25.02.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.4)

20. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Paplakas kapi” un “Virgas kapi”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu un otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda sekojošas pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Virgas pagastā, Priekules novadā:

1.1. “Paplakas kapi” 1,83 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0189;

1.2. “Virgas kapi”  2,29 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 001 0256.

2. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienību (lēmuma 1.punkts) reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam. 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

1 eks. Izpilddirektoram A.Razmam.

1 eks. Finanšu nodaļai.

1 eks. juristei I.Avotiņai.

 

Pielikumā: 24.pielikumslēmums ‘’ Par  pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Paplakas kapi” un “Virgas kapi”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda’’.

 

 

21. Par nekustamā īpašuma „Upes ”, Gramzdas pag., Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 V.Jablonska- saņemts iesniegums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Upes” Gramzdas pagastā, pēc nekustamā īpašuma sadalīšanas.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta piekto daļu, 8.panta trešo un sesto daļu, 2016.gada 18.februāra  Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Atļaut nodot atsavināšanai Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu-   neapbūvētu zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 64580030213  4.94 ha platībā, kuras nosaukums ir  „Upes ”,   atrodas Gramzdas pag., Priekules nov., pārdodot par brīvu cenu personai, kurai valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu.

2.   Apstiprināt nosacīto (pārdošanas) cenu   11528.79 EUR  (t.sk. zemesgrāmatas kancelejas nodeva  35.57 un NĪ reģistrācija kadastrā).

3.   Uzdot Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

4.   Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

5.   Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. S. B., adrese [;], Gramzdas pag., Priekules nov., LV-3487;

1 eks. Finanšu nodaļai;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei;

1 eks. Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai A.Mickus;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei.

 

Pielikumā: 25.pielikumslēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma ‘’Upes’’, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai’’.

22. Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 16A, Priekule., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 V.Jablonska-saņemts atsavināšanas ierosinājums par pašvaldībai  piederošās ēkas –noliktavas  nodošanu atsavināšanai.

Īpašumtiesības ir nostiprinātas Priekules novada pašvaldībai. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 2530 m² platībā un vienas  būves.

  Pamatojoties likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldība var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir viņas kompetencē, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē un 10.pantu,un ņemot vērā  2015.gada 18. februāra    Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļautatsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150010087, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64150010066, 2530  m² platībā un vienas būves kadastra apzīmējums 64150010075012 (būves/ noliktavas platība ir  162.40 m²)  pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

 

2. Apstiprināt nosacīto cenu  4017.98  (t.sk. izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā zemesgrāmatas kancelejas nodeva EUR 42,68 – NĪ novērtēšana EUR 266.20,  topogrāfija  157.20, ZIP izstrāde EUR 163.06, zemes robežu uzmērīšana EUR 339.72).

 

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms: 

1 eks. A. M., adrese:[:], Priekule, Priekules nov., LV-3434

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai A.Mickus;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedībai;

1  eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei.

 

Pielikumā: 26.pielikumslēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai’’.

23. Par nekustamā īpašuma Liepājas ielā 5A dzīvoklis Nr.11, Priekule, Priekules novads atsavināšanu

 V.Jablonska- nekustamais īpašums – dzīvoklis Liepājas ielā 5A - 11, Priekulē, reģistrēts uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvokļa platība ir 28.50 m², kadastrālā vērtība 1552.-  EUR. Dzīvoklis sastāv no 4 telpām. Dzīvoklis nav izīrēts.

Saskaņā ar  “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta pirmo daļu “Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.”

 

Minētais dzīvoklis Liepājas ielā 5A - 11, Priekulē, Priekules novadā ir nododams atsavināšanai.

Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5.panta pirmo un piekto daļu,  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.11 Liepājas ielā 5A, Priekulē, Priekules novadā, kas reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 81-11, īpašuma kadastra numurs 64159000327, un ir 4/100 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 64150010024001) un 4/100 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 64150010024).

2. Noteikt atsavināšanas veidu -  pārdošana izsolē par brīvu cenu ar augšupejošu soli.

 

3.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.

            4.Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustama īpašuma atsavināšanu.

 

5.Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja p.i. I.Avotiņai.

 

Lēmums paziņojams:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei;

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

1 eks. Finanšu nodaļai;

 

Pielikumā: 27.pielikumslēmums ‘’Par nekustamā īpašuma Liepājas ielā 5A dzīvoklis Nr.11, Priekule, Priekules novads, atsavināšanu ’’.

24. Par nekustamā īpašuma “ Martas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 V.Jablonska-  Priekules novada pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā lūgts atsavināt Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību  0.3784 ha platībā, Priekules pagastā.

Saskaņā ar ‘’Invest-Rīga-Liepāja” SIA novērtējumu tirgus vērtība īpašumam apsekošanas dienā 2016.gada 26.janvārī ir aprēķināta 945 EUR.

  Pamatojoties likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldība var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir viņas kompetencē, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 3.panta otro daļu, kas nosaka, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē un 10.pantu,un ņemot vērā  2015.gada 18. februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut atsavināt Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu ‘’Martas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 64820070138, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64820070122 , 0.3784 ha platībā un vienas būves kadastra apzīmējums 6482 007 0122 003 (būves/ šķūņa platība ir 27.40 m²), pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2.Apstiprināt nosacīto cenu EUR 1818.56 (t.sk. izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā-  zemesgrāmatas kancelejas nodeva EUR 35.57– NĪ novērtēšana EUR 139.15,   mērniecība  EUR 512.55, ēkas kadastrālā uzmērīšana  EUR 186.29)  .

 

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustama īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms: 

1 eks. G.R., adrese: [:], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai A.Mickus;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedībai;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei G.Briekmanei

 

Pielikumā: 28.pielikumslēmums ‘’Par nekustamā īpašuma “ Martas”, Kalnenieki, Priekules pag.,  Priekules nov., nodošanu atsavināšanai ’’.

25. Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 5-2, Priekules pag., Priekules nov., pārdošanas cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 V.Jablonska- ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.1, 7.§) dzīvokļa īpašums Celtnieku iela 5 – 2, Priekules pag., nodots atsavināšanai uz dzīvokļa īrnieces  atsavināšanas ierosinājuma pamata.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Nosūtīt uzaicinājumu pirmpirkuma tiesīgajai personai Z.S., personas kods[:], par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu – Celtnieku iela 5 – 2, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov.

2.     Atsavināt dzīvokļa īpašumupirmpirkuma tiesīgai personai Z. S. pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā.

3.     Noslēgt pirkuma līgumu ar pirmpirkuma tiesīgo personu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Celtnieku iela 5 – 2, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 64829000061, par pirkuma līguma cenu EUR 1235,57 (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit pieci euro un 57 euro centi) 7 (septiņu) dienu laikā pēc pilnas pirkuma summas veikšanas;

4.     Noteikt, ka visa pirkuma maksa pircējai Z.S. jāsamaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pirmpirkuma paziņojuma saņemšanas dienas, ja persona piekrīt izmantot pirmpirkuma tiesības.

5.     Uzdot A.Mickus sagatavot šā lēmuma 4.punktā minēto pirkuma līgumu.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams-

 Z.S. uz deklarētās dzīvesvietas adresi;

pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai A.Mickus;

Finanšu nodaļai; grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

Pielikumā: 29.pielikumslēmums ‘’ Par dzīvokļa īpašuma Celtnieku iela 5-2, Priekules pag., Priekules nov., pārdošanas cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ’’.

26. Par nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046, otrās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

 V.Jablonska- uz šo īpašumu līdz noteiktajam termiņam nebija reģistrējies neviens pretendents.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var  rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punktu, 34.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atzīt nekustamā īpašuma  Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2.     Rīkot nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

3.     Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pielikumā: 30.pielikumslēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046, otrās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu’’.

27. Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046, nosacītās cenas un trešās mutiskās izsoles noteikumu apstiprināšanu

 V.Jablonska-ar 2016.gada 25.februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.27, prot.Nr.4, nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu un nolemts īpašumu atsavināt, rīkojot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums Upes iela 5, Priekule, sastāv no zemes vienības, 7676 m2 platībā un uz zemes gabala atrodošām būvēm.

Deputāti vienbalsīgi piekrīt, ka atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija veic labojumu izsoles noteikumu 6.1.punktā, ierakstot, ka nosolītājam ‘’jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu ne vēlāk kā piecu gadu laikā’’ no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Nodot nekustamo īpašumu Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046, atsavināšanai trešajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2.  Apstiprināt trešās mutiskās izsoles sākumcenu 12 761 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 00 euro centi) un izsoles soli 100 EUR (simts euro).

3.  Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus.

4.  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzēto kārtību.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā: 31.pielikumslēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Upes iela 5, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 64150050046, nosacītās cenas un trešās mutiskās izsoles noteikumu apstiprināšanu’’.

28. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, otrās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu

 V.Jablonska- ar 2015.gada 24.septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.14, 30.§) nekustamais īpašums Brīvības iela 41, Priekulē nodots atsavināšanai, rīkojot otro mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Noteiktajā termiņā nebija reģistrējies neviens dalībnieks.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrajai daļai, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, 32.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atzīt nekustamā īpašuma  Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu.

2. Rīkot nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli

3. Uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Pielikumā: 32.pielikumslēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, otrās mutiskās atsavināšanas izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu’’.

29. Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, rīkojot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli

 V.Jablonska- ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 25.februāra lēmumu (prot.Nr.4, 28.) nekustamā īpašuma otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli atzīta par nenotikušu un nolemts rīkot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums sastāv no viena zemesgabala, ar platību 5431 m2 un uz zemes gabala atrodošām būvēm – būve (internāts) , būve (sūkņu māja), būve (šķūnis), būve (garāža).

Deputāti vienbalsīgi piekrīt, ka atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija veic labojumu izsoles noteikumu 6.1.punktā, ierakstot, ka nosolītājam ‘’jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu ne vēlāk kā piecu gadu laikā’’ no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.  Nodot nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, atsavināšanai trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli.

2.  Apstiprināt trešās mutiskās izsoles sākumcenu 4080 EUR (četri tūkstoši astoņdesmit euro un 00 euro centi) un izsoles soli 100 EUR (simts euro).

3.  Apstiprināt izsoles noteikumus un to pielikumus.

4.  Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos un izsoles noteikumos paredzēto kārtību.

 

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams- Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā: 33.pielikumslēmums ‘’ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0146, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, rīkojot trešo mutisko izsoli ar augšupejošu soli’’.

30. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, kadastra numurs 6482 009 0035

 V.Jablonska- Ar 2015.gada 23.jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot.Nr.12, 23.) nekustamais īpašums Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 009 0035 (turpmāk – nekustamais īpašums) nodots atsavināšanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Izsolei pieteicās viens dalībnieks, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 2634 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit četri euro un 00 euro centi).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt 2016.gada 11.februāra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 009 0035, pirmās mutiskās izsoles rezultātus.

2. Noslēgt pirkuma līgumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 009 0035, par pirkuma līguma cenu 2634 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit četri euro un 00 euro centi) ar V.V., deklarētā dzīvesvieta [:], Gramzdas pag., Priekules nov.

3. Noteikt, šā lēmuma 2.punktā minētā pirkuma maksa jāsamaksā viena gada laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, par atlikto maksājumu, maksājot 6 procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

5. Uzdot Priekules novada pašvaldības grāmatvedības nodaļai paziņot informāciju par apmaksas veikšanu pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 V.V. vienkāršā pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Grāmatvedības nodaļai

Grāmatvedei G.Vaičekauskai

 

Pielikumā: 34.pielikumslēmums ‘’Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu –Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules novads, kadastra numurs 6482 009 0035’’.

31. Par medību tiesību nomu Priekules novada pašvaldībai piederošajās un piekrītošajās zemes vienībās Kalētu pagastā, Priekules novadā

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts Mednieku apvienība “Kalēti”, reģ.nr.40008215218, iesniegums, kurā lūgts iznomāt šādas medību platības, kas atrodas Kalētu pagastā, Priekules novadā:

Nosaukums

Kadastra apz.

Platība (ha)

Aizparka

6464 001 0140

6,4694

 

 

Alejas

6464 001 0363

8,9171

 

 

Birztalas lanka

6464 001 0185

10,1841

 

 

Dīķu lauks

6464 001 0181

9,60

 

 

Doņi

6464 001 0092

10,0336

 

 

Centrs 2

6464 001 0269

9,40

 

 

Centrs-1

6464 001 0241

2,50

 

 

Granti

6464 001 0110

5,27

 

 

Jasmīni

6464 001 0122

0,60

 

 

Jasmīni

6464 001 0139

0,4845

 

 

Jaunpauzeri

6464 001 0152

3,8022

 

 

Mazās Upītes

6464 001 0069

1,20

 

 

Māri

6464 001 0342

1,10

 

 

Miķeļi

6464 001 0183

1,50

 

 

Pauzeri

6464 001 0153

4,0949

 

 

Pie Ābelēm

6464 001 0138

0,4775

 

 

Pie Ābelēm

6464 001 0123

0,80

 

 

Pie Intiem

6464 001 0204

1,50

 

 

Pie Karuļiem

6464 001 0198

0,7916

 

 

Pie Lejas Upītēm

6464 001 0361

1,90

 

 

Pie Lejas Upītēm

6464 001 0067

6,80

 

 

Pie Lejām

6464 001 0360

1,50

 

 

Pie Sarmām

6464 001 0362

4,50

 

 

Pie Zēliņiem

6464 001 0272

4,00

 

 

Purvs

6464 001 0247

1,1027

 

 

Viģeļi

6464 001 0072

12,00

 

 

Viģeļu grantsbedres

6464 001 0246

3,5055

 

 

Vinetas

6464 001 0094

1,50

 

 

Zēliņi

6464 001 0019

4,70

 

 

Pie  Gravām

6464 002 0021

4,90

 

 

Gravas

6464 002 0023

37,64

 

 

Meža Siseņi

6464 002 0106

5,90

 

 

Pie Līgotņiem

6464 002 0115

6,10

 

 

Pie Mežsētām

6464 002 0052

5,60

 

 

Pie Tautiešiem

6464 002 0252

2,5682

 

 

Pļurpe

6464 002 0049

6,00

 

 

Lazdenieki (Pļurpe)

6464 002 0051

3,6286

 

 

Tautieši

6464 002 0048

5,90

 

 

Vecvagaru ferma

6464 002 0248

1,90

 

 

Dzeguzītes

6464 003 0076

        4,20

 

Mazkuplēni

6464 003 0062

1,7652

 

 

Mazniedras

6464 003 0009

2,00

 

 

Mažeiķi

6464 003 0051

1,5371

 

 

Zvaigžņi

6464 004 0126

3,60

 

 

Rubeņi

6464 004 0135

1,20

 

 

Skudriņi

6464 004 0148

7,00

 

 

Spalvas

6464 004 0116

9,40

 

 

Pie Zaķīšiem

6464 004 0415

1,70

 

 

Pie Priedniekiem

6464 004 0412

2,90

 

 

Pie Krieviņiem

6464 004 0085

1,60

 

 

Ozolu galā

6464 004 0413

2,3161

 

 

Krēsliņi

6464 004 0110

2,80

 

 

Baltskudriņi

6464 004 0022

4,90

 

 

Garozas

6464 005 0006

21,70

 

 

Virši

6464 006 0023

18,50

 

 

Pie Poļiem

6464 006 0007

3,40

 

 

Pazarīši

6464 006 0044

4,60

 

 

Lauki

6464 006 0010

6,30

 

 

Jostiņi

6464 006 0014

5,00

 

 

             

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 2014.gada 24.aprīļa noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 8., 13., 15.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iznomāt medību tiesības šā lēmuma 1.pielikumā minētajās pašvaldībai piederošajās  vai piekrītošajās brīvajās medību platībās mednieku apvienībai “Kalēti”, reģ.Nr. 40008215218, juridiskā adrese “Albrekši”, Kalētu pag., Priekules novads.

2.     Noslēgt medību tiesību nomas līgumu par medību tiesību nomas maksu 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) bez PVN gadā par 1 ha (vienu hektāru) uz 5 (pieciem) gadiem septiņu darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3.     Noteikt, ka līdz līguma parakstīšanai nomniekam jāveic avansa maksājums par vienu medību tiesību nomas gadu, saskaņā ar pašvaldības izrakstīto rēķinu.

Atbildīgā persona šā lēmuma izpildi pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja A.Mickus

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības īpašumu un attīstības plānošanas nodaļas vadītāja v.i. I.Avotiņai

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

Mednieku apvienībai “Kalēti” vienkāršā pasta sūtījumā uz juridisko adresi;

Pašvaldības grāmatvedei I.Sokolovskai;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai A.Mickus

 

Pielikumā: 35.pielikumslēmums ‘’Par medību tiesību nomu Priekules novada pašvaldībai piederošajās un piekrītošajās zemes vienībās Kalētu pagastā, Priekules novadā’’.

32. Par medību tiesību nomu Priekules novada pašvaldībai piederošajās vai piekrītošajās zemes vienībās Virgas pagastā, Priekules novadā

 V.Jablonska-  Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Mednieku kopa “Virga””, reģ.nr.40008052354, iesniegums, kurā lūgts iznomāt medību tiesības šādās medību platībās, kas atrodas Virgas pagastā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

 

Augšas garnizons

64980020182

5,0

 

Āduži

64980030059

4,1

 

Brakšēni

64980030065

3,8

 

Branči

64980030101

7,2

 

Brālīši

64980030055

4,6

 

Brālīši

64980030056

8,9558

 

Brunci

64980030097

9,1

 

Brūveru grantsbedres

64980010263

7,21

 

Bunkas

64980030053

2,8

 

Celiņi

64980040156

0,5

 

Dižcaunas

64980020366

8,48

 

Doles

64980040368

6,5

 

Elejas

64980020407

1,5

 

Gobzemji

64980040123

4,2

 

Gravenieku Mežs

64980030146

1,5

 

Gravnieki

64980030078

7,5

 

Gravnieku karjeras

64980030149

5,7

 

Irši

64980010095

1,4

 

Jaunavoti

64980040182

1,7

 

Jauneglieni

64980040232

3,7

 

Jaunlazdas

64980020362

1,36

 

Kallas

64980030047

4,7

 

Krasti

64980020145

10,0

 

Ķinēni

64980010144

28,0

 

Lācīši

64980020196

2,7

 

Lielās Palejas

64980040505

1,7

 

Lielsanderi

64980030167

5,87

 

Lielskraģīši

64980020055

18,0

 

Mazgunti

64980010510

10,6

 

Mazpūces

64980020306

1,6

 

Mālkalniņi

64980020117

5,1817

 

Pacelmiņi

64980030138

3,83

 

Pagasta mežs

64980020405

7,84

 

Pazares

64980010187

4,2

 

Pie Brūveru pļavas

64980030122

1,8

 

Pie Talušiem

64980030155

31,76

 

Puķes

64980010236

6,0

 

Skraģīši

64980020055

3,1

 

Straupnieki

64980030198

4,9

 

Stūri

64980010075

2,1

 

Tereses

64980040170

3,7345

 

Ukstiņi

64980030074

15,0

 

Ūsiņas

64980030099

3,5

 

Vainauši

64980010136

2,2

 

Vāveres

64980020097

1,17

 

Vecdīķi

64980020404

1,6

 

Vecgravas

64980030034

4,7

 

Veckupši

64980030121

17,2

 

Virbaļi

64980040099

9,8

 

Virgas atkritumu izgāztuve

64980020304

2,2

 

Vizbulītes

64980030076

6,6

 

Vītoliņi

64980040073

7,3

 

 

 

 

           

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 2014.gada 24.aprīļa noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 8., 13., 15.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iznomāt medību tiesības šā lēmuma 1.pielikumā minētajās pašvaldībai piederošajās vai piekrītošajās brīvajās medību platībās biedrībai “Mednieku kopa “Virga””, reģ.Nr. 40008052354, juridiskā adrese “Radziņi”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules novads.

2.     Noslēgt medību tiesību nomas līgumu par medību tiesību nomas maksu 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) bez PVN gadā par 1 ha (vienu hektāru) uz 5 (pieciem) gadiem septiņu darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3.     Noteikt, ka līdz līguma parakstīšanai nomniekam jāveic avansa maksājums par vienu medību tiesību nomas gadu, saskaņā ar pašvaldības izrakstīto rēķinu.

Atbildīgā persona šā lēmuma izpildi pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja A.Mickus

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot pašvaldības īpašumu un attīstības plānošanas nodaļas vadītāja v.i. I.Avotiņai

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

Biedrībai “Mednieku kopa “Virga” vienkāršā pasta sūtījumā uz juridisko adresi;

Pašvaldības grāmatvedei I.Sokolovskai;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai A.Mickus

 

Pielikumā: 36.pielikumslēmums ‘’Par medību tiesību nomu Priekules novada pašvaldībai piederošajās un piekrītošajās zemes vienībās Virgas pagastā, Priekules novadā’’.

33. Par zemes nomu zemes vienībā “ Purvs”, Priekules pag., Priekules nov.

 V.Jablonska-  Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “ GR Grupa” iesniegums, kurā lūdz iznomāt pašvaldības zemes vienību “Purvs”, Priekules pagastā, Priekules novadā, z.v. apzīmējums kadastrā 64820080714, platība 89.02 ha ganību sagatavošanai un siena iegūšanai.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “ Priekules siltumtīkli” reģ.Nr.40103490684, iesniegums, kurā lūdz iznomāt ilgtermiņā pašvaldības īpašumā esošo lauksaimniecības zemi ar nosaukumu “ Purvs” 15 ha ,Priekules pagastā.

Apsekojot dabā tiek konstatēts, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 7,1 ha, pārējie 7,9 ha ir krūmu-koku apaugums.

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībā 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735” Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”  Administratīvā procesa likuma 6.pantam, kas nosaka, ka pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem iestāde un tiesa pieņem vienādus lēmums, neatkarīgi no administratīvā procesa dalībnieka (…) sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās veida un citiem apstākļiem , 2016.gada 14.janvāra tautsaimniecības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iznomāt  SIA “ GR Grupa” reģistrācijas Nr. 42103052850, daļu no zemes vienības “ Purvs”, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 64820080114, 3,55 (pirms uzmērīšanas)  ha platībā, ar mērķi lauksaimniecības vajadzībām (aramzemei, pļavai, vai ganībām), nosakot :

-        Nomas līguma termiņu no 2016.gada 1.marta līdz  2021.gada 31.decembrim.

-        Nomas maksu  1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

-        Platību precizēt pirms līguma parakstīšanas, veicot uzmērīšanu nomājamam gabalam.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktos termiņos un kārtībai.

Nomas līgumā paredzēt  pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

2.  Iznomāt  SIA “ Priekules siltumtīkli ” reģistrācijas Nr. 40103490684,  daļu no zemes vienības “ Purvs”, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 64820080114, 3,55 ha (pirms uzmērīšanas) platībā, ar mērķi lauksaimniecības vajadzībām (aramzemei, pļavai, vai ganībām),nosakot: 

-Nomas līguma termiņu no 2016.gada 1.marta līdz  2021.gada 31.decembrim.

-Nomas maksu  1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

- Platību precizēt pirms līguma parakstīšanas, veicot uzmērīšanu nomājamam gabalam.

 

Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktos termiņos un kārtībai.

Nomas līgumā paredzēt  pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

3. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.un 2. punktam atbilstošu zemes nomas līgumu. 

 

4.Atbilstoši  Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas  Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

         

Lēmums izsūtāms:

SIA “ GR Grupa” reģistrācijas Nr. 42103052850,Loku iela 7-9,Liepāja, LV-

SIA “ Priekules siltumtīkli ” reģistrācijas Nr. 40103490684,  Dzirnavu iela 62-2,Rīga, LV- 1050;

 Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 37.pielikumslēmums ‘’Par zemes nomu zemes vienībā ‘’Purvs’’, Priekules pag., Priekules nov.’’.

34. Par zemes vienību ar apzīmējumiem kadastrā 6482 003 0043 iznomāšanu Priekules pag., Priekules novadā

 V.Jablonska- Priekules novada dome izskatīja SIA „GR Grupa” valdes priekšsēdētāja, iesniegumu, par zemes gabalu ar apzīmējumiem kadastrā 6482 003 0043 iznomāšanu tauriņziežu kultūru audzēšanai.

 

 Apsekojot minēto zemes vienības dabā konstatēts, ka uz zemes vienību ir apaugums (lieli koki un krūmi). Zemes vienību reljefs ir nelīdzens. Nodarboties ar kultūraugu audzēšanu  ir iespēja 0,5 ha lielā pļavā.

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām”, 14.panta pirmās daļas 14.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta 18.3.apakšpunktu, kas nosaka, ka “ neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”, 2016.gada 18.februāra tautsaimniecības un attīstības komitejas, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts- Arta Brauna; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt   SIA „GR Grupa” reģistrācijas Nr. 42103052850, adrese Loku iela 7-9, Liepāja, zemes vienību Priekules pag., Priekules novadā  ar apzīmējumiem kadastrā 6482 003 0043,  0,7 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām (saskaņā ar pielikumu vietas situācijas plānu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa), nosakot:

      - Nomas maksu 1,5 no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.

      - Nomas līguma termiņš ir no 2016.gada 1.februāra līdz 2019.gada 31.decembrim.

      - Pirms nomas līguma noslēgšanas precizēt nomājamo platību.

 

2. Nomas līgumā paredzēt, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta kā līdzvērtīga zeme.

Apauguma noņemšanai ir nepieciešama pašvaldības atļauja/atzinums.

 

3. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

 

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „GR Grupa” valdes priekšsēdētājam Ģirtam Ronim, adrese: Loku iela 7-9, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikumā: 38.pielikumslēmums ‘’Par zemes vienību  ar apzīmējumiem kadastrā 6482 003 0043 iznomāšanu Priekules pag., Priekules novadā’’.

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma [:], Priekules pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 V.Jablonska- pašvaldībā  saņemts SIA „Metrum” Liepājas biroja klientu apkalpošanas vadītājas D. Baumanes iesniegums,  kurā lūgts  izskatīt un pieņemt lēmumu par sagatavoto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [:] Priekules  pagastā sadalīšanai.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.,30.,31.punktu,  2016.gada 18.februāra Tautsaimniecības un attīstībaskomitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš) deputāte Arta Brauna, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās,; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA „Metrum”, reģ.Nr.40003388748, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [:], kadastra numurs[:], Priekules  pagastā, Priekules novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu[:], sadalīšanai.

2. Atļaut veikt zemes vienības[:], kadastra apzīmējums [:], Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot projektēto zemes vienību Nr.2-31.6  ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) platībā.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.1, platība 1.1 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

4. Projektētai zemes vienībai Nr.2, platība 31.6 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu [:] un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. SIA “Metrum”, liepāja@metrum.lv;

1 eks. S.K., adrese [:]:,Liepāja;

1 eks. K. F., adrese: franču iela 4/8 dz. 20,Liepāja.

 

Pielikumā: 39.pielikumslēmums ‘’ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma  [:], Priekules pagasts, Priekules novads, sadalīšanai’’.

36. Par zemes ierīcības projekta [:], Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 V.Jablonska- pašvaldības dome izskatījusi SIA„TOPO Libau” valdes locekles Ilzes Kļaviņas iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma [:], Bunkas pagastā sadalīšanu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.punktu un 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt SIA „TOPO Libau”, reģ.Nr.42103042477 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [:] Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:], zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:] sadalīšanai.

2.     Atļaut veikt zemes vienības [:], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 11.20 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.2.

3.     Plānotajai zemes vienībai Nr.1 5.88 ha platībā atstāt nosaukumu [:], Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.     Atdalītajam zemes gabalam 11.20 ha platībā apstiprināt nosaukumu [:] un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 .

5.     Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. M.B.;

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei;

1 eks. SIA „TOPO Libau”, O.Kalpaka iela 107-58, Liepāja, LV-3405.

 

Pielikumā: 40.pielikumslēmums ‘’ Par zemes ierīcības projekta [:], Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu’’.

 

37. Par zemes ierīcības projekta [:], Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu

 V.Jablonska -pašvaldības dome izskatījusi SIA „Metrum”, Liepājas biroja iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma [:], Bunkas pagastā sadalīšanu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 9.8.punktu un 11.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt SIA „Metrum”, reģ.Nr.40003388748 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [:]Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:] , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [:} sadalīšanai.

2.     Atļaut veikt zemes vienības [:], Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:] sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot 7.04 ha platībā vienu zemes gabalu Nr.2.

3.     Plānotajai zemes vienībai Nr.1 7.05 ha platībā atstāt nosaukumu [:], Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101.

4.     Atdalītajam zemes gabalam 7.04 ha platībā apstiprināt nosaukumu [:] un noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 .

5.     Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

6.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei;

1 eks. SIA „Metrum”: Graudu iela27/29 , Liepāja, LV-3412.

 

Pielikumā: 41.pielikumslēmums ‘’ Par zemes ierīcības projekta [:], Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu’’.

38. Par nekustamā īpašuma [:], Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

  

V.Jablonska- pašvaldībā saņemts J.K.B. pilnvarotās personas Dz.K. iesniegums, kurā lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], Priekules pagastā (zemes kopplatība 31.01 ha) trīs zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  20punktu, piešķirt nosaukumus ielām, parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt tos,  27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu,  2016.gada 11.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [:], kadastra numurs [:], Priekules  pag., Priekules nov.,  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:

-        [:] –platība 8,5 ha,

-        [:]- platība 19.56 ha,  

-     [:]  -platība 2.95 ha. 

2. Pielikumā grafiskais pielikums (katrai zemes vienībai), kas ir šī lēmuma neatņemam sastāvdaļa. 

3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:]   piešķirt nosaukumu [:], Priekules pag., Priekules nov., platība 8.5 ha, un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

4. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:]  piešķirt nosaukumu [:], Priekules pag., Priekules nov., platība 19.56 ha,  un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

5. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:]  piešķirt nosaukumu [:], Priekules pag., Priekules nov.,  platība 2.95 ha , un noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai  (2.) Uzskatāms, ka administratīvais akts stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

.

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. Dz.K., adrese:[:], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434;

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistēm.

 

Pielikumā: 42.pielikumslēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma [:], Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu’’.

 

39. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Smilts karjers- Baloži”, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 V.Jablonska- saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienības “Smilts karjers- Baloži” Kalētu pagastā teritorija noteikta kā rūpnieciskās apbūves teritorija, kur kā galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve- grants. Saņemts Kalētu pagasta pārvaldes ierosinājums reģistrēt šo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Smilts karjers-Baloži” 2,1077 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 003 0061, Kalētu pagastā, Priekules novadā uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu (pielikums).

2. Uzdot Kalētu pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam. 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

1 eks. Izpilddirektoram A.Razmam.

1 eks. Finanšu nodaļai.

Pielikumā: 43.pielikumslēmums ‘’ Par  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Smilts karjers- Baloži”, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda’’.