25.01.2018. domes sēde (protokols Nr.1)

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma ”Albrekši”, Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.19                 

          (protokols Nr.1, 19.punkts)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma  ”Albrekši”, Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 

2018.gada 09.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Metrum”, reģ.Nr.40003388748, Liepājas biroja vadītājas XX 08.01.2018. iesniegums Nr.14/a/34-2018, iereģistrēts  ar Nr.2.1.4/18/44-S, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Albrekši”, Kalētu pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0009 sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Albrekši” 102,9 ha kopplatībā, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6464 002 0009, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz XX vārda (turpmāk- īpašnieks).

Īpašnieks vēlas sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0009 piecos zemes gabalos.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu un Priekules novada pašvaldības 2017.gada 13.novembra izsniegtajiem “Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes vienībai “Albrekši”, Kalētu pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6464 002 0009”. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA “Metrum” Liepājas birojs.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA “Metrum”, reģ.Nr.40003388748, Liepājas biroja, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Albrekši”, kadastra Nr.6464 002 0009, Kalētu pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0009 sadalīšanai piecās zemes vienībās, saskaņā ar projekta grafisko daļu (pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6464 002 0134, platība 32,89 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu un adresi “Albrekši”, Kalētu pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6464 002 0135, platība 4,77 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu „Rūtas” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

4. Projektētai zemes vienībai Nr.3 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6464 002 0136, platība 2,94 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu „Freija” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

5. Projektētai zemes vienībai Nr.4 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6464 002 0137, platība 3,75 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu „Gārņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

6. Projektētai zemes vienībai Nr.5 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6464 002 0138, platība 5,65 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu „Krīvi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

7. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

8. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv un SIA “Metrum”, liepaja@metrum.lv,1 eks. nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

20. Par zemes ierīcības projekta „Laimoņi”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.20                 

          (protokols Nr.1,  20.punkts)

    Par zemes ierīcības projekta  „Laimoņi”, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 

        Priekules novada pašvaldības domē 11.01.2018. saņemts SIA ,,Metrum”, Reģistrācijas numurs 40003388748 Liepājas biroja vadītājas XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Laimoņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0064 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0064, sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Laimoņi” Priekules pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.119, īpašniece XX.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecības teritorija.

04.12.2017. Ingūna Pauzere Priekules novada pašvaldībā saņēmusi Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr.2.1.4/17/1675-N) nekustamā īpašuma „Laimoņi”, Bunkas pag., Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Laimoņi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 001 0064, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0064 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr.40003388748 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Laimoņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 001 0064, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0064 sadalīšanai, atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot zemes gabalu  Nr.2 6,91 ha platībā.

2.      Plānotajām zemes vienībām Nr.1 18,19 ha platībā, ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 001 0418 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu „Laimoņi”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101

3.      Atdalītajam zemes gabalam Nr.2 6,91 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 001 0419  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt nosaukumu „Agri”, un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  – kods 0201.

4.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

SIA „Metrum”: liepaja@metrum.lv

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

PIELIKUMS

21. Par zemes ierīcības projekta „Saldenieki”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.21                

          (protokols Nr.1, 21.punkts)

   Par zemes ierīcības projekta  „Saldenieki”, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 

        Priekules novada pašvaldības domē 09.01.2018. saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Reģistrācijas numurs 40003783960  Liepājas biroja administratores XX iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Saldenieki”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 004 0069 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0089, sadalīšanu.

Nekustamais īpašums „Saldenieki” Priekules pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000476522  , īpašniece XX.

Priekules novada Priekules pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecības teritorija.

04.12.2017. XX Priekules novada pašvaldībā saņēmusi Zemes ierīcības izstrādes noteikumus (iereģistrēti ar Nr. 2.1.4/17/1681-N) nekustamā īpašuma „Saldenieki”, Priekules pag., Priekules nov., sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Saldenieki”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr.6482 004 0069, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0089 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr. 40003783960 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Saldenieki”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6482 004 0069, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0089 sadalīšanai, atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot zemes gabalu  Nr.1 4,90 ha platībā .

2.      Plānotajām zemes vienībām Nr.1 2,51 ha platībā, ar plānoto kadastra apzīmējumu 6482 004 0129 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu                  „Saldenieki”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101

3.      Atdalītajam zemes gabalam Nr.2 4,90 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6482 004 0128 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) likvidēt adresi: „Saldenieki”, Priekules pagasts, Priekules novads, klasifikatora kods- 103796263 un

apstiprināt jaunu nosaukumu un adresi: „Incīša Dzirnaviņas”, Priekules pagasts, Priekules novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  – kods 0101.

4.      Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

5.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Lēmums izsūtāms:

 1 eks. nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

 1 eks SIA „Latvijasmernieks.lv”: liepaja@latvijasmernieks.lv

 1 eks -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

PIELIKUMS

22. Par nekustamā īpašuma „Ezerlauki”, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.22                

          (protokols Nr.1, 22.punkts)

Par nekustamā īpašuma „Ezerlauki”, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 02.01.2018. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/20-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ezerlauki”, Virgas pagastā, atdalot no īpašuma vienu zemes vienību un piešķirot jaunu nosaukumu “Jaunlauki”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Ezerlauki” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6498 002 0102, Virgas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000409147 uz iesniedzēja vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no četrām atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzējs vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0033- 3,7 ha platībā, no tiem 2,6 ha ir purvs, piešķirot jaunu nosaukumu “Jaunlauki”.

Tā kā Virgas pagastā jau ir reģistrēts nekustamais īpašums ar nosaukumu “Jaunlauki”, īpašnieks vēlas mainīt nosaukumu uz “Jaunbikši”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ezerlauki”, kadastra Nr.6498 002 0102, Virgas pagastā, Priekules novadā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0033, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0033 piešķirt jaunu nosaukumu “Jaunbikši” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

 

Lēmums izsūtāms 1 eks.:XX; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

23. Par zemes nomas līguma Nr.3-36/38/2010 pirmstermiņa izbeigšanu XX un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par zemes “Rudeņi”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu ēku uzturēšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.23                

          (protokols Nr.1, 23.punkts)

Par zemes nomas līguma Nr.3-36/38/2010 pirmstermiņa izbeigšanu XX un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par zemes “Rudeņi”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu ēku uzturēšanai

 

            Izskatot jautājumu par zemes nomas līguma Nr.3-36/38/2010 pirmstermiņa izbeigšanu XX un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par zemes  “Rudeņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu ēku uzturēšanai tika konstatēts, ka:

Zemes vienība “Rudeņi” 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0140, Virgas pagastā, Priekules novadā, piekrīt pašvaldībai.

2010.gada decembrī starp Priekules novada pašvaldību un XX tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.3-36/38/2010 (turpmāk-Līgums) par zemes „Rudeņi” 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0140, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu ēku uzturēšanai. Uz zemes vienības atradās nomniekam piederošs ēku/būvju īpašums ar kadastra Nr.6498 502 0006.

Saskaņā ar 22.12.2017. ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000573173, īpašuma tiesības uz ēku/būvju īpašumu reģistrētas uz XX vārda.

            Saskaņā ar līguma 7.1.2. punktu līgums izbeidzas, ja nomnieks ir zaudējis īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemesgabala un 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes noma” 4. pantu- zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 7.pantu- apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.7.2 pants nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.,7.,7.²pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izbeigt ar 2017.gada 31.decembri zemes nomas līgumu Nr.3-36/38/2010 par zemes „Rudeņi”  Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu XX.

2. Slēgt zemes nomas līgumu ar XX, personas kods XX,  par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Rudeņi” 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0140, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

3. Noteikt:

3.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 27.02.2028.

3.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. pantu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX,  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

24. Par zemes „Rijas” , Priekules pag., Priekules nov. , iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.24                 

          (protokols Nr.1, 24.punkts)

 Par zemes „Rijas” , Priekules pag., Priekules nov. , iznomāšanu XX

 

09.01.2018. Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums reģ.nr. 2.1.4/18/45-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. Pr.p/11 uz zemi “Rijas”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 002 0058 , 6,0 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.9, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Teņi” ieskaitīts pašvaldībai piederošās apbūvētās zemēs.

Ar Priekules pagasta padomes 26.11.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Teņi” ieskaitīts pašvaldībai piederošās apbūvētās zemēs.

Ar Priekules pagasta padomes 26.11.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Teņi” sadalīts, atdalītajam zemesgabalam 6,0 ha platībā piešķirts jauns nosaukums “Rijas”, Priekules pag..

Nomas līgums Nr. Pr.p/11ar XX slēgts 01.01.2010. Nomas līguma beigu  termiņš 31.08.2017.

Uz minēto zemes vienību XX nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu , atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ar 2018.gada 1.februāri iznomāt XX, personas kods XX, nekustamo īpašumu “Rijas”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējumi  6482 002 0058 6,0 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām nosakot :

1.1. nomas maksu  5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas  līguma termiņu līdz 2023.gada 31.janvārim saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                  

            nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei;

XX;

 

PIELIKUMS

25. Par zemes vienības „ Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu z/s Ceriņi-2

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.25                 

          (protokols Nr.1,  25.punkts)

 Par zemes vienības „ Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu z/s Ceriņi-2

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Ceriņi-2 īpašnieces XX iesniegums reģistrācijas nr.2.1.4/18/25-S ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apz.6482 008 0118 0,68 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.       

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu , protokols Nr.9 nekustamais īpašums “Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov., ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

NĪ “Priekules pagasta palīgsaimniecības” sastāv no astoņām atsevišķām zemes vienībām, z/s Ceriņi-2 vēlas nomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0118, 0,68 ha platībā

  Ar z/s Ceriņi -2 nomas līgums nav slēgts.

             Atbilstoši likuma „Par atjaunotās Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 12. pantu, kas nosaka, ka līdz Zemesgrāmatu likuma atjaunošanai un īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās nekustamās mantas nomas un īres līgumi, izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri, var tikt noslēgti uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, ja likumos nav paredzēti citi termiņi.

            Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un ministru kabineta 31.05.2010. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu „pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iznomāt z/s Ceriņi-2 reģ.nr.42101012783, juridiskā adrese “Ceriņi”, Priekules pagasts, Priekules novads, zemes vienību “Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 008 0118, 0,68 ha platībā (1.pielikums), nosakot:

 - nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.janvārim,

 - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

2.    Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :          

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

z/s Ceriņi-2: “Ceriņi”, Priekules pagasts, Priekules novads, LV-3446.

PIELIKUMS 

26. Par daļu no zemes „Sandras” ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0054 , Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.26                 

          (protokols Nr.1,  26.punkts)

Par daļu no zemes „Sandras” ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0054  , Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 Priekules novada pašvaldība izskatījusi XX 19.12.2017. iesniegumu  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības „Sandras”, ar apzīmējumu kadastrā 6482 002 0054, Priekules pag. Priekules nov. 2,00 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0054 Priekules pagastā, Priekules novadā nav apbūvēta un ar 17.09.2008. Priekules pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.9) ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Zemes lietošanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība –kods 0101.

Nomas līgums ar XX uz daļu no zemes „Sandras” , Priekules pag., Priekules nov., kadastra apz. 6482 002 0054  2,0 ha platībā ,noslēgts 01.01.2009. Nomas līguma beigu termiņš 01.11.2017.. Nomas līgums slēgts ar Priekules pagasta padomi.

Nomas un nekustamā īpašuma nodokļu parādu XX nav.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ar 2018.gada 1.februāri iznomāt XX, pers.kods. XX, daļu no zemes, kadastra apzīmējums  6482 002 0054  2,00 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, nosakot:

1.1. nomas maksu  5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

            1.2. nomas  līguma termiņu līdz 2023.gada 31.janvārim saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                         

1   eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

1 eks. XX

 PIELIKUMS

27. Par zemes “Kalnu iela 8”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0036, iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.27                

          (protokols Nr.1,  27.punkts)

                         Par zemes “Kalnu iela 8”, Priekules pag., Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0036, iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 27.12.2017. iesniegumu Nr. 2.1.4/17/3568-S ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Kalnu iela 8”, Priekules pagasts, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 002 0036, 1,50 ha  platībā ēku uzturēšanas vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 002 0036 Priekules pagastā, Priekules novadā ar 17.09.2008. Priekules pagasta padomes lēmumu Nr.9, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem uz minētās zemes vienības atrodas XX piederoša dzīvojamā ēka un divas palīgēkas.

            02.01.2009.XX noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.Pr.p/10, līguma beigu termiņš 31.08.2017.

XX izveidojies nomas parāds 7,33 EUR apmērā par zemi “Kalna iela 8”, Priekules pagasts, Priekules novads, kuru viņa samaksās līdz domes sēdei.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Iznomāt XX, personas kods XX, zemi ar nosaukumu “Kalnu iela 8”, Priekules pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6482 002 1,50 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.02.2018. līdz 31.01.2028. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                         

XX.

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

PIELIKUMS

28. Par zemes „Muiža”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.28                 

          (protokols Nr.1, 28.punkts)

Par zemes „Muiža”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

09.01.2018. Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums reģ.nr. 2.1.4/18/50-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.Pr.p/12 uz zemi “Muiža”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 004 0114, 1,5491 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada pašvaldība domes 29.05.2014. lēmumu, protokols Nr.10, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Muiža” ieskaitīts pašvaldībai piederošās zemēs.

Nekustamais īpašums “Muiža”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 004 0114 sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0114 – 1,30 ha platībā, kadastra apzīmējumu 6446 004 0116 – 0,2491 ha platībā.

Nomas līgums Nr. Pr.p/12ar XX slēgts 01.01.2009. Nomas līguma beigu  termiņš 26.11.2017.

Uz minēto zemi XX nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. Punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ar 2018.gada 1.februāri iznomāt XX, personas kods XX, nekustamo īpašumu “Muiža”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējumi  6482 004 0114  1,5491 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām nosakot :

1.1. nomas maksu  5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

            1.2. nomas  līguma termiņu līdz 2023.gada 31.janvārim saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                          

      nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei;

 XX.

PIELIKUMI

29. Par daļu no pašvaldības zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.29                 

          (protokols Nr.1,  29.punkts)

 Par daļu no pašvaldības zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (reģistrācijas Nr.2.1.4/ 17/3332-S), dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118,  0,50 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Uzmērot platību dabā, iznomāt iespējams 0,35 ha lielu platību.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „ Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 26.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. punktu , atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118  0,35 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.janvārim.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                         

 nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

    XX

   PIELIKUMS

30. Par pašvaldībai piekritīgās zemes „Čakstes”, Bunkas pagasts, Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.30                

          (protokols Nr.1, 30.punkts)

Par pašvaldībai piekritīgās zemes „Čakstes”, Bunkas pagasts,  Priekules nov., iznomāšanu XX

 

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu “Čakstes” Bunkas pagasts., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 007 0063 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

02.11.2017. XX reģistrējis Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000572494  būvju īpašumu.

XX 15.12.2017. noslēdzis dāvinājuma līgumu Nr. 6463 ar XX par būvju īpašumu ar kad.nr. 6446 507 0001, sastāvošs no dzīvojamās mājas un šķūņa.

Zemes nomas līgums slēdzams ar jauno Būvju īpašnieku XX.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” , atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 63/2009, kas slēgts ar XX, personas kods XX, ar 01.01.2018.

2.      Iznomāt XX, personas kods XX, zemi ar nosaukumu „Čakstes”, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 007 0063  5,40  ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.01.2018. līdz 01.01.2028., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

3.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

4.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:                                         

                      1 eks. XX.

                      1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei.

PIELIKUMS

31. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Zviedru vārtu iela 1A, Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.31                

          (protokols Nr.1, 31.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Zviedru vārtu iela 1A, Priekule, Priekules nov., XX

  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekule, iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/3425-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Zviedru vārtu iela 1A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 007 0010, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Zviedru vārtu iela 1A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000005651 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Ar XX mazdārziņa nomas līgums nav slēgts.

XX vēlas nomāt zemi 50 m2 platībā.

             Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem, kuru platība ir līdz  400 m2, ne mazāk kā 4.00 EUR gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 007 0010, zemes vienības adrese Zviedru vārtu iela 1 A, Priekule, Priekule novads, ar:

            1.1. XX,dzīvojošu XX, 50 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā.

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.februāra  līdz 2023.gada  31.janvārim.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

32. Par daļu no zemes „Vecais Karjers” ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0116, Bunkas pag., Priekules nov. iznomāšanu z/s Runti

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.32                

          (protokols Nr.1, 32.punkts)

Par daļu no zemes „Vecais Karjers” ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0116, Bunkas pag., Priekules nov. iznomāšanu z/s Runti

Priekules novada pašvaldība izskatījusi z/s Runti, reģ.nr. 42101019067 īpašnieces XX iesniegumu (reģistrācijas nr. 2.1.4/17/3474-S) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības „Vecais karjers”, ar apzīmējumu kadastrā 6446 003 0116, Bunkas pag. Priekules nov. 1,50 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0116 Bunkas pagastā, Priekules novadā nav apbūvēta un ar 17.09.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.11) ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Zemes lietošanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  dabas pamatnes un rekreācijas objektu zeme –kods 0501.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ar 2018.gada 1.februāri iznomāt z/s Runti, reģ.nr.42101019067 daļu no zemes “Vecais karjers”, kadastra apzīmējums 6446 003 0116 1,50 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, nosakot:

1.1. nomas maksu  5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas  līguma termiņu līdz 2023.gada 31.janvārim saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                         

1   eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

1 eks. z/s Runti: „Runti”, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446.

PIELIKUMS

33. Par zemes “Rudenīši”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.33                

          (protokols Nr.1, 33.punkts)

 

Par  zemes “Rudenīši”, Virgas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 08.01.2018. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Rudenīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Rudenīši” 0,8791 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0187, Virgas pag., Priekules nov. ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Iepriekšējais zemes nomnieks nepagarināja zemes nomas līguma termiņu. Zemes vienība ir brīva no 2018.gada janvāra.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 16.punktu- informācijas publiskošana nav obligāta, ja tiek iznomāti neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām […].

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.11, 5.§) 3. punktu-neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Iesniedzējai nav īpašumā, tiesiskajā valdījumā un nav iznomāti zemes gabali.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 3.punktu,  atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt ar 01.02.2018. XX, personas kods XX, pašvaldībai piekritīgo zemes vienību „Rudenīši” 0,8791 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0187, Virgas pagastā, Priekules novadā palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem,  saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam. 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nek.īp.speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

34. Par saimniecības ēkas un zemes nomu XX nekustamā īpašumā „Lielā iela 3”, Priekules pag., Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.34                

          (protokols Nr.1, 34.punkts)

Par saimniecības ēkas un zemes nomu XX nekustamā īpašumā „Lielā iela 3”, Priekules pag., Priekules novadā

 

30.11.2017. Priekules novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu Nr.8,56., “Par saimniecības ēkas un zemes nomu XX nekustamā īpašumā „Lielā iela 3”, Priekules pag., Priekules novadā”, kurā nolemts atlikt jautājuma izskatīšanu līdz pilnīgai parādu nomaksai.

20.12.2017. Priekules novada pašvaldībā saņemta zvērinātas tiesu izpildītājas XX vēstule nr.30251/005/2017-NOS, iereģistrēta pašvaldībā ar Nr.2.1.20/17/3579-S, par parāda piedziņas izpildi no XX.

Nekustamais īpašums “Lielā iela 3”, Priekules pag., Priekules nov., ar adresi “Dambji”, Priekules pagasts, Priekules novads,  kadastra nr. 6482 004 0032 ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas ,Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 264 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX 21.06.2012.noslēgts līgums nr. 3-39/16-2012 par saimniecības ēkas telpas nomu 54,6 m2 platībā. Līguma beigu termiņš 01.07.2017.  

XX telpa nepieciešama saimnieciskās darbības veikšanai.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” ( protokols Nr.8, 12.§) , 9.punktu – „telpu nomas maksa viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1. Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.        Iznomāt XX, personas kods XX, zemi ar nosaukumu Lielā iela 3, Priekules pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6482 004 0032  0,18 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.02.2018. līdz 31.12.2022. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Noslēgt ar XX, personas kods XX,  nedzīvojamo telpu nomas līgumu par saimniecības ēku, Lielā iela 3, Priekules pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6482 004 0032 002 54,6 m2 nomu (skat.pielikumā, telpa iezīmēta ar zaļu līniju) XX vajadzībām, nosakot:

3.1. nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.2.nomas termiņu no 2018.gada 1.februāra līdz 2019.gada  31.janvārim.

4.      Līgumā iekļaut punktu, ka līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja iznomātā ēka tiks nodota atsavināšanai.

5.      Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

6.      Uzdot SIA “Priekules nami” sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas un nedzīvojamo telpu nomas līgumus.

7.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums  1 eksemplārā izsūtāms:

nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

XX; SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv.

PIELIKUMS

35. Par zemes „Ineses” , Priekules pag., Priekules nov. , iznomāšanu I.Daškēvičai

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.35                

          (protokols Nr.1, 35.punkts)

       Par zemes „Ineses” , Priekules pag., Priekules nov. , iznomāšanu XX

 

30.11.2017. Priekules novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu Nr.8,55., “Par saimniecības ēkas nomu XX nekustamā īpašumā “Lielā iela 3”, Priekules pag., Priekules novadā ”, kurā nolemts atlikt jautājuma izskatīšanu līdz pilnīgai parādu nomaksai.

20.12.2017. Priekules novada pašvaldībā saņemta zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes vēstule nr. 30251/005/2017-NOS , iereģistrēta pašvaldībā ar Nr. 2.1.20/17/3579-S, par parāda piedziņas izpildi no XX.

Ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.9 nekustamais īpašums “Ineses”, Priekules pag., Priekules nov.,  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

NĪ “Ineses” sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 6482 004 0204– 1,30 ha platībā ; 6482 004 0205 – 3,0 ha platībā.

XX vēlas pagarināt zemes nomas līgumu  nr. Pr.p/7, kas noslēgts uz abām zemes vienībām.

Nomas līguma beigu termiņš 31.08.2017.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ar 2018.gada 1.februāri iznomāt XX, personas kods XX, nekustamo īpašumu “Ineses”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējumi  6482 004 0204 1,30 ha platībā, 6482 004 0205 3,0 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām nosakot:

1.1. nomas maksu  5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas  līguma termiņu līdz 2019.gada 31.janvārim saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici (1.pielikums, 2.pielikums)

 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                         

            nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei;

           XX

PIELIKUMI

36. Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.36                 

          (protokols Nr.1,  36.punkts)

Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Deputāts Ainars Cīrulis,  pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.495 nekustamais īpašums Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., Priekules novads (turpmāk – nekustamais īpašums), nodots atsavināšanai par brīvu cenu.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64820060025 0,5605 ha platībā. Uz zemes vienības atrodas XX piederošas ēkas/būves. Par nekustamā īpašuma nomu 2017.gada 19.maijā noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/17/645.

Īpašuma tiesības uz pašvaldības vārda. nekustamo īpašumu 2013.gada 11.decembrī reģistrētas Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000528093

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve) [..].

 Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, noteicis, ka nekustamā īpašuma patiesā vērtība ir 1973 EUR (tūkstotis deviņi simti septiņdesmit trīs euro).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un ceturto daļu, 9.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atsavināt nekustamā īpašuma Bērzu iela 13, Saulaine, Priekules pag., Priekules novads pirmpirkuma tiesīgajai personai.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 1973 EUR (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit trīs euro).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības uz zemes vienību vai jāsniedz informācija par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

5. Noteikt, ka gadījumā, ja pirmpirkuma tiesīgā persona vēlēsies izmantot pirkuma nomaksas tiesības, nomaksas termiņš nedrīkst pārsniegt PPMAL 44.1 pantā noteikto maksimālo nomaksas termiņu.

6. Pirmpirkuma tiesību atteikšanās gadījumā ar pirmpirkuma tiesīgo personu turpināms nomas līgums par šā lēmuma 1.punktā minēto īpašumu atbilstoši nomas līgumā noteiktajam termiņam.

 

Atbildīgā persona par pirkuma līguma sagatavošanu un noslēgšanu ir pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai .

37. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.37                 

          (protokols Nr.1, 37.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 

2018.gada 4.janvārī (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/23-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums  ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu “Liepugravas” ar kadastra Nr. 6446 007 0007 , kas netiek izmantots saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme un ēkas  „Liepugravas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 007 0007  19,20 ha platībā

Augstāk minētais zemes gabals ir XX īpašumā .

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.6400737  kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33.punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

             Piemērot 2018.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai XX, personas  kods XX, par zemi „Liepugravas” ar kadastra Nr.6446 007 0007 19,20 ha platībā kā represētajai  personai.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

XX 

38. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.38                 

          (protokols Nr.1,  38.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 

2018.gada 4.janvārī (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/22-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules pagasta īpašumu  “Kūlupi”,  ar kadastra Nr. 6482 007 0017, kas netiek izmantots saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme „Kūlupi”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 007 0017  25.87  ha platībā.

XX lūdz nodokļa atvieglojumu daļai no zemes “Kūlupi”, Priekules pag., Priekules nov., 7,50 ha platībā.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.0102800 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  Piemērot 2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai XX,  pers. kods XX,  par zemi „Kūlupi” ar kadastra Nr.6482 007 0017 7,50  ha platībā kā represētajai  personai.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                         

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

XX