Izsoles 2018

“Gravnieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā

IZSOLES REZULTĀTS

 

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodod zemes vienības daļu “Gravnieki” 3,9 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6498 003 0078.

Zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecība.

Zemes vienība nododama nomā bez apbūves tiesībām, ar nomas termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.

Izsoles sākumcena ir 16,52 EUR (sešpadsmit euro un piecdesmit divi centi)par 1 (vienu) ha bez PVN.

Izsole notiks 2018. gada 15. oktobrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00; no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2018. gada 10. oktobrim plkst. 13.00.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 29430925.

Izsoles noteikumi. 

 

Atpakaļ