28.11.2013. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 9)

1. § Par saistošo noteikumu „Grozījumi Priekules novada domes 2009.gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr.10 „Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu un „Euro ieviešanas kārtības likuma” 31.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu Nr.16 ‘’Grozījumi Priekules novada domes 2009.gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr.10 „Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”’’.

 

2.      Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

 

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedības nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.16 ‘’Grozījumi Priekules novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.10 ‘’Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība’’’’ uz 1 lp.

 

 

2.§ Par saistošo noteikumu „Grozījumi Priekules novada domes 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un „Euro ieviešanas kārtības likuma” 31.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu Nr. 17 „Grozījumi Priekules novada domes 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā”.

 

2.      Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

 

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedības nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.17 ‘’Grozījumi Priekules novada domes 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem Priekules novadā’’’’ uz 2 lp.

 

3.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā’’

 Pamatojoties uz  Euro ieviešanas kārtības likuma 31., 32.pantu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu Nr.18. „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumosNr.2 „Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā”.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības sekretārei triju dienu laikā pēc šo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

3.      Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

4.      Saistošos noteikumus publicēt laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.18 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ‘’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā’’’’ uz 1 lp.

 

 

4.§ Par saistošo noteikumu „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2009. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par pašvaldības nodevām Priekules novadā”’’ apstiprināšanu

 Atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu Nr.19 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par pašvaldības nodevām Priekules novadā”’’.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.19 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 ‘’Par pašvaldības nodevām Priekules novadā’’’’ uz 3 lp.

 

5.§ Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2010. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par būvnodevām par būvatļaujas saņemšanu Priekules novadā”” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 15.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 10.punktu un Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par būvnodevām par būvatļaujas saņemšanu Priekules novadā””.

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.20 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 ‘’Par būvnodevām par būvatļaujas saņemšanu Priekules novadā’’’’ uz 2 lp., paskaidrojuma raksts uz 1 lp.

 

 

6. § Par grozījumu Priekules novada domes 2012. gada 24.maija (sēdes prot. Nr.6, 1.§) saistošajos noteikumos Nr.7 „Koku ciršanas noteikumi”’’ apstiprināšanu

 2012.gada 24.maijā Priekules novada dome apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.7 „Koku ciršanas noteikumi” (turpmāk tekstā „noteikumi”).

Līdz ar pāreju uz vienoto ES valūtu nepieciešams veikt izmaiņas „Koku ciršanas noteikumu” Pielikumā Nr. 2.cenu apzīmējumam lietojot apzīmējumu EUR.

Pamatojoties uz „EURO ieviešanas kārtības likuma” 31.panta ceturto daļu un 31.panta trešo daļu,  atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt grozījumus Priekules novada domes 2012.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.7 „Koku ciršanas noteikumi”’’ pielikumā Nr.2, izsakot to jaunā redakcijā.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

 

 

Pielikumā : saistošie noteikumi Nr.21 ‘’Grozījumi Priekules novada domes 2012.gada 24.maija (sēdes prot.Nr.6,1.§) saistošajos noteikumos Nr.7 ‘’Koku ciršanas noteikumi’’ 2.pielikumā.

 

7.§ Par Priekules novada pašvaldības nolikuma „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada pašvaldībā” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41 panta 1.daļas 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības nolikumu „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada pašvaldībā”

 

 1. Noteikt, ka nolikums „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada pašvaldībā” stājas spēkā ar 2013. gada 1. decembrī (nolikums pielikumā).

 

 1. Atzīt par spēku zaudējušu ar 2013. gada 1. decembri 27.08.2009. Priekules novada domes nolikuma „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada pašvaldībā” (prot Nr. 6, 15 §).

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības nolikums ‘’Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada pašvaldībā’’ uz 104 lp.

8.§ Par vecāku līdzfinansējumu Priekules novada Mūzikas un mākslas skolās

 2013.gada 15.novembrī ir saņemts Priekules Mūzikas un mākslas direktores I. Rubezes iesniegums par vecāku līdzfinansējuma noteikšanu no 2014.gada 1.janvāra. Skolas direktore ierosina noteikt vecāku līdzfinansējumu 8.50 euro par vienu bērnu.

            2013.gada 15.novembrī ir saņemts Kalētu Mūzikas un mākslas direktores O. Mauerzakas iesniegums par vecāku līdzfinansējuma noteikšanu no 2014.gada 1.janvāra. Skolas direktore ierosina noteikt vecāku līdzfinansējumu 7.00 euro par vienu bērnu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt vecāku līdzfinansējumu Priekules Mūzikas un mākslas skolā no 2014.gada 1.janvāra 8.50 euro par vienu bērnu mēnesī.

2.      Apstiprināt vecāku līdzfinansējumu Kalētu Mūzikas un mākslas skolā no 2014.gada 1.janvāra 7.00 euro par vienu bērnu mēnesī.

3.      Par lēmuma izpildi atbild:

3.1.Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktore I. Rubeze.

3.2.Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktore O. Mauerzaka

9.§ Par ‘’Noteikumu par kārtību, kādā piedāvājamas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas” apstiprināšanu

 1. 2013.gada17.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājas G.Ķervijas iesniegums ar lūgumu apstiprināt kārtību, kādā piedāvājamas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas.

 Jautājumus, kas saistīti ar dzīvojamo telpu īri, izskatīšanai domes sēdē sagatavo Veselības un sociālo jautājumu komiteja kopīgi ar pašvaldības speciālistiem.        

2. Priekules novada dome uzskata, ka jautājumus, kas saistīti dzīvojamo telpu īres tiesību piešķiršanu Veselības un sociālo jautājumu komiteja var izlemt komitejas sēdē un šo jautājumu virzīšana uz domes sēdi nav nepieciešama, lai pārāk nenoslogotu domes sēžu darbu.

Likuma „Par pašvaldībām” 50.pants nosaka:

50. pants. Dome no domes deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas, kuras:

1) sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē;

2) sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē;

3) pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu;

4) izskata pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz tos finanšu komitejai;

5) apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes;

6) veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 50.panta, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt „Noteikumus par kārtību, kādā piedāvājamas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas ”(noteikumi pielikumā).
 2. Noteikt, ka „Noteikumi par kārtību, kādā piedāvājamas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas” stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības ‘’Noteikumi par kārtību, kādā piedāvājamas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas’’ uz 2lp.

 

 

10.§ Par Priekules novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu

 Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkta,  61.panta trešās daļas un Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikuma” 12.2.punkta, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.       Apstiprināt Priekules novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu (pielikumā).

2.       Priekules novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.

      Pielikumā: Priekules novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums uz 3 lp.

 

11.§ Par Priekules novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  24.punktu un Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” 12.2.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

                                        

1. Izveidot Priekules novada pašvaldības Administratīvo komisiju 7 locekļu sastāvā.

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības Administratīvo komisiju šādā sastāvā:

2.1. Ināra Avotiņa komisijas priekšsēdētāja;

2.2. Ruta Balode

2.3. Agrita Driviņa

2.4. Augustins Eidejus

2.5. Gunta Jonauska

2.6. Dace Putniņa

2.7. Dace Vanaga

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

 

 

 

12.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. V. par nekustamo īpašumu GALVENĀ IELA 18, Priekulē, Priekules novadā

 2013.gada 15. novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes I. Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. V.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

 1. Nekustamais īpašums GALVENĀ IELA 18, Priekulē, Priekules novadā (kadastra Nr.6415 003 0136) pieder A.V., personas kods [:], deklarētā dzīvesvietas adrese [adrese] Liepāja, LV-3407. Īpašumtiesības reģistrētas Zemesgrāmatas nodalījumā ar folija Nr. 169.       

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (1450 m2), dzīvojamās ēkas (235,7 m2) un šķūņa (32,5 m2).

 1. Par laika periodu 01.01.2009. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
 2. 2013.gada 28.novembrī nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu GALVENĀ IELA 18, Priekulē, Priekules novadā (personīgā konta Nr.1786) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 42,51;

nokavējuma nauda –                                       Ls 14,92

KOPĀ                                                                        Ls 57,43

 

un parāds par ēku īpašumu GALVENĀ IELA 18, Priekulē, Priekules novadā (personīgā konta Nr.16877):

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 4,08

nokavējuma nauda –                                       Ls 1,19

KOPĀ                                                                        Ls 5,27

 

 1. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu GALVENĀ IELA 18, Priekulē, Priekules novadā ir veikts 2008.gada 15.maijā Ls 4,11 apmērā.
 2. 2013.gada 13.augustā A. V. uz viņa deklarēto dzīvesvietu [adrese], Liepāja, LV-3407 tika nosūtīts atgādinājums (vēstule Nr.3-06/757 no 08.08.2012.) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds un lūgums to samaksāt līdz 2013.gada 20.augustam. 16.09.2013. vēstule tika atgriezta atpakaļ, jo adresāts nebija sastopams.
 3. 2013.gada 7.augustā no zvērinātas tiesu izpildītājas A. Gesleres saņemta vēstule (reģ.Nr.3-06/618 no 07.08.2013.) ar informāciju, ka Liepājas tiesa 15.03.2013. izdevusi izpildu rakstu Nr.C20-4242/10 un tiek vērsta piedziņa uz A.V. piederošo īpašumu Galvenā iela 18, Priekulē, Priekules novadā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no A. V., personas kods [:], dzīvesvietas adrese [adrese], Liepājā, LV-3407nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu GALVENĀ IELA 18, Priekulē, Priekules novadā par laiku no 01.01.2009., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 46,59;

nokavējuma nauda –                                       Ls 16,11;

KOPĀ                                                                        Ls 62,70

(Sešdesmit divi lati, 70 santīmi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451

 

 1. Lēmums nosūtāms:

- A. V., [adrese], Liepājā, LV-3407;

- Priekules novada pašvaldības juristei I. Avotiņai;

- Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2013.gada 28.decembrim.
 2. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2014.gada 13.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.
 3. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.
 4. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no P. Z. par nekustamo īpašumu ZUŠI, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 2013.gada 15. novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes I. Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no P. Z.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

 1. Nekustamais īpašums ZUŠI, Kalētu pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6464 004 0143) pieder P. Z., dzimis 1914.gada 5.jūnijā, deklarētā dzīvesvietas adrese [adrese], Amerikas Savienotās Valstis.

Ar Kalētu pagasta zemes komisijas 1997.gada 20.marta lēmumu Nr.27 P. Z. atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi „Zuši” 24,0 ha platībā. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības. Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā.

 1. Par laika periodu 01.01.2009. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
 2. 2013.gada 28.novembrī nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu ZUŠI, Kalētu pagastā, Priekules novadā (personīgā konta Nr.8033) ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 1118,43;

nokavējuma nauda –                                       Ls 317,41;

KOPĀ                                                                        Ls 1435,84

 

 1. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu ZUŠI, Kalētu pagastā, Priekules novadā ir veikts 2008.gada 12.jūnijā Ls 26,43 apmērā.

 

 1. 2013.gada 30.septembrī P. Z. uz viņa deklarēto dzīvesvietu [adrese], Amerikas Savienotās Valstis tika nosūtīts atgādinājums (vēstule Nr.3-06/982 no 26.06.2012.) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds un lūgums to samaksāt līdz 2013.gada 31.oktobrim. 2013.gada 28.oktobrī vēstule tika atgriezta atpakaļ, jo šāda adrese neeksistē.

 

Identisks atgādinājums 2013.gada 30.septembrī tika nosūtīts uz P. Z. norādīto pasta adresi [adrese], Amerikas Savienotās Valstis.

Līdz pat 2013.gada 28.novembrim parāds nav samaksāts un nav arī jebkādā veidā atbildēts uz nosūtīto vēstuli.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no P. Z. (P. Z.), dzimuša 1914.gada 5.jūnijā, deklarētā dzīvesvietas adrese [adrese], Amerikas Savienotās Valstisnekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ZUŠI, Kalētu pagastā, Priekules novadā par laiku no 01.01.2009., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 1118,43;

nokavējuma nauda –                                       Ls 317,41;

KOPĀ                                                                        Ls 1435,84

(Viens tūkstotis četri simti trīsdesmit pieci lati, 84 santīmi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451
 2. Lēmums nosūtāms:

- P. Z. uz viņa deklarēto dzīvesvietu [adrese], Amerikas Savienotās Valstis un pasta adresi [adrese], Amerikas Savienotās Valstis;

- Priekules novada pašvaldības juristei I. Avotiņai;

- Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2013.gada 28.decembrim.
 2. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2014.gada 13.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.
 3. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.
 4. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

14.§ Par īres līguma izbeigšanu un īres parāda piedziņu no A. R.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes I. S.okolovskas iesniegums ar lūgumu lauzt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. R. par dzīvokļa „Ustupi” dz.2, Priekules pagastā īri un izskatīt jautājumu par prasības iesniegšanu tiesā par īres parāda piedziņu.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

1.      Starp Priekules pagasta pašvaldību un A. R., personas kods [:], 2008.gada 1.janvārī noslēgts „Dzīvojamās telpas īres līgums” par dzīvokļa „Ustupi” – 2, Priekules pagastā īri. Faktiski A.R. minētajā dzīvoklī dzīvo no 1997.gada.

2.      Īrnieks A.R. nav izpildījis augstāk minētā līguma nosacījumus – nav pilnībā norēķinājies par īres maksu, tāpēc izveidojies parāds Ls 308,44 apmērā par laiku 01.07.2003. – 30.11.2013.

Līdz 31.07.2012. īres maksa par minēto dzīvokli bija 2,27 Ls/mēnesī, no 01.08.2012. – 3,89 Ls/ mēnesī.

3.      Dzīvokļa „Ustupi” - 2, Priekules pagastā kopējā platība ir 32,4 m2, tajā ir viena istaba, krāsns apkure, ūdens pieejams akā.

4.      Pēdējais maksājums no A.R. Ls 20,00 apmērā saņemts 2011. gada 11.augustā.

5.      19.05.2012. A.R. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/721 no 17.05.2012.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 31.05.2012. labprātīgi samaksāt.

31.08.2012. A.R. tika nosūtīta vēstule (Nr.3-06/1106 no 30.08.2012.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 30.09.2012. labprātīgi samaksāt.

 

06.09.2013. A.R. tika nosūtīts brīdinājums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu (Nr.3-06/857 no 02.09.2013.), kurā atgādināts par īres parāda esamību, aicinājums to līdz 02.10.2013. samaksāt un brīdinājums, ka nesamaksāšanas gadījumā, īres līgums tiks lauzts. Vēstuli 10.10.2013. VAS Latvijas Pasts atgrieza atpakaļ, jo adresāts nav sastopams un nav atsaucies aicinājumam saņemt sūtījumu.

 

Līdz pat 30.11.2013. A.R. īres maksas parādu nav samaksājis un nav arī jebkādā veidā atbildējis uz nosūtītajām vēstulēm.

 

6.      Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem A.R. deklarētā dzīvesvieta laikā 29.09.1997. – 02.04.2012. bija [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā.

03.04.2012. A.R. savu dzīvesvietu deklarējis [adrese], Aizputē, Aizputes novadā.

7. 2013.gada 7. oktobrī Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis un Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājs Edgars Rubezis apsekoja minēto dzīvokli un konstatēja, ka tajā neviens nedzīvo. Arī kaimiņi apliecinājuši, ka īrnieks A.R. dzīvoklī nav redzēts vairākus mēnešus. Par augstāk minēto sastādīts apsekošanas akts no 07.10.2013.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma, „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, otrās daļas 3., 4. un 6.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu, Civilprocesa likuma 41.panta 1.daļu un Finanšu komitejas 21.11.2013. lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Ar 01.12.2013. izbeigt „Dzīvojamās telpas īres līgumu” no 01.01.2008. ar A. R. par dzīvokli „Ustupi” - 2, Priekules pagastā, Priekules novadā.

 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres parāda piedziņu no A. R., personas kods [:], dzīvojoša [adrese], Aizputē, Aizputes novadā, par dzīvokli „Ustupi” - 3, Priekules pagastā, Priekules novadā Ls 308,44 (Trīs simti astoņi lati, 44 santīmi) apmērā par laiku 01.07.2003. – 30.11.2013.

2.      Uzdot Priekules novada domes juristei I. Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

3.      Lēmums nosūtāms:

-          A. R., [adrese], Aizputē, Aizputes novadā, LV 3456;

-          Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājam Edgaram Rubezim;

-          Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai;

-          Priekules novada domes finanšu nodaļai.

 

4.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli - Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

15.§ Par īres līguma izbeigšanu un īres parāda piedziņu no V. U.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes I. Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lauzt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V. U. par dzīvokļa „Ustupi” dz.3, Priekules pagastā īri un izskatīt jautājumu par prasības iesniegšanu tiesā par īres parāda piedziņu.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1. Starp Priekules pagasta padomi un V. U., personas kods [:], 2000.gada 3.janvārī noslēgts „Dzīvojamās telpas īres līgums” par dzīvokļa „Ustupi” – 3, Priekules pagastā īri. Faktiski V.U. minētajā dzīvoklī dzīvo no 1997.gada.

1.Īrnieks V. U. nav izpildījis augstāk minētā līguma nosacījumus – nav pilnībā norēķinājies par īres maksu, tāpēc izveidojies parāds Ls 160,74 apmērā par laiku 01.07.2008. – 30.11.2013.

Līdz 31.07.2012. īres maksa par minēto dzīvokli bija 1,83 Ls/mēnesī, no 01.08.2012. – 3,13 Ls/ mēnesī.

2.      Dzīvokļa „Ustupi” - 3., Priekules pagastā kopējā platība ir 26,1 m2, tajā ir viena istaba, krāsns apkure, ūdens pieejams akā.

3.      Pēdējais maksājums no V.U. Ls 45,00 apmērā saņemts 2010. gada 22.novembrī.

4.      19.05.2012. V.U. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/720 no 17.05.2012.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 31.05.2012. labprātīgi samaksāt.

 

31.08.2012. V.U. tika nosūtīts brīdinājums (Nr.3-06/1107 no 30.08.2012.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 30.09.2012. labprātīgi samaksāt.

06.09.2013. V.U. tika nosūtīts brīdinājums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu (Nr.3-06/858 no 04.09.2013.), kurā atgādināts par īres parāda esamību, aicinājums to līdz 04.10.2013. samaksāt un brīdinājums, ka nesamaksāšanas gadījumā, īres līgums tiks lauzts.

Līdz pat 31.10.2013. V.U. īres maksas parādu nav samaksājis un nav arī jebkādā veidā atbildējis uz nosūtītajām vēstulēm.

5.      Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem V.U. deklarētā dzīvesvieta laikā 29.09.1997. – 06.06.2013. bija [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā.

07.06.2013. V.U. savu dzīvesvietu deklarējis [adrese], Aizputē, Aizputes novadā.

6.      2013.gada 7.oktobrī Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis un Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājs Edgars Rubezis apsekoja minēto dzīvokli un konstatēja, ka tajā neviens nedzīvo. Arī kaimiņi apliecinājuši, ka īrnieks V.U. dzīvoklī nav redzēts vairākus mēnešus. Par augstāk minēto sastādīts apsekošanas akts no 07.10.2013.

 

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, otrās daļas 3. un 6.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu, Civilprocesa likuma 41.panta 1.daļu un finanšu komitejas 21.11.2013. lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Ar 01.12.2013. izbeigt „Dzīvojamās telpas īres līgumu” no 03.01.2000. ar V. U. par dzīvokli „Ustupi” - 3, Priekules pagastā, Priekules novadā.

2.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres parāda piedziņu no V. U., personas kods [:], dzīvojoša [adrese], Aizputē, Aizputes novadā, par dzīvokli „Ustupi” - 3, Priekules pagastā, Priekules novadā Ls 160,74 (Viens simts sešdesmit lati, 74 santīmi) apmērā par laiku 01.07.2008. – 30.11.2013..

3.      Uzdot Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

4.                  Lēmums nosūtāms:

-          V. U., [adrese], Aizputē, Aizputes novadā, LV 3456;

-          Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājam Edgaram Rubezim;

-          Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai;

-          Priekules novada domes finanšu nodaļai.

 

5.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli - Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

16.§ Par īres līguma izbeigšanu un īres maksas un komunālo pakalpojumu maksas parāda piedziņu no G. L.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lauzt dzīvojamās telpas īres līgumu ar G. L. par dzīvokļa „Lielās Gobas” dz.6, Priekules pagastā īri un izskatīt jautājumu par prasības iesniegšanu tiesā par īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu piedziņu.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 1. Starp Priekules pagasta padomi, Priekules pagasta pašvaldību un Priekules novada domi un G. L., personas kods [:], par dzīvokli „Lielās Gobas” dz.6, Priekules pagastā noslēgti sekojoši līgumi:

-          „Dzīvojamās telpas īres līgums” no 1997.gada 26.novembra;

-          „Dzīvojamās telpas īres līgums” no 2008.gada 7.janvāra;

-          „Līgums Nr.8-2 G/PP/47 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” no 2010.gada 29.oktobra;

-          „Līgums Nr.8-2.Ū/PP/121 par ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanu” no 2010.gada 29.oktobra;

-          „Līgums Nr. 8-2.K/PP/43 par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu” no 2012.gada 30.marta.

 1. Īrnieks G. L. nav izpildījis augstāk minēto līgumu nosacījumus – nav pilnībā norēķinājies par īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds Ls 510,46 apmērā par laiku 01.01.2005. – 30.11.2013.

3.      Dzīvokļa „Lielās Gobas” dz.6, Priekules pagastā kopējā platība ir 47,7 m2, tajā ir divas istabas, krāsns apkure, ūdensvads, kanalizācija.

4.      Šobrīd ikmēneša maksājums par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem minētajā dzīvoklī ir Ls 10,28.

5.      Pēdējais maksājums no G.L. Ls 20,94 apmērā saņemts 26.07.2012.

6.      19.05.2012. G.L. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/715 no 17.05.2012.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 31.05.2012. labprātīgi samaksāt vai noslēgt vienošanos par parāda samaksas kārtību.

7.      31.05.2012. īrnieks noslēdza „Vienošanos par parāda samaksu Nr.8-4/34” un apņēmās, sākot no 30.06.2013. ik mēnesi samaksāt Ls 14,48 īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda segšanai.

Tā kā G.L. minēto vienošanos neizpildīja, viņam tika nosūtīts tālāk minētais brīdinājums.

8.      15.11.2012. G.L. tika nosūtīts brīdinājums (Nr.3-06/1443 no 14.11.2012.) ar informāciju par parāda esamību un aicinājums to līdz 30.11.2012. labprātīgi samaksāt.

9.      29.11.2012. Priekules novada pašvaldībā tika saņemts G.L. iesniegums ar lūgumu uz pusi samazināt summu Ls 14,48 apmērā, kas ik mēnesi maksājama īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda segšanai saskaņā ar 31.05.2012. noslēgto „Vienošanos par parāda samaksu Nr.8-4/34”. Lūgums pamatots ar uzturlīdzekļu piedziņas procesa veikšanu pret G.L.. Iesniegumā G.L. apliecina, ka ik mēnesi gatavs maksāt Ls 7,24 parāda segšanai un Ls 10,28 kārtējo īres un komunālo pakalpojumu maksājumu segšanai.

G.L. sniegtajā atbildē tika norādīts, ka nav pamata veikt izmaiņas vienošanās nosacījumos, jo viņš nav godprātīgi pildījis šo vienošanos. Tika izteikts aicinājums turpmāk veikt maksājumus saskaņā ar vienošanos.

10. Kopš 26.07.2012. no G. L. netika saņemts neviens maksājums par īri un komunālajiem pakalpojumiem, tāpēc viņam tika nosūtīti tālāk minētie atgādinājumi un brīdinājumi.

17.07.2013. G.L. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/5 no 15.07.2013.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 15.08.2013. labprātīgi samaksāt.

21.08.2013. G.L. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/15 no 19.08.2013.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 06.09.2013. labprātīgi samaksāt.

13.09.2013. G.L. tika nosūtīts brīdinājums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu (Nr.3-06/885 no 11.09.2013.), informācija par parāda esamību un aicinājums līdz 11.10.2013. to samaksāt.

Līdz pat 28.11.2013. G. L. īres maksas parādu nav samaksājis un nav arī jebkādā veidā atbildējis uz nosūtītajām vēstulēm.

 

            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma, „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, otrās daļas 3., 4. un 6.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu, Civilprocesa likuma 41.panta 1.daļu un Finanšu komitejas 21.11.2013. lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

                                                                                                                 

1.      Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres parāda piedziņu no G. L., personas kods [:], par dzīvokli „Lielās Gobas” dz.6, Priekules pagastā, Priekules novadā Ls 510,46 (Pieci simti desmit lati, 46 santīmi) apmērā.

2.      Uzdot Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

3.      Lēmums nosūtāms:

G. L., [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā;

Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājam Edgaram Rubezim;

Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai;

Priekules novada domes finanšu nodaļai.

4.   Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli - Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

 

17.§ Par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no V. K.

 2013.gada 13.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu no V. K.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

1. Starp Priekules pagasta padomi, Priekules novada domi un V. K., personas kods [:], noslēgti sekojoši līgumu:

-          1998.gada 26.maijā „Dzīvojamās telpas īres līgums” par dzīvokli Nākotnes ielā 10. – 5., Kalneniekos, Priekules pagastā;

-          2010.gada 1.martā „Līgums Nr.8-2.G/PP/15 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”;

-          2010.gada 1.martā „Līgums Nr.8-2.Ū/PP/26 par ūdensapgādes pakalpojumu izmantošanu”;

-          2012.gada 1.martā „Līgums Nr.8-2.K/PP/13 par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu”.

2.Īrnieks V.K. nav izpildījis augstāk minēto līgumu nosacījumus – nav pilnībā norēķinājies par īres maksu un saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, tāpēc izveidojies parāds Ls 267,57 apmērā.

      Parāds sastāv no:  

-     īres maksa 01.08.2011. – 31.10.2013. Ls 213,55;

-          atkritumu apsaimniekošana 01.03.2010. – 31.10.2013. Ls 42,67;

-          ūdens apgāde līdz 30.04.2012. Ls 11,35.

 

1. Dzīvokļa Nākotnes ielā 10. - 5., Priekules pagastā kopējā platība ir 61,27 m2, tajā ir trīs istabas, krāsns apkure.

2.       2012.gada 12.oktobrī V.K. noslēdza „Vienošanos par parāda samaksu Nr.8-4/40” un apņēmās katru mēnesi samaksāt vismaz Ls 30,00, lai segtu tekošos īres un komunālo pakalpojumu maksājumus un tobrīd esošo parādu Ls 240,53.

      Šo vienošanos V.K. nav pilnībā izpildījis, jo laikā 31.10.2012. – 31.10.2013. bija jāsamaksā vismaz Ls 390,00, bet faktiski ir samaksāti Ls 130,00.

3.       Pēdējais maksājums no V.K. Ls 80,00 apmērā saņemts 2013. gada 24.aprīlī.

4.       2012.gada 19.maijā V.K. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/718 no 17.05.2012.) par parāda esamību un aicinājums to līdz 2012.gada 31.maijam labprātīgi samaksāt vai noslēgt vienošanos par parāda samaksu.

Tā kā V.K. neatsaucās uz 2012.gada 19.maijā nosūtīto atgādinājumu, 2012.gada 31.augustā viņam tika nosūtīts brīdinājums (Nr.3-06/1108 no 30.08.2012.), ka tiks uzsākta parāda piedziņas procedūra, ja parāds netiks samaksāts līdz 2012.gada 30.septembrim.

V.K. 2012.gada 12.oktobrī noslēdza vienošanos par parāda samaksu.

Lai atgādinātu V.K. par parādu un to, ka nav izpildīti parāda samaksas vienošanās nosacījumi, 2013.gada 3.septembrī tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/22 no 26.08.2013.) par parāda esamību un aicinājums to samaksāt līdz 2013.gada 20.septembrim.

Līdz pat 2013.gada 31.oktobrim samaksa nav veikta.

5.       Ikmēneša maksājums par īri un komunālajiem pakalpojumiem minētajā dzīvoklī ir sekojošs:

-          īres maksa Ls 11,03;

-          atkritumu izvešana (1 cilvēkam) Ls 1,05;

-          Kopā mēnesī Ls 12,08.

Ūdens patēriņa un kanalizācijas apsaimniekošanas uzskaite notiek ar ūdens skaitītājiem. Jānorēķinās ik mēnesi par faktiski patērēto daudzumu.

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, otrās daļas 3. un 6.punktu, Civilprocesa likuma 41.panta 1.daļu un Finanšu komitejas 21.11.2013. lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par īres un komunālo maksājumu parāda piedziņu no V. K., personas kods [:], dzīvojoša [adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā, par dzīvokli Nākotnes ielā 10-5, Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā Ls 267,57 (Divi simti sešdesmit septiņi lati, 57 santīmi) apmērā.

1.      Uzdot Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai sagatavot prasības pieteikumu tiesai un divu mēnešu laikā no šī lēmuma stāšanās spēkā iesniegt to tiesā.

2.      Lēmums nosūtāms:

V. K., [adrese], Kalneniekos, Priekules pagastā, Priekules novadā;

Priekules pagasta saimniecības daļas vadītājam Edgaram Rubezim;

Priekules novada domes juristei Inārai Avotiņai;

Priekules novada domes finanšu nodaļai.

       3. Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

 

18.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Niedres & KO” par nekustamajiem īpašumiem DOBELES DĪĶIS, Priekules pagastā, Priekules novadā, BĒRZU IELA 1, Priekulē, Priekules novadā un ZVIEDRU VĀRTI 1, Priekulē, Priekules novadā.

 13.11.2013. Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „Niedres & KO”.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

1. Nekustamais īpašums DOBELES DĪĶIS, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6482 003 0052) pieder SIA „Niedres & KO”, Reģ.Nr.42103045327. To apliecina 07.05.2008. ieraksts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000195290.

Nekustamais īpašums sastāv no lauksaimniecības zemes gabala, kura kopējā platība ir 60,64 hektāri.

2. Par laika periodu 01.01.2010. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3. 28.11.2013. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu DOBELES DĪĶIS, Priekules pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 338,57;

nokavējuma nauda –                                       Ls 117,50;

KOPĀ –                                                         Ls 456,07.

4. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu DOBELES DĪĶIS, Priekules pagastā, Priekules novadā saņemts 12.06.2009. Ls 66,99 apmērā.

5. Nekustamais īpašums ZVIEDRU VĀRTI 1, Priekulē, Priekules novadā (kadastra Nr.6415 507 0010 001) pieder SIA „Niedres & KO”, Reģ.Nr.42103045327. To apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.122.

Nekustamais īpašums ir dzīvojamā ēka 416,9 m2 platībā.

6. Par laika periodu 01.01.2010. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

7. 28.11.2013. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēkas īpašumu ZVIEDRU VĀRTI 1, Priekulē, Priekules novadā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 47,52;

nokavējuma nauda –                                       Ls 16,44;

KOPĀ –                                                         Ls 63,96.

 

8. Līdz 28.11.2013. par nekustamo īpašumu ZVIEDRU VĀRTI 1, Priekulē, Priekules novadā nav saņemts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

9. Nekustamais īpašums BĒRZU IELA 1, Priekulē, Priekules novadā pieder Priekules novada pašvaldībai. To apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000477083.

Nekustamais īpašums sastāv no rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zemes gabala 0,2944 ha platībā (kadastra Nr.6415 005 0033), uz kura atrodas ēdnīcas ēka (kadastra Nr. 6415 005 0018 001) 438,6 m2 platībā.

No 01.10.2009. SIA „Niedres & KO” izmanto minēto nekustamo īpašumu, pastāvot faktiskajām nomas attiecībām starp SIA „Niedres & KO” un Priekules novada pašvaldību, bet nav noslēgusi rakstveida nomas līgumu.

2010.gada 21.oktobrī SIA „Niedres & KO” iegādājusies (Nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr.3-32/415) nekustamo īpašumu BĒRZU IELA 1, Priekulē, bet savas īpašumtiesības uz īpašumu nav reģistrējusi Zemesgrāmatā.

10. Par laika periodu 01.01.2011. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

11. 28.11.2013. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes īpašumu BĒRZU IELA 1, Priekulē, Priekules novadā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 53,01;

nokavējuma nauda –                                       Ls 13,27;

KOPĀ –                                                         Ls 66,28.

 

28.11.2013. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēkas īpašumu BĒRZU IELA 1, Priekulē, Priekules novadā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 256,59;

nokavējuma nauda –                                       Ls 64,23;

KOPĀ –                                                         Ls 320,82.

 

12.              Līdz 28.11.2013. par nekustamo īpašumu BĒRZU IELA 1, Priekulē, Priekules novadā nav saņemts neviens nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

13.              31.05.2012. SIA „Niedres & KO” uz tās juridisko adresi Lauktehnikas ielā 1C, Grobiņā, Grobiņas novadā tika nosūtīts atgādinājums (vēstule Nr.3-06/797 no 30.05.2012.) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds un aicinājums to nekavējoties samaksāt. 02.07.2012. vēstule tika nogādāta atpakaļ sūtītājam, jo nebija sastopama pilnvarota persona, kas varētu vēstuli saņemt.

 

25.07.2012. SIA „Niedres & KO” uz tās norādīto pasta adresi Ķieģeļu ielā 11B, Priekulē, Priekules novadā tika atkārtoti nosūtīts atgādinājums (vēstule Nr.3-06/993 no 18.07.2012.) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds un aicinājums to nekavējoties samaksāt. 28.08.2012. vēstule tika nogādāta atpakaļ sūtītājam, jo adresāts nebija sastopams.

25.09.2013. SIA „Niedres & KO” uz tās norādīto pasta adresi Ķieģeļu ielā 11B, Priekulē, Priekules novadā tika nosūtīts atgādinājums (vēstule Nr.3-06/967 no 25.09.2012.) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds un aicinājums to līdz 31.10.2013. samaksāt.

Līdz pat 28.11.2013. parāds nav samaksāts un nav arī saņemta atbilde uz nosūtīto atgādinājumu.

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „Niedres & KO”, Reģ.Nr. 42103045327, juridiskā adrese Lauktehnikas iela 1C, Grobiņa, Grobiņas novads, LV 3430,nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem DOBELES DĪĶIS, Priekules pagastā, ZVIEDRU VĀRTI 1, Priekulē un BĒRZU IELA 1, Priekulē Priekules novadā sekojoši:

 

      nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma –         Ls 695,69;

      nokavējuma nauda –                                                         Ls 211,44;

      KOPĀ                                                                              Ls 907,13

      (Deviņi simti septiņi lati, 13 santīmi).

 

1.      Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

2.      Lēmums nosūtāms:

      - SIA „Niedres & KO”, Reģ.Nr. 42103045327, juridiskā adrese Lauktehnikas iela 1C, Grobiņa, Grobiņas novads, LV 3430;

      - Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

      - Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

3.      Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2013.gada 28.decembrim.

4.      Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2014.gada 13.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

5.      Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

6.      Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

      Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

7.      Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

19.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „ARĀJS ABIM” par nekustamajiem īpašumiem AIZPUTES IELA 7, Priekulē un BALTCEPURES, BRUŅINIEKI, CEPURES, LEJNIEKI, SAULIEŠI, Priekules pagastā, Priekules novadā

 14.11.2013. Priekules novada pašvaldībā saņemts grāmatvedes Ilzes Sokolovskas iesniegums ar lūgumu lemt par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA „ARĀJS ABIM”.

            Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

1. Nekustamais īpašums AIZPUTES IELA 7, Priekulē, Priekules novadā (kadastra Nr.6415 508 0008) pieder SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213. To apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.238.

Nekustamais īpašums sastāv no 8 (astoņām) ēkām un zemes gabala, kura kopējā platība ir 1,7 ha.

2. Par laika periodu 01.10.2012. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

3. 28.11.2013. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu AIZPUTES IELA 7, Priekulē ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 1040,98;

nokavējuma nauda –                                       Ls 86,32;

KOPĀ –                                                         Ls 1127,30.

 

4. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu AIZPUTES IELA 7, Priekulē saņemts 19.04.2013. no zvērināta tiesu izpildītāja kā piedzītā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa Ls 449,19 apmērā.

5. Nekustamais īpašums BALTCEPURES, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6482 008 0065) pieder SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213. To apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.163.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kura kopējā platība ir 3,6 ha.

 

6. Par laika periodu 01.10.2012. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

7. 28.11.2013. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu BALTCEPURES, Priekules pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 26,86;

nokavējuma nauda –                                       Ls 2,20;

KOPĀ –                                                         Ls 29,06.

 

8. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu BALTCEPURES, Priekules pagastā saņemts 19.04.2013. no zvērināta tiesu izpildītāja kā piedzītā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa Ls 48,99 apmērā.

9. Nekustamais īpašums BRUŅINIEKI, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6482 004 0005) pieder SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213. To apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.25.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kura kopējā platība ir 22,3 ha.

10. Par laika periodu 01.10.2012. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

11. 28.11.2013. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu BRUŅINIEKI, Priekules pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 180,45;

nokavējuma nauda –                                       Ls 14,65;

KOPĀ –                                                         Ls 195,10.

 

12. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu BRUŅINIEKI, Priekules pagastā saņemts 19.04.2013. no zvērināta tiesu izpildītāja kā piedzītā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa Ls 148,93 apmērā.

13. Nekustamais īpašums CEPURES, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6482 008 0132) pieder SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213. To apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000080897.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kura kopējā platība ir 2,65 ha.

14. Par laika periodu 01.10.2012. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

15. 28.11.2013. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu CEPURES, Priekules pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 16,88;

nokavējuma nauda –                                       Ls 1,37;

KOPĀ –                                                         Ls 18,25.

 

16. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu CEPURES, Priekules pagastā saņemts 19.04.2013. no zvērināta tiesu izpildītāja kā piedzītā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa Ls 13,89 apmērā.

17. Nekustamais īpašums LEJNIEKI, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6482 007 0012) pieder SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213. To apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.105.

Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem, kuru kopējā platība ir 43,0 ha.

18. Par laika periodu 01.10.2012. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

19. 28.11.2013. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu LEJNIEKI, Priekules pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 216,02;

nokavējuma nauda –                                       Ls 17,24;

KOPĀ –                                                         Ls 233,26.

 

20. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu LEJNIEKI, Priekules pagastā saņemts 19.04.2013. no zvērināta tiesu izpildītāja kā piedzītā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa Ls 140,23 apmērā.

21. Nekustamais īpašums SAULIEŠI, Priekules pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr.6482 007 0050) pieder SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213. To apliecina Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000066193.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, kura kopējā platība ir 9,89 ha.

22. Par laika periodu 01.10.2012. – 31.12.2013. par nekustamo īpašumu nav veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi pilnā apmērā, līdz ar to ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

23. 28.11.2013. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu SAULIEŠI, Priekules pagastā ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – Ls 36,11;

nokavējuma nauda –                                       Ls 2,88;

KOPĀ –                                                         Ls 38,99.

 

24. Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par nekustamo īpašumu SAULIEŠI, Priekules pagastā saņemts 19.04.2013. no zvērināta tiesu izpildītāja kā piedzītā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa Ls 26,65 apmērā.

25. 27.09.2013. SIA „ARĀJS ABIM” uz tās juridisko adresi Aizputes ielā 7, Priekulē, Priekules novadā tika nosūtīts atgādinājums (vēstule Nr. 3-06/978 no 24.09.2012.) par to, ka ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds un aicinājums to līdz 31.10.2013. samaksāt.

Līdz pat 28.11.2013. parāds nav samaksāts un nav arī saņemta atbilde uz nosūtīto atgādinājumu.

            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu un finanšu komitejas 21.11.2013. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā no SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213, juridiskā adrese Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads, LV 3434nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem AIZPUTES IELA 7, Priekulē un BALTCEPURES, BRUŅINIEKI, CEPURES, LEJNIEKI, SAULIEŠI, Priekules pagastā, Priekules novadā sekojoši:

 

      nekustamā īpašuma nodokļa kopējā pamatsumma –         Ls 1517,30;

      nokavējuma nauda –                                                         Ls 124,66;

      KOPĀ                                                                              Ls 1641,96

      (Viens tūkstotis seši simti četrdesmit viens lats, 96 santīmi).

 

1.      Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

2.      Lēmums nosūtāms:

      - SIA „ARĀJS ABIM”, Reģ.Nr. 42103027213, juridiskā adrese Aizputes iela 7, Priekule, Priekules novads, LV 3434;

      - Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

      - Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

3.      Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2013.gada 28.decembrim.

4. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2014.gada 13.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

2.      Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

3.      Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

      Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

4.      Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

20.§ Par M. M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu APŠENIEKI, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 01.11.2013. Priekules novada pašvaldībā saņemts M. M. iesniegums (reģistrēts 01.11.2013. ar indeksu 3-13/1463), kurā viņa lūdz pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu līdz 15.12.2013. un izskatīt iespēju samazināt vai pilnībā atcelt nokavējuma naudu.

            Izskatot ar lietu saistītos apstākļus un Domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts sekojošais:

 

1.            Saskaņā ar Liepājas tiesas Zemesgrāmatas Kalētu pagasta nodalījumu Nr.69 laikā 12.08.1998.-11.03.2010. nekustamais īpašums APŠENIEKI, Kalētu pagastā, Priekules novadā (kadastra Nr. 6464 001 0115) piederēja M. M., personas kods [:], dzīvesvietas adrese [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā.

Nekustamais īpašums APŠENIEKI, Kalētu pagastā sastāv no lauksaimniecības zemes gabala 25,3 ha platībā, dzīvojamās ēkas (521,2 m2), divām kūtīm (160,0 m2 un 367,0 m2) un cūku kūts (1060,2 m2).

2.            Tā kā nekustamā īpašuma nodoklis nav maksāts pilnā apmērā, 28.11.2013. izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds Ls 494,03 apmērā, kurš sastāv no:

 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi

par laiku 01.01.2010. – 31.12.2010. -                Ls 116,25;

nokavējuma nauda līdz 28.11.2013.-                 Ls 69,75;

Kopā -                                                                Ls 186,00.

 

nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēkām

par laiku 01.01.2009. – 31.12.2010. -                Ls 178,56;

nokavējuma nauda līdz 28.11.2013.-                 Ls 129,47;

Kopā -                                                                Ls 308,03.

 

3.            Pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par M.M. nekustamo īpašumu APŠENIEKI, Kalētu pagastā saņemts 08.03.2010. Ls 177,55 apmērā.

4.            26.09.2013. M.M. tika nosūtīts atgādinājums (Nr.3-06/953 no 25.09.2013.) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda esamību un aicinājums to samaksāt līdz 31.10.2013. ar piebildi, ka, neievērojot noteikto samaksas termiņu, parāds tiks piedzīts bezstrīdus kārtībā.

 

25.10.2013. M.M.uzrakstījusi iesniegumu (Priekules novada pašvaldībā saņemts 01.11.2013. un reģistrēts ar indeksu 3-13/1463), kurā lūdz pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņu līdz 15.12.2013. un izskatīt iespēju samazināt vai pilnībā atcelt nokavējuma naudu, jo viņa nav saņēmusi platību maksājumus.

5.            Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta (1) daļas 4) punkts: „Nodokļu administrācijai,[...], uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības: 4) sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā.”

M.Meļķes iesniegumā minētais iemesls - nesaņemtie platību maksājumi – nav uzskatāms par nepārvaramu varu.

6.      Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta (3) punkts: „Nokavējuma naudu neaprēķina, ja valsts vai pašvaldības budžets tam piekritīgo nodokļa maksājumu ir saņēmis piecu darbdienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Ja minētais nosacījums netiek ievērots, nokavējuma naudu aprēķina par periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz samaksas dienai (to ieskaitot).

      No pēdējā nodokļa samaksas termiņa ir pagājis vairāk nekā gads, bet samaksa nav saņemta, tāpēc nevar piemērot šo likuma normu.

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta (7) punkts: „Nokavējuma naudas aprēķināšana tiek pārtraukta, ja nokavējuma naudas summa sasniedz nokavētā maksājuma (pamatparāda) apmēru.

Līdz 28.11.2013. aprēķinātā nokavējuma nauda nav sasniegusi nokavētā maksājuma apmēru, tāpēc šo likuma normu nevar piemērot.

 

            Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 4) punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu, 24.panta (1) daļas 4) punktu, , 26.pantu un 29.panta (3) un (7) punktu un Finanšu komitejas 21.11.2013. sēdes lēmumu, atklāti balsojot PAR – 12 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Ilgonis Šteins, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Arta Brauna); PRET -   nav; ATTURAS -  nav, Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Noraidīt M. M. lūgumu samazināt vai atcelt nokavējuma naudu par nokavētajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem.

2.Piedzīt bezstrīdus kārtībā no M. M., personas kods [:], dzīvojošas [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu APŠENIEKI, Kalētu pagastā, Priekules novadā par laika periodu līdz 2010.gada 31.decembrim, sekojoši:

 

      nekustamā īpašuma nodokļa parāds –       Ls 294,81;

      nokavējuma nauda līdz 28.11.2013. –      Ls 199,22;

      KOPĀ                                                      Ls 494,03

      (Četri simti deviņdesmit četri lati, 03 santīmi).

 

1.      Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības, reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

2.      Lēmums nosūtāms:

      - M. M., [adrese], Kalētu pagastā, Priekules novadā, LV 3484;

      - Kalētu pagasta pārvaldei;

      - Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

      - Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.

3.      Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2013.gada 28.decembrim.

4.      Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2014.gada 13.janvārī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

5.      Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

6.      Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

7.      Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.