VECĀKA INFORMĒŠANA PAR DATU APSTRĀDI AIZGĀDĪBAS PĀRTRAUKŠANAS/ATJAUNOŠANAS JAUTĀJUMOS

Pārzinis personas datu apstrādei: Priekules novada dome, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 63461006, elektroniskā pasta adrese: dome@priekulesnovads.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists: Jānis Hermanis, adrese: Saules iela 1, Priekule, LV-3434, tālrunis: 20211325, elektroniskā pasta adrese: gdpr@sits.lv .

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, veselības dati, nodarbinātība, ģimenes stāvoklis, dzīves apstākļi, informācija, ko var sniegt tiesībaizsardzības iestādes (t.sk., dati par sodāmību un pārkāpumiem), kā arī citi dati un informācija, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījuma nepieciešama bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros) apstrādes mērķis: iesnieguma par aizgādības tiesību pārtraukšanu izskatīšanas/informācijas par bērna tiesību un interešu nenodrošināšanu/apdraudējumu ģimenē izvērtēšanas, lēmuma sagatavošanas un pieņemšanas, kā arī bērna šķiršanas no ģimenes gadījumā – turpmākās bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanas, uzraudzības un kontroles īstenošanai, pārtraukto aizgādības tiesību jautājuma pārskatīšanai un attiecīgā lēmuma pieņemšanai un izpildes nodrošināšanai. Attiecīgā tiesiskā mērķa īstenošanai tiks apstrādāti arī Jūsu bērna/u normatīvajos aktos noteiktie un viņa interešu un tiesību aizsardzībai un nodrošināšanai konkrētajā situācijā nepieciešamie dati.

Tiesiskais pamats Jūsu un Jūsu bērna/u personas datu apstrādei: attiecīgs iesniegums/saņemtā informācija un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Civillikumu (t.sk., 200., 203.pants), Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17.pants, 22.-24.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu).

Personas datu saņēmēji: konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (pabalstu jautājumi), personas un iestādes, kurām tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei), citas valsts un pašvaldību iestādes, kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam bāriņtiesai ir pienākums paziņot par pieņemtajiem lēmumiem.

Ārpusģimenes aprūpes bērnam nodibināšanas gadījumā, Jūsu datus būs tiesīgs saņemt bērna ārpusģimenes aprūpes sniedzējs.

Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likumu, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumiem Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Priekules novada Bāriņtiesas lietu sarakstam.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: Pieprasīt pārzinim izsniegt Jūsu kā datu subjekta apstrādātos personas datus, kuri ir pārziņa rīcībā, lūgt neprecīzo personas datu labošanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam. Tāpat likumā noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Vienlaikus informējam, ka ar Jums nedalītā saimniecībā dzīvojošās personas tiks aicinātas paust viedokli par Jūsu spējām īstenot bērna aizgādību, tiks vērtētās Jūs visu kā ģimenes savstarpējās attiecības.