Izsoles 2020

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “Izriedes parks”, Bunkas pagastā, Priekules novadā

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Izriedes parks”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 004 0095, kurš sastāv no zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0095  4020 m2  platībā, un no būves ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0095 002 ar kopējo platību 319,3 m2.

 Īpašuma lietošanas veids – publiska apbūves teritorija.

 Izsole notiks 2020.gada 09.decembrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst.8.00 – 12.00 un 12.45 – 17.00 (piektdienās līdz plkst.15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovad.lv Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

 Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2020.gada 04.decembrim plkst.13.00.

Izsoles sākumcena 2629 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 262,90 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāpiesaka rakstveidā izsludinātajā reģistrācijas termiņā.

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ