25.01.2018. domes sēde (protokols Nr.1)

39. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.39                 

          (protokols Nr.1,  39.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 

2017.gada 21.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.4//17/3549-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekule, Ganību iela 22, kadastra nr. 6415 004 0001, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX īpašumā ir :

Zeme un ēkas  Ganību iela 22 Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0001, 8020 m2 .

Augstākminētais īpašums ir XX īpašumā.

XX lūdz nodokļa atvieglojumu daļai no zemes un ēkām Ganību iela 22, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0001, 7420 m2 platībā

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.1700476 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka   Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  Piemērot 2018.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai XX, personas kods XX, par zemi  un ēkām Ganību iela 22, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr. 6415 004 0001  7420 m2 platībā kā represētajai  personai.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                         

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX.

40. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.40                 

          (protokols Nr.1,  40.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

 2018.gada 3.janvārī (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/13-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Gramzdas pagasta īpašumiem “Videnieki” ar kadastra Nr. 6458 003 0047, “Freimaņi”, Gramzdas pag., Priekules novads, kadastra Nr. 6458 003 0049 , kas netiek izmantoti saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

1.Zeme “Videnieki”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6458 003 0047  19,80  ha platībā;

2. Zeme “Freimaņi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6458 003 0049  20,50 ha platībā.

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zemes netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400219 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Piemērot 2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  XX, personas kods XX, par zemi “Videnieki”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. 6458 003 0047 19,80 ha platībā un zemi “Freimaņi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6458 003 0049, 20,5 ha platībā .

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:  

Nekustamo īpašumu speciālistei  M.Kokovihinai;    XX.

41. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX,, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.41                 

          (protokols Nr.1, 41.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX,, Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 27.12.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3587-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu ”Lapegles”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6401091 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”Lapegles” ar kadastra Nr.6458 002 0050, Gramzdas pagastā, kurš sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6458 002 0050- 3,7 ha, 6458 002 0051- 6.9 ha, 6458 002 0052- 9.0 ha, 6458 002 0228- 9.3 ha, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums ir iesniedzēja īpašumā.

                Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2018.gadā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu ”Lapegles”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 002 0050, kurš sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6458 002 0050- 3,7 ha, 6458 002 0051- 6.9 ha, 6458 002 0052- 9.0 ha, 6458 002 0228- 9.3 ha, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

42. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.42                 

          (protokols Nr.1,  42.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 2017.gada 27.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/17/3574-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu ”Ķiesti”, Bunkas pagastā un “Ruņenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6400426 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajos īpašumos saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamie īpašumi ir iesniedzējai piederoši.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas,, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2018.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, par nekustamiem īpašumiem:

1.1. ”Ķiesti”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 006 0032, zemes vienības kadastra apzīmējums 6446 006 0032  5,1 ha platībā;

1.2. “Ruņenieki”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6498 003 0093, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 003 0093  4,26 ha platībā un ēkām.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums 1 eks.izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

43. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.43                 

          (protokols Nr.1,  43.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 29.12.2017.iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu ”Dzintari”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6401266 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”Dzintari” ar kadastra Nr.6458 001 0251, Gramzdas pagastā, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0251-8.60 ha platībā, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Nekustamais īpašums ir iesniedzējas īpašumā.

                Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot 2018.gadā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu ”Dzintari”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 001 0251, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējum 6458 001 0251- 8.60 ha un būvēm, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

44. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.44                 

          (protokols Nr.1,  44.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX,  Priekules nov.

 2018.gada 04.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 02.01.2017. iesniegums, iereģistrēts Nr.2.1.4./18/21-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu ”Ezerlauki”, kadastra Nr.6498 002 0102, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.6401157 kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”Ezerlauki” 31,9 ha kopplatībā, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 002 0102, sastāvošu no četrām zemes vienībām: 6498 002 0025- 5,6 ha, 6498 002 0033- 3,7 ha, 6498 002 0047- 5,7 ha, 6498 002 0102- 16,90 ha, saimnieciskā darbība netiek veikta.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piemērot 2018.gadā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu ”Ezerlauki”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 002 0102, zemes vienības kadastra apzīmējumi: 6498 002 0025-5,6 ha, 6498 002 0033- 3,7 ha, 6498 002 0047- 5,7 ha, 6498 002 0102- 16,9 ha un ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

45. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.45                 

          (protokols Nr.1,  45.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Priekules nov.

 

 2018.gada 12.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX 10.01.2018. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/83-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu ”Liepnieki”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības ar Nr.1701073 kopija.

Nekustamais īpašums ”Liepnieki”, adrese Nākotnes iela 5, Gramzda, Gramzdas pagastā ar kadastra Nr.6458 001 0356, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0356- 0,28 ha platībā. Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām.

Nekustamais īpašums ir iesniedzējas īpašumā (1/3 domājamā daļa).

                Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piemērot 2018.gadā XX, personas kods XX, kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu ”Liepnieki”, adrese Nākotnes iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6458 001 0356, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0356 0,28 ha platībā un ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

46. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.46                

          (protokols Nr.1, 46.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums  (reģistrācijas Nr. 2.1.4//17/3476-S) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekule, Uzvaras iela 5, kadastra nr. 6415 507 8001 un dzīvoklim Vaiņodes iela 2-2, Priekule, kadastra apz. 6415 007 0011 001 002,  kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX tiesiskā valdījumā ir :

Ēkas  Uzvaras iela 5 Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 507 800, 1/39 domājamās daļas .

Augstākminētais īpašums ir XX tiesiskā valdījumā.

Dzīvoklis Vaiņodes iela 2-2, Priekule, Priekules novads XX ir izīrēts- nodokļa atvieglojumus nevar piemērot.

XX lūdz nodokļa atvieglojumu ēkai Uzvaras iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 507 8001, 1/39 dom. daļām un dzīvoklim Vaiņodes iela 2-2, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 007 0011 001 002.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6400147 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka   Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā , nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  Piemērot 2018. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai XX, personas kods XX,                                                                                              par ēkas  Uzvaras iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra Nr.6415 0507 8001 1/39 dom. daļām kā represētajai  personai.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                         

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, XX.

47. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.47                 

          (protokols Nr.1, 47.punkts)

 Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu XX

 

1.Priekules novada pašvaldībaizskatīja XX iesniegumu, kas saņemts 28.10.2017. Nr.2.9.1/17/3323-S par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu no nekustamā īpašuma “Skujiņas” nedzīvojošo XX, kurš  minētajā adresē nedzīvo.

2.Izvērtējot Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts:

„Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.1. Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas XX minētajā adresē nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.2. XX ir deklarēta dzīvesvieta XX no 11.12.1994.

2.3.XX pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2018. gada 16.janvārim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

2.4.  XX 2017. gada 7.decembrī, reģ. Nr. 2.1.17/17/1690-N Gramzdas pagasta  pārvalde nosūtīja ierakstītu vēstuli (07.12.2017. čeks Nr. 0182364), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgrieza atpakaļ 2018. gada 10.janvārī

3.Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”.

Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka Jozs Pakalnišķis būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4.  Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka “Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5.  06.06.2003.Ministru kabineta noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma  pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.                                                                                                           

6.   Administratīvā procesa likuma 79. pants nosaka:

“Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās  dienas, bet ja rakstveidā izdotajā admisistratīvajā aktā nav norādes kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”

 

         Atklāti balsojot PAR – 15 ( Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, MaldaAndersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, RutaBalode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde) PRET - nav; ATTURAS –nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Anulēt  deklarēto dzīvesvietu XX, XX, personas kods XX, jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un tai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt Jozam Pakalnišķim un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

48. Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr. 48                 

          (protokols Nr.1,  48.punkts)

 Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

 

Priekules novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam  apstiprināta 2013.gada 25.jūlijā. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punkts nosaka, ka rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā. Veicot investīciju plāna aktualizēšanu, ir jāievēro likuma „Par pašvaldībām”61.¹ panta trešajā daļā noteiktais, ka par budžetu publisko apspriešanu nerīko.

 

            Sakarā ar 2018. gada budžeta apstiprināšanu, nepieciešams veikt investīciju plāna aktualizēšanu. Plāns ir aktualizēts iekļaujot tajā aktivitātes, kuras ir kļuvušas aktuālās un ir paredzētas 2018.gada budžetā, precizēta informācija jau esošām aktivitātēm (pielikumā).

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS – 2 deputāti (Arnis Kvietkausks, Toms Šteins); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plānu.
  2. Apstiprināto Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS.

 

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

PIELIKUMS

 

49. Par nekustamā īpašuma “Rubeņi”, Priekules pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.49                 

          (protokols Nr.1,  49.punkts)

Par nekustamā īpašuma “Rubeņi”, Priekules pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Rubeņi”, Priekules pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu Nr.46, protokols Nr.5, nekustamais īpašums “Rubeņi”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 008 0101, 20,20 ha platībā (turpmāk-nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai uz pirmpirkuma tiesīgās personas pilnvarotās personas  atsavināšanas ierosinājuma pamata.

Nekustamais īpašums reģistrēts uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000531173.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Priekules novada pašvaldība vērtējumu nekustamam īpašumam “Rubeņi”, Priekules pagasts, Priekules novads,  pasūtījusi:

1.      SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ.nr.42103024236 (vērtējumu veikusi SIA „Auditorfirma Invest-Rīga”, reģ.Nr. 40003035771 );

2.      SIA “Latio”, reģ.nr. 41703000843;

3.      SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģ.nr. 40003347699;

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Auditorfirma Invest-Rīga”, reģ.Nr. 40003035771, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 19, Rīga , noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir 212 800 EUR (divi simti divpadsmit tūkstoši astoņi simti eiro), kas arī ir augstākā novērtējumu summa.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Rubeņi”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 008 0101, nosacīto cenu ir 212 800 EUR (divi simti divpadsmit tūkstoši astoņi simti eiro).

2. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

3. Noteikt, ka paziņojums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām, jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā, par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

6. Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai – pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;         

- XX;

-XX;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai. 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

50. Par nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu un nedzīvojamo telpu nomu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.50                 

          (protokols Nr.1,  50.punkts)

Par nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu un  nedzīvojamo telpu nomu

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “BIG DREAM” ,reģ.nr. 42103080074 juridiskā adrese : Tirgoņu iela 3, Priekule, Priekules nov., valdes locekļa XX iesniegumu, kurā lūgts atsavināt nekustamo īpašumu Upes iela 5, Priekulē, Priekules novadā 7676 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 005 0046 .

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Upes iela 5, kadastra Nr.6415 005 0046 – 7676 m2 platībā, Priekulē, Priekules novadā, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000179028 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

            SIA “BIG DREAM”, reģ.nr. 42103080074 vēlas noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgums uz  telpu Upes ielā 5, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 005 0046 001, 511,8 m2  platībā uz laiku , līdz nekustamā īpašuma atsavināšanai.

SIA “BIG DREAM” neatbilst 31.10.2002. “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.punktā noteiktajām personām, kurām ir tiesības ierosināt publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu.

“Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 2.punkts nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 6.punktu „lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas  nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja ” , 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar 1.pielikumu. Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1.  Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Upes iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 005 0046.

2.      Iznomāt nedzīvojamo telpu SIA “BIG DREAM”, reģ.nr. 42103080074, slēdzot līgumu  par nedzīvojamās telpas nomu ēkā  Upes iela 5, Priekulē, (kadastra numurs 6415 005 0046),   511,8 m² platībā, nosakot:

2.1. Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.14 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN)  (1.pielikums).

3.      Iznomāt SIA “BIG DREAM”, reģ.nr. 42103080074, daļu no zemes ar nosaukumu   Upes iela 5, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 005 0046  511,8 m2 platībā, telpu uzturēšanai (2.pielikums).

4.      Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un citus likumos noteiktos nodokļus.

5.      Noteikt nomas termiņu no 2018.gada 1.februāra līdz atsavināšanas līguma noslēgšanai.

  1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas

izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu. nekustamam īpašumam Upes iela 5, Priekule, Priekules novads.

  1. Nekustamā īpašuma nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :

 Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei                    

 SIA “BIG DREAM”: Tirgoņu iela 3, Priekule, Priekules novads,  LV-3434.

PIELIKUMS

51. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.30 un Nr.33 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.51                 

          (protokols Nr.1,  51.punkts)

 Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.30 un Nr.33 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami”, reģ.nr. 42103020465 valdes locekles Artas Braunas, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/265-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokļus Liepājas iela 1-30 un Liepājas iela 1-33,  Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0023, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 82 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvokļiem Nr.30 un Nr. 33 nav izveidoti dzīvokļu īpašumi.       

 Dzīvokļi nr. 30 un nr. 33 nav izīrēti.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0023 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.30- 56,50 m² - 5650/160930;

1.2. dzīvoklis Nr.33- 57,50 m²- 5750/160930.

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā pastāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv; nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; Finanšu nodaļai; Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

52. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.19 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.52                 

          (protokols Nr.1,  52.punkts)

 Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.19 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums  (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/108-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokļus Liepājas 7A-19,  Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0065, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 106 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.19 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

 Dzīvoklis nr. 19 izīrēti XX.

 Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0065 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.19  38,3 m² - 3830/155270;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv; nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; Finanšu nodaļai; Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai

 

53. Par Priekules novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.53                 

          (protokols Nr.1,  53.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumu apstiprināšanu

Deputāte Vizma Garkalne pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var [..] apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).

Priekules novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas (turpmāk – VPVKAC) noteikumu mērķis ir noteikt darbinieku galvenos uzvedības principus klientu apkalpošanas jomā un apkalpošanas prasības, sniedzot VPVKAC pakalpojumus atbilstoši savai kompetencei un klientu interesēm.

            Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībasValsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumus;

2.      Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.februāri.

54. Par grozījumiem 26.10.2017. lēmumā “Par nekustamā īpašuma “Kalētu Priediens”, Kalētu pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.54                 

          (protokols Nr.1,  54.punkts)

 Par grozījumiem 26.10.2017. lēmumā “Par nekustamā īpašuma “Kalētu Priediens”, Kalētu pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Kalētu Priediens”, Kalētu pagastā, Priekules novadā uzņemšanu pašvaldības bilancē tika konstatēts, ka ir atšķirības starp kadastrālo un uzskaites vērtību.

Ņemot īpašumu bilancē, nepieciešams to uzņemt ar esošo uzskaites vērtību.

Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0161 kadastrālā vērtība ir 50 661 EUR.

Saskaņā ar Dienvidkurzemes virsmežniecības 2017.gada 12.oktobra izsniegto Meža un meža zemes novērtējums zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai 2017.gadā  mežaudzes pilna vērtība sastāda 99 747 EUR.

Saskaņā ar AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” sniegtajiem datiem zemes vienības uzskaites vērtība ir EUR 14 745.-, mežaudzes uzskaites vērtība ir EUR 99 492,80.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

              Izdarīt grozījumus 26.10.2017. lēmumā Nr.490  (protokols Nr.7, 13.punkts “Par nekustamā īpašuma “Kalētu Priediens”, Kalētu pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē, un izteikt lemjošo daļu  sekojošā redakcijā:

“Uzņemt pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu “Kalētu Priediens”, Kalētu pagastā, kadastra Nr.6464 001 0281, kas sastāv no:

1.      zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0161- 73,85 ha platībā ar  uzskaites vērtību EUR 14 745.-;

2.      mežaudzes 64,43 ha platībā ar uzskaites vērtību EUR 99 492,80.-“

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: grāmatvedei G.Vaičekauskai; Kalētu pagasta pārvaldei.

55. Par pašvaldības dzīvokļa Liepājas iela 3-23, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.55                 

          (protokols Nr.1,  55.punkts)

Par pašvaldības dzīvokļa Liepājas iela 3-23, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese- XX, iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/104-S), ar lūgumu atļaut atsavināt dzīvokli Liepājas iela 3-23 Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0021 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 79 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Nekustamais īpašums – dzīvoklis Liepājas iela 3-23 Priekule, 39,7  m2 kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 6415 001 0023 001 023,  nav  iereģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules  novada pašvaldības vārda.       

  Dzīvojamā mājā ar adresi Liepājas iela 3,  Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0023, dzīvoklis nr. 23 ir izīrēts XX īres līgums noslēgts 10.11.2015. līguma nr.371.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, noteikts, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt dzīvokļa īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, Ministru Kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai” .

Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pants nosaka, ka dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu, dzīvokļa īpašums, kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izveidot dzīvokļa īpašumu dzīvojamā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0023 001 nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļa mājas un zemes:

Dzīvoklim nr. 23 – 39,7 m2   - 3970/160040

2.      Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu – dzīvokļa īpašumu , kadastra apzīmējums 6415 001 0023 001 , Liepājas iela 3-23, Priekule, Priekules novads. Dzīvokļa īpašuma kopējā platība ir 39,70 m2 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 3970/160040 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

3.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei veikt nepieciešamās darbības  dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu dzīvoklim Liepājas iela 3-23 , Priekule, Priekules novads.

5.      Nekustamā īpašuma nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6.      Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

7.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

XX, Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

Finanšu nodaļai;

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

56. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.56                 

          (protokols Nr.1,  56.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums  (reģistrācijas Nr. 2.1.4//17/3525-S) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasts, “Kugrēni”, kadastra nr. 6446 003 0041, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX īpašumā ir:

Zeme un ēkas  “Kugrēni”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 003 0041 42,0 ha platībā .

Augstākminētais īpašums ir XX īpašumā.

XX lūdz nodokļa atvieglojumu ēkām un zemei “Kugrēni”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 003 0041 , 42,0 ha platībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.6401088 kopija.

Pārbaudot datus, tika konstatēts, ka VID publiskojamo datu bāzē  XX, personas kods XX reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs no 11.12.2012. Pamatdarbības NACE kods: 0150 - jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība).

Nekustamais īpašums sastāv no 30,5 ha lauksaimniecības zemes un 7,0 ha mežs; 0,6 ha krūmi; 1,4 ha zeme zem ūdeņiem; 1,5 ha zem ceļiem un ēkām; 1,1 ha citas zemes.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka   Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā , nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  Piemērot 2018.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski represētajai personai XX, personas kods XX,                                                                                              par ēkām un daļai no zemes “Kugrēni”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra Nr.6446 003 0041  11,50 ha platībā kā represētajai  personai.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:     

nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei; XX

 

57. Par nekustamā īpašuma „Dzintarlejas”, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.57                 

          (protokols Nr.1,  57.punkts)

Par nekustamā īpašuma „Dzintarlejas”, Virgas pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX pilnvarotās personas XX (17.11.2015. Pilnvara ar reģ.Nr.162, ko izdevusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Iveta Kalneniece) 23.01.2018.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/153-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Dzintarlejas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, atdalot no īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0146 un piešķirot jaunu nosaukumu “Laismas”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Dzintarlejas” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6458 001 0078, Virgas pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000504631 uz iesniedzēja vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzējs vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0146- 1.10 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Laismas”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Dzintarlejas”, kadastra Nr.6498 001 0078, Virgas pagastā, Priekules novadā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0146, saskaņā ar grafisko pielikumu:

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0146 piešķirt jaunu nosaukumu “Laismas” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: XX; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

58. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 25.janvārī                                                                                                                                

Nr.58                 

          (protokols Nr.1,  58.punkts)

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam

 2017.gada 28.decembrī saņemts Nacionālā veselības dienesta finanšu paziņojums, par līdzekļu apjomu primārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 2018.gadam Bunkas, Gramzdas, Aizvīķu un Kalētu feldšeru punktiem, kurā piešķirtie līdzekļi ārstniecības personu darba samaksai pārsniedz Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam apstiprinātās mēnešalgas likmes. Lai pašvaldības noteiktās amatalgu likmes atbilstu Nacionālā veselības dienesta noteiktajam līdzekļu apjomam, nepieciešams veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

 

2.       Grozījumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.

 

 

Pielikumā: Grozījumu Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam projekts uz 2 lp.

 

Lēmums paziņojams elektroniski: finanšu nodaļas vadītājai; personāla vadības speciālistei.