31.08.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.5)

362.Par Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                          

Nr.362                  

          (protokolsNr.5, 2 .punkts)

 Par Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā

                                                               

          Ar 2017.gada 11.jūlija rīkojumu Nr.1.1.6/17/476 izveidota Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja amatu kandidātu izvērtēšanas komisija (turpmāk – vērtēšanas komisija), ar mērķi organizēt pārvaldes vadītāja amata konkursu, izvērtēt kandidātu atbilstību pārvaldes vadītāja amatam izvirzītajiem kritērijiem un noteikt kandidātus, kuru kandidatūra būtu izvirzāma apstiprināšanai domes sēdē.

          Uz Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu izsludināts publisks atklāts konkurss.

            Ar vērtēšanas komisijas 2017.gada 21.augusta lēmumu 2.7.16/17/4 – 2, 3.§ Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirzīts viens amata kandidāts – Patricija ANDERSONE.

           Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 40.panta ceturto daļu, un, ņemot vērā balsošanas rezultātus, atklāti balsojot PAR – 9 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls,  Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  6 (Ruta Balode, Sarmīte Eidinta, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Inese Meļķe, Toms Šteins); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Apstiprināt 31.08.2017.balsu skaitīšanas protokolu Nr.3

2.       Iecelt par Priekules novada pašvaldības Bunkas pagasta pārvaldes vadītāju ar 2017.gada 1.septembri Patriciju ANDERSONI.

 

363.Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu ‘’Lāčplēši’’24, Bunkas pagastā, Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                           

Nr. 363                  

          (protokolsNr.5, 3.punkts)

 Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu ‘’Lāčplēši’’24, Bunkas pagastā, Priekules nov.

            2017.gada 25.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums (25.07.2017.Nr.2.1.5 /381) ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.24 “Lāčplēšos’’ Bunkas pagastā.

1. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts: XX deklarēta XX. Ir bērni XX, XX,XX. Dzīvokli lūdz, jo darba vieta ir Bunkas pagastā un bērni XX un XX mācīsies Krotes skolā.

2. Bunkas pagasta pašvaldībā daudzdzīvokļu mājā “Lāčplēšos” ir brīvs trīs istabu dzīvoklis Nr.24. Dzīvoklis ar palīgtelpām ir  89,3 mkopplatībā, dzīvojamā platība ir 41,2 m2  : 1 istaba ir 11,2 m, 2 istaba ir 16,5 m, 3 istaba ir 13,5 m;  virtuve 6,6 m, vannas istaba 2,4 m, sanitārais mezgls 0,8 m2  , gaitenis 7,1 m2 .

XX ar dzīvokli ir iepazinusies un apņemas remontēt par saviem līdzekļiem.

Pamatojoties uz likuma ‘’Par dzīvojamo telpu īri 2.punktu,  atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Nr.24 “Lāčplēši”, Bunkas pagastā Priekules novadā,  XX, personas kods XX .

2.      Noteikt, ka  pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši. Ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz trīs gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo pakalpojumu maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX  īres līgums ar Bunkas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

4.      Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā XX vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

5. Uzdot kontroli pār lēmuma izpildi Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājam XX.

 

6.Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX – adrese XX

Bunkas pagasta pārvaldei  - Kultūras namā, Bunka, Priekules novadā, LV - 3446

364.Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Miera ielā 2, dz.Nr.7, Gramzdas pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                          

Nr.364                  

          (protokolsNr.5, 4.punkts)

  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Miera ielā 2, dz.Nr.7, Gramzdas pag., Priekules nov.

 2017.gada 24.jūlijā Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts XX p.k..XX, dzīvojošas XX, (turpmāk – Iesniedzējs), iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Miera ielā 2– dz.7, Gramzdā, Priekules nov., LV – 3486.

Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

[1] Iesniedzējs deklarējis dzīvesvietu XX, no 03.08.1990.

[2] Iesniedzējs nav atzīstams par personu, kura tiesīga saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, līdz ar to konstatējams, ka Iesniedzējs pretendē uz brīvo dzīvokli.

[3] Iesniedzējs norāda, ka dzīvoklis nepieciešams sakarā ar to, ka māja kurā viņa ar ģimeni dzīvo patreiz tiek izsolīta pārdošanā.

 [4] Iesniedzējs ar dzīvokli Miera ielā 2 – dz.7, ir iepazinies un nepieciešamos remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem. Īres un komunālos maksājumus turpmāk apņemas maksāt godprātīgi.

[5] Piešķiramais dzīvoklis uz iesnieguma izskatīšanas brīdi ir brīvs. Informācija par to izvietota atbilstoši Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īres pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 2.punktam.

[6]  Iesniedzējam nav konstatētas parādsaistības pret Priekules novada pašvaldību un tās iestādēm un uzņēmumiem, kā arī nav konstatēts, ka varētu pastāvēt citi apstākļi vai šķēršļi dzīvokļa piešķiršanai atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 

            Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”3.,5. un 6.punktu, Pamatojoties uz likuma ‘’Par dzīvojamo telpu īri 2.punktu  atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt XX īres tiesības dzīvoklim Miera ielā 2 - dz.7, Gramzdā ar kopējo platību 88,8 m², tai skaitā apdzīvojamā platība 61,8 m².

      2. Noteikt pirmo īres tiesību termiņu 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo, īres līguma termiņam beidzoties, vai sakarā ar pašvaldības pieprasījumu.

3. Noslēgt īres līgumu ar XX par šā lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

          4. Uzdot kontroli pār lēmuma izpildi Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dz. Kudumam.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē, Saules ielā 1, Priekulē, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

XX, adreseXX.

Gramzdas pagasta pārvaldei Skolas iela 3, Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV – 3486. 

365. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                          

Nr.365                  

          (protokolsNr.5,  5.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 1. 2017.gada 8.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Ķieģeļu ielā 6 dz. Nr. 2/3, Priekule, Priekules nov., LV – 3434.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX deklarējusi dzīvesvietu XX, Priekules pag., Priekules nov.

2.2. XX dzīvokli ir apsekojusi un apņemas nepieciešamos remontdarbus veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs kopš 01.06.2017.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

 

   Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

              1. Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli Ķieģeļu ielā 6 dz. Nr. 2/3, Priekule, Priekules nov., LV-3434 ar kopējo platību 31,10 m², tai skaitā dzīvojamā platība 25,50 m².

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

 4. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

366. Par īres tiesību piešķiršanu Aizputes ielā 1, dz.Nr.20, Priekulē, XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                          

Nr.366                  

          (protokolsNr.5, 6.punkts)

 Par īres tiesību piešķiršanu Aizputes ielā 1, dz.Nr.20, Priekulē, XX

1. 2017.gada 20.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums (reģ.Nr.2.1.5/17/2048-S), deklarētā dzīvesvieta XX, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Aizputes iela 20-1, Priekule, Priekules novads.

2. Dzīvoklis Nr.1 Aizputes 20, Priekule, Priekules novads ir brīvs kopš 11.07.2017. Piešķirt īres tiesības uz šo dzīvokli ir lūgušas divas personas.

3. Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

3.1. XX faktiskā dzīvesvieta no 19.12.2011. gada bija XX.

3.2.  17.07.2015. Priekules novada pašvaldībā  saņemts Priekules novada Bāriņtiesas informatīvais iesniegums (Nr.1.14./316) par to, ka 2016.gadā XX sasniegs pilngadību un būs nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā.

3.3. 28.07.2017. Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības Sociālā dienesta iesniegums (reģ. Nr. 2.1.5./17/2110) par to, ka XX deklarētajā dzīvesvietā XX nav iespējams atgriezties, jo ir citas personas īpašumā.

3.4. XX ir persona ar invaliditāti.

 

4. Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļas 3.punktu, kas nosaka, kabērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, ir personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta 1.1 daļu, 14.panta pirmās daļas 3.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1.    Piešķirt XX īres tiesības uz divistabu dzīvokli Aizputes iela 20,  dzīv. Nr.1, Priekule, Priekules nov., ar kopējo platību 45,90 m², tai skaitā dzīvojamā platība 31,90 m² .

2.      Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties, vai pēc izīrētāja pieprasījuma.

3.      Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

4.      XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5.      Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Lēmums paziņojams XX vienkāršā pasta sūtījumā uz personas deklarēto adresi.

367. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanas pieprasījuma noraidīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                          

Nr.367                  

          (protokolsNr.5, 7.punkts)

 Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanas pieprasījuma noraidīšanu

 

1. 2017.gada 11.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums (reģ.Nr.2.1.5/17/1989-S), ar lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Aizputes iela 20-1, Priekule, Priekules novads.

2. Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX deklarētā dzīvesvieta no 05.04.2016. ir XX;

2.2. Dzīvoklis Nr.1 Aizputes 20, Priekule, Priekules novads ir brīvs no 11.07.2017.;

2.2. Uz brīvo dzīvojamo telpu ir pieteikušās vairākas Priekules novadā dzīvojošas personas; 

3. Pamatojoties uz likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Priekules novada pašvaldības domes 25.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 16 (precizēti Priekules novada domes 13.01.2011. sēdē) un Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016. pieņemtajiem noteikumu „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” B.Pomerance nav persona, kurai būtu tiesības saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā vai ar dzīvojamo telpu nodrošināma pirmām kārtām.

4. Uz minēto dzīvokli ir pieteikusies persona, kura saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  14.panta pirmās daļas 3.punktu, ar dzīvojamo telpu nodrošināma pirmām kārtām.

5. Priekules novada pašvaldība īres tiesības var piedāvāt brīvajos īres dzīvokļos, kuru saraksts ir publicēts SIA „Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”.

 

Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra noteikumu “Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 4.punktu,  atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noraidīt XX lūgumu piešķirt īres tiesības uz divistabu dzīvokli Aizputes iela 20 dzīv.Nr.1, Priekule, Priekules nov., ar kopējo platību 45,90 m², tai skaitā dzīvojamā platība 31,90 m².

2.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

3.      Lēmumu var pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas tiesā.

4.      Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Lēmums paziņojams - XX, vienkāršā pasta sūtījumā uz personas deklarēto adresi.

368. Par Saistošo noteikumu Nr.7 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Priekules novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolās” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.368                  

          (protokolsNr.5, 8.punkts)

  Par Saistošo noteikumu Nr.17/7 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Priekules novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolās” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz LR Izglītības likuma 12. panta 2¹.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs’, ir nepieciešams izveidot šādus saistošos noteikumus. Līdz šim abām mūzikas un mākslas skolām bija pašvaldības apstiprināti noteikumi.

 

LR Izglītības likuma 59.panta 4.daļas 2. punkts nosaka, ka izglītības iestādes var saņemt papildu finanšu līdzekļus, sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos, bet  60.panta 7.daļa nosaka, ka 59.panta ceturtajā daļā minētie finanšu līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās izglītības iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

1) izglītības iestādes attīstībai;

2) mācību līdzekļu iegādei;

3) iestādes aprīkojuma iegādei;

4) pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai, un pedagogu, kas īsteno profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā, mūzikā un mākslā valsts vai pašvaldību izglītības iestādēs, darba samaksai.

 

Pamatojoties uz LR Izglītības likuma 12. panta 2¹.punktu, 59.panta 4.daļas 2. punktu un 60.panta 7.daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt saistošos noteikumus „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Priekules novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolās”.

2.      Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.

3.      Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada pašvaldības domes 2011.gada 27.janvāra “Noteikumi vecāku līdzfinansējuma iekasēšanas un izlietošanas kārtība Kalētu Mūzikas un mākslas skolā” un 2014.gada 25.septembra “Noteikumi par vecāku līdzfinansējumu Priekules Mūzikas un mākslas skolā”.

4.      Uzdot Dokumentu pārvaldības nodaļai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

5.      Publicēt saistošos noteikumus izdevumā “Priekules novada pašvaldības informatīvais izdevums”.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.17/7 ‘’Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Priekules novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolās’’.

 

Lēmumu izsniegt:

1- Grāmatvedībai

2- Priekules Mūzikas un mākslas skolai

3- Kalētu Mūzikas un mākslas skolai

4- VARAM ( elektroniski, pasts)

 

Pieikums: Saistošie noteikumi Nr.17/7

369. Par vecāku līdzfinansējumu Priekules novada mūzikas un mākslas skolās

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.369                  

          (protokolsNr.5, 9.punkts)

 Par vecāku līdzfinansējumu Priekules novada mūzikas un mākslas skolās

Tā kā vecāku līdzfinansējums pēdējo reizi apstiprināts 2013.gada 28.novembrī, A.Cīrulis rosina to pārskatīt, jo neredz iemeslu, kāpēc tie ir atšķirīgi abām mūzikas un mākslas skolām. Rosina tos noteikt vienādus. A.Purviņa informē, ka vecāku līdzfinansējums dažādos novados un pilsētās ir atšķirīgs – no 6 līdz 18 euro par mēnesi. Kalētu Mūzikas un mākslas skolai līdz šim tas bija 7 euro, Priekules Mūzikas un mākslas skolai – 8,50 euro mēnesī.

Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt vecāku līdzfinansējumu Priekules novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolās no 2017.gada 1.septembra – 8 euro mēnesī.

2.     Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 28.novembra lēmums “Par vecāku līdzfinansējumu Priekules novada Mūzikas un mākslas skolās” (28.11.2013.sēdes protokols Nr.9, 8.§)

3.      Par lēmuma izpildi atbild:

Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktore Inita Rubeze

Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktores p.i. Inese Kuduma

 

Lēmumu izsniegt:

1- Grāmatvedībai

2- Priekules Mūzikas un mākslas skolai

3- Kalētu Mūzikas un mākslas skolai

370. Par grozījumiem 2016.gada 25.augusta „Kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.370                  

          (protokolsNr.5,  10.punkts)

 Par grozījumiem 2016.gada 25.augusta „Kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu

2017.gada 25.jūlijā MK apstiprināja grozījumus noteikumos Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”. Pašvaldība 2016.gada 25.augusta sēdē apstiprināja 25.08.2016. „Kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” (prot.Nr.15, 1) Līdz ar to jāveic grozījumi arī mērķdotācijas sadales kārtībā.

Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt šādus grozījumus „Kārtībā, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai”:

1.      Izteikt 8., 8.4. un 8.5. punktus šādā redakcijā:

‘’8. Pašvaldība aprēķina mērķdotāciju pedagogu darba samaksai katrai izglītības iestādei par periodu no kārtējā gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam, pamatojoties uz izglītojamo skaitu kārtējā gada 1.septembrī, ievērojot:

8.4 papildus finansējumu iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksai (izņemot pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai) 15 % apmērā no aprēķinātās šo noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētās mērķdotācijas;

8.5 papildus finansējumu atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksai (izņemot pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai) 5,043 % apmērā no aprēķinātās šo noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētās mērķdotācijas; ‘’

 

2.      Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri.

Lēmumu izsniegt:

1-      A.Purviņai

2-      Priekules vidusskolai

3-      Gramzdas pamatskolai

4-      Kalētu pamatskolai

5-      Krotes Kronvalda Ata pamatskolai

6-      Virgas pamatskolai

7-      Purmsātu speciālā internātpamatskolai

8-      Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" 

371. Par grozījumiem 2016.gada 25.augusta sēdē apstiprināto „Kārtību, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs”

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.371                  

          (protokolsNr.5, 11.punkts)

 Par grozījumiem 2016.gada 25.augusta sēdē apstiprināto „Kārtību, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs”

 Ja izglītības iestādē jaukta vecuma (1,5 līdz 5 gadi) grupiņā ir daudz 1,5 līdz 3 gadu vecu bērnu, ir nepieciešams rīta cēlienā to dalīt apakšgrupās. Lai to nodrošinātu tiek ierosināts nedaudz mainīt noteikumu 14.punktu.

Priekules pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas" šajā mācību gadā ir 2 bērni, kuriem pedagoģiski medicīniskā komisija ir piešķīrusi speciālo programmu bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem un 1 bērnam speciālo programmu bērniem ar valodas traucējumiem. Tāpēc nepieciešams noteikt, kādu atbalstu pašvaldība sniedz šiem bērniem. Ir ierosinājums līdzīgi kā 5-6-gadniekiem un skolēniem, noteikt, ka atkarībā no speciālo vajadzību veida ar izglītojamam līdz 5 gadiem, tiek papildus piešķirta 0,1 likme vai nu pedagoga palīgs vai logopēds.

Līdz šim pašvaldības līgumā ar Kultūras ministriju tika noteikts kopējais izglītojamo skaits, bet piešķirtais finansējums nepietika mācību plāna īstenošanai. Bija nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums.

Sākot ar 2017.gadu Kultūras ministrija nosaka valsts finansēto audzēkņu skaitu, kas Priekules novada pašvaldībā ir par 19-25% mazāks nekā bija 2016.gadā. Līdz ar to līdzšinējais formulējums pašvaldības kārtībā ir jānomaina. Veicot pārrunas ar mūzikas un mākslas skolu vadību, secinājām, ka ar līdz šim piešķirto valsts un pašvaldības finansējumu var nodrošināt mācību plāna izpildi audzēkņu skaitam, kas ir par 15% lielāks nekā līgumā ar Kultūras ministriju noteiktais. Kopējais audzēkņu skaits, salīdzinot ar 2016.gadu, samazināsies.

Kalētu mūzikas un mākslas skola

Likmes uz   1 audzēkni (27.12.2011 MK noteikumi Nr.1035)

Skolēnu skaits 2016.gada līgumā

Skolēnu skaits 2017.gada līgumā

Max skolēnu skaits atbilstoši priekšlikumam 2017.gada 1.septembrī

Pašvaldības finansētais skolēnu skaits

mūzika 10V

0,062

8

6

7

1

mūzika 20V

0,11

39

31

36

5

māksla 20V

0,034

24

19

22

3

KOPĀ

 

71

56

64

9

         

 

Priekules mūzikas un mākslas skola

Likmes uz   1 audzēkni (27.12.2011 MK noteikumi Nr.1035)

Skolēnu skaits 2016.gada līgumā

Skolēnu skaits 2017.gada līgumā

Max skolēnu skaits atbilstoši priekšlikumam 2017.gada 1.septembrī

Pašvaldības finansētais skolēnu skaits

mūzika 10V

0,062

0

0

0

0

mūzika 20V

0,11

94

75

86

11

māksla 20V

0,034

64

50

58

8

KOPĀ

 

158

125

144

19

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt šādus grozījumus 25.08.2016. „ Kārtībā, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs” (prot.Nr.15, 2):

1.1.   Papildināt noteikumus ar 141.punktu šādā redakcijā:

 

14.1 Ja jaukta vecuma grupā ir 16 -19 audzēkņi un vismaz 8 no tiem kārtējā gada 1.septembrī nav sasnieguši 3 gadu vecumu, mācību procesa īstenošanai tiek piešķirtas papildus 15 kontaktstundas nedēļā.

 

1.2.   Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

16. Atbalsta personāla amata vienības nosaka atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē

Amats

Amata vienības

Kritērijs

Logopēds

1

uz 400 izglītojamiem no 1,5 līdz 5 gadu vecumam

Logopēds vai pedagoga palīgs

0,1

papildus uz katru izglītojamo līdz 5 gadu vecumam, kurš integrēts vispārējās izglītības iestādē, ja viņam ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par speciālām vajadzībām.

 

1.3.   Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

20. Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes izglītības programmās nedrīkst pārsniegt 15% no līgumā ar Kultūras ministriju noteikto izglītojamo skaitu.

2.      Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri.

Lēmumu izsniegt:

1-      A.Purviņai

2-      Priekules Mūzikas un mākslas skolai

3-      Kalētu Mūzikas un mākslas skolai

372.Par mērķdotācijas rezerves fonda neizlietotajiem līdzekļiem

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.372                  

          (protokolsNr.5,  12.punkts)

Par mērķdotācijas rezerves fonda neizlietotajiem līdzekļiem

 Pašvaldības 2016.gada 25.augusta sēdē apstiprinātās „Kārtības, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai” 10.punkts paredz, ka mērķdotācijas rezerves fonda neizlietotie līdzekļi pēc Priekules novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas, izglītības vadītāja un izglītības iestāžu vadītāju priekšlikuma pēc vienotas kārtības tiek sadalīti ne biežāk kā divas reizes gadā.

A.Purviņa informē, ka no iepriekšējiem gadiem ir izveidojies mērķdotācijas pedagogu darba samaksai uzkrājums, kāds turpmāk vairs nebūs pieļaujams lielāks kā 1% apjomā no gadā piešķirtās mērķdotācijas. 1% no 2017.gadā piešķirtās mērķdotācijas būtu aptuveni 7000 euro.

Tā kā aptuvenais uzkrājums, kāds varētu būt pēc tam, kad tiks izmaksāta pedagogiem darba alga par augustu, ir 15 000 euro. A.Purviņa ierosina 3 priekšlikumus, kā izlietot 2017.gadā ieekonomētos līdzekļus, lai tos nebūtu jāzaudē.

Gramzdas pamatskolā 9.klase 2017./18.mācību gadā ir palikusi viena 7.-9.klašu posmā un to nav iespējams apvienot ar citām klasēm, jo ir pārāk liela vecumu starpība (6.klase un 9.klase) Pēc aprēķina “nauda seko skolēnam” Gramzdas pamatskolas 9.klases 6 bērniem no valsts tiek piešķirtas 0,61 pedagogu likmes, kas atbilst 18,3 stundām. Lai izpildītu 9.klases mācību plānu, nepieciešamas 34 kontaktstundas mācību priekšmetu mācīšanai un 1 stunda klases audzināšanai. Tātad pietrūkst 16,7 stundas, kas atbilst 0,56 likmēm. Mēnesī tam nepieciešami 378, 53 euro pedagogu darba samaksai un 89,30 euro VSAOI. Kopā 467,83 euro mēnesī un 1871, 32 euro 4 mēnešiem līdz jaunajam gadam. Savukārt līdz 2018.augustam no 2017 gadā ieekonomētajiem 7000 euro, ko var atstāt 2018.gada budžetā, Gramzdas pamatskolai tiktu novirzīti 3743 euro.

Krotes Kronvalda Ata pamatskolai no 1.oktobra būs nepieciešams papildus finansējums pagarinātās dienas grupas skolotāju darba samaksai, bet pārējām iestādēm tas būtiski varētu nemainīties. Tāpēc līdz 2017.gada decembrim Krotes Kronvalda Ata pamatskolas pagarinātās dienas grupas finansēšanai būtu nepieciešami 692 euro darba algai un 163 euro VSAOI. Kopā 855 euro. Tā kā papildus finansējums pagarinātās dienas grupai 2017.gada pēdējiem 4 mēnešiem budžetā nebija paredzēts, A.Purviņa ierosina Krotes Kronvalda Ata pamatskolai pagarināto grupu līdz 2017.gada decembrim finansēt no ieekonomētajiem mērķdotācijas līdzekļiem.

Tā kā Pedagogu darba samaksas noteikumi paredz, ka ņemot vērā personisko darba ieguldījumu, pedagogam var piešķirt prēmiju vai naudas balvu, izmantojot ietaupītos darba samaksai paredzētos budžeta līdzekļus, A.Purviņa plāno no ieekonomētajiem līdzekļiem gada nogalē pedagogiem prēmiju aptuveni 15% apmērā no mēneša darba algas saskaņā ar apstiprinātiem kritērijiem, kas varētu būt aptuveni 8000 euro ar VSAOI.

Kopsavilkums:

7000 euro – 1% no mērķdotācijas, kas var tikt atstāts uz 2018.gadu,

1871 euro - Gramzdas pamatskolai 9.klasei

855 euro - Krotes Kronvalda Ata pamatskolas pagarinātās dienas grupai

8226 euro – pedagogu prēmijām, kas būt apmēram 15% no darba algas.

 

Atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      2017./2018. mācību gadā piešķirt papildus finansējumu no ieekonomētajiem valsts mērķdotācijas līdzekļiem Gramzdas pamatskolai 9.klases mācību plāna īstenošanai.

2.      2017.gadā līdz 31.decembrim piešķirt papildus finansējumu no ieekonomētajiem valsts mērķdotācijas līdzekļiem Krotes Kronvalda Ata pamatskola pagarinātās dienas grupas nodrošināšanai.

 

Lēmumu izsniegt:

1- Grāmatvedībai

2- Gramzdas pamatskolai

3- Krotes Kronvalda Ata pamatskolai

373.Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts no 2017.gada 1.septembra

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.373                  

          (protokolsNr.5,  13.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts no 2017.gada 1.septembra          

Atbilstoši izstrādātājai 2016.25.08. Kārtībai, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada izglītības iestādēs, un sakarā ar pedagogu dara samaksas izmaiņām nepieciešams apstiprināt jaunu pedagogu amatu un amatalgu sarakstu. Štatu saraksts izveidots pamatojoties uz izglītojamo skaitu, kas ir ievadīti Valsts izglītības informatizācijas sistēmā 2017.gada 21.augustā, kā arī veicot precizējošas pārrunas ar izglītības iestāžu direktoriem. Pēc izglītojamo skaita 2017.gada 1.septembrī apstiprināšanas un pirmsskolas grupu un pagarinātās dienas grupu darba grafiku precizēšanas, no pašvaldības finansētais pedagogu amatu un amatalgu saraksts, iespējams septembrī būs jāprecizē.

No 2017.gada septembra pirmsskolas pedagogu atalgojums par 1 likmi ir paaugstināts līdz 680 euro. Lai nodrošinātu pirmsskolas pedagogiem, kas strādā ar bērniem līdz 5 gadu vecumam tādu pašu atalgojumu, kā pedagogiem, kurus finansē valsts, papildus plānotajam līdz 2017.gada 31.decembrim nepieciešami 3511 euro līdz 2017.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,

atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu no 2017.gada 1. septembra Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts no 2017.gada septembra uz 2 lp.

 

Lēmumu izsniegt:

1-      A.Purviņai, Grāmatvedībai, Priekules vidusskolai, Priekules pirmsskolas izglītības iestādei "Dzirnaviņas" , Krotes Kronvalda Ata pamatskolai , Kalētu pamatskolai, Gramzdas pamatskola, Virgas pamatskolai, Priekules Mūzikas un mākslas skolai, Kalētu Mūzikas un mākslas skolai

374.Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.374                  

          (protokolsNr.5, 14.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese- XX, iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/2053-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, mazdārziņa vajadzībām 900 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

 Ar XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem , kuru platība ir lielāka kā 400 m2, ne mazāk kā 7.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no valsts rezerves zemes fonda zemes, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, zemes vienības adrese: Liepājas iela 20, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX, dzīvojošu XX, 900 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 7.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.septembra  līdz 2022.gada  31.augustam.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX,  dzīvojošai XX

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

PIELIKUMS

375.Par zemes Paplakas iela 20, Priekule, Priekules novads iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.375                  

          (protokolsNr.5, 15 .punkts)

Par zemes Paplakas iela 20, Priekule, Priekules novads iznomāšanu XX

 2017.gada 3.augustā (reģistrācijas Nr.2.1.4/17/2142-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi Paplakas ielā 20, Priekulē, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6415 001 0031, 1257 m2  platībā ēku uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 26.07.2012. lēmumu protokola Nr.9 nekustamais īpašums Paplakas iela 20, Priekulē, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6415 001 0031, 1257 m2  platībā ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

Nekustamā īpašumā Paplakas iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0031, atrodas būvju īpašums ar kadastra nr.6415 501 0002, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000566903 uz XX vārda.

Nomas līgumu ar Priekules novada pašvaldību uz minēto zemes vienību nav slēgts.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un Apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir EUR 28.00 gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2.apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā EUR 28.00 gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt XX, personas kods XX, zemi Paplakas iela 20, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 001 0031, 1257 m2  platībā ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu uz 10. (desmit) gadiem ar 01.09.2017.saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.       Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR  28.00

3.      gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

4.      Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

5.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX, adrese XX

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

PIELIKUMS

376.Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.376                  

          (protokolsNr.5, 16.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX

  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/172085-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, sakņu dārza vajadzībām 100 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Ar XX nav slēgts mazdārziņa nomas līgums.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem , kuru platība ir mazāk kā 400 m2, ne mazāk kā 4.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, zemes vienības adrese: Liepājas iela 13A, Priekule, Priekule novads, ar:

                        1.1. XX, dzīvojošu XX, 100 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.septembra  līdz 2022.gada  31.augustam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX, dzīvojošai XX

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

PIELIKUMS

377.Par nekustamā īpašuma „ Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.377                  

          (protokolsNr.5, 17.punkts)

Par  nekustamā īpašuma „ Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”,  Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 Ar 26.11.2009.Priekules novada domes lēmumu Nr.14, nekustamais īpašums „Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules nov., ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamais īpašums “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra nr. 6482 007 0005 sastāv no četrām zemes vienībām.

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0113 ar kopējo platību 8,20 ha atrodas lidlauks – ar aptuveno platību 1,50 ha, atlikusī zeme tiek izmantota lauksaimniecības vajadzībām.

Šobrīd zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0113 noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM- 0101).

No nekustamā īpašuma „ Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, kadastra Nr.6482 007 0005, ierosināts atdalīt zemes vienību 8,20  ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 008 0113, piešķirot nosaukumu  „Lidlauks” , atdalītajam zemes gabalam nosakot dalīto zemes lietošanas mērķi: zemei 1,50 ha platībā – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme, lidlauku apbūve ( NĪLM kods- 1102 ); zemei 6,70 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101).

           Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantā noteikto, zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi var sadalīt vai apvienot pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība.

            Pamatojoties uz 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, kadastra Nr.6482 007 0005, Priekules pag., Priekules nov.,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6482 007 0005, saskaņā ar pielikumu.
  2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai dalīto lietošanas mērķi : zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0113 – 1,50  ha lielā platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz - satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme, lidlauku apbūve ( NĪLM kods- 1102 ), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0113 – 6,70  ha lielā platībā , nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM- 0101).
  3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

1 eks. Finanšu nodaļai.

 

PIELIKUMS

 

378.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ”Brenči 3 ” , Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 007 0038 XX un ieskaitīšanu rezerves zemes fonda zemēs

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.378                  

          (protokolsNr.5, 18.punkts)

 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ”Brenči 3 ” , Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 007 0038 XX un  ieskaitīšanu rezerves zemes fonda zemēs

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums (Nr.2.1.4/17/2180-S) ar lūgumu atteikties no nekustamā īpašuma  (zeme) „Brenči 3”, kadastra Nr.6446 007 0038, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 1,2 ha platībā.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 28.10.1996. Bunkas pagasta zemes komisijas lēmumu Nr.55, XX atjaunotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Brenči 3”, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļa nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.

XX nevēlas izmantot savas zemes nomas pirmtiesības, zemes nomas līgums nav noslēgts.

Zemes vienība „Brenči 3”, Bunkas pagastā, Priekules novadā nav apbūvēta.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21. Punktu- zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās. Ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pieņem līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pieņem pēc 2009.gada 30.decembra, — zemi ieskaita rezerves zemes fondā. Minēto lēmumu pieņemšana neattiecas uz zemi, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” personā. Rezerves zemes fonda izmantošanu regulē atsevišķs likums.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Izbeigt XX, personas kods XX, zemes lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu ”Brenči 3”, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0038   1,20  ha platībā , ar 2017.gada 1.septembri.

 

  1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību „Brenči 3”, Bunkas pagastā , Priekules novadā ar kadastra apzīmējums 6446 007 0038  1.20 ha platībā.

 

 Lēmums izsūtāms:

1 eks.  Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401

  1 eks. XX, adrese XX

1 eks. nekustamo īpašumu spec. I.Lācītei

PIELIKUMS

379. Par zemes nomu daļā no zemes vienības “Lidlauks”, Priekules pag., Priekules nov., z/s Kurzemnieki

 LĒMUMS

Priekulē

 2017.gada 31.augustā                                                                                                                              

Nr.379                  

          (protokolsNr.5, 19.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības “Lidlauks”, Priekules pag., Priekules nov., z/s Kurzemnieki

  Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Kurzemnieki īpašnieka XX iesniegums ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/2177-S) , ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-13/2012  5,0 ha platībā kā arī piešķirt atvieglojumus iznomātajai zemei, tā kā tai apgrūtinājums ir lidlauka teritorija.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar z/s Kurzemnieki 01.06.2012. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 3-13/2012 uz daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 008 0113, 5,0 ha platībā.

Nomas līguma beigu termiņš 01.06.2017.

Parādu par nekustamā īpašuma nodokli vai nomas maksu z/s Kurzemnieki nav.

Z/s Kurzemnieki iesniegumā lūgusi piešķirt atvieglojumu nomas maksai, tā kā iznomātajam zemesgabalam pa vidu atrodas lidlauks.

Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi neparedz nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

             Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Iznomāt daļu no zemes vienības „Lidlauks”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6482 008 0113 5,0 ha  platībā, z/s Kurzemnieki reģistrācijas nr. 42101024513 , (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1septembra līdz 2022.gada 31.augustam.

 - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.                              Nepiešķirt nodokļa atvieglojumus nomas zemes “Lidlauks”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apz. 6482 008 0113, 5, 0 ha platībā.

3.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

4.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

      

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. z/s Kurzemnieki īpašniekam XX: “Senči”, Priekules pagasts, Priekules novads, LV-3434;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

PIELIKUMS