14.06.2012. ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr. 7)

1.§ Par atbalstu projektam „Resursu punkta izveide Priekules novada Kalētu jauniešu centrā”.

13.06.2012. Priekules novada domes saņēmusi Kalētu pagasta pārvaldes 12.06.2012. iesniegumu Nr.3-49/ ar lūgumu atbalstīt Priekules novada domes Kalētu pagasta pārvaldes projektu „Resursu punkta izveide Priekules novada Kalētu jauniešu centrā”, ko paredzēts iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajā projektu konkursā „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni”.

Projekta kopējā izmaksa                                               Ls  1780,20;

Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums        Ls  1500,00;

Pašvaldības līdzfinansējums                                           Ls    280,20.

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Daiga Egle, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1.  Atbalstīt projektu Resursu punkta izveide Priekules novada Kalētu jauniešu centrā”.

 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ls 280,20.

2.§ Par platības precizēšanu nomas zemē „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov. un grozījumiem 01.03.2012. zemes nomas līgumā Nr. 3-38/18-2012.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 2012.gada 29.marta SIA „Metrum” Liepājas biroja    veikto robežu uzmērīšanu zemes vienības daļai, kadastra apzīmējums :6482 006 0187 8003, nekustamo īpašumu speciālistes V.R[:] iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,   Daiga Egle,  Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Precizēt platību Priekules novada pašvaldībai piederošai zemes vienības daļai, kadastra apzīmējumu 6482 006 0187 8003, adrese „Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., no 3,0 ha uz 3,25 ha un robežas, atbilstoši 1. pielikumam, kas šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

2. Veikt attiecīgus grozījumus (lēmuma 1.punkts) 2012.gada 1.marta zemes nomas līgumā Nr.3-38/18-29012, (pielikums Nr. 2).

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70., 76.,79 panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas Tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Pielikumā:

1.pielikums – Zemes vienības daļas robežu plāns  

2. Pielikums: Vienošanās par grozījumiem  01.03.2012. zemes nomas līguma Nr. 3-38/18-2012 ar apbūves tiesībām   (projekts)