27.07.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.3)

27.07.2017. domes sēdes audioieraksts
27.07.2017. domes sēdes protokols Nr.3
309. Par dzīvokļa piešķiršanu X X

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                              

   Nr. 309                  

(protokolsNr.3,1.punkts)

 

Par dzīvokļa piešķiršanu X X

 

 Saņemts XX (X) iesniegums 29.06.2017.Nr.2.1.15/17/1922-S par dzīvokļa Nr.5 piešķiršanu “Lāčplēši”, Bunkas pagastā ,Priekules novadā.

Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts: XX  deklarētā adrese ir  “X” Bunkas pagastā.

Ar viņu  vienistabas dzīvoklī “X”, dz. X  dzīvo: XX 01.02.2010. Dzīvoklis tiek īrēts no privātas personas.

            Par dzīvokli Nr.5 “Lāčplēši”  Bunkas pagastā. Dzīvoklis atrodas pašvaldības apsaimniekotā daudzdzīvokļu mājā, dzīvokļa kopējā platība ir 39,5kvm. XX ar dzīvokli Nr.5 “Lāčplēši”, Bunkas pagasts, Priekules novads ir iepazinusies. XX dzīvokli Nr.5 “Lāčplēši” apņemas remontēt par saviem līdzekļiem.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piešķirt dzīvokli Nr.5 “Lāčplēši”, Bunkas pagastā Priekules novadā,  XX personas kods XX ar 2017.gada 1.augustu.
 2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši. Ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz trīs gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo pakalpojumu maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres termiņam beidzoties.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar Bunkas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
 4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā XX vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.
310. Par dzīvokļa piešķiršanu XXX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 310                   

(protokolsNr.3,2.punkts)

Par dzīvokļa piešķiršanu XXX

Saņemts Priekules novada pašvaldībā XXX (X) iesniegums 15.06.2017.Nr.2.1.5/17/1781-S par dzīvokļa Nr.3 piešķiršanu Saules  ielā 12, Tadaiķi, Bunkas pagastā, Priekules novadā.

1.Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

XXX deklarētā adrese “X”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads.

Līdz 2012.g.maijam XXX dzīvoja X X, dz.X, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads. Pēc tam viņš pārcēlās dzīvot uz Liepāju.

            Tā kā bija noslēgts līgums ar  XXX par ūdens un pakalpojumu sniegšanu,  atbrīvojot dzīvokli X, dz.X Bunkas pagasta pašvaldībai viņš palika parādā par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu. Kopējā summa sastādīja X EUR. XXX 11.11.2016.g. Bunkas pagasta pārvaldes kasē samaksāja no kopējā parāda X EUR.

            Par dzīvokli Nr.3 Saules ielā 12, Tadaiķi  Bunkas pagastā, Priekules novadā. Dzīvoklis atrodas  daudzdzīvokļu mājā, dzīvokļa kopējā platība ir 54.2kvm. Dzīvoklim ir  divas istabas. XXX ar dzīvokli Nr.3 Saules iela 12, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads  ir iepazinies.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piešķirt dzīvokli Nr.3 Saules iela 12, Tadaiķi, Bunkas pagastā Priekules novadā,  XXX, personas kods X, pēc parāda par komunālajiem pakalpojumiem X (Četrdesmit pieci euro,X centi) nomaksas.
 2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši. Ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, īres tiesības tiek pagarinātas uz trīs gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības, tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo pakalpojumu maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres termiņam beidzoties.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XXX īres līgums ar Bunkas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
 4. Ja īres līgums netiek noslēgts mēneša laikā XXX vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.
311. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību maiņu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 311                   

(protokolsNr.3,3.punkts)

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību maiņu

 1. 2017.gada 20.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX p/k X iesniegums ar lūgumu izbeigt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Dārza ielā 16 dz.Nr. 25, Priekule, Priekules nov., LV-3434 par labu XX;

2. 2017.gada 20.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX p/k X iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Dārza ielā 16 dz.Nr. 25, Priekule, Priekules nov., LV-3434;

3. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

3.1. X deklarējusies adresē “X”, Priekules pag., Priekules nov., LV-3434 kopš 12.01.1993.;

3.2 XX noslēgusi Dzīvojamās telpas īres līgumu adresē X  dz.Nr. X kopš 16.06.2014.;

3.3. XX deklarējusies adresē X X dz.Nr. X kopš 07.02.2017.

3.4. XX noslēgusi Dzīvojamā telpas apakšīres līgumu ar XX  kopš      13.01.2017.;

3.5. XX ar dzīvojamo telpu ir iepazinusies un apņemas veikt remontdarbus par saviem līdzekļiem.

4. Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. 1.Izbeigt īres tiesības XX un piešķirt XX īres tiesības divistabu dzīvoklim Dārza ielā 16 dz.Nr. 25, Priekule, Priekules nov., LV-3434 ar kopējo platību 46,30m², tai skaitā apdzīvojamā platība 30,10m²
 2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.
 3. 3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.
312. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību maiņu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 312                    

(protokolsNr.3,4.punkts)

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību maiņu

1. 2017.gada 20.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX p/k X iesniegums ar lūgumu izbeigt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim X ielā X dz.Nr. X, Priekule, Priekules nov., LV-3434 par labu XX;

2. 2017.gada 20.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX p/k X iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim  X dz.Nr. X, Priekule, Priekules nov., LV-3434;

3. Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

3.1. XX deklarējusies adresē X, Priekule, Priekules nov., LV-3434 kopš 02.09.2004.;

3.2 XX noslēgusi Dzīvojamās telpas īres līgumu adresē X kopš 08.03.2013.;

3.3. XX deklarējusies adresē “X”, X pag., Priekules nov. kopš 21.05.2014.

3.4. Daina RUPERTE ar dzīvojamo telpu ir iepazinusies un apņemas veikt remontdarbus par saviem līdzekļiem.

4.Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi”

 

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Izbeigt īres tiesības XX un piešķirt XX īres tiesības divistabu dzīvoklim X, Priekule, Priekules nov., LV-3434 ar kopējo platību 52,20m², tai skaitā apdzīvojamā platība 31,90m²
 2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.
313. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 313                    

(protokolsNr.3,5.punkts)

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu

 1. 2017.gada 14.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. X iesniegums (ind.2.1.5/17/1757-S) ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim „X” - X, Priekule, Priekules nov., LV – 3434.

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Priekules novada pašvaldība 2017.gada 14. jūnijā saņēma XX iesniegumu (ind.2.1.5/17/1756-S) par atteikšanos no īres tiesībām „Kalnāres” - 4, Priekules padasts, Priekules nov.

2.2. XX deklarējusi dzīvesvietu „X” - X, Priekule, Priekules nov. no 30.12.2015.

2.3. SIA „Priekules nami” ir saņēmuši X iesniegumu (04.07.2017 iesniegums Nr.1.15/27)., kurā apņemas dzīvokļa remontdarbus veikt par saviem līdzekļiem.

3. Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piešķirt XX īres tiesības uz vienistabas dzīvokli „X” X, Priekules pag., Priekules nov. ar kopējo platību 29,20m², tai skaitā dzīvojamā platība 17,30 m².
 2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.
 4. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

 

314. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu X , Kalētu pagastā X

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 314                    

(protokolsNr.3,6.punkts)

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu X , Kalētu pagastā X

 

1.2017.gada 28.jūnijā  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģ.Nr.2.1.5/17/1897-S), ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim X, Kalētu pagastā, Priekules novadā, LV-3484

2.Ar Priekules novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

  2.1.XX deklarējusi dzīvesvietu „X”, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484, kopš 06.03.2017.

  2.2. XX ir regulāras veselības problēmas, dēļ kā nepieciešama medicīniska un sociāla palīdzība. Šī iemesla dēļ nepieciešama tuvāka dzīvesvieta aprūpes iestādēm.

2.3. Dzīvoklis “X” ir pašvaldības īpašumā un pēc logu nomaiņas izīrējams, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piešķirt XX īres tiesības uz vienistabu dzīvokli X, Kalētu pagastā ar kopējo platību 22.2 m2 no 2017.gada 1.septembra.

2.      Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības, Ja netiek pildīts īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3.      Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri. XX īres līgums ar Kalētu pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

315. Par Dzīvojamās telpas – divas istabas dzīvoklī ‘’X”-X Virgas pagastā piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 315                    

(protokolsNr.3,7.punkts)

  Par Dzīvojamās telpas – divas istabas dzīvoklī ‘’X”-X Virgas pagastā piešķiršanu

1. 2017.gada 6.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX p.k. XX iesniegums ar lūgumu  par Dzīvojamās telpas īres maiņas tiesību piešķiršanu – no divistabu dzīvokļa X dz.Nr.X 40.6m2 uz divām istabām x dzīvoklī ‘’x”-x – 33,2m2 ,Virgas pagastā ,Paplaka, Priekules nov.,  LV-3433 .

            2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. xx p.k. xx  dzīvo Paplakā, tam nav pastāvīga darba, viņš saņem x no 2017.gada janvāra un dzīvokļa parādu viņam nav.     

2.2. Pamats: xx p.k. x, iesniegums par  dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu par 2 istabām dzīvoklī ‘’x’’-x, Virgas pagastā „Noteikumi Par kārtību, kādā piedāvājamas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas”.

3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Piešķirt xx p.k. x, īres tiesības uz divām istabām  ar kopējo platību 33.2mᵌ “x”- dz.x, Paplakā, Virgas pagastā  ar 01.08.2017.
 2. Pirmais īres tiesību termiņš ir seši mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

1.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. xx p.k. x īres līgums ar Virgas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX  vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

316. Par zemes nomas līguma Nr. X pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 316                   

(protokolsNr.3,8.punkts)

Par zemes nomas līguma Nr. X pagarināšanu ar XX

  Priekules novada pašvaldībā XX dzīvojošas “Lāčplēši”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, iesniegums reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 17/ 1814-S,  kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/12-2012 uz zemes vienību „Saulītes”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 005 0111 , 0,6175 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Saulītes” ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr. 14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nomas līgums Nr. X uz zemi “X” ar Ņinu X slēgts 19.02.2014. Nomas līguma beigu  termiņš 01.07.2017.

Uz minēto zemes vienību XX nav nodokļu parādu.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 3. punktu – neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām” (protokols Nr.8, 14.§) 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/12-2012pagarināšanu uz zemes vienību  „X”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums X  0,6175 ha platībā, ar XX, dzīv. “X”, dz.X, X, Priekules novads , (pielikums Nr. 1), nosakot:

- nomas maksu 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 2.jūlija  līdz 2022.gada 1.jūlijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos                              nodokļus. 

2. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms:                                        

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. X

PIELIKUMS

317. Par zemes „Celtnieki” ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0050 , Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu X

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 317                    

(protokolsNr.3,9.punkts) 

                        Par zemes „Celtnieki” ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0050 , Priekules pag., Priekules nov. iznomāšanu X 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 04.07.2017. iesniegums reģistrācijas nr. 2.1.4/17/1941-S ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Celtnieki”, Priekules pag., Priekules nov., 0,50 ha platībā, ar apzīmējumu kadastrā 6482 009 0050, lauksaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: “Celtnieki”, Priekules pagastā, Priekules novadā ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0050  nav apbūvēta un ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu (protokola Nr.14) ieskaitīta zemes reformas pabeigšanas zemēs. Zemes lietošanas mērķis –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība –kods 0101.

Minētā zemes vienība atrodas blakus XX īpašumam X, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības un Ministru kabineta 31.05.2010. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punktu „neapbūvēta zemesgabala iznomātājs nosaka nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

           Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ar 2017.gada 1.augustu iznomāt XX personas kods X, rezerves zemes fonda zemi „Celtnieki”, kadastra apzīmējums  6482 009 0050 , 0,50 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, nosakot:

 

1.1. līgums slēdzams viena mēneša laikā ja personai nav parādu attiecībā pret pašvaldību;

1.2. nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 30.jūlijam, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

 1. Zemes nomas līgumā paredzēt  pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
 2. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. X

 

PIELIKUMS 

318. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Brīvības iela 14, Priekule, Priekules nov., un nomas līguma nr. 2.3.4/70 pagarināšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 318                    

(protokolsNr.3,10.punkts)

 Par zemes nomu daļā no zemes vienības Brīvības iela 14, Priekule, Priekules nov., un nomas līguma nr. 2.3.4/70 pagarināšanu XX

  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša X, Priekule, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1886-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Brīvības iela 14, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0085, sakņu dārza vajadzībām 1010 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Brīvības iela 14, Priekule, Priekules novads ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr.14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

 Ar XX 01.06.2015. noslēgts mazdārziņa nomas līgums uz daļu no zemes Brīvības iela 14, 1490 m2 platībā, nomas līguma Nr. 2.3.4/70 beigu termiņš 31.12.2017.

Nomas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu XX nav.

                         Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem , kuru platība ir lielāka kā 400 m2, ne mazāk kā 7.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 002 0085, zemes vienības adrese: Brīvības iela 14, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX dzīvojošu X, Priekule, Priekules nov., 1010 m² platībā, (pielikums Nr. 1), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 7.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 17.jūliju  līdz 2022.gada  16.jūlijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2. Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/70pagarināšanu daļai no zemes vienības  Brīvības iela 14, Priekule, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6415 002 0085  1490 m2 platībā, ar XX, nosakot:

- nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7, 00 EUR gadā.

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.

                - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

3.Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

-                                                                                               1 eks. X

-                                                                                               1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

-                                                                                               Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

PIELIKUMS

319. Par zemes „ Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu X

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 319                    

(protokolsNr.3,11.punkts)

 Par zemes „ Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu X

  Priekules novada pašvaldībā saņemts X iesniegums reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1477-S ar lūgumu iznomāt zemi ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” 0.12 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, Tadaiķos, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ēku uzturēšanai.

            Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar 17.09.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu, protokols Nr.11,  nekustamais īpašums ar nosaukumu „Pie Saules iela 10” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs.

   Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 3. punktu – neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt X, personas kods X, zemes gabalu 0.03 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Pie Saules iela 10, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, sakņu dārza vajadzībām, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. (pielikums Nr. 1), nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.augusta  līdz 2022.gada  31.jūlijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms

-          1 X

-          1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

PIELIKUMS

 

320. Par daļu no pašvaldības zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu X

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 320                    

(protokolsNr.3,12.punkts)

 Par daļu no pašvaldības zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu X

 Priekules novada pašvaldībā saņemts X, dzīvojoša X, Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1477-S,  kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 003 0118,  0,95 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Ar X uz minēto zemes vienību nav slēgts zemes nomas līgums.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „ Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013.gada protokols Nr.11, 5.§) 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,035 EUR/m²  un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt X, personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 003 0118  0,95 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, (pielikums Nr. 1), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.augusta līdz 2022.gada 31.jūlijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                        

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. X

 PIELIKUMS

321. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Brīvības iela 32, Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 321                   

(protokolsNr.3,13.punkts)

 

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Brīvības iela 32, Priekule, Priekules nov., XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1893-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Brīvības iela 32, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 003 0162, sakņu dārza vajadzībām 300 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Brīvības iela 32, Priekule, Priekules novads ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr. 14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Ar XX mazdārziņa nomas līgums nav slēgts.

Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem , kuru platība ir mazāk kā 400 m2, ne mazāk kā 4.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 003 0162, zemes vienības adrese: Brīvības iela 32, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX dzīvojošu XX, Priekule, Priekules novads, 300 m² platībā, (pielikums Nr. 1), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.augusta  līdz 2022.gada  31.jūlijam.

- Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.    Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.    Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX dzīvojošam XX,  Priekule, LV-3434;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

PIELIKUMS

322. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Galvenā iela 11, Priekule, Priekules nov., X

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 322                    

(protokolsNr.3,14.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Galvenā iela 11, Priekule, Priekules nov., X

  Priekules novada pašvaldībā saņemts X, dzīvojošas X, Priekule, Priekules novads, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1885-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Galvenā iela 11A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 003 0193, sakņu dārza vajadzībām 144 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Galvenā iela 11A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000534595 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Ar X 15.09.2014. noslēgtais zemes nomas līgums nr. 2.3.1/33 beidzies 31.12.2016.

Nomas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu X nav.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem , kuru platība ir mazāka kā 400 m2, ne mazāk kā 4.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6415 003 0193, zemes vienības adrese: Galvenā iela 11A iela 14, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. X dzīvojošu X, Priekule, Priekules novads, 144 m² platībā, (pielikums Nr. 1), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.augusta  līdz 2022.gada  31.jūlijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.    Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.    Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.    Tautsaimniecības un attīstības komitejas lēmumu var pārsūdzēt Priekules novada pašvaldības domē.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. X dzīvojošai X, Priekule, Priekules novads , LV-3434;

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

PIELIKUMS 

323. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu X

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 323                    

(protokolsNr.3,15.punkts)

Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu X

 Priekules novada pašvaldībā saņemts X, deklarētā dzīvesvietas adrese X, Liepāja, 22.06.2017. iesniegums (Nr. 2.1.4/17/1869-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  zemes  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 001 0007,  65,0  m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums  „Paplakas iela 28” ,Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0007 ierakstīts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā ar Nr. 100000442973 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību.

Zeme minētās garāžas uzturēšanai bija iznomāta X, kurš garāžu nodevis lietošanā X.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Iznomāt X, daļu no zemes ar nosaukumu X, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 001 0007  65,0 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.08.2017. līdz 31.07.2022. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.     Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

 

1 eks. X.

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

 

 PIELIKUMS

324. Par daļu no zemes un daļu no ēkas Liepājas ielā 13 A, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu X

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 324                   

(protokolsNr.3,16.punkts)

 

Par daļu no zemes un daļu no ēkas  Liepājas ielā 13 A, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu X

 Priekules novada pašvaldībā saņemts X, dzīvojoša X, Priekule, Priekules novads, 14.06.2017. iesniegums (Nr. 2.1.4/17/1754-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  zemes  Liepājas iela 13 A, Priekule, Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6415 001 0075,    29,3  m2 platībā un daļu no ēkas Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apz. 6415 001 0075 006 29,3 m2 platībā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas Priekules novada pašvaldībai piederošas palīgēkas.

X vēlas nomāt daļu no ēkas un zemi ar kadastra apz.6415 001 0075 006 29,3 m2 platībā.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” ( protokols Nr.8, 12.§) , 9.punktu – „telpu nomas maksa viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1 . Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iznomāt X, personas kods X, daļu no zemes ar nosaukumu Liepājas iela 13 A, Priekule , Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 001 0075 29,3 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.08.2017. līdz 31.07.2022. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.      Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.      Noslēgt ar X personas kods X, nedzīvojamo telpu nomas līgumu par daļu no telpas ēkā Noliktava Liepājas iela 13 A, Priekule, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6415 001 0075 006 29,3 m2 nomu (skat. pielikumā Nr.1, telpa iezīmēta ar dzeltenu līniju ) X vajadzībām, nosakot:

4.      - Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.11 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

5.      - Nomas termiņu no 2017.gada 1.augusta  līdz 2022.gada 31.jūlijam.

6.      Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

7.      Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu zemes nomas un nedzīvojamo telpu nomas līgumus.

8.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                          

 1 eks. X

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

 1 eks. Finanšu nodaļai.

PIELIKUMS 

325. Par daļu no zemes „ Priekules palīgsaimniecības apbūvētas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu X

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 325                    

(protokolsNr.3,17.punkts)

 

Par daļu no zemes „ Priekules palīgsaimniecības apbūvētas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu X

 2017. gada 7.jūlijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1684-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  X iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu  „Priekules palīgsaimn. apbūvētas” 0.026 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6482 007 0092, Kalnenieki, Priekules pagastā, Priekules novadā, ēkas-garāžas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Priekules palīgsaimniecības apbūvētas” ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr. 14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

             Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 atrodas garāžas ar nenoskaidrotu piederību, kadastra reģistrā minētās ēkas nav reģistrētas. Zeme X nepieciešama garāžas uzturēšanai.

Nomas līgumu X ar Priekules novada pašvaldību uz minēto zemes vienību nav slēgusi.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,  atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.    Iznomāt X, daļu no zemes ar nosaukumu „Priekules palīgsaimniecības apbūvētas”, apzīmējums kadastrā 6482 007 0092  0.026 ha platībā, ēkas uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.08.2017. līdz 31.07.2027. saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.     Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.    Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

4.    Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms

1 eks. X

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

 

326. Par šķūņa „Pie Saules iela 10”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules novadā nomu X

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 326                   

(protokolsNr.3,18.punkts)

 

Par šķūņa „Pie Saules iela 10”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules novadā nomu X

 Priekules novada pašvaldībā saņemts  X dzīvojoša X, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, iesniegums reģistrācijas Nr. 2.1.417/1440-S, kurā lūgts iznomāt telpu 4,4 m2 platībā. Nomas telpas atrodas „Pie Saules iela 10” , Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov..

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

      Pēc Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem nekustamajā īpašumā „Pie Saules iela 10”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 003 0168, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0167 atrodas ēka - šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0152 004 , ar kopējo platību 105.6 m2 .

Ēka- šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0152 004 atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes. Minētā ēka atrodas Priekules novada pašvaldības bilancē.

Nomas līgums par malkas šķūnīti X nav slēgts.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 6.punktu „lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas  nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja” , 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1. Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt  ar X, dzīv. X, Bunkas pagasts, Priekules nov., nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu ēkā šķūnis „Pie Saules iela 10”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 003 0152 004 4,4 m2 nomu (skat. pielikumā Nr.1, telpa iezīmēta ar dzeltenu līniju ) X vajadzībām, nosakot:

2. Nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).

3. Nomas termiņu no 2017.gada 1.augusta  līdz 2022.gada 31.jūlijam. 

4. Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

5. Uzdot nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. X

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei

1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai.

PIELIKUMS