27.01.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.2.)

21.§ Par līdzfinansējumu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa” arhīva speciālista darba samaksai.

2010.gada 16.decembrī Priekules novada domē saņemta Liepājas pilsētas domes  09.12.2010. vēstule un Līguma projekts  par līdzdalību Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa” arhīva speciālista finansēšanā, jo arhīvā glabājas arī Priekules novada administratīvās teritorijas dzimtsarakstu reģistri. 

                 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piedalīties ar līdzfinansējumu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa” arhīva uzturētāja speciālista darba samaksai 2011.gadā, pārskaitot Liepājas pilsētas pašvaldībai  831,50 Ls (astoņi simti trīsdesmit viens lats un 50 santīmi), katru maksājumu 207.88 Ls veicot reizi ceturksnī līdz 31.03.2011., 30.06.2011., 30.09.2011., 23.12.2011.

 

2. Noslēgt līgumu ar Liepājas pilsētas domi par līdzdalību speciālista finansēšanā.

 

3. Lēmumu, par piedalīšanos ar līdzfinansējumu, nosūtīt Liepājas pilsētas domei.

22.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.

22.1. - R.K[:]

Priekules novada dome izskatījusi R[:] K[:], dzīvojošas [:], 03.01.2011. iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/11) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2011.gada 03.janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.6400828 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā[:] ar kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.   

 Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuāli dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un/vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā R[:] K[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.

 

 

22.2. - E.G[:]

Priekules novada dome izskatījusi E[:]G[:], dzīvojošas [:], 27.12.2010. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/543) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2010.gada 27.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.6401251 kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:] ar kadastra Nr.[:] un [:] ar kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.        

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuāli dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2011.gadā E[:] G[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:] un [:], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.

 

 

22.3. - G.A.I. Š[:]

Priekules novada dome izskatījusi I[:] G[:] A[:] Š[:], dzīvojoša [:], 23.12.2010. iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/541) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:] un [:], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2010.gada 23.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.6400913 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:] ar kadastra Nr.[:] un [:] ar kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.        

 Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuāli dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un/vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2011.gadā I[:] G[:] A[:] Š[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:] un [:], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.

 

 

22.4. - G.M.K[:]

Priekules novada dome izskatījusi G[:] M[:] K[:], dzīvojošas [:] , 23.12.2010.  iesniegumu (reģ.Nr.3-13/542) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2010.gada 23.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.6401180 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:], kadastra Nr.[:],  saimnieciskā darbība netiek veikta.   

 Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuāli dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2011.gadā G[:] M[:] K[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.

 

 

22.5. - V.V[:]

Priekules novada dome izskatījusi V[:] V[:], dzīvojošas [:], 2010.gada 14.decembra iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/525) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2010.gada 14.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.1700321 kopija.

 Nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], kopplatība ir 26,63 ha, no kuriem 15,1 ha  V[:] V[:] ir iznomājusi un  2007. gadā ir noslēgts zemes nomas līgums. Līgums reģistrēts Virgas pagasta nomas zemju reģistrā ar Nr.114.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka uz nekustamā īpašuma [:] ar kadastra Nr.[:], 11,53 ha zemes saimnieciskā darbība netiek veikta.

                Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuāli dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai samazinājums netiek piemērots, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā V[:] V[:], personas kods: [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par  11,53 ha zemes.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.

 

 

 

22.6. - A.R. R[:]

        Priekules novada dome izskatījusi no A[:] R[:]  R[:], personas kods: [:],  09.12.2010. saņemto iesniegumu (reģ. Nr.3-13/514).

        Iesniegumā A[:] R[:] R[:] lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par [:], kas netiek izmantots saimnieciskā darbībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

A[:] R[:] R[:] pieder   īpašums [:], kadastra Nr.[:], kurā veic saimniecisko darbību – to ir iznomājis, Bunkas pagasta pārvaldē iesniegts nomas līgums.

       Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu valdījumā vismaz 5 gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums  netiek izmantots saimnieciskā darbībā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Neapstiprināt A[:] R[:] R[:] kā represētajai  personai nekustamā īpašuma nodokļa summas samazinājumu 50 % apmērā par [:] īpašumu [:], kadastra Nr.[:].

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.

 

22.7. - S.G[:]

Priekules novada dome izskatījusi S[:] G[:], dzīvojošas [:], 29.12.2010. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/3) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2010.gada 30.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.6400458 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:] ar kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.   

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuāli dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā S[:] G[:], personas kods: [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [;], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.

 

 

 

 

22.8. – L.[:]

Priekules novada dome izskatījusi L[:] P[:], dzīvojošas [:], 30.12.2010. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/2) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2010.gada 30.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.6400397 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:] ar kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.   

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuāli dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2011.gadā L[:] P[:], personas kods: [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.

 

 

 

 

22.9. – I.E[;]

Priekules novada dome izskatījusi I[:]E[:] , dzīvojošas [:], 30.12.2010. iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/1) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:] un [:], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2010.gada 30.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.6400322 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:] ar kadastra Nr.[:] un [:] ar kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.        

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuāli dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Daiga Egle, pildot likumā „par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldība amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

 

1. Piemērot 2011.gadā I[:] E[:], personas kods: [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:] un [:], kadastra Nr.[:], [:],  nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.

 

 

 

22.10. – B.K[:]

Priekules novada dome izskatījusi B[:] K[:], dzīvojošas [:], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/29 no 13.01.2011.) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], kā politiski represētai personai.

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Iesniegums Priekules novada domē saņemts 2011.gada 13.janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.9000319 kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [:] ar kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.   

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuāli dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2011.gadā B[:] K[:], personas kods: [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.

 

 

 

 

22.11. – A.R[:]

Priekules novada dome izskatījusi A[:] R[:], dzīvojošas [:], iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/30) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2011.gada 13. janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.8400831 kopija.

Nekustamā īpašuma [:], kadastra Nr.[:], kopplatība ir 4,1 ha. No tiem 3,6 ha tiek iznomāti D[:] Š[:].

            Atbilstoši likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuāli dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un/vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Ainars  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2011.gadā A[:] R[:] personas kods: [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], [:], 0,5 ha lielā platībā nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.

 

22.12. – A.G[:]

2011.gada 5.janvārī Priekules novada domē saņemts A[:] G[:], dzīvojoša [:], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2011.gadā kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [:]. A.G[:] iesniegumā min, ka minētajā īpašumā  saimniecisko darbību neveic.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  5.panta  otro daļu, kas nosaka, ka  Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots, A.Gertnera iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.                  SamazinātA[:] G[:], personas kods: [:], nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2011.gadā 50% apmērā, par nekustamo īpašumu [:], kadastra numurs [:].

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.

 

 

 

 

22.13. – V.M.Z. Ķ[:]

Priekules novada dome izskatījusi V[:] M[:] Z[:] Ķ[:], dzīvojošas [:], iesniegumu (reģ.Nr.3-13/     ) ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [:], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2011.gada 17. janvārī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.6400706 kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā ”Ķudi” ar kadastra Nr.64980010104 saimnieciskā darbība netiek veikta.       

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuāli dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piemērot 2011.gadā V[:] M[:] Z[:] Ķ[:], personas kods: [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [:], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.

 

 

 

23.§ Par pabalsta piešķiršanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem.

23.1.

S[:] O[:]

            Priekules novada domē saņemts Priekules novada domes personāla speciālistes S[:] O[:], dzīvojošas [:] iesniegums (reģ.Nr.3-13/4) ar lūgumu piešķirt pabalstu sakarā ar mātes L[:] N[:] nāvi.

Kopā ar iesniegumu iesniegta L[:] N[:] miršanas apliecības kopija un radniecību apliecinošu dokumentu kopijas.

            Pabalsts piešķirts un izmaksāts, pamatojoties uz rīkojumu Nr.3-17/336 no 27.12.2010.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu, kas nosaka, ka amatpersonai (darbiniekam) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā,

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Apstiprināt pabalsta Ls 180,00 (viens simts astoņdesmit latu un 00 sant.) apmērā izmaksu Priekules novada domes personāla speciālistei S[:] O[:], personas kods [:], sakarā ar mātes nāvi.

 

 

23.2.

I[:] T[:]

            Priekules novada domē 2010.gada 30.decembrī saņemts Priekules novada domes tehniskās sekretāres I[:] T[:], dzīvojošas [:] iesniegums (reģ.Nr.3-13/551) ar lūgumu piešķirt pabalstu sakarā ar brāļa J[:] T[:] nāvi.     Kopā ar iesniegumu iesniegta J[:] T[:] miršanas apliecības kopija un radniecību apliecinošu dokumentu (I[:] T[:] un J[:] T[:] dzimšanas apliecību) kopijas.

            Pabalsts piešķirts un izmaksāts, pamatojoties uz rīkojumu Nr. 3-40/74 no 30.12.2010.)

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu, kas nosaka, ka amatpersonai (darbiniekam) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde,  Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Apstiprināt pabalsta Ls 180,00 (viens simts astoņdesmit latu un 00 sant.) apmērā izmaksu Priekules novada domes tehniskai sekretārei I[:] T[:], personas kods [:], sakarā ar brāļa nāvi.

 

 

23.3.

E[:] E[:]-E[:]

            Priekules novada domē 2011.gada 11.janvārī saņemts Virgas bibliotēkas bibliotekāres E[:] E[:]-E[:], dzīvojošas [:], iesniegums (reģ.Nr.3-13/21) ar lūgumu piešķirt pabalstu sakarā ar mātes nāvi.  

Kopā ar iesniegumu iesniegta E[:] E[:]-E[:] mātes H[:] T[:] miršanas apliecības kopija.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu, kas nosaka, ka amatpersonai (darbiniekam) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt Virgas bibliotēkas bibliotekārei E[:] E[:]-E[:], personas kods [:], pabalstu Ls 120,00 (viens simts divdesmit latu un 00 sant.) apmērā sakarā ar mātes nāvi.

 

 

 

23.4.

Z[:] F[:]

            Priekules novada domē 2011.gada 11.janvārī saņemts Virgas pagasta pārvaldes sociālās darbinieces Z[:] F[:], dzīvojošas [:], iesniegums (reģ.Nr.3-13/22) ar lūgumu piešķirt pabalstu sakarā ar mātes V[:]  A[:] K[:] nāvi. Kopā ar iesniegumu iesniegta V[:] A[:] K[:] miršanas apliecības kopija un radniecību apliecinošu dokumentu (Z[:] F[:] (dzim. K[:]) dzimšanas apliecības un laulības apliecības) kopijas.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu, kas nosaka, ka amatpersonai (darbiniekam) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt Virgas pagasta pārvaldes sociālajai darbiniecei Z[:] F[:], personas kods [:], pabalstu Ls 120,00 (viens simts divdesmit latu un 00 sant.) apmērā sakarā ar mātes nāvi.

 

 

 

23.5.

I[:] P[:]

            Priekules novada domē 2011.gada 17.janvārī saņemts Kalētu pamatskolas strādnieka I[:] P[:], dzīvojoša [:], iesniegums (reģ.Nr.3-13/32) ar lūgumu piešķirt pabalstu sakarā ar mātes nāvi. Kopā ar iesniegumu iesniegta I[:] P[:] mātes S[:] P[:] miršanas apliecības kopija un radniecību apliecinoša dokumenta (I[:] P[:] dzimšanas apliecības) kopija.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu, kas nosaka, ka amatpersonai (darbiniekam) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt Kalētu pamatskolas strādniekam I[:] P[:], personas kods [:], pabalstu Ls 120,00 (viens simts divdesmit latu un 00 sant.) apmērā sakarā ar mātes nāvi.

 

 

 

23.6.

M[:] G[:]

            Priekules novada domē 2011.gada 24.janvārī saņemts Priekules pilsētas bibliotēkas  bibliotekāres M[:] G[:], dzīvojošas [:], iesniegums (reģ.Nr.3-13/48) ar lūgumu piešķirt pabalstu sakarā ar tēva nāvi. Kopā ar iesniegumu iesniegta M[:] G[:] tēva G[:] S[:] miršanas apliecības kopija un radniecību apliecinošu dokumentu (M[:] G[:] dzimšanas, laulības apliecības) kopijas.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pantu, kas nosaka, ka amatpersonai (darbiniekam) izmaksā pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt Priekules pilsētas bibliotēkas bibliotekārei M[:] G[:], personas kods [:], pabalstu Ls 120,00 (viens simts divdesmit latu un 00 sant.) apmērā sakarā ar tēva nāvi.

 

24.§ Par grozījumiem 05.06.2009.Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 5/2009 ar SIA „Priekules Zviedru vārti”.

2009.gada 5.jūnijā starp Priekules pilsētas domi un SIA „Priekules Zviedru vārti” reģistrācijas Nr.42103026792, tika noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums par ēdināšanas telpu nomu ēkā Priekules daudzfunkcionālajā sporta  hallē Aizputes ielā 1, Priekulē ar kopējo platību 167 m² .

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b)apakšpunktu, Administratīvo teritoriju  un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (V.Kadaģis, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1.                  Veikt 05.06.2009. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.5/2009, kas noslēgts starp Priekules pilsētas domi un SIA „Priekules Zviedru vārti” par ēdināšanas telpu nomu ēkā Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē Aizputes ielā 1, Priekulē ar kopējo platību 167 m² šādus grozījumus :

1.1.            5.punkta 5.1.apakšpunktā nosakot nomas maksu par telpām 0,35 Ls /m², saskaņā ar iznomātāja iesniegto rēķinu. Nomnieks papildus nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai nodokļu likmei.

1.2.            aizstāt visā līguma tekstā vārdu „pilsēta” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu  „novada”.

 

2.                  Grozījumi 05.06.2009. Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.5/2009  stājas spēkā ar 2011.gada 1.janvāri . Pārējie līguma nosacījumi netiek izmainīti.

 

3.                  Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei viena mēneša laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minētā nedzīvojamo telpu nomas līguma grozījumus.

 

 

25.§ Par SIA „OZOLKOKS” ieguldījumu ēkā „Mehāniskās darbnīcas”, Bunkas pag., Priekules nov.

2010.gada 15.decembrī Priekules novada domē saņemts SIA „OZOLKOKS”, reģistrācijas Nr.4210343222, iesniegums (turpmāk –iesniegums), kurā lūgts apstiprināt SIA „OZOLKOKS” valdes locekļa S[:] S[:] ieguldījumus nomas ēkā „Mehāniskās darbnīcas”,  kadastra Nr.66446 005 0094, Liepājas rajonā, Bunkas pagastā,  saskaņā ar 2009.gada 17.jūnija Bunkas pagasta padomes lēmumu (prot. Nr.6) par summu 1302,32 Ls un šo summu novirzīt nomas maksas segšanā. Iesniegumā tiek lūgts apstiprināt nomnieka SIA „Ozolkoks” 2008.gada 14.martā veikto skaidrās naudas iemaksu 1000,00 Ls saskaņā ar 2008.gada 13.februāra vienošanos.  

2008.gada 2.janvārī starp Bunkas pagasta padomi un SIA „BOULDER” reģistrācijas Nr.4210343222, (tagad SIA „OZOLKOKS”) juridiskā adrese O.Kalpaka iela 52//56-32, Liepāja, par daļu no ēkām un būvēm ”Mehāniskās darbnīcas” 623 m² platībā ar zemesgabalu 0.64 ha platībā, kadastra numurs 6446 005 0094, Bunkas pag. nomu, būvmateriālu ražotnes izveidošanai un uzturēšanai., līguma termiņš līdz 31.12.2011.(turpmāk –līgums).

            Atbilstoši Līguma 3.punkta 3.1.apakšpunkta nosacījumiem Nomnieks apņēmās maksāt nomas maksu par telpu nomu un nomas maksu par zemi 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, kuru jānomaksā pirmā pusgada laikā.

Uz 2011.gada 1.janvāri SIA „OZOLKOKS”  ir nomas maksas parāds 642,77 Ls . 

             2010.gada 23.februārī starp Priekules novada domi un SIA „OZOLKOKS” reģistrācijas Nr.42103043222 noslēgts pārjaunojuma līgums „Par 2008.gada 2.janvāra nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas” Līguma pārjaunojumu”.

2008.gada 13.februārī starp Bunkas pagasta padomi un SIA”BOULDER” reģistrācijas Nr.4210343222 (tagad SIA „OZOLKOKS”), tika noslēgta vienošanās (turpmāk –vienošanās) par Nomnieka ieguldījumu nomas objektā saskaņā ar Līguma 5.punkta 5.4. apakšpunkta nosacījumiem, kas nosaka, ka nomnieka ieguldījumi tiks  saskaņoti un apstiprināti ar Bunkas pagasta padomes lēmumu vismaz vienu reizi gadā pie nosacījuma, ja nomas objekts  tiks atsavināts.

Vienošanās 2.punktā norādīts, ka Nomnieks apņemas ieguldīt nomas objektā 2000,- Ls, kas paredzēti  ēkas „Mehāniskās darbnīcas” tehniskās dokumentācijas  izgatavošanai un sakārtošanai.  

Savukārt Vienošanās 4.punkts nosaka, ka pēc naudas ieguldījuma nomas objektā, ieguldījuma apjoms jāsaskaņo un jāapstiprina padomes sēdē.

Augstāk minētajai Vienošanās ir pievienots pielikums, par to, ka Nomnieks un Iznomātājs vienojas par izmaiņām Vienošanās 2.punktā, tur minētā summa Ls 2000,- tiek nomainīta ar 1000,- Ls. SIA „Ozolkoks” (bij. SIA „BOULDER”) reģistrācijas Nr. 4210343222,  Priekules novada domē iesniedzis kases ieņēma ordera Kvīts Nr.69 (kopiju) par 2008.gada 14.martā veikto līdzdalības skaidrās naudas iemaksu 1000,- Ls apmērā.  

2009.gada 10.jūnijā S[:]S[:], personas kods [:], Bunkas pagasta padomei (reģ.10.06.2009. Nr.02-12/375) iesniedzis iesniegumu, kurā lūgts izskatīt manu (tā iesniegumā) tāmi par ieguldījumu Bunkas mehāniskajās darbnīcās. Iesniegumam pievienota tāme.

Ar 2009.gada 17.jūnijā Bunkas pagasta padomes lēmumu (prot.Nr.6) 4.§ „Par iesniegumu izskatīšanu” 4.8. Bunkas pagasta padome izskata S[:] S[:] 10.06.2009. Nr. 02-12/378 iesniegumu, kurā tiek lūgts izskatīt manu (minēts lēmumā) iesniegto tāmi par ieguldījumu Bunkas mehāniskajās darbnīcās. Iesniegumam pievienota tāme (tā lēmumā). Tika pieņemts

26.§ Par telpu Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov., nomas līgumu pagarināšanu.

 

26.1.

I[:]F[:]

2010.gada 29.decembrī  Priekules novada domē iesniegumu par telpu īres līguma pagarināšanu Aizputes ielā 6, Priekulē,  frizieru pakalpojumu sniegšanai, iesniedza I[:] F[:].

2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi un  I[:] F[:],  personas kods: [:],  noslēgts Telpu nomas līgums Nr.2 par telpu nomu Aizputes ielā 6, Priekulē, 18.35  m² platībā - friziera  pakalpojumu sniegšanai.

Ar I.[:] ir noslēgta vienošanās par telpu nomas līguma pagarināšanu līdz 2010.gada 31.decembrim.                                                                                                                                                  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem”  9.punktu, kas nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus, I[:] F[:] 28.12.2010. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Pagarināt 2008.gada 2.janvāra Telpu nomas līgumu Nr.2  un 01.02.2010. ar I[:] F[:], personas kods [:], par telpu, kas atrodas Aizputes ielā 6, Priekulē, 18.85    un palīgtelpas 4 m² platībā nomu, nosakot :

1.1. nomas maksu: 

Platība

Maksa mēnesī

Ls/m²

Maksa mēnesī Ls

bez PVN

PVN

PVN

Ls

Kopējā maksa mēnesī, Ls

18.35

0.35

 

6.42

22%

1.41

7.83

4

0.35

1.40

22%

0.30

1.70

-

-

-

-

-

9.53

 

1.2. nomas termiņu uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim.

2  I[:] F[:] viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt vienošanos par telpas nomu. Ja vienošanās netiek noslēgta viena mēneša laikā nomnieka vainas dēļ, lēmums zaudē spēku.

3. Priekules novada domes nekustamo īpašumu speciālistei  Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu nomas līgumu lēmuma 1.punkts.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma  šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā .

 

 

26.2

G[:] T[:]

2010.gada 30.decembrī   Priekules novada domē iesniegumu par telpu īres līguma pagarināšanu Aizputes ielā 6, Priekulē, frizieru pakalpojumu sniegšanai, iesniedza G[:] T[:].

2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi un  G[:] T[:], personas kods  [:],  noslēgts Telpu nomas līgums Nr.4 par telpu nomu Aizputes ielā 6, Priekulē,  18.35  m² platībā - friziera  pakalpojumu sniegšanai.

 Ar G.T[:]   ir noslēgta vienošanās par telpu nomas līguma pagarināšanu līdz 2010.gada 31.decembrim.

                                                                                                                                                  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,   08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem”  9.punktu , kas nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus, G[:] T[:]   28.12.2010. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

1.      Pagarināt 2008.gada 2.janvāra Telpu nomas līgumu Nr.4  ar G[:] T[:],  personas kods [:], par telpu, kas atrodas  Aizputes ielā 6, Priekulē, 18.85    un palīgtelpas 4 m² platībā nomu,  nosakot :

 

1.1. nomas maksu: 

Platība

Maksa mēnesī

Ls/m²

Maksa mēnesī Ls

bez PVN

PVN

PVN

Ls

Kopējā maksa mēnesī, Ls

18.35

0.35

 

6.42

22%

1.41

7.83

4

0.35

1.40

22%

0.30

1.70

-

-

-

-

-

9.53

 

1.2. nomas termiņu uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim.

3. G[:] T[:]  viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt vienošanos par telpas nomu. Ja vienošanās netiek noslēgta viena mēneša laikā nomnieka vainas dēļ, lēmums zaudē spēku.

4. Priekules novada domes nekustamo īpašumu speciālistei  Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu vienošanos -  lēmuma 1.punkts. 

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76., 79.panta pirmajai daļai   šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401) viena mēneša laikā.

 

 

26.3.

Dz[:] K[:]

2010.gada 5.janvārī Priekules novada domē iesniegumu par telpu īres līguma pagarināšanu Aizputes ielā 6, Priekulē, frizieru pakalpojumu sniegšanai, iesniedza Dz[:] K[:].

2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi un  Dz[:] K[:], personas kods [:],  noslēgts Telpu nomas līgums Nr.3 par telpu Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules nov., 11,2   platībā nomu - friziera  pakalpojumu sniegšanai.

Ar Dz[:] K[:] ir noslēgta vienošanās par telpu nomas līguma pagarināšanu līdz 2010.gada 31.decembrim.                                                                                                                                                 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem” 9.punktu, kas nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus,Dz[:] K[:] 28.12.2010. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

                                                                                                                                                                                                                                                     

1.      Pagarināt 2008.gada 2.janvāra Telpu nomas līgumu Nr.3 un 01.02.2010. vienošanos  ar Dz[:] K[:] , personas kods [:], par telpu, kas atrodas  Aizputes ielā 6, Priekulē , 11.2 m²  un palīgtelpas 4 m² nomu friziera pakalpojumu sniegšanai, nosakot :

 

1.1. nomas maksu:

 

Platība

Maksa mēnesī

Ls/m²

Maksa mēnesī Ls

bez PVN

PVN

PVN

Ls

Kopējā maksa mēnesī, Ls

11.2

0.35

3.92

 

 

22%

0.86

 

4.78

4

0.35

1.40

22%

0.30

1.70

-

-

-

-

-

6.48

 

1.2. nomas termiņu uz laiku līdz 2013. gada 31.decembrim.

 

2. Dz[:] K[:] viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt vienošanos par telpas nomu. Ja vienošanās netiek noslēgta viena mēneša laikā nomnieka vainas dēļ, lēmums zaudē spēku.

 

3. Priekules novada domes nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot atbilstošu vienošanos,  lēmuma 1.punkts. 

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta76.panta 79.panta pirmajai daļai   šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401) viena mēneša laikā.

 

26.4.

A[:] M[:]

2010.gada 15.decembrī Priekules novada domē iesniegts A[:] M[:] iesniegums (reģ. Nr.3-13/521), kurā lūgts pagarināt  īres līgumu Aizputes ielā 6,  no 01.01.2011. līdz 31.12.2011, šūšanas pakalpojumu sniegšanai.

 

 

2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada domi)  un A[:] M[:] tika noslēgts Telpu nomas līgums Nr.5  un 04.01.2010. vienošanās  Nr. 3-39/3-2010 par telpas Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules nov., nomu  13,9  m² platībā - šūšanas  pakalpojumu sniegšanai.

            A[:] M[:] augstāk minēto telpu nomā no 21.02.2006. (pamatojums 21.02.2006.nomas līgums Nr.40)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem”  9.punktu , kas nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus, A[:] M[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt 02.01.2008. Telpu nomas līgumu Nr. 5 un 04.01.2010. vienošanos Nr.3-39/3-2010 , kas noslēgts starp Priekules novada domi un A[:] M[:] par telpas  ēkā  (kadastra numurs [:])  Aizputes ielā 6, Priekulē, 13,9  m² platībā nomu, nosakot:

1.1. nomas  termiņu līdz  2013. gada 31.decembrim;

  

            1.2. Nomas maksu:

Platība

Maksa mēnesī

Ls/m²

Maksa mēnesī Ls

bez PVN

PVN

PVN

Ls

Kopējā maksa mēnesī, Ls

13.9

0.35

4.87

22%

1.07

5.94

 

 

2.      Negrozīt pārējos 02.01.2008. Telpu nomas līguma Nr.5 un 04.01.2010.Vienošanās Nr.3-39/3-2010 nosacījumus.

 

3.      A.Magonovai viena mēneša laikā jānoslēdz telpu nomas līgums Ja līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, domes lēmums par telpas iznomāšanu zaudē spēku.

 

4.      Nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).

 

5.      Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76.,79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401) viena mēneša laikā.

 

 

 

26.5.

Z[:] V[:]

 

2010.gada 14.decembrī Priekules novada domē iesniegts Z[:] V[:] iesniegums (reģistrēts Priekules novada domē 15.12.2010. Nr. 3-13/519), kurā lūgts pagarināt  īres līgumu Aizputes ielā 6,  kosmētisko pakalpojumu sniegšanai.

2010.gada 4.janvārī starp Priekules novada domi un Z[:] V[:] tika noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums par telpu 21,8 m² platībā nomu,  kosmētisko pakalpojumu un masāžas veikšanai. Z[:] V[:] augstāk minētās telpas nomā no 21.02.2006. (pamatojums 21.02.2006. nomas līgums Nr.41).

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem”  9.punktu, kas nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus,  Z[:] V[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Pagarināt 04.01.2010. Telpu nomas līgumu Nr. 3-39/5-2010, kas noslēgts starp Priekules novada domi un Z[:] V[:]  par telpas  ēkā (kadastra numurs 6415 506 0004 ) Aizputes ielā 6, Priekulē  21,8  m² platībā nomu, nosakot:

 

1.1. nomas  termiņu līdz 2013. gada 31.decembrim;

 

1.2. nomas maksu:

Platība

Maksa mēnesī

Ls/m²

Maksa mēnesī Ls

bez PVN

PVN

PVN

Ls

Kopējā maksa mēnesī, Ls

21.8

0.35

7.63

22%

1.67

9.30

 

2. Z[:] V[:] viena mēneša laikā jānoslēdz telpu nomas līgums. Ja līgums netiek noslēgts  nomnieka vainas dēļ, domes lēmums par telpu  iznomāšanu zaudē spēku.

 

3. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei sagatavot telpu nomas līgumu - (lēmuma 1.punkts).

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta76.panta 79.panta pirmajai daļai   šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ( Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401) viena mēneša laikā.

 

 

26.6.

SIA „Priekules tekstils”

2010.gada 15.decembrī Priekules novada domē iesniegumu par īres līguma pagarināšanu iesniedza  SIA „Priekules tekstils”. Iesniegums reģistrēts pašvaldībā 15.12.2010. Nr.13-13/1051.     

2008.gada 2.janvārī starp Priekules pilsētas domi (tagad Priekules novada dome) un  SIA „Priekules tekstils” reģistrācijas Nr.4210314365,  noslēgts Telpu nomas līgums Nr.6  un 04.01.2010. vienošanās  Nr.3-39/2-2010 par telpas Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules nov., nomu  42,3  m² platībā - aušanas  pakalpojumu sniegšanai.

            SIA „Priekules tekstils” augstāk minēto telpu nomā no 02.01.2006.(pamatojums  02.01.2006. nomas līgums Nr.3).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem” 9.punktu, kas nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus. SIA „Priekules tekstils” reģistrācijas Nr. 4210314365 iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt 02.01.2008. Telpu nomas līgumu Nr. 6 un 04.01.2010. vienošanās Nr. 3-39/2-2010 , kas noslēgts starp Priekules novada domi un SIA „Priekules tekstils” reģistrācijas Nr.  4210314365 par telpas  ēkā  Aizputes ielā 6, Priekulē, (kadastra numurs 6415 506 0004)   42.3 m² platībā nomu, nosakot:

1.1. nomas  termiņu līdz  2011. gada 31.decembrim;

 

1.1. nomas maksu:

Platība

Maksa mēnesī

Ls/m²

Maksa mēnesī Ls

bez PVN

PVN

PVN

Ls

Kopējā maksa mēnesī, Ls

42.3

0.35

14.81

22%

3.25

18.06

 

2. Negrozīt pārējos 02.01.2008. Telpu nomas līguma Nr.6 un   04.01.2010.Vienošanās Nr.39/2-2010 nosacījumus.

 

3. SIA „Priekules tekstils” reģistrācijas Nr.4210314365, valdes loceklei I.Kadeģei, viena mēneša laikā jānoslēdz telpu nomas līgums. Ja līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, domes lēmums par telpas  iznomāšanu zaudē spēku.

 

4. Nekustamo īpašumu speciālistei Vērai Rubezei viena mēneša laikā sagatavot atbilstošu vienošanos (lēmuma 1.punkts).

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.,76., 79.panta pirmajai daļai   šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401) viena mēneša laikā.

27.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu D.M[:] un viņas nepilngadīgiem bērniem.

1. Priekules novada dome izskatīja S[:] K[:], deklarētā dzīvesvieta [:],  iesniegumu par pieraksta anulēšanu viņai piešķirtā dzīvoklī [:], nedzīvojošajiem D[:] M[:] un viņas nepilngadīgajiem bērniem S[:] V[:] un M[:] V[:].

2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Pašvaldības dzīvoklis [:] tika piešķirts S[:] K[:] ģimenei 2010. gada 19. maijā, par ko tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.190. SIA “Priekules nami”, slēdzot īres līgumu ar S[:] K[:],  nebija pārbaudījusi vai minētajā dzīvoklī ir deklarētas personas.

2.2. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, ir noteikts: „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.

2.3. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, ir noteikts: „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

2.4. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas D[:] M[:] un viņas nepilngadīgie bērni S[:] V[:] un M[:] V[:] minētajā dzīvoklī nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņus sastapt nevar.

2.5. Līdz 2010. gada 20. oktobrim D[:] M[:] un  nepilngadīgie bērni S[:] V[:] un M[:] V[:] bija deklarēti [:].

2.6. D[:] M[:] un nepilngadīgie bērni S[:] V[:] un M[:] V[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2011.gada 11.janvārim pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikusi.

2.7. D[:] M[:] 2010.gada 11.novembrī reģ. Nr.3-11/1543, Priekules novada dome nosūtīja ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 13.11.2010. kvīts Nr.RR 064188547LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka: „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka D[:] M[:] ar saviem nepilngadīgajiem bērniem S[:] V[:] un M[:] V[:] būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.

5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, ir noteikts: ”Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.

6. Viedokļi netika izteikti.

7. Saskaņā ar „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, ir noteikts: „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [:], D[:] M[:] un viņas nepilngadīgajiem bērniem S[:] V[:] un M[:] V[:], jo minētās personas deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, pašvaldība personas tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.

 

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt D[:] M[:], Priekules novada bāriņtiesai, Priekules novada Sociālajam dienestam un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.

                                                      

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

28.§ Dzīvokļu jautājumi.

 

28.1. – V.K[:]

Priekules novada dome saņēmusi V[:] K[:], dzīvo [:],  10.12.2010. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/512, ar lūgumu atzīt viņu par dzīvokļa [:], īrnieci, sakarā ar dzīvesbiedra E[:] J[:] nāvi 2010.gada 1.decembrī. Iesniegumam pievienots 05.01.2011. SIA „Priekules nami” atzinums, ka nav iebildumu, ka V[:] K[:] tiek atzīta par dzīvokļa [:] īrnieci ar īres tiesībām uz nenoteiktu laiku.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atzīt V[:] K[:] par dzīvokļa [:],  īrnieci ar īres tiesībām uz nenoteiktu laiku. 

 

2.      SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar V[:] K[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.

 

3.      Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā V.K[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par V.K[:] atzīšanu par dzīvokļa īrnieci zaudē spēku.

 

4.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

28.2. – I.V[:]

Priekules novada dome saņēmusi I[:] V[:], pers. kods [:], dzīvo [:],  20.12.2010. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/530, ar lūgumu uzņemt dzīvokļu rindā, jo dzīvo pie vecmammas vienā istabā trīs cilvēki, kur ģimenei nepietiekama dzīvojamā platība sakarā ar meitas K[:] piedzimšanu 2010.gada 14.jūlijā.

Iesniegumam pievienotas: 20.12.2010. izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, reģ. Nr.367, kopija, meitas K[:] 20.07.2010. dzimšanas apliecības LV AC 0324621 kopija, 20.12.2010. izziņa Nr.3-20/901 par dzīvesvietu un ģimenes sastāvu un SIA „Priekules nami” 05.01.2011. atzinums par atbilstību uzņemšanai dzīvokļu rindā.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Uzņemt I[:] V[:], personas kods [:], ģimenē 3 ģimenes locekļi, Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

 

 

28.3. – G.J[:]

Priekules novada dome saņēmusi G[:] J[:], dzīvo (pagaidām) [:], 07.12.2010. iesniegumu, reģ.Nr.3-13/503, par  vēlēšanos saņemt no Priekules novada pašvaldības dzīvojamo platību. Iesniegumam pievienota 06.12.2010. izziņa Nr.344 par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam kopija, 08.12.2010.izziņa Nr.3-20/879 par deklarēto dzīves vietu un SIA „Priekules nami” 05.01.2011. atzinums par īres tiesību piešķiršanas iespējām uz pašvaldības apdzīvojamo platību.

SIA ”Priekules nami” valdes locekļa Jāņa Kauča

pielikums

G[:] J[:] (saņemts Priekules novada domē 07.12.2010.) iesniegumam.

G.J[:] ar 2007.gada 15.oktobra Latvijas Republikas Liepājas tiesas spriedumu izbeigts dzīvojamās telpas 1998.gada 8.decembra īres līgums uz dzīvojamo platību [:]. Tiesa nolēma izlikt G.J[:] no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Spriedums stājas spēkā 2007.gada 8.novembrī. Lieta Nr.C20-1685/07/03.

G.J[:] dzīvokli labprātīgi neatbrīvoja un tika izlikts no dzīvokļa ar Zvērināta tiesas izpildītāja palīdzību 22.05.2008.

G.J[:] ir parādā SIA ”Priekules nami” īres maksu Ls.291,73, tiesāšanās izdevumus Ls.33,48 un maksu par Zvērināta tiesu izpildītāja pakalpojumiem Ls.103,26. Kopā : Ls. 428,47.

Šobrīd nav iespējams piešķirt G.J[:] dzīvojamo īres platību jo Latvijas Republikas Liepājas tiesa  nolēma izlikt G.J[:] no dzīvojamās telpas bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Īres dzīvokli G.[:] varētu piešķirt pēc parādsaistību nokārtošanas ar SIA ”Priekules nami”.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

Sakarā ar to, ka ir Liepājas tiesas 15.10.2007. nolēmums par G[:] J[:] izlikšanu no dzīvojamās telpas [:] bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un viņš nav nokārtojis īres maksājumu parādus, tiesas izdevumus un zvērināta tiesu izpildītāja pakalpojumus, jautājumu par citas pašvaldībai piederošas dzīvojamās platības ierādīšanu skatīties pēc G.J[:] parādsaistību nokārtošanas.

 

 

 

28.4. – J[:] V[:]

Priekules novada domē saņemts J[:] V[:], dzīvo [:], 07.12.2010. iesniegumu reģ. Nr.3-13/504, ar lūgumu atļaut samainīt 2-istabu dzīvokli [:] ar apdzīvojamo platību 29,42 m2  (kopējā platība 45,15 m2) uz 3-istabu dzīvokli [:] ar apdzīvojamo platību 42,7 m2 un kopējo platību 62,9 m2 . Ģimenē 6 cilvēki, no kuriem 4 bērni.

Ģimenei piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

Iesniegumam pievienoti – 10.11.2010. izziņas Nr.311  par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam kopija, 08.12.2010. izziņa Nr.3-20/880 par dzīves vietu un ģimenes statusu, 05.01.2011. SIA „Priekules nami” atzinums par iespēju samainīt J.V[:] pašreizējo dzīvojamo platību uz lielāku dzīvojamo platību –

 

SIA ”Priekules nami” valdes locekļa Jāņa Kauča

pielikums

J[:] V[:]  (saņemts Priekules novada domē 07.12.2010.) iesniegumam.

 

J.V[:] ar dzīvokli [:] ir iepazinusies un apņemas veikt remontdarbus saviem līdzekļiem SIA „Priekules nami” iebildumu nav. Lūgums piešķirt īres tiesības jo dzīvokļus neapdzīvojot strauji pasliktinās ēkas tehniskais stāvoklis. Pēc dzīvokļa [:]  piešķiršanas viena mēneša laikā jāatbrīvo dzīvoklis [:] samaksājot par to īres maksu. Īres un komunālie parādi nav. Dzīvokli [:] var piešķirt balstoties uz Priekules Pilsētas Domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18. Dzīvokļa [:] kopējā platība 62,9 m², tajā skaitā 3 istabas ar apdzīvojamo platību 42,7 m². Esošajā dzīvoklī [:] kopējā platība 45,15, tajā skaitā 2 istabas ar apdzīvojamo platību 29,42, kas ir nepietiekoši 6 cilv. ģimenei.

Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

 

1.      Atļaut J[:] V[:], ģimenē 6 ģimenes locekļi, pers. kods [:], 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 45,15 m2  un apdzīvojamo platību 29,42 m2  [:] samainīt uz 3-istabu dzīvokli ar kopējo platību 62,9 m2  un apdzīvojamo platību 42,7 m2  [:], noslēdzot īres līgumu.

 

2.      Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3.      SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar J[:] V[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.

 

4.      Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā J.V[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.

 

5.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

28.5. – S[:] B[:]

Priekules novada domē saņemts S[:] B[:], personas kods [:], dzīvo [:], 01.12.2010. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/486, ar lūgumu piešķirt dzīvokli [:].

Iesniegumam pievienots Gramzdas pagasta pārvaldes 03.01.2011. lēmuma projekts par atteikumu S[:] B[:] par dzīvokļa [:], izīrēšanu jo nav motivācijas dzīvokļa piešķiršanai un dzīvoklis nav dzīvošanai derīgs (nav apkures sistēma un skurstenis). Pašvaldībai nav līdzekļu apkures sistēmas ierīkošanai dzīvoklī [:].

 

Lēmuma projekts

PAR DZĪVOKĻA PIEŠĶIRŠANU ____________________________________________________________________

 

Izskatot S[:] B[:] , deklarētā adrese [:]  (29.11 .2010.Nr. 3-13a /486) iesniegumu par dzīvokļa piešķiršanu [:]

 

Gramzdas pagasta pārvalde ieteic:

1.      Neuzņemt S[:] B[:] personas kods [:] dzīvokļu rindā un nepiešķirt  īres tiesības uz dzīvokli [:]   70 m2 platībā (apdzīvojamā platība 41,6m2 ) jo,

1.1  nav motivācijas par dzīvokļa piešķiršanu,

1.2  nepiekrītu pašrocīgai skursteņa un apkures ierīkošanai.

 

03.01.2011.                                                                                                   A.EIDEJUS

 

 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atteikt  S[:] B[:], personas kods [:], dzīvo [:], dzīvokļa [:], piešķiršanu, jo dzīvoklis šobrīd nav dzīvošanai derīgs.

 

2.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

28.6.– A[:] Z]

Priekules novada domē saņemts A[:] Z[:], personas kods [;], dzīvo [:], 02.12.2010. iesniegumu, reģ. Nr.3-13/499, ar lūgumu samainīt esošo dzīvokli [:],  uz dzīvokli [:]. Dzīvoklī [:], kurā dzīvo šobrīd nav ūdens, kanalizācija un iespēja pieslēgt elektrību. Apņemas veikt dzīvokļa remontu un godprātīgi maksāt īres un komunālos maksājumus, kā arī segt iepriekšējā dzīvokļa parādu, kopā Ls 25 (divdesmit pieci lati). Iesniegumam pievienota 02.12.2010. izziņa Nr.340 par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kopiju, 02.12.2010. izziņu Nr.3-20/836 par deklarēto dzīvesvietu un ģimenes sastāvu, 05.01.2011. SIA „Priekules nami” atzinums par iespējamību samainīt dzīvokli:

 

SIA ”Priekules nami” valdes locekļa Jāņa Kauča

pielikums

A[:] Z[:] (02.12.2010.) iesniegumam.

 

Iepazīstoties ar A.Z[:] iesniegumu par īres tiesību piešķiršanu [:], kurā A.Z[:] lūdz piešķirt dzīvokli [:], jo esošajā [:] nav ūdens, kanalizācija un iespējas pieslēgt elektrību un apņemas saviem spēkiem veikt dzīvokļa remontu un godprātīgi maksāt īres un komunālos maksājumus, kā arī apņemas katru mēnesi maksāt namu apsaimniekotājam SIA ”Priekules nami” dzīvokļa īres maksu un segt iepriekšējā dzīvokļa [:] parādu, kopā Ls. 25,00 mēnesī.

Iesniegums atbilst reālai situācijai. A.Z[:] un M.Z[:] kopējais īres parāds par dzīvokli [:] uz  31.12.2010. ir Ls.553,58. Parāds komunālam uzņēmumam SIA”Priekules pakalpojumi” Ls.146,2.

2-istabu dzīvokļa [:] kopējā platība ir 42,46 m², tajā skaitā apdzīvojamā platība  29,3 m².

Piešķirot dzīvokli [:] pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

05.01.2011.                                        Valdes loceklis:                                                  J.Kaucis

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atļaut A[:] Z[:] samainīt dzīvokli [:] uz 2-istabu dzīvokli [:], ar kopējo platību 42,46 m2  un apdzīvojamo platību  29,3 m2 , par ko noslēgt īres līgumu.

 

2.      Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

3.      SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar A[:] Z[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.

 

4.      Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā A.Z[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums zaudē spēku.

 

5.      SIA „Priekules nami” un SIA „Priekules pakalpojumi” noslēgt vienošanos  ar M.[:] un A[:] Z[:] par īres un komunālo pakalpojumu parādu atmaksu.

 

6.      Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

 

 

28.7.– G[:] G[:]

Priekules novada dome saņēmusi G[:] G[:], pers. kods [:], dzīvo [:], iesniegumu ar lūgumu pārrakstīt īres tiesības uz viņas vārda, jo viņas vīrs ir miris.

Iesniegumam pievienots SIA „Priekules nami” 05.01.2011. atzinums par to, ka nav iebildumi par īres tiesību beztermiņa piešķiršanu G[:] G[:] uz dzīvokli [:], jo īres un komunālo parādu nav.

Komiteja konstatē, ka G[:] G[:] vīrs V[:] F[:] no 06.07.1993. līdz savam miršanas brīdim 07.05.2010. bija deklarējis dzīvesvietu dzīvoklī [:], kur bija arī īrnieks. G[:] G[:] minētajā dzīvoklī deklarējusies no 14.06.1999.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Piešķirt G[:] G[:], personas kods [:], beztermiņa īres tiesības uz dzīvokli [:].

 

2.                  SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar G[:] G[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.

 

3.                  Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā G.G[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļu maiņu zaudē spēku.

 

4.                  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

28.8. - J.Ž[:]

Priekules novada domē ar iesniegumu (reģistrēts 25.11.2010. Nr.3-13/479) par dzīvokļa piešķiršanu vai uzņemšanu dzīvokļu rindā vērsās J[:] Ž[:], personas kods [:].  J. Ž[:] deklarētā dzīvesvieta ir [:], darbavieta K/S „Audarmuiža”, kura ir 11 km attālumā no mājām, līdz ar to tas rada papildus finansiālus izdevumus.

Pašvaldība ir saņēmusi K/S „Audarmuiža” rekomendācijas vēstuli par dzīvokļa piešķiršanu J. Ž[:]. 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,   Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt J[:] Ž[:] dzīvokļa īres tiesības uz 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 43 m2  un apdzīvojamo platību 29 m2  pašvaldības dzīvojamā mājā [:].

 

2. Uzdot Priekules novada domes priekšsēdētājas vietniecei Artai Braunai viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža noslēgt īres līgumu ar J[:] Ž[:].

 

3. Ja īres līgums minētajā laikā netiek noslēgts J. Ž[:] vainas dēļ, tad Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē savu spēku.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

 

28.9. – L.O[:]

Priekules novada domē ar iesniegumu (reģistrēts 27.01.2011. Nr.14-1/61) par dzīvokļa piešķiršanu L[:] O[:] ar ģimeni vērsās Priekules novada sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem Dace Putniņa. Savā iesniegumā D.Putniņa informē, ka š.g. 26.jabvārī L[:] O[:] un V[:] N[:] dzīvoklī [:], izcēlās ugunsgrēks. Dzīvoklis izdega un  pilnībā sadega visa iedzīve. Ģimene ir palikusi bez dzīvesvietas. L.O[:] ir 2.grupas invalīde, V.N[:] ir bezdarbnieks. L[:] dēls I[:] P[:] arī ir bezdarbnieks, meita M[:] mācās Purmsātu speciālās internātpamatskolas 1.klasē. Ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. Lūdz piešķirt L.O[:] ģimenei divistabu dzīvokli [:].

Iesniegumam pievienoti: izziņas par trūcīgas ģimenes (personas) statusu kopija un SIA „Priekules nami” 27.01.2011. atzinums par to, ka nav iebildumi par īres tiesību beztermiņa piešķiršanu L[:] O[:] uz 2 – istabu dzīvokli [:]. Dzīvokļa kopējā platība ir 45,16 m2 , apdzīvojamā platība 29,49 m2 , maksa par sadzīves atkritumiem 1 cilvēkam ir Ls 0,71, maksa par komunāliem pakalpojumiem, Ls 3,56. Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,   Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt L[:] O[:] dzīvokļa īres tiesības uz 2-istabu dzīvokli ar kopējo platību 45,16 m2  un apdzīvojamo platību 29,49 m2  pašvaldības dzīvojamā mājā [:].

 

2. Viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža noslēgt īres līgumu ar L[:] O[:].

 

3. Ja īres līgums minētajā laikā netiek noslēgts L.O[:] vainas dēļ, tad Priekules novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē savu spēku.

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79.panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3400).

 

29.§ Par nekustamā īpašuma [:], un [:], nomaksas apstiprināšanu.

2010. gada 25. februārī Priekules novada dome pieņēma lēmumu noslēgt pirkuma līgumu ar   A D[:] par dzīvokļu [:].  un [:] pirkšanu uz nomaksu, nosakot nomaksas termiņu līdz 2010.gada 30.decembrim, pirkuma līgumā iekļaujot likumiskos procentus (gadā 6% ).

2010.gada 29.decembrī A.D[:] veica maksājumu par summu 1264.30 Ls (viens tūkstotis divi simti sešdesmit četri lati un 30 santīmi), kas saskaņā ar 29.04.2010. Dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma Nr.3-32/232; 2.punkta 2.4.apakšpunktu maksājums jāveic līdz 31.12.2010. samaksājot 695,49 Ls un likumisko procentu likmi (6%) 41,72 Ls , kopā 737.21  Ls (septiņi simti trīsdesmit septiņi lati un 21 santīmi) un   29.04.2010. Dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma Nr.3-32/233; 2.punkta 2.4.apakšpunktu maksājums jāveic līdz 31.12.2010. samaksājot 497.26 Ls un likumisko procentu likmi (6 %) 29.83 Ls, kopā 527.09 Ls ( pieci simti divdesmit septiņi lati un 9 santīmi).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, 29.04.2010. Dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma Nr.3-32/232; 2.punkta 2.4.apakšpunktu , 29.04.2010. Dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma Nr.3-32/233; 2.punkta 2.4.apakšpunktu,  A[:] D[:] 29.12.2010. maksājumiem par dzīvokļa īpašumu  [:],   [:], Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt A[:] D[:] veikto atlikto maksājumu 1264,30 Ls par dzīvokļa īpašuma  [:], apzīmējums kadastrā [:],  un [:], apzīmējums kadastrā [:],   pirkšanu.

 

2. Pašvaldības mantas (lēmuma 1.punkts)   pārdošanas rezultātā  iegūti  1667,31 Ls  (viens tūkstotis seši simti sešdesmit septiņi  lati un 31 santīms), no tiem :

- 1325,22 Ls (viens tūkstotis trīs simti divdesmit pieci lati  un  22 santīmi) par dzīvokļu īpašumu pirkumu;

- 71,55 ( septiņdesmit viens lats un 55 santīmi) likumiskā procentu likme ( 6 % );

- 270,54 Ls (divi simti septiņdesmit lati un 54 santīmi)  ir izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma atsavināšanas izdevumu segšanu.

 

3. Šī lēmuma 2.punktā minēto  maksājumu  ieskaitīt pašvaldības budžetā,  atskaitot   izdevumus, kas saitīti ar  atsavināšanas  izdevumu segšanu ( tiesisko reģistrāciju, novērtēšanu, pirkšanas izdevumiem). 

 

4. Noslēgt vienošanos papildinājumiem 29.04.2010. Dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma Nr.3-32/232 un 29.04.2010. Dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma Nr.3-32/233, kas noslēgts starp Priekules novada domi  un A[:] D[:].

 

 

30.§ Par zemes vienības Lībju iela 1 un Lībju iela 3, Priekules pilsētā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Priekules pilsētas teritorijas plānojuma grafisko daļu  un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, (apstiprināts ar Priekules novada domes 27.08.2009.lēmumu (Prot. Nr.6, 1§), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis, Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  Ierakstīt zemesgrāmatā zemes vienību Lībju iela 1, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 005 0012, un Lībju iela 3, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 005 0049, uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu.

 

2.                  Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā (lēmuma 1.punkts), segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

                                                    

3.                  Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai sagatavot dokumentus, kas saistīti ar zemes vienību Lībju iela 1, Priekule, Priekules nov., Lībju iela 3, Priekule, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā.

 

 

 

31.§ Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai „Ezīši”, Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja L[:] P[:], 04.01.2011. iesniegumu par  nosaukuma        piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra Nr.64820040028, Priekules pagastā, Priekules novadā.

Priekules novada dome konstatē:

Līgai Pīrāgai ar LR Centrālās zemes komisijas lēmumu Nr.7657, 2010.gada 11. oktobrī atzina īpašuma tiesības uz daļu no īpašuma „Cīruļi” (vēsturiski atradās Aizputes apriņķī Kalvenes pagastā) Priekules pagastā, Priekules novadā, 6,5 ha platībā, vairāk vai mazāk – cik izrādīsies pēc zemes kadastrālās  uzmērīšanas.

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. punkta pirmo daļu, 17. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 20. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nosaukumu zemes vienībai 6,5 ha platībā, kadastra Nr.64820040028 „Ezīši”,  Priekules pag., Priekules nov..

 

2. Zemes vienībai „Ezīši”, Priekules pag., Priekules nov., noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība mežsaimniecība, kods 0201.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400). 

           

 

32.§ Par adreses maiņu Dzirnavu ielai 4, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Dzirnavu ielas 4 iedzīvotājas I[:] B[:], personas kods [:], iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/550 no 29.12.2010.) ar lūgumu mainīt ēku  adresi uz “Dzirnavas 4”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Lai sakārtotu adresācijas sistēmu,  līdz ar ielu nosaukumu likvidēšanu Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciemā ir izveidojusies situācija, ka dzīvojamām mājām adresē  ir palikuši ielu numuri, kuri jāmaina uz nosaukumu.

             Adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa.

             Saskaņā ar  Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu -  pilsētu un ciemu teritorijās, kur nav ielu, līdz ielu izveidei apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu. 

              Pamatojoties uz I.B[:] iesniegumu un Ministru kabineta  2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, 29.punktu: lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda: 29.1.punktu – adresācijas objekts atbilst šo noteikumu 2.9.punktam - dzīvošanai, saimnieciskai administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, 29.3.punktu – līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai numuru – “4”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446, 29.4.punktu – jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru – “Dzirnavas 4”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446; 29.5.punktu - adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā – 101083125, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

        Mainīt adresi zemes vienībai “4” (agrāk lietotā adrese Dzirnavu iela 4), kadastra Nr. 64460050236 un ēkām, kas uz tās atrodas ar kadastra Nr.6446 005 0236 001 no “4”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446 uz ”Dzirnavas 4”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446, kods Adrešu klasifikatorā – 101083125.

33.§ Par nosaukuma Lielā iela piešķiršanu un adrešu maiņu zemes vienībām.

Priekules novada dome izskatījusi E[:] S[:], personas kods [:], iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/547 no 29.12.2010.), A[:] B[:], personas kods [:], iesniegumu (reģ. Nr.3-13a/528 no 16.12.2010.) un A[:] B[:], personas kods [:], iesniegumu (reģ. Nr. 3-13b/511 no 11.12.2010.)   ar lūgumu piešķirt ielai, uz kuras atrodas trīs dzīvojamās mājas, nosaukumu Lielā iela, Bunkas pag., un ēkām mainīt adresi uz Lielā iela 3, Lielā iela 5 un Lielā iela 7. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Šīs trīs dzīvojamās mājas atrodas uz atsevišķas mazas ielas.

            Adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa.

            Saskaņā ar  Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 7.punktu: „ielu veido pilsētas un ciema teritorijā. Jaunveidojamai ielai pašvaldības dome piešķir nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu”,   29.punktu: „lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda”: 29.1.punktu – „adresācijas objekts atbilst šo noteikumu 2.9.punktam - dzīvošanai, saimnieciskai administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa”, 29.3.punktu – „līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai numuru”, 29.4.punktu – „jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru ; 29.5.punktu - adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā”.

        Pamatojoties uz E.S[:], A.B[:] un V.B[:] iesniegumiem un Ministru kabineta  2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 7. un 29.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt ielai nosaukumu Lielā iela.

 

2. Mainīt adresi zemes vienībai ”3” (agrāk lietotā adrese Lielā iela 3), kadastra Nr. 6446 005 0043 un ēkām, kas uz tās atrodas ar kadastra Nr.64460050043001, 64460050043002, 64460050043003, 64460050043004 no ”3”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446 uz ”Lielā iela 3”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446, kods Adrešu klasifikatorā – 101082968.

 

3. Mainīt adresi zemes vienībai ”5” (agrāk lietotā adrese Lielā iela 5), kadastra Nr. 6446 005 0038 un ēkām, kas uz tās atrodas ar kadastra Nr. 64460050038001, 64460050038002, 64460050038003 ,64460050038004 no ”5”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446 uz ”Lielā iela 5”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446, kods Adrešu klasifikatorā – 101082976.

 

4. Mainīt adresi zemes vienībai ”7” (agrāk lietotā adrese Lielā iela 7), kadastra Nr. 6446 005 0044 un ēkām, kas uz tās atrodas ar kadastra Nr. 64460050044001, 64460050044002, 64460050044003, 64460050044004 no ”7”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446 uz ”Lielā iela 7”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446, kods Adrešu klasifikatorā – 101082984. 

 

 

34.§ Par adreses maiņu Lielai ielai 1, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Lielās ielas 1 iedzīvotājas Z[:] V[:], personas kods [:], iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/544 no 29.12.2010.) ar lūgumu mainīt adresi uz “Gravas”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Lai sakārtotu adresācijas sistēmu,  līdz ar ielu nosaukumu likvidēšanu Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciemā ir izveidojusies situācija, ka dzīvojamām mājām adresē  ir palikuši ielu numuri, kuri jāmaina uz nosaukumu.

            Adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa.

            Saskaņā ar  Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu -  pilsētu un ciemu teritorijās, kur nav ielu, līdz ielu izveidei apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu.  

           Pamatojoties uz Z.V[:] iesniegumu un Ministru kabineta  2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, 29.punktu: lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda: 29.1.punktu – adresācijas objekts atbilst šo noteikumu 2.9.punktam - dzīvošanai, saimnieciskai administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, 29.3.punktu – līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai numuru – “1”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.,LV-3446, 29.4.punktu – jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru – “Gravas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446; 29.5.punktu - adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā – 101082951, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

        Mainīt adresi zemes vienībai “1” (agrāk lietotā adrese Lielā iela 1), kadastra Nr. 64460050229 un ēkām, kas uz tās atrodas ar kadastra Nr.6446 005 0229 001 no “1”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446 uz ”Gravas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446, kods Adrešu klasifikatorā – 101082951.

 

35.§ Par adreses maiņu Ata Kronvalda ielai 12, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Ata Kronvalda ielas 12 iedzīvotāja J[:] K[:], personas kods [:], iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/545 no 29.12.2010.) ar lūgumu mainīt ēku  adresi uz “Kronīši”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Lai sakārtotu adresācijas sistēmu,  līdz ar ielu nosaukumu likvidēšanu Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciemā ir izveidojusies situācija, ka dzīvojamām mājām adresē  ir palikuši ielu numuri, kuri jāmaina uz nosaukumu.

            Adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa.

Saskaņā ar  Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu -  pilsētu un ciemu teritorijās, kur nav ielu, līdz ielu izveidei apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu. 

       Pamatojoties uz J.K[:] iesniegumu un Ministru kabineta  2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, 29.punktu: lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda: 29.1.punktu – adresācijas objekts atbilst šo noteikumu 2.9.punktam - dzīvošanai, saimnieciskai administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, 29.3.punktu – līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai numuru – “12”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3444, 29.4.punktu – jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru – “Kronīši”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3444; 29.5.punktu - adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā – 103784177, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

        Mainīt adresi zemes vienībai “12” (agrāk lietotā adrese Ata Kronvalda iela 12), kadastra Nr.6446 001 0042 un ēkām, kas uz tās atrodas ar kadastra Nr. 64460010042001, 64460010042002  no “12”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3444 uz ”Kronīši”, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3444, kods Adrešu klasifikatorā – 103784177.

 

 

36.§ Par adreses maiņu Lielai ielai 10, Bunkas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi Lielās ielas 10 iedzīvotājas I[:] L[:], personas kods [:], iedzīvotāju vārdā rakstītu  iesniegumu (reģ.Nr.3-13a/549 no 29.12.2010.) ar lūgumu mainīt adresi uz “Spīdolas”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Lai sakārtotu adresācijas sistēmu,  līdz ar ielu nosaukumu likvidēšanu Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciemā ir izveidojusies situācija, ka dzīvojamām mājām adresē  ir palikuši ielu numuri, kuri jāmaina uz nosaukumu.

            Adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa.

             Saskaņā ar  Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu -  pilsētu un ciemu teritorijās, kur nav ielu, līdz ielu izveidei apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu. 

             Pamatojoties uz I.L[:] iesniegumu un Ministru kabineta  2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, 29.punktu: lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda: 29.1.punktu – adresācijas objekts atbilst šo noteikumu 2.9.punktam - dzīvošanai, saimnieciskai administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa, 29.3.punktu – līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai numuru – “10”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446, 29.4.punktu – jauno adresācijas objekta nosaukumu vai numuru – “Spīdolas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446; 29.5.punktu - adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā – 101082992, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

        Mainīt adresi zemes vienībai “10” (agrāk lietotā adrese Lielā iela 10), kadastra Nr. 64460050237 un ēkām, kas uz tās atrodas ar kadastra Nr. 6446 005 0237 001 no “10”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446 uz ”Spīdolas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446, kods Adrešu klasifikatorā – 101082992.

 

 

 

37.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ”Ozollejas” Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi I[:] M[:], dzīvojošas [:], iesniegumu (reģ.Nr. 3-13a/ 27  no 12.01.2011.) ar lūgumu mainīt zemes vienībai „Ozollejas”, kadastra apzīmējums 64640010045, kurš atrodas Kalētu pagastā, Priekules novadā, lietošanas mērķi no apbūves zemes uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,74 ha lielā platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 30.09.2010.gada lēmumu, protokols Nr.16. I[:] M[:] izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz augstāk minēto zemi un piešķirtas zemes pirmnomas tiesības. Zeme ir pašvaldībai piekritīgā zeme.

 Zemes lietotāja I.M[:] plānoja uz šīs zemes veikt būvniecību un mainīja zemes lietošanas mērķi no 0101 – lauksaimniecības zeme uz  0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūvi (Kalētu pagasta padomes 02.07.2007.gada lēmums, protokols Nr.13). Faktiski zemes transformācija nav notikusi un pašreizējā izmantošana atbilst lietošanas mērķim 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Saskaņā ar zemes eksplikāciju lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 1,62 ha.

Atbilstoši Kalētu pagasta padomes 2006.gada 5.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 ”Kalētu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, zemes vienība „Ozollejas” Kalētu pag., atrodas meliorētā lauksaimniecības teritorijā.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu – lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu 17. punktā minētajos gadījumos ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei – tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks.

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”23.3.punktu, kas nosaka, ja nav šo noteikumu 23.1. un 23.2. apakšpunktā minēto gadījumu – atbilstoši zemes likumīgajai izmantošanai (tai skaitā likumīgi noteiktajam lietošanas mērķim) vai pašreizējai izmantošanai, var veikt lietošanas mērķa maiņu.

             

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 1.daļas 2.punktu un 4.daļas 23.3.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Piekrist I[:] M[:] iecerei mainīt zemes vienībai „Ozollejas”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 64640010045, zemes lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes (kods 0601) uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kods 0101,  1,74 ha lielā platībā.

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

38.§ Par 23.07.2009. Zemesgabala nomas līguma Nr.91 izbeigšanu ar SIA „Liepājas krasts”.

2011.gada 6.janvārī Priekules novada domē saņemts SIA „Liepājas krasts”, reģistrācijas Nr.42103015854, juridiskā adrese Siguldas iela 31-34, Liepāja, valdes locekļa V[:] K[:] 01.01.2011.iesniegums (reģ. Nr.3-13a/12), kurā lūgts izbeigt starp Priekules novada domi un SIA „Liepājas krasts” 23.07.2009. noslēgto zemesgabala nomas līgumu Nr.91 par daļu no nekustamā īpašuma „Nodegu skola”, kadastra numurs 6482 006 0187 , zemes 7000 m² platībā nomu, sakarā ar būtiskām izmaiņām projekta realizācijas gaitā.

Nekustamais īpašums „Nodegu skola”, kas atrodas Priekules pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6482 006 0187, kas sastāv no zemesgabala 5,86 ha platībā, reģistrēts uz Priekules novada pašvaldības vārda, nodalījuma Nr.1000 0033 6653, lēmuma numurs 30.07.2009.

SIA „Liepājas krasts”, nodokļa maksātāja kods 42103015884, nomas tiesības uz 0,7 ha zemesgabalu nostiprinātas Liepājas zemesgrāmatas nodaļā, lēmuma datums 30.07.2009.

SIA ”Liepājas krasts”, reģistrācijas Nr. 42103015854, uz 01.01.2011. nav nomas maksas parāda.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 2152.pantu, 23.07.2009. Zemesgabala nomas līguma Nr. 91. 5.punkta 5.10.apakšpunktu, SIA ”Liepājas krasts” 01.01.2011. iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigtar 2011.gada 23.janvāri nomas tiesiskās attiecības, kas nodibinātas ar 2009.gada 23.jūlija nomas līgumu Nr.91 ar SIA „Liepājas krasts” (vienotais reģistrācijas numurs 42103015854) par zemesgabalu „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., 7000 m2 platībā nomu.  

 

2. Nomniekam (SIA „Liepājas krasts”) zemesgabals jānodod Iznomātājam (Priekules novada dome) ar pieņemšanas nodošanas aktu.

 

3. Liepājas zemesgrāmatu nodaļā dzēst nomas tiesību ierakstu īpašumam „Nodegu skola”, Priekules pagastā, kadastra numurs 6482 006 0187, reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā, Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0033 6653.

 

39.§ Par V. P[:] atteikšanos no nomas zemes ”Mazā zeme ”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi V[:] P[:], dzīvojošas [:], 2011.gada 5.janvāra iesniegumu (reģ.Nr.3-13/9) par atteikšanos no nomas zemes „Mazā zeme”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640010063,  1,7 ha lielā platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmuma Nr.5, protokols Nr.11, pielikumu Nr.2.1, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Mazā zeme”,  kadastra Nr.64640010063,  25,2 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

 Starp Kalētu pagasta padomi un V[:] P[:] 02.11.2003. gadā tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.84 par zemes „Mazā zeme” 1,7 ha iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām.

V[:] P[:]  labprātīgi atsakās no augstāk minētās nomas zemes 1,7 ha lielā platībā.

 

            Pamatojoties uz V.P[:] iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

Izbeigt V[:] P[:], personas kods [:], zemes nomas tiesības uz zemi „Mazā zeme”, Kalētu pag., Priekules nov., 1,7 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 64640010063.

40.§ Par A. P[:]atteikšanos no daļas nomas zemes ”Mazā zeme ”, Kalētu pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi A[:] P[:], dzīvojoša [:], 2010.gada 15.decembra iesniegumu (reģ.Nr. 3-13/ 523) par atteikšanos no 9,8 ha nomas zemes „Mazā zeme”, Kalētu pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 64640010063.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokols Nr.11 pielikumu Nr.2.1 nekustamais īpašums ar nosaukumu „Mazā zeme” ar kadastra Nr.64640010063  25,2 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

 Starp Kalētu pagasta padomi un A[:] P[:] 21.04.2003. gadā tika noslēgts zemes nomas līgums ar Nr.46 par zemes „Mazā zeme” 18,6 ha iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām.

A[:] P[:] labprātīgi atsakās no  9,8 ha nomas zemes.

Saskaņā ar 29.12.2009. Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu”, 11.punktu – personiskās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5.gadiem un 27.punktu – zemes nomas maksa ir 0,5% no kadastrālās vērtības.

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.

 

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 13 deputāti Modris Baumanis,  Arta Brauna, Romvalds Astrausks,   Ainars Cīrulis, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Izbeigt A[:] P[:], personas kods [:], zemes nomas tiesības uz zemi „Mazā zeme”, Kalētu pag., Priekules nov., 9,8 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 64640010063.

 

2. Pārslēgt zemes nomas līgumu ar A[:] P[:] par zemes „Mazā zeme”, kadastra apzīmējums 64640010063, 8,8 ha platībā iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem.

 

3. Noteikt nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktos nodokļus.