26.07.2018. domes sēde (protokols Nr.10)

26.07.2018. domes sēdes audioieraksts
327. Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 28.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.327            

          (protokols Nr.10,  1.punkts)

 

Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā

           

            2018. gada 27.jūnijā  Priekules novada pašvaldībā saņemts X X, dzīvojoša X, (turpmāk – iesniedzējs) pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai 700 EUR apmērā dalībai starptautiskās šautriņu mešanas sacensībās:

2018.gada „PDC Players Championship” sezonas 17. un 18.posmā Bārnslijā, Anglijā, 04-05.09.2018.,

2018.gada „PDC Players Championship” sezonas 19. un 20.posmā Dublinā, Īrijā, 28.-29.09.2018.,

2018.gada “PDC Nordic & Baltic” sezonas 9. un 10.posmā Reikjavikā, Islandē, 06.-07.10.2018.

Izskatot pieteikumu Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

[1] Iesniedzējs atbilst Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 2.1.punktā noteiktajai pretendentu kategorijai;

[2] Iesniegums  noformēts atbilstoši saistošo noteikumu 8.punktam.

[3] Iesniegumam pievienots biedrības “Latvijas Darts Organizācija” iesniegums, kas apliecina, panākumus attiecīgās nozares sacensībās pēdējā gada laikā, līdz ar to iesniedzējs pamatojis tiesības pretendēt uz atbalsta piešķiršanu atbilstoši saistošo noteikumu prasībām;

[4] Iesniegumā lūgtais finansējuma atbalsta apmērs atbilst Priekules novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 1.1.punktā noteiktajam finansiālā atbalsta maksimālajam apmēram t.i. 711,44 EUR.

[5] Iesniedzējs pieprasīto finanšu apmēru pamatojis ar pieteikumā ietverto izdevumu tāmi, atbilstoši saistošo noteikumu 7.punktā minētajām prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par  atbalsta  sniegšanu  izglītības,  mūzikas,  mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 10.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 ( Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  1 (Inese Meļķe); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Piešķirt X X, dzīvojošam X, Priekule, Priekules novads, finansējumu dalībai starptautiskās šautriņu mešanas sacensībās 2018.gada „PDC Players Championship” sezonas 17. un 18.posmā Bārnslijā, Anglijā, 2018.gada „PDC Players Championship” sezonas 19. un 20.posmā Dublinā, Īrijā, 2018.gada “PDC Nordic & Baltic” sezonas 9. un 10.posmā Reikjavikā, Islandē EUR 700,00 (septiņi simti euro)apmērā.

2.Lēmums apstrīdams viena mēneša Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

Lēmums izsniedzams:

1 eks. XX., dzīvo X,;

1 eks. finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

 

 

 

 

 

328. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 31.05.2018. lēmumā Nr.240 “Par aizņēmumu Virgas pamatskolas jumta remontam”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.328            

          (protokols Nr.10,  2.punkts)

  

 

2018. gada 20.jūnijā Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles pārraudzības padome atbalstījusi Priekules novada pašvaldības iesniegumu par aizņēmumu Virgas pamatskolas jumta pārbūvei 66 460 EUR apmērā uz 20 gadiem, pamatsummas atmaksu sākot ar 2019. gada maiju (prot.Nr.8, 50.1. punkts). Aizņēmuma iesnieguma summa tika pamatota ar iepirkuma „Virgas pamatskolas jumta pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2018/10), rezultātiem, pēc kuriem līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “Balti Construction” par līgumcenu  EUR 54 931,00, PVN EUR 11 535,51, kopā ar PVN EUR 66 466,51 visu trīs jumta daļu pārbūvei, jo tā iesniegtais piedāvājums atbilda visām nolikumā izvirzītajām prasībām un bija ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

2018. gada 6. jūlijā SIA “Balti Construction” iesniedza Priekules novada pašvaldībai atteikumu noslēgt līgumu par Virgas pamatskolas jumta pārbūvi. Līdz ar to, iepirkumu komisija atkārtoti izvērtēja šajā iepirkumā iesniegtos pretendentu piedāvājumus.

Līguma slēgšanas tiesības  tika piešķirtas SIA “Dzintars AB” par līgumcenu  EUR 60 533,42, PVN EUR 12 712,02 kopā ar PVN EUR 73 245,44 visu trīs jumta daļu pārbūvei, jo tā iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākošo viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Lai īstenotu projektu “Virgas pamatskolas jumta pārbūve”, ir nepieciešams veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 31.05.2018. lēmumā Nr.240 “Par aizņēmumu Virgas pamatskolas jumta remontam”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 15.panta 4.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14. panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izteikt Priekules novada pašvaldības domes 31.05.2018. lēmuma Nr. 240 “Par aizņēmumu Virgas pamatskolas jumta remontam” 1. punktu sekojošā redakcijā:

“1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2018.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 73240 (Septiņdesmit trīs tūkstoši  divi simti četrdesmit eiro) Valsts Kasē uz  20 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi Virgas pamatskolas jumta remontam.”

2.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms:

1        eks. finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

 

 

 

 

329. Par atbalstu Priekules novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas politiski represēto personu salidojumā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.329           

          (protokols Nr.10,  3.punkts)

 

Par atbalstu Priekules novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas politiski represēto personu salidojumā

Priekules novada pašvaldībā 2018.gada 25. maijā saņemta biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” vēstule (23.04.2018, reģ. Nr. 2.1.10/18/1016-S), kurā tiek lūgts atbalstīt Priekules novadā dzīvojošo politiski represēto personu piedalīšanos (dalības maksa 70 EUR) visu Latvijas politiski represēto personu salidojumā, kas notiks Ikšķilē 2018.gada 25.augustā.

Iesniegumam pievienots biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” 07.05.2018. izrakstīts rēķins Nr.110/2018 par EUR 70,00 ar norādītu maksājuma mērķi “Dotācija Visas Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanai”, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt finansējumu EUR 70,00 (septiņdesmit euro) apmērā Priekules novada politiski represēto personu dalības Latvijas politiski represēto personu salidojumā maksas segšanai, veicot biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” 07.05.2018. izrakstītā rēķina Nr.110/2018 apmaksu norādītajā kontā LV06UNLA0002400700839.

Lēmums nosūtāms Finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

330. Par telpu un zemes daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai-biedrībai “RUMULA”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.330           

          (protokols Nr.10,  4.punkts)

 

Par telpu un zemes daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai-biedrībai “RUMULA”

 

Deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

2018.gada 28.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “RUMULA”, reģ.Nr.40008192555, juridiskā adrese “Kurši”-15, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov.,  iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/18/1229-S, ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā telpas Purmsātu speciālajā internātpamatskolas ēkā, par ko ir noslēgts Telpu nomas līgums Nr.2.3.2/4 un iznomāto zemes daļu ( 30.04.2012.Zemes nomas līgums Nr.3-36V/3-2012).

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Purmsātu muiža”, kadastra Nr.6498 004 0149, Virgas pagastā, reģistrētas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

2014.gada 02.janvārī starp Priekules novada pašvaldību un biedrību “RUMULA” (turpmāk tekstā- biedrība) tika noslēgts telpu nomas līgums Nr.2.3.2./4 par telpu Nr.18, 19, 20, 21 ar kopējo platību 34 m² iznomāšanu projekta “Multifunkcionāla atbalsta centrs Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai” realizācijai. Līguma termiņš noteikts līdz 2023.gada 31.decembrim.

2012.gada 30.aprīlī tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36V/3-2012 un 2016.gada 12. maijā noslēgta Vienošanās Nr.2.3.4/67  par zemes daļas “Purmsātu muiža” 0,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0149, iznomāšanu. Līguma termiņš noteikts līdz 2027.gada 30.aprīlim. Iznomātā zemesgabala mērķis- sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas. Realizējot projektu uz zemesgabala tika uzstādīti āra mūzikas instrumenti un aktīvās atpūtas rīki.

Pārbaudot publiski pieejamos datus Valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā, biedrībai ar 18.12.2013. Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu Nr. 8.5-11/L-33779 ir piešķirts un spēkā esošs                          sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Darbības joma – labdarība un sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk - Likums) 5.panta otrās daļas  4¹.punktā noteikts, ka  atvasināta publiska persona savu mantu var nodod bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam un 5.panta trešā daļa nosaka, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to tiek pieņemts lēmums, bet likuma 5.panta ceturtā un piektā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem pašvaldības dome. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai ir sabiedriskās organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem, bet Likuma 5.panta trīs prim daļa nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu un sedz ar to saistītos izdevumus.

Likuma 5.panta sestā daļa nosaka, ka pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu. Līgumā nosaka arī attiecīgās publiskas personas institūcijas tiesības kontrolēt, vai bezatlīdzības lietošanā nodotā manta ir izlietota likumīgi un lietderīgi.

          Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.¹ punktu, trešo daļu, 3.¹ daļu, piekto daļu un sesto daļu,  atklāti balsojot PAR – 12 (Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Izbeigt 2014.gada 02.jānvārī noslēgto Telpu nomas līgumu Nr.2.3.2/4 un 2012.gada 30.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.3-36V/3-2012 un  2016.gada 12.maijā noslēgto Vienošanos Nr.2.3.4/67.

1.      Nodot sabiedriskā labuma organizācijai- biedrībai “RUMULA”, reģ.Nr.40008192555, bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamo mantu:

1.1.Nedzīvojamās telpas Nr. 18- 8,5 m² platībā, Nr.19- 6,2 m² platībā, Nr.20 – 0,8 m² platībā un Nr.21- 18,5 m² platībā  Purmsātu speciālās internātpamatskolas ēkā, kadastra apzīmējums 6498 004 0149 001), adrese “Purmsātu muiža”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov. (1. pielikums);

1.2.Daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža” 0,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0149, Virgas pagastā (2. pielikums).

2.      Ēkas kopējā bilances vērtība uz 30.06.2018. ir 413911,33 EUR. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0149 bilances vērtība ir E4173,28 EUR.

3.      Nekustamā manta tiek nodota bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem no līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

4.      Nekustamās mantas bezatlīdzības lietošanas mērķis:

4.1.telpai – Purmsātu speciālās internātpamatskolas izglītojamo mācību procesa nodrošināšana;

4.2.zemei- sporta un atpūtas, mācību aktivitāšu nodrošināšana.

5.      Biedrība ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto nekustamo mantu tikai lēmuma 5.punktā paredzētajam mērķim un lietot nekustamo mantu tā, lai nepasliktinātu tā stāvokli.

6.      Uzdot juristei I.Avotiņai sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minēto līgumu izbeigšanu un līgumu par nekustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, lēmuma 2.punkts.

7.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: biedrībai “RUMULA”, “Kurši”-15, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., juristei I.Avotiņai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

 

 

 

 

 

331. Par nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.331           

          (protokols Nr.10,  5.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

2018.gada 13.jūlijā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX (turpmāk- Iesniedzēja), dzīvojošas X, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/1316-S, ar lūgumu atsavināt dzīvojamo māju “Akācijas”, Virgas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Akācijas”, kadastra Nr.6498 002 0265, Virgas pagastā ir pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000101268.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0265  0,2810 ha platībā un četru dzīvokļu dzīvojamā māja. Dzīvojamā mājā nav izveidoti dzīvokļu īpašumi.

Ar Iesniedzēju ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums uz dzīvokli Nr.2. Dzīvoklis Nr.3 ir izīrēts citai personai. Dzīvokļi Nr.1 un Nr.4 nav izīrēti un tie ilgstoši ir neapdzīvoti, sliktā stāvoklī.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar augstāk minētajām likuma normām Iesniedzēja var ierosināt viendzīvokļa mājas vai dzīvokļa īpašuma atsavināšanu. Līdz ar to atzīstams, ka Iesniedzēja neatbilst PPMAL 4. panta ceturtajā daļā uzskaitītajiem gadījumiem.

PPMAL 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrajā daļā, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Virgas pagasta pārvaldes vadītāja D.Egle saskaņoja nekustamā īpašuma “Akācijas”, Virgas pagastā nodošanu atsavināšanai, jo dzīvojamās mājas uzturēšanai un remontam nepieciešami lieli kapitālieguldījumi un nav nepieciešams pašvaldības un Virgas pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai (Neizīrētā mājas daļa nav apdzīvojama).

Dzīvojamās mājas sadalīšana dzīvokļu īpašumos ir neracionāla, tādēļ nododama atsavināšanai kā viens vesels, organizējot īpašuma atsavināšanu atklātā izsolē.

Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, atsavināšanas procesa veikšanu iekļauj pārdošanas cenā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...), atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Akācijas”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 002 0265.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: X X, “X Virgas pag., Priekules nov.,Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, Virgas pagasta pārvaldei, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vad. U. Ržepickai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

332. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.332           

          (protokols Nr.10,  6.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

1.      01.02.2018. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam Nr.2.6.48/18/2208” par XX piederošo nekustamo īpašumu X, Priekulē un nosūtīts uz viņa deklarēto dzīvesvietu X,.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 26.07.2018. XX nav paziņojis,                  ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      22.11.2012. Priekules novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.15; 8.§) bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistīto nokavējuma naudu no XX par nekustamo īpašumu X, Priekulē (kad. Nr. X) par laiku 2009.gads – 22.11.2012. LVL 2876,51 (EUR 4092,90) apmērā.

 

3.      28.09.2017. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.433 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX” (sēdes protokols Nr.6; 4.punkts), ar kuru lemts bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokli un ar to saistīto nokavējuma naudu no XX par nekustamo īpašumu X, (kad. Nr. X) par laiku 01.01.2013. – 30.09.2017. EUR 6475,29 apmērā.

 

4.      28.06.2018. no zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes saņemta vēstule (reģ.ar indeksu 2.1.20/18/1228-S), kurā viņa informē, ka uz nekustamo īpašumu X, tiek vērsta piedziņa.

 

5.      26.07.2018. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu X, Priekulē (kad. Nr. X, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 1811) par laiku 01.10.2017. – 30.06.2018.  ir sekojošs: nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –           EUR 489,11;

nokavējuma nauda 29.09.2017. – 26.07.2018. –        EUR 215,44;

KOPĀ                                                                         EUR 704,55.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX , personas kods X,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu X, (X) par laiku 01.10.2017. – 30.06.2018., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma –                          EUR 489,11;

nokavējuma nauda līdz 29.09.2017. – 26.07.2018. –             EUR 215,44;

KOPĀ                                                                                    EUR 704,55

(Septiņi simti četri euro, 55 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 26.augustam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 27.augustā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX, X;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

333. Par aizņēmumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LLI-258 „Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” īstenošanai Priekules novadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.333           

          (protokols Nr.10,  7.punkts)

 

Par aizņēmumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LLI-258 „Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” īstenošanai Priekules novadā

 1. Viens no lielākajiem izaicinājumiem noziedzības novēršanā, ar ko saskaras pierobežas teritorijas Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes reģionā ir kapacitātes un tehniskā aprīkojuma trūkums, kā arī pārrobežu juridiskās un administratīvās sadarbības trūkums tiesībsargājošo institūciju starpā. Projekta Nr.LLI-258 „Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” mērķis ir šo problēmu risināt, uzstādot modernas videonovērošanas iekārtas un vienlaikus izstrādājot programmatūru datu apmaiņai, tādējādi uzlabojot institūciju tehniskās iespējas ātrākai nepieciešamās informācijas apmaiņai starp sadarbības partneriem. Projektā tiks attīstīts videonovērošanas kameru tīkls un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma starp 3 Ziemeļu Lietuvas un 14 Kurzemes pašvaldībām.
 2. Projektu īsteno Kurzemes plānošanas reģions kopā ar 17 pašvaldībām. Priekules novads piedalās šajā projektā kā 8. partneris (partnera kods: PP-8) ar mērķi uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību novada teritorijā, šim nolūkam Priekules pilsētā un pagastos ierīkojot 27 videokameras un 7 ar ierakstīšanas iekārtām aprīkotus datu ierakstīšanas punktus, uz vienas no tām instalējot programmatūru transporta līdzekļu reģistrācijas numuru atpazīšanai.
 3. 2018.gada 21.maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieņēmusi lēmumu Nr.5-40/79/2018 par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Priekules novada pašvaldības projekta Nr.LLI-258 „Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” galīgo apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu.
 4. Lai šo projektu īstenotu, pašvaldība izsludināja iepirkumu “Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Priekules novadā”. Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības  šajā iepirkumā (iepirkuma identifikācijas Nr. PNP2018/13) uzņēmumam SIA “Videoprojekts Baltija” ar līgumcenu EUR 26878,40, PVN EUR 5644,46, kopā ar PVN EUR 32522,86, jo tā iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.
 5.  

 

Projekta Nr.LLI-258 „Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” partnera PP-8 kopējās izmaksas ar PVN, EUR

32 522,86

   t.sk. pievienotās vērtības nodoklis, EUR

5 644,46

Projekta attiecināmās izmaksas, EUR

32 522,86

   t.sk. Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas

          2014.-2020.gadam finansējums, EUR

          (85%)

27 644,43

          pašvaldības līdzfinansējums, EUR (10%)

3 252,29

          Valsts dotācija ES fondu finansētiem

           Projektiem, EUR (5%)

1 626,14

 

 1. Projekta īstenošanai nepieciešamais aizņēmums ir EUR 30 850,00.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 15.panta 12. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14. panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2018.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 30 850,00 (trīsdesmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro) Valsts Kasē uz 15 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 gadu un Valsts kases noteikto gada procentu likmi.

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3. Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

Lēmums izsūtāms:

1 eks. finanšu nodaļai

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

334. Par nekustamā īpašuma ”Mazmeiri”, Kalētu pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.334           

          (protokols Nr.10,  8.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma ”Mazmeiri”, Kalētu pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu     

 

2018.gada 18.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- Iesniedzēja), dzīvojošas X, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/1357-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību „Mazmeiri”, Kalētu pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums (zeme) „Mazmeiri”, kadastra Nr.6464 002 0037, Kalētu pagastā ( turpmāk- nekustamais īpašums), sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0037  1,2426 ha platībā, pieder pašvaldībai. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000502888.

Uz zemes vienības atrodas ēku/būvju īpašums “Mazmeiri”, kadastra Nr.6464 502 0003. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā uz iesniedzējas vārda.

Ar iesniedzēju ir noslēgts zemes nomas līgums par zemes nomu ēku uzturēšanai.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunktu atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības un Kalētu pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...), atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Mazmeiri”, kadastra Nr.6464 002 0037, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 002 0037– 1,2426 ha platībā, Kalētu pagastā, atsavinot par brīvu cenu.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: XX, X, Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vad. U. Ržepickai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

335. Par nekustamo īpašumu “Dārza iela 1” un “Dārza iela 10”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.335           

          (protokols Nr.10,  9.punkts)

 

 

Par  nekustamo īpašumu “Dārza iela 1” un   “Dārza iela 10”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda     

 

Izskatot jautājumu par nekustamo īpašumu “Dārza iela 1” un “Dārza iela 10”, Virgas pagastā, Priekules novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika konstatēts, ka:

Ar  Virgas pagasta padomes 03.09.2008. sēdes lēmumu, protokola izraksts  Nr.10, 1.24.§ (pielikums Nr.22), zemes vienībām “Dārza iela 1”, kadastra apzīmējums 6498 004 0095 un “Dārza iela 10”, kadastra apzīmējums 6498 004 0200, Virgas pagastā noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Zemes vienības ir apbūvētas. Ēkas/ būves ir pašvaldības bilancē.

Ir veikta zemes instrumentālā uzmērīšana un ēku/būvju tehniskā inventarizācija.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda sekojošus pašvaldībai piekrītošos nekustamos īpašumus Virgas pagastā:

1.1. “Dārza iela 1”, kadastra Nr.6498 004 0095, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 004 0095;

1.2. “Dārza iela 10”, kadastra Nr.6498 004 0200, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 004 0200.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes nekustamo īpašumu (lēmuma 1.punkts) reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

  Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai, Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

336. Par Priekules novada pašvaldības domes 31.05.2018 lēmuma Nr.241 atcelšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.336           

          (protokols Nr.10,  10.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības domes 31.05.2018 lēmuma Nr.241 atcelšanu

Priekules novada pašvaldības dome 2018. gada 31.maija pieņēma lēmumu Nr.241, (prot.Nr.7, 2. punkts) “Par aizņēmumu ieguldīšanai SIA Priekules nami” pamatkapitālā KF projekta „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” īstenošanai” lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2018.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 147 500 (Viens simts četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti eiro) Valsts Kasē uz  15 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi ieguldīšanai SIA “Priekules nami” pamatkapitālā. Nepieciešamā aizņēmuma apmērs tika noteikts, pamatojoties uz projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 245 912,69 EUR apmērā, KF atbalsts plānots 40% jeb 98 365,07 EUR apmērā. Privātās attiecināmās izmaksas tika paredzētas 60% jeb 147 547,62 EUR apmērā.

Lai šo projektu īstenotu, SIA “Priekules nami” izsludināja iepirkumu “Siltumtrases izbūve Priekulē, Priekules novadā “. Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības šajā iepirkumā (iepirkuma identifikācijas Nr. SIAPN/2018/4) uzņēmumam SIA “Grobiņas SPMK”, ar līgumcenu EUR 288 238,14, PVN 60 530,01, kopā ar PVN 348 768,15.

Pēc iepirkuma noslēgšanās, līgumcena pārsniedz projekta attiecināmās izmaksas par EUR 42 325,45 un sākotnēji paredzētā aizņēmuma summa ir nepietiekama projekta īstenošanai, tādēļ aizņēmuma pieprasīšanai nepieciešams jauns domes lēmums par lielāku aizņēmuma summu.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmas daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 12 ( Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  1 (Inese Meļķe); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atcelt Priekules novada pašvaldības domes 31.05.2018. lēmumu Nr.241 (prot. Nr.7, 2.punkts) „ Par aizņēmumu ieguldīšanai SIA Priekules nami” pamatkapitālā KF projekta „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” īstenošanai”.

2.      Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

337. Par aizņēmumu ieguldīšanai SIA "Priekules nami" pamatkapitālā KF projekta „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” īstenošanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.337           

          (protokols Nr.10,  11.punkts)

 

Par aizņēmumu ieguldīšanai SIA "Priekules nami" pamatkapitālā KF projekta „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai” īstenošanai

Priekules pilsētā pēdējos gados tiek attīstīta centralizētā siltumapgādes sistēma, kas ļauj nodrošināt stabilu un energoefektīvu siltumapgādes sistēmas darbību. Priekules pilsētā jau ir izbūvētas jaunas siltumtrases divās siltumtrašu būvniecības kārtās. Esošais siltumtīkls ir izbūvēts no jauniem rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem. Tomēr lielākajā daļā ēku vēl joprojām ir lokālā siltumapgādes sistēma, kā rezultātā ir neiespējami nodrošināt drošu un energoefektīvu siltumenerģijas nodrošinājumu. Patērētājiem šāds risinājums ir tehniski un ekonomiski neizdevīgs, jo nepieciešams uzturēt vairākus katlu māju operatorus, kā arī apkalpojošo personālu katrā ēkā un sezonas laikā jānodrošina kurināmais. Liela daļu esošo katlu un katlu iekārtu ir fiziski un tehniski nolietojušās, līdz ar to nepieciešams veikt iekārtu nomaiņu, kam nepieciešams liels investīciju apjoms. Bez tam siltumenerģijas regulēšanas iespējas ir ierobežotas, to var veikt tikai manuālā režīmā, regulējot katla darbību atkarībā no āra gaisa temperatūras.

Pašlaik pilsētā ir izbūvētas divas kārtas siltumtrašu būvniecībā un šī projekta ietvaros paredzēts izbūvēt trešo kārtu, lai pieslēgtu vēl sešus jaunus siltumenerģijas patērētājus un centralizētās siltumapgādes sistēmā piegādāto siltumenerģijas apjomu palielinātu vismaz par 1421,82 MWh gadā. Jaunais siltumtrases posms ļaus nākotnē pieslēgt arī citus siltumenerģijas patērētājus. Projektā paredzēts izbūvēt jaunu trases posmu (2,814 km) no rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, kas ieguldīti ar bezkanāla tehnoloģiju, izveidojot divcauruļu rūpnieciski izolētu siltumtrasi, kurai tiks pieslēgti seši pilsētas objekti - Priekules pilsētas domes ēka (Saules iela 1, Priekule), Priekules kultūras nams (Peldu iela 1, Priekule), Sociālā atbalsta centra ēka (Ķieģeļu iela 7, Priekule), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēka (Raiņa iela 7, Priekule), SIA Priekules nami ēka (Ķieģeļu iela 2A, Priekule) un dzīvojamā māja (Liepājas iela 13a, Priekule).

Kopējā jauno lietotāju ēku kopējā platība - 3842 m2, siltumslodzes jauda - 606 kW.

Lai šo projektu īstenotu, SIA “Priekules nami” izsludināja iepirkumu “Siltumtrases izbūve Priekulē, Priekules novadā “Pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības šajā iepirkumā (iepirkuma identifikācijas Nr. SIAPN/2018/4) uzņēmumam SIA “Grobiņas SPMK”, ar līgumcenu EUR 288 238,14, PVN 60 530,01, kopā ar PVN 348 768,15. Priekules novada pašvaldība, 2018.gada 25.janvārī izteikusi atbalstu centralizētās siltumapgādes infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai Priekules pilsētā, pieņemot lēmumu Nr. 59 (prot.Nr.1) “Par līdzfinansējumu KF projektam „Jaunu lietotāju pieslēgšana Priekules centralizētajai siltumapgādes sistēmai”. Pēc projekta īstenošanas, jaunajam trases posmam pieslēdzamajās ēkās, tai skaitā pašvaldības ēkās siltumapgāde tiks nodrošināta ar ievērojami mazākām izmaksām, līdz ar to kredīta saistību dzēšanai pašvaldība varēs izlietot izbrīvētos finanšu līdzekļus.

Lai nodrošinātu finansējumu šī KF projekta realizācijai, nepieciešams aizņēmums ieguldīšanai SIA “Priekules nami” pamatkapitālā EUR 189 870.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 15. panta 1. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 10 ( Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET - 3 (Inese Meļķe, Ruta Balode, Arnis Kvietkausks); ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2018.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu ieguldīšanai SIA “Priekules nami” pamatkapitālā EUR 189 870 (Viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit eiro) Valsts Kasē uz  25 gadiem ar atlikto maksājumu uz 1 gadu un Valsts kases noteikto gada procentu likmi.

2.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.      Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

Lēmums izsūtāms:

1        eks. finanšu nodaļai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

  

338. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.338           

          (protokols Nr.10,  12.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 17.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. X, iesniegums (ind. 2.1.5/18/1338-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim “LIELĀS GOBAS” dz. Nr. 2, Priekules pagasts, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX dzīvesvietu deklarējis X.

2.2. XX dzīvoklis nepieciešams, jo Priekules novadā ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

2.3.  XX remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas        citas personas. Informācija par brīvo dzīvokli un ar to saistītajiem maksājumiem publicēta          SIA “Priekules nami” mājas lapā sadaļā “Brīvie pašvaldības dzīvokļi”. Dzīvoklis ir brīvs     kopš 19.07.2017.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli “LIELĀS GOBAS” dz. Nr. 2, Priekules pagasts, Priekules novads ar kopējo platību 47,7 m², tai skaitā dzīvojamā platība 32,6 m.
 2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības, dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.
 3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
 4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.
 5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

  

339. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.339          

          (protokols Nr.10,  13.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 25.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. X iesniegums (ind. 2.1.4/18/1011-S) ar lūgumu veikt dzīvokļu apmaiņu no dzīvokļa X, Priekules pagasts, Priekules novads (kopējo platību 34,90 m²) uz dzīvokli Nākotnes iela 11 dz. Nr. 2, Priekules pagasts, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvoklis Nākotnes iela 11 dz. Nr. 2, Priekules pagasts, Priekules novads, ar kopējo platību 46,2 m² ir brīvs no 18.07.2018.

2.2.  XX dzīvokli ir apsekojis un remontdarbus apņemas veikt par saviem līdzekļiem.

2.3. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas citas personas.

            2.4. XX nav parādsaistību pret SIA “Priekules nami”.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli Nākotnes iela 11 dz. Nr. 2, Priekules pagasts, Priekules novads ar kopējo platību 46,2 m², tai skaitā dzīvojamā platība 26,90 m².
 2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.
 3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4. XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša  laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5. Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

340. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.340         

          (protokols Nr.10,  14.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1.2018.gada 16.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. X, iesniegums (ind. 2.1.4/18/1329-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim Dārza ielā 18 dz. Nr. 35, Priekule, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX dzīvesvietu deklarējusi “X”,. Faktiski dzīvo “X”, X.

2.2. XX dzīvokli ir apsekojusi un remontdarbus apņemas veikt par saviem   līdzekļiem.

2.3. XX dzīvoklis nepieciešams, jo Priekules novadā ir nodibinātas darba    tiesiskās attiecības.

2.4. Uz lēmuma pieņemšanas dienu īres tiesību piešķiršanu uz šo dzīvokli nav lūgušas        citas personas.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt īres tiesības XX uz divistabu dzīvokli Dārza ielā 18 dz. Nr.35, Priekule, Priekules novads ar kopējo platību 44,80 m², tai skaitā dzīvojamā platība 27,90 m².

2.      Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4.      XX īres līgums ar SIA „Priekules nami” noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā XX vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

5.      Par lēmuma izpildi atbildīga SIA „Priekules nami” valdes locekle Arta Brauna.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

341. Par daļu no zemes “Pagasta palīgsaimniecības”, kadastra apzīmējums 6458 001 0173, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.341         

          (protokols Nr.10,  15.punkts)

 

Par daļu no zemes “Pagasta palīgsaimniecības”, kadastra apzīmējums 6458 001 0173, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 

2018.gada 10.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša X, Gramzdā, 10.07.2018. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi zemes vienībā “Pagasta palīgsaimniecības” 0,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0173, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība “Pagasta palīgsaimniecības” 1,9 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0173, Gramzdas pag., Priekules nov. ir pašvaldībai piekrītoša zeme. Neiznomātā zemes vienības daļa ir 1,0 ha.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.2. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 3. punktu-neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 3.punktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Iznomāt XX, personas kods X, daļu no pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Pagasta palīgsaimniecības” 0,7 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0173, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām, slēdzot līgumu uz 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar grafisko pielikumu (3.pielikums).
 2. Noteikt gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.
 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M. Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam. 
 4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

Lēmums1eks.izsūtāms: XX, nek.īp.speciālistei M.Kokovihinai

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

342. Par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057 , iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.342         

          (protokols Nr.10,  16.punkts)

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX  20.06.2018. iesniegums Nr. 2.1.4/17/1175-S  ar lūgumu iznomāt  daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule , Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 006 0057 , 2200 m2  platībā mazdārziņa vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules novadā ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr. 14,  ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

Ar XX zemes nomas līgums nav slēgts.

Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu un otro daļu- Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda un vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.2.apakšpunktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts un 30.2. apakšpunktu šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksa gadā ir 0,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (nepiemērojot šo noteikumu 5. punktu).

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 16.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves noteikumi” 29.2. un 30.2.apakšpunktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības “Smilšu iela 1A” 2200 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 006 0057, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (4.,5. pielikums), nosakot:

1.1.     nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

1.2.      nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.augusta līdz 2023.gada  31.jūlijam.

2.  Zemes nomas līgumā paredzēt  pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

-1 eks. XX, X;

-1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

 

 

 

 

 

 

343. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 6464 001 1229 8001 zemes vienībā “Bāze”, kadastra apzīmējums 6464 001 1229, Kalētu pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.343         

          (protokols Nr.10,  17.punkts)

 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 6464 001 1229 8001 zemes vienībā “Bāze”, kadastra apzīmējums 6464 001 1229, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 

Izskatot jautājumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai zemes vienībā “Bāze”, kadastra apzīmējums 6464 001 1229, Kalētu pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka:

2015.gada 31.augustā starp Priekules novadu pašvaldību un SIA “TELE2” tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/102 (turpmāk tekstā- līgums) par daļu no zemes vienības “Bāze”  0,02 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 1229, Kalētu pagastā iznomāšanu sakaru torņa uzstādīšanai.

Lai nomnieks varētu noreģistrēt līgumu zemesgrāmatā ir nepieciešams noteikt zemes vienības daļai zemes lietošanas mērķi un reģistrēt zemes vienības daļu Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā.

Valsts zemes dienestam pašvaldība nosūtīja iesniegumu par zemes vienības daļas pirmsreģistrāciju. Zemes vienības daļai piešķirts kadastra apzīmējums – 6464 001 1229 8001.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību.

          Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 4.punktu, Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Iznomātajai zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 6464 001 1229 8001 0,02 ha platībā nekustamā īpašuma “Bāze”, kadastra Nr. 6464 001 1229, Kalētu pagastā, Priekules novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6464 001 1229 noteikt zemes lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪML kods-1201).

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums 1 eks.izsūtāms: Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv, nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

 

 

 

 

 

344. Par nekustamā īpašuma „X”, Kalētu pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 26.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.344        

          (protokols Nr.10,  18.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma „X”, Kalētu pagastā, Priekules novadā sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX , dzīvojoša “X”, Priekules nov., 18.07.2018. iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “X”, Kalētu pagastā, atdalot no īpašuma trīs zemes vienības un piešķirot jaunus nosaukumus.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „X” (turpmāk tekstā- nekustamais īpašums), kadastra Nr.6464 001 0001, Kalētu pagastā, Priekules novadā, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2 uz iesniedzēja vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no četrām atsevišķām zemes vienībām.

Iesniedzējs vēlas atdalīt no nekustamā īpašuma trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 6464 001 0003-10 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “X”, 6464 001 0002- 4,4 ha platībā un 6464 001 0107-7,93 ha platībā piešķirot jaunu nosaukumu “X”.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.,32. un 33. pantiem, pēc tiesīgās personas ierosinājuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir iespējams izveidot nekustamo īpašumu, sadalot reģistrētu nekustamo īpašumu vairākos nekustamajos īpašumos vai grozot reģistrētu nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektus.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “X”, kadastra Nr.6464 001 0001, Kalētu pagastā, Priekules novadā, atdalot no tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6464 001 0003, 6464 001 0002 un 6464 001 0107, saskaņā ar grafisko pielikumu (7.,8. pielikums).

2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0003 piešķirt jaunu nosaukumu “X” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3. Atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0002 un 6464 001 0107 piešķirt jaunu nosaukumu “X” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms: XX, X.; Valsts zemes dienestam, kurzeme@vzd.gov.lv , nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis