25.02.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.4)

40. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Gravnieku karjeras”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 V.Jablonska- saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienības “Gravnieku karjeras” teritorija noteikta kā rūpnieciskās apbūves teritorija, kur kā galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve- grants.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Gravnieku karjeras” 5,7 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 003 0149, Virgas pagastā, Priekules novadā uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam. 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

1 eks. Izpilddirektoram A.Razmam.

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: 44.pielikumslēmums ‘’ Par  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Gravnieku karjeras”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda’’.

 

41. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Alejas”, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Alejas” 8,9171 ha lielā platībā (platība var tikt precizēta veicot instrumentālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6464 001 0363, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu..

2. Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A.Driviņai un zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam. 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Finanšu nodaļai.

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai

1 eks. Izpilddirektoram A.Razmam.

 

Pielikumā: 45.pielikumslēmums ‘’ Par  pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Alejas”, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda’’.

42. Par nekustamā īpašuma [:], kadastra numurs[:], sadalīšanu neizstrādājot zemes ierīcības projektu un atdalītā zemes gabala pievienošanu nekustamajam īpašumam [:]

 V.Jablonska- Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Austrumi reģ.nr. 42101005226  īpašnieces iesniegums, ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu [:] Bunkas pagastā, pievienojot to nekustamajam īpašumam [:], Bunkas pagastā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. Punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [:], Bunkas pag., Priekules novads , kadastra Nr. [:]  kopplatība 3.40 ha , atdalot zemes vienību ar kadastra Nr.[:] 1.90 ha platībā (pielikums).
  2. Atdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:] pievienot nekustamam īpašumam [:], Bunkas pag., Priekules nov., ar kadastra Nr. [:].
  3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. z/s Austrumi  : „Austrumi”, Durbes pag., Durbes novads, LV-3440;

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401;

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikumā: 46.pielikumslēmums ‘’ Par nekustamā īpašuma [:], kadastra numurs [:], sadalīšanu neizstrādājot zemes ierīcības projektu un atdalītā zemes gabala pievienošanu nekustamajam īpašumam [:]’’’’.

43. Par nekustama īpašuma „Vecais karjers”, Gramzdas pag., nomas līguma pagarināšanu ar AS Latvijas autoceļu uzturētājs

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts AS Latvijas autoceļu uzturētājs  iesniegums  ar lūgumu noslēgt jaunu zemes nomas  līgumu par daļu no zemes gabala “Vecais karjers”, Gramzdas pagastā, 3.00 ha platībā nomu, ar iepriekšējā līguma nosacījumiem, uz termiņu līdz 3 gadiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas punktu, Priekules novada pašvaldības domes  26.09.2013. Saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 4.punktu,  Latvijas autoceļu uzturētājs, AS Latvijas auto ceļu uzturētājs 2016.gada 21.janvāra iesniegumu, 04.03.2010. Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr. LieCR/1-11/3, 2016.gada 18.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Ar 2016.gada 1.martu pagarināt 2010.gada 4.martā noslēgto Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.LieCR/1-11/3, izsakot to jaunā redakcijā, par Priekules novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala 3.0 ha platībā, kadastra numurs 6458 0010 237 nomniekam piederošās krautnes - skalotas smilts materiālu nomu, nosakot:

- nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,  papildus nomas maksai nomnieks maksā likumdošanā noteiktos nodokļus;

- nomas termiņu līdz 2019.gada 28.februārim.

2.Uzdot  pašvaldības juristēm (A.Mickus, I.Avotiņa)  viena mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu līgumu. 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dzintaram Kudumam.

4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kas paziņots adresātam.

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pieņemto lēmumu nosūtīt:

1 eks. AS Latvijas autoceļu uzturētājs, adrese Ūliha iela 44, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Pašvaldības juristēm;

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai;

1 eks. Gramzdas pagasta pārvaldei.

 

Pielikumā: 47.pielikumslēmums ‘’ Par nekustama īpašuma „Vecais karjers”, Gramzdas pag., nomas līguma pagarināšanu ar AS ‘’Latvijas autoceļu uzturētājs’’.

44. Par 01.07.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/35-2011 termiņa pagarināšanu V.L. par daļu no zemes „Lielskraģīši”, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts V.L. iesniegums, ar lūgumu pagarināt 01.07.2011.zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes vienības „Lielskraģīši” 4,12 ha kopplatībā, Virgas pagastā iznomāšanu. Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 01.07.2011. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/35-2011, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un V.L., noteikto līguma termiņu par 5 gadiem un noteikt to līdz 2021.gada 30.jūnijam.

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Papildināt līguma:

3.1.  trešo daļu ar 3.5. punktu - Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu bez grozījumu izdarīšanas līgumā, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai pēc pašvaldības saistošo noteikumu izstrādāšanas, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu. Šādas iznomātāja noteiktas izmaiņas ir saistošas nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.

3.2. piekto daļu ar 5.1.12.- veikt aizsardzības pasākumus pret iespējamiem medījamo dzīvnieku postījumiem.

 4. Uzdot Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem 01.07.2011. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/35-2011 atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. V.L.,[:], Virgas pag., Priekules nov., LV3433;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

Pielikumā: 48.pielikumslēmums ‘’Par 01.07.2011. zemes nomas līguma Nr.3-36/35-2011 termiņa pagarināšanu V.L. par daļu no zemes [:], Virgas pag., Priekules nov., nomu’’.

45. Par grozījumiem 26.03.2015.Priekules novada pašvaldības lēmumā „Par nomas līguma pagarināšanu uz daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, Bunkas pag., Priekules novadā ar A.S.””

 V.Jablonska- pašvaldībā saņemts  A.S., iesniegums, kurā lūgts veikt grozījumus 26.03.2015.Priekules novada pašvaldības lēmumā „Par nomas līguma pagarināšanu uz daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, Bunkas pag., Priekules novadā ar A. Straupenieku”, jo lēmumam klāt pievienotajai skicei kļūdaini iezīmēta daļa no nomas zemes, kas pārklājas ar J.P. iznomāto platību.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ainara Straupenieka  iesniegumu., atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.   Precizēt nomas līguma Nr.  3-36/20-2010 vienošanās Nr. 2.3.4/149 pievienoto nomas zemes skici.

2.   Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu vienošanās precizējumu.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. A. S.,  dzīvo [:], Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446.

 

Pielikumā: 49.pielikumslēmums ‘’Par grozījumiem 26.03.2015.Priekules novada pašvaldības lēmumā „Par nomas līguma pagarināšanu uz daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, Bunkas pag., Priekules novadā ar A.S.’’.

46. Par nomas līguma pagarināšanu uz daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki ”, Bunkas pag., Priekules novadā ar J.P.

 V.Jablonska- saņemts  J.P. iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.21 uz iznomāto daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā,6.00 ha platībā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2013.gada 31.oktobra Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem (protokols Nr.11, 5.§) 5. un 6. Punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J.P., personas kods [:], uz daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 006 0107, 6.00 ha platībā (pielikums), personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nosakot:

- nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2016.gada 1.marta  līdz 2021.gada 1.martam.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.     Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.

3.    Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

J. P. : [:] , Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446;

Bunkas pagasta zemes lietu speciālistei.

 

Pielikumā: 50.pielikumslēmums ‘’Par nomas līguma pagarināšanu uz  daļu no zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki’’, Bunkas pag., Priekules novadā ar J.P.’’.

47 Par pašvaldībai piekritīgās zemes „Krasti ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu K.K.

 V.Jablonska-saņemts K.K. iesniegums ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemi „Krasti ”, Bunkas pagastā 2.34  ha platībā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.   Iznomāt K. K., personas kods [:], zemi ar nosaukumu Krasti, apzīmējums kadastrā 6446 003 0031,  2.34 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.03.2016. līdz 01.03.2026., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.     Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte

4.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                   

1 eks. K. K.-[:],  Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446;

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikumā: 51.pielikumslēmums ‘’Par pašvaldībai piekritīgās zemes  „Krasti ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu K.K.’’.

48. Par S.D. iesnieguma izskatīšanu

 2016.gada 18.janvārī (reģistrācijas Nr.2.1.4/83) Priekules novada pašvaldībā saņemts S.D. iesniegums (turpmāk tekstā –Iesniegums), kurā iznomāt zemes vienību “Viļņi”, Priekules pag., Priekules nov., 4,1 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.

Iesniegumā minēts, ka sakarā G.D.nāvi (pēc IR datiem persona mirusi 22.08.2015.) izbeigt nomas līgumu Nr.28, kas noslēgts 29.06.2009. par zemes vienības ar kadastra Nr.6482007001, nomu.

Izskatot iesniegto iesniegumu pēc būtības tiek konstatēts, ka

 

1.     S. D. vēlas nomāt zemes vienību “ Viļņi”, kas atrodas Priekules pag., Priekules nov., 4,1 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.

2.     Zemes vienība “ Viļņi” ir Priekules novada pašvaldībai piekrītošā zeme.

3.     2009.gada 29.jūnijā starp Priekules pagasta pašvaldību( sakarā ar teritoriālo reformu tagad Priekules novada pašvaldība) un G.D. tika noslēgts zemes nomas tipveida līgums Nr. 28, par zemes vienības (kadastra apzīmējums 64820070120)  “ Viļņi”, kas atrodas Priekules pagastā, 4,1 ha platībā nomu. Atbilstoši ir/bija  ieguvusi pirmnomas tiesības uz šo zemes vienību.

4.     S.D. ir G. D.  mantinieks – pamatojums 21.12.2015.Mantojuma apliecība (par tiesībām uz mantojuma pēc likuma) reģ.Nr.9901. 

Ņemot vērā S.D. iesniegumu, pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 4.pantu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2016.gada 18. februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Ar 2016.gada 1.martu iznomāt S.D., personas kods [:], pašvaldībai piekrītošo zemes vienību “Viļņi”, kadastra apzīmējums 64820070013,   kas atrodas Priekules pag., Priekules nov., 4,1 ha platībā, saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

 

2. Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) viena mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktam atbilstošu zemes nomas līgumus. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam un šā panta otro daļu - uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc nodošanas pastā.

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

 S. D., adrese [:], Priekules pag.,  Priekules nov., LV-3434;

 Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

 

Pielikumā: 52.pielikumslēmums ‘’Par S.D. iesnieguma izskatīšanu’’.

49. Par adreses piešķiršanu kaltei-klētij nekustamajā īpašumā “Agri”, Bunkas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts zemes lietu speciālistes Ilzes Lācītes iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu kaltei-klētij, kas atrodas nekustamajā īpašumā „Agri”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 001 0076.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

              Nekustamais īpašums  „Agri”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra nr. 6446 001 0076 ierakstīts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr. 100000200074 uz A.K. vārda.

           Uz nekustamā īpašuma  „Agri”, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0076 atrodas A.K. piederoša ēka/būve- kalte-klēts, ar kadastra apzīmējumu [:].

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu - adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka (turpmāk – ēka) un 9.punktu- pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, LR Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piešķirt A.K. piederošai ēkai / būvei- kalte-klēts, kadastra apzīmējums [:], kas atrodas uz zemes vienības „Agri”, Bunkas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0076, adresi: „Agri”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads (pielikums).

2.     Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-      3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

      

Lēmums izsūtāms:                                          

1 eks. Lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā nosūtīt Valsts zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālai nodaļai, Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. A.K. : [:], Bunkas pagasts, Priekules nov., LV-3446;

1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei I.Lācītei.

 

Pielikumā: 53.pielikumslēmums ‘’Par adreses piešķiršanu kaltei-klētij nekustamajā īpašumā “Agri”, Bunkas pag., Priekules nov.’’

50. Par grozījumu izdarīšanu 30.12.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot. Nr. 17) 47. “ Par zemes vienības “ Jaunā degvielas noliktava” un zemes vienības “ Līči” Gramzdas pagastā

 Ar 30.12.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.17) 47. “Par zemes vienības “ Jaunā degvielas noliktava” un zemes vienības “ Līči” Gramzdas pagastā, Priekules novadā, apvienošanu” tika nolemts apvienot divas zemes vienības “ Līči”, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64580010162  1.5 ha platībā un zemes vienību “ Jaunā degvielas noliktava” , Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64580010407, 0.0572 ha platībā, piešķirot jaunveidojamai  zemes vienībai adresi “ Līči”.

Pašvaldība izvērtējot  konkrēto situāciju, konstatē, ka    ir nepieciešams mainīt adresi zemes vienībai “ Jaunā degvielas noliktava” kadastra apzīmējums 64580010407 uz “ Līči”, Gramzdas pag., Priekules nov.

Atbilstoši  08.12.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 698” Adresācijas noteikumi” 9.punktam, izvērtējot konkrēto gadījumu, pašvaldībai ir tiesības mainīt adresācijas objektam adresi,  ja tā neatbilst šo noteikumu minētajām prasībām.

Ņemot vērā augstāk minēto pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas , 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698” Adresācijas noteikumi” 9.punktu, 2016.gada 11.februāra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Izdarīt 30.12.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot.Nr.17) 47. “Par zemes vienības “Jaunā degvielas noliktava” un zemes vienības “Līči”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, apvienošanu”  lemjošā daļā   šādus grozījumus:

            1.  Papildināt lemjošo daļu  ar 1¹.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

‘’1¹. Mainīt zemes vienībai adresi  no Jaunā degvielas noliktava , Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64580010407,  uz “Līči”, Gramzdas pag., Priekules nov.’’

 

Lēmums izsūtāms;

1 eks. VZD Kurzemes reģionālajai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29,Liepāja, LV -3434;

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistēm.

 

Pielikumā: 54.pielikumslēmums ‘’Par grozījumu izdarīšanu 30.12.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā (prot. Nr. 17) 47. “ Par zemes vienības “ Jaunā degvielas noliktava” un zemes vienības “ Līči” Gramzdas pagastā, Priekules novadā, apvienošanu’’

51. Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts Mārītes SERGEJEVAS iesniegums (reģ.Nr.2.1.3./186 no 04.02.2016.), kurā lūgts atkārtoti viņu ievēlēt par  Priekules novada bāriņtiesas locekli.

M.SERGEJEVA atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta izvirzītajām prasībām, bāriņtiesā strādā kopš bāriņtiesu izveidošanas brīža – 1996.gada.

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus, kā arī uz Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Par Priekules novada bāriņtiesas locekli atkārtoti ievēlēt Mārīti SERGEJEVU uz pieciem gadiem, sākot ar 2016.gada 1.martu.

 

Lēmums nododams:

Priekules novada bāriņtiesai

Personālspeciālistei I.Juškevičai

Finanšu nodaļai

 

Pielikumā: 55.pielikumslēmums ‘’Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu’’.

52. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā (prot.Nr.2,20.) ‘’Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības ‘’Bezdelīgas’’, Gramzdas pag.

 V.Jablonska- 2016.gada 18.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts V.B., iesniegums reģ.Nr.2.1.4/256, kurā lūgts mainīt nomas līgumā norādīto platību par daļu no zemes vienības “Bezdelīgas”, Gramzdas pag., Priekules nov., no 6,5 ha uz 5,5 ha. Iesniegums pamatots ar to, ka, apskatot nomas objektu dabā un veicot iezīmēšanu Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskajā deklarēšanas sistēmā demo versijā, secināts, ka minētā īpašuma platībā atbilst 5,5 ha nevis 6,5 ha kā norādīts izsoles noteikumos un nomas līgumā.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā (prot.Nr.2, 20.)  “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības “Bezdelīgas”, Gramzdas pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 64580020277, 6,5 ha platībā”, aizstājot lēmumā minēto platību (skaitļus) 6,5 ar skaitļiem 5,5.

2.     Noteikt, ka nomas līgums par šajā lēmumā minēto zemes vienības daļu noslēdzams septiņu dienu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

V.B. vienkārša pasta sūtījumā uz deklarēto adresi;

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

 

Pielikumā: 56.pielikumslēmums ‘’ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā (prot.Nr.2,20.) ‘’Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par daļu no zemes vienības ‘’Bezdelīgas’’, Gramzdas pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 64580020277, 6,5 ha platībā ’’.

53. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (ēkas) – ‘’ZVANI’’, Paplaka, Virgas pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 502 0120 004, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 V.Jablonska- ar 2016.gada 26.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu  nekustamais īpašums (ēka) “Zvani”, Paplaka, Virgas pag., tika nodots atsavināšanai mutiskā izsolē ar lejupejošu soli, apstiprināti izsoles  noteikumi.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks SIA “LATLINA”, reģ.Nr.42103038700, juridiskā adrese Jaunatnes iela 14 – 29, Grobiņa, Grobiņas nov., tās pārstāvja valdes locekļa S.Ž. personā (turpmāk – dalībnieks), izsoles rezultātā ieguva tiesības slēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu  par izsolē augstāko nosolīto cenu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta pirmo un otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt 2016.gada 22.februāra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma (ēkas)  “ZVANI”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6498 002 0120 004, mutiskās izsoles ar lejupejošu soli rezultātus.

2.     Noslēgt pirkuma līgumu par šā lēmuma pirmajā punktā minēto nekustamo īpašumu par pirkuma līguma cenu 60,00 EUR (sešdesmit euro un 00 euro centi) ar SIA “LATLINA”, reģ.Nr.42103038700, juridiskā adrese Jaunatnes iela 14 – 29, Grobiņa, Grobiņas nov., (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

4.     Uzdot Priekules novada pašvaldības grāmatvedībai atmaksāt SIA “LATLINA” starpību 135 EUR apmērā, kas veidojas no iemaksātās nodrošinājuma naudas un izsolē nosolītās augstākas cenas, trīs dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

5.     Noteikt, ka SIA “LATLINA” ir atbildīgs par pirkuma līguma un no tā izrietošo pienākumu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.     Noteikt, ko šajā lēmumā minētā nekustamā īpašuma nojaukšanas darbus SIA “LATLINA” tiesīga uzsākt pēc nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.

7.     Uzdot pašvaldībaszemes lietu speciālistei Marinai Kokovihinai sagatavot inventarizācijas lietu un ar īpašumu saistītos nepieciešamos dokumentus pēc pieprasījuma, kas būs nepieciešami un saistīti ar šā lēmuma vai pirkuma līguma izpildi.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja v.i. I.Avotiņai.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 SIA “LATLINA”, reģ.nr. 42103038700, vienkārša pasta sūtījumā uz juridisko adresi;

Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

Pašvaldības finanšu nodaļai;

Grāmatvedei G.Vaičekauskai;

Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: 57.pielikumslēmums ‘’ Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (ēkas) – ‘’ZVANI’’, Paplaka, Virgas pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 502 0120 004, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu’’.