26.04.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.5)

21.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1.      R[:] Š[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas S[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

2.      J[:] D[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla K[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

3.      L[:] P[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta].. Iesniegumam pievienota meitas S[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

4.      G[:] M[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas A[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

5.      L[:] Š[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas T[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

6.      I[:] I[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla A[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

 

7.      G[:] Ķ[:], pers. kods [:], deklarētā [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas E[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai.

22.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu Priekules novadā.

22.1.

 M.G[:]

2012.gada 3.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts M[:] G[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegums. M.G[:] apliecina, ka viņam pieder nekustami īpašumi [adrese],  nekustams īpašums [adrese], kadastra numurs [:]- 10,6 ha  un kadastra numurs [:] ,064 ha, [adrese], kadastra numurs [:] -  3766 m², kuri netiek izmantoti  saimnieciskajā darbībā.

M.G[:]  iesniegumam pievienojis politiski represētās personas apliecības Nr. [:]kopiju.

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta otro daļu, ir noteikts, ka  Politiski represētajām personām par zemi, kā arī uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  Samazināt M[:] G[:] (M[:] G[:]), personas kods  [:], dzīvojošam [dzīvesvieta], nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadā  par 50%  sekojošiem nekustamiem īpašumiem:

            1.1.  [adrese], kadastra numurs [:] - 1391 ;

1.2.  [adrese], kadastra numurs [:] – 3766 m²;

            1.3.  [adrese], zemes vienība ar kadastra numurs [:] -10,6 ha , un zemes vienība ar kadastra numurs [:] – 17,064 ha . 

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt M.G[:] un Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistēm.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

22.2.

 V.Ā.A[:]

Priekules novada dome izskatījusi V[:] Ā[:] A[:] dzīvojošas [dzīvesvieta], 28.03.2012.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/373) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada [adrese] īpašumu ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

V[:] Ā[:] A[:] īpašumā ir sekojoši  nekustami īpašumi:

 Zeme un ēkas [adrese], kadastra Nr.[:];  36.5   ha platībā

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.1700549 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punktu noteikts, ka politiski represētajām personām likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, iesniegumu par nodokļa atvieglojumu piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju.

 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.495  Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2012.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  V[:] Ā[:] A[:],  pers. kods  [:],   par zemi  [adrese], kadastra Nr.[:];  36,5  ha platībā.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

23.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa 2011.gada nokavējuma naudas dzēšanu nekustamajam īpašumam [adrese].

Priekules novada dome izskatījusi Ģ[:] G[:], personas kods [:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 14.03.2012. iesniegumu (15.03.2012., reģ.Nr.3-13/312) ar lūgumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudu Ls 2,24 (Divi lati, 24 santīmi) apmērā  2011.gadā par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], sakarā ar nepareizi reģistrētu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

06.06.2011. Priekules novada domes norēķinu kontā bija ieskaitīti Ls 40,00 nekustamā īpašuma nodoklis par [adrese]. Grāmatvedības kļūdas dēļ šo summu ieskaitīja par īpašumu [adrese]. 2012.gada februārī pēc [adrese] īpašnieka lūguma tika pārbaudīti nodokļa maksājumi un konstatēts, ka maksājums kļūdaini reģistrēts kā maksājums par [adrese] un 2012.gada februārī kļūda tika novērsta. Līdz ar to mainījās nekustamā īpašuma nodokļa atlikusī summa īpašumam [adrese]. 09.09.2011. Ģ[:] G[:], ierodoties [:] Bunkas pagasta pārvaldes kasē, bija saņēmis kļūdainu informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa atlikumu un veica attiecīgu maksājumu, samaksājot Ls 104,66, t.sk. nokavējuma naudu Ls 1,29, bet būtu bijis jāmaksā Ls 143,37 un nokavējuma nauda Ls 1,79, kopā Ls 145,16. Arī 08.12.2011. Ģ.G[:] Bunkas pagasta pārvaldes kasē saņēma kļūdainu informāciju un attiecīgi veica maksājumu Ls 194,27, t.sk. nokavējuma nauda Ls 3,70, bet būtu bijis jāmaksā Ls 232,06 un nokavējuma nauda Ls 4,51, kopā Ls 236,57. 01.03.2012. Ģ.G[:] veicis nodokļa maksājumu Ls 41,49 par nodokļa parāda pamatsummu. Domes datubāzē šai summai aprēķinātā nokavējuma nauda uz 01.03.2012. ir   Ls 2,55, kuru Ģ.G[:] uzskata par nepamatoti aprēķinātu un pieprasa tās dzēšanu.

Tā kā nokavējuma nauda Ls 2,55 izveidojusies Priekules novada domes grāmatvedības kļūdas dēļ, tad, pamatojoties uz augstāk minēto informāciju, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Dzēst uz 01.03.2012. aprēķināto nokavējuma naudu Ls 2,55 apmērā par nekustamo īpašumu [adrese].

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

24.§ Dzīvokļu jautājumi.

 

24.1.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu J.J[:]

 

1.                  Virgas pagasta pārvalde 2012.gada 20.februārī saņēmusi iesniegumu no J[:] J[:] ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli  „Kurši”, dzīv.5, Purmsāti, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

2.                  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts::

Dzīvoklis Nr. 5 ir neprivatizēts dzīvoklis mājā „Kurši”, tas ir pašvaldības īpašums un ir brīvs.

Virgas pagastā nav dzīvokļu pieprasītāju rindas. Vienīgais iesniegums līdz 2012.gada martam par dzīvokļa piešķiršanu ir no J[:]J[:].

J[:] J[:] strādā par kurinātāju Purmsātu speciālajā internātpamatskolā un pašreiz dzīvo pie mātes Vi[:] J[:] [dzīvesvieta]. Deklarētā dzīves vieta ir [dzīvesvieta].

Īres līgumu slēdzot, dzīvokļa īrnieks pašvaldībai maksās tikai par ūdeni un kanalizāciju.   

Tā kā māju „Kurši” apsaimnieko paši mājas iedzīvotāji, tad par dzīvokļa apsaimniekošanu īrniekam jāmaksā tāda summa, kādu pieņēmusi īrnieku kopsapulce (t.i. mēnesī apmēram 40 – 45 lati). Ir mājas „Kurši’ iedzīvotāju piekrišana dzīvokļa Nr.5 īres tiesību piešķiršanai J[:] J[:].

 

3.                  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

           

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt J[:] J[:] īres tiesības uz divistabu dzīvokli „Kurši”dzīv.5., Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules novadā ar kopējo platību 61,3 m2, tai skaitā apdzīvojamā platība 30,4 m2 .

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. J J[:] īres līgums ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā J.J[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

24.2.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu A.J[:]

 

1. 2012.gada 6.martā Priekules novada domē saņemts A[:] J[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Nr.77, Dārza ielā 18, Priekulē, Priekules novadā.

 

23.04.2012. A[:] J[:] ar savu personīgu iesniegumu, reģ. Nr.3-13/454 atsaukusi savu 06.03.2012. iesniegumu par dzīvokļa Nr.77, Dārza ielā 18, Priekulē, Priekules nov., īres tiesību piešķiršanu.

 

 

 

24.3.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu E.J[:]

 

1. 2012.gada 4.aprīlī Priekules novada domē saņemts E[:] J[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli „Palejas 2”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules novadā.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

1. E[:] J[:] dzīvoja šajā dzīvoklī kopā ar sievu un meitu bez  dzīves vietas deklarēšanas, jo bija deklarēts Priekules pagastā pie mātes;

2. Ģimene izšķīrās, sieva ar meitu  pārcēlās dzīvot uz Kalētu pagastu, bet E[:] palika dzīvot „Palejas-2”;

3. Ar Priekules novada domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumu (prot. Nr.8;33.§), E[:] J[:] vairs nav deklarēts Priekules pagastā un visu šo laiku dzīvoja ar nederīgu pasi un bez piedeklarēšanās dzīvesvietā.

4. Tagad E.J[:] ir saņēmis jaunu pasi un ir deklarējis savu dzīves vietu „Palejas-2”, kur arī faktiski dzīvo.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt E[:] J[:] īres tiesības uz divistabu dzīvokli „Palejas 2”, Purmsātos, Virgas pagastā, Priekules novadā  ar kopējo platību 47,1 m2, tai skaitā apdzīvojamā platība 31,6 m2 .

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. E.J[:] īres līgums ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā E.J[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

24.4.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu L.V[:]

 

1. Priekules novada dome  2012.gada 19.martā saņēmusi iesniegumu no L[:] V[:] ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību  Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. L[:] V[:] vēlas pārcelties uz Kalētu pagastu no Virgas pagasta, kur ar saviem 5 bērniem dzīvoja kopā ar vecākiem, bet turpmāk vēlas bērnus skolot Kalētu pamatskolā;

2.2. Ir iesniegta 19.03.2012. izziņa Nr.3-20/25, ka L.V[:], personas kods [:], ir deklarējusi dzīvesvietu [dzīvesvieta];

2.3. Ir iesniegta 10.01.2012. izziņa Nr.11V par L[:] V[:] un viņas bērnu atbilstību trūcīgas ģimenes statusam uz laiku līdz 30.06.2012.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

           

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt L[:] V[:] īres tiesības uz trīsistabu dzīvokli Nr.30, Liepu aleja 3, Kalētu pagastā, Priekules novadā ar kopējo platību 66,8 m2, tai skaitā apdzīvojamā platība 42,7 m2.

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. L.V[:] īres līgums ar Kalētu pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā L.V[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

24.5.

Par noraidījumu uzņemt H.A[:]

Priekules pilsētas dzīvokļu palīdzības reģistrā

 

1. 2012.gada 3.aprīlī Priekules novada domē saņemts H[:] A[:]  iesniegums ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā. Kā nepieciešamība uzņemšanai dzīvokļu uzskaites rindā norādīts iemesls, ka civilsieva izdeklarē H.A[:] no deklarētās dzīvesvietas [dzīvesvieta].

 

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Izdeklarēšana no dzīvesvietas nevar būt par iemeslu uzņemšanai Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā;

2.2. H.A[:] neatbilst neviena LR likuma un normatīvo aktu prasībām, lai tiktu uzņemts Priekules pilsētas dzīvokļu palīdzības reģistrā.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noraidīt H[:] A[:] 2012.gada 3.aprīļa iesniegumu ar lūgumu uzņemts Priekules pilsētas dzīvokļu palīdzības reģistrā.

 

2. Informēt H.A[:], ka, balstoties uz Priekules pilsētas Domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18, ir iespēja iegūt īres tiesības uz kādu no tur esošajiem brīvajiem dzīvokļiem, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti par saviem līdzekļiem un H.A[:] var uzrādīt pietiekošus ienākumus, lai segtu īres un komunālos maksājumus.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

24.6.

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu LN[:]

 

1. 2012.gada 18.aprīlī Priekules novada domē saņemts I[:] N[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Rīta ielā 1 dz. 10/12, Priekulē, Priekules novadā, sakarā ar mātes O[:] N[:] nāvi. I[:] N[:] minētajā dzīvoklī deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas īres līgums Rīta ielā 1 - 10/12, 2006.gada 1.augustā noslēgts ar O[:]N[:].

2.2. I[:]N[:] kopš 2004.gada 27.jūnija ir uzņemta Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites pirmās kārtas rindā ar kārtas Nr.1.

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”14.panta 4.daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par”- 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav; „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt I[:] N[:] beztermiņa īres tiesības uz divistabu dzīvokli Rīta ielā 1 Nr.10/12, Priekulē ar kopējo platību 38,00m², tai skaitā apdzīvojamā platība 27,10m².

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3. I[:] N[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja īres līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā I[:] N[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

25.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu J[:] V[:].

1. Priekules novada dome izskatīja I[:] Ļ[:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], iesniegumu par pieraksta anulēšanu viņai piederošā mājā [adrese], nedzīvojošam J[:] V[:], kurš reāli vairs tur nedzīvo no 2010. gada 12. oktobra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. I[:] Ļ[:] īpašuma tiesības nostiprinātas Žurnālā  Nr.300000115892 (15.10.2001.),  lēmuma datums: 22.10.2001. pie zemesgrāmatu nodaļas tiesneses J[:]  J[:].

2.2. Mājas īpašniece I[:] Ļ[:] dzīvojamās telpas īres līgumu ar J[:]V[:] nav slēgusi.

2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas J[:] V[:] minētajā mājā nedzīvo jau no 2010. gada 12. oktobra, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.6. J[:] V[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2012. gada 23. februārim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veicis.

2.7. J[:] V[:] 2012. gada 24. februārī, reģ. Nr.3-11/313, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 24.02.2012. kvīts Nr. RR 320470338LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka J[:] V[:] būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka: „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, ir noteikts: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta], J[:] V[:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo 12 mēnešus un pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu nosūtīt J[:] V[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

26.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu B[:] D[:].

1. Priekules novada dome izskatīja nekustamā īpašuma speciālistes V[:] R[:] iesniegumu par pieraksta anulēšanu no Priekules pagastam piederošās daudzdzīvokļu mājas [dzīvesvieta] tur nedzīvojošajam B[:] D[:].

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Uzsākts nekustamā īpašuma, [dzīvesvieta], atsavināšanas process.

 Priekules novada dome ar B[:] D[:] dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgumu nav noslēgusi.

2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas, B[:] D[:] minētajā adresē nedzīvo jau daudzus gadus, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.

2.5. B[:] D[:]  bija deklarēts [dzīvesvieta].

2.6. B[:] D[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2012. gada 9. februārim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.

2.7. B[:] D[:] 2012. gada 09.februārī, reģ. Nr.3-11/253, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasta, Priekules pasta nodaļas 10.02.2012. kvīts Nr. RR30366427LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka B[:] D[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka: „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: ”Iestāde, personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas, par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā ar „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, ir noteikts: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [dzīvesvieta], B[:] D[:], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo daudzus gadus, komunālos maksājumus nemaksā, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu nosūtīt B[:] D[:] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

27.§ Par grozījumiem Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.22, 1.§).

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumā „Par limitiem 2012.gadā Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu veikšanai” (protokols Nr.22, 1.§) šādus grozījumus:

 

1. Noteikt no 2012.gada 1.maija līdz 2012.gada 30. septembrim Priekules pilsētas PII ”Dzirnaviņas ” vadītājai I[:] D[:]  Ls 14  mēneša limitu mobilā telefona lietošanai.

 

2. Noteikt no 2012.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31. decembrim Priekules pilsētas PII ”Dzirnaviņas ” vadītājai I[:]D[:]  Ls 10 mēneša  limitu mobilā telefona lietošanai.

28.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,    Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzirnaviņas” un Bunkas pagasta pārvaldes struktūrvienībā „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”.

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2012.gada 2.maiju.

3. Grozījumus Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ”Dzirnaviņas” finansēt no Priekules pirmsskolas izglītības iestādes ”Dzirnaviņas” budžeta (no struktūrvienības 09.1001, koda 1119 (538 Ls) un 1210 (130 Ls)).

4. Grozījumus Bunkas pagasta pārvaldes struktūrvienībā „Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” finansēt no komunālās saimniecības budžeta (struktūrvienība 06.6002, koda 1119 (800 Ls) un 1210 (193 Ls).

 

Pielikumā: Grozījumu Nr.4 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam projekts uz 1 lp.

29.§ Par grozījumiem ziedojumu saņēmēju sarakstā.

Pamatojoties uz 11.04.2012. Priekules novada domes Sociālā dienesta iesniegumu Nr.1-14/94, ar lūgumu izdarīt grozījumu ziedojumu saņēmēju sarakstā sakarā ar to, ka A.J[:] vairs nedzīvo Priekules novadā un A[:] J[;] 23.04.2012. iesniegumu, reģ. Nr.2-10/101, Priekules nov. Sociālajam dienestam, ka atsakās no piešķirtās ziedojuma naudas, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Veikt sekojošu grozījumu Priekules novada domes 22.03.2012. sēdes (prot. Nr.4) 16.§ „Par SIA „Apro Baltic” un SIA „Kapitāls D” ziedojumu sadalīšanu”  PIELIKUMĀ, svītrojot 20.punktā ziedojuma saņēmēju A[:] J[:] un ierakstot viņas vietā I[:] P[:].

30.§ Par Zviedrijas sadarbības organizācijas „Lettlands Vanners” ziedojumu.

Pamatojoties uz   noslēgto ziedojuma līgumu starp Priekules novada domi un Zviedrijas sadarbības organizāciju „Lettlends Vanner”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt noslēgto ziedojuma līgumu un pieņemt ziedojumu natūrā – trīspadsmit biroja krēslus Attīstības un plānošanas nodaļas vajadzībām.

 

2.      Ņemt krēslus inventāra uzskaitē un nodot materiālā atbildībā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājam M[:] B[:].

 

3.      Par lēmuma izpildi atbildīga  Finanšu nodaļas vadītāja P[:]A[:].

31.§ Par turpinājumu izdalīt atlikušās „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh”.

Pamatojoties uz Vienošanos par grozījumiem ar A/S ”Latvenergo” 2011. gada 6. jūnijā noslēgtajā dāvinājuma (ziedojuma) līgumā Nr.78  par to, ka tām pašvaldībām, kurām ir palicis pāri pirmās kampaņas kartes, ir iespēja „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh” izdalīt sociāli mazaizsargātām mājsaimniecībām pēc pilsētu un novadu pašvaldību noteiktajiem mērķa grupu kritērijiem,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Atļaut Priekules novada Sociālajam dienestam turpināt izdalīt atlikušās „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh” Priekules novada personām, kuras iegūst trūcīgas personas/ģimenes statusu pirmo reizi.

32.§ Par Priekules novada domei piederošā transportlīdzekļaUAZ ar reģ. Nr.BU 7139, noņemšanu no uzskaites un realizēšanu.

Priekules novada domes īpašumā ir automašīna UAZ, modelis 3303 01, šasijas Nr.023179, izlaiduma gads 1986., reģistrācijas Nr.BU 7139, par kuras īpašnieku Ceļu satiksmes drošības direkcijā ir reģistrēta Priekules pilsētas dome, transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība AB 0973844, izdota 11.11.1997.

            Automašīna atrodas SIA „Priekules nami” lietošanā un reģistrēta tās bilancē ar vērtību LVL 0.

            Automašīna faktiski netiek lietota jau vairāk kā trīs gadus, tā nav vairs izmantojama saimnieciskajā darbībā un remontējama, līdz ar to tā ir noņemama CSDD no uzskaites un realizējama metāllūžņos.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta 1.daļas 2.punktu; 6.panta 2.un 3.daļu; 37.panta 1.daļas 2.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Noņemt no uzskaites automašīnu UAZ, modelis 3303 01 ar reģ. Nr.BU 7139, 1986.gada izlaidums, kas reģistrēta CSDD uz Priekules pilsētas domes vārda.

 

2.                  Pēc automašīnas noņemšanas no uzskaites nodot to licencētam metāla pārstrādes uzņēmumam par brīvu cenu.

 

3.                  Tā kā automašīna atradās SIA ”Priekules nami” bilancē, tad saņemtos finanšu līdzekļus par automašīnas pārdošanu novirzīt SIA ”Priekules nami” attīstībai.

 

4.                  Par lēmuma izpildi atbildīgs SIA „Priekules nami” valdes loceklis J[:] K[:].

33.§ Par telpu „Pagastnams”, Aizvīķos, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu L.Ķ[:].

Novada dome saņēmusi  Vaiņodes novada vecākā mežziņa  L[:] Ķ[:], personas kods [:], adrese [dzīvesvieta], 07.03.2012.  iesniegumu (iereģistrēts ar Nr. 3-13/281) ar lūgumu iznomāt telpas apmeklētāju pieņemšanas vajadzībām „Pagastnamā”, Aizvīķos, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt  L[:] Ķ[:], personas kods  [:], neapdzīvotās telpas ēkā (kadastra apzīmējums 6458 003 0106),  „Pagastnams ”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 003 0106, 20.29 m2 platībā (ēkas otrā stāvā), apmeklētāju pieņemšanas vajadzībām, noslēdzot nomas līgumu un nosakot:

1.1. beztermiņa līgumu,

1.2. nomas maksu 0,10 Ls/m2  mēnesī.

2.      Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei.

 

3.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

34.§ Par saimniecības ēkas Lielā iela 3, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu I.D[:].

Priekules novada dome izskatīja I[:] D[:],  dzīvojošas [dzīvesvieta], 23.01.2012. iesniegumu Nr.3-13/124 par kūtiņas iznomāšanu, kas atrodas Lielā ielā 3, Priekules pag., Priekules nov..

Nekustamais īpašums Lielā iela 3 (zemes vienība ar kadastra Nr. 6482 004 0032; 0,18 ha platībā un dzīvojamā ēka)  ir reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.264, lēmuma datums 11.04.2001. uz Priekules pagasta pašvaldības vārda.

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Iznomāt I[:] D[:] saimniecības ēku 54,6 m² platībā, kas atrodas Lielā ielā 3, Priekules pagastā, Priekules novadā   uz 5 gadiem. Priekules novada domei ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu līdz īpašuma  atsavināšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā uz citas personas vārda.

 

2. Nomas  maksa ir Ls 0,05 Ls/m² mēnesī.  Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus. Priekules novada dome ir tiesīga mainīt nomas maksu pēc citu izcenojumu apstiprināšanas.

 

3. Noslēgt telpu nomas līgumu 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Par nomas līguma noslēgšanu atbildīgā persona G.B[:].

35.§ Par dzīvojamās mājas Saules ielā 10, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., pārņemšanu Priekules novada pašvaldības apsaimniekošanā.

Pamatojoties uz 10.04.2012., reģ.Nr.3-13/402., Priekules novada domē saņemto Saules ielas 10, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., iedzīvotāju iesniegumu ar lūgumu mājas apsaimniekošanu pārņemt Bunkas pagasta pārvaldei, lai veidotu mājas apsaimniekošanas uzkrājumus jumta nomaiņai, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Pārņemt Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes apsaimniekošanā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Saules ielā 10, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

 

2.      Ar 2012.gada 1.jūniju noteikt dzīvojamās mājas Saules ielā 10, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā apsaimniekošanas maksu  0,20 Ls/m2, mēnesī.

 

3.      Uzdot Bunkas pagasta pārvaldei uzsākt mājas apsaimniekošanu.

 

4.      Atbildīgais par lēmuma izpildi, Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs Edgars Dargužis.

36.§ Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepājas iela 3-22, Priekule, noteikšanu.

Ar 2012.gada 26.janvāra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.1) 24.§ ”Par dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-22, Priekulē, Priekules nov., atsavināšanu” tika nodots atsavināšanai dzīvokļa  īpašums Liepājas iela 3-22, Priekule, Priekules nov, un ierakstīt dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma likums 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu kopējo platību un 6.panta pirmo daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noteikt, ka Priekules novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Nr.22   ir kopīpašuma 3/100 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepājas iela 3, Priekule, Priekules nov..

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt VZD Kurzemes reģionālai nodaļai un iesniegt Liepājas Tiesas zemesgrāmatu nodaļā dzīvokļa īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanai zemesgrāmatā.

 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

37.§ Par telpas (pagrabstāvā) nomu Priekules kultūras nama ēkā Peldu ielā 1, Priekulē.

2012.gada 2.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības „Brīnumpastaliņas” valdes locekļu L[:] B[:] un R[:] D[:] iesniegums,  kurā lūgts iznomāt telpas (pagrabu), vēlams uz 7 gadiem,  Priekules kultūras namā biedrības Brīnumpastaliņas vajadzībām,  sakarā ar vēlēšanos piedalīties projektu konkursā.

Uz Priekules novada pašvaldības vārda  Zemesgrāmatā, Priekules pilsētas nodalījuma numurs 1000 0044 8541, reģistrēts nekustams īpašums, kadastra numurs 6415 006 0054,  Peldu iela 1, Priekule, Priekules nov., kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0054;  10843 m² platībā un divām būvēm (kadastra apzīmējums 6415 006 0054 001 ,6415 006 0054 002).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 2012.gada 12.aprīļa novada Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, 02.04.2012. biedrības „Brīnumpastaliņas” valdes locekļu L[:] B[:] un R[:] D[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ar 2012.gada 1.maiju iznomāt biedrībai „Brīnumpastaliņas”, reģistrācijas numurs 40008181446,  telpu ēkā (kadastra apzīmējums 6415 006 0054 001)  Peldu iela 1, Priekule – 1.stāvā (pagrabstāvā) ar kopējo platību 43,9 m², biedrības „Brīnumpastaliņas” darbības nodrošināšanai, saskaņā ar pievienoto inventarizācijas plāna kopiju, nomas telpa iezīmēta ar sarkanu līniju, nosakot:

     1.1. Nomas līguma termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim;

     1.2. Nomas maksu 0,12 Ls/m² mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) par vienu kvadrātmetru. Nomas maksa ir par telpas lietošanu. Nomnieks atsevišķi apmaksā komunālos maksājumus (elektroenerģiju, patērēto ūdeni u.tml. pakalpojumiem).

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V.R[:]) sagatavot atbilstošu līgumu šī lēmuma 1.punktam.

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 70., 76., un 79.panta noteiktai kārtībai,  Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

38.§ Par publicējamās informācijas nomas tiesību pieteikšanās termiņa pagarināšanu un adreses maiņu nomas objektam Paplakas iela 16, Priekule, Priekules nov.

Saskaņā ar 08.06.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr.515Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 11.un 12.punkta 12.7.apakšpunktu, nekustamo īpašumus speciālistes V.R[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.Grozīt 23.02.2012. Priekules novada domes lēmuma (prot. Nr.3) 21.§ ”Par telpu nomu ēkā Paplakas ielā 16, Priekule, Priekules nov.” pielikumos Nr. 1, Nr.2, Nr. 3, sekojoši:

 

Sākotnēji

Izmaiņas ar Priekules novada domes 2012.gada 22.marta lēmumu

Adrese

Paplakas iela 16, Priekule, Priekules nov.

Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov.

Publicējamās informācijas nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņu

2012.gada 9.marts, plkst. 16.00

2012.gada 17.maijs, plkst.16.00

Pieteikumu atvēršanas kārtība, laiks un vieta

2012.gada 15.marts, plkst.14.00

2012.gada 24.maijs, plkst.14.00

 

 

2.  Publicējamo informāciju (pielikums Nr.1)  par nomas objektu Paplakas iela 16A, Priekule, Priekules nov. un pielikumus Nr.2 un Nr.3 (lēmuma 1.punkts),  publicēt Priekules novada pašvaldības mājas lapā trešajā dienā pēc lēmuma parakstīšanas.

 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas izsoles komisijas priekšsēdētāja V.R[:].

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
39.§ Par nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam –apbūvētam zemesgabalam „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov.

Ar Priekules novada domes 2011.gada 26.maija lēmumu  nolemts ierakstīt zemesgrāmatā nekustamu īpašumu ēkas/būves uz zemesgabalu ar nosaukumu „Zeidaku māja”, kas atrodas Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0043 uz Priekules novada pašvaldības vārda, un pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā nodot atsavināšanai.

2012.gada 9.janvārī SIA „INTERBALTIJA” reģistrācijas Nr.400351832 nekustamie īpašumi, juridiskā adrese Martas iela 5, Rīga, veica nekustama īpašuma –apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja” Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0043,  novērtējumu.

Liepājas zemesgrāmatu nodaļā uz Priekules novada pašvaldības vārda reģistrēts nekustams īpašums „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 001 0046, kurš sastāv no  zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6482 001 0043;   2,5  ha platībā, un dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 6482 001 0043 001, un divas palīgēkas, kadastra apzīmējums 6482 001 0043 002, 6482 001 0043 003,  Priekules  pagasta zemesgrāmatas nodalījuma numurs  1000 0050 0093.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 2011.gada 9.janvāra SIA „INTERBALTIJA” reģistrācijas numurs 40003518352, nekustamā īpašuma novērtējumu, 2011.gada 26.maija Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.8) 20.§ ”Par ēku/būvju un zemes vienības „Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov., atsavināšanu”,  2012.gada 12.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības  komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Zigrīda Dūduma,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli,  Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu „Zeidaku māja”, kas sastāv no vienas dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 6482 001 0043 001) un divām palīgēkām (kadastra apzīmējums 6482 001 0043 002 ,6482 001 0043 003).

 

2. Apstiprināt nekustama īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Zeidaku māja”, Priekules  pag., Priekules nov., kadastra numurs  6482 001 0046,  nosacīto cenu   6350,-Ls  (seši tūkstoši  trīs simti  astoņdesmit lati un 00 santīmi ) no tās  zemesgabala cena 1989,-  Ls un ēku cena 2811 Ls .

 

3. Apstiprināt atsavināšanas izdevumus 1429,02 ( viens tūkstotis četri simti divdesmit deviņi lati un 02 santīmi), kurus sedz pircējs:

3.1. Nekustama īpašuma  novērtējuma sagatavošana                        158,60 Ls

3.2. Zemes kadastrālā uzmērīšana                                                     279,15 Ls

3.3. Ēku kadastrālā uzmērīšana un

  kadastra objekta datu aktualizācija                                                1024,27 Ls                   3.4. Kadastra izziņa                                                                                5,00 Ls

3.5. Zemesgrāmatu kancelejas nodeva                                                25,00 Ls

             KOPĀ:                     1429,02 Ls

           

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala ”Zeidaku māja”, Priekules pag., Priekules nov.,  kadastra numurs 6482 001 0046, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1.

 

5. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamas mantas atsavināšanas komisijai rīkot atklātu izsoli ar augšupejošu soli, un pēc izsoles, iesniegt domei lēmumprojektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pielikums

40.§ Par neapbūvēta zemes gabala „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov., nosacītās cenas, izsoles noteikumu un privatizācijas noteikumu apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 71.pantu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums 12.panta pirmo daļu, kas nosaka: „Ja neapbūvētu zemesgabalu privatizē ar pārdošanas metodi, piemēro privatizācijas paņēmienu — pārdošana izsolē, nepiemērojot pretendentu atlasi, un zemesgabala izsoles sākumcena ir tā parastā vērtība (saskaņā ar Civillikuma 871.pantu), kuru nosaka sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs,  ņemot vērā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTERBALTIJA” nekustamie īpašumi, reģistrācijas numurs 40003518352,  09.01.2012. vērtējumu „Atzinums par nekustamā īpašuma, kas atrodas Priekules novadā, Bunkas pagastā, „Dinas” tirgus vērtību” un Priekules novada domes 23.12.2010.lēmumu (prot. Nr.21) 19.§ „Par zemesgabala, apzīmējums kadastrā 6446 001 0291, Bunkas pag., Priekules nov., nodošanu privatizācijai”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde,   Zigrīda Dūduma, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 001 0038, 34,75 ha platībā, nosacīto cenu 34 166,00 (trīsdesmit četri tūkstoši viens simts sešdesmit seši lati).

 

2. Apstiprināt ar privatizāciju saistītos izdevumus par summu 865,96 Ls:

2.1. Nekustamā  īpašuma novērtējums 164,70 Ls;

2.2. Kancelejas nodeva nekustamā īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā 25,- Ls;

2.3. Publikācija laikrakstā  „Latvijas Vēstnesis” 44,20 Ls;

2.4. VZD   Kurzemes reģionālās nodaļas vērtības noteikšana privatizācijas vajadzībām 23,70;

2.5. Valsts vēstures arhīva izziņa 11,26 Ls;

2.6. Datu aktualizēšana NĪVKIS  6,50 Ls;

2.7. Zemes kadastrālā uzmērīšana 585,60.

 

3. Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 001 0038,  34,75 ha platībā ,  izsoles noteikumus, pielikums Nr.1.

 

4. Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala „Dinas”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 001 0038, privatizācijas noteikumus, pielikums Nr.2.

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai, šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesas, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.