27.08.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.13)

27.08.2015. domes sēdes AUDIOIERAKSTS
1. Par ‘’Kārtību, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs’’

 A.Cīrulis- jautājums ir izskatīts izglītības, kultūras un sporta komitejas un finanšu komitejas sēdēs.

 

Vai ir jautājumi? Ir. Dod vārdu A.Purviņai.

A.Purviņa- kārtība attiecas uz iestāžu vadītāju un atbalsta personālu. Risks varētu būt pagarinātās dienas grupas, nav arī interešu izglītība- koriģējošā vingrošana un peldēšana, bet bez tām var iztikt.

A.Brauna- kas notiks ar bērniem, ja nebūs pagarinātās dienas grupas?

A.Purviņa- direktoriem jāskatās skolas ietvaros, lai pietiek no mērķdotācijas.

A.Brauna- 5.punktā minēts, ka pirmsskolā jābūt ne mazāk kā 10 izglītojamiem. Bet ja 9 vai 8?Izglītības likuma 17.pants nosaka, ka pašvaldībai jānodrošina

A.Purviņa- 6-gadnieki ir obligāti

A.Brauna- kā dzīvē tas strādās? Vecākiem vajadzēs pašiem vest?

A.Cīrulis- vai ir kāda skola, kur nebūs neviena grupa, ko apvienot? Kur noteikumu dēļ nevar atvērt grupu?

A.Purviņa-skolēnu brīvdienās un vasarā, ja nav bērnu skaits, jāved uz citām pirmsskolas iestādēm .Skolotāji var braukt strādāt uz ‘’Dzirnaviņām’’, lai audzinātājas var normāli aiziet atvaļinājumā .Vasarā ļoti bieži 2-6 skolēni grupās. Ikdienā visi apvienoti var darboties vienā grupā.

A.Brauna - 3 un 4 -gadniekus var apvienot?

A.Purviņa- jā, bet 5-6- gadniekiem no 9.00-12.00 jānodrošina mācību process atsevišķi

 

A.Cīrulis nolasa lēmuma projektu un aicina deputātus balsot.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt  „Kārtību, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības  izglītības iestādēs”.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Kārtība, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības iestādēs’’ uz 3 lp.(1.pielikums)

2. Par „Kārtības, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu

 A.Cīrulis-vai deputātiem ir jautājumi? Ir. Dod vārdu A.Braunai.

 

A.Brauna-15.1.4.punts-ka sasauksies ar 24.punktu? Kā tas dzīvē strādās?

A.Purviņa – 7.līdz 9.klases varēs atvērt, ja ne mazāk kā 10 skolēni. Apvienotās klases ir grūti. Sevišķi eksāmenu priekšmetos. Šie skolēni nav vairs tik mazi, lai neaizbrauktu uz citu skolu. Visās skolās nevaram nodrošināt materiāli tehnisko bāzi. Liela vēlme, lai šo kārtību apstiprinātu, lai vecāki nākošajā mācību gadā varētu zināt, kas jādara. Risks- Gramzda. 6.klasē 6 bērni. Arī Virgas un Krotes skolās būs 4 bērni. Šāds solis ir par sliktu skolotājiem- samazināsies darba slodze. Bērniem ieguvums- nebūs jāmācās apvienotās klasēs.

A.Brauna- kā tas darbosies dzīvē?

G.Ķervija- mēs bērnus vedīsim uz citu skolu. Būs pārvadājumi.

A.Cīrulis-līdz tas sāks darboties, vēl ir gads priekšā. Daudz kas var mainīties.

 

A.Cīrulis nolasa lēmuma projektu un aicina balsot.

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts Arta Brauna; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt  „Kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai”.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai’’ uz 4 lp.(2.pielikums)

3. Par „Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu”

 A.Cīrulis dod vārdu izglītības vadītājai A.Purviņai.

 

A.Purviņa- nolikumā ir izmaiņas salīdzinot ar iepriekš apstiprināto- apbalvojumi tikai par valsts līmeņa augstiem sasniegumiem.

 

A.Cīrulis nolasa lēmuma projektu un aicina balsot.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt  „Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu”.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Priekules novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums’’ uz 6 lp.(3.pielikums)

4.§ Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2015.gada septembra līdz decembrim

A.Cīrulis-  vai ir kādi jautājumi?

 Deputāti jautā kas mainījies?

A.Purviņa –atšķirīgas ir naudas summas. Mazākas. Pagājušo gadu pēc jaunā gada sākām tērēt uzkrājumu. Šogad ir liels rezerves fonds. Prognozēju, ka no janvāra skolēnu skaits būs vēl mazāks. Lai pēc jaunā gada nebūtu liels kritums, ir atstāts rezerves fonds, kuru varēs izmantot, ja mērķdotācija būs mazāka.

 

A.Cīrulis aicina deputātus balsot.

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2015.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

 

 

Darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI

EUR

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Algas fonds

Adminis-trācijai

Kopā

Priekules vidusskola

15 975

2562

18537

4372,88

22909,88

Gramzdas pamatskola

 4 385

 524

 4909

1158,03

6067,03

Kalētu pamatskola

 7 371

 908

 8279

1953,02

10232,02

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

6291

817

7108

1676,78

8784,78

Virgas pamatskola

5587

 710

6297

1485,46

7782,46

KOPĀ

 

5521

45130

10646,17

55776,17

Valsts budžetā plānots

 

 

 

56927

Rezerves fondā mēnesī 2%

 

 

1150,83

 

 

1.     Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

 

Darba samaksai vienam mēnesim

EUR

VSAOI

EUR

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

2622

632

3254

Gramzdas pamatskola

431

104

535

Kalētu pamatskola

905

218

1123

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

905

218

1123

Virgas pamatskola

776

187

963

Kopā

 

 

6998

Valsts budžetā plānots

 

 

7110

Rezerves fondā mēnesī 2%

 

 

112

 

2.     Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2015.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši:

 

Stundu skaits  nedēļā

Darba samaksai vienam mēnesim EUR

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Priekules vidusskola

41

820

1013

Gramzdas pamatskola

8

160

198

Kalētu pamatskola

15

300

371

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

13

260

321

Virgas pamatskola

12

240

297

Priekules Mūzikas un mākslas skola

5

100

124

Kopā

96

1900

2324

Valsts budžetā plānots

 

 

2350

Rezerves fonds 1,1%

 

26

 

3.     Purmsātu speciālās internātpamatskolas pedagogu darba samaksai no valsts piešķirtās mērķdotācijas no 2015.gada septembra līdz decembrim var izmantot 28 592 euro mēnesī, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 6745  euro.

4.     Mērķdotācijas apjomu, kas paredzēts piemaksām par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, aprēķināt atbilstoši MK noteikumiem papildus 1.un 2.punktā noteiktajam, šādā apjomā mēnesī:

4.1.  pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2491 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 588  euro;

4.2.   pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 177 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 42 euro;

4.3.  interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai – 85 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām-20 euro.

5.     Mērķdotācijas apjomu, kas paredzēts piemaksām par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi Purmsātu speciālajā internātpamatskolā nodarbinātajiem pedagogiem, aprēķināt atbilstoši MK noteikumiem, šādā apjomā mēnesī – pedagogu darba samaksai 393 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 93 euro.

6.      Izglītības vadītājai A.Purviņai veikt piemaksu aprēķina atbilstības kontroli, apstiprinot tarifikāciju.

Pielikumā: lēmums ‘’Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2015.gada septembra līdz decembrim’’ (4.pielikums)

 

5. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2015.gada septembrim

 A.Cīrulis-deputāti ir iepazinušies ar šo materiālu. Vai ir kādi jautājumi? Nav. Aicina balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2015.gada septembrim Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto Pielikumu.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2015.gada septembrim’’ (5.pielikums) uz 2 lp.

6. Par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

 A.Cīrulis- visi ir iepazinušies ar nosūtītajiem materiāliem. Vai ir vēl kādi jautājumi vai ieteikumi? Nav.

 

Aicina balsot.

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada teritorijas plānojumu 2015.-2026.gadam, kas sastāv no šādiem dokumentiem:

1.1. Paskaidrojuma raksts;

1.2. Vides pārskats;

1.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

1.4. Grafiskā daļa.

 

2. Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Grafisko daļu apstiprināt kā saistošos noteikumus Nr.9 ’’Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

 

3. Divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas lietvedības nodaļai nodrošināt paziņojuma par saistošo noteikumu pieņemšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Kursas Laiks” un ievietošanu pašvaldības mājaslapā internetā www.priekulesnovads.lv .

 

4. Lietvedības nodaļai nodrošināt šī lēmuma un lēmumam pievienoto dokumentu un nosūtīšanu LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

5. Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās telpiskās attīstības plānotājai nodrošināt šī lēmuma ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, ievietošanu pašvaldības mājaslapā internetā www.priekulesnovads.lv, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos.

 

6. Telpiskās attīstības plānotājai nodrošināt iespēju iepazīties ar plānošanas dokumentiem papīra formā pašvaldības telpās darba laikā.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.9  „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” .

7. Par 01.08.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/38-2010 termiņa pagarināšanu I.K. par daļu no zemes „Branči”, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Aicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 01.08.2010. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/38-2010, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un I. K., noteikto līguma termiņu uz 10 (desmit) gadiem un noteikt to līdz 2025.gada 31.augustam, pēc parāda nomaksas.

2. Noteikt nomas maksu atbilstoši 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. apakšpunktam - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.punktam- apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot attiecīgus grozījumus 01.08.2010. zemes nomas līgumā Nr.3-36/38-2010 atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. I.K.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV- 3485;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par 01.08.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/38-2010 termiņu pagarināšanu I.K. par daļu no zemes ‘’Branči’’, Virgas pag., Priekules nov., nomu (7.pielikums) uz 1 lpp.

8. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ”Dižcaunas”, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu?

 

Deputāti piekrīt.

 Uzaicina balsot.

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Dižcaunas”  8,4478 ha, kadastra apzīmējums 6498 002 0366, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības „Dižcaunas”, kadastra apzīmējums 6498 002 0366, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienību (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam. 

Lēmums izsūtāms:

2 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

1 eks. Izpilddirektoram A.Razmam.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ‘’Dižcaunas’’, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda’’ (8.pielikums) uz 1 lpp.

9. Par 01.09.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/33-2010 termiņa pagarināšanu N.S. par zemes „Pie Ķiršiem”, Virgas pag., Priekules nov., nomu

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai piekrītat balsot nenolasot lēmuma projektu? Piekrīt. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR – 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 01.09.2010. Zemes nomas līgumā Nr.3-36/33-2010, kas noslēgts starp Priekules novada pašvaldību un N.S., noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 2020.gada 31.augustam.

2. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu- noteikt gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

 3. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus 01.09.2010. zemes nomas līgumā Nr.3-36/33-2010 atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu grozījumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

5.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. N. S.,[adrese], Virgas pag., Priekules nov., LV- 3485;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par 01.09.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/33-2010 termiņa pagarināšanu N.Sudmalim par zemes ‘’Pie Ķiršiem’’, Virgas pag., Priekules nov., nomu’’ (9.pielikums) uz 1 lpp.

10. Par grozījumiem 01.03.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36/16-2012, par termiņa pagarināšanu un būvniecības atļauju SIA „LATLINA”, Virgas pagastā, Priekules novadā

 A.Cīrulis- visi ir saņēmuši un  iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Lūdzu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt sekojošus grozījumus 01.03.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36/16-2012, noslēgts ar SIA „LATLINA”:

1.1. papildināt līgumu ar 1.9. punktu – Nomnieks ir tiesīgs veikt meliorācijas sistēmas būvniecību.

1.2.  2.1. punktā nosakot līguma termiņu līdz 2024.gada 01.martam.

1.3. papildināt līgumu ar 4.2.3. punktu – vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

2. Uzdot zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot attiecīgus grozījumus 01.03.2012. zemes nomas līgumā Nr. 3-36/16-2012 atbilstoši šim lēmumam.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. SIA „LATLINA”, Jaunatnes iela 14-29, Grobiņa, Grobiņas nov., LV 3430;

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par grozījumiem 01.03.2012.zemes nomas līgumā Nr.3-36/16-2012, par termiņa pagarināšanu un būvniecības atļauju SIA ‘’LATLINA’’, Virgas pagastā, Priekules novadā’’ (10.pielikums) uz 1 lpp.

 

11. Par zemes nomas tiesību pirmstermiņa izbeigšanu A.S.Z. par zemes „Gudēni” Kalētu pag., nomu un zemes nomas līguma slēgšanu ar I.T.

 A.Cīrulis- esam saņēmuši un iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izbeigt ar 2015.gada 30.augustu zemes nomas tiesības A. S. Z., personas kods [:], uz zemi „Gudēni” 0,4709 ha, kadastra apzīmējums 6464 001 0077, Kalētu pag., Priekules nov.

2. Slēgt ar 2015.gada 01.septembri, zemes nomas līgumu  ar I.T. (bija B.), personas kods [:], par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Gudēni” 0,4709 ha platībā (zemes platība var tikt precizēta pēc instrumentālās uzmērīšanas), kadastra apzīmējums 6464 001 0077, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu ēku uzturēšanai, saskaņā ar lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.

3. Noteikt:

3.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.07.2025.

3.2. gada nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot attiecīgus grozījumus 21.04.2015. Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/.51 un zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”  11. punktu- ja ēkas (būves) īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Zemes lietu speciālistei M.Kokovihinai;

1 eks. I.T.,[adrese], Liepāja, LV-3405.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par zemes nomas tiesību pirmstermiņa izbeigšanu A.S.Z. par zemes ‘’Gudēņi’’, Kalētu pag., nomu un zemes nomas līguma slēgšanu ar I.T. (11.pielikums) uz 2 lp.

 

12. Par „Krasta iela 3” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu S.A.

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.                         Noslēgt  nomas līgumu ar S. A., personas kods [:], [adrese] , Bunka , Bunkas pagasts, Priekules nov.,  nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu (kūti), ēkā „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0240 001 25.1 m2 nomu (skat. 12.pielikumā  izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar zaļu līniju ) saimnieciskās darbības  vajadzībām, nosakot:

2.                         Noteikt nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.                         Nomas termiņu no 2015.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam. 

4.                         Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.                         Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

1 eks.   Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. S. A. dzīvojošai : [adrese], Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par ‘’Krasta iela 3’’, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu S.A.’’ (12.pielikums) uz 2 lp.

13. Par nedzīvojamās telpas nomu „Dzirnavu iela 4”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, Ļ. L.

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.                         Noslēgt ar Ļ. L.,[adrese] , Bunka , Bunkas pagasts, Priekules nov., nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpas, ēkā „Dzirnavas 4”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0236 002 20.0 m2 nomu (skat. pielikumā  izkopējumu, telpa iezīmēta ar zaļu līniju ) saimnieciskās darbības  vajadzībām, nosakot:

2.                         Noteikt nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.                         Noteikt nomas termiņu no 2015.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam. 

4.                         Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.                         Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

 1 eks.   Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

 1 eks. Ļ.L. dzīvojošai[adrese], Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

 1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nedzīvojamās telpas nomu ‘’Dzirnavu iela 4’’, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, Ļ. L.’’ (13.pielikums) uz 2 lp.

14. Par „Krasta iela 3” , Bunka , Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu R.R.

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.                         Noslēgt ar R. R. personas kods [:],[adrese] , Bunka , Bunkas pagasts, Priekules nov., nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpas, ēkā „Krasta iela 3”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0240 001 16.0 m2 nomu (skat. pielikumā  izkopējumu no ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas, telpa iezīmēta ar zaļu līniju ) saimnieciskās darbības  vajadzībām, nosakot:

2.                         Noteikt nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3.                         Noteikt nomas termiņu no 2015.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam. 

4.                         Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5.                         Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

Lēmums izsūtāms:

 1 eks.   Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei;

1 eks. R. R. dzīvojošam [adrese], Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446;

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par ‘’Krasta iela 3’’, Bunka, Bunkas pag., Priekules novadā nedzīvojamo telpu nomu R.R. (14.pielikums) uz 2 lp.

15. Par nedzīvojamo telpu „Dzirnavu ielā 4” , Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu E.D.

 A.Cīrulis- Jautājums tika izskatīts tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē. Tika pieņemts lēmums zemes lietu speciālistei I.Lācītei veikt lēmumā precizējumus un izskatīt 27.augusta domes sēdē. Precizētais lēmuma projekts nav iesniegts, tādēļ ierosinu šo jautājumu neizskatīt.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

     Neizskatīt jautājumu ‘’Par dzīvojamo telpu ‘’Dzirnavu ielā 4’’, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu E.D.’’.

 

16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Melvagi”, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanai

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma „Melvagi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ar kadastra Nr.6446 007 0071 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0071 sadalīšanu (zemes robežu plāns 2.pielikums ).

2.Apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus  (1.pielikums )

3.Plānotajam atdalāmajam zemesgabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukums – „Bitenieki”, Bunkas pagasts, Priekules novads.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma ‘’Melvagi’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanai ‘’ ar pielikumiem (nosacījumi zemes ierīcības projektam un robežu plāns) kopā uz 3 lapām  (15.pielikums).

 

17. Par nekustamā īpašuma „ Cērpi ” , Krote, Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Cērpi”, kadastra Nr.6446 001 0152, Krote, Bunkas pag., Priekules nov.,  2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446 001 0152 un 3.zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0210, saskaņā ar pielikumu- zemes robežu skici.
  2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0152 piešķirt nosaukumu „Akoti” , noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101 un adresi : „Akoti”, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads
  3. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0210 piešķirt nosaukumu „Jauncērpi”, noteikt NĪLM-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101
  4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0127 atstāt nosaukumu „Cērpi”.
  5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai:  Graudu iela27/29 Liepāja LV-3401;

1 eks. Zemes lietu speciālistei I.Lācītei;

1 eks. N. Š. :[adrese], Liepāja, LV-3414;

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma ‘’Cērpi’’, Krote, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu’’  (16.pielikums) uz 3 lp.

 

 

18. Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai „Joguļi” Priekules pag., Priekules nov.

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt nosaukumu ‘’JOGUĻI’’zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0096 4,68 ha platībā, Priekules pag. Priekules nov.

2. Zemes vienībai „Joguļi”, Priekules pag., Priekules nov. noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101.

           

Lēmums izsūtāms:

1 eks. T. B.

1 eks.Guntai Briekmanei

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienībai ‘’Joguļi’’ Priekules pag., Priekules nov.  (17.pielikums) uz 1 lp.

19. Par nekustamā īpašuma „Upes” sadalīšanu Gramzdas pag. Priekules novadā un jauna nosaukuma „Mežupes ” piešķiršanu

 A.Cīrulis- esam iepazinušies ar lēmuma projektu. Vai varam balsot nenolasot lēmuma projektu? Varam. Uzaicinu balsot.

 

 

Atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Sadalīt nekustamo īpašumu „Upes”,  16,45 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6458 003 0213 , kas atrodas Gramzdas pagastā Priekules novadā.

2. No nekustamā īpašuma „Upes ”, Gramzdas pagastā, Priekules nov. atdalīt zemes vienību ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0213 4,94 ha platībā.

3.Atdalītajai zemes vienībai atstāt nosaukumu „Upes”, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

4.Palikušajai zemes vienībai mainīt  nosaukumu no „Upes” uz „Mežupes”un atstāt spēkā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

5.Atstāt bez ievērības R. B. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā 23.07.2015. ar Nr.2.1.4/1381 par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0194 sadalīšanu.

6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. R. B.

          1 eks.Guntai Briekmanei

 

Pielikumā: lēmums ‘’Par nekustamā īpašuma ‘’Upes’’ sadalīšanu Gramzdas pag., Priekules novadā un jauna nosaukuma ‘’Mežupes’’ piešķiršanu (18.pielikums) uz 3 lp.