27.12.2012. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.17)

1.§ Par Priekules novada domes priekšsēdētājas rīkojuma apstiprināšanu.

 

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.10.punktu, kas nosaka, ka uz Domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata, apstiprinot to tuvākajā Domes sēdē, nolūkā nodrošināt kompetentāko amatpersonu (darbinieku), izņemot Domes priekšsēdētāju, Domes priekšsēdētāja vietnieku, pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājus, pašvaldības domes deputātus un fiziskā darba veicējus, motivēšanu un ņemot vērā konkrētās amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu pašvaldības mērķu sasniegšanā, var amatpersonai (darbiniekam) noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti ne vairāk kā 20% apmērā no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Priekules novada domes priekšsēdētājas 2012.gada 5.decembra rīkojumu Nr.3-42/134 „Par piemaksu noteikšanu”.

 

2. Apstiprināt Priekules novada domes priekšsēdētājas 2012.gada 12.decembra rīkojumu Nr.3-42/135 „Par piemaksu noteikšanu”.

 

3. Apstiprināt Priekules novada domes priekšsēdētājas 2012.gada 21.decembra rīkojumu Nr.3-42/139 „Par Atzinības raksta un naudas balvas piešķiršanu”.

 

Pielikumā:

1)                  Priekules novada domes priekšsēdētājas rīkojums Nr.3-42/134 no 05.12.2012. uz 1 lp;

2)                  Priekules novada domes priekšsēdētājas rīkojums Nr.3-42/135 no 12.12.2012. ar pielikumu kopā uz 2 lp;

Priekules novada domes priekšsēdētājas rīkojums Nr.3-42/139 no 21.12.2012. uz 1 lp.

 

 

2.§ Par Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” apstiprināšanu.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Priekules novada domes noteikumus „Par Priekules novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”.

 

2. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nodrošināt savu darbinieku iepazīstināšanu ar noteikumiem.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Pielikumā: Priekules novada domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” projekts uz 30 lp.

 

3.§ Par Priekules novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas),  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Priekules novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.

 

2. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nodrošināt savu darbinieku iepazīstināšanu ar nolikumu.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Pielikumā: Priekules novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums uz 10 lp.

 

 

4.§ Par domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 9 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav (Vija Jablonska un Arta Brauna, pildot  likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Noteikt, ka Priekules novada domes priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2013.gadā ir 2,4.

 

2. Noteikt, ka Priekules novada domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2013.gadā ir 2,1.

 

3. Noteikt, ka domes komiteju priekšsēdētājiem deputātu maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2013.gadā ir 1,7.

 

4. Noteikt, ka domes deputātiem maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2013.gadā ir 0,8.

 

5.§ Par Priekules novada domes amatu un amatalgu saraksta 2013.gadam apstiprināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, un 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Apstiprināt Priekules novada domes amatu un amatalgu sarakstu 2013.gadam.

 

2. Priekules novada domes amatu un amatalgu saraksts 2013.gadam stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri.

 

Pielikumā: Priekules novada domes amatu un amatalgu saraksts 2012.gadam uz 23 lp.

6.§ Par Priekules novada domes pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2013.gadam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija; „pret” – nav, „atturas” – nav (Inita Rubeze, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

            Apstiprināt Priekules novada domes pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2013.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu šādās Priekules novada domes izglītības iestādēs.

 

Pielikumā: Priekules novada domes pedagogu amatu un amatalgu saraksts 2013.gadam uz 3 lp.

 

7.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.B[:], Priekule, Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja A[:] B[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 13.12.2012. ar reģistrācijas Nr.3-13/1145, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka A[:] B[:] ir politiski represētā persona un īpašums [adrese] ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus.

A[:] B[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā   [adrese].           

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu A[:]B[:] par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], kadastra Nr.[:].  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

8.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ā.A[:], Priekule, Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Ā[:] A[:], dzīvojošas [dzīvesvieta],  iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 13.12.2012. ar reģistrācijas Nr.3-13/1144, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumiem [adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka Ā[:] A[:] ir politiski represētā persona un dzīvoklis ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus.

Ā[:] A[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumos   [adrese].           

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Ā[:] A[:] par 50%, kā represētai personai īpašumiem [adrese], kadastra Nr.[:]  un [adrese], kadastra Nr.[:].   

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

9.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem V.V[:], Priekule, Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja V[:]V[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 13.12.2012. ar reģistrācijas Nr.3-13/1143, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai, īpašumam [adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka V[:] V[:] ir politiski represētā persona un dzīvoklis ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus. V[:] V[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā [adrese].         

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots) Priekules novada dome atklāti balsojot, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu V[:] V[:] par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], kadastra Nr.[:].  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

10.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ē.V. J[:], Priekule, Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja Ē[:] V[:] J[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 03.12.2012. ar reģistrācijas Nr.3-13/1092, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka Ē[:] V[:] J[:] ir politiski represētā persona un dzīvoklis ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus.

Ē[:] V[:] J[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā   [adrese].         

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Ē[:]V[:]J[:] par 50%, kā represētai personai, īpašumam [adrese], kadastra Nr.[:].  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

11.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem E.P[:] Gramzdas pag., un Priekulē, Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja E[:] P[:], [dzīvesvieta], 12.12.2012. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar reģistrācijas Nr.3-13/1142, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumiem [adreses].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka E[:] P[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus.

E[:] P[:]  ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumos  [adreses].

            Pamatojoties uz likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu E[:] P[:] par 50%, kā represētai personai, īpašumiem [adrese],  apzīmējums kadastrā [:], [adrese], 19,8 ha platībā, apzīmējums kadastrā [:], [adrese], 5781 m² platībā, apzīmējums kadastrā [:].

           

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

12.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem J.Z[:], Priekules pag., un Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja J[:]Z[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 10.12.2012. ar reģistrācijas Nr.3-13/1121, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumiem [adreses].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka J[:]Z[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus.

J[:] Z[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā  [adreses].           

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu J[:]Z[:] par 50%, kā represētai personai īpašumiem [adrese], 4,3 ha platībā, kadastra Nr.[:] un [adrese], kadastra Nr.[:], platība 36,8 ha.  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

13.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem V.S[:], Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja V[:] S[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 30.11.2012. ar reģistrācijas Nr.3-13/1088, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka V[:] S[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņa īpašumā vismaz 5 gadus.

V[:] S[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā  [adrese].           

           

            Pamatojoties uz likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu V[:] S[:] par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], 1,8 ha platībā, kadastra Nr.[:].  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

14.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem I.L[:], Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja I[:] L[:], dzīvojošas [dzīvesvieta],  iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 10.12.2012. ar reģistrācijas Nr.3-13/1123, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam[adrese].

            Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka I[:]L[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā vismaz 5 gadus.

            I[:] L[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā  [adrese].           

           

            Pamatojoties uz likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā I[:]L[:] kā represētai personai īpašumam [adrese], 5,1 ha platībā, kadastra Nr.[:].  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

15.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem S.M[:], Priekules pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatīja S[:] M[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē 05.12.2012. ar reģistrācijas Nr.3-13/1104, par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese].

Ir iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka S[:]M[:] ir politiski represētā persona un zeme ir viņas īpašumā vismaz  5 gadus.

S[:]M[:] ar savu iesniegumu personīgi apliecina, ka nenodarbojas ar saimniecisko darbību īpašumā  [adrese].           

            Pamatojoties uz likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu, 2. daļu (kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām vai dzīvokļa īpašumu bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50%, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu S[:] M[:] par 50%, kā represētai personai īpašumam [adrese], 51,7 ha platībā, kadastra Nr.[:].  

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV- 3400viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

16.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem I.E[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi I[:] E[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 11.12.2012. iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:] un [adrese], kadastra Nr.[:], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2012.gada 11.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.[:] kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] ar kadastra Nr.[:] un [adrese] ar kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.          

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un/vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā I[:] E[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:] un [adrese], kadastra Nr.[:],  nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

17.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem E.G[:] Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi E[:] G[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 17.12.2012. iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [adreses], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2012.gada 17.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.[:] kopija.

 Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] ar kadastra Nr.[:] un [adrese] ar kadastra Nr.[:],  saimnieciskā darbība netiek veikta.        

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un/vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā E[:] G[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:] un [adrese], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L.P[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi L[:] P[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 18.12.2012. iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [adrese], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2012.gada 18.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.[:] kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] ar kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.    

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā L[:] P[:]i, personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

19.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem J.S[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi J[:] S[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 2012.gada 18.decembra iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [adreses], kā politiski represētai personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē saņemts 2012.gada 18.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.[:] kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] ar kadastra Nr.[:] un [adrese], kadastra Nr.[:], saimnieciskā darbība netiek veikta.

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļai, atvieglojums politiski represētām personām tiek piemērots par nekustamo īpašumu, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus.

Nekustamais īpašums „Vecdīķi” ir pašvaldībai piekritīgā zeme (Priekules novada domes 26.11.2009.gada lēmums Nr.47.2, protokols Nr.14) un ir iznomāts J[:] S[:], kā pirmnomas personai (zemes nomas līgums Nr.VPP-2009/9).

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un /vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā J[:] S[:], personas kods [:] kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adres], kadastra Nr.[:] un „Vecdīķi”, kadastra Nr.6498 002 0016, Virgas pag., Priekules nov., nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2.  Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

20.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem M.V[:], Virgas pag., Priekules nov.

Priekules novada dome izskatījusi M[:] V[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 18.12.2012. iesniegumu ar lūgumu samazināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], kā politiski represētai personai. 

 Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegums Priekules novada domē saņemts 2012.gada 18.decembrī. Iesniegumam pievienota politiski represētās personas apliecības  Nr.[:] kopija.

Kopā ar iesniegumu saņemts arī apliecinājums, ka nekustamajā īpašumā [adrese] ar kadastra Nr.[:],  saimnieciskā darbība netiek veikta.    

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu un ar politiski represētās personas parakstu apstiprināta apliecinājumu, ka zeme un/vai individuālās dzīvojamās mājas netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, iesniegušas līdz taksācijas gada 1.februārim, 17.12.2012. Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 11 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis,  Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Vija Jablonska, Ainars Jansons,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā M[:] V[:], personas kods [:], kā politiski represētai personai, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra Nr.[:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā.

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Virgas pagasta zemes lietu speciāliste M.K[:].

 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.