04.06.2019. ārkārtas domes sēde (protokols Nr. 8)

04.06.2019. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
04.06.2019. ārkārtas domes sēdes protokols Nr. 8
303. Par viedokļa sniegšanu par servitūta ceļu nekustamajā īpašumā “VĪKSNAS” Bunkas pagastā, Priekules novadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 4.jūnijā                                                                                                                                    

Nr.303           

          (protokols Nr.8,  1.punkts)

 

Par viedokļa sniegšanu par servitūta ceļu nekustamajā īpašumā “VĪKSNAS”

Bunkas pagastā, Priekules novadā

         

          Priekules novada pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 29.05.2019. vēstule Nr. 2-04-K/353 ar lūgumu sniegt viedokli par ceļa servitūta dzēšanu Priekules novada Bunkas pagasta nekustamā īpašumā “VĪKSNAS”.

          Lai iepazītos ar esošo situāciju, domes deputāti 04.06.2019. veica iespējamā servitūta ceļa apskati dabā nekustamajā īpašumā un arī vērtēja iespējamos ceļa servitūtus uz nekustamo īpašumu “EZERGAIĻI” Bunkas pagastā.

          Tika konstatēts, ka servitūta ceļš nekustamajā īpašumā “VĪKSNAS” nav identificējams.

          Apskatot pašvaldības nekustamo īpašumu “KROTES OZOLI”, kas ir blakus nekustamajam īpašumam “EZERGAIĻI”, ir iespējams identificēt vēsturisku ceļa vietu, kuru vajadzības gadījumā ir iespējams izveidot kā ceļa servitūtu.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

SNIEGT ŠĀDU VIEDOKLI:

1.Šī lēmuma pieņemšanas brīdī dabā pastāvošais ceļš nekustamajā īpašumā “VĪKSNAS” Bunkas pagastā, Priekules novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0256, atrodas zemes vienības vidusdaļā un ir mērķtiecīgi laukā ar auto iebrauktas rises, kas nav identificējams kā servitūta ceļš.

2.VZD oficiālajā vietnē www.kadastrs.lv  esošajā informācijā redzams, ka zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0256,  šobrīd  iebrauktā ceļa vietā ir bijusi neiebraukta pļava, bet vēsturiski saimniecības vajadzībām izveidojies ceļš gar fermu.

3.Šobrīd pastāv strīds par servitūta ceļu  starp nekustamā īpašumā “VĪKSNAS” Bunkas pagastā, kadastra Nr.6446 001 0256 īpašnieku un nekustamā īpašuma “EZERGAIĻI” Bunkas pagastā, kadastra Nr.6446 001 0257 īpašnieku, kura izšķiršana nav pašvaldības domes kompetencē.

4.Gadījumā, ja ir nepieciešams nodibināt ceļa servitūtu par labu nekustamajam īpašumam “EZERGAIĻI” Bunkas pagastā, kadastra Nr.6446 001 0257, tad Priekules novada pašvaldība var piedāvāt nodrošināt piekļuvi nekustamajam īpašumam “EZERGAIĻI” Bunkas pagastā, caur pašvaldībai piederošo  īpašumu “KROTES OZOLI” Bunkas pagastā, kadastra Nr. 6446 001 0425, abpusēji noslēdzot līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu un abpusēji atjaunojot un sakārtojot vēsturisko ceļa vietu, kas ir bijusi caur īpašumu “KROTES OZOLI”  uz nekustamo īpašumu “EZERGAIĻI”.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska