26.03.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5)

41.§ Par izbraukuma tirdzniecību Virgas un Bunkas pag., Priekules novadā

 Izskata SIA „Ozols X2”, reģ.nr.42103046356, valdes locekļa I.O. – O. iesniegumu (reģ.Nr.2.1.4/462  no 6.03.2015.), kurā  lūdz atļauju turpināt izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm.

             Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā no P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

             Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “Tēva nams”, ,pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

             Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu, pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos.

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut SIA „Ozols X2” reģ.nr.42103046356, izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm  līdz 2016.gada 1.aprīlim.

 

 1.1. Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

 1.2. Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “ Tēva nams”, ,pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

Izsūtāms:

1 eks.-SIA ‘’OzolsX2’’

1 eks.-Virgas pagasta pārvaldei

1 eks.-Bunkas pagasta pārvaldei

42.§ Par 31.07.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/10-2012 termiņa pagarināšanu SIA „Sveaskog Baltfor” uz zemi „Lielskraģīši”, Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Sveaskog Baltfor”, reģ.Nr.40003293038, izpilddirektora G.Zvejsalnieka 23.02.2015. iesniegums Nr.7-2/39, iereģistrēts 04.03.2015. ar Nr.2.1.7/346, ar lūgumu pagarināt 31.07.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36V/10-2012 noteikto zemes nomas termiņu līdz 2017.gada 30.aprīlim.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2012.gada 31.jūlijā starp Priekules novada pašvaldību un SIA „Sveaskog Baltfor” tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36V/10-2012 par daļu no zemes vienības ar nosaukumu „Lielskraģīši” – 1,19 ha (bijušais lidlauks), kadastra apzīmējums 6498 002 0055, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu saimnieciskai darbībai. Līguma termiņš ir līdz 30.04.2013.

2013.gada 25.jūnijā noslēgta Vienošanās Nr.3-36V/39-2013 par līguma termiņa pagarināšanu līdz 2015.gada 30.aprīlim.

SIA „Sveaskog Baltfor” ir izteikusi vēlēšanos pagarināt zemes nomas termiņu līdz 2017.gada 30.aprīlim.

SIA  „Sveaskog Baltfor” nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas parāda.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 30.10.2007.MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

                                                          

1.Pagarināt 31.07.2012. Zemes nomas līgumā Nr.3-36V/10-2012, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un SIA „Sveaskog Baltfor”, noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 2017.gada 30.aprīlim.

2. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus 31.07.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36V/10-2012 atbilstoši šim lēmumam.

3. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

4.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „Sveaskog Baltfor”, Brīvības iela 40-23, Rīga, LV-1050;

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei Ilzei Sokolovskai;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

43.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts A.V.-V., dzīvojoša [dzīvesvieta], Kalētu pagastā, Priekules novadā, 09.03.2015. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/469, par nekustamā īpašuma [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā sadalīšanu, atdalot divas atsevišķas zemes vienības. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], kadastra Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, ir A. V.-V. īpašums, kurš reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0008 8158.

Nekustamais īpašums [adrese] 10,4590 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 4 (četrām) atsevišķām zemes vienībām.

Uz atdalāmām zemes vienībām ēkas un būves neatrodas.

A.V.- V. savā iesniegumā nav norādījis atdalāmajām zemes vienībām piešķiramos nosaukumus.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], atdalot no īpašuma divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: [:], [:], saskaņā ar grafisko pielikumu (6.pielikums).

2. Atdalāmajām zemes vienībām piešķirt jaunus nosaukumus un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101:

2.1. ar kadastra apzīmējumu[:] –[nosaukums];

2.2. ar kadastra apzīmējumu [:] –[nosaikums].

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A.V.-V.,[dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., LV 3484;

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

44.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], Kalētu pagasts, Priekules novads, sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu

 Priekules novada pašvaldībā saņemts G. J., personas kods [:],  pilnvarotās personas I. A., dzīvojošas [dzīvesvieta], Grobiņas novadā, 04.03.2015. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/439, par nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr. [:], Kalētu pagastā, Priekules novadā sadalīšanu, atdalot piecas atsevišķas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem un jaunu nosaukumu piešķiršanu: [:]- [nosaukums], [:]-[nosaukums], [:]-[nosaukums], [:]-[nosaukums], [:]- [nosaukums]. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], kadastra Nr.[:], Kalētu pagastā, Priekules novadā, ir G. J. īpašums, kurš reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000136454.

Nekustamais īpašums [adrese] 119,19 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 6 (sešām) atsevišķām zemes vienībām.

Uz atdalāmām zemes vienībām ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], atdalot no īpašuma piecas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: [:],[:],[:],[:],[:], saskaņā ar grafisko pielikumu (7.,8.,9.,10.11.pielikumi).

2.Atdalāmajām zemes vienībām piešķirt jaunus nosaukumus un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101:

2.1. ar kadastra apzīmējumu [:] –[nosaukums];

2.2. ar kadastra apzīmējumu [:] –[nosaukums];

2.3. ar kadastra apzīmējumu [:] –[nosaukums];

2.4. ar kadastra apzīmējumu [:] –[nosaukums];

2.5. ar kadastra apzīmējumu [:]- [nosaukums].

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I. A.,[adrese], Medzes pag., Grobiņas nov., LV 3461;

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401;

1 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

45.§ Par pašvaldības konkursu 2015.gadam nolikumu apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldības dome izskatīja sagatavoto projektu konkursa „Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā 2015.gadā” nolikumu un projektu konkursa „Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā 2015.gadā” nolikumu.

             2013.gadā organizēts pašvaldības projektu konkurss bērnu un jauniešu aktivitāšu atbalstam. Tika realizēti seši  projekti. Projektu aktivitātes notika vasarā, kad bērniem un jauniešiem ir daudz brīvā laika. Projektos tika organizētas 27 ar dažādām aktivitātēm piepildītas dienas un iesaistīti pavisam 250 bērni un jaunieši.

            2014. gadā tika organizēti trīs projektu konkursi dažādām mērķauditorijām. Konkursam “Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā” 5 projektiem izlietoti 3448,02 EUR, konkursam “Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā” 4 projektu realizācijai izlietoti 2530,88 EUR, bet konkursam „Kultūras iniciatīvas Priekules novadā”  2 projektiem 996,60 EUR. Kopumā 11 projektus vadīja 8 projektu vadītāji, ar 66 brīvprātīgiem palīgiem. Kā mērķauditorija piedalījās 394 bērni, 55 pusaudži un jaunieši, kā arī 82 seniori, un 47 pašvaldības iedzīvotāji vecumā no 26 līdz 65 gadiem.

 

Konkursu realizēšanai nepieciešamie līdzekļi paredzēti pašvaldības 2015.gada budžetā.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, un 12. pantu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt Projektu konkursa „Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā 2015. gadā” nolikumu.

2.     Apstiprināt projektu konkursa „Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā 2015.gadā” nolikumu.

 

Pielikumā:

Nolikums projektu konkursam ‘’Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā 2015.gadā’’  uz 9 lp.;

Nolikums projektu konkursam ‘’Nevalstisko organizāciju aktivitāšu veicināšana Priekules novadā 2015.gadā’’ uz 9 lp.

46.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektam Lielā ielā , Audari, Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas  20.02.2015. vēstuli Nr. 9-01/431410-2/1 par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem, kas reģistrēta Priekules novada pašvaldībā 20.02.2015. ar reģistrācijas Nr.2.1.7/271 par adresēm.

Izvērtējot situāciju konstatēts, ka saskaņā ar apstiprināto teritorijas plānojumu adresācijas objekti vairs neatrodas ciemu teritorijā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punkta prasībām, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome adreses piešķir vai maina saskaņā ar teritorijas plānojumu.

Savukārt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. pants nosaka, ka ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā noteikta ciema robeža.

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Mainīt adreses

1.No Lielā iela 1, Audari, Priekules pag., Priekules nov. LV 3434 (adreses klasifikators 103795815) uz  „Kukaiņi” Priekules pag., Priekules nov. LV-3434.

2. No Lielā iela 2, Audari, Priekules pag., Priekules nov. LV 3434 (adreses klasifikators 103796673) uz  „Liesmiņas” Priekules pag., Priekules nov. LV-3434.

3. No Lielā iela 3, Audari, Priekules pag., Priekules nov. LV 3434 (adreses klasifikators 103123687)  uz  „Dambji” Priekules pag., Priekules nov. LV-3434.

4. No Lielā iela 4, Audari, Priekules pag., Priekules nov. uz LV 3434 (adreses klasifikators 104818184)  „Asteres” Priekules pag., Priekules nov. LV-3434.

5. No Lielā iela 6, Audari, Priekules pag., Priekules nov. LV 3434 (adreses klasifikators 103123695)  uz  „Vāverītes” Priekules pag., Priekules nov. LV-3434.

6.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

1 eks. A.D.

         1 eks. I.D.

 1 eks. V.B.

47.§ Par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektam Celtnieku ielā 19, Mazgramzdā, Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja VZD Kurzemes reģionālās nodaļas  20.02.2015. vēstuli Nr. 9-01/431410-2/1 par adrešu datu sakārtošanu adresācijas objektiem, kas reģistrēta Priekules novada pašvaldībā 20.02.2015. ar reģistrācijas Nr.2.1.7/271 un O.K. iesniegumu par adreses maiņu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 10.03.2015. ar reģistrācijas Nr.2.1.4/473.

Izvērtējot situāciju konstatēts, ka saskaņā ar apstiprināto teritorijas plānojumu adresācijas objekts neatrodas Mazgramzdas ciemu teritorijā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. punkta prasībām, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome adreses piešķir vai maina saskaņā ar teritorijas plānojumu.

Savukārt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. pants nosaka, ka ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā noteikta ciema robeža.

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Mainīt adresi

 1. No Celtnieku  iela 19, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. LV 3486 (adreses klasifikators 103123164) uz  „Sārmiņi” Priekules pag., Priekules nov. LV-3486.
 2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

1 eks. O.K. 

48.§ Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībām [adrese] un [adrese] Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja I. A. G., adrese [:], Rīga LV1083 19.02.2015. iesniegumu, kas ir reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.4/341 par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra Nr. [:] un [:] Priekules pagastā Priekules novadā.

Konstatēja:

 Imantam Andrim Gulbim ar LR Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.9596 2014. gada 30.jūnijā atzina īpašuma tiesības uz īpašumu [adrese], [adrese], [adrese], [adrese] zemes daļu ( vēsturiski atradās Jelgavas apriņķī Džūkstes  pagastā) kā arī par bijušā Valkas apriņķa Vijciema pagasta  „Vairogi” zemes daļu. Atjaunoja I. A. G. īpašuma tiesības uz Priekules novada Priekules pagasta  zemes gabaliem 3,6 ha platībā ar apzīmējumiem kadastrā [:] un 3,13 ha platībā ar apzīmējumu kad. [:], vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās  uzmērīšanas.

Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. punkta pirmo daļu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu, 03.11.2009., atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:]  3,13 ha platībā [nosaukums]Priekules pag. Priekules nov.unzemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] 3,16 ha platībā [nosaukums]Priekules pag. Priekules nov.
 2. Zemes vienībām [nosaukums] un [nosaukums], Priekules pag., Priekules nov. noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).

           

Lēmums izsūtāms:

1eks. I. A. G., adrese [adrese], Rīga LV1083

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei

49.§ Par nomas līguma pagarināšanu uz zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0114 Priekules pag., Priekules novadā z/s „Kurzemnieki”

 Priekules novada dome izskatīja z/s „Kurzemnieki” reģistrācijas Nr.42101024513,  adrese „Senči”, Priekules pag., Priekules nov. 26.02.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas  Nr.2.1.4/381 par noma līguma pagarināšanu par daļu pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar apzīmējumu kadastrā 6482 008 0114 iznomāšanu 8,0 ha  platībā. 

Zemes vienība ar kadastra Nr.6482 008 0114 ha platībā ar Priekules pagasta padomes 17.09.2008.g. lēmumu Nr.9, 1.§ piekrīt valstij.

Par daļu šīs zemes vienības 8,0 ha platībā Priekules novada pašvaldība 1.04.2014.g.noslēgusi nomas līgumu Nr. 49/2014 ar z/s „Kurzemnieki”.

Atbilstoši Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Priekules novada domes „Noteikumiem par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, apstiprinātiem ar Priekules novada domes lēmumu Nr.17., 29.12. 2009. g., atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde), (deputāts Andris Džeriņš, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās);; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Pagarināt nomas līgumu Nr.49/2014, kas noslēgts 01.04.2015 ar z/s „Kurzemnieki” par daļu valstij piekrītošu    zemes vienību ar kadastra Nr. 6482 008 0114, 8,0 ha kopplatībā saskaņā ar zemes robežu plānu (12.pielikums) uz 5 gadiem.

 Priekules novada domei tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz zemes  atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 1. Nomas maksas aprēķināšanas periods ir tekošais gads un nomas maksa ir 1,5 % no kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.
 2. Noslēgt zemes nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.Briekmane.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

1 eks. A.Dž. 

50.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu Gramzdas pag. Priekules novadā un jauna nosaukuma [nosaukums] piešķiršanu

 Priekules novada dome izskatīja A. V., adrese [adrese], Gramzdas pag., Gramzda, Priekules nov. iesniegumu, par nekustamā īpašuma [adrese] sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu., kas ir reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 18.02.2015. ar Nr.2.1.4/327. Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un piekrišana par īpašuma sadalīšanu no „Swedbank” AS.

Īpašums „Rieksti” Gramzdas pagastā Priekules novadā 259,0 ha platībā, kadastra Nr.6458 001 0075 ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 30.1102010.g. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.128. Īpašums sastāv no 14 zemes gabaliem. A. V. vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], Gramzdas pagastā, Priekules novadā 13. zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā [:], platība 4,89 ha, atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu [nosukums].  Atbilstoši „Likumam par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar spēkā esošo Priekules pagasta teritorijas plānojumu (2009-2021 gads, apstiprinātiem ar Priekules novada domes 29.12.2009. sēdes lēmumu (prot.Nr.17,45.§), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu [adrese],  259,0 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], kas atrodas Gramzdas pagastā Priekules novadā.
 2. No nekustamā īpašuma [adrese], atdalīt  13. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], platība 4,89 ha Gramzdas pagastā Priekules novadā.
 3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu [nosaukums], noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 4. Palikušajām zemes vienībām atstāt nosaukumu [nosaukums] un atstāt spēkā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
 5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. A. V.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei

51.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Voiti”, Priekules pag., Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja mērniecības SIA „EMPETRUM”, reģistrācijas Nr. 41203035379, adrese „Brāļi” Kurmāles pag., Kuldīgas nov. 17.02.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar reģistrācijas Nr. 2.1.4/318 par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Voiti” Priekules pag., Priekules nov.

Īpašums „Voiti” Priekules pagastā Priekules novadā 35,5 ha platībā ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, lēmuma pieņemšanas datums 19.02.2010.g nodalījuma Nr.78. Īpašnieks ir SIA „EMPETRUM”,.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības, platība 8,3 ha. Zemes vienība „Voiti” Priekules pag., Priekules nov. ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0015 sadalīta trīs daļās. Zemes vienības Nr. 1. platība 18,4 ha, zemes vienības Nr. 2 platība 7,8 ha, zemes vienības Nr.3 platība ir 9,3 ha.  Pēc zemesgabala sadalīšanas jaunizveidotajam 1. zemesgabalam piešķirt nosaukumu „Oiti”, Priekules pag., Priekules nov.

Ar Priekules novada domes 2014. gada 29.maija lēmumu Nr.10. 49 § ir pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Voiti” Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.

Zemes ierīcības projekts „Voiti”, Priekules pag., Priekules nov. atbilst Priekules pagasta, spēkā esošiem teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Zemes ierīcības projektu izstrādājusi firma SIA „Latvijasmernieks.lv” 29.09.2014. atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa 29.09.2014.g. sniedza atzinumu un pārbaudē konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un uz  grafiskās daļas  ir uzspiests atzinuma spiedogs.

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.2. punkts, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir tikai vienu adresi, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam „Voiti”, Priekules pag., Priekules nov.

2. Zemes vienību „Voiti”, Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 009 0015, sadalīt trīs zemes vienībās – 1. zemes vienības platība 18,4 ha, 2. zemes vienības platība 7,8 ha, 3. zemes vienības platība 9,3 ha. 

3. 1. zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Oiti”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101.

4. 2. zemes vienībai 7,8 ha platībā un 3. zemes vienībai 9,3 ha platībā atstāt nosaukumu „Voiti”, Priekules pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība– kods 0201.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. SIA „EMPETRUM”, adrese, „Brāļi” Kurmāles pag., Kuldīgas nov.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei

1 eks. SIA „Latvijasmernieks.lv”, adrese Kr.Voldemāra iela 3a, Talsi.

52.§ Par atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa L. U. par daļu īpašuma [adrese], Priekules pag., Priekules nov.

 Priekules novada dome izskatīja L. U., adrese [adrese], Priekules pag., Priekules nov. 16.02.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā  ar reģistrācijas Nr.2.1.4/309 par  daļu zemes vienības [adrese] 0,5 ha platībā nomāšanu Priekules novada pašvaldībai, jo tur atrodas  Priekules pašvaldībai piederošs ūdenstornis.

Īpašums [adrese] ar kadastra Nr.[:] Priekules pagastā Priekules novadā 2,01 ha platībā, ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 08.01.1998.g. zemesgrāmatas nodalījuma Nr.113. Īpašniece L. U.

Uz zemes vienības „Incīši” atrodas Priekules novada pašvaldībai piederošs ūdenstornis. Zemes īpašniece nevar izmantot zemi 0,5 ha platībā lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Pamatojoties uz likumu „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.pantu, 2.daļu 1.punktu, kas nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek citām personām nodoto īpašumu, un  tiek lietots pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atbrīvot L. U. no  nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 0,5 ha platībā par īpašumu [adrese], Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā [:], uz kura atrodas Priekules novada pašvaldībai piederošs ūdenstornis.

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. L. U.

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei

53.§ Par Mežaparka statusa noteikšanu

 Priekules novada pašvaldības dome izskatot jautājumu par Priekules pilsētas teritorijā esošā Valta birzs, kuras adrese ir Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., apsaimniekošanu un par teritorijas labiekārtošanu ap Priekules vidusskolu, adrese: Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov., pamatojoties  uz Meža likuma 38 ² pirmo daļu,  kas nosaka, ka „(1) Mežaparku izveido, lai nodrošinātu sabiedrības atpūtai, sportam un izklaidei piemērotus apstākļus mežā, un to apsaimnieko tādā apjomā, lai saglabātu meža ekosistēmu un nepasliktinātu teritorijas estētisko, ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību”, likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Priekules pilsētas Teritorijas plānojumu (apstiprināts ar 28.01.2010. lēmumu (prot. Nr.11,45.§), atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Noteikt Mežaparka statusu Priekules pilsētas teritorijā esošajai Valta birzij 363565 m²platībā, kuras adrese ir Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0164, saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2.      Noteikt Mežaparka statusa noteikšanu Priekules pilsētas teritorijā (ap Priekules vidusskolu) 150501 m² platībai (vairāk vai mazāk cik, izrādīsies uzmērot dabā) Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 008 0014, saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei (I.Avotiņa) līdz 2015.gada 1.jūnijam sagatavot saistošos noteikumos par Mežaparka, Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0164, un Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 008 0014, izveidošanu, apsaimniekošanu un aizsardzību.

4.     Izstrādāt Meža apsaimniekošanas plānu zemes vienībām: Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0164 un Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov.

5.     Atbildīgā par Meža apsaimniekošanas plāna izstrādi ir Attīstības plānošanas nodaļa.

Nododams:

I.Avotiņai

Attīstības plānošanas nodaļai

54.§ Par rezerves zemes fondā ieskaitītajiem zemes gabaliem Priekules pilsētā

 Priekules novada pašvaldība izvērtējot zemes vienību Galvenā iela 35, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0088, 1400 m² platībā, Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0149 5000 m² platībā, Tirgus iela 12A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0135, 2100 m² platībā turpmāko izmantošanu, tiek konstatēts, ka :

[1.] Ar 2009.gada 26.novembra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.14,47.§) ”Par pašvaldībai, valstij vai zemes reformas pabeigšanai piekrītošām zemēm” zemes vienībām Galvenā iela 35, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 0004 0088, 1400 m² platībā, Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0149 5000 m² platībā, Tirgus iela 12A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0135, 2100 m² platībā ir noteiktas kā valstij piekritīgās zemes vienības un statuss rezerves zemes fonds.

[2.] Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17. pantam (turpmāk –likums) līdz ar likuma spēkā stāšanās brīdi pašvaldības ir valdītājs arī rezerves zemes fondā ieskaitītajiem zemes gabaliem un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotajiem zemes gabaliem (zemēm, kas bija paredzēta zemes reformas pabeigšanai). Valdījuma tiesības pašvaldības saglabā līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

[3.] Saskaņā ar likuma 17.panta ceturto daļu, kamēr Ministru kabinets nav izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā vai novada pašvaldības teritoriālajā vienībā, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai un ierakstīt to zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

  [4.] Zemes vienība, Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0149 , 5000 m² platībā, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta pirmās daļas 11.punktam ir starpgabals, jo zemesgabalam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, ir ierakstāma zemesgrāmatā pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 2015.gada 12.marta Tautsaimniecības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Noteikt, ka zemesgabals Parka iela 25A, Priekule, Priekule nov., kadastra numurs 6415 003 0149, 5000 m² platībā (veicot kadastrālo uzmērīšanu platība var tikt precizēta) ir pašvaldībai piekrītoša zemes vienība, un noteikt statusu – starpgabals.

2.     Saglabāt zemesgabalam Parka iela 25A, Priekule, Priekules nov., lietošanas mērķi- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- kods 0101.

3.     Noteikt, ka zemesgabals Galvenā iela 35, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 004 0088, 1400 m² platībā (veicot kadastrālo uzmērīšanu  platība var tikt precizēta) ir pašvaldībai piekritīgā zeme.

4.     Saglabāt zemesgabalam Galvenā iela 35, Priekule, Priekules nov., lietošanas mērķi- Individuālo dzīvojamo māju apbūve- kods 0601.

5.     Noteikt, ka zemesgabals Tirgus iela 12A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 003 0135, 2100 m²  (veicot kadastrālo uzmērīšanu platība var tikt precizēta) ir pašvaldībai piekritīgā zeme.

6.       Saglabāt zemesgabalam Tirgus iela 12A, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 0030135, 2100 m² platībā lietošanas mērķi –Individuālā dzīvojamo māju apbūve- kods 0601.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401

1 eks. Finanšu nodaļai

55.§ Par telpu nomas līguma termiņu pagarināšanu īpašumā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības dome izskatīja R. M., dzīv. [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov., 17.02.2015. iesniegumu (reģ. Priekules novada pašvaldībā 17.02.2015. Nr.2.1.4/317) , kurā lūgts pagarināt nomas līgumu uz nedzīvojamām telpām Miera ielā 3, Gramzdas pagastā.

Izvērtējot ar lietu saistīto informāciju konstatēts:

[1.] Pamatojoties uz 2012.gada 26.janvāra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.1, 26.§) ”Par telpu Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu R.M.” 01.02.2012. noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 3-39/4-2012 (turpmāk –līgums) par telpām, kas atrodas Miera ielā 3, Gramzda, Gramzdas pag., 128, 3 m² platībā (turpmāk- nomas objekts), nomu. Nomas līguma termiņš 2014.gada 31.decembris. Telpas tiek iznomātas noliktavas vajadzībām.

[2.] Starp Priekules novada pašvaldību (Iznomātājs) un R. M. (Nomnieks) no 2015.gada 1.janvāra  un šobrīd pastāv faktiskās nomas attiecības. Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem (10.03.2015.) nomnieks ir veic samaksu par  augstāk minētā nomas objekta nomu un tas tiek izmantots  Nomnieka darbības nodrošināšanai.

[3.] Saskaņā ar Civillikuma 2112.pantu noma vai īre ir līgums, ar ko viena puse piešķir vai apsola otrai pusei par zināmu nomas vai īres maksu kādas lietas lietošanu. 2124.pants noteic, ka tiklīdz abas puses vienojas par nomas un īres līguma būtiskajām sastāvdaļām, t.i. par līguma priekšmetu un samaksu līgums uzskatāms par noslēgtu.

[4.] Puses Nomnieks un Iznomātājs jau bija vienojušās par būtiskām nomas līguma sastāvdaļām, turklāt Nomnieks veica nomas maksas maksājumus par nomas objektu.

[5.] Attiecībā uz nomas līguma termiņa pagarināšanu Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktā ir noteikts, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus”.

[6.] Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma  6.1 panta pirmajā daļā noteikts:  (1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

[7.] Šobrīd Nomniekam iznomātais nomas objekts nav nepieciešams pašvaldībai normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai, neviena cita persona nav izteikusi vēlmi nomāt nomas objektu.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu, 2015.gada 13.marta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Pagarināt 01.02.2012. starp Priekules novada pašvaldību un R. M. noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līguma  Nr.3-39/4-2012 termiņu un noteikt to līdz 2020.gada 31.decembrim. Pusēm vienojoties līgums var tikt pagarināts.

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) viena mēneša laikā sagatavot  šim lēmumam   atbilstošu vienošanos par līguma termiņa pagarināšanu.

3.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dzintaram Kudumam.

 

Lēmums izsūtāms :

1 eks. R. M., adrese: [adrese], Gramzdas pag., Priekules nov., LV-3486

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei I.Sokolovskai

1 eks.Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

56.§ Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 3-32/394 par iznomātās platības precizēšanu

 Izskatot jautājumu par 2013.gada 9.decembrī starp Priekules novada pašvaldību (Iznomātājs)  un biedrību „SK Dienvidkurzeme”, reģistrācijas Nr. 40008208979 (Nomnieks)  noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 3-32/394  Priekules novada pašvaldība konstatē :

            [1.] Pamatojoties uz Priekules novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumu (prot. Nr.9,32.§) noslēgts Zemes nomas līgums Nr. 3-32/394 par zemes vienības Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov.,  104105 m² platībā, nomu.

[2.] Uz Līguma noslēgšanas brīdī zemes vienības Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., pēc Kadastra informācijas (NINO) datiem bija 104105 m² platībā. Noslēdzot līgumu, zemes vienībai vēl nebija veikta kadastrālā  uzmērīšana.  Veicot zemes vienības Dārza iela 24, Priekule, Priekules nov., kadastrālo uzmērīšanu, tās platība ir mainījusies, tagad tā ir 9.5466 ha.

[3.] Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo kadastra informāciju NINO (nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma) datiem no īpašuma sastāva ir dzēstas divas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0016 004 (platība 103.00 m² ) un 6415 005 0016 005 (86 m²).

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada 13.marta Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izdarīt 2013.gada 9.decembra zemes nomas līgumā Nr. 3-32/394 šādus grozījumus:

Aizstāt līguma 1.punkta 1.1. apakšpunktā skaitli „104105” ar skaitli „95466”.

Izslēgt līguma 1.punkta 1.1. apakšpunktā uzrādītās divas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6415 005 0016 004 (platība 103.00 m²) – nosaukums cita transporta ēka un 6415 005 0016 005 (86 m²)- nosaukums cita transporta ēka.

2.     Grozījumi stājas spēkā  2015.gada 31.martu.

3.     Uzdot Priekules novada pašvaldības jurista palīdzei Aijai Mickus sagatavot atbilstošus grozījumus 2013.gada 9.decembra zemes nomas līgumā Nr.3-32/394.

Lēmums nosūtāms:

1 eks. Biedrībai „SK Dienvidkurzeme” loceklim A.T., Brīvības iela 27, Priekule, Priekules  nov., LV-3434

1 eks. Finanšu nodaļas grāmatvedei I.Sokolovskai

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei

1 eks. jurista palīdzei Aijai Mickus

57.§ Par pašvaldībai piekrītošās zemes „Gudēni”, Kalētu pag., Priekules nov. , uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 Priekules novada pašvaldībā saņemts A. S. Z., personas kods [:], pilnvarotās personas A. B. (20.02.2015. Ģenerālpilnvara, kuru izdevusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas locekle Mārīte Sergejeva, iereģistrēts ar nr.09), dzīvojošas [dzīvesvieta], Kalētu pagastā, Priekules novadā, 11.03.2015. iesniegums par apbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības„Gudēni”, kadastra apzīmējums 6464 001 0077, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Kalētu pagasta padomes 02.01.2007.lēmumu, protokola izraksts Nr.1,1.§, A. S. Z. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemi „Gudēni” 0,4 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0077, Kalētu pagastā. Ar pirmnomas personu A.S.Z. 2007.gada 08.maijā noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar Nr.225 ar termiņu līdz 31.12.2016.

Ar Kalētu pagasta padomes 15.09.2008. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.9, 5.§, zemes vienībai „Gudēni”, kadastra apzīmējums 6464 001 0077, Kalētu pagastā, Priekules novadā noteikts statuss – pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 29.05.2014. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.10, 33.§, zemes vienībai „Gudēni”, kadastra apzīmējums 6464 001 0077, precizēta platība no 0,4 ha uz 0,4709 ha.

Uz zemes vienības atrodas A. S. Z. piederošas ēkas- dzīvojamā māja ar palīgēkām.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5. punkta 1.apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta.

Atbilstoši  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13. punktu- novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.punkta 1.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldībai piekrītošo apbūvētu zemes vienību „Gudēni” 0,4709 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0077, Kalētu pag., Priekules nov., uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu (14.pielikums).

 

2.     Uzdot Kalētu pagasta pārvaldes vadītājai A.Driviņai un zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienību „Gudēni”, kadastra apzīmējums 6464 001 0077, Kalētu pag., Priekules nov., uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā.

 

3.     Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

4.     Pārjaunot 2007.gada 08.maijā noslēgto  lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.225.

 

5.     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. A. B., [dzīvesvieta], Kalētu pagasts, Priekules novads, LV 3484;

3 eks. Kalētu pagasta pārvaldei.

1 eks. Attīstības plānošanas nodaļas vadītājam M.Baumanim.

58.§ Par Priekules novada Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu

 1.2014.gada jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēkas vadītājas Anitas Teteres lūgums apstiprināt Priekules novada Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēkas nolikumu.

 

 

2.Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu pašvaldībām ir pienākums  rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), savukārt likuma 21.panta 1.daļas 8.punkts nosaka, ka tikai dome var  apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus.

 

3.Bibliotēku likuma  4.pants nosaka, ka bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir Bibliotēku likums, likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", citi likumi un normatīvie akti, kā arī bibliotēku nolikumi (statūti). Bibliotēkas nolikumu (statūtus) apstiprina tās dibinātājs, kas šajā gadījumā ir Priekules novada pašvaldības dome.

Bibliotēku likuma 5.pants 3.daļa nosaka,  ka valsts un pašvaldību bibliotēkās lietotāja apkalpošana un bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas pakalpojumu veidus, par kuriem ņemama samaksa, nosaka bibliotēkas nolikums (statūti) un bibliotēkas lietošanas noteikumi. Valsts bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumu noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un maksas apmēru nosaka attiecīgās pašvaldības dome.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, 21.panta 1.daļas 8.punktu, Bibliotēku likuma 4.panta 2.daļu, 5.panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt Priekules novada Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēkas nolikumu.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā: Priekules novada Gramzdas pagasta Gramzdas bibliotēkas Nolikums uz 5 lp.

59.§ Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Priekules novadā” projektu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu un likuma „ Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā ” 14.panta sesto daļu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.     Apstiprināt Priekules novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Priekules  novadā” projektu.

 

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.3’’Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Priekules novadā’’ uz 2 lp., saistību raksts uz 1 lp.

 

60.§ Par pašvaldības iestādes ‘’ Jauniešu māja Priekulē’’ izveidošanu

    Lai sekmētu jauniešu zināšanu un prasmju apgūšanu, radītu labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai, nodrošinātu uz jauniešiem orientētu plānotu pasākumu kopumu organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot lietderīgi brīvo laiku, Priekules novada pašvaldības Sociālais dienests ierosina izveidot pašvaldības iestādi ‘’Jauniešu māja Priekulē’’.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Andis Eveliņš, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 Izveidot pašvaldības iestādi ‘’Jauniešu māja Priekulē’’ Ķieģeļu ielā 7, Priekulē, Priekules novadā, ēkas otrajā stāvā.