28.07.2011. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.13)

21.§ Par zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” reģistrācijas Nr. 40003783960 , 2011.gada 18.aprīlī veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai Brīvības iela 39A, Priekule, kadastra apzīmējums : 6415 003 0007, 2011.gada 18.maijā veikto zemes kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai Lībju iela 3, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 005 0049 un Lībju iela 1, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 005 0012, 2011.gada 14.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
1. Apstiprināt zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu zemes vienībai, kadastra apzīmējums 6415 003 0007,adrese Brīvības iela 39A, Priekule, Priekules nov. , mērogā 1: 500 un platību 251 m² , saskaņā ar pielikumu Nr. 1
1.1.1.      Zemes vienībai –adrese Brīvības iela 39A,Priekule, Priekules nov. apgrūtinājumi nav noteikti.
2. Apstiprināt zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu zemes vienībai, kadastra apzīmējums 6415 005 0012, adrese Lībju iela 1, Priekule, Priekules nov. , mērogā 1: 2000 un platību 20 584 m² ( 2,0584 ha), saskaņā ar pielikumu Nr. 2
1.1.2.      Zemes vienībai – adrese Lībju iela 1, Priekule, Priekules nov. noteikti šādi apgrūtinājumi –aizsargjoslas teritorija ap kapsētu – 20 584 m² ( 2,0584 ha) –pamatojums Priekules pilsētas teritorijas plānojums, apstiprināts ar 28.01.2010. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 1,45§).
3. Apstiprināt zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu zemes vienībai, kadastra apzīmējums 6415 005 0049, adrese Lībju iela 3, Priekule, Priekules nov. , mērogā 1: 2000 un platību 90 36 m² ( 0,9036 ha), saskaņā ar pielikumu Nr. 3
1.1.3.      Zemes vienībai – adrese Lībju iela 3, Priekule, Priekules nov. nav noteikti apgrūtinājumi.

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76.,79 panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas Tiesu namā (Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401)viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

22.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu „Kalniņi” un „Jaunie Kalniņi” Gramzdas pag. Priekules novadā

 

Priekules novada dome izskatīja Guntas Briekmanes 13.07.2011. iesniegumu par mērniecības firmas SIA METRUM izgatavoto zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumiem „Kalniņi” un „Jaunie Kalniņi” Gramzdas pag., Priekules nov.
Īpašums „Kalniņi” 33,6 ha kopplatībā pieder H[:] F[:], reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 12.03.2010., (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000146829), un īpašums „Jaunie Kalniņi” 69,79 ha kopplatībā pieder A[:] F[:], reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 31.05.2006., (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000205917). Nekustamais īpašums „Kalniņi” sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64580020120 ( 14,8 ha) , 64580020122 ( 12,0 ha) un 64580020121 ( 6,8 ha). Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580020120 atrodas H[:] F[:] piederoša dzīvojamā ēka un piecas palīgēkas.
Nekustamais īpašums „Jaunie Kalniņi” sastāv no deviņām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 645800200230( 5,01 ha) , 64580030043 ( 14,01 ha), 64580020213 ( 1,78 ha), 64580010422( 13,79 ha) , 64580020226 ( 9,76 ha), 6458000020227 ( 4,22 ha), 64580030045( 5,45 ha) , 64580020235 ( 5,69 ha) un 6458000020274 ( 10,08 ha).    
Ar Priekules novada domes 2011. gada 26. maija lēmumu Nr.8. 27 § ir pieņemts lēmums par nekustamo īpašuma „Kalniņi” Gramzdas pag., Priekules nov. sadalīšanu un atdalītās zemes vienības pievienošanu īpašumam „Jaunie Kalniņi” Gramzdas pag., Priekules nov. un zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.
Projektā paredzēta nekustamo īpašumu „Kalniņi” un „Jaunie Kalniņi”, Gramzdas pag., Priekules nov. (kadastra Nr.64580020230 un 6458002 0120) zemes vienību (kadastra apzīmējumi 64580020213 un 64580020120) robežu maiņa.
Zemes ierīcības projekts „Kalniņi” un „Jaunie Kalniņi” Gramzdas pag., Priekules nov. atbilst Gramzdas pagasta, spēkā esošiem teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Zemes ierīcības projektu izstrādājis SIA „Metrum” 06.07.2011. atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19. panta otro daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumiem „Kalniņi” un „Jaunie Kalniņi”, Gramzdas pag., Priekules nov.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalniņi”, Gramzdas pag., Priekules nov., ( no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580020120) zemes vienību 0,5 ha platībā un pievienot nekustamam īpašumam „Jaunie Kalniņi” (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 645800200213)
3. Nekustamiem īpašumiem „Kalniņi” un „Jaunie Kalniņi”, Gramzdas pag., Priekules nov. noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība –kods 0101.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepāja, LV- 3401)
23.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov.

 

2011.gada 18.martā saņemts zemesgabala Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov, kadastra numurs 6415 īpašnieču A[:] A[:] A[:] dzīvojošas [:] un I[:] M[:] P[:}, dzīvojošas [:] pilnvarotās personas D[:] K[:], dzīvojošas [:].(turpmāk D[:]. K[:] ) ( 06.06.2006. Pilnvaru sastādījusi un apliecinājusi Zvērināta notāre Aija Burbecka, iereģ. ar Nr. 11997) pilnvarotās personas D[:] K[:], dzīvojošas [:]. iesniegums, kurā lūgts atdalīt divas zemes vienības no īpašuma Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov.
2011.gada 28.aprīlī Priekules novada dome pieņēma lēmumu atdalīt 2.zemes vienības no īpašuma Vaiņodes iela 6A, Priekule -15 00 m² un 3500 m² platībā pirms uzmērīšanas.
Izstrādājot zemes ierīcību projektu īpašumam Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov., (atdalot z.v. 15 000 m² un 3500m ² platībā) tika konstatēts, ka ir izveidojusies vēl viena zemes vienība 5398 m² platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā). Iepriekš minēto zemes vienību nav iespējams pievienot pie atdalāmā zemesgabala Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov. Uz šīs zemes vienības atrodas pašvaldībai piederošas ēkas – dzīvojamā ēka, garāžas un pagrabs un piebūve.
Uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda Liepājas zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustams īpašums Vaiņodes iela 2, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 507 0011, kurš sastāv no 2-stāvu dzīvojamās ēkas un 3 palīgceltnēm. Ēkas saistītas ar zemes gabalu Priekulē, Vaiņodes ielā 2, zemesgabala platība 5398 m², kadastra numurs 6415 007 0011.Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma numurs 127.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļa 3.punktu 2011.gada 14.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Papildināt Priekules novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu ( prot. Nr. 7) 39 § „Par zemesgabala Vaiņodes iela 6A, Priekule, Priekules nov. sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi” 
1.punktā vārdu trīs un skaiti (3) aizstāt ar vārdu četrās un skaitli ( 4) daļās;
2.punktā papildināt iekavās aiz skaitļa m² 3500 m ² ar skaitli 5398 m² (pielikumā izkopējums no Priekules pilsētas kadastra kartes pielikums Nr. 1.
Konstatējošā daļu papildināt ar jaunu 2¹ apakšpunktu un šādā redakcijā :
2¹. Zemesgabals 5398 m² platībā (pirms uzmērīšanas) (skat. pielikumu Nr.1) atrodas Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijā. Uz šī zemesgabala atrodas pašvaldībai piederošas ēkas 2- stāvu dzīvojamā ēka un 3 palīgceltnes. Jaunveidojamā platība atbilst Priekules pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Piekļuves iespēja zemesgabalam ir nodrošināta (gan no Vaiņodes iela, gan no Uzvaras ielas).

3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepāja, LV- 3401)

24.§ Par nedzīvojamo telpu nomu īpašumā Skolas iela 12, Priekule R.[:] S[:]

 

2011.gada 7.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts R[:] S[:], dzīvojošs [:] iesniegums, kurā lūgts iznomāt pašvaldībai piederošas telpas Skolas ielā 12, platība 138 m².
R.[:] S[:] iesniegumā nav noradījis, kuras telpas vēlas nomāt.
Uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda Liepājas Zemesgrāmatu nodaļā reģistrēts nekustams īpašums –adrese Skolas iela 12, Priekule, Priekules nov., kurš sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 004 0145 47 802 m², uz zemesgabala atrodas skolas ēka un divas saimniecības ēkas.
            Apsekojot uz vietas dabā ēku - šķūni, kadastra apzīmējums 6415 004 0145 005 , un veicot telpu instrumentālu uzmērīšanu (digitāli) tiek konstatēts, ka telpas platība ir 91,45 m².
Apsekošanā piedalījās Priekules novada pašvaldības būvinženieri Māri Markotu, nekustamo īpašumu speciāliste V.Rubeze un R[:] S[:].
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2011.gada 14.jūlija Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, R[:] S[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Iznomāt R[:] S[:], dzīvojošs [:]. pašvaldībai piederošā ēkā, ( būves )kadastrā apzīmējums 6415 004 0145 005, kas atrodas Skolas ielā 12, Priekulē 91,45 m² ,1. Stāvā, garāžas vajadzībām, iznomājamo telpu plāns tiek pievienots šim lēmumam un ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, (pielikums Nr. 1) nosakot :
            - nomas maksu 0,21 Ls/m² (bez PVN) , kas tiek iekasēta ar nomas līguma spēkā stāšanās brīža, nomnieks papildus nomas maksai maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.
            - nomas termiņu no 2011.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.jūlijam.
2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot šī lēmuma 1.punktā minēto nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
3. Uzdot Priekules novada domes izpilddirektoram Andrim Razmam kontrolēt šī lēmuma izpildi.

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

25.§ Par finansiālu atbalstu sporta biedrības „Kanu atvars” projektam „Sociālā pakalpojuma vietas uzlabošanai”

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1.      Piešķirt Sporta biedrības „Kanu atvars” projektam „Sociālā pakalpojuma vietas uzlabošana” pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1198,17 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit astoņi lati 17 santīmi).
 
1.1. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 100% - Ls 11981,72;
1.2. ELFLA finansējums 90% - Ls 10783,55;

1.3.Pašvaldības līdzfinansējums - Ls 1198,17 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit astoņi lati 17 santīmi).

26.§ Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju SIA” Inerto materiālu serviss” atradnes “Gramzda 1979.g.” daļa, kas izvietota zemes īpašumā “Mežmaļi” Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

Izskata SIA„ Inerto materiālu serviss” reģ.nr.42103025829, ražošanas vadītāja Aigara Jaunzema iesniegumu (reģ.Nr. 3 – 13/429 no 22.06.2011.), kurā lūdz atļauju bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, atradnes “Gramzda 1979.g”daļa, kas izvietota zemes īpašumā “Mežmaļi” Gramzdas pagastā, Priekules novadā. Derīgo izrakteņu - smilts – grants un smilts materiālu ieguve.Atļauja tiek prasīta uz laika posmu līdz 2018.gada 21. februārim.
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
Atļaut SIA „Inerto materiālu serviss”, reģ.Nr.42103025829, veikt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvi, atradnes “Gramzda 1979.g”daļa, kas izvietota zemes īpašumā “Mežmaļi” Gramzdas pagastā, Priekules novadā. Derīgo izrakteņu - smilts – grants un smilts materiālu ieguvei.
 1. Šī atļauja derīga kopā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsniegto derīgo izrakteņu atradnes pasi vai tās apstiprinātu kopiju un dokumentu, kurā noteikti derīgo izrakteņu ieguves limiti, un karti vai plānu, vai robežaprakstu, izmantojot zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus.
 2. Atļauja derīga līdz 2018.gada 21.februārim.
27.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu A[:] J[:]

 

1. Priekules novada dome izskatīja O[:] J[:], deklarētā dzīvesvieta [:],  iesniegto iesniegumu par pieraksta anulēšanu no viņai piederošā dzīvokļa [:], Priekulē, Priekules novadā nedzīvojošo A[:] J[:], kurš [:] nedzīvo no 2010. gada 1. marta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
2.1. Liepājas rajona paju sabiedrība “Priekule” saskaņā ar 1995. gada 24. maija valdes sēdes protokolu Nr. 7 un Latvijas Republikas 1991. gada 21. jūnija likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” 19. pantu nodot īpašumā O[:] J[:] par 21,82 (divdesmit vienu un 82/100) pajām dzīvokli Nr. 4 (četri) kas atrodas [:], Ls 21,82 (divdesmit vienu latu un 82 santīmiem) vērtībā, kas sastāda 5/44 (piecas četrdesmit ceturtās daļas) no visas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
2.2. Dzīvokļa īpašniece O[:] J[:] dzīvojamās telpas īres līgumu ar A[:] J[:] nav slēgusi.
2.3. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, kas nosaka „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.
2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.
2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas A[:] J [:] minētajā mājā nedzīvo jau no 2010. gada 1.marta, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.
2.6. A[:] J[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2011. gada 24. martam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.
2.7. A[:] J[:] 2011. gada 26. maijā reģ. Nr.3-11/562 Priekules novada dome nosūtīja, ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 26.05.2011. kvīts Nr. RR 090458494LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.
3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka A[:] J[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.
4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.
5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka” Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.
6. Viedokļi netika izteikti.
7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu , [:] A[:] J[:] jo minētās persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo 15 mēnešus, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
 3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
28.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu D[:] G[:]

 

1. Priekules novada dome izskatīja A[:] G[:], deklarētā dzīvesvieta [:] iesniegto iesniegumu par pieraksta anulēšanu no viņam piederošā īpašuma [:], Priekulē, Priekules novadā nedzīvojošo D[:] G[:], kurš [:] nedzīvo divus gadus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
2.1. A[:] G[:] īpašuma tiesības nostiprinātas Žurnālā Nr. 300001315022 (29.12.2005.), lēmuma datums: 10.01.2006. Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis Inta Pūce.
2.2. Nekustamā īpašuma īpašnieks A[:] G[:] dzīvojamās telpas īres līgumu ar D[:] G[:] nav slēdzis.
2.3. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, kas nosaka „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.
2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.
2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas D[:] G[:] minētajā dzīvoklī nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.
2.6. D[:] G[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2011. gada 23. maijam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.
2.7. D[:] G[:] 2011. gada 23. maijā reģ. Nr. 3-11/541 Priekules novada dome nosūtīja, ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 23.05.2011. kvīts Nr. RR 090458106LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.
3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka D[:] G[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.
4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.
5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka” Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.
6. Viedokļi netika izteikti.
7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
  1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [:], Priekule, Priekules novads D[:] G[:] jo minētās persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo vairākus gadus, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.
  2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
  3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
  4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
29.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Z[:] Ķ[:]

 

1. Priekules novada dome izskatīja A[:] Ķ[:], deklarētā dzīvesvieta [:], Priekule, Priekules nov., iesniegto iesniegumu par pieraksta anulēšanu no viņai piederošā dzīvokļa [:], Priekulē, Priekules novadā nedzīvojošo Z[:] Ķ[:], kura [:] nedzīvo no 2009. gada 1. jūlija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
2.1. A[:] Ķ[:] īpašuma tiesības nostiprinātas Žurnālā Nr. 300002132713 (02.07.2007.), lēmuma datums: 06.07.2007. Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Sniedzes Rūjas.
2.2. Dzīvokļa īpašniece A[:] Ķ[:] dzīvojamās telpas īres līgumu ar Z[:] Ķ[:] nav slēgusi.
2.3. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, kas nosaka „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.
2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.
2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas Z[:] Ķ[:] minētajā dzīvoklī nedzīvo jau no 2009. gada 1.jūlija, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.
2.6. Z[:] Ķ[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2011. gada 23. martam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikusi.
2.7. Z[:] Ķ[:] 2011. gada 23. maijā reģ. Nr. 3-11/542 Priekules novada dome nosūtīja, ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 23.05.2011. kvīts Nr. RR 0904580971LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.
3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka Z[:] Ķ[:] būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.
4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.
5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka” Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.
6. Viedokļi netika izteikti.
7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [:], Priekule, Priekules novads Z[:] Ķ[:] jo minētās persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo 23 mēnešus, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
30.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu R[:] P[:]

 

1. Priekules novada dome izskatīja V[:] P[:]-P[:], deklarētā dzīvesvieta „[:]”, Virgas pag., Priekules nov., iesniegto iesniegumu par pieraksta anulēšanu no viņai piederošās mājas „[:]”, Virgas pagastā, Priekules novadā nedzīvojošo R[:] P[:], kurš Virgas pagasta „[:]” nedzīvo no 2008. gada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Izvērtējot Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
 
 2.1. V[:] P[:]-P[:] tēvs A[:] P[:] 1976. gada 12. oktobrī noslēdzis pirkuma līgumu un iegādājusies nekustamo īpašumu “[:]”, Virgas pag., Liepājas raj. 
1977. gada 17. marta ar Virgas ciema DDP izpildu komitejas lēmumu Nr. 10. mainīts mājas nosaukums no “[:]” uz “[:]”.
2.2. Mājas īpašniece V[:] P[:]-P[:] dzīvojamās telpas īres līgumu ar R[:] P[:] nav slēgusi.
2.3. Atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrajai daļai, kas nosaka „Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums”.
2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, kas nosaka „Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.
2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas R[:] P[:] minētajā mājā nedzīvo jau no 2008. gada, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu sastapt nevar.
2.6. R[:] P[:] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2011. gada 20. maijam pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.
2.7. R[:] P[:] 2011. gada 23. maijā reģ. Nr. 3-11/538 Priekules novada dome nosūtīja, ierakstītu vēstuli (Latvijas pasts Priekules pasta nodaļas 23.05.2011. kvīts Nr. RR 090458168LV), par jautājuma noskaidrošanu, sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas.
3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka R[:] P[:] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama.
4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”.
5. Savukārt ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, kas nosaka” Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.
6. Viedokļi netika izteikti.
7. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu, kas nosaka „Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas”.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” – 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
 1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu „[:]”, Virgas pagastā, Priekules novadā R[:] P[:] jo minētās persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo sešus mēnešus, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas datumu.
 3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Liepājas nodaļai.
 4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
31.§ Par dzīvokļu jautājumiem

 

31.1.– I[:]V[:]
Dome iepazīstas ar I[:] V[:], personas kods [:], dzīvojošas [:], Priekulē, Priekules novadā, 2011.gada 4.jūlija iesniegumu reģ. Nr. 14-01/440, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Galvenā ielā 7-10, Priekulē.
Pie 2011. gada 4. jūlija iesnieguma bija pievienoti:
1. Priekules novada domes lēmums par I.[:]V[:] uzņemšanu Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā (27.01.2011. Nr.2,28.§ 2p.).
2. SIA „Priekules nami” 2011. gada 5.jūlija rekomendācija I[:] V[:] iesniegumam par dzīvokļa piešķiršanu Galvenā ielā 7-10, Priekulē;
3. Priekules novada pašvaldības 2011.gada 4.jūlija izziņa Nr. 3-20/382 par deklarēto dzīvesvietu.
Iesniegums izskatīts 07.07.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē (prot.Nr.7, 1.5.punkts), kurā rekomendē piešķirt I[:] V[:] dzīvokli Galvenā ielā 7-10, Priekulē, Priekules nov.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Izīrēt I[:] V[:], personas kods [:], divistabu dzīvokli Nr. 10 Galvenā ielā 7, Priekulē, Priekules nov., ar kopējo platību 42,60 m2 un apdzīvojamo platību 28,90 m2.
 2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši. Ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.
3. SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar I[:] V[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.
4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā I.[:] V[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79. panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Liepājā, Lielā iela 4, LV- 3401).
 
31.2. – L[:] B[:] – R[:]
Dome iepazīstas ar L[:] B[:]- R[:], personas kods [:], deklarēta [:], Priekulē, Priekules novadā, 2011.gada 30.jūlija reģ.Nr.14-01/433, iesniegumu ar lūgumu pārrakstīt dzīvokļa [:], Priekule, īres līgumu uz viņas vārda sakarā ar vectēva J[:] P[:], dzīvokļa īrnieka, nāvi.
Pie 2011. gada 4. jūlija iesnieguma bija pievienoti:
1. Vectēva J[:] P[:] miršanas apliecības [:] kopija;
2. SIA „Priekules nami” 2011.gada 30.jūnija ieteikums piešķirt L[:] B[:]- R[:] dzīvokli [:], Priekulē.
3. Priekules novada pašvaldības 2011.gada 30.jūnija izziņa Nr. 3-20/375 par deklarēto dzīvesvietu.
Iesniegums izskatīts 07.07.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē (prot. Nr.7., 1.3.punkts), kurā rekomendē piešķirt L[:] B[:]- R[:] dzīvokli [:], Priekulē, Priekules nov.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Piešķirt L[:] B[:] – R[:], personas kods [:], divistabu dzīvokli [:], Priekulē, Priekules nov., ar kopējo platību 48,00 m2 un apdzīvojamo platību 27,90 m2.
 2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši. Ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79. panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (Liepājā, Lielā iela 4, LV- 3401).

31.3.– V[:] P[:]
Dome iepazīstas ar V[:] P[:], personas kods[:], dzīvojoša [:], Priekulē, Priekules novadā, 2011.gada 22.jūnija reģ.Nr.14-01/423, iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli Dārza ielā 16-5, Priekulē, kurā apņemas par saviem līdzekļiem veikt remontdarbus.
Pie 2011. gada 22. jūnija iesnieguma bija pievienoti:
1. SIA „Priekules nami” 2011.gada 5.jūlija rekomendācija V[:] P[:] iesniegumam par dzīvokļa piešķiršanu Dārza ielā 16-5, Priekulē;
2. Priekules novada pašvaldības 2011.gada 4.jūlija izziņa Nr. 3-20/379 par deklarēto dzīvesvietu.
Iesniegums izskatīts 07.07.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē (prot. Nr.7, 1.4.punkts), kurā rekomendē piešķirt V[:] P[:] dzīvokli Dārza ielā 16-5, Priekulē, Priekules nov.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Piešķirt V[:] P[:}, personas kods [:], vienistabas dzīvokli Nr. 5 Dārza ielā 16, Priekulē, Priekules nov., ar kopējo platību 28,1 m2 un apdzīvojamo platību 14,4 m2.
2. SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar V[:] P[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.
3. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā V. [:]P[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa piešķiršanu zaudē spēku.
4. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši. Ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.
5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79. panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (Liepājā, Lielā iela 4, LV- 3401).
31.4. – I[:] K[:]
Dome iepazīstas ar I[:] K[:], personas kods [:], dzīvojoša „[:]”, Kalētu pag., Priekules novadā, 2011.gada 7.jūnija, reģ.Nr.14-01/397, iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli Galvenā ielā 10-4, Priekulē.
Pie 2011.gada 22. jūnija iesnieguma bija pievienoti:
1. SIA „Priekules nami” 2011. gada 5.jūlija rekomendācija I[:] K[:] iesniegumam par dzīvokļa piešķiršanu Galvenajā ielā 10-4, Priekulē. Rekomendācijā norādīts, ka atbilstoši likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 3.apakšpunktam bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, ar dzīvojamo telpu nodrošināmi pirmām kārtām;
2. 2011.gada 26.maija Domes sēdes lēmums (Nr. 8.§7.1.), ka I[:] K[:] uzņemts Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.
Iesniegums izskatīts 07.07.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē (prot. Nr.7, 1.2. punkts), kurā rekomendē piešķirt I[:] K[:] dzīvokli Galvenajā ielā 10-4, Priekulē, Priekules nov.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 
1. Piešķirt I[:] K[:], personas kods [:], vienistabas dzīvokli Nr. 4 Galvenā ielā 10, Priekulē, Priekules nov., ar kopējo platību 19,5 m2 un apdzīvojamo platību 13,9 m2.
2. SIA „Priekules nami” mēneša laikā noslēgt ar I.[:] K[:] dzīvojamo telpu īres līgumu.

3. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā I.[:] K[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa maiņu zaudē spēku.

4. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši. Ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības.

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79. panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (Liepājā, Lielā iela 4, LV- 3401).

31.5.– M[:] M[:]
Dome iepazīstas ar M[:] M{:], personas kods [:], dzīvojošas „[:]”, [:], Virgas pag., Priekules novads, 2011.gada 22.jūnija iesniegumu reģ.Nr.3-13/398, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Kalētos sakarā ar dzīvesvietas maiņu.
Pie 2011.gada 22.jūnija iesnieguma bija pievienoti:
1. Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma 2011.gada 14.jūnija rekomendācija M[:] M[:] iesniegumam par uzņemšanu dzīvokļu rindā un piešķirt kārtas Nr. 4, kā arī par trīsistabu dzīvokļa piešķiršanu, adrese - Liepu aleja 2A-9, Kalēti, Kalētu pag.
3. Priekules novada pašvaldības 2011.gada 7.jūlija izziņa Nr. 3-20/401 par ģimenes sastāvu.
4. Priekules novada domes Sociālā dienesta izziņa 04.02.2011. Nr. 10 par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Iesniegums izskatīts 07.07.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē ( prot. Nr.7, 1.8.punkts), kura rekomendē uzņemt M[:] M[:] dzīvokļu rindā un piešķirt kārtas Nr.4 un piešķirt trīsistabu dzīvokli adresē Liepu aleja 2A-9, Kalēti, Kalētu pag.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
1. Uzņemt M[:] M[:], personas kods [:], Kalētu pagasta pārvaldes dzīvokļu uzskaites rindā un piešķirt kārtas Nr. 4. un piešķirt trīsistabu dzīvokli adresē Liepu aleja 2A-9, Kalēti, Kalētu pag.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Kalētu pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums.

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79. panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (Liepājā, Lielā iela 4, LV- 3401).

31.6.- Z[:] K[:]
 
Dome iepazīstas ar Z[:] K[:}, personas kods [:], dzīvojošas „[:]”, [;], Kalētu pag., Priekules novadā, 2011.gada 7.jūnija reģ.Nr.3-13/401, iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību.

Pie 2011.gada 22.jūnija iesnieguma bija pievienoti:

1. Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma 2011. gada 14. jūnija rekomendācija Z[:] K [:] iesniegumam par uzņemšanu dzīvokļu rindā un kārtas Nr.5 piešķiršanu.
2. Priekules novada domes Sociālā dienesta izziņa 23.05.2011. Nr. 2-03/15K par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Iesniegums izskatīts 07.07.2011. Priekules novada Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē ( prot. Nr.7, 1.7.punkts), kurā rekomendē uzņemt Z[:] K{:] dzīvokļu rindā un piešķirt kārtas Nr.5.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
1. Uzņemt Z[:] K[:], personas kods [:], Kalētu pagasta pārvaldes dzīvokļu uzskaites rindā un piešķirt kārtas Nr. 5.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Kalētu pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums.

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.; 76. un 79. panta pirmo daļu, šo lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, (Liepājā, Lielā iela 4, LV- 3401).

32.§ Dažāda informācija

 

32.1. Par trīs minūšu gara sižeta izveidi Latvijas televīzijas 7 kanāla raidījumā „Dzīvot labāk”
 
V. Jablonska- informē domi par Latvijas televīzijas 7 kanāla raidījumā „Dzīvot labāk” piedāvājumu. Sakarā ar Ikara svētkiem, kas notiks 13.augustā, piedāvā izveidot 3 minūšu garu sižetu par projektu piesaisti pilsētas attīstībai, kā arī par pabeigtiem projektu darbiem. Raidījums „Dzīvot labāk”- tiek rādīts LTV-7 otrdienās no 8.40-9.00, trešdienās no 8.15 – 8.40, sestdienās un svētdienās 8.10 - 8.30.Piedāvātā cena par 3 minūtēm ir Ls 150,- + PVN.
T. Ešenvalde- Raidījums tiek translēts agrās rīta stundās. Darba dienās lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji ir darbā, bet brīvdienās atpūšas.
Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Agrita Driviņa, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:
 

Neatbalstīt Latvijas televīzijas 7. kanāla raidījuma „Dzīvot labāk” piedāvāto projektu.