27.09.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.11)

1.§ Par saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Priekules novada domes budžetu 2012.gadam””

Sakarā ar to, ka valdība tikai vakar apstiprinājusi kopējo valsts izglītībai piešķirto budžetu 2012./13. mācību gadam un to nav bijusi iespēja sagatavot apstiprināšanai novadam, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,   Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.  Neizskatīt saistošo noteikumu Nr.10 projektu „Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Priekules novada budžetu 2012.gadam”.

 

2. Jautājumu „Par grozījumiem Priekules novada domes 2012.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Priekules novada budžetu 2012.gadam” izskatīt 04.10.2012. plkst.13.00  Priekules novada domes sēdē.

 

3. Uzdot Priekules novada domes finanšu nodaļas vadītājai P[:] A[:] sagatavot detalizētu 2.punktā minēto saistošo noteikumu  projektu, kuru atkārtoti iesniegt izskatīšanai Priekules novada domes sēdē 2012.gada 4.oktobrī.

2.§ Par Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmuma (protokols Nr.9. ) „1.§. „Par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” apstiprināšanu” .

2.§ Par Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmuma (protokols Nr.9. ) „1.§. „Par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” apstiprināšanu” atcelšanu un saistošo noteikumu Nr.9 „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” apstiprināšanu

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 9.septembra vēstuli Nr.17–1e/12553, kurā lūgts precizēt Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošos noteikumus Nr.9 „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm”, kā arī pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. ATCELT Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumu (protokols Nr.9.), 1.§. „Par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” apstiprināšanu”.

2. APSTIPRINĀT Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.9. „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” precizētā redakcijā.

 

3. UZDOT Priekules novada domes sekretārei triju dienu laikā  pēc šo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

4. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

 

5. NOTEIKT, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Priekules novada ziņas”.

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Pielikums nr.1

Pielikums nr.2

Pielikums nr.3

Pielikums nr.4

Pielikums nr.5

Pielikums nr.6

3.§ Grozījumi Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumā 12.§. „Par nekustamā īpašuma apbūvēta zemesgabala Aizputes iela 16, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.

Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmuma 12.§. „Par nekustamā īpašuma apbūvēta zemesgabala Aizputes iela 16, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 2.punktā ievietota kļūdaina informācija par nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Aizputes iela 16, Priekule, Priekules nov. nosacīto cenu (izsoles sākumcenu).

Domes deputāti 2012.gada 26.jūlijā domes sēdē nekustamajam īpašumam noteica nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) LVL 4700.- (četri tūkstoši septiņi simti latu).

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,   Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Izdarīt Priekules novada domes 2012.gada 26.jūlija lēmumā 12.§. „Par nekustamā īpašuma apbūvēta zemesgabala Aizputes iela 16, Priekule, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

 

Izlabot kļūdu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

 

            „2. Noteikt nekustamā īpašuma – ēkas, kadastra numurs 6415 502 0002, Aizputes ielā 16, Priekule, Priekules nov., nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) LVL 4700.- (četri tūkstoši septiņi simti latu).”

4.§ Par kredītu projekta „Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība” realizācijas nodrošināšanai.

Priekules novada dome realizē ERAF projektu „Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība”.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 338190,93. No tām attiecināmās izmaksas Ls 229607,72, no kurām ERAF finansējums Ls 195166,55, pašvaldības – Ls 34441,17.    

Neattiecināmās izmaksas sastāda Ls 108583.21, no kurām Ls 58722,08 ir PVN, bet Ls 49861,13 iepirkuma rezultātā radies sadārdzinājums.

            Projekta realizācijas laikā esam saņēmuši avansu Ls 97583,28. Veicot aprēķinus secinām, ka šī projekta realizēšanai nepieciešami Ls 236593,85 (autoruzraudzība + būvuzraudzība + būvniecība - saņemtais avanss), kurus vēlamies aizņemties Valsts Kasē uz 25 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu.

Lai nodrošinātu šī projekta realizāciju, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Ņemt kredītu Valsts Kasē Ls 236 593,85 (Divi simti trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit trīs lati un 85 santīmi) vai ekvivalentā valūtā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 25 gadiem ar atlikto maksājumu uz vienu gadu.

 

2. Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

 

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības  padomei atļauju kredīta saņemšanai.

 

4. Par lēmuma izpildi atbild domes priekšsēdētāja Vija Jablonska

 

5.§ Par grozījumiem Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu šādās Priekules novada domes struktūrvienībās un iestādēs:

1.1. Komunālā saimniecība Kalētu pagasta pārvalde;

1.2. Skolēnu pārvadājumi Kalētu pagasta pārvalde.

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

3. Grozījumus finansēt no Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes budžeta. (no koda 1100 – Ls 80 un koda 1200 – Ls 19).

 

Pielikumā: Grozījumu Nr.6 Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstā 2012.gadam projekts uz 1 lp.

 

6.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1. I[:]K[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meita A[:], dzimušas [:].,  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

2. A[:] B[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas E[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

3. L[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas E[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

7.§ Par G.L[:] un A.V[:] apbalvošanu.

2012.gada 20.septembrī Priekules novada domē saņemts A.P[:] iesniegums ar lūgumu apbalvot G[:]L[:] un A[:]V[:] ar Goda rakstu un naudas balvu par ilggadīgu un nesavtīgu darbu skolā.

Priekules novada domes Noteikumi „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” paredz, ka Goda rakstu piešķir ar Priekules novada domes lēmumu.

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par– 12 deputāti - Modris Baumanis, Arta Brauna, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apbalvot Purmsātu speciālās internātpamatskolas bijušo direktori G[:] L[:] ar Priekules novada domes Goda rakstu un naudas balvu Ls 50 par ilggadīgu un nesavtīgu darbu.

 

2. Apbalvot Virgas pamatskolas bijušo direktori A[:]V[:] ar Priekules novada domes Goda rakstu un naudas balvu Ls 50 par ilggadīgu un nesavtīgu darbu

 

3. Apbalvojumus pasniegt  Priekules novada skolotāju dienas svinīgajā pasākumā Gramzdā, š.g. 5.oktobrī.

 

4. Par lēmuma izpildi atbild novada izglītības metodiķe A[:] P[:]

8.§ Par kārtējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada domes priekšsēdētājai.

Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta (2) daļu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Vija Jablonska, pildot  likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

Piešķirt Priekules novada domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai  kārtējo atvaļinājumu 2 kalendārās nedēļas (neskaitot svētku dienas) sākot ar 2012.gada 8.oktobri.

 

9.§ Par iespēju Priekules novada 2.klašu audzēkņus nodrošināt ar baseina apmeklējumiem 2012./13. mācību gadā.

Pamatojoties uz Priekules novada Izglītības metodiķes A[:] P[:] 13.09.2012. iesniegumu, reģ. Nr.3-24/231 un pārrobežas Priekules pilsētas un Lietuvas Republikas Skodas pilsētas 2008.gadā noslēgto pašvaldību sadarbības līgumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Nodrošināt, finansiāli apmaksājot,  Priekules novada izglītības iestāžu 2.klašu audzēkņu baseina apmeklējumus  Lietuvas Republikas Skodas pilsētā, 2012./13. mācību gadā, sākot ar 2012.gada 1.oktobri.

 

2. Skolēnu peldētprasmes apguvei izdalīt novada pašvaldības budžeta līdzekļus kopā Ls 1457 apjomā 2012./2013. budžeta gados.

 

10.§ Dzīvokļu jautājumi.

 

 

10.1.   V[:] V[:]

1. 2012.gada 21.augustā Priekules novada domē (reģ.Nr.14–1/713) saņemts V[:] V[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.11 Miera ielā 5 Gramzdā, Priekules novadā.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. V.V[:], personas kods [:], deklarējis savu dzīvesvietu [dzīvesvieta], no 27.08.1997.

2.2. [dzīvesvieta] ir V.V[:]  māsai piederoša dzīvojamā māja.

2.3. Ir saņemts 06.09.2012. Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja A.E[:] rekomendācija izīrēt V[:] V[:]  1-istabas dzīvokli Nr.11 Miera ielā 5 ar kopējo platību 36,8 m2  un apdzīvojamo platību 14,9 m2 .

2.3. V.V[:]  dzīvo viens un viņa ģimenē nav citu ģimenes locekļu.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,   Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

 

1. Izīrēt V[:] V[:] 1-istabas dzīvokli Nr.11 Miera ielā 5, Gramzdas pag., Priekules nov.,  ar kopējo platību 36,8 m2  un apdzīvojamo platību 14,9 m2 .

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem., pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. V[:] V[:]  īres līgums ar  Gramzdas pagasta pārvaldi noslēdzams viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

Ja  līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā V.V[:] vainas dēļ, tad šis lēmums zaudē spēku.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

10.2.   E[:]  Š[:]

1. 2012.gada 23.augustā Priekules novada domē saņemts E[:]Š[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli  Nr.37, Dārza ielā 18, Priekulē, Priekules novadā.

 

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. E[:] Š[:] deklarējis dzīvesvietu no 28.07.1997. un dzīvo [dzīvesvieta].

2.2. E[:] Š[:] apņemas saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos remontdarbus, kas saistās ar dzīvojamās telpas uzturēšanu tehniskā un dzīvošanai derīgā kārtībā;

2.3. Izvērtējot E[:] Š[:] ienākumus, pamatojoties uz Priekules pilsētas atvieglotajiem noteikumiem īres tiesību iegūšanā ja īrnieks remontē dzīvojamo telpu Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 saviem līdzekļiem, E[:] Š[:] var piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Dārza ielā 18 dz.37.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt E[:]Š[:] īres tiesības uz divistabu dzīvokli  Nr.37, Dārza ielā 18, ar kopējo platību 50,90m², tai skaitā apdzīvojamā platība 31,80m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. E[:] Š[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no ,minētajiem, līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā E[:] Š[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

10.3.  G[:] G[:]

1. 2012.gada 27.augustā Priekules novada domē (reģ.Nr.14–1/728) saņemts G[:] G[:] iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.2 Skolas ielā 6 Gramzdā, Priekules novadā, sakarā ar to, ka viņas darbavieta ir Gramzdā un viņa vēlas dzīvot atsevišķi no mammas.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. G.G[:], personas kods [:], deklarējis savu dzīvesvietu [dzīvesvieta], no 17.10.2003.

2.2. [dzīvesvieta] ir G[:]  mātei piederoša dzīvojamā māja, kurā bez  G[:] un mātes dzīvo brālis ar  ģimeni.

2.3. Ir saņemts 06.09.2012. Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja A.E[:] rekomendācija izīrēt G[:] G[:] 3-istabu dzīvokli Nr.2, Skolas ielā 6, ar kopējo platību 62,2 m2  un apdzīvojamo platību 36,7 m2 .

2.3. G.G[:]  ģimenē nav citu ģimenes locekļu.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,   Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Izīrēt G[:] G[:]  3-istabu dzīvokli Nr.2,  Skolas ielā 6, Gramzdas pag., Priekules nov., ar kopējo platību 62,2 m2  un apdzīvojamo platību 36,7 m2 .

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem., pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. G[:] G[:]  īres līgums ar  Gramzdas pagasta pārvaldi noslēdzams viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

Ja  līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā G.G[:] vainas dēļ, tad šis lēmums zaudē spēku.

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

10.4.  Veltai ĶUDAI

1. 2012.gada 31.augustā Priekules novada domē saņemts Veltas ĶUDAS personas kods.iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Ganību ielā 3 dz.9, Priekulē, Priekules novadā, sakarā ar vīra Aivara ĶUDA nāvi (23.08.2012.).

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas beztermiņa īres līgums Ganību ielā 3 dz.9, 1999.gada 2.martā noslēgts ar A[:]Ķ[:].

2.2. V[:]Ķ[:] minētajā dzīvoklī deklarējusi savu dzīvesvietu 1992.gada 25.novembrī., un dzīvo deklarētajā adresē.

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”14.panta 4.daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt V[:] Ķ[:]  beztermiņa īres tiesības uz trīsistabu dzīvokli [dzīvesvieta] ar kopējo platību 61,90m², tai skaitā apdzīvojamā platība 38,20m².

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. V[:] Ķ[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no ,minētajiem, līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā V[:] Ķ[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

10.5.   L[:] D[:] P[:]

1. 2012.gada 3.septembrī Priekules novada domē saņemts L[:] D[:] P[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu samainīt dzīvokli [dzīvesvieta] uz dzīvokli Tirgoņu ielā 15 dz.5, Priekule, Priekules novads. Kā nepieciešamība dzīvokļu apmaiņai minēti dzīvokļa labiekārtošanas pakāpes trūkumi.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas īres līgums [dzīvesvieta], 1999.gada 3.martā noslēgts ar A[:] L[:] un uz 05.09.2012. ir spēkā.

 

2.2. Dzīvojamās telpas īres līgums Tirgoņu ielā 15 dz.5, 2012.gada 23.aprīlī noslēgts ar A[:] M[:] un uz 05.09.2012. ir spēkā.

 

2.3. L[:] D[:] P[:] 2004.gada 17.decembrī ar dzīvokļa [dzīvesvieta] īrnieku noslēgusi apakšīres līgumu ar termiņu līdz 2009.gada 31.decembrim. Pēc apakšīres līguma termiņa beigām, līdz šai dienai, L[:] D[:]P[:] turpina dzīvot minētajā adresē.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Noraidīt L[:] D[:] P[:] 2012.gada 3.septembra iesniegumu ar lūgumu samainīt dzīvokli [dzīvesvieta] uz dzīvokli Tirgoņu ielā 15 dz.5, Priekulē, Priekules novadā.

 

2. Balstoties uz Priekules pilsētas domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Priekulē, Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18, piedāvāt L[:]D[:] P[:] iespējas iegūt īres tiesības uz kādu no minētajās adresēs esošajiem brīvajiem dzīvokļiem, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti par īrnieka līdzekļiem un L[:] D[:] P[:] var uzrādīt pietiekošus ienākumus, lai segtu īres un komunālos maksājumus.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

11.§ Par „Swedbank” AS ziedojumu.

Pamatojoties uz mutiski noslēgtu vienošanos starp Priekules novada domes priekšsēdētāju un „Swedbank” AS  par ziedojumu Kalētu pagasta izglītības iestādēm, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par– 12 deputāti -  Modris Baumanis, Arta Brauna, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt noslēgto ziedojuma vienošanos un pieņemt ziedojumu natūrā – 6 lietotus datorus un 6 lietotus monitorus. Saņemtos datorus nodot Kalētu pamatskolai (4 datorus un 4 monitorus) un Kalētu Mūzikas un mākslas skolai (2 datorus un 2 monitorus) lietošanai.

 

2. Par lēmuma izpildi atbildīga galvenā grāmatvede A[:]Ķ[:].

 

 

 

12.§ Par nekustamā īpašuma Upes ielā 3, Priekulē, Priekules nov., zemes nomas līguma izbeigšanu SIA „Rītupe”.

2012.gada 7.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Rītupe” valdes locekļa J[:] S[:] iesniegums, kurā darīts zināms, ka SIA „Rītupe” nevēlas pagarināt 04.01.2012. Zemes nomas līgumu Nr.3-38/1-2012. Līguma termiņš bija līdz 2012.gada 30.jūnijam.   

2012.gada 4.janvārī starp Priekules novada pašvaldību (turpmāk - Iznomātājs) un SIA „Rītupe”, reģistrācijas numurs 4210206601, juridiskā adrese Ganību iela 7, Priekule valdes locekli J[:] S[:] (turpmāk Nomnieks) tika noslēgts nomas līgums Nr.3-38/1-2012 (turpmāk- līgums) par 46,31 m² platībā zemes nomu, kas ir daļa no zemesgabala Upes iela 3, Priekule – gatera uzglabāšanai  un ēkas (piebūves) 18,75 m² nomu – malkas uzglabāšanai.  Līguma termiņš bija līdz 2012.gada 30.jūnijam.

Civillikuma 2165. pants nosaka, ka nomas vai īres līgums, kas aprobežots ar tikai pārejošu mērķi vai ar noteiktu termiņu, izbeidzas, kad sasniegts mērķis vai notecējis termiņš.   

Saskaņā ar līguma nosacījumiem, Nomnieks (līguma 3.1.punkts)  par iznomāto zemesgabalu maksā Iznomātājam nomas maksu 46,31 m² platībā 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un 3.2. punkts : par ēkas daļas nomu noteikta nomas maksa 0,10 Ls/ m² mēnesī.  Pielīgto saistību neizpildes rezultātā, uz 2012.gada 9.septembri SIA „Rītupe” ir izveidojies nekustamā īpašuma  Upes iela 3, Priekule,  nomas maksas parāds  LVL 9,29 (deviņi lati un 29 santīmi) Priekules novada pašvaldībai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā SIA „Rītupe”, reģistrācijas numurs 4210206601, iesniegumu, 2012.gada 17.septembra Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

1. Pieņemt zināšanai SIA „Rītupe”, reģistrācijas Nr.4210206601, valdes locekļa Jāņa Svara iesniegumu par 04.01.2012. Zemes nomas līguma  Nr.3-38/1-2012  termiņa nepagarināšanu.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai (grāmatvede I.S[:]) divu mēnešu laikā veikt nepieciešamās darbības nomas maksas parāda iekasēšanai. 

 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram A.R[:].

 

4. Lēmumu nosūtīt Priekules novada Finanšu nodaļai  un SIA „Rītupe” valdes loceklim J[:] S[:] [adrese]..

 

13.§ Par nekustamā īpašuma zemesgabala „Reiņu mežs”, Bunkas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

2012.gada 23.martā  Priekules novada pašvaldībā saņemts J[:] M[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts pārdot pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu Priekules novada Bunkas pagastā „Reiņu mežs”, kadastra apzīmējums 6446 002 0028 ar kopējo platību 28 ha.

Ar Liepājas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 20.06.2012. lēmumu, uz Priekules novada pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustams īpašums „Reiņu mežs”, kas atrodas Bunkas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6446 002 0028, 24 ha platībā. Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0042 6272.

Likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otrā daļā teikts, ka „Pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai (…)” , savukārt šī panta ceturtā daļā noteikts, ka „To īpašuma daļu, kas nav nepieciešama iepriekšminētiem nolūkiem, pašvaldība var izmantot, lai saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī lai likumā noteiktajā kārtībā to privatizētu vai atsavinātu”.

Saskaņā ar  SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle „Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”  2012.gada 7.jūnija Meža  īpašuma vērtējumu nekustamā īpašuma „Reiņu mežs’, kadastra numurs 6446 002 0028 22,6 ha platībā  meža zemes un mežaudzes aptuvenā tīrā tagadnes vērtība ir LVL 13 669  (trīspadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi lati un 00 santīmi), bet  ar  17.09.2012. Priekules novada pašvaldības Finanšu komitejas izveidotās darba grupas vērtējumu, nekustamā īpašuma „Reiņu mežs”, kadastra numurs 6446 002 0028; 22,6 ha platībā,  meža zemes un mežaudzes aptuvenā tīrā tagadnes vērtība ir LVL 18000  (astoņpadsmit tūkstoši lati un 00 santīmi).

 

Izmaksas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma  atsavināšanu:

* SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāles „Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”     vērtības noteikšana LVL 122  (viens simts divdesmit divi lati  un 00 santīmi);

* Zemesgrāmatas kancelejas nodeva LVL 10,- (desmit lati un 00 santīmi);

* Publikācija laikrakstos „ Latvijas Vēstnesis” un „Kursas laiks” LVL 80,- (astoņdesmit lati).

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 17.09.2012. Priekules novada pašvaldības Finanšu komitejas izveidotās darba grupas vērtējumu, 2012.gada 17.septembra  Finanšu komitejas  atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atļaut atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu – zemesgabalu (meža zemi un mežaudzi),  kas atrodas  Priekules novadā, Bunkas pagastā, „Reiņu mežs”, kadastra numurs 6446 002 0028, 24 ha platībā. 

 

2. Noteikt nekustamā īpašuma zemesgabala, kadastra numurs  6446 002 0028, „Reiņu mežs”, Bunkas pag., Priekules nov.,  nosacīto cenu (izsoles sākumcenu)  LVL  18 000 (astoņpadsmit tūkstoši lati un 00 santīmi).

 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma –  zemesgabala ( lēmuma 1.punkts), kadastra numurs 6446 002 0028,     izsoles noteikumus – pielikums Nr.1.

 

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijai rīkot nekustamā īpašuma -  zemesgabala „Reiņu mežs”, Bunkas pag., Priekules nov.,  izsoli, iesniegt Priekules novada domei lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

 

5. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, konta numurs LV30 HABA0551018598451.

 

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A[:] R[:].

 

7. Atbilstoši Administratīvā procesa likums 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

14.§ Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa [dzīvesvieta], pirkuma līguma noslēgšanu ar D.P[:].

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktam,  2011.gada 16.novembrī  atsavināšanas ierosinājumu iesniedza  D[:] P[:],  dzīvojoša [dzīvesvieta], par pašvaldībai piederoša dzīvokļa  Liepājas iela 3-22, Priekule, Priekules nov., atsavināšanu.

Ar 2012.gada 26.janvāra Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.1) 24.§ „Par dzīvokļa īpašuma [dzīvesvieta], atsavināšanu”, nekustams īpašums dzīvoklis [dzīvesvieta], nodots atsavināšanai.

Ar 2012.gada 26.jūlija Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.9) 13.§ ”Par atsavināšanai paredzēta nekustamā īpašuma - dzīvokļa [dzīvesvieta], nosacītās cenas apstiprināšanu”, apstiprināta atsavināšanai paredzētā dzīvokļa īpašuma [dzīvesvieta], nosacītā cena 2900,- Ls (divi tūkstoši deviņi simti lati un 00 santīmi).

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešajai un piektajai daļai, D[:] P[:] Priekules novada pašvaldībai iesniedza pieteikumu par piekrišanu pirkt dzīvokļa īpašumu [dzīvesvieta], lūdzot atļaut atmaksu veikt līdz 2013.gada 31.janvārim.

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu,  D[:]P[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 20.08.012. iesniegumu,  2012.gada  17.septembra  Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis,  Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noslēgt pirkuma līgumu ar D[:] P[:], dzīvojošu [dzīvesvieta],  par dzīvokļa īpašuma [dzīvesvieta], kadastra numurs [:], kas ir kopīpašuma 3/100 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 47,3m² platībā,  nosacīto cenu pirkšanai par  2900,-Ls (divi tūkstoši deviņi simti astoņi lati un 00 santīmi).

 

2. Noteikt, ka D[:] P[:], personas kods [:], pirkuma maksa pilnā apmērā jāsamaksā līdz 2013.gada 31.janvārim šādos termiņos un apmērā (skat. tabulu):

 

 

Pamatsumma LVL

Atlikusī summa LVL

% mēnesī

% maksājumi LVL

  Kopējais         maksājums   LVL

 

 

2900,-

 

 

 

31.10.2012.

725,-

2900,-

0,5%

14,50

739,50

30.11.2012.

725,-

2175,-

0,5%

10,88

735,88

31.12.2012.

725,-

1450,-

0,5%

7,25

732,25

31.01.2013.

725,-

725,-

0,5%

3,63

728,63

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

2900,-

 

 

 

2936,26

 

3. Par atlikto maksājumu D.P[:] maksā 6% (sešus procentus) gadā no nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

 

4. Ja netiek pildīti pirkuma līguma nosacījumi ilgāk kā 30 dienas, Priekules novada domei ir tiesības atcelt pirkuma līgumu un paturēt samaksātās summas.

 

5. Pircējam  nav tiesību pirkuma līguma priekšmetu reģistrēt zemesgrāmatā uz sava vārda pirms visas pirkuma summas samaksas.

 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā,  LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

15.§ Par dzīvokļa īpašuma [adrese], pirkuma maksas apstiprināšanu S.S[:].

Pamatojoties uz Priekules novada domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu (prot. Nr.1) 23.§ „Par dzīvokļa īpašuma [adrese], pirkuma līguma noslēgšanu”, 2012.gada 19.jūlijā tika noslēgts Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgums Nr.3-32/294 (turpmāk – līgums uz nomaksu) par dzīvokļa īpašuma [adrese], atsavināšanu par kopējo summu LVL 3772,- (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit divi lati un 00 santīmi) ar likumisko 6% likmi gadā no nesamaksātās summas  LVL 3772,-  un noteikts nomaksas termiņš 02.12.2012.

Līdz pirkuma līguma noslēgšanai Pircēja, S[:] S[:], personas kods [:], samaksāja par dzīvokļa īpašumu [adrese]  LVL 3772,-. Samaksa veikta ar bezskaidras naudas pārvedumu Priekules novada pašvaldības : Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., LV- 3434, norēķinu kontā AS SWEDBANK, SWIFT HABALV22, konts LVHABA0551018598451, ko apliecina 04.07.2012. konta izraksts Nr. 173.

Saskaņā ar līguma nosacījumiem, Pircējas S[:] S[:] pilnvarotā persona O[:] N[:] apņēmās līdz 2012.gada 15.septembrim samaksāt likumisko 6 % likmi par termiņā (2012.gada 2.martā) nesamaksāto pamatsummu, t.i., no 02.04.2012. līdz 02.07.2012. LVL 62,86 (sešdesmit divi lati un 86 santīmi) apmērā.

2012.gada 14.septembrī Pircēja, S[:] S[:], samaksāja likumisko 6% likmi par termiņā nesamaksāto pamatsummu LVL 62,86, ko apliecina Priekules novada domes, reģistrācijas Nr.90000031601, adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., Kvīts 14.09.2012. Kases ieņēmuma orderis Nr.963 par LVL 62,86.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, 2012.gada 17.septembra Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Sandijas Stankus, personas kods 220382-11934, veiktos maksājumus par dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 11A-7, Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 900 0315, atsavināšanu par summu LVL 3772,- (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit divi lati un 00 santīmi) un likumisko 6% likmi  LVL 62,86.

 

2. Priekules novada domes Finanšu nodaļai, pamatojoties uz noslēgto dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu, norakstīt no pašvaldības bilances dzīvokļa īpašuma, kuras adrese ir [adrese], kadastra numurs [:], kopīpašuma 5280/63870 domājamās daļas, no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, dzīvokļa īpašuma kopplatība ir 51,6 m².

 

3. Priekules novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas nekustamo īpašuma speciālistei (V.R[:]) sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu nodošanai atsavināmo dzīvokļa īpašumu (lēmuma 1.punkts) Pircējas S[:] S[:] pilnvarotai personai O[:] N[:]. 

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt pircējas S[:] S[:] pilnvarotai personai O[:] N[:] [dzīvesvieta]  (1.eks.), Priekule novada Finanšu nodaļai (1.eks), Attīstības plānošanas nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei (V. R[:] 1.eks.).

 

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4,Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

16.§ Par pirkuma līguma noslēgšanu ar A.R[:] par ēkas [adrese] atsavināšanu.

2012.gada 28.augustā Priekules novada domē saņemts A[:] R[:] iesniegums. A.R[:], atbildot uz Priekules novada domes 10.08.2012. Nr.3-06/1041 paziņojumu (par pirmpirkuma tiesību izmantošanu), dara zināmu, ka izmantos savas pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ēku- kadastra numurs 6415 502 0002, kas atrodas [adrese], un ir gatavs maksāt 4700,- Ls.

A[:] R[:]  28.08.2012. iesniegums, par pirmpirkuma tiesību izmatošanu, atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas  likuma 14.panta otrai daļai, kas nosaka: „Šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 2.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 14.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, A.R[:] 8.08.2012. iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noslēgt pirkuma līgumu ar A[:] R[:], dzīvojošu [dzīvesvieta], par nekustamā īpašuma - ēkas, kadastra numurs [:], [adrese], atsavināšanu par nosacīto cenu LVL 4700,- (četri tūkstoši septiņi simti lati un 00 santīmi).

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldība mantas atsavināšanas komisijai sagatavot atbilstošu līgumu šī lēmuma 1. punktam ( atbildīga par šī lēmuma izpildi ir V. R[:]).

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt A[:] R[:], Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai.

 

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesas, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

17.§ Par G.B[:] 08.09.2011. Kalētu pagasta pārvaldē noslēgtā dzīvojamo telpu īres līguma Nr.11 izbeigšanu.

Priekules novada dome izskatījusi Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas A.D[:] 12.09.2012. iesniegumu Nr.3-49/54 ar lūgumu izbeigt 08.09.2011. dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.11 par dzīvojamās mājas  „Dzenīši”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, izīrēšanu G[:]B[:], sakarā ar dzīvojamās mājas iegūšanu īpašumā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Starp Kalētu pagasta pārvaldi un G[:] B[:], personas kods [:], 2011.gada 08.septembrī tika noslēgts dzīvojamās telpas īras līgums Nr.11 par dzīvojamās mājas  „Dzenīši”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, izīrēšanu.

G[:]B[:] augstāk minēto nekustamo īpašumu ir ieguvis īpašumā 17.05.2012. noslēdzot pirkuma līgumu Nr.3-30/217 ar Priekules novada domi.

Atbilstoši 24.08.2012. Liepājas zemesgrāmatu nodaļas paziņojumam, nekustamā īpašuma [adrese] 0,56 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], Kalētu pagastā, īpašnieks ir G[:] B[:]. Nodalījuma Nr.137.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 13.09.2012. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,   Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izbeigt ar 2012.gada 01.septembri 08.09.2011. dzīvojamās telpas īres līgumu  Nr.11 par dzīvojamās mājas „Dzenīši”,  Kalētu pag., Priekules nov.,  izīrēšanu G[:] B[:], personas kods 161248-11902, sakarā ar nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā.

 

2. Par lēmuma izpildi atbildīga Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja A.D[:].

 

18.§ Par adreses piešķiršanu nedzīvojamo telpu grupai Raiņa iela 16, Priekule, Priekules nov.

2012.gada 10.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemta VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 07.09.2012. vēstule  Nr.2-04.1-K/3972 „Par adrešu piešķiršanu telpu grupām”, kurā lūgts pieņemt lēmumu par adrešu piešķiršanu telpu grupām atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11.punktam. Valsts zemes dienests konstatējis, ka ne visiem adresācijas objektiem ir piešķirtas adreses. Priekules pilsētā nedzīvojamām telpām Raiņa iela 16, Priekule, Priekules nov., telpu grupas apzīmējums kadastrā 6415 006 0067 001 002, nav piešķirta adrese.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir telpu grupa, 23.punktu, kas nosaka, ka numuru telpai piešķir, pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas īpašnieka (valdītāja) sniegto informāciju, Dome nosaka telpu grupas numura apstiprināšanai nepieciešamās informācijas apjomu un saturu, 2012.gada 13.septembra Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, VZD Kurzemes reģionālās nodaļas 07.09.2012. vēstuli Nr. 2-04.1-K/3972,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt nedzīvojamo telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0067 001 002 adresi Raiņa iela 16-2, Priekule, Priekules nov., LV-3434.

 

2. Pieņemto lēmumu iesniegt Valsts zemes dienestā Kurzemes reģionālai nodaļai,  Graudu iela 27/29, Liepāja, LV 3401.

 

3. Atbildīgā par šī lēmuma nosūtīšanu VZD Kurzemes reģionālai nodaļai Priekules novada pašvaldības kanceleja.

 

4. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai,  šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

19.§ Par Priekules novada domes 30.08.2012. sēdes lēmuma (prot.Nr. 10) 23.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. Š[:] zemes vienībām [adrese]”, atcelšanu.

Priekules novada dome izskatīja I[:] Š[:] iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 13.09.2012. ar Nr.3-13/772  par Priekules novada domes 30.08.2012. lēmuma ( prot. Nr.10) 23.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  I. Š[:] zemes vienībām [adrese]”,  atcelšanu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju konstatēts:

Priekules novada dome izskatot Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas 27.06.2012. vēstuli Nr.2-04/2825 un sarakstu „Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011. gada 30. decembrim Priekules novadā”, pieņēma lēmumu izbeigt lietošanas tiesības I[:] Š[:] uz  zemes vienībām [adrese].

I[:] Š[:]  ir noslēdzis zemes izpirkuma līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” 29.12.2009. (zemes izpirkuma līguma Nr.34/P9197) par zemes vienībām [adrese], apzīmējums kadastrā [:], kopējā platība 0,76 ha.

Pamatojoties uz I[:] Š[:] iesniegumu un likumu ‘Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atcelt Priekules  novada domes 30.08.2012. lēmumu (prot. Nr.10) 23.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  I. Š[:] zemes vienībām [adrese]”.

 

2. Uzdot Priekules novada domes kancelejai nosūtīt lēmumu I[:] Š[:],  [dzīvesvieta] un Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai,  Graudu iela 27/29, Liepāja LV-3401.

 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas. 

 

 

20.§ Par Priekules novada domes 26.07.2012. sēdes lēmuma (protokols Nr.9) 26.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A.B[:] [adrese]”, atcelšanu.

Priekules novada dome izskatījusi A[:] B[:],  personas kods [:], 04.09.2012. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/751) ar lūgumu atcelt Priekules novada domes  26.07.2012. lēmumu (prot.Nr.9) 26.§ „Par  zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A.B[:] [adrese]”.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Priekules novada dome, izskatot LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu „Kadastrā identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim Priekules novadā”, kas kā pielikums pievienots 27.06.2012. vēstulei Nr.2-04-K/ 2825, pieņēma lēmumu izbeigt zemes lietošanas tiesības un piešķirt pirmnomas personas tiesības A[:] B[:] uz nekustamā īpašuma [adrese], zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu  [:],  4.70 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu [:],  4,89 ha platībā.

A[:] B[:] 04.09.2012. iesniedza līguma kopiju par zemes izpirkšanu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, noslēgts 02.02.2006., līguma Nr.34/7142.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Atcelt Priekules novada domes 26.07.2012. lēmumu (prot.Nr.9) 26.§ „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu A.B[:], [adrese]”.

 

2. Lēmuma izraksts nosūtāms A[:] B[:] [dzīvesvieta] un Valsts Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.