28.01.2021. domes sēde (protokols Nr.2)

28.01.2021. domes sēde protokols

SĒDES  PROTOKOLS

(elektroniskā vidē)

 

Nr.2

Priekules novadā                                                                                                

2021.gada 28.janvārī                                                           

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds,  Vija Jablonska,  Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Gatis Volkevičs

 

Sēdē nepiedalās-deputāts Mārtiņš Mikāls, deputāte Sarmīte Eidinta, deputāts Toms Šteins, deputāte Tatjana Ešenvalde

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, finanšu nodaļas vadītāja Laura Vītola,  juriste Ināra Avotiņa, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, izglītības vadītāja Agrita Purviņa, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte, SIA ‘’Priekules nami’’ valdes locekle Arta Brauna

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par pārtikas paku sagatavošanu un piegādi.
 2. Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā.
 3. Par saistošo noteikumu Nr.4/21 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 ‘’Pr Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam’’’’apstiprināšanu.
 4. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rīkošanu ēkā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001, starp pretendentiem.
 5. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 6. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.
 7. Par grozījumiem 10.09.2019.zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/19/1031, noslēgts ar z/s ‘’Zelmeņi-1’’.
 8. Par 03.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/8 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 9. Par Priekules novada pašvaldības domes 26.11.2015.lēmuma (prot.Nr.16,8§) atcelšanu.
 10. Par piemaksu izdevumu segšanu paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam SIA ‘’Priekules slimnīca’’ personālam.
 11. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 12. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Līcīši’’, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 002 0263, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 13. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Spalvas’’, Kalētu pagasts, Priekules novads.
 14. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu, nekustamā īpašuma ‘’Zēri’’, kadastra Nr.6464 004 0145, zemes vienības kadastra apzīmējums  6464 004 0145, Kalētu pagastā, Priekules novadā, meža cirsmu.
 15. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ganību iela 30, Priekule, Priekules novads.
 16. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Galvenā iela 35, Priekule, Priekules novads.
 17. Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskola.
 18. Par līguma laušanu par siltumenerģijas piegādi Priekules pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai.
 19. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA ‘’Priekules nami’’ siltumapgādes pakalpojuma sniegšanai.
 20. “Par saistošo noteikumu “Par Priekules novada domes 20gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.12/20 “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu” apstiprināšanu”.
 21. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakcijas  pilnveidošanu”

 

Atklāti balsojot par katru jautājumu atsevišķi, PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze,  Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

Darba kārtība:

 1. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 202gadam grozījumiem.
 2. Par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules pag., Virgas pag., Bunkas pag., Kalētu pag., Priekules novadā.
 3. Par dzīvojamo māju Ganību iela 3, Priekulē, sakārtošanas darbiem.
 4. Par iestāšanos Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā.
 5. Par dāvinājuma pieņemšanu Krotes Kronvalda Ata pamatskolai.
 6. Par pašvaldībai piekritīgās zemes ‘’Kļaviņas’’, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.
 7. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Krasta iela 3-13, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 8. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4 dzīvojamā mājā Uzvaras ielā 6, Priekulē, Priekules novads, un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 9. Par nekustamā īpašuma ‘’Mētras’’, Priekules pagasts, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 10. Par nekustamā īpašuma ‘’Jaunrijas’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai.
 11. Par biedrības ‘’SK Dienvidkurzeme’’ atbrīvošanu no zemes nomas maksas.
 12. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 13. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 14. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.2.3.2/1 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 15. Par nekustamā īpašuma ‘’Mazkalves’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma ‘’Lielkalves’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules nov.
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Virgas pag., Priekules nov.
 19. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.12 dzīvojamajā mājā Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 20. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0241 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Smiltnieki’’, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 21. Par nedzīvojamo telpu un iekārtu nomas maksas apturēšanu zs ‘’Daiga’’ par telpu nomu ēkā ‘’Mazā skola’’, Kalētu pag., Priekules nov.
 22. Par grozījumiem ‘’Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2020.gada 1.septembra’’.
 23. Par grozījumiem Priekules pirmsskolas iestādes ‘’Dzirnaviņas’’ nolikumā.
 24. Par noteikumu ‘’Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekules novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas’’.
 25. Par sadarbību tūrisma jomā.
 26. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.  ‘’Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem’’ apstiprināšanu.
 27. Par dzīvojamo telpu maiņu Liepājas iela 5B dz.4, Priekule, Priekules novads un Dārza iela 18 dz.64, Priekule, Priekules novads.
 28. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības –kadastra apzīmējums 6446 004 0102, ‘’Pie Cērpiņiem’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai, nosaukuma maiņu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 29. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības –kadastra apzīmējums 6446 002 0030, ‘’Vārtājnieku ferma’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 30. Par daļu no zemes Aizputes iela 30, Priekule, Priekules novads, nomu XX.
 31. Par  09.02.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/12 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 32. Par daļu no zemes vienības ‘’Purvs’’, Priekules pagasts, Priekules novads, nomu z/s ‘’Kurzemnieki’’.
 33. Par pārtikas paku sagatavošanu un piegādi.
 34. Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā.
 35. Par saistošo noteikumu Nr.4/21 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 ‘’Pr Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam’’’’apstiprināšanu.
 36. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rīkošanu ēkā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001, starp pretendentiem.
 37. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 38. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.
 39. Par grozījumiem 10.09.2019.zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/19/1031, noslēgts ar z/s ‘’Zelmeņi-1’’.
 40. Par 03.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/8 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 41. Par Priekules novada pašvaldības domes 26.11.2015.lēmuma (prot.Nr.16,8§) atcelšanu.
 42. Par piemaksu izdevumu segšanu paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam SIA ‘’Priekules slimnīca’’ personālam.
 43. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr.1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.
 44. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Līcīši’’, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 002 0263, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 45. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Spalvas’’, Kalētu pagasts, Priekules novads.
 46. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu, nekustamā īpašuma ‘’Zēri’’, kadastra Nr.6464 004 0145, zemes vienības kadastra apzīmējums  6464 004 0145, Kalētu pagastā, Priekules novadā, meža cirsmu.
 47. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ganību iela 30, Priekule, Priekules novads.
 48. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Galvenā iela 35, Priekule, Priekules novads.
 49. Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskola.
 50. Par līguma laušanu par siltumenerģijas piegādi Priekules pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai.
 51. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA ‘’Priekules nami’’ siltumapgādes pakalpojuma sniegšanai.
 52. “Par saistošo noteikumu “Par Priekules novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.12/20 “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu” apstiprināšanu”.
 53. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakcijas  pilnveidošanu”

 

 

1.

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021. gadam grozījumiem

(lēmums Nr.15)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 2021. gada 13. janvārī saņemto informāciju no Nacionālā veselības dienesta par feldšeru punktu finansējumu, nepieciešams veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2021. gadam, kur jāprecizē visu Priekules novada feldšeru punktu vadītāju darba algas apmērs.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021. gadam grozījumiem.

 

2.

Par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules pag., Virgas pag.,

 Bunkas pag., Kalētu pag,. Priekules novadā

(lēmums Nr.16)

Ziņo: V.Jablonska

 

Saņemts  SIA „Ozols  reiz 2” reģ.nr.42103074472,  valdes locekļa XX iesniegumu (reģ.Nr.2.1.4/21/35 - S  no 7.01.2021.), kurā  lūdz atļauju turpināt izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm.

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules pag., Virgas pag., Bunkas pag., Kalētu pag., Priekules novadā.

 

 

3.

Par līguma noslēgšanu ar SIA „Priekules nami” par dzīvojamās mājas Ganību 3, Priekule, Priekules novads kanalizācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanas darbiem

(lēmums Nr.17)

Ziņo: V.Jablonska

 

Saņemts dzīvojamās mājas Ganību 3, Priekule, mājas vecākās XX iesniegums (ind.2.1.4/20/1891-S) par mājas pieguļošās teritorijas sakārtošanas darbiem, jo lietus laikā mājas piegulošā teritorija un kāpņu telpas applūst.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

              līguma noslēgšanu ar SIA „Priekules nami” par dzīvojamās mājas Ganību 3, Priekule, Priekules novads kanalizācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanas darbiem.

 

4.

Par iestāšanos Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā

(lēmums Nr.18)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Iestājoties Asociācijā kā dalībniekam tiek dota iespēja izteikt priekšlikumus un ierosinājumus kopīgā darba uzlabošanai, kā arī saņemt Asociācijas konsultācijas, padomus un atbalstu, tostarp ņemt dalību konferencēs, konsultatīvajos semināros.

Dalībai Asociācijā ir noteiktas gada biedru maksas, kas, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 47. panta 1. punktu, iekļautas Bāriņtiesas budžetā. Asociācijas biedru gada maksas pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu līdz 5000 iedzīvotājiem – 112.50 eiro.

 

            Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5. panta sestajā daļā noteikto, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par iestāšanos Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā.

 

 

5.

Par dāvinājuma pieņemšanu Krotes Kronvalda Ata pamatskolai

(lēmums Nr.19)

Ziņo: V.Jablonska

 

            2021. gada 07. janvārī pašvaldībā saņemts Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktores XX iesniegums, kurā lūgts atļaut pieņemt dāvinājumu natūrā 1207,39 EUR apmērā no AS “Lauma Lingerie”. 

            Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta “Nolikumu par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dāvinājuma pieņemšanu Krotes Kronvalda Ata pamatskolai.

 

 

 

 

 

 

6.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes ”Kļaviņas” , Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

(lēmums Nr.20)

Ziņo: V.Jablonska

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, iesniegums Nr.2.1.4/20/1904-S ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Kļaviņas”, Bunkas pag.,  apzīmējums kadastrā 6446 001 0036,  3,80 ha platībā, kā pirmnomas personai.

            Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu,, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes ”Kļaviņas” , Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.

 

 

7.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Krasta iela 3-13 , Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.21)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāts Andris Rosvalds, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’- „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Krasta iela 3-13 , Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

8.

(lēmums Nr.22)

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/74-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Uzvaras iela 6-4, Priekulē.

            Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4  dzīvojamajā mājā Uzvaras ielā 6, Priekule, Priekules novads, un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

9.

Par nekustamā īpašuma  “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr.23)

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, reģ.nr. 2.1.4/21/67-S,  kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Mētras”, Priekules pagastā  2,0 ha platībā,  kadastra apzīmējums 6482 003 0005.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.

 

10.

Par nekustamā īpašuma  „Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.24)

Ziņo: V.Jablonska

 

Nekustamais īpašums „Jaunrijas”, Bunkas pagastā, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0088  8,89 ha platībā - 1,29 ha mežs, 7,33 ha – krūmāji, 0,20 ha zeme zem ūdens un 0,07 ha  citas zemes.

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, , 5.panta pirmo daļu,, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  „Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai.

 

 

11.

Par biedrības „SK Dienvidkurzeme” atbrīvošanu no zemes nomas maksas

(lēmums Nr.25)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Saņemts biedrības „SK Dienvidkurzeme”, reģistrācijas nr. 40008208979, valdes priekšsēdētāja XX iesniegums Nr. 2.1.4/21/40-S ar lūgumu atcelt zemes nomas maksu  zemes vienībām Dārza iela 24,  un Dārza iela 24 A, Priekulē, 2021.gadam.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par biedrības ‘’SK Dienvidkurzeme’’ atbrīvošanu no zemes nomas maksas.

 

12.

Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

(lēmums Nr.26)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Saņemts XX iesniegums Nr. 2.1.4/21/4-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumam.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.

 

13.

Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

(lēmums Nr.27)

Ziņo: V.Jablonska

 

Saņemts XX 04.01.2021. iesniegums Nr. 2.1.4/21/3-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumam Nr. 1.14/02, kas noslēgts ar XX.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.

 

14.

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.3.2/1 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

(lēmums Nr.28)

Ziņo: V.Jablonska

 

Saņemts XX 30.12.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/2410-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinu nedzīvojamo telpu nomas līgumam Nr.2.3.2/1.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.3.2/1 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.

 

15.

Par nekustamā īpašuma “Mazkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.29)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Mazkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Izsoles sākumcenu noteikt 5140 EUR.

 

16.

Par nekustamā īpašuma “Lielkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.30)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Lielkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Izsoles sākumcenu noteikt 12 140 EUR.

 

17.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX.

(lēmums Nr.31)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 12.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 11.01.2021.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/69-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu XX, kā politiski represētai personai.

            Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX.

 

 

18.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX

(lēmums Nr.32)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 11.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 06.01.2020. iesniegums, iereģistrēts Nr.2.1.4./21/52-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu XX, kā politiski represētai personai.

            Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX.

 

 

19.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.12 dzīvojamajā mājā Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr.33)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 Saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/124-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Ganību iela 3-12,  Priekulē.

            Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.12 dzīvojamajā mājā Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

20.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0241 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Smiltnieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.34)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 19.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/130-S, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Smiltnieki”, Virgas pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0241 un piešķirt jaunu nosaukumu “Smiltiņi”.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0241 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Smiltnieki’’, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

21.

Par nedzīvojamo telpu un iekārtu nomas maksas apturēšanu ZS “Daiga” par telpu nomu ēkā “Mazā skola”, Kalētu pag., Priekules nov.

(lēmums Nr.35)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 20.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Daiga”, reģ.nr. 42101022936, juridiskā adrese Laukmales iela 10, Kalētu pag., īpašnieces XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/135-S, ar lūgumu uz ārkārtas situācijas laiku nepiemērot telpu un iekārtu nomas maksu.

            Pamatojoties uz 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, 14.07.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.,4. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nedzīvojamo telpu un iekārtu nomas maksas apturēšanu ZS “Daiga” par telpu nomu ēkā ‘’Mazā skola’’, Kalētu pag., Priekules nov.

 

22.

Par grozījumiem “Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2020.gada 1.septembra”

               (lēmums Nr.36)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Atbilstoši izstrādātājai Kārtībai, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada izglītības iestādēs, nepieciešams papildināt pedagogu amatu un amatalgu sarakstu.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par grozījumiem “Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstā no 2020.gada 1.septembra’’.

 

 

23.

Par grozījumiem Priekules pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" nolikumā

(lēmums Nr.37)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" vairs nerealizē speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem. Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus iestādes nolikumā, izņemot šo programmu no nolikuma.

           

            Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Dzirnaviņas’’ nolikumā.

 

24.

Par noteikumu “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekules novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”

(lēmums Nr.38)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Ir nepieciešams apstiprināt vienotu Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Priekules novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

            Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par noteikumu “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Priekules novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas’’.

 

25.

Par sadarbību tūrisma jomā

(lēmums Nr.39)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Tūrisma likuma 8.panta otro un ceturto daļu un Valsts pārvaldes iekārtās likuma 40.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par sadarbību tūrisma jomā, noslēdzot deleģēšanas līgumu uz 2021.gadu un piešķirt 1500        EUR deleģēto uzdevumu veikšanai.

 

 

26.

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/21 „Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem” apstiprināšanu

(lēmums Nr.40)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 43.panta trešo daļu, 45.panta otro un sesto daļu, kā arī uz   Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3/21 „Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem’’ apstiprināšanu.

 

 

27.

Par  dzīvojamo telpu maiņu

(lēmums Nr.41)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

            pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu maiņu.

 

28.

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6446 004 0102,  “Pie Cērpiņiem”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai, nosaukuma maiņu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.42)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu; Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6446 004 0102,  “Pie Cērpiņiem”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai, nosaukuma maiņu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

29.

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6446 002 0030,  “Vārtājnieku ferma”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.43)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6446 002 0030,  “Vārtājnieku ferma”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

30.

(lēmums Nr.44)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 2.1.4/21/25-S iesniegums Nr. 2.1.4/20/1374-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/24/2010 uz daļu no zemes Aizputes iela 30,  Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 002 0111, 1050 m2 platībā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes Aizputes iela 30, Priekule, Priekules novads, nomu XX.

 

31.

Par 09.02.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/12 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.45)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 08.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/42-S, ar lūgumu pagarināt 09.02.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/12 termiņu.

            Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 09.02.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/12 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

32.

(lēmums Nr.46)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 12.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/65-S) saņemts z/s“Kurzemnieki”, reģ.nr. 42101024513 īpašnieka XX  iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/23 (2016) uz daļu no zemes  vienības „Purvs ”, Priekules pagastā, kadastra nr. 6482 008 0114 , kadastra apzīmējums 6482 008 0114  8,0 ha platībā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Purvs”, Priekules pagasts, Priekules novads, nomu Z/s ‘’Kurzemnieki’’.

 

33.

Par pārtikas paku sagatavošanu un piegādi

(lēmums Nr.47)

Ziņo: A.Purviņa

 

Lai tiktu sniegts atbalsts 1.-5.klašu izglītojamajiem, nepieciešams noteikt, ka attālināto mācību laikā viņiem tiks izsniegtas pārtikas pakas.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pārtikas paku sagatavošanu un piegādi.

 

 

34.

Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021. gadā

(lēmums Nr.48)

 

Ziņo: L.Vītola

 

            Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta noteikumu Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā.

 

 

35.

Par saistošo noteikumu Nr.4/21 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”’’ apstiprināšanu

(lēmums Nr.49)

Ziņo:L.Vītola

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu Nr.4/21 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam’’’’ apstiprināšanu.

 

 

 

 

36.

Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rīkošanu ēkā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001, starp pretendentiem

(lēmums Nr.50)

Ziņo: M.Kokovihina

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti trīs personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt nedzīvojamās telpas ēkā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdā, Priekules novadā:

Nekustamais īpašums Miera iela 3, Gramzdā, pieder Priekules novada pašvaldībai. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0209- 0,7350 ha platībā un saimniecības ēkas ar kopējo platību 1148 m², kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001. Tiek iznomātas nedzīvojamās telpas 130,2 m² platībā.

            Pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 20.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 23. un 34. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rīkošanu ēkā Miera iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001, starp pretendentiem.

 

37.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr.51)

Ziņo: I.Lācīte

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/174-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas iela 5A-4, Priekulē.

            Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

38.

Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX

(lēmums Nr.52)

 

Ziņo: I.Lācīte

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX,  25.01.2021. iesniegums Nr.2.1.4/21 /174-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 51/2008 uz daļu no zemes  Paplakas iela 28, Priekulē, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.

 

 

39.

Par grozījumiem 10.09.2019.zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/19/1031, noslēgts ar ZS “Zelmeņi-1” 

(lēmums Nr.53)

 

Ziņo:M.Kokovihina

 

2021.gada 25.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Zelmeņi-1”, reģ.Nr.42101012158, vadītāja XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/166-S, ar lūgumu precizēt iznomāto zemju platības.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par grozījumiem 10.09.2019.zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/19/1031, noslēgts ar ZS ‘’Zelmeņi -1’’.

 

 

40.

Par 03.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/8 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.54)

Ziņo:M.Kokovihina

 

2021.gada 26.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/185-S, ar lūgumu pagarināt 03.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/8 termiņu.

            Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 03.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/8 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

 

41.

Par Priekules novada pašvaldības domes 26.11.2015. lēmuma (prot.Nr.16,8.§) atcelšanu

(lēmums Nr.55)

Ziņo: I.Lācīte

 

Priekules novada pašvaldībā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule ar aicinājumu pieņemt lēmumu par tālāko rīcību ar  nekustamo īpašumu Zāļu iela 36,  Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0112.

            Pamatojoties uz 21.01.2021. vēstuli Nr. 1-132/606 , likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības domes 26.11.2015.lēmuma (prot.Nr.16,8.§) atcelšanu.

 

42.

Par piemaksu izdevumu segšanu paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam SIA “Priekules slimnīca” personālam

(lēmums Nr.56)

Ziņo: L.Vītola

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. un 7. punktu, Covid – 19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 47. pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par piemaksu izdevumu segšanu paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam SIA ‘’Priekules slimnīca’’ personālam un segt izdevumus 15 690 EUR apmērā periodā līdz 2021. gada 30. jūnijam, vai ciktāl to nosaka normatīvie akti, vai valstī esošā ārkārtas situācija.

 

43.

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

(lēmums Nr.57)

Ziņo: I.Lācīte

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 26.01.2021. iesniegums Nr. 2.1.4/21/189-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinu nedzīvojamo telpu nomas līgumam Nr.1.14/01.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 1.14/01 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX.

44.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Līcīši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 002 0263, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.58)

Ziņo:I.Avotiņa

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Līcīši”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 002 0263, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

45.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Spalvas”, Kalētu pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.59)

Ziņo:I.Avotiņa

 

            Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu “Spalvas”, Kalētu pagasts,  Priekules novads.

 

46.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu, nekustamā īpašuma “Zēri”, kadastra Nr.6464 004 0145, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 004 0145, Kalētu pagastā,  Priekules novadā,  meža cirsmu

(lēmums Nr.60)

Ziņo:I.Avotiņa

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 20.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu, nekustamā īpašuma “Zēri”, kadastra Nr.6464 004 0145, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 004 0145, Kalētu pagastā,  Priekules novadā, meža cirsmu.

 

47.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ganību iela 30, Priekule, Priekules novads

(lēmums Nr.61)

Ziņo:I.Avotiņa

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ganību iela 30, Priekule, Priekules novads.

 

48.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Galvenā iela 35, Priekule, Priekules novads

(lēmums Nr.62)

 

Ziņo:I.Avotiņa

 

 

Deputāte Inese Meļķe, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

            Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Galvenā iela 35, Priekule, Priekules novads.

 

49.

Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā

(lēmums Nr.63)

 

Ziņo: A.Cīrulis

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā, nosakot, ka

 1.Pamatskolas izglītojamajiem no 2021.gada 29.janvāra līdz 12.februārim mācības organizēt attālināti atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai.

2.No 2021.gada 15.februāra Mežupes pamatskolas 5. - 9. klašu un profesionālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā mācības organizēt klātienē un attālināti atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai.

 

 

50.

(lēmums Nr.64)

 

Ziņo: A.Razma

 

2020.gada augustā pašvaldības dome nolēma slēgt līgumu ar Liepājas rajona Bunkas pagasta zemnieku saimniecību “Nodegi” par siltumenerģijas piegādi Priekules pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai. 2020./2021.gada apkures sezonas laikā pakāpeniski samazinājās piegādātās siltumenerģijas apjoms, jo piegādātājs nespēja nodrošināt 2020.gada 1.septembrī noslēgtajā līgumā, par siltumenerģijas piegādi 2.1.1.apakšpunktā noteikto siltumnesēja turpgaitas vidējo diennakts temperatūru 700 C, kā arī siltā ūdens plūsmu ne mazāk kā 20 m3/h. Pazeminātas siltumnesēja turpgaitas temperatūras dēļ nebija iespējams nodrošināt siltumenerģijas piegādes Līgumā noteiktajiem objektiem. Siltumenerģijas piegādes ar pazeminātu turpgaitas temperatūru konstatētas šādos laika periodos  no 12.10.2020 līdz 05.01.2021.(pielikumā akts par konstatēto – t0 C. Priekules novada Priekules pilsētas pašvaldības iestādēm bija jānopērk kurināmais un jāsāk apkurināt objekti no esošajām katlu mājām.

Līguma 5.4.apakšpunkts nosaka, Lietotājs un Pasūtītājs var lauzt līgumu pirms termiņa,  nebrīdinot par to Piegādātāju, ja Piegādātājs nepiegādā Lietotājam siltumenerģiju līgumā noteiktā apjomā ilgāk par 20 dienām pēc kārtas. 

Pamatojoties uz likuma  Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija)); PRET -  1 deputāts (Andris Rosvalds); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par līguma laušanu par siltumenerģijas piegādi Priekules pilsētas centralizētai siltumapgādes sistēmai.

 

51.

Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Priekules nami” siltumapgādes pakalpojuma sniegšanai

(lēmums Nr.65)

Ziņo: A.Razma

 

            Pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 15.panta  pirmās  daļas 1.punktu,  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu un trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Priekules nami” siltumapgādes pakalpojuma sniegšanai.

 

 

 

No tiešsaites iziet deputāts Vaclovs Kadaģis

 

52.

Par saistošo noteikumu Nr.5/21 “Par Priekules novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.12/20 “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu” apstiprināšanu

 

(lēmums Nr.66)

Ziņo:U.Ržepicka

 

Priekules novada pašvaldība 2021.gada 18.janvārī saņēma vēstuli Nr.15-2/491 no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  “Par Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumiem”, kurā norādītas virkne neprecizitātes sagatavotajā Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakcijā.

2021.gada 26.janvārī notika attālinātā teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas tikšanās, kurā piedalījās domes speciālisti un dokumenta izstrādātāja SIA “Baltkonsults” pārstāvji. Tikšanās laikā tika izvērtēti ministrijas iebildumi un darba grupa ieteica atcelt esošos 2020.gada 29.oktobra saistošos noteikumus Nr.12/20 un veikt teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidošanu, izstrādājot 4.0 redakciju.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmo daļu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu Nr.5/21 “Par Priekules novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.12/20 “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu”.

 

53.

Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakcijas  pilnveidošanu

(lēmums Nr.67)

Ziņo: U.Ržepicka

 

Izvērtējot ministrijas vēstulē norādīto secinām, ka nepieciešams veikt Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakcijas pilnveidošanu, izstrādājot 4.0 redakciju.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 43.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 23.pantu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87. un 88.2. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakcijas  pilnveidošanu.

 

 

 

Protokola pielikumā:

1.Domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.15 līdz Nr.67

 

                       

Sēdi slēdz plkst.11:15

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

15. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021. gadam grozījumiem

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.15           

          (protokols Nr.2,  1.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2021. gadam grozījumiem

 

Pamatojoties uz 2021. gada 13. janvārī saņemto informāciju no Nacionālā veselības dienesta par feldšeru punktu finansējumu, nepieciešams veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2021. gadam, kur jāprecizē visu Priekules novada feldšeru punktu vadītāju darba algas apmērs.

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2021. gadam.
 2. Grozījumi stājas spēkā ar 2021. gada 01. janvāri.

 

 

Lēmums izsūtāms: eks. finanšu nodaļai, eks. personāla speciālistei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

PIELIKUMS

16. Par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules pag., Virgas pag.,  Bunkas pag., Kalētu pag,. Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.16           

          (protokols Nr.2,  2.punkts)

 

Par izbraukuma tirdzniecību Priekules pilsētā, Priekules pag., Virgas pag.,

 Bunkas pag., Kalētu pag,. Priekules novadā

 

            Izskata SIA „Ozols  reiz 2” reģ.nr.42103074472,  valdes locekļa XX iesniegumu (reģ.Nr.2.1.4/21/35 - S  no 7.01.2021.), kurā  lūdz atļauju turpināt izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm.

             Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā no P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”,” Smilgas”, “ Kraujas”, “ Rūķīši”, “ Ziediņi”, Purmsātu ciemā un pie mājām “ Ukstiņi” pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

             Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “Tēva nams”, ,pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

             Kalētu pagasta teritorijā Kalētos pie pasta ēkas un Ozolu ciemā ,pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

             Priekules pagasta teritorijā pie daudzdzīvokļu mājas “ Audari”, ,pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

             Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu kā pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos.

            Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut SIA „Ozols reiz 2” reģ.nr.42103074472, izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm  līdz 2022.gada 31.janvārim.

 

 1.1.Virgas pagasta teritorijā  pa maršrutu autoceļā no P106 uz Paplaku pie mājām “Rasas”, “Kalvas”, “Rožlejas”, Smilgas”, “ Kraujas”, “Rūķīši”, “Ziediņi”, Purmsātu ciemā un pie mājām “ Ukstiņi” pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 1.2. Bunkas pagasta teritorijā pie mājām “ Tēva nams”, ,pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

1.3. Kalētu pagasta teritorijā Kalētos pie pasta ēkas un Ozolu ciemā pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

1.4. Priekules pagasta teritorijā pie daudzdzīvokļu mājas “ Audari”, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

17. Par līguma noslēgšanu ar SIA „Priekules nami” par dzīvojamās mājas Ganību 3, Priekule, Priekules novads kanalizācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanas darbiem

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                   

Nr.17           

          (protokols Nr.2,  3.punkts)

Par līguma noslēgšanu ar SIA „Priekules nami” par dzīvojamās mājas Ganību 3, Priekule, Priekules novads kanalizācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanas darbiem

Priekules novada pašvaldība 14.10.2020. saņēma dzīvojamās mājas Ganību 3, Priekule, Priekules novads mājas vecākās XX iesniegumu (ind.2.1.4/20/1891-S) par mājas pieguļošās teritorijas sakārtošanas darbiem, jo lietus laikā mājas piegulošā teritorija un kāpņu telpas applūst.

Pamatojoties uz dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA “Priekules nami” sniegto informāciju vispirms ir jāveic dzīvojamās mājas ārējās kanalizācijas un lietus ūdens sistēmas rekonstrukcijas darbi un tikai pēc šo darbu veikšanas var veikt piegulošās teritorijas sakārtošanas darbus.

Darbu veikšanai ir nepieciešams finansējums:

 • ārējās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbi (lokālā tāme Nr.74) - EUR 5333,19 apmērā;
 • lietus ūdens drenāžas rekonstrukcijas darbi (lokālā tāme Nr.75) - EUR 2288,92 apmērā.

Likums «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» nosaka, ka dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā un segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noslēgt pakalpojuma līgumu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads par dzīvojamās mājas Ganību 3, Priekule, Priekules novads kanalizācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanas darbiem EUR 7622,11 apmērā ar izpildes termiņu līdz 202gada 30.jūlijam.
 2. Darbu veikšanai finansējumu piešķirt no īres maksas (peļņas) uzkrājuma;
 3. Līgumu noslēgt piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
 4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma.
 5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

 Lēmums paziņojams:

1) SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads; 2) finanšu nodaļai.

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                    V.Jablonska

18. Par iestāšanos Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.18           

          (protokols Nr.2,  4.punkts)

 

Par iestāšanos Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā

 

Priekules novada Bāriņtiesā (turpmāk - Bāriņtiesa) saņemta vēstule, ar aicinājumu iestāties Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā (turpmāk – Asociācija).

Iestājoties Asociācijā kā dalībniekam tiek dota iespēja izteikt priekšlikumus un ierosinājumus kopīgā darba uzlabošanai, kā arī saņemt Asociācijas konsultācijas, padomus un atbalstu, tostarp ņemt dalību konferencēs, konsultatīvajos semināros.

Informēju, ka Asociācija darbojas kopš 2002. gada 4. jūnija, dalību tajā apstiprinājušas 98 pašvaldību bāriņtiesas.

Asociācijas darbības mērķis ir sekmēt bāriņtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, aizstāvēt bāriņtiesu darbinieku profesionālās un sociālās tiesības un intereses, apspriest normatīvo aktu projektus un izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un citus bāriņtiesu kompetencē esošos jautājumus, kā arī popularizēt pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā.  

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5. panta sestajā daļā noteikto, Bāriņtiesas priekšsēdētāja un Bāriņtiesas locekļi lūdz Priekules novada pašvaldībai apstiprināt Bāriņtiesas dalību Asociācijā, tādējādi radot iespēju kļūt par Asociācijas biedru.

Vienlaikus informēju, ka dalībai Asociācijā ir noteiktas gada biedru maksas, kas, saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 47. panta 1. punktu, iekļautas Bāriņtiesas budžetā.

 

Asociācijas biedru gada maksas:

 1. Pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 iedzīvotājiem – 67.50 eiro.
 2. Pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu līdz 5000 iedzīvotājiem – 112.50 eiro.
 3. Pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu līdz 10000 iedzīvotājiem – 150 eiro.
 4. Pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu virs 10000 iedzīvotājiem – 217.50 eiro.

Lai Priekules novada Bāriņtiesa iestātos Asociācijā kā juridiska persona, nepieciešams domes lēmums.

            Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5. panta sestajā daļā noteikto, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

      Piekrist Priekules novada bāriņtiesas dalībai Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā.

 

Lēmums izsniedzams: Priekules novada Bāriņtiesai, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

19. Par dāvinājuma pieņemšanu Krotes Kronvalda Ata pamatskolai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.19           

          (protokols Nr.2,  5.punkts)

 

Par dāvinājuma pieņemšanu Krotes Kronvalda Ata pamatskolai

 

            2021. gada 07. janvārī pašvaldībā saņemts Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktores Gitas Spiģeres iesniegums, kurā lūgts atļaut pieņemt dāvinājumu natūrā 1207,39 EUR apmērā no AS “Lauma Lingerie”.  

Iesniegumā norādīts, ka dāvinājumā tiks saņemti elastīgi trikotāžas adījumi 1207,39 EUR vērtībā, ko izmantos Krotes Kronvalda Ata pamatskolas mājturības nodarbībām.  

 

            Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta “Nolikumu par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Priekules novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt saņemto ziedojumu 1207,39 EUR apmērā no AS “Lauma Lingerie”.

 

 1. Minēto ziedojumu izmantot Krotes Kronvalda Ata pamatskolas mājturības nodarbībām.

 

 1. Par lēmuma izpildi atbild Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore Gita Spiģere.

 

 

Lēmums nosūtāms: eks. Finanšu nodaļa, eks. Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktorei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

20. Par pašvaldībai piekritīgās zemes ”Kļaviņas” , Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.20           

          (protokols Nr.2,  6.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Par pašvaldībai piekritīgās zemes ”Kļaviņas” , Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

            

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, iesniegums Nr.2.1.4/20/1904-S ar lūgumu iznomāt zemes vienību „Kļaviņas”, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 001 0036,  3,80 ha platībā, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Dzidrai Jansonei ar 30.12.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.838, protokols Nr. 16 izbeigtas zemes lietošanas tiesības un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību ar nosaukumu “Kļaviņas”, Bunkas pag., Priekules nov., 3,80 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6446 001 0036, līdz 2021. gada 31.decembrim.

14.01.2021.saņemts XX iesniegums ar lūgumu atļaut izmantot zemes nomas pirmtiesības uz minēto zemes vienību.

Uz zemes vienības atrodas Dzidrai Jansonei tiesiskā valdījumā esoša dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0036 001 un četras palīgēkas.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajā daļā noteikts, ka “ Persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts.”.

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „ Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. punktā noteikts, ka “Lauku apvidus zemes nomas līgumu (turpmāk - nomas līgums) par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu (turpmāk - pirmtiesīgā persona) ” 7. punktā noteikts, ka “Nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības”.

            Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu,, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Slēgt zemes nomas līgumu uz zemes vienību “Kļaviņas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0036, 3,80 ha platībā ar XX, personas kods XX.
 2. Noteikt:
  1. nomas līguma termiņu līdz 2030.gada 31.decembrim;
  2. iznomājamā platība 3,80 ha;
  3. nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.
 4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:      

                            

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • XX;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

PIELIKUMS

 

21. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Krasta iela 3-13 , Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.21           

          (protokols Nr.2,  7.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Krasta iela 3-13 , Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Krasta iela 3-13, Bunka, Bunkas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2020.gada 5.oktobrī pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieces iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Ar 29.10.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.686, protokols nr.14 tika nolemts izveidot dzīvokļa īpašumu un reģistrēt to zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, nekustamā īpašumā Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, dzīvoklim Nr.3.

14.12.2020. dzīvoklis Nr.3, Krasta iela 3-13, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 900 0019, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 93 13  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

          21.12.2020. sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Krasta iela 3, dzīvokļa nr.13 , Bunkā , Bunkas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6446 900 0019, tirgus vērtība uz 2020. gada 21.decembri (apsekošanas datumu) ir 3500,00 EUR  (trīs tūkstoši pieci  simti euro un 00 centi).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’- „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Krasta iela 3-13 , Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 900 0019.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Krasta ielā 3-13, Bunkā Bunkas pagastā , Priekules novadā,  kadastra Nr. 6446 900 0019, nosacīto cenu 3500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro).
 3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
 4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).
 5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.
 6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.
 7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.
 8. Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.
 9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

PIELIKUMS

 

 

22.   Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4  dzīvojamajā mājā Uzvaras ielā 6, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.22           

          (protokols Nr.2,  8.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4  dzīvojamajā mājā Uzvaras ielā 6, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/74-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Uzvaras iela 6-4, Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Uzvaras iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 507 0005, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 129 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvoklim Nr.4  nav izveidots dzīvokļa īpašums, tas izīrēts XX.          

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Uzvaras iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 007 0010 005, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  
  1. dzīvoklis Nr. 4  52,4 m² - 4/100 ;
 2. Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.
 3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
 6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv;

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

Finanšu nodaļai; XX;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

23. Par nekustamā īpašuma  “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.23           

          (protokols Nr.2,  9.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX 12.01.2021. iesniegums,  reģ.nr. 2.1.4/21/67-S,  kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules nov.,  2,0 ha platībā,  kadastra apzīmējums 6482 003 0005, Priekules pagastā, Priekules novadā.                 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Mētras”, kadastra Nr.6482 003 0005 – 2,00 ha platībā, Priekules pagastā pieder Priekules novada pašvaldībai, iesniegts nostiprinājuma lūgums Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatā, īpašuma tiesību nostiprināšanai uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Uz nekustamā īpašuma “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka, ar adresi “Mētras”, Priekules pag.,  Priekules nov., kadastra nr. 6482 503 0004, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000579838 uz Sanitas Pērkones, personas kods 151291-11900,  vārda.

Ar XX 11.01.2021. noslēgts zemes nomas līgums Nr. 2.3.4/21/17, nomas līguma beigu termiņš 30.11.2029.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu “Mētras”, Priekules pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6482 003 0005, kurš sastāv no zemesgabala 2,00 ha platībā, par nosacītu cenu. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 3. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;  Finanšu nodaļai;
 • XX;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

24. Par nekustamā īpašuma  „Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.24           

          (protokols Nr.2,  10.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  „Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

               Nekustamais īpašums „Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 006 0088 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000601596 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums „Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0088  8,89 ha platībā - 1,29 ha mežs, 7,33 ha – krūmāji, 0,20 ha zeme zem ūdens un 0,07 ha  citas zemes.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, , 5.panta pirmo daļu,, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  „Jaunrijas”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6446 006 0088, kurš sastāv no zemesgabala 8,89  ha platībā par brīvu cenu. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;
 • Bunkas pagasta pārvaldes vadītājai  Patricijai Andersonei ;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

25. Par biedrības „SK Dienvidkurzeme” atbrīvošanu no zemes nomas maksas

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.25           

          (protokols Nr.2, 11.punkts)

 

 

Par biedrības „SK Dienvidkurzeme” atbrīvošanu no zemes nomas maksas

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības „SK Dienvidkurzeme”, reģistrācijas nr. 40008208979, valdes priekšsēdētāja XX 08.01.2021. iesniegums Nr. 2.1.4/21/40-S ar lūgumu atcelt zemes nomas maksu  zemes vienībām Dārza iela 24, Priekule un Dārza iela 24 A, Priekule, 2021.gadam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībā 09.12.2013. reģistrēts zemes nomas līgums Nr. 3-32/394 uz zemes vienību Dārza iela 24, Priekule, kadastra nr. 6415 005 0016  95466 m2 platībā un zemes vienību Dārza iela 24A, Priekule, kadastra nr. 6415 005 0035  36676 m2 platībā, kas noslēgts ar biedrību „SK Dienvidkurzeme”, reģistrācijas nr. 40008208979.

 Iznomātajām  zemes vienībām Dārza iela 24, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 005 0016 , 95466 m2 platībā un Dārza iela 24A, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 005 0035 , 36676 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.

Nomas maksa 2021.gadam par abām zemes vienībām tiks aprēķināta 167,89 EUR apmērā.

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi biedrībai „SK Dienvidkurzeme” parādu nav.

Izskatot publiski pieejamajā Lursoft datu bāzē esošo informāciju, konstatēts, ka biedrībai „SK Dienvidkurzeme” reģistrācijas nr. 40008208979  kā darbības veids norādīti - Citas sporta nodarbības, ar NACE kodu 93.19.

Ar 16.11.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.655, visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtēja situācija no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7.februārim.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantam - Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atbrīvot biedrību SK „Dienvidkurzeme”, reģistrācijas nr. 40008208979, no zemes nomas maksas, līgumā Nr.3-32/394, no 001.2021. līdz 30.06.2021.
 2. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 • Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;
 • XX

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

26. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.26           

          (protokols Nr.2,  12.punkts)

 

Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 04.01.2021.iesniegums Nr. 2.1.4/21/4-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumam.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldība 24.11.2016. pieņēmsi lēmumu iznomāt nedzīvojamo telpu Aizputes ielā 6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 008, 5.86 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2  .

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi L.Spēkai parādu nav.

Ar 16.11.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.655, visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtēja situācija no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7.februārim.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantam - Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Noteikt, ka termiņā no 04.02021.-30.06.2021. XX, personas kods XX,  netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamo telpu nr. 6, Aizputes ielā 6, Priekule.
 2. Noteikt, ka XX, personas kods XX, turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei; SIA „Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv ; XX

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

27. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.27           

          (protokols Nr.2,  13.punkts)

 

 

Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 04.01.2021. iesniegums Nr. 2.1.4/21/3-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinus nedzīvojamo telpu nomas līgumam Nr. 1.14/02, kas noslēgts ar XX.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

16.09.2015. ar XX noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 1.14/02 par telpu Nr. 004 , Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā, 29,2 m2 platībā.

Priekules novada pašvaldība 26.04.2018. pieņēmusi lēmumu atļaut  iznomāto nedzīvojamo telpu Aizputes ielā  6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 004 , nodot apakšnomā XX, kura nodarbojas ar limfas stimulācijas masāžu.

Nomātās nedzīvojamās telpas Aizputes ielā 6, Priekule, 29,2 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2  (14,60 EUR bez PVN mēnesī ) .

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX parādu nav.

Ar 16.11.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.655, visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtēja situācija no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7.februārim.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantam - Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noteikt, ka termiņā no 04.02021.-30.06.2021. XX, personas kods XX,  netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamo telpu nr. 4, Aizputes ielā 6, Priekule.
 2. Noteikt, ka XX, personas kods XX, turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

28. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.3.2/1 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.28           

          (protokols Nr.2,  14.punkts)

 

 

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma Nr. 2.3.2/1 nomas maksas aprēķina apturēšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 30.12.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/2410-S ar lūgumu apturēt nomas maksas aprēķinu nedzīvojamo telpu nomas līgumam Nr.2.3.2/1 .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Priekules novada pašvaldībā 13.01.2015. reģistrēts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 2.3.2/1, noslēgts ar XX.

 Iznomāta nedzīvojamā telpa Aizputes ielā  6, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 006 0056 001 007 , 21,0 m2 platībā,  nomas maksa noteikta 0,50 EUR/ m2  (nomas maksa mēnesī  12,71  EUR ieskaitot PVN ).

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX parādu nav.

Ar 16.11.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.655, visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtēja situācija no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 7.februārim.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kas piešķir valsts varas iestādēm papildu pilnvaras, kā arī paredz vairākus ierobežojumus gan attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām, gan uz privātpersonām.

Saskaņā ar vispārējo noteikumu, par pamatu atbrīvojumam no saistību izpildes var būt likumi vai līgumā paredzētie nosacījumi, kas izslēdz pušu saistību izpildi un/vai izslēdz soda sankciju piemērošanu par saistību neizpildi.

Atbilstoši 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantam - Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.pantu, iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Noteikt, ka termiņā no 001.2021.-30.06.2021. XX netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamām telpām.
 2. Noteikt, ka XX, personas kods XX, turpina norēķināties par SIA “Priekules nami” sagatavotajiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.
 3. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

29. Par nekustamā īpašuma “Mazkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.29           

          (protokols Nr.2,  15.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Mazkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Mazkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, tika konstatēts, ka:

Ar 2020.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.850 nekustamais īpašums “Mazkalves”, kadastra Nr.64580010478, Gramzdas pagastā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580010144 1,46 ha platībā, tika nodots atsavināšanai, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2021.gada 13.janvārī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr.40003518352, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Mazkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64580010478, tirgus vērtība uz 2021.gada 09.janvāri ir        4900 EUR (četri tūkstoši deviņi simti eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā- PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 5140 EUR (pieci tūkstoši simtu četrdesmit eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 4900 EUR;

2) Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 181,50 EUR, saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) kancelejas nodeva par nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā- 28,46 EUR;

4) VZD maksas pakalpojums- 30.00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.ApstiprinātPriekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Mazkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64580010478, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 5140 EUR(pieci tūkstoši simtu četrdesmit eiro).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64580010478, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3.Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

IZSOLES NOTEIKUMI

30. Par nekustamā īpašuma “Lielkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.30           

          (protokols Nr.2,  16.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Lielkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Lielkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, tika konstatēts, ka:

Ar 2020.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.850 nekustamais īpašums “Lielkalves”, kadastra Nr.64580010479, Gramzdas pagastā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580010145 4,39 ha platībā, tika nodots atsavināšanai, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

2021.gada 13.janvārī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Interbaltija”, reģ.Nr.40003518352, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Lielkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 64580010479, tirgus vērtība uz 2021.gada 09.janvāri ir        11 900 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti eiro).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk tekstā- PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 12 140 EUR (divpadsmit tūkstoši simtu četrdesmit eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) Noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 11 900 EUR;

2) Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 181,50 EUR, saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

3) kancelejas nodeva par nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā- 28,46 EUR;

4) VZD maksas pakalpojums- 30.00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.ApstiprinātPriekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Lielkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64580010479, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 12 140 EUR(divpadsmit tūkstoši simtu četrdesmit eiro).

2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lielkalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.64580010479, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

3.Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

IZSOLES NOTEIKUMI

31. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules nov.

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.31           

          (protokols Nr.2, 17 .punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules nov.

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

32. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Virgas pag.,  Priekules nov.

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 28.janvārī                                                                                                                               

Nr.32           

          (protokols Nr.2,  18.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Virgas pag.,  Priekules nov.

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska