23.12.2010. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.21.)

41.§ Par zemes nomas līgumu izbeigšanu uz nekustamiem īpašumiem „Tīrumi”, „Lejāres” un „Ziediņi’, Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Virgas pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas 30.11.2010. gada iesniegumu, reģ. Nr.3-24/450.1 ar lūgumu domei pieņemt lēmumu par zemes nomas līgumu ar Nr.VPP-2007/51, VPP-2007/54, VPP-2007/97 izbeigšanu Virgas pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Virgas pagasta padome 2007. gadā iznomājusi sekojošas zemes vienības :

1. „Tīrumi” 5,7 ha, kadastra apzīmējums 64980010219 – E.B., zemes nomas līgums Nr.VPP- 2007/51;

2. „Lejāres” 5,0 ha, kadastra apzīmējums 64980010490 – SIA „Virgas piensaimnieks”, zemes nomas līgums VPP-2007/54;

3. „Ziediņi -1” 2,1 ha, kadastra apzīmējums 64980010125 – L.K., zemes nomas līgums Nr.VPP- 2007/97.

Zemes vienības iznomātas uz 5 gadiem – līdz 2012.gada 31. decembrim.

Ar Virgas pagasta padomes 2008. gada 03. septembra lēmumu Nr.23 (protokols Nr.10) zemes vienības „Tīrumi”, „Lejāres”, „Ziediņi 1” ieskaitītas zemēs zemes reformas pabeigšanai.

Zemes nomnieki 2009. gadā tika brīdināti par zemes nomas līguma izbeigšanu, ja uz augstāk minētām zemes vienībām pieteiksies mantinieki. Tika izsūtīti brīdinājumi.

Uz augstāk minētajām zemes vienībām pieteicās 1.prioritātes pretendenti. 

 

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

            Izbeigt zemes nomas līgumus par sekojošu zemes vienību iznomāšanu Virgas pagastā, Priekules novadā:

 

1.                  Nr. VPP-2007/51 no 29.06.2007., par zemes „Tīrumi” 5,7 ha, kadastra apzīmējums 64980010219, iznomāšanu E.B..

 

2.                  Nr.VPP-2007/54 no 29.06.2007., par zemes „Lejāres” 5,0 ha, kadastra apzīmējums 64980010490, iznomāšanu SIA „Virgas piensaimnieks”.

 

3.                  Nr.VPP-2007/97 no 30.07.2007., par zemes „Ziediņi 1” 2,1 ha, kadastra apzīmējums 64980010125, iznomāšanu L.K..

 

 

 

42.§ Par zemesgabala Ganību iela 6A, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu R.S.

2010.gada 12.novembrī (reģ. Nr.3-13/468) Priekules novada pašvaldībā saņemts R.S. 12.10.2010. iesniegums, kurā tiek lūgts iznomāt zemesgabalu Ganību ielā 6A, Priekulē,  400 m² platībā. 

            Zemesgabals Ganību ielā 6A, Priekulē, apzīmējums kadastrā 6415 003 0151 ir pašvaldībai piekrītošs pamatojoties uz 26.11.2009.Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 14) 47.§ ”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” 8. punktu „Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemi Priekules pilsētā”.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, Rimanta Sendrjus iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Iznomāt R.S., dzīvojošam [:], pašvaldībai piekrītošu zemesgabalu  Ganību ielā 6A, Priekulē, apzīmējums kadastrā 6415 003 0151, 400 m² platībā,  sakņu dārza ierīkošanai, saskaņā ar līgumam pievienoto izkopējuma no Priekules pilsētas kadastra, nosakot:

1.1. nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā;

1.2. nomas līguma termiņu līdz 2011.gada 31.decembrim (iesk.);

1.3. nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

 

2. R.S. viena mēneša laikā jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, lēmums par zemes iznomāšanu zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot zemes nomas līgumu.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76., 79.panta pirmajai daļai var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

 

43.§ Par zemesgabala Gramzdas pag. Priekules novadā iznomāšanu V.A.

Priekules novada dome izskatīja V.A., adrese [:], 30.11.2010. iesniegumu par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu iznomāšanu 4,1 ha un 3,2 ha platībā.  Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienības ar kadastra Nr.64580030093, 3,2 ha platībā un ar kadastra Nr.64580030211, 4,3 ha platībā, pamatojoties uz Gramzdas pagasta padomes 22.09.2008. lēmumu Nr.10, 4.§, piekrīt pašvaldībai.

                 

Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12.2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.            Iznomāt V.A. 4,1 ha  un 3,2 ha lielus zemes gabalus, saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 1 gadu, kas atrodas uz Gramzdas  pagasta Priekules novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām ar kadastra Nr. 64580030093 un kadastra Nr.64580030211.

 

2.            Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3.            Par iznomājamo zemes gabalu mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, noslēdzams nomas līgums.

 

4.            Ja noteiktajā laika periodā līgums netiek noslēgts V.A. vainas dēļ, lēmums par zemes iznomāšanu zaudē spēku.

 

5.        Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76.,79.panta pirmajai daļai šo lēmumu  var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

44.§ Par zemesgabala Priekules pag. Priekules novadā iznomāšanu D.V.

Priekules novada dome izskatīja D.V.,  adrese [:], 30.11.2010. iesniegumu par zemes gabala ar kadastra Nr.64820080133, 0,8  ha platībā  iznomāšanu . Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns.

Zemes vienība ar kadastra Nr.64820080133, 0,8 ha platībā, pamatojoties uz Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu Nr.9,  piekrīt zemes reformas pabeigšanai.

 

 Atbilstoši  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12.2009., Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Iznomāt D.V. 0,8 ha   lielu zemes vienību, kadastra Nr.64820080133, Priekules  pagastā Priekules novadā, saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 1 gadu.

 

2.                  Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 0,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

3.                  Par iznomājamo zemes gabalu noslēdzams nomas līgums viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

4.                  Ja līgums noteiktajā laikā netiek noslēgts D.V. vainas dēļ, lēmums par zemes iznomāšanu zaudē spēku.

 

5.        Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76.,79.panta pirmajai daļai šo lēmumu  var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

 

45.§ Par zemesgabalu Bērzu ielā 3, Priekulē un Smilšu ielā 7, Priekulē, Priekules nov., nomu SIA „Niedres & Ko”.

2010.gada 12.novembrī Priekules novada domē saņemts SIA „Niedres & Ko” valdes locekļa J.P. iesniegums, kurā tiek lūgts iznomāt zemesgabalu Bērzu ielā 3, Priekulē, apzīmējums kadastrā 6415 005 0058 ar platību 6000 m², ēku drupas, zemesgabalu (zem ēku drupām) 3000 m² platībā Smilšu ielā 7, Priekulē, apzīmējums kadastrā 6415 005 0020, saimnieciskās darbības paplašināšanai. 

Uz zemes vienības Smilšu ielā 7, Priekulē, atrodas bijušās PSRS armijas ēkas/ būves (angāri).

Zemesgabali Bērzu ielā 3, Priekulē, apzīmējums kadastrā 6415 005 0018 un Smilšu ielā 7, Priekulē, apzīmējums kadastrā 6415 005 0020, ir pašvaldībai piekrītoši pamatojoties uz Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu (prot. Nr.14) 47.§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” 8.punktu „Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemi Priekules pilsētā”.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu, SIA „Niedres & Ko” vienotais reģistrācijas Nr.42103045327, valdes locekļa Jāņa Palēvica 12.10.2010. iesniegumu (reģistrēts Priekules novada domē 12.11.2010., reģ. Nr. 3-13/468), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

 

1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Niedres & Ko” vienotais reģistrācijas Nr.42103045327, juridiskā adrese Lauktehnikas iela 1C, Grobiņa, Grobiņas nov., Priekules novada pašvaldībai piekrītošus zemesgabalus - daļu no Bērzu ielas 3, Priekulē, apzīmējums kadastrā 6415 005 0058, 6000 m² platībā un daļu Smilšu ielas 7, Priekule, apzīmējums kadastrā 6415 005 0020, 3000 m² platībā un uz tās atrodošās ēku drupas – saimnieciskās darbības paplašināšanai, saskaņā ar vietas situācijas plānu - izkopējums no Priekules pilsētas kadastra kartes, nosakot:

1.1. nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā;

1.2. par ēkas nomu 241,8 m2  nomas maksa 0,07 Ls/m2  mēnesī;

1.3. nomas līguma termiņu no 2011.gada 3.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim (iesk.);

1.4. nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

 

2. SIA „Niedres & Ko”, vienotais reģistrācijas Nr.42103045327, valdes loceklim J.P.  viena mēneša laikā jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, lēmums par zemes iznomāšanu zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot zemes nomas līgumu. 

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76.,79.panta pirmajai daļai šo lēmumu  var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

 

46.§ Par zemes Liepājas ielā 20, Priekulē, nomas līguma Nr. 44/2009 pagarināšanu A.Z.

2010.gada 9.novembrī Priekules novada domē saņemts A.Z. iesniegums, kurā tiek lūgts pagarināt nomas līgumu zemesgabalam 1900 m² - daļa no zemesgabala Liepājas ielā 20, Priekulē, apzīmējums kadastrā 6415 006 0083, no 01.01.2011.- 31.12.2011.

2009.gada 1.decembrī starp Priekules novada domi un A.Z. pilnvaroto personu V.A. tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 44/2009 par zemesgabala nomu 1990 m² platībā Liepājas ielā 20, Priekulē, sakņu dārza ierīkošanai.

Zemesgabals Liepājas ielā 20, Priekulē, apzīmējums kadastrā ir pašvaldībai piekrītošs pamatojoties uz Priekules novada domes 26.11.2009.lēmumu (prot. Nr. 14) 47§ „Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” 8.punkts „Par Priekules novada pašvaldībai piekrītošo zemi Priekules pilsētā.

              

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par neapbūvēta zemes gabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu, kas pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai gadā ir: - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, A.Z. 09.11.2010. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Pagarināt 01.12.2009. Zemes nomas līgumu Nr.44/2009 , (turpmāk –Līgums), kas noslēgts starp Priekules novada domi un A.Z. pilnvaroto personu V.A., dzīvojošu [:], par zemes vienības 1900 m² platībā nomu, kas ir daļa no zemesgabala Liepājas iela 20, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 006 0083, sakņu dārza ierīkošanai, saskaņā ar Līgumam pievienoto izkopējuma no Priekules pilsētas kadastra, nosakot :

1.1. nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā; 

1.2. nomas līguma termiņu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim (iesk.);

1.3. nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

 

2.                  A.Z. viena mēneša laikā jānoslēdz vienošanās par Līguma pagarināšanu. Ja vienošanās netiek noslēgta nomnieka vainas dēļ, lēmums par zemes iznomāšanu zaudē spēku.

 

3.                  Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu vienošanos.

 

4.                  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76., 79.panta pirmajai daļai var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

47.§ Par 27.11.2007.Zemes nomas līguma Nr. 209 pagarināšanu A.A.A. (A.) un I.M.P. (P.)

Pamatojoties uz A.A.A. (A.)  un I.M.P. (P.) pilnvarotās personas D.K., dzīvojošas [:], 11.11.2010.  iesniegumu par zemes nomas līguma Nr.209  pagarināšanu, likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13. punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Izdarīt 27.11.2007. Zemes nomas līgumā Nr.209, (turpmāk tekstā – līgums), kas noslēgts starp D.K., personas kods [:], dzīvojošu [:], kura darbojas uz A.A.A. (A.), dzimušas [:], [:] un I.M.P. (P.), dzimušas [:], [:] 06.06.2006. pilnvaras pamata un Priekules pilsētas domi šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt visā līguma tekstā vārdu „pilsētas” ar vārdu „novada”;

1.2. 2.punkta 2.1.apakšpunktā: pagarināt nomas līguma termiņu līdz 2011.gada 31.decembrim.

Pārējie līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

 

2. Priekules novada domes nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei viena mēneša laikā sagatavot atbilstošus grozījumus līgumā.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76., 79.panta pirmajai daļai var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas, Lielā ielā 4, Liepājā.

 

 

48.§ Par pabalsta piešķiršanu E.S.

Priekules novada domē 2010.gada 16.decembrī saņemts Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes šofera E.S., personas kods [:], dzīvojoša [:], iesniegums (reģ.Nr.3-13/526) ar lūgumu piešķirt vienreizēju pabalstu sakarā ar mātes nāvi. Kopā ar iesniegumu iesniegta E.S. mātes S.Z. miršanas apliecības kopija, E.S.  dzimšanas apliecības  kopijas.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu, kas nosaka, ka amatpersonai (darbiniekam) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes šoferim E.S., personas kods [:], pabalstu Ls 180 (viens simts astoņdesmit latu un 00 sant.) apmērā sakarā ar mātes nāvi.

 

49.§ Par pabalsta piešķiršanu Z.G.

Priekules novada domē 2010.gada 16.decembrī saņemts Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes elektriķa Z.G., personas kods [:], dzīvojoša [:], iesniegums (reģ.Nr.3-13/527) ar lūgumu piešķirt vienreizēju pabalstu sakarā ar tēva nāvi. Kopā ar iesniegumu iesniegta Z.G. tēva G.A. miršanas apliecības kopija, Z.–I.G.  dzimšanas apliecības  kopijas.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu, kas nosaka, ka amatpersonai (darbiniekam) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes elektriķim Z.G., personas kods [:], pabalstu Ls 180 (viens simts astoņdesmit latu un 00 sant.) apmērā sakarā ar tēva nāvi.

50.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 25.11.2010. (prot. Nr.19) 8.§ „Par dāvinājuma līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma „Centra Klēts” pieņemšanu Kalētu pagasta pārvaldes īpašumā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr. 1250 „Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”  17.16.punktu

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Papildināt Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra lēmuma Nr.19;  8.§ „Par dāvinājuma līguma noslēgšanu par nekustamā īpašuma „Centra Klēts” pieņemšanu Kalētu pārvaldes īpašumā” ar 2.punktu sekojošā redakcijā:

 

„2. Dāvinājuma līgums attiecībā uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu „CENTRA KLĒTS” Kalētu pagastā, kadastra Nr.6464 001 0098 001, tiek noslēgts ar mērķi – sabiedriskām vajadzībām.”