30.06.2011. ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums (protokols nr.11)

1.§ Par apelācijas sūdzības iesniegšanu

2011.gada 10.jūnijā Administratīvā rajona tiesa atklātā tiesas sēdē Lielā ielā 4, Liepājā, izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vizulis”, reģistrācijas Nr. 42102027659, (turpmāk arī – SIA „Vizulis” un pieteicēja) pieteikuma par Priekules pilsētas domes 2009.gada 4.jūnija sēdes lēmuma (prot.Nr.9; 1.§) „Par virtuves ar palīgtelpām iznomāšanu skolēnu, kā arī apmeklētāju ēdināšanas organizēšanai Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē Aizputes iela 1, Priekule, Liepājas raj.” atcelšanu, par materiālo zaudējumu un personiskā kaitējuma atlīdzināšanu un nosprieda

Apmierināt daļēji Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vizulis”, reģistrācijas Nr.42102027659,   pieteikumu.

Atzīt par prettiesisku Priekules pilsētas domes 2009.gada 4.jūnija sēdes lēmumu (prot.Nr.9; 1.§) „Par virtuves ar palīgtelpām iznomāšanu skolēnu, kā arī apmeklētāju ēdināšanas organizēšanai Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē Aizputes iela 1, Priekule, Liepājas raj.”.

            Noteikt Priekules novada pašvaldībai atlīdzināt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vizulis” personisko kaitējumu Ls 2 500.- ( divi tūkstoši pieci simti latu)  apmērā.

            Pārējā daļā pieteikumu noraidīt.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 5 deputāti  Modris Baumanis,  Agrita Driviņa,  Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Vija Jablonska; „pret” – nav; „atturas” – 3 deputāti Arta Brauna, Romvalds Astrausks, Gunta Jonauska; (Vaclovs Kadaģis, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

            Iesniegt apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2011.gada 10.jūnija spriedumu lietā Nr. A42910609.