Pārcēlājs

 Kontaktpersonas: Inārs Jaunzems
E-pasts: biedriba.parcelajs@inbox.lv

Priekules nov., Priekule, Galvenā iela 37 , LV-3434

Statūtos norādītie mērķi: Sabiedrības informēšana un izglītošana par atkarībām un līdzatkarību (semināri, kursi, nometnes u.c.), sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām, izglītības iestādēm, privātstruktūrām un reliģiskām organizācijām;Atkarību slimības ārstēšanas pēc Minesotas programmas organizēšana;Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu organizēšana un sniegšana atkarīgiem cilvēkiem un līdzatkarīgiem (motivācija, sociālās rehabilitācijas programmas, pēcpalīdzība, atbalsta grupas u.c.);Atkarīgo bērnu un jauniešu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu organizēšana un sniegšana;Atkarīgo jauniešu un pieaugušo personu sociālās integrācijas programmu, tai skaitā "Pusceļa mājas" izstrāde, ieviešana un realizācija;Literatūras un citu informācijas avotu par atkarībām un līdzatkarību nodrošināšana (literatūras iegāde, tulkošana, iespiešanas organizēšana, izplatīšana, radio un TV sižetu veidošana u.c.);Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu valsts un pašvaldības institūcijām, reliģiskām organizācijām, izglītības iestādēm un privātstruktūrām;Popularizēt morāli ētiskās un kristīgās vērtības kā pamatvērtības veselīgas sabiedrības attīstībai;Sniegt dienas aprūpes centra pakalpojumus kā atbalstu ģimenēm (tajā skaitā, daudzbērnu, nepilnām, maznodrošinātām un trūcīgām, ģimenēm, kurās bērni ar īpašām vajadzībām) psihosociālu problēmu risināšanā, integrējot sabiedrībā, veidojot un nostiprinot piederību kopienai;Sniegt alternatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem, vardarbībā cietušiem bērniem un ģimenēm;Sniegt atbalstu pašaprūpes prasmju apgūšanā un pielietošanā;Nodrošināt pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanu, mazinot sociālos riskus un atstumtību jauniešu un sabiedrības vidū;Atbalstīt sociālās atstumtības riskiem pakļautās personas un ģimenes;Veicināt praktiskam darbam un dzīvei derīgas papildizglītības pieejamību;Veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo personu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā.