Izsoles 2020

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Judu grantsbedres”, Priekules pagastā, Priekules novadā

Priekules novada pašvaldība pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu“Judu grantsbedres”, kadastra Nr.6482 006 0123, Priekules pagastā, Priekules novadā, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0123  6,94 ha platībā. Zemes vienībā atrodas derīgo izrakteņu atradne “Zīverti-Slokas 2020”, krājuma aprēķina laukums 5,87 ha. Kopējie smilts-grants un smilts krājumi 805 93 m³. No tiem:

  • Smilts krājumi – 579 50 m³ (no tiem 444 49 m³ zem pazemes ūdens līmeņa);
  • Smilts-grants krājumi – 226 43 m³ (no tiem 154 21 m³ zem pazemes ūdens līmeņa).

Zemes vienībai veikta ģeoloģiskā izpēte, ir LVĢMC akceptēts ģeoloģiskās izpētes pārskats un A kategorijas derīgo izrakteņu krājumi. Zemes gabala lietošanas mērķis – derīgo izrakteņu ieguves teritorija.

Izsole notiks 2020.gada 16.decembrī plkst. 10.00, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

Pieteikties izsolei iespējams katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00 (piektdienās līdz plkst. 15.30) Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv. Informācija par izsoli pieejama pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2020. gada 11. decembrim plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 239 220,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 23 922,00 EUR līdz reģistrācijai izsolē iemaksājama Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451.    

Tālrunis informācijai par izsoli 63497910, par izsoles objektu 28671972.

IZSOLES NOTEIKUMI

Atpakaļ