26.03.2020. domes sēde (protokols Nr.5)

209. Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu, otrās atkārtotās izsoles rīkošanu, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.209           

          (protokols Nr.5, 59.punkts)

 

Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu, otrās atkārtotās izsoles rīkošanu, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2020. gada 23. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.26 apstiprināta Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zēri”, Kalētu pagastā, kadastra Nr.6464 004 0145, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0145  17,9 ha platībā, no tiem mežs 13,8 ha, pārdošana izsolē.

Ar 2020. gada 27. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.75 apstiprināta Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zēri”, Kalētu pagastā, kadastra Nr.6464 004 0145, atkārtota pārdošana izsolē.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 27.02.2020. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.75) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2020. gada 20.martam plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta ceturto daļu, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 1.¹ daļu publiskas personas kustamās mantas atsavināšanu attiecībā uz valsts mantu Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, bet attiecībā uz atvasinātas publiskas personas mantu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajos gadījumos var ierosināt, arī nenoskaidrojot publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās kustamās mantas un 6.panta otrā daļu- atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija.

Cirsmu atsavināšanas mērķis ir līdzekļu iegūšana LEADER programmas projekta “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā-Kalētu pagastā” realizēšanai.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 11.panta otro daļu, 13. un 15.pantu, 32.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR –13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 

1. Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, meža cirsmas īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6464 004 0145, atkārtoto mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu;

 

2. Apstiprināt atkārtotāsizsoles rezultātus un izsoles protokolu;

3. Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederoša meža īpašuma “Zēri”, Kalētu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 004 0145, otro atkārtoto cirsmu izsoli;

4. Noteikt otrās atkārtotās cirsmas izsoles sākumcenu EUR 35 000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi);

5. Apstiprināt otrās atkārtotās cirsmu izsoles noteikumus un to pielikumus;

6. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt otro atkārtoto cirsmu izsoli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Kalētu pagasta pārvaldei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Priekules novada pašvaldības kustamās mantas nekustamā īpašuma “Zēri”, kadastra Nr.6464 004 0145, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 004 0145, Kalētu pagastā, Priekules novadā, otrās atkārtotās cirsmu izsoles noteikumi

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums 

4.pielikums 

 

 

 

210. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.210           

          (protokols Nr.5,  60.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

211. Par grozījumiem 27.02.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 90 “Par nekustamā īpašuma „ Dižbrekši Krotes ceļš” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.211           

          (protokols Nr.5,  61.punkts)

 

 

 

Izskatot jautājumu par grozījumiem 27.02.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 90 “Par nekustamā īpašuma „Dižbrekši Krotes ceļš”, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu” tika konstatēts:

Ar augstāk minēto lēmumu tika pieņemts lēmums atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu “Dižbrekši Krotes ceļš”, kadastra nr. 6446 006 0025, Bunkas pag., Priekules nov. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0051.

Lemjošajā daļā norādītā kadastra nr. 6446 006 0025 vietā jābūt 6446 006 0028.

Tā kā nekustamam īpašumam “Dižbrekši Krotes ceļš” nav iepriekš noteikts zemes lietošanas mērķis, tad arī atlikušajai zemes vienībai jānosaka lietošanas mērķis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR –13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 

1.     Grozīt 27.02.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 90 “Par nekustamā īpašuma „ Dižbrekši Krotes ceļš” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu” lemjošās daļas 1.punktu izsakot to šādā  redakcijā :

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Dižbrekši Krotes ceļš”, kadastra nr. 6446 006 0028, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0051  1,0 ha platībā ( vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saskaņā ar pielikumu – zemes robežu skici.

2.     Papildināt 27.02.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 90 “Par nekustamā īpašuma „ Dižbrekši Krotes ceļš” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu”  lemjošās daļas 3.punktu, izsakot to šādā redakcijā :

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0028 atstāt nosaukumu “Dižbrekši Krotes ceļš” 3,0 ha platībā ( vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) , noteikt NĪLM - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

3.     Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

-      - Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

-      -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

212. Par nomas maksas apturēšanu VAS “Latvijas Pasts” par telpu nomu pasta vajadzībām Liepu alejā 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.212           

          (protokols Nr.5,  62.punkts)

 

Par nomas maksas apturēšanu VAS “Latvijas Pasts” par telpu nomu pasta vajadzībām Liepu alejā 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.

 

2020.dada 24.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts VAS “Latvijas Pasts”, reģ.nr. 40003052790 ( turpmāk tekstā- iesniedzējs), juridiskā adrese Ziemeļu iela 10, lidosta “Rīga”, Mārupes nov., tehniskā departamenta direktora XX vēstule Nr.04.1.2-2/158 Par līguma izpildes apturēšanu (ārkārtas situācijā), iereģistrēts ar Nr.2.1.7/20/569-S, ar lūgumu uz ārkārtas situācijas laiku apturēt līguma nosacījumus un nepiemērot nomas maksu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2019.gada 16.aprīlī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts Neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.2.3.2/19/521// 8-12.04/522/2019 (turpmāk-Līgums) par telpas 12,5 m² platībā nomu Kalētu pagasta pārvaldes ēkā, Liepu alejā 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., uz nenoteiktu laiku pasta un citu pakalpojumu sniegšanas un /vai pārdošanas vietas nodrošināšanai vienu stundu darba dienās.

Nomas maksa noteikta 0,83 EUR par stundu.

Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izdeva rīkojumu Nr.103 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu vīrusa Covid-19 ierobežošanai. Ārkārtējā situācija izsludināta līdz 2020.gada 14.aprīlim.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Iesniedzējs lūdz uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas laiku apturēt/nepiemērot līguma nosacījumus un nomas maksu.

Līguma 8.3. apakšpunkts nosaka, ka neviena no pusēm nav atbildīga par savu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību izpilde ir aizkavēta vai neiespējama nepārvaramas varas (force-majeure) apstākļu dēļ.

Saskaņā ar 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk –likums) 13.pantu - valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu un iesniegumu, atklāti balsojot PAR –13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 

1. Atbrīvot no telpu nomas maksas VAS “Latvijas Pasts”, reģ.Nr.40003052790, par nedzīvojamās telpas nomu Kalētu pagasta pārvaldes ēkā, Liepu aleja 6, Kalēti, Kalētu pag., Priekules novads.

2. Noteikt, ka nomas maksas atbrīvojums piemērojams līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: VAS “Latvijas Pasts”, arvis.lietavietis@pasts.lv, grāmatvedei I.Sokolovskai, M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

213. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.213           

          (protokols Nr.5,  63.punkts)

 

 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

 

Deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Priekules novada pašvaldībā 2020.gada 25.martā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka Ainara Cīruļa  iesniegums, ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas sākot ar 30.03.2020.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu, 151.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim ikgadējo atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas laikā no 2020.gada 30.marta līdz 2020.gada 15.aprīlim par periodu no 06.03.2019. līdz 05.03.2020.

 

2.     Izmaksāt Ainaram Cīrulim atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas.

 

Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

214. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.8 dzīvojamajā mājā Aizputes iela 23, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.214           

          (protokols Nr.5,  64.punkts)

 

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas 25.03.2020. iesniegums, kurā lūgts pieņemt lēmumu par dzīvokļa Nr.8, Aizputes iela 23, Priekule izīrēšanu vai nodošanu atsavināšanai.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Aizputes iela 23, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0020, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 78 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.8  nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

 Dzīvoklis nav  izīrēts .

 Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR –13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Aizputes iela 23, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0020 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas , šķūņa un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.8  40,60  m² - 13/100 ;

2. Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv;

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

Finanšu nodaļai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

215. Par atbalstu ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri izglītību apgūst Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.215           

          (protokols Nr.5,  65.punkts)

 

Par atbalstu ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuri izglītību apgūst Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs

 

2020. gada 12. martā Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” 4.3. punkts nosaka pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti.

Līdz šim izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kuri izglītību apguva Priekules novada pašvaldībā, tika izmaksāts atbalsts ēdināšanai 10.00 EUR apmērā katram izglītojamam Priekules novada pašvaldības 30.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 4 “Atbalsts ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm, kuri izglītību apgūst Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs” noteiktajā kārtībā. Savukārt, Priekules novada pašvaldības 25.08.2016. saistošo noteikumu Nr.5 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” 15. punkts paredz atbalstu 15.00 EUR apmērā izglītojamiem no trūcīgām ģimenēm. Atbalsts paredzēts gadījumos, kad izglītojamie apmeklē mācību procesu klātienē un neattiecas uz tiem izglītojamiem, kam ēdināšanas maksa ir piešķirta no valsts mērķdotāciju finansējuma. Lai atbalstītu Priekules novada daudzbērnu, audžuģimenes, aizbildņu ģimenes, trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes arī ārkārtējās situācijas laikā, kad izglītojamie mācās attālināti, nepieciešams noteikt atbalsta kārtību uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku vai līdz mācību procesa norises klātienē atjaunošanai.

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, atklāti balsojot PAR –13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Vizma Garkalne); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 

            Noteikt šādu kārtību atbalsta ēdināšanai saņemšanai izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, aizbildņu ģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā:

 

1.     Atbalsts tiek piešķirts Priekules vidusskolas, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas, Virgas pamatskolas, Mežupes pamatskolas, Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" un pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības un profesionālās izglītības izglītojamiem.

2.     Atbalsts tiek piešķirts uz laiku, kamēr notiek attālinātās mācības un ir ierobežota iespēja apmeklēt pirmsskolas izglītības grupas.

3.     Noteikt atbalsta apmēru:

3.1.   10.00 EUR (desmit euro) mēnesī katram izglītojamam no daudzbērnu ģimenes, audžuģimenes vai aizbildņu ģimenes neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas,

3.2.  15.00 EUR (piecpadsmit euro) mēnesī  katram izglītojamam no Priekules novadā deklarētās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes.

4.     Nodrošināt atbalstu ēdināšanai no pašvaldības budžeta šādā sadalījumā:

4.1.  daudzbērnu, audžuģimeņu un aizbildņu ģimenēm no Priekules novada izglītības iestāžu budžeta līdzekļiem,

4.2.  trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm no Priekules novada sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.

5.     Lēmuma 3.1. punktā minēto izglītojamo, kuru deklarētā dzīves vieta ir citu novadu administratīvajā teritorijā, sarakstu sociālajam dienestam iesniedz izglītības iestāžu vadītāji.

6.     Par lēmuma izpildi atbild Priekules novada sociālā dienesta vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms:

Izglītības vadītājai

Priekules vidusskolai

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai

Krotes Kronvalda Ata pamatskolai

Virgas pamatskolai

Mežupes pamatskolai,

Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas" 

Sociālā dienesta vadītājai

Finanšu nodaļai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

        

 

216. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 4  nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.216           

          (protokols Nr.5,  66.punkts)

 

 

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 4  nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/592-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 4  no 23.03.2020. līdz 01.06.2020..

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībā 02.01.2008. reģistrēts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 4, noslēgts ar XX.

 Iznomāta nedzīvojamā telpa Aizputes ielā  6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 004 , 12,56 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2  (nomas maksa mēnesī  7,60  EUR ieskaitot PVN ).

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX parādu nav.

Latvijas Republikas Ministru kabinets, 12.03.2020. pieņēma lēmumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas vēlāk tika grozīts un papildināts ar 13.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.104 un 14.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.105, saskaņā ar kuru visā valstī līdz 2020. gada 14. aprīlim tika izsludināta ārkārtas situācija nolūkā ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību ārkārtējās situācijas darbības laikā.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantam - valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR –12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – 1 deputāts (Vizma Garkalne); Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 1. Noteikt, ka termiņā no 004.2020.-01.06.2020. XX,  personas kods XX, netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamo telpu nr. 4, Aizputes ielā 6, Priekule.
 2. Noteikt, ka XX, turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
 3. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

217. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.3.2/17 nomas maksas  apturēšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.217           

          (protokols Nr.5,  67.punkts)

 

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.3.2/17 nomas maksas  apturēšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/586-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 2.3.2/17  no 23.03.2020. līdz 01.06.2020..

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībā 18.03.2014. reģistrēts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 2.3.2/17, noslēgts ar XX.

 Iznomāta nedzīvojamā telpa Aizputes ielā  6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 001 , 23,40 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2  (nomas maksa mēnesī  14,16  EUR ieskaitot PVN ).

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX parādu nav.

Latvijas Republikas Ministru kabinets, 12.03.2020. pieņēma lēmumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas vēlāk tika grozīts un papildināts ar 13.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.104 un 14.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.105, saskaņā ar kuru visā valstī līdz 2020. gada 14. aprīlim tika izsludināta ārkārtas situācija nolūkā ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību ārkārtējās situācijas darbības laikā.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantam - valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR –11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noteikt, ka termiņā no 23.03.2020.-006.2020. XX, personas kods XX,  netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamo telpu nr. 1, Aizputes ielā 6, Priekule.
 2. Noteikt, ka XX, turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
 3. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

218. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.3.2/1 nomas maksas apturēšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.218           

          (protokols Nr.5,  68.punkts)

 

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.3.2/1 nomas maksas apturēšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/584-S ar lūgumu apturēt nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/1 nomas maksas aprēķinu no 23.03.2020. līdz ārkārtas situācijas atcelšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībā 13.01.2015. reģistrēts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 2.3.2/1, noslēgts ar XX.

 Iznomāta nedzīvojamā telpa Aizputes ielā  6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 007, 21,0 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2  (nomas maksa mēnesī  12,71  EUR ieskaitot PVN ).

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX parādu nav.

Latvijas Republikas Ministru kabinets, 12.03.2020. pieņēma lēmumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas vēlāk tika grozīts un papildināts ar 13.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.104 un 14.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.105, saskaņā ar kuru visā valstī līdz 2020. gada 14. aprīlim tika izsludināta ārkārtas situācija nolūkā ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību ārkārtējās situācijas darbības laikā.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantam - valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR –11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome nolemj:

 1. Noteikt, ka līdz ārkārtas situācijas atcelšanai XX netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamām telpām.
 2. Noteikt, ka XX, personas kods XX, turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
 3. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

219. Par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja SIA „Priekules Zviedru vārti” atbrīvošanu no nomas maksas

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.219           

          (protokols Nr.5,  69.punkts)

 

 

Par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja SIA „Priekules Zviedru vārti” atbrīvošanu no nomas maksas

 

Ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju, kā arī ar to saistīto prognozējamo iespaidu uz valsts ekonomiku, 2020. gada 22. martā stājās spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas paredz pasākumus COVID-19 pandēmijas seku pārvarēšanai, tajā ietverot nodokļu, sociālās aizsardzības, atbalsta uzņēmējdarbībai, līdzekļu neparedzētiem gadījumiem palielināšanas, apropriāciju pārdales un citus nozarēm nepieciešamos jautājumus, kas tieši saistīti ar krīzes ātru un efektīvu pārvarēšanu, kā arī priekšlikumus par valsts atbalstu dīkstāves izmaksu kompensēšanai noteiktās krīzes skartajās nozarēs.

Priekules novada pašvaldība 2014. gada 02. jūnijā ir noslēgusi telpu nomas un iekārtu izmantošanas līgumu Nr. 2.3.2/22 Aizputes ielā 1A, Priekulē ar kopējo platību 167m2 ar SIA “Priekules Zviedru vārti”. 2019. gada 26. augustā pašvaldība ir noslēgusi līgumu Nr. 2.2.2/19/991 ar SIA “Priekules Zviedru vārti” par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Priekules vidusskolā, Aizputes ielā 1, Priekulē.

Latvijas Republikas Ministru kabinets, 12.03.2020. pieņēma lēmumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas vēlāk tika grozīts un papildināts ar 13.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.104 un 14.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.105, saskaņā ar kuru visā valstī līdz 2020. gada 14. aprīlim tika izsludināta ārkārtas situācija nolūkā ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību ārkārtējās situācijas darbības laikā.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantam - valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR –11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noteikt, ka termiņā no 2020.gada 13.marta līdz likuma Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” darbības laika izbeigšanai SIA “Priekules Zviedru vārti” tiek atbrīvota no iekārtu un telpu nomas maksas par nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 1A, Priekulē ar kopējo platību 167m2 .
 2. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 • SIA “Priekules Zviedru vārti”: vaclovs@inbox.lv ;
 • Finanšu nodaļai (I.Sokolovskai)

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

220. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.220          

          (protokols Nr.5,  70.punkts)

 

Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Inetas Veites 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/591-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumam no 23.03.2020. līdz ārkārtas situācijas atcelšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldība 24.11.2016. pieņēmsi lēmuumu iznomāt nedzīvojamā telpa Aizputes ielā  6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 006 , 42.3 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2  .

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX parādu nav.

Latvijas Republikas Ministru kabinets, 12.03.2020. pieņēma lēmumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas vēlāk tika grozīts un papildināts ar 13.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.104 un 14.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.105, saskaņā ar kuru visā valstī līdz 2020. gada 14. aprīlim tika izsludināta ārkārtas situācija nolūkā ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību ārkārtējās situācijas darbības laikā.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantam - valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noteikt, ka no 004.2020. līdz ārkārtas situācijas atcelšanai XX, personas kods XX,  netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamo telpu nr. 6, Aizputes ielā 6, Priekule.
 2. Noteikt, ka XX, personas kods XX,  turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
 3. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

221. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 3-39/8-2013 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.221          

          (protokols Nr.5,  71.punkts)

 

 

 

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 3-39/8-2013 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/590-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 3-39/8-2013  no 23.03.2020. līdz 01.06.2020..

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībā 02.01.2017. reģistrēts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 3-39/8-2013, noslēgts ar XX.

 Iznomāta nedzīvojamā telpa Aizputes ielā  6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 011, 13,90 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2  (nomas maksa mēnesī  8,41  EUR ieskaitot PVN ).

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX parādu nav.

Latvijas Republikas Ministru kabinets, 12.03.2020. pieņēma lēmumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas vēlāk tika grozīts un papildināts ar 13.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.104 un 14.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.105, saskaņā ar kuru visā valstī līdz 2020. gada 14. aprīlim tika izsludināta ārkārtas situācija nolūkā ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību ārkārtējās situācijas darbības laikā.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantam - valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noteikt, ka termiņā no 004.2020.-01.06.2020. XX, personas kods XX,  netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamo telpu nr. 4, Aizputes ielā 6, Priekule.
 2. Noteikt, ka XX, personas kods XX,  turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
 3. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

 

 

222. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.222          

          (protokols Nr.5,  72.punkts)

 

 

Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/582-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumam no 23.03.2020. līdz 01.06.2020..

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldība 24.11.2016. pieņēmsi lēmuumu iznomāt nedzīvojamā telpa Aizputes ielā  6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 008, 5.86 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2  .

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX parādu nav.

Latvijas Republikas Ministru kabinets, 12.03.2020. pieņēma lēmumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas vēlāk tika grozīts un papildināts ar 13.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.104 un 14.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.105, saskaņā ar kuru visā valstī līdz 2020. gada 14. aprīlim tika izsludināta ārkārtas situācija nolūkā ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību ārkārtējās situācijas darbības laikā.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantam - valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noteikt, ka termiņā no 004.2020.-01.06.2020. XX, personas kods XX,  netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamo telpu nr. 6, Aizputes ielā 6, Priekule.
 2. Noteikt, ka XX, turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
 3. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

223. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 6 nomas maksas aprēķina apturēšanu SIA Priekules tekstils

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.223          

          (protokols Nr.5,  73.punkts)

 

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 6 nomas maksas aprēķina apturēšanu SIA Priekules tekstils

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA Priekules tekstils valdes locekles XX 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/583-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus par nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 6  no 23.03.2020. līdz 01.06.2020..

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībā 02.01.2018. reģistrēts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 6 , noslēgts ar SIA Priekules tekstils.

 Iznomāta nedzīvojamā telpa Aizputes ielā  6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 02 , 18.4 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2 .

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi SIA Priekules tekstils parādu nav.

Latvijas Republikas Ministru kabinets, 12.03.2020. pieņēma lēmumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas vēlāk tika grozīts un papildināts ar 13.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.104 un 14.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.105, saskaņā ar kuru visā valstī līdz 2020. gada 14. aprīlim tika izsludināta ārkārtas situācija nolūkā ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību ārkārtējās situācijas darbības laikā.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantam - valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu , atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noteikt, ka termiņā no 004.2020.-01.06.2020. SIA Priekules tekstils reģ.nr. 42103014365,  netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamo telpu nr. 2, Aizputes ielā 6, Priekule.
 2. Noteikt, ka SIA Priekules tekstils reģ.nr. 42103014365,  turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
 3. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 • Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;
 • SIA „Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv ;
 • SIA Priekules tekstils :   Uzvaras iela 619, Priekule, LV-3434

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

224. Par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja Liepājas rajona Kalētu pagasta zemnieku saimniecību “Daiga” atbrīvošanu no nomas maksas

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.224          

          (protokols Nr.5,  74.punkts)

 

Par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja Liepājas rajona Kalētu pagasta zemnieku saimniecību “Daiga” atbrīvošanu no nomas maksas

 

Ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju, kā arī ar to saistīto prognozējamo iespaidu uz valsts ekonomiku, 2020. gada 22. martā stājās spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas paredz pasākumus COVID-19 pandēmijas seku pārvarēšanai, tajā ietverot nodokļu, sociālās aizsardzības, atbalsta uzņēmējdarbībai, līdzekļu neparedzētiem gadījumiem palielināšanas, apropriāciju pārdales un citus nozarēm nepieciešamos jautājumus, kas tieši saistīti ar krīzes ātru un efektīvu pārvarēšanu, kā arī priekšlikumus par valsts atbalstu dīkstāves izmaksu kompensēšanai noteiktās krīzes skartajās nozarēs.

Priekules novada pašvaldība 2018. gada 02.janvārī ir noslēgusi nedzīvojamo telpu un iekārtu nomas līgumu Nr. 2.3.2/18/22, kas atrodas “Mazā skola”,  Kalētu pagastā ar kopējo platību 106,7m2  ar Liepājas rajona Kalētu pagasta zemnieku saimniecību “Daiga” un 2019. gada 26. augustā pašvaldība ir noslēgusi līgumu Nr. 2.2.4/19/990 ar Liepājas rajona Kalētu pagasta zemnieku saimniecību “Daiga” par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā, Liepu alejā 4, Kalētos.

Latvijas Republikas Ministru kabinets, 12.03.2020. pieņēma lēmumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas vēlāk tika grozīts un papildināts ar 13.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.104 un 14.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.105, saskaņā ar kuru visā valstī līdz 2020. gada 14. aprīlim tika izsludināta ārkārtas situācija nolūkā ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību ārkārtējās situācijas darbības laikā.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantam - valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Atbrīvot Kalētu Mūzikas un mākslas skolas ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju Liepājas rajona Kalētu pagasta zemnieku saimniecību “Daiga” no telpu un iekārtu nomas maksas no 2020. gada 13. marta līdz likuma Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” darbības laika izbeigšanai.
 2. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 • Liepājas rajona Kalētu pagasta zemnieku saimniecību “Daiga” : "Daiga", Kalētu pag., Priekules nov., LV3484
 • Finanšu nodaļai (I.Sokolovskai)

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                             V.Jablonska

 

 

225. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.13/02 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.225          

          (protokols Nr.5,  75.punkts)

 

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.13/02 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/589-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 2.13/02  no 23.03.2020. līdz 01.06.2020..

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībā 02.01.2017.reģistrēts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 2.13/02, noslēgts ar xx.

 Iznomāta nedzīvojamā telpa Aizputes ielā  6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 004, 12,56 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2  (nomas maksa mēnesī  7,60  EUR ieskaitot PVN ).

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX parādu nav.

Latvijas Republikas Ministru kabinets, 12.03.2020. pieņēma lēmumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas vēlāk tika grozīts un papildināts ar 13.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.104 un 14.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.105, saskaņā ar kuru visā valstī līdz 2020. gada 14. aprīlim tika izsludināta ārkārtas situācija nolūkā ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību ārkārtējās situācijas darbības laikā.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantam - valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu , atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noteikt, ka termiņā no 004.2020.-01.06.2020. XX, personas kods XX,  netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamo telpu nr. 4, Aizputes ielā 6, Priekule.
 2. Noteikt, ka XX, turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
 3. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

226. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 1.14/02 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.226          

          (protokols Nr.5,  76.punkts)

 

 

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 1.14/02 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 25.03.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/585-S ar lūgumu apturēt nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.1.14/02 no 23.03.2020. līdz 01.06.2020.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībā 16.09.2015. reģistrēts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 1.14/02, noslēgts ar XX.

 Iznomāta nedzīvojamā telpa Aizputes ielā  6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 004 , 66,90 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2  (nomas maksa mēnesī  40,48  EUR ieskaitot PVN ).

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX parādu nav.

Latvijas Republikas Ministru kabinets, 12.03.2020. pieņēma lēmumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas vēlāk tika grozīts un papildināts ar 13.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.104 un 14.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.105, saskaņā ar kuru visā valstī līdz 2020. gada 14. aprīlim tika izsludināta ārkārtas situācija nolūkā ierobežot Covid-19 vīrusa izplatību ārkārtējās situācijas darbības laikā.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantam - valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, iesniegumu , atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noteikt, ka termiņā no 23.03.2020.-006.2020. XX, personas kods XX, netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamām telpām.
 2. Noteikt, ka XX turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
 3. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

227. Par nomas maksas apturēšanu SIA “Dimanti 2” par telpu nomu mazumtirdzniecības vajadzībām ēkā “Pagastnams”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov.

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 26.martā                                                                                                                                 

Nr.227          

          (protokols Nr.5,  77.punkts)

 

Par nomas maksas apturēšanu SIA “Dimanti 2” par telpu nomu mazumtirdzniecības vajadzībām ēkā “Pagastnams”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

2020.dada 26.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Dimanti 2”, reģ.nr. 42102013818 ( turpmāk tekstā- iesniedzējs), juridiskā adrese Nākotnes iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., valdes locekļa XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/595-S, ar lūgumu uz ārkārtas situācijas laiku nepiemērot nomas maksu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2015.gada 02.martā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts Neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.2.3.2/7 par telpas 78,8 m² platībā nomu ēkā “Pagastnams”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 003 0106 001, mazumtirdzniecības vajadzībām.

Nomas maksa noteikta 0,35 EUR par m² bez PVN.

Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izdeva rīkojumu Nr.103 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu vīrusa Covid-19 ierobežošanai. Ārkārtējā situācija izsludināta līdz 2020.gada 14.aprīlim.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Iesniedzējs lūdz uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas laiku nepiemērot par telpu nomu nomas maksu, jo krities apgrozījums un ir apdraudēta uzņēmējdarbība.

Saskaņā ar 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk –likums) 13.pantu - valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu un iesniegumu, atklāti balsojot PAR –10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS – nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbrīvot no telpu nomas maksas SIA “Dimanti 2”, reģ.Nr.42102013818, par nedzīvojamās telpas nomu ēkā “Pagastnams”, Aizvīķi, Gramzdas pagasts, Priekules novads.

2. Noteikt, ka nomas maksas atbrīvojums piemērojams no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Dimanti 2”, dimanti2@inbox.lv, grāmatvedei I.Sokolovskai, M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska