11.08.2020. ārkārtas domes sēde (protokols Nr.10)

11.08.2020. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
11.08.2020. ārkārtas domes sēdes protokols

ārkārtas

SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.10

Priekules novadā                                                                                                

2020.gada 11.augustā                                                          

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                  Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds,  Vija Jablonska, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija

 

Sēdē nepiedalās-deputāteRigonda Džeriņa, deputāts Gatis Volkevičs (aizņemts darbā), deputāte Tatjana Ešenvalde (aizņemta darbā)

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, finanšu nodaļas vadītāja Laura Vītola,  juriste Ināra Avotiņa, SIA ‘’Priekules nami’’ valdes locekle Arta Brauna, SIA ‘’Priekules nami’’ tehniskais direktors Rims Mickus

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; darba kārtība tiek apstiprināta.

 

 

Darba kārtība:

 1. Par Cerību līguma slēgšanu siltumtrases iegādei pašvaldības vajadzībām.

 

 1. Par siltumenerģijas piegādes tarifa noteikšanu dzīvojamām mājām Priekulē, Liepājas ielas mikrorajonā 2020./2021.gada apkures sezonai.

 

                                                                           

 

1.

Par Cerību līguma slēgšanu siltumtrases iegādei pašvaldības vajadzībām

(lēmums Nr.511)

Ziņo: V.Jablonska, I.Lācīte, I.Avotiņa

 

Priekules novada pašvaldībā, atsaucoties uz 28.07.2020. notikušo tikšanos darba grupas ietvaros, saņemts SIA “SGC”, Reģistrācijas nr. 40103242790, e-pasta vēstule, kurā valdes loceklis Edgars Cers apliecina, ka uzņēmums ir gatavs pārdot pašvaldībai sev piederošo siltumtrasi par 250 000 EUR.

Ar siltumtrasi, kuru iegādāties piedāvā SIA “SGC”, ar siltumu iespējams  apgādāt Priekules vidusskolu – Aizputes iela 1 , sporta halli – Aizputes iela 1A, Priekules slimnīcu – Aizputes iela 5, Ilglaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru – Aizputes iela 5B, Daudzdzīvokļu māja – Aizputes iela 3, SPK paviljonu – Aizputes iela 6, baznīcu – Aizputes iela 10. Tās iegāde nepieciešama sabiedrības vajadzībām.

Kārtību, kādā pašvaldība var atsavināt sabiedrības vajadzībām privātpersonai piederošu nekustamo īpašumu, nosaka Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2. pantu nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis mērķis nav sasniedzams ar citiem līdzekļiem.

Inženierbūvei - siltumtrasei veikta topogrāfiskā uzmērīšana.

06.02.2018. reģistrēts būvvaldes izsniegts akts  par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā.

Pārbaudot datus LURSOFT datu bāzē, konstatēts, ka SIA “SGC” reģistrēta komercķīla Nr. 100182756 uz ķermenisko pamatlīdzekli – inženierbūvi “Siltumtrase Priekule” Aizputes iela 1, Priekule, Priekules novads. Komercķīlas ņēmējs AS Industra bank (iepriekšējais nosaukums Meridian Trade Bank) , reģ. nr. 40003194988. Nodrošinātā prasījuma maksimālā summa 360 000  EUR .

Komercķīlas devējs , SIA “SGC” , nav tiesīgs jebkādā veidā atsavināt, ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt, nodot lietošanā vai patapinājumā trešajām personām Komercķīlu vai tās daļu bez Komercķīlas ņēmēja rakstiskas piekrišanas . Komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles.

Atbilstoši 21.10.1998. Komercķīlu likuma 34.panta 3.punktam - ja komercķīlas devējs atsavina ieķīlāto mantu bez komercķīlas ņēmēja atļaujas (neatļauts atsavinājums), komercķīla uz atsavināto mantu pāriet ieguvējam atsavinātās mantas vērtības apmērā, ja viņš zinājis vai viņam saskaņā ar šā panta otro daļu bija jāzina, ka manta ir ieķīlāta un atsavinājums nav atļauts (ļaunticīgs ieguvums).

07.08.2020. sagatavota vēstule AS Industra bank (iepriekšējais nosaukums AS Meridian Trade Bank ) ar lūgumu sniegt informāciju par iespēju iegādāties minēto siltumtrasi

Saņemtajā vēstulē SIA “SGC” norāda, ka siltumtrasi gatavi pārdot pašvaldībai par summu 250 000 EUR, sadalot to divās daļās  125 000 EUR pēc pirkuma līguma parakstīšanas, ar atlikto maksājumu 125 000 EUR  2021. gadā, kā arī norādot, ka par atlikto maksājumu vēlas saņemt procentu maksājumu 5 % gadā (procentu summa gadā – 6250 EUR ).

Inženierbūve  nav reģistrējama zemesgrāmatā.

Atbilstoši likuma par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā 19.panta 1.daļas trešajam punktam - zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašuma objekti nav ierakstāmas lineāras inženierbūves.

10.01.2012. Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 21.1.26. punktā noteikts, ka lineārā inženierbūve ir siltumapgādes cauruļvadi – elementa kods 222204.

Īpašuma tiesību apliecinošais dokuments – būvvaldes izsniegtais akts par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā.

Pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem , adresē Aizputes iela 1, Priekule, Priekules novads, nav reģistrēta inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 6415 008 0014 015.

SIA “SGC” nepieciešams vērsties Valsts zemes dienestā ar iesniegumu par siltumtrases reģistrāciju, pievienojot aktu par siltumtrases nodošanu ekspluatācijā un izpildmērījumu plānu.

Ierakstīt inženierbūvi nekustamā īpašuma Aizputes iela 1 , Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 008 0014 zemesgrāmatas sastāvā uz SIA SGC vārda , nebūs iespējams, tā kā zemes īpašnieks ir Priekules novada pašvaldība.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu,

atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisiju  sniegt pozitīvu atzinumu cerību pirkuma līguma slēgšanu par inženierbūves iegādi “Siltumtrase Priekule” ar kadastra apzīmējumu 6415 008 0014 015 .
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu par cerību pirkuma līguma slēgšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas , AS Industra bank rakstiska apliecinājuma saņemšanas par piekrišanu siltumtrases atsavināšanai un SIA “SGC” siltumtrases reģistrācijas Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā, slēgt cerību pirkuma līgumu ar inženierbūves “Siltumtrase Priekule” īpašnieku SIA” SGC “.
 4. Lūgt sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju veikt inženierbūves novērtēšanu, samaksu veicot no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 5. Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot lēmumam atbilstošu cerību pirkuma līgumu.
 6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam.
 7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • domes priekšsēdētājai V.Jablonskai;
 • juristei I.Avotiņai;
 • izpilddirektoram A.Razmam;
 • SIA “SGC” valdes loceklis Edgaram Ceram: edgars.cers@inbox.lv;
 • finanšu nodaļai;
 • finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

 

 

 

 

2.

Par siltumenerģijas piegādes tarifa noteikšanu dzīvojamām mājām Priekulē, Liepājas ielas mikrorajonā 2020./2021.gada apkures sezonai

 

    V.Jablonska- 2020.gada 7.jūlijā Priekules novada pašvaldība saņēma piedāvājumu no Bunkas pagasta zemnieku saimniecības ‘’NODEGI’’, reģ.Nr.42101007918, par siltumenerģijas padevi Priekules pilsētas Liepājas ielas mikrorajonam no biogāzes koģenerācijas ražotnes par cenu 50,00 EUR par 1 MWh plus PVN.

    V.Jablonska ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, jo ZS NODEGI īpašnieks ir izteicis jaunus piedāvājumus par apkures iespējām dzīvojamām mājām Liepājas ielas mikrorajonā, Priekules slimnīcā un baznīcas ēkā, kā arī apkures tarifu maiņu.

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Atlikt jautājuma izskatīšanu un lēmumu par siltumenerģijas piegādes tarifa noteikšanu dzīvojamām mājām Priekulē, Liepājas ielas mikrorajonā 2020./2021.gada apkures sezonai pieņemt 27.augusta domes sēdē.

 

   

 

Sēdi slēdz plkst.:11:40

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

511. Par  cerību pirkuma līguma  slēgšanu siltumtrases iegādei pašvaldības vajadzībām

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 10.augustā                                                                                                                              

Nr.511           

          (protokols Nr.10,  1.punkts)

 

Par  cerību pirkuma līguma  slēgšanu siltumtrases iegādei pašvaldības vajadzībām

 

Priekules novada pašvaldībā, atsaucoties uz 28.07.2020. notikušo tikšanos darba grupas ietvaros, saņemts SIA “SGC”, Reģistrācijas nr. 40103242790, e-pasta vēstule, kurā valdes loceklis Edgars Cers apliecina, ka uzņēmums ir gatavs pārdot pašvaldībai sev piederošo siltumtrasi par 250 000 EUR.

Ar siltumtrasi, kuru iegādāties piedāvā SIA “SGC”, ar siltumu iespējams  apgādāt Priekules vidusskolu – Aizputes iela 1 , sporta halli – Aizputes iela 1A, Priekules slimnīcu – Aizputes iela 5, Ilglaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru – Aizputes iela 5B, Daudzdzīvokļu māja – Aizputes iela 3, SPK paviljonu – Aizputes iela 6, baznīcu – Aizputes iela 10. Tās iegāde nepieciešama sabiedrības vajadzībām.

Kārtību, kādā pašvaldība var atsavināt sabiedrības vajadzībām privātpersonai piederošu nekustamo īpašumu, nosaka Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2. pantu nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, ja šis mērķis nav sasniedzams ar citiem līdzekļiem.

Inženierbūvei - siltumtrasei veikta topogrāfiskā uzmērīšana.

06.02.2018. reģistrēts būvvaldes izsniegts akts  par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā.

Pārbaudot datus LURSOFT datu bāzē, konstatēts, ka SIA “SGC” reģistrēta komercķīla Nr. 100182756 uz ķermenisko pamatlīdzekli – inženierbūvi “Siltumtrase Priekule” Aizputes iela 1, Priekule, Priekules novads. Komercķīlas ņēmējs AS Industra bank (iepriekšējais nosaukums Meridian Trade Bank) , reģ. nr. 40003194988. Nodrošinātā prasījuma maksimālā summa 360 000  EUR .

Komercķīlas devējs , SIA “SGC” , nav tiesīgs jebkādā veidā atsavināt, ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt, nodot lietošanā vai patapinājumā trešajām personām Komercķīlu vai tās daļu bez Komercķīlas ņēmēja rakstiskas piekrišanas . Komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles.

Atbilstoši 21.10.1998. Komercķīlu likuma 34.panta 3.punktam - ja komercķīlas devējs atsavina ieķīlāto mantu bez komercķīlas ņēmēja atļaujas (neatļauts atsavinājums), komercķīla uz atsavināto mantu pāriet ieguvējam atsavinātās mantas vērtības apmērā, ja viņš zinājis vai viņam saskaņā ar šā panta otro daļu bija jāzina, ka manta ir ieķīlāta un atsavinājums nav atļauts (ļaunticīgs ieguvums).

07.08.2020. sagatavota vēstule AS Industra bank (iepriekšējais nosaukums AS Meridian Trade Bank ) ar lūgumu sniegt informāciju par iespēju iegādāties minēto siltumtrasi

Saņemtajā vēstulē SIA “SGC” norāda, ka siltumtrasi gatavi pārdot pašvaldībai par summu 250 000 EUR, sadalot to divās daļās  125 000 EUR pēc pirkuma līguma parakstīšanas, ar atlikto maksājumu 125 000 EUR  2021. gadā, kā arī norādot, ka par atlikto maksājumu vēlas saņemt procentu maksājumu 5 % gadā (procentu summa gadā – 6250 EUR ).

Inženierbūve  nav reģistrējama zemesgrāmatā.

Atbilstoši likuma par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā 19.panta 1.daļas trešajam punktam - zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašuma objekti nav ierakstāmas lineāras inženierbūves.

10.01.2012. Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 21.1.26. punktā noteikts, ka lineārā inženierbūve ir siltumapgādes cauruļvadi – elementa kods 222204.

Īpašuma tiesību apliecinošais dokuments – būvvaldes izsniegtais akts par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā.

Pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem , adresē Aizputes iela 1, Priekule, Priekules novads, nav reģistrēta inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 6415 008 0014 015.

SIA “SGC” nepieciešams vērsties Valsts zemes dienestā ar iesniegumu par siltumtrases reģistrāciju, pievienojot aktu par siltumtrases nodošanu ekspluatācijā un izpildmērījumu plānu.

Ierakstīt inženierbūvi nekustamā īpašuma Aizputes iela 1 , Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 008 0014 zemesgrāmatas sastāvā uz SIA SGC vārda , nebūs iespējams, tā kā zemes īpašnieks ir Priekules novada pašvaldība.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu,

atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisiju  sniegt pozitīvu atzinumu cerību pirkuma līguma slēgšanu par inženierbūves iegādi “Siltumtrase Priekule” ar kadastra apzīmējumu 6415 008 0014 015 .
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu par cerību pirkuma līguma slēgšanai, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas , AS Industra bank rakstiska apliecinājuma saņemšanas par piekrišanu siltumtrases atsavināšanai un SIA “SGC” siltumtrases reģistrācijas Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā, slēgt cerību pirkuma līgumu ar inženierbūves “Siltumtrase Priekule” īpašnieku SIA” SGC “.
 4. Lūgt sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju veikt inženierbūves novērtēšanu, samaksu veicot no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
 5. Uzdot Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai sagatavot lēmumam atbilstošu cerību pirkuma līgumu.
 6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram A.Razmam.
 7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • domes priekšsēdētājai V.Jablonskai;
 • juristei I.Avotiņai;
 • izpilddirektoram A.Razmam;
 • SIA “SGC” valdes loceklis Edaram Ceram: edgars.cers@inbox.lv;
 • finanšu nodaļai;
 • finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                          V.Jablonska