 

 

 

 

28.§ Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes reformas pabeigšanas zemēm Virgas pagastā, Priekules novadā.

 Priekules novada dome izskatījusi Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Vietējās pašvaldības līmeņa un rajona līmeņa zemes reformas pabeigšanas komisijas sarakstu ”Zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes saraksts Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots vēstulei Nr.2-17-K/65 no 07.06.2010. (reģ.Nr.3-06/570 no 10.06.2010.) par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība.

           

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Virgas pagasta padomes 2007.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojums 2006.- 2018.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Noteikt zemes lietošanas mērķi sekojošām zemes vienībām Virgas pagastā, Priekules novadā:

 

 

 

Nosaukums

Zemes vienības

 kadastra apzī-

 mējums

Kop-platība

Zemes lietošanas mērķis un NĪLM kods

Kāpīši

64980030225

15,9

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Kalnenieki 1

64980030062

10,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Purvāji

64980010480

6,7

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201

Pagasta Stūri

64980010268

6,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Žubītes

64980010225

6,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Pekas

64980010141

5,9

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201

Dimzēni

64980010219

64980010490

64980020218

64980010125

5,7

5,0

3,9

2,1

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Kupsīši

64980030148

5,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Mazkalniņi

64980030082

4,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Ciemi

64980010189

4,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Mazkalnenieki

64980030128

4,2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Liepiņas

64980030452

3,2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Rubeņi

64980040062

3,2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Krieviņi

64980040087

3,2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Plauži

64980020216

3,1

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Ieviņas

64980040173

3,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Zeme reformas

pabeigšanai

64980010265

64980040222

2,7

0,9

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Sīkdārziņi

64980021196

2,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Mazūsiņas

64980030154

2,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Sērsnas

64980040133

1,9

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Ilgas Ievnieki

64980040227

1,7

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

 

Zeme reformas

pabeigšanai

64980030196

1,6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201

Pie Lukužiem

64980020228

1,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Dimzēni

64980020402

1,4

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201

Pie Baznīcas

64980020357

1,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Paipaliņas

64980040515

1,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

Mazklūgas

64980040247

0,8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101

 

 

2.                  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

29.§ Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Priekules pilsēta, Priekules novadā

2010.gada 1.novembrī Priekules novada domē saņemta VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 29.10.2010. vēstule Nr. 10-02-K/2 (turpmāk – nodaļa) . Nodaļa ir izvērtējusi un konstatējusi, ka pielikumā minētajām zemes vienībām nav pašvaldības lēmums par zemes lietošanas mērķa noteikšanu un Priekules novada domes nekustamo īpašumu speciālistes V. Rubezes 03.12.2010.iesniegumu, kurā tiek lūgts noteikt lietošanas mērķi šādām apbūvētām zemes vienībām :

Brīvības iela 60, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 004 0101, - Dārza iela 3, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 005 002, - Galvenā iela 33, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 004 0068, - Skolas iela 7, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 004 0048, - Tirgus iela 5B, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 003 0065 , - Zāļu iela 11, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 003 0120. 

 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu, kas nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību nosaka pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība  un zemes vienības daļa, Priekules pilsētas teritorijas plānojuma grafisko pielikumu, (atļautā izmantošana), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Noteikt zemes lietošanas mērķi apbūvētām zemes vienībām: 

 

 

Īpašuma nosaukums

Īpašuma kadastra numurs

Galvenais lietošanas mērķis

Kods

Izkopējums no kadastra

Brīvības iela 60, Priekule

6415 004 0101

individuālo dzīvojamo māju apbūve

0601

Pielikums Nr. 1

Dārza iela 3, Priekule

6415 005 0002

individuālo dzīvojamo māju apbūve

0601

Pielikums Nr. 2

Galvenā iela 33, Priekule

6415 004 0068

individuālo dzīvojamo māju apbūve

0601

Pielikums Nr. 3

Skolas iela 7, Priekule,

6415 004 0048

individuālo dzīvojamo māju apbūve

0601

Pielikums Nr. 4

Tirgus iela 5B, Priekule

6415 003 0065

individuālo dzīvojamo māju apbūve

0601

Pielikums Nr. 5

Zāļu iela 11, Priekule

6415 003 0120

individuālo dzīvojamo māju apbūve

0601

Pielikums Nr. 6

 

 

2.                  Atbilstoši 23.02.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 193 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 83.punkta 5.apakšpunktam noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai Priekules pilsētā, Priekules novadā:

 

Īpašuma nosaukums

Īpašuma kadastra numurs

Atzīme

 ir/nav būve

Galvenais lietošanas mērķis

kods

Izkopējums no kadastra

Aizputes iela 4B

6415 006 0056

ir

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

Pielikums Nr. 7

Brīvības iela 11

6415 002 0077

nav

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

Pielikums Nr. 8

Brīvības iela 1A

6415 002 0081

nav

Zeme, uz  kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

Pielikums Nr. 9

Brīvības iela 32A

6415 003 0139

nav

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

Pielikums Nr. 10

Brīvības iela 57A

6415 004 0076

nav

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

Pielikums Nr. 11

Dārza iela 20

6415 005 0017

nav

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

Pielikums Nr. 12

Galvenā iela 28A

6415 004 0122

nav

Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme

1202

 

Pielikums Nr. 13

Galvenā iela 29B

6415 004 0133

nav

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

0101

Pielikums Nr. 14

Galvenā iela 50A

6415 004 0131

nav

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

Pielikums Nr. 15

Galvenā iela 52A

6415 005 0040

nav

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

Pielikums Nr. 16

Galvenā iela 52B

6415 005 0041

nav

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

Pielikums Nr. 17

Ganību iela 6A

6415 003 0151

ir

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

0101

Pielikums Nr. 18

30.§ Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai „Brāļu kapi” Priekules pag. Priekules novadā.

Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes, 30.11.2010.  iesniegumu Nr.3-24/449, par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai „Brāļu kapi”, Priekules pag., Priekules nov.

Zemes vienība „Brāļu kapi” Priekules  pagastā Priekules novadā 7,30 ha platībā piekrīt pašvaldībai pamatojoties uz  Priekules pagasta padomes lēmumu 17.09.2008., protokola Nr. 9;1.§.

Uz  zemes vienības  atrodas Priekules novada domei  piederoša ēka un būves.

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 12.jūlija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību ” un likuma „Par pašvaldībām”,   21. panta 1. daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Noteikt zemes vienībai „Brāļu kapi” Priekules pagasts Priekules novads, kadastra Nr.64820080115, 7,30 ha platībā  lietošanas mērķi – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve, kods 0907.

 

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

31.§ Par lietošanas mērķa maiņu un nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam, apzīmējums kadastrā 6446 001 0291, Bunkas pag., Priekules nov.

2008.gada 17.septembrī Bunkas pagasta padome pieņēma lēmumu (prot.Nr.11) „Par Bunkas pagasta padomei piederošo neapbūvēto zemju izvērtēšanu”, ka zemesgabals ar kadastra numuru 6446 001 0291 nepieciešams Bunkas pagasta Krotes ciema 4 daudzdzīvokļu māju 46 ģimeņu vajadzību nodrošināšanai ar mazdārziņiem un palīgsaimniecībām.

Atbilstoši Bunkas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, pašvaldības zemesgabals ar kadastra numuru 6446 001 0291 ir noteikts par zivsaimniecības apbūves teritoriju.

 

Pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”17.punktu un Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Mainīt zemesgabalam, apzīmējums kadastrā 6446 001 0291, kas ir daļa no Personīgās palīgsaimniecības „Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., lietošanas mērķi no „Bunkas pagasta Krotes ciema 4 daudzdzīvokļu māju 46 ģimeņu vajadzību nodrošināšanai ar mazdārziņiem un palīgsaimniecībām” uz „Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas – kods 0302”.

2. Piešķirt nosaukumu zemesgabalam, apzīmējums kadastrā 6446 001 0291, kas ir daļa no Personīgās palīgsaimniecības „Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov., saskaņā ar pielikumu izkopējums no kadastra kartes.

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76., 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

32.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 28.10.2010. gada lēmumā Nr.29, protokols Nr.18 „Par adrešu piešķiršanu, precizēšanu adresācijas objektiem Kalētu pag., Priekules nov.”

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 01.12. 2010. iesniegumu, reģ.Nr.3-13/493, ar lūgumu veikt grozījumus  Priekules novada domes 28.10.2010. lēmumā Nr.29, protokols Nr.18, „Par adrešu piešķiršanu, precizēšanu adresācijas objektiem Kalētu pag., Priekules nov.”, lemjošās daļas 1.punktā - piešķirt adreses sekojošiem adresācijas objektiem: „Austrumi”, objekta kadastra apzīmējums 64640040038001, adrese - „Riepu restaurācijas cehs”, Kalētu pag., Priekules nov. un 2.1.punktā - precizēt adresi: „Apes”, objekta kadastra apzīmējums 64640040058001, kods Adrešu reģistrā – 103935846, uz „Apes”, Ozoli, Kalētu pag., Priekules nov., labojot kadastra apzīmējumus.

 

Augstāk minētajā lēmumā konstatēta pārrakstīšanās kļūda.

 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

Veikt šādus grozījumus Priekules novada domes 28.10.2010. lēmumā Nr.29, protokols Nr.18 „Par adrešu piešķiršanu, precizēšanu adresācijas objektiem Kalētu pag., Priekules nov.”: 

1. punktā – adresācijas objektam „Austrumi” precizēt kadastra apzīmējumu uz 64640040038001.

 2.1. punktā - adresācijas objektam „Apes” precizēt kadastra apzīmējumu uz 64640040058001.

33.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 28.10.2010. lēmumā, protokols Nr.18; 31.§ „Par adrešu piešķiršanu zemei un ēkām Priekule, Priekules nov.”

Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes  iesniegumu  (30.11.2010. Nr.3-24/448), par kadastra Nr. maiņu ēkai kafejnīca Priekulē, Priekules nov. unPriekules novada domes 2010. gada 28. oktobra sēdes protokola Nr.18 31.§ papildināšanu ar 6. punktu.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izdarīt grozījumus  Priekules novada domes 2010. gada 28.oktobra sēdes protokola Nr.18 31.§4. punktā „Par adrešu maiņu piešķiršanu zemei un ēkām Priekule, Priekules nov.”  – ēkai kafejnīca mainīt kadastra Nr. no 64150050027007 uz  64150050046002.

 

2. Papildināt Priekules novada domes 2010. gada 28.oktobra sēdes protokola Nr.18 31.§ ar 6. punktu šādā redakcijā –

6. Uz zemes vienībām Aizputes iela 1, Aizputes iela 5, Aizputes iela 7, Priekule, Priekules nov., visām ēkām, kas atrodas uz šīm zemes vienībām atstāt spēkā iepriekš noteiktās adreses.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400). 

 

 

34.§ Par grozījumiem 30.09.2010. Priekules novada domes lēmumā, prot. Nr.16; 55.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ganību ielā 30, Priekule, Priekules nov., A.B.”

Pamatojoties uz likuma Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to ierakstīšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmo daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt 30.09.2010. Priekules novada domes lēmumā (prot. Nr.16) 55.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ganību ielā 30, Priekule, Priekules nov., A.B.”  šādus grozījumus: 

1. 2. punktā aizstāt vārdu „valstij” ar vārdu „pašvaldībai”.

 

 2. Izslēgt 4.punktu.

 

35.§ Par zemes lietošanas mērķa un statusa noteikšanu zemes vienībai „Ceriņi”, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 02.12.2010.gada iesniegumu (reģ.Nr.3-24/458) par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai „Ceriņi” 1,1 ha, apzīmējums kadastrā 64980010059, Virgas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu Nr.35, protokols Nr.16, A.O.Š. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi „Ceriņi” 5,6 ha lielā platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā. A.O.Š. ir mirusi. Tika izdalīta zeme ēku uzturēšanai 1,1 ha lielā platībā un pārējā zeme 4,5 ha platībā ar nosaukumu „Lielceriņi” ieskaitīta rezerves zemes fondā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu – zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi. 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. punktu, Virgas pagasta padomes 2007.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Virgas pagasta teritorijas plānojums 2006.- 2018.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Noteikt zemes lietošanas mērķi zemes vienībai „Ceriņi” 1,1 ha, apzīmējums kadastrā 64980010059, Virgas pag., Priekules nov. – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 

2.                  Noteikt statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.

 

 

 

36.§ Par adreses piešķiršanu garāžas boksiem Kalēju iela 21, Priekule, Priekules nov.

1997.gada 21.jūlijā Priekules pilsētas zemes komisija pieņēma lēmumu Nr.61 „Par garāžu uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu”, nosakot nepieciešamo platību 543 m², saskaņā ar zemes robežu plānu ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai.

Garāža, kas atrodas Kalēju ielā 21, Priekulē, pieņemta ekspluatācijā saskaņā ar 15.08. 1997. Aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

 

Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 18.punkta 18.3.apakšpunktu, 1997.gada 15.augusta Aktu par garāžu Priekulē, Kalēju ielā 21 pieņemšanu ekspluatācijā un būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Piešķirt adresi garāžas, kadastra apzīmējums 6415 003 0062 001, boksam, kas atrodas Kalēju ielā 21, Priekulē, Priekules nov., :

1.1. Kalēju iela 21-1, Priekule, Priekules nov., (telpu grupas kadastra apzīmējums 6415 003 0062 001 001);

1.2. Kalēju iela 21-2, Priekule, Priekules nov. (telpu grupas kadastra apzīmējums 6415 003 0062 001 002);

1.3. Kalēju iela 21-3, Priekule, Priekules nov. (telpu grupas kadastra apzīmējums 6415 003 0062 001 003);

1.4. Kalēju iela 21-4, Priekule, Priekules nov. t(elpu grupas kadastra apzīmējums 6415 003 0062 001 004);

1.5. Kalēju iela 21-5, Priekule, Priekules nov. (telpu grupas kadastra apzīmējums 6415 003 0062 001 005);

1.6. Kalēju iela 21-6, Priekule, Priekules nov. (telpu grupas kadastra apzīmējums 6415 003 0062 001 006);

1.7. Kalēju iela 21-7, Priekule, Priekules nov. (telpu grupas kadastra apzīmējums 6415 003 0062 001 007);

1.8. Kalēju iela 21-8, Priekule, Priekules nov. (telpu grupas kadastra apzīmējums 6415 003 0062 001 008).

 

2. Pielikumā izkopējums no Būves Kalēju ielā 21, Priekulē, kadastrālās uzmērīšanas lietas. 

 

3. Lēmumu par adrese piešķiršanu nosūtīt VZD Kurzemes reģionālai nodaļai.

 

 

37.§ Par būvju īpašuma – garāžu domājamo daļu apstiprināšanu Kalēju iela 21, Priekule, Priekules nov.

2010.gada 30.novembrī (reģistrēts 30.11.2010. Nr. 3-13/490)  Priekules novada domē saņemts A.N., dzīvojoša [:],  iesniegums , kurā tiek lūgts apstiprināt  domājamās  daļas būvju  īpašumam  - garāžai  Kalēju ielā 21, Priekulē,  kadastra apzīmējums 6415 003 0062 001. Garāžu kopējā platība-190.8 m.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2010.gada 9.decembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Armanda Niedola 30.11.2010. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt būvju īpašuma Kalēju ielā 21, Priekulē, Priekules nov., kas sastāv no vienas garāžas , kadastra apzīmējums 6415 003 0062 001 domājamās daļas: 

 

Garāžas Nr.

Telpu grupas kadastra apzīmējums

Platība

Domājamās daļas

1.

6415 003 0062 001 001

23.8

238/1908

2.

6415 003 0062 001 002

24.0

240/1908

3.

6415 003 0062 001 003

24.1

241/1908

4.

6415 003 0062 001 004

24.2

242/1908

5.

6415 003 0062 001 005

23.7

237/1908

6.

6415 003 0062 001 006

24.1

241/1908

7.

6415 003 0062 001 007

23.9

239/1908

8.

6415 003 0062 001 008

23.0

230/1908

 

 

190.8

1/1

 

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma  70., 76., 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

38.§ Par statusa maiņu zemes vienībai „Jaunvēveri”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes 30.11.2010.iesniegumu Nr.3-24/450, par statusa maiņu  zemes vienībai „Jaunvēveri”. Gramzdas pag., Priekules nov.

           

Ar Priekules novada domes 2010. gada 28. oktobra lēmumu Nr.18 izbeigtas lietošanas tiesības Gramzdas pagastā Priekules novadā S.G.uz zemes vienību „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020116, 1,8 ha platībā un zeme ieskaitīta rezerves zemes fondā. Konstatēts, ka uz zemes vienības atrodas S.G. piederošas ēkas pamatojoties uz mantojuma apliecību, izdotu 10.09.2004., reģistra Nr.15167.

 

Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. daļu, 1. punktu, kas nosaka, ka uz zemes reformas gaitā pašvaldībām piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:


1. Zemes vienībai „Jaunvēveri”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.64580020116, 1,8 ha platībā mainīt zemes lietošanas statusu no rezerves zemes fonda uz pašvaldībai piekrītoša zeme.

2.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

39.§ Par zemes vienību Lībju iela 1 , Priekule Priekules nov. grafiskā pielikuma apstiprināšanu.

Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes, nekustamo īpašumu speciālistes 01.12.2010 iesniegumu, par zemes lietojumu Lībju iela 1 Priekulē, Priekules nov., jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāni ar esošām un izmainītām robežām.

            Konstatēts, ka kadastra kartē iezīmētās robežas zemes lietojumam Lībju iela 1 Priekulē, Priekules nov., kadastra Nr.64150050012 neatbilst dabā esošai situācijai. Uz zemes vienības atrodas daļa esošo Lībju kapu teritorijas un plānotā Lībju  kapu teritorija.

           

Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā  esošo informāciju un pamatojoties uz LR likumiem un Priekules pilsētas, Priekules novada spēkā esošo Teritorijas plānojumu, pārapstiprinātu 27.08.2009. (Priekules novada domes sēdes protokols Nr.6;1.§, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Apstiprināt jaunu grafisko pielikumu zemes vienībai Lībju iela 1, Priekulē, Priekules nov., atbilstoši dabā esošai situācijai, saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu.

 

2.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. un 79. panta pirmo daļu šo  lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

40.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma ”Babji”, Kalētu pag., Priekules nov., sadalīšanai.

 

Izskata SIA „JAUNĀS IELAS”, reģ. Nr.42101018895, juridiskā adrese – Kuršu iela 17-NT14, Liepāja, tās valdes locekļa A.F. un SIA „SUNSET CITY”, reģ. Nr.42103051643, juridiskā adrese – Daugavas iela 3-9, Liepāja, tās valdes locekļa M. D., 10.11.2010.gada iesniegumu, reģ.Nr.3-13a/941,  ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu ”Babji”, Kalētu pagastā, Priekules novadā. Atdalītajam zemesgabalam piešķirt nosaukumu ”Meža Babji”.

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu, zemesgabalu sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.

Projekta izstrādes ierosinātāji ir nekustamā īpašuma īpašnieki: SIA „JAUNĀS IELAS”   un SIA „SUNSET CITY”, katram ½ domājamā daļa, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ”Babji” Kalētu pagastā, Priekules novadā, nostiprinātas zemesgrāmatā,  Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.53 (žurnāla Nr.300002906103).

Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma ”Babji”, kadastra Nr.64640040146, robežu plāns ar plānoto zemes sadalījumu. Priekules novada Kalētu pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta daļēji kā meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas un saimniecisko mežu teritorijas.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.3. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un sagatavo nosacījumus par projekta izstrādi, Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu un Priekules novada Kalētu pagasta 2006.gada 5.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Kalētu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projekta izstrādi zemes gabalam ”Babji”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64640040146.

 

2. Apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma ”Babji” sadalīšanas zemes ierīcības projekta izstrādei. (Darba uzdevums pielikumā).

 

3. Plānotā atdalāmā zemesgabala nosaukums – ”Meža Babji”.

 

4. Atdalāmajam zemesgabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība ( kods 0201).

 

5. Atdalāmajam zemesgabalam noteikt šādus apgrūtinājumus:

            5.1. aizsargjoslas teritorija gar valsts 2. šķiras autoceļu;

5.2. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu līdz 20 kV;

5.3. aizsargjoslas teritorija gar regulētu ūdensnoteku;

            5.4. servitūta ceļa vieta.

 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Darba uzdevums pielikumā uz 2 (skat. Pielikumu Nr.1) un robežu plāns uz 1 lp. (skat. Pielikumu Nr.2).

Pielikums