25.03.2021. domes sēde (protokols Nr.6)

25.03.2021. domes sēdes protokols

SĒDES  PROTOKOLS

(elektroniskā vidē)

 

Nr.6

 

 

Priekules novadā                                                                                                

2021.gada 25.martā                                                             

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Vaclovs Kadaģis

 

Sēdē nepiedalās- deputāts Ainars Cīrulis

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma,  juriste Ināra Avotiņa, izglītības vadītāja Agrita Purviņa, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, finanšu nodaļas vadītāja Laura Vītola, bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilona Šlisere, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure, galvenais iepirkumu speciālists Juris Džeriņš

 

Darba kārtības apstiprināšana

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā.
 2. Par dzīvokļa īpašuma Liepu aleja 3-30, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 3. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 64640020250 un 64640020082 apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu, Kalētu pagastā, Priekules novadā.
 4. Par daļu no zemes vienības ‘’Purmsātu muiža’’, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.
 5. Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra domes lēmumā Nr.810 ‘’Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos’’.
 6. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 7. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 8. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050(Nr.8484), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 9. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 10. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8486), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 11. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8635), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 12. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8647), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 13. Par daļu no zemes vienības Ķieģeļu iela 20, Priekule, Priekules nov., nomu XX.
 14. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai.
 15. Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju.
 16. Par projekta ‘’Priekules mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2021.gadā.
 17. Par projekta ‘’Virgas pamatskolas –Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2021.gadā’’.

 

atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

                                         darba kārtība tiek apstiprināta

 

Darba kārtība:

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.
 2. Par Priekules novada pašvaldības Valsts kases aizdevumu līgumu apvienošanu.
 3. Par vienreizēja materiāla pabalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām.
 4. Par nekustamā īpašuma ‘’Dzelzceļmala’’, Kalētu pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē.
 5. Par nekustamā īpašuma ‘’Bandavas Mednieku klubs’’, Priekules pagasts, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.
 6. Par nekustamā īpašuma ‘’Jaunriekstiņi’’, Bunkas pagasts, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.
 7. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 60, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.
 8. Par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX un Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva.
 9. Par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX un Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva.
 10. Par dzīvokļa īpašuma Liepu aleja 3-30, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 11. Par nekustamā īpašuma ‘’Strazdiņi’’, Bunkas pagasts, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 12. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.8 dzīvojamajā mājā ‘’Suvorovs 31’’, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 13. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Pagastmāja’’, Virgas pagasts, Priekules novads.
 14. Par nekustamā īpašuma (zemes) ‘’Vainauši’’, Virgas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 15. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Ganību iela 3-12, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 16. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 6-4, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 17. Par zemes ierīcības projekta ‘’Rūkuti’’, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu.
 18. Par zemes ierīcības projekta ‘’Garāžu ceļš’’, Bunka, Priekules nov., apstiprināšanu.
 19. Par komunālo pakalpojumu termiņa pagarināšanu SIA ‘’Studiums’’.
 20. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Mazkalnenieki’’, Virgas pag., Priekules novads.
 21. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Lielkalves’’, Gramzdas pagasts, Priekules novads.
 22. Par nekustamā īpašuma ‘’Krustceles’’, Bunkas pagasts, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 23. Par nekustamā īpašuma (zemes) Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 24. Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu XX.
 25. Par daļu no pašvaldības zemes Galvenā iela 6, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar apbūves tiesībām.
 26. Par izsoles atzīšanu par notikušu bez rezultāta par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Mazkalves’’, Gramzdas pagasts, Priekules novads un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošanu.
 27. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 25.02.2021.lēmumuā Nr.116 ‘’Par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/19 termiņa pagarināšanu biedrībai ‘’Mednieku apvienība ‘’Kalēti’’, Kalētu pagastā’’.
 28. Par zemes ierīcības projekta ‘’Birznieki’’, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu.

Izglītības, kultūras un sporta komitejā izskatītie jautājumi

 1. Par starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu.
 2. Par līdzfinansējumu nodibinājuma ‘’Zinātnes un inovāciju parks’’ projektam – Latvijas skolu jaunatnes foto konkursam ‘’Mana zeme skaistā’’.

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde izskatītie jautājumi

 1. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Marekam Ziemelim.

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 1. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-4, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 2. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības- kadastra apzīmējums 6415 006 0117, Vaiņodes iela 17A, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai.
 3. Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, iznomāšanu XX.
 4. Par 01.05.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/17/2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.
 5. Par 01.07.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/33-2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.
 6. Par 19.05.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/73 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ‘’Smiltnieki’’, Virgas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 64980040023 sadalīšanai.
 8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580010129 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Mežotnes’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 9. Par 26.05.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.
 10. Par 12.05.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/69 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.
 11. Par nekustamā īpašuma ‘’Dārziņi’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.
 12. Par daļu no Vaiņodes iela 17A, Priekule, nomu ZS ‘’Dīķi 2’’.
 13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0025 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Gravas’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā’’.
 14. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX par zemes daļas ‘’Aizparka’’, Kalētu pag., Priekules nov., nomu un zemes nomas līguma apvienošanu vienā līgumā.

Komitejās neizskatītie jautājumi

 1. Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā.
 2. Par dzīvokļa īpašuma Liepu aleja 3-30, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 3. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 64640020250 un 64640020082 apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu, Kalētu pagastā, Priekules novadā.
 4. Par daļu no zemes vienības ‘’Purmsātu muiža’’, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.
 5. Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra domes lēmumā Nr.810 ‘’Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos’’.
 6. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 7. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 8. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050(Nr.8484), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 9. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 10. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8486), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 11. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8635), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 12. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8647), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 13. Par daļu no zemes vienības Ķieģeļu iela 20, Priekule, Priekules nov., nomu XX.
 14. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai.
 15. Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju.
 16. Par projekta ‘’Priekules mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2021.gadā.
 17. Par projekta ‘’Virgas pamatskolas –Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2021.gadā’’.

 

 

Ziņojumi, informācijas

 

1. Ziņojums par iepirkumiem (J.Džeriņš)

 

Galvenais iepirkumu specialists Juris Džeriņs sagatavojis un prezentē iepirkumu plānu pašvaldībā 2021.gadā (protokola pielikumā)

 

A.Razma- informē par plānā neiekļautu iepirkumu –ielu apgaismojuma nomaiņu Priekules pilsētā. Tiek plānota lampu nomaiņa uz LED apgaismojumu. Tiks nomainītas apmēram 496 lampas. Būs nepieciešams arī iepirkums, pašlaik strādā darba grupa.

 

2.Aktuāla informācija par vakcināciju pret Covid-19 novadā (A.Driviņa)

 

A.Driviņa informē, ka kopē novadā vakcinēti 221.cilvēks –Bunkā 31, Gramzdā 126 (ieskaitot pansionāta iemītniekus), Kalētos-10, Virgā-10, Priekulē- 44. Tas ir apmēram 8% no iedzīvotāju skaita, kuri dotajā periodā varēja potēties. Vakcinācija nenotiek tik ātri, kā gribētos, jo daudzi seniori baidās vakcinēties ar Astra Zeneck. Rezultātā ir situācija, ka noteiktā prioritārā drupa nepotējas, bet citiem, kuri vēlētos, nedrīkst potēt.

 

 

1.

Par Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

 (lēmums Nr.165)

Ziņo: V.Jablonska

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, 2021.gada jūlijā darbu uzsāks Dienvidkurzemes novada dome. Priekules novada dome savu darbību izbeigs.

Lai nodrošinātu Priekules pilsētā un Priekules pagastā iedzīvotājiem pašvaldības funkciju pieejamību,  ir nepieciešams izveidot vienotu Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldi.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 69.1.panta trešo daļu -
pašvaldības dome var izveidot vienā novada pagastā vai novada pilsētā vairākas pagasta vai pilsētas pārvaldes. Ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra atļauju attiecīgās pašvaldības novada pilsētā un novada pagastā vai divos novada pagastos izveido kopīgu pagasta vai pilsētas pārvaldi.

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 41.panta  pirmās daļas 2.punktu, 69.1 , 69.2 pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.

 

2.

Par Priekules novada pašvaldības Valsts kases aizdevumu līgumu apvienošanu

(lēmums Nr.166)

Ziņo: V.Jablonska

 

Veicot Priekules novada pašvaldības aizdevumu līgumu uzskaiti, konstatēts, ka uz 2021. gada 01. martu pašvaldība ir noslēgusi 51 aizdevuma līgumu ar Valsts kasi.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un 2019. gada 13. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 362 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 22.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības Valsts kases aizdevumu līgumu apvienošanu.

 

3.

Par vienreizēja materiāla pabalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām

(lēmums Nr.167)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ir ierosināts piešķirt materiālu pabalstu EUR 20,00 apmērā Priekules novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošām politiski represētajām personām un Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām vienu reizi gadā – uz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu (25.martā).

Materiāla pabalsta summa ir iekļauta Priekules novada pašvaldības 2021. gada budžetā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par vienreizēja materiāla pabalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām.

 

 

4.

Par nekustamā īpašuma “Dzelzceļmala”, Kalētu pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr.168)

 

Ziņo: V.Jablonska

Ar Priekules novada pašvaldības domes 25.02.2021. sēdes lēmumu Nr.126  zemes vienībai “Dzelzceļmala”, kadastra apzīmējums 64640020250, Kalētu pagastā mainīts statuss uz pašvaldībai piekritīgo zemi. Zemes vienību nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Dzelzceļmala”, Kalētu pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē.

 

 

5.

Par nekustamā īpašuma “Bandavas Mednieku klubs”, Priekules pagasts , Priekules nov., uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr.169)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.4, 5.punktu zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0085, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Bandavas Mednieku klubs”, Priekules pagasts , Priekules nov., uzņemšanu bilancē.

 

 

6.

Par nekustamā īpašuma “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts , Priekules nov., uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr.170)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 27.08.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.11, 69. punktu zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0308, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.

 

 

7.

Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 60, Priekule , Priekules nov., uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr.171)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.4, 89. punktu zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0101, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Brīvības iela 60, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.

 

8.

Par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX un Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

(lēmums Nr.172)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Deputāte Vizma Garkalne, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

            2021.gada 05.martā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/502-S, ar lūgumu nodot īpašumā bez atlīdzības privatizēto par pajām dzīvokli nr.1 Aizputes ielā 24, Priekulē.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par grāmatvedību” 2.panta 1.daļu un 2.daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX un Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva.

 

 

9.

Par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX un Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

(lēmums Nr.173)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Deputāte Vizma Garkalne, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

            2021.gada 08.martā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts Jāņa Lobova, dzīvojošs Aizputes ielā 24-9, Priekulē, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/507-S, ar lūgumu nodot īpašumā bez atlīdzības privatizēto par pajām dzīvokli nr.9 Aizputes ielā 24, Priekulē.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par grāmatvedību” 2.panta 1.daļu un 2.daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX un Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva.

 

 

10.

Par dzīvokļa īpašuma LIEPU ALEJA 3-30, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.174)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 03.martā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX, dzīvojošas XX pagastā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/479-S, ar lūgumu atsavināt dzīvokli Liepu aleja 3-30, Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma LIEPU ALEJA 3-30, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

 

 

11.

Par nekustamā īpašuma  “Strazdiņi”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr.175)

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX 11.03.2021. iesniegums,  reģ.nr. 2.1.4/21/547-S,  kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Strazdiņi”, Bunkas pagastā 9,53 ha platībā,  kadastra apzīmējums 6446 001 0054.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  “Strazdiņi”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.

 

 

12.

(lēmums Nr.176)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese- XX, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/478-S), ar lūgumu atļaut atsavināt dzīvokli adresē  “Suvorovs 31”, dzīvokli nr.8, Bunkas pagastā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.8 dzīvojamajā mājā “Suvorovs 31”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

13.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pagastmāja”, Virgas pagasts, Priekules novads

(lēmums Nr.177)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2021. gada 13. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.10 apstiprināta nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Virgas pagastā, kadastra Nr.6498 002 0183, atsavināšana, rīkojot izsoli, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 48 845,00 EUR.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, reģ.Nr.42103022606, juridiskā adrese “Pūpoli”, Paplaka, Virgas pagasts,  kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 48 845,00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pagastmāja”, Virgas pagasts, Priekules novads.

 

 

14.

Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Vainauši”, Virgas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu  

   (lēmums Nr.178)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

2021.gada 12.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Priedes-1”, reģ.Nr.42101012228, adrese “Priedes”, Virgas pag., iesniegums Nr.2.1.4/21/563-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Vainauši”, kadastra apzīmējums 6498 001 0136, Virgas pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (zemes) ”Vainauši”, Virgas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu.

 

 

15.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Ganību iela 3-12 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.179)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Ganību iela 3-12 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

16.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 6-4 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.180)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 6-4 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

17.

   Par zemes ierīcības projekta  „Rūkuti”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

(lēmums Nr.181)

Ziņo: V.Jablonska

 

                   Priekules novada pašvaldības domē  16.03.2021. saņemts SIA ,,Topoprojekts”, Reģ. Nr. 42103041630 sertificētas zemes ierīkotājas XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Rūkuti”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 004 0030 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0013 sadalīšanu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta ‘’Rūkuti’’, Bunkas pag. Priekules nov., apstiprināšanu.

 

18.

   Par zemes ierīcības projekta  „Garāžu ceļš”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

(lēmums Nr.182)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

                   Priekules novada pašvaldības domē 16.03.2021. saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Reģ.Nr.40003783960 biroja administratores XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Garāžu ceļš”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 005 0021  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0253 sadalīšanu.

                   

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta ‘’Garāžu ceļš’’, Bunkas pag. Priekules nov., apstiprināšanu.

 

 

19.

Par komunālo pakalpojumu termiņa pagarināšanu SIA “Studiums”

(lēmums Nr.183)

Ziņo: V.Jablonska

 

 2021. gada 09. martā pašvaldībā saņemts SIA “Studiums” valdes locekles XX iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/21/529-S), kurā lūgts pagarināt komunālo pakalpojumu Skolas ielā 4, Gramzdā, Priekules novadā, apmaksas termiņu līdz 2021. gada 20. jūnijam.

Pamatojoties uz valstī esošo ekonomisko situāciju un izsludināto ārkārtas stāvokli, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kurš nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”, tiek secināts, ka pašvaldība var pagarināt komunālo pakalpojumu apmaksas termiņu. Pēc pašvaldības rīcībā esošās informācijas, konstatēts, ka COVID-19 infekcijas izplatības un valstī noteiktās ārkārtas situācijas rezultātā, SIA “Studiums” ir pārcēluši ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Laimas” darbības uzsākšanu, kas ietekmē ekonomisko situāciju. Pēc telefona sarunas 2021. gada 22. martā ar SIA “Studiums” valdes locekli Svetlanu Skrīveri, noskaidrots, ka maksājumi tiks veikti katru mēnesi nepilnā apmērā, bet līdz 2021. gada 20. jūnijam komunālo pakalpojumu parāda summa tiks segta pilnā apmērā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par komunālo pakalpojumu termiņa pagarināšanu SIA ‘’Studiums’’.

 

20.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalnenieki”, Virgas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.184)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 30. jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.453 nekustamais īpašums “Mazkalnenieki”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6498 003 0128, sastāv no zemes vienības 4,77 ha platībā, tai skaitā meža zemes 1,36 ha, lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2,60 ha platībā, tika nodots atsavināšanai, apstiprināta nosacītā cena 13 507,00 EUR, un pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un to pielikumi.

Augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2 – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese, XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 11 154,20 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalnenieki”, Virgas pagasts,  Priekules novads.

 

 

21.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lielkalves”, Gramzdas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.185)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāts Vaclovs Kadaģis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Ar 2020. gada 30. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.850 nekustamais īpašums “Lielkalves”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6458 001 0479, sastāv no zemes vienības 4,39 ha platībā, tai skaitā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes 4,23 ha platībā, tika nodots atsavināšanai, apstiprināta nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles rīkošana, izsoles nosacītā cena 12 140,00 EUR, izsoles noteikumi un to pielikumi.

Augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.4 – GRAMZDAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE, reģ.Nr.99500002555, juridiskā adrese, Skolas iela 9, Gramzda, Gramzdas pagasts, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 30 190,00 EUR.

 

Izsakās:

I.Meļķe –uzskatu, ka šeit ir interešu konflikts, ņemot vērā 2020.gada 22.oktobra finanšu komitejā deputāta Vaclova Kadaģa izteikto lūgumu šo zemes gabalu nodot atsavināšanai un savukārt tagad izsolē šo zemes gabalu ir iegādājusies ar deputātu saistīta persona. Zemes gabals ‘’Lielkalves’’ ir lauksaimniecībā izmantojama zeme un tiks izmantota komercdarbībai. Tādēļ uzskatu, ka tas ir interešu konflikts un balsošu ‘’pret’’ .

 

I.Avotiņa- no juridiskā viedokļa šeit nesaskatu interešu konfliktu. Notika atklāta izsole, kurā var piedalīties jebkurš, arī deputāts. Izsolē kā dalībnieks piedalījās juridiska persona.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET – 2 deputāti (Inese Meļķe, Gatis Volkevičs); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lielkalves”, Gramzdas pagasts,  Priekules novads.

 

 

22.

Par nekustamā īpašuma  “Krustceles”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr.186)

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 10.03.2021. iesniegums,  reģ.nr. 2.1.4/21/531-S, kurā lūgts atļaut atsavināt zemes vienību “Krustceles”, Tadaiķi, Bunkas pagastā 9,53 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 003 0186, vai arī pagarināt zemes nomas līgumu uz garāko, likumā atļauto termiņu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  “Krustceles”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.

 

23.

Par nekustamā īpašuma (zemes) Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

(lēmums Nr.187)

Ziņo: V.Jablonska

2021.gada 16.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/585-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību Jasmīnu iela 3, kadastra apzīmējums 6458 0010219.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (zemes) Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

 

 

24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(lēmums Nr.188)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX iesniegums Nr. 2.1.4/20/2105-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums  6446 005 0239, mazdārziņa vajadzībām 0,035 ha  platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu , atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu XX.

 

 

25.

Par daļu no pašvaldības zemes  Galvenā iela 6, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar apbūves tiesībām

(lēmums Nr.189)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 26.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora XX iesniegums (iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/435-S) kurā lūgts iznomāt daļu no zemes Galvenā iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0148, 7500 m2  platībā ar apbūves tiesībām, D kategorijas ugunsdzēsības depo ēkas ar papildu telpām Valsts policijai (kopā 614 m²) būvniecībai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 40., 76.,78. punktiem, Civillikuma 1129.1- 1129.9 pantiem, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 2.panta pirmo daļu, 3. un 6.5 pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no pašvaldības zemes  Galvenā iela 6, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar apbūves tiesībām.

 

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra, O.Dzirkaļa personā, saņemot šo lēmumu, telefona sarunā ar izpilddirektoru, informēja, ka Nodrošinājuma valsts aģentūra vēlas iegūt zemi bezatlīdzības lietošanā.

2021.gada 26.martā izdots priekšsēdētājas V.Jablonskas rīkojums Nr.1.1.6/21/65 ar kuru līdz apstākļu noskaidrošanai apturēta 25.03.2021.domes lēmuma Nr.189 ‘’Par daļu no pašvaldības zemes Galvenā iela 6, Priekule, Priekules novads, iznomāšanu Nodrošinājuma valsts aģentūrai ar apbūves tiesībām’’ izpilde (rīkojums protokola pielikumā).

 

 

26.

Par izsoles atzīšanu par notikušu bez rezultāta par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalves”, Gramzdas pagasts,  Priekules novads un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošana

(lēmums Nr.190)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 30. decembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.850 nekustamais īpašums “Mazkalves”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6458 001 0477, sastāv no zemes vienības 1,46 ha platībā, tai skaitā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes 1,46 ha platībā tika nodots atsavināšanai.

Izsolei pieteicās divi dalībnieki. Pēdējo augstāko cenu 9440,00 EUR nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2.

Tika sastādīts izsoles protokols 2021.gada 10.martā Nr.15/10-03-2021, kuru izsoles nosolītājs dalībnieks Nr.2 neparakstīja.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  2 deputāti (Inese Meļķe, Toms Šteins); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles atzīšanu par notikušu bez rezultāta par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalves”, Gramzdas pagasts,  Priekules novads un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošana.

 

 

27.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes  25.02.2021. lēmumā Nr.116 “ Par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/19 termiņa pagarināšanu biedrībai “Mednieku apvienība “Kalēti””, Kalētu pagastā”

(lēmums Nr.191)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 17.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Mednieku apvienība “Kalēti””, reģ.Nr.40008215218, juridiskā adrese “Albrekši”, Kalētu pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētāja XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/600-S, ar lūgumu pārskatīt 25.02.2021. domes lēmumu Nr.116.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes  25.02.2021. lēmumā Nr.116 “ Par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/19 termiņa pagarināšanu biedrībai “Mednieku apvienība “Kalēti””, Kalētu pagastā”,  otrajā punktā iznomāto zemju sarakstu, papildinot ar zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 64640020106- 5,9 ha, 64640020248-1,9 ha, 64640040148-7,0 ha un 64640040126-3,6 ha.

 

28.

   Par zemes ierīcības projekta  „Birznieki”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

(lēmums Nr.192)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldības domē  17.03.2021. saņemts SIA ,,Topoprojekts” , Reģ. Nr. 42103041630  sertificētas zemes ierīkotājas XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Birznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6446 006 0059 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0155 sadalīšanu.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta  „Birznieki”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu.

 

29.

Par starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu

(lēmums Nr.193)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumiem Nr. 545 "Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā" 4. punktu un 2018. gada 29. marta Priekules novada pašvaldības Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikuma 3. un 4. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu.

 

 

30.

Par līdzfinansējumu nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” projektam -  Latvijas skolu jaunatnes foto konkursam ”Mana zeme skaistā

(lēmums Nr.194)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par līdzfinansējumu nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” projektam -  Latvijas skolu jaunatnes foto konkursam ‘’Mana zeme skaistā’’.

 

 

31.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.195)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanuXX.

 

32.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-4 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.196)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A-4 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

33.

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 006 0117,  Vaiņodes iela 17A, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai

(lēmums Nr.197)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu; Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 006 0117,  Vaiņodes iela 17A, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai.

 

 

34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu S.Miltenim

(lēmums Nr.198)

Ziņo: V.Jablonska

 

       

      Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, iesniegums Nr.2.1.4/21/427-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/92_2016 uz daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums  6446 005 0239, mazdārziņa vajadzībām 0,028 ha  platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu XX.

 

 

35.

Par 01.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/17/2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

(lēmums Nr.199)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 28.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/445-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Skraģīši”, kadastra apzīmējums 64980020176, Virgas pagastā nomu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 01.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/17/2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.

 

 

36.

Par 01.07.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/33-2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā

(lēmums Nr.200)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Sarmīte Eidinta, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

2021.gada 01.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Virgas pagastā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/450-S, ar lūgumu pagarināt 01.07.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/33-2011 termiņu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 01.07.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.3-36/33-2011 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā.

 

 

37.

Par 19.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/73 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.201)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Sarmīte Eidinta, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

2021.gada 01.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/450-S, ar lūgumu pagarināt 19.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/73.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro nodaļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 19.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/73 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

38.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Smiltnieki”, Virgas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 64980040023 sadalīšanai

(lēmums Nr.202)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 03.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Metrum”, reģ.Nr.40003388748, Liepājas biroja, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/21/480-S, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Smiltnieki” ar kadastra apzīmējumu 64980040023, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanai.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Smiltnieki”, Virgas pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0023.

 

 

39.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580010129 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mežotnes”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.203)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 02.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts AS “UPB”, reģistrācijas Nr.42103000187, juridiskā adrese Dzintaru iela 17, Liepāja, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs XX un valdes locekle XX, elektroniski parakstīts iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/463-S, ar lūgumu piešķirt jaunu nosaukumu “Meža Bites” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64580010129, kurš tiks atdalīts no nekustamā īpašuma “Mežotnes”, Gramzdas pagastā.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580010129 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Mežotnes’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

 

40.

Par 26.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

(lēmums Nr.204)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

2021.gada 05.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/513-S, ar lūgumu pagarināt 26.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6/2011 termiņu.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 26.05.2011. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.

 

 

41.

Par 12.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/68 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā

(lēmums Nr.205)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 05.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas  XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/513-S, ar lūgumu pagarināt 12.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/68 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 12.05.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/68 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.

 

 

 

 

42.

Par nekustamā īpašuma “Dārziņi”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu

(lēmums Nr.206)

Ziņo: V.Jablonska

2021.gada 09.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/521-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Dārziņi”, Gramzdas pagastā, atdalot divas zemes vienības.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Dārziņi’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.

 

 

43.

Par daļu no zemes Vaiņodes iela 17A, Priekule, nomu Z/S Dīķi 2

(lēmums Nr.207)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Z/s Dīķi 2, Reģistrācijas Nr. 42101014178, īpašnieka XX, 03.08.2021. iesniegums Nr.2.1.4/21/470-S  ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu uz daļu no zemes Vaiņodes iela 17A, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 006 0117.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Vaiņodes iela 17A, Priekule, nomu z/s Dīķi 2.

 

 

44.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0025 atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Gravas”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā 

(lēmums Nr.208)

Ziņo: V.Jablonska

2021.gada 09.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/525-S, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Gravas”, Gramzdas pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0025.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0025 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Gravas’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

 

45.

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu I.Kaļķim par zemes daļas “Aizparka”, Kalētu pag., Priekules nov., nomu un zemes nomas līgumu apvienošanu vienā līgumā

(lēmums Nr.209)

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 10.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/542-S, ar lūgumu pagarināt 01.06.2011.zemes nomas līguma Nr.3-36/28/2011 un 09.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/22 termiņu par zemes vienības daļas “Aizparka”  nomu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX par zemes daļas “Aizparka”, Kalētu pag. Priekules nov., nomu un zemes nomas līgumu apvienošanu vienā līgumā.

 

46.

Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā

(lēmums Nr.210)

Ziņo: A.Purviņa

 

2020. gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.5. punkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā speciālās izglītības iestādēs strādā klātienē. 19.martā saslimstība Priekules novada pašvaldības teritorijā ar Covid -19 saglabājās augsta, tāpēc tika izdots domes priekšsēdētājas rīkojums Mežupes pamatskolā pagarināt attālinātās mācības visiem izglītojamajiem.

 

Atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā un:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 202gada 19.marta rīkojumu Nr.1.1.6/21/51.
 2. Mežupes pamatskolas izglītojamajiem no 2021.gada 2marta līdz 6.aprīlim noteikt attālinātās mācības, atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai.

 

 

47.

Par dzīvokļa īpašuma LIEPU ALEJA 3-30, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.211)

Ziņo: M.Kokovihina

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma LIEPU ALEJA 3-30, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

48.

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 64640020250 un 64640020082 apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu, Kalētu pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.112)

Ziņo: M.Kokovihina

 

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 11.pantu, 18.1 panta otro daļu, 19.panta 4.punktu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst  apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 64640020250 un 64640020082 apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

 

 

 

 

49.

Par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

(lēmums Nr.213)

Ziņo: M.Kokovihina

 

2021.gada 22.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/637-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža”, Virgas pagastā nomu šķūņa uzturēšanai.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro nodaļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Purmsātu muiža”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.

 

50.

Par grozījumiem 2020. gada 30. decembra domes lēmumā Nr. 810 “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos”

(lēmums Nr.214)

Ziņo: P.Andersone

 

2021. gada 22. martā Priekules novada pašvaldībā no Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones saņemta informācija, ka nepieciešams noteikt atkritumu apsaimniekošanas tarifu daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai “Dzirnavas”, Bunkas pagastā Krotes ciemā, kur iepriekš atkritumu apsaimniekošanu ir veikusi privātpersona.

Atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2020. gada 30. decembra domes lēmumā Nr. 810 “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos’’.

 

 

51.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.215)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

52.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu AXX

(lēmums Nr.216)

Ziņo: V.Jablonska

 

.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

Deputāte Tatjana Ešenvalde turpmākajā lēmumu pieņemšanā nepiedalās.

 

 

53.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8484), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.217)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8484), atkārtotas izsoles ar augšupejošu  soli atzīšanu par nenotikušu.

 

54.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.218)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8485), atkārtotas izsoles ar augšupejošu  soli atzīšanu par nenotikušu.

 

55.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8486), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.219)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 (Nr.8486), atkārtotas izsoles ar augšupejošu  soli atzīšanu par nenotikušu.

 

56.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8635), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.220)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8635), atkārtotas izsoles ar augšupejošu  soli atzīšanu par nenotikušu.

 

57.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8647), atkārtotas izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.221)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, 32.panta ceturto daļu, 34.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, kases aparāta CHD 3050 EKA (Nr.8647), atkārtotas izsoles ar augšupejošu  soli atzīšanu par nenotikušu.

 

 

58.

Par daļu no zemes vienības  Ķieģeļu iela 20, Priekule, Priekules nov., nomu

 XX

(lēmums Nr.222)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX,  iesniegums ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/628-S) , ar lūgumu iznomāt zemi Ķieģeļu  iela 20, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 003 0158, mazdārziņa vajadzībām un pļaušanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības  Ķieģeļu iela 20, Priekule, Priekules nov., nomu XX.

 

59.

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

(lēmums Nr.223)

Ziņo: I.Avotiņa

 

             Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Priekules novada pašvaldībā 2021.gada 22.martā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums, ar lūgumu piešķirt no 2021.gada ikgadējā atvaļinājuma - pirmo daļu – divas kalendāras nedēļas no 2021.gada 12.aprīļa.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu un 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 68.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 ( Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai.

 

60.

Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam

investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

(lēmums Nr.224)

Ziņo: U.Ržepicka

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 61.1 panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju.

 

 

61.

Par projekta “Priekules mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana” publiskā iepirkuma izsludināšanu 2021.gadā

(lēmums Nr.225)

Ziņo: L.Vītola

 

2021.gadā ir izstrādāti tehniskie projekti, kuros plānots veikt Priekules Mūzikas un mākslas skolas fasādes vienkāršotu atjaunošanu un lietus ūdens kanalizācijas izbūvi. Plānotās kopējās būvniecības izmaksas pēc tehniskā projekta ir 232 687,82 EUR ar PVN. Lai uzsāktu būvniecību un precizētu patiesās būvniecības izmaksas, nepieciešams izsludināt publisko iepirkumu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Priekules mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2021.gadā.

 

62.

Par projekta “Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve” publiskā iepirkuma izsludināšanu 2021. gadā.

(lēmums Nr.226)

Ziņo: V.Jablonska, D.Egle

 

2021. gada 24. martā Priekules novada pašvaldībā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas Daigas Egles iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/20/1889-S), kurā lūgts atļaut izsludināt publisko iepirkumu projektam “Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve”.

Projekts “Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve” ir iekļauts novada Investīciju plānā ATTP IP kods 3.16.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Virgas pamatskolas- Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ieejas mezgla pārbūve” publiskā iepirkuma izsludināšanu 2021.gadā.

 

Protokola pielikumā:

1.Domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.165 līdz Nr.226

2.Pielikums- iepirkumi 2021.gadā (prezentācija) uz 4 lpp

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.11:35

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

165. Par Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr. 165           

          (protokols Nr.6,  1.punkts)

 

 

Par Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu 2021.gada jūlijā darbu uzsāks Dienvidkurzemes novada dome. Priekules novada dome savu darbību izbeigs.

Lai nodrošinātu Priekules pilsētā un Priekules pagastā iedzīvotājiem pašvaldības funkciju pieejamību,  ir nepieciešams izveidot vienotu Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldi.

 Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām" 69.¹panta otrajai daļai, nosakot šādu pārvaldes kompetenci:

- nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;

- pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;

- nodrošina pašvaldības sociālos pabalstus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;


- pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no fiziskām un juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem vai sagatavo attiecīgo jautājumu izskatīšanai domes komisijās, komitejās, domes sēdē;


- nodrošina informācijas pieejamību par domes pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, un citiem domes pieņemtajiem dokumentiem, u.c. normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 69.1.panta trešo daļu -
pašvaldības dome var izveidot vienā novada pagastā vai novada pilsētā vairākas pagasta vai pilsētas pārvaldes. Ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra atļauju attiecīgās pašvaldības novada pilsētā un novada pagastā vai divos novada pagastos izveido kopīgu pagasta vai pilsētas pārvaldi.

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 41.panta  pirmās daļas 2.punktu, 69.1 , 69.2 pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. IZVEIDOT kopīgu Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldi sākot ar 2021.gada 01.jūniju.
 2. APSTIPRINĀT Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes nolikumu.
 3. Lūgt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra atļauju kopīgas Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes izveidei.

4.Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

 

Lēmums paziņojams:1)VARAM atļaujas saņemšanai, 2)finanšu nodaļa.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes nolikums

166. Par Priekules novada pašvaldības Valsts kases aizdevumu līgumu apvienošanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr. 166           

          (protokols Nr.6,  2.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības Valsts kases aizdevumu līgumu apvienošanu

 

Veicot Priekules novada pašvaldības aizdevumu līgumu uzskaiti, konstatēts, ka uz 2021. gada 01. martu pašvaldība ir noslēgusi 51 aizdevuma līgumu ar Valsts kasi.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumu “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības”, pēc kura noprotams, ka tiks veikta 8 šobrīd esošo novadu apvienošana pēc 2021. gada 01. jūlija, saprātīgi būtu veikt ar Valsts kasi noslēgto aizdevumu līgumu līdz 2017. gadam (ieskaitot) apvienošanu vienā aizdevuma līgumā, tādējādi samazinot aizdevumu līgumu uzskaiti Dienvidkurzemes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē.

2019. gada 13. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 362 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 22. punkts paredz, ka “Valsts kase bez atsevišķa padomes lēmuma vai finanšu ministra rīkojuma, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu, aizdevuma līgumā var mainīt valsts aizdevuma nosacījumus”.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu un 2019. gada 13. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 362 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 22.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

           

 1. Apvienot aizdevuma līgumus, kas noslēgti ar Valsts kasi līdz 2017.gadam (ieskaitot).

 

 1. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot pieteikumu aizdevumu līgumu apvienošanai, iesniedzot to Valsts kasē.

 

 1. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Finanšu nodaļas vadītāja.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:  Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

167. Par vienreizēja materiāla pabalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.167           

          (protokols Nr.6,  3.punkts)

 

Par vienreizēja materiāla pabalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām

 

Ir ierosināts piešķirt materiālu pabalstu EUR 20,00 apmērā Priekules novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošām politiski represētajām personām un Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām vienu reizi gadā – uz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu (25.martā).

Materiāla pabalsta summa ir iekļauta Priekules novada pašvaldības 2021. gada budžetā.

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija)); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piešķirt materiālu pabalstu EUR 20,00 (divdesmit euro) vienai personai Priekules novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošām politiski represētājām personām un Černobiļas avārijas seku novēršanā iesaistītajām personām  saskaņā ar šim lēmumam pievienotajiem pielikumiem.

 

 

Lēmums nosūtāms: 1 eks. Finanšu nodaļai, 1.eks. Dokumentu pārvaldības nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

168. Par nekustamā īpašuma “Dzelzceļmala”, Kalētu pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.168           

          (protokols Nr.6,  4.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Dzelzceļmala”, Kalētu pag., Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Ar Priekules novada pašvaldības domes 25.02.2021. sēdes lēmumu Nr.126 “Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640020250, Kalētu pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda” zemes vienībai “Dzelzceļmala”, kadastra apzīmējums 64640020250, Kalētu pagastā mainīts statuss uz pašvaldībai piekritīgo zemi.

Zemes vienību nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Uzņemt pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu “Dzelzceļmala”, kadastra Nr.6464 002 0013, Kalētu pagastā, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0250 – 2,0 ha platībā ar kadastrālo vērtību 1660 EUR.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: grāmatvedei G.Vaičekauskai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

169. Par nekustamā īpašuma “Bandavas Mednieku klubs”, Priekules pagasts , Priekules nov., uzņemšanu bilancē

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.169           

          (protokols Nr.6, 5.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Bandavas Mednieku klubs”, Priekules pagasts , Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 

Ar 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.4, 5.punktu zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0085 , ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Uzņemt pašvaldības bilancē nekustamo īpašumu:

 

 • “Bandavas Mednieku klubs”, Priekules pagasts , Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 007 0085 0,1820 ha platībā , ar kadastrālo vērtību 347 EUR  ;

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:   

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;

Finanšu nodaļai (G.Vaičekauskai)

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

170. Par nekustamā īpašuma “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts , Priekules nov., uzņemšanu bilancē

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.170           

          (protokols Nr.6, 6.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts , Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 

Ar 27.08.2020. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.11, 69. punktu zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0308 , ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Uzņemt pašvaldības bilancē ar 01.01.2021. nekustamo īpašumu:

 

 • “Jaunriekstiņi”, Bunkas pagasts , Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 006 0308 – 5,23 ha platībā , ar kadastrālo vērtību 1489 EUR  

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                       

 •  Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;
 •  Finanšu nodaļai (G.Vaičekauskai)

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

171. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 60, Priekule , Priekules nov., uzņemšanu bilancē

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.171           

          (protokols Nr.6,  7.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 60, Priekule , Priekules nov., uzņemšanu bilancē

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 

Ar 25.02.2021. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma, protokola Nr.4, 89. punktu zemes vienība  ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0101, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamo  īpašumu nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Uzņemt pašvaldības bilancē ar 01.01.2021. nekustamo īpašumu:

 

 • Brīvības iela 60, Priekule  , Priekules nov., kadastra apzīmējums 6415 004 0101  – 1100 m2  platībā , ar kadastrālo vērtību 781  EUR  ;

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei, Finanšu nodaļai (G.Vaičekauskai);

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

172. Par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX un Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.172           

          (protokols Nr.6,  8.punkts)

 

Par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX un Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

 

            2021.gada 05.martā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX (turpmāk tekstā-iesniedzēja), dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/502-S, ar lūgumu nodot īpašumā bez atlīdzības privatizēto par pajām dzīvokli nr.1 Aizputes ielā 24, Priekulē.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Aizputes iela 24, kadastra Nr.64150020065, Priekulē, Priekules novadā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64150020065  8322 m² platībā, 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 64150020065001, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 64150020065002 un pagraba ar kadastra apzīmējumu 64150020065003.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Aizputes iela 24, kadastra Nr.64150020065, Priekulē, 16.11.2020. iereģistrētas Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000606999 uz pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums atrodas pašvaldības bilancē.

Saskaņā ar 1995.gada 13.janvāra Privatizācijas aktu Nr.7, kuru apliecinājusi zvērināta notāre Milda Ancāne, iesniedzēja ieguva īpašumā par pajām dzīvokli Nr.1 (1/12 domājamās daļas no dzīvojamās mājas), šķūni (1/8 domājamās daļas) un pagrabu (1/12 domājamās daļas). 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra  informācijas sistēmā dzīvoklim Aizputes iela 24-1, Priekulē, ir izveidots dzīvokļa īpašums ar kadastra Nr.6415 900 0378. Dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpst dzīvoklis un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 583/7680 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piederošām palīgēkām: šķūņa un pagraba.

        Lai iesniedzēja varētu noreģistrēt dzīvokli zemesgrāmatā nepieciešams pieņemt lēmumu par dzīvokļa, šķūņa un pagraba nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par grāmatvedību” 2.panta 1.daļu un 2.daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot bez atlīdzības XX, personas kods XX, dzīvokli Nr.1, Aizputes ielā 24, Priekulē, Priekules novadā un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 588/7680 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piederošām palīgēkām: šķūņa un pagraba.

2. Noslēgt ar XX, personas kods XX, vienošanos par dzīvokļa Aizputes iela 24-1, Priekule, Priekules novads un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 588/7680 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piederošām palīgēkām: šķūņa un pagraba nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi domes juriste I.Avotiņa un nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

 4. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva dzīvokli Aizputes iela 24-1, Priekule, Priekules novads un dzīvoklim piekrītošās palīgēkas: šķūnis un pagrabs.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: XX,  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

173. Par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX un Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.173           

          (protokols Nr.6,  9.punkts)

 

Par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības XX un Priekules novada pašvaldībai reģistrētā pamatlīdzekļa izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

 

            2021.gada 08.martā Priekules novada pašvaldībā tika saņemtsXX (turpmāk tekstā-iesniedzējs), dzīvojošs XX, Priekules novadā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/507-S, ar lūgumu nodot īpašumā bez atlīdzības privatizēto par pajām dzīvokli nr.9 Aizputes ielā 24, Priekulē.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Aizputes iela 24, kadastra Nr.64150020065, Priekulē, Priekules novadā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64150020065  8322 m² platībā, 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 64150020065001, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 64150020065002 un pagraba ar kadastra apzīmējumu 64150020065003.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Aizputes iela 24, kadastra Nr.64150020065, Priekulē, 16.11.2020. iereģistrētas Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.100000606999 uz pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums atrodas pašvaldības bilancē.

Saskaņā ar 1995.gada 19.maija Privatizācijas aktu Nr.262, kuru apliecinājusi zvērināta notāre Milda Ancāne, iesniedzējs ieguva īpašumā par pajām dzīvokli Nr.9 (1/12 domājamās daļas no dzīvojamās mājas), šķūni (1/16 domājamās daļas) un pagrabu (1/12 domājamās daļas).

Nekustamā īpašuma valsts kadastra  informācijas sistēmā dzīvoklim Aizputes iela 24-9, Priekulē, ir izveidots dzīvokļa īpašums ar kadastra Nr.6415 900 0379. Dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpst dzīvoklis un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 588/7680 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piederošām palīgēkām: šķūņa un pagraba.

        Lai iesniedzējs varētu noreģistrēt dzīvokli zemesgrāmatā nepieciešams pieņemt lēmumu par dzīvokļa, šķūņa un pagraba nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par grāmatvedību” 2.panta 1.daļu un 2.daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot bez atlīdzības XX, personas kods XX, dzīvokli Nr.9, Aizputes ielā 24, Priekulē, Priekules novadā un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 588/7680 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piederošām palīgēkām: šķūņa un pagraba.

2. Noslēgt ar XX, personas kods XX, vienošanos par dzīvokļa Aizputes iela 24-9, Priekule, Priekules novads un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 588/7680 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tai piederošām palīgēkām: šķūņa un pagraba nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi domes juriste I.Avotiņa un nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina.

 4. Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva dzīvokli Aizputes iela 24-9, Priekule, Priekules novads un dzīvoklim piekrītošās palīgēkas: šķūnis un pagrabs.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: XX,  nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, grāmatvedei G.Vaičekauskai.

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

174. Par dzīvokļa īpašuma LIEPU ALEJA 3-30, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.174           

          (protokols Nr.6,  10.punkts)

 

 

Par dzīvokļa īpašuma LIEPU ALEJA 3-30, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

2021.gada 03.martā Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/479-S, ar lūgumu atsavināt dzīvokli Liepu aleja 3-30, Kalētu pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Dzīvokļa īpašums LIEPU ALEJA 3-30, kadastra Nr.6464 900 0073, Kalētu pagastā ir pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.115 30.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst dzīvoklis 66,8 m² platībā, kopīpašuma domājamā daļa no būves 36/1000 un kopīpašuma domājamā daļa no zemes 36/1000.

Ar iesniedzēju 2016.gada 03.maijā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.2.13.1/12.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu LIEPU ALEJA 3-30, Kalētos, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6464 900 0073.

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: XX, Priekules nov., Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, Kalētu pagasta pārvaldei, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

175. Par nekustamā īpašuma  “Strazdiņi”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.175           

          (protokols Nr.6,  11.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma  “Strazdiņi”, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX , dzīvojošas XX 11.03.2021. iesniegums,  reģ.nr. 2.1.4/21/547-S,  kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Strazdiņi”, Bunkas pagasts, Priekules nov., 9,53 ha platībā,  kadastra apzīmējums 6446 001 0054 , Bunkas pagastā, Priekules novadā.                 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Strazdiņi”, kadastra Nr.6446 001 0054 9,53 ha platībā, Bunkas pagastā ir Priekules novada pašvaldībai piekrītošs.

Uz nekustamā īpašuma “Strazdiņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka un palīgēka, ar adresi “Strazdiņi”, Bunkas pag. ,  Priekules nov., kadastra nr. 6446 501 0005, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000610305 uz XX, personas kods XX,  vārda.

Ar XX 12.09.2011. noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 3-36/39-2011,  nomas līguma beigu termiņš 11.09.2021..

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Reģistrēt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Strazdiņi”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra nr. 6446 001 0054 uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 2. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu “Strazdiņi”, Bunkas pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6446 001 0054, kurš sastāv no zemesgabala 9,53 ha platībā, par nosacītu cenu. 
 3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” pantu.
 4. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
 5. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei;
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;
 • XX   

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

176. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.8 dzīvojamajā mājā “Suvorovs 31”, Tadaiķi, Bunkas pagasts , Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.176           

          (protokols Nr.6, 12 .punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.8 dzīvojamajā mājā “Suvorovs 31”, Tadaiķi, Bunkas pagasts , Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adreseXX, Priekules novads, iesniegumu ( reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/478-S), ar lūgumu atļaut atsavināt dzīvokli adresē  “Suvorovs 31”, dzīvokli nr.8, Bunkas pagasts, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Suvorovs 31”,Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 003 0351 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000583304 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Minētajā nekustamā īpašumā atrodas septiņu dzīvokļu dzīvojamā māja ar adresi: “Suvorovs 31”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 003 0134 001.

Dzīvoklis “Suvorovs 31”-8, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, 41,4 m2 kopplatībā, kadastra apzīmējums 6446 003 0134 008,  nav  iereģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules  novada pašvaldības vārda .      

  Dzīvojamā mājā ar adresi “Suvorovs 31”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 003 0351, dzīvoklis nr.8 izīrēts XX, īres līgums noslēgts 11.03.2011. līguma nr.2.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Izveidot dzīvokļa īpašumu nekustamā īpašumā “Suvorovs 31”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov., dzīvojamā mājā ar adresi : “Suvorovs 31”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 003 0134 001 nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļa mājas un zemes:

Dzīvoklim nr. 8 – 41,4 m2   - 414/3519.

 1. Pēc dzīvokļa īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu – dzīvokļa īpašumu, kadastra apzīmējums 6446 003 0134 008  “Suvorovs 31”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads. Dzīvokļa īpašuma kopējā platība ir 41,4 m2 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 414/3519 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
 2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.
 3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX
 • Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

177. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pagastmāja”, Virgas pagasts, Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.177           

          (protokols Nr.6, 13 .punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pagastmāja”, Virgas pagasts, Priekules novads

 

Ar 2021. gada 13. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.10 apstiprināta nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6498 002 0183, atsavināšana, rīkojot izsoli, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 48 845,00 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, reģ.Nr.42103022606, juridiskā adrese “Pūpoli”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 48 845,00 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt 2021. gada 03. marta Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Paplakā, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 002 0183, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 48 845,00 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts līdz 2021.gada 01.aprīlim.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, el. parakstītu info@kgs.lv;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

178. Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Vainauši”, Virgas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu    

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.178           

          (protokols Nr.6,  14.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Vainauši”, Virgas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

 

2021.gada 12.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Priedes-1”, reģ.Nr.42101012228 (turpmāk tekstā- iesniedzējs), adrese “Priedes”, Virgas pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/563-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Vainauši”, kadastra apzīmējums 6498 001 0136, Virgas pagastā.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums (zeme) „Vainauši”, kadastra Nr. 64980010136, Virgas pagastā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0136  2,4 ha platībā, piekrīt pašvaldībai. Zemes vienība nav kadastrāli uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā.

Zemes vienība ir apbūvēta. Uz zemes vienības atrodas iesniedzējam piederošs ēku/būvju īpašums “Vainauši”, kadastra Nr. 6498 501 0006. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

Iesniedzējs ir pirmpirkuma tiesīgā persona.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunktu atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei.

Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Vainauši” 2,4 ha lielā platībā ( platība var tikt precizēta veicot kadastrālo uzmērīšanu), kadastra apzīmējums 6498 001 0136, Virgas pag., Priekules nov., kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda. 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes zemes vienības (lēmuma 1.punkts) uzmērīšanai un reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar zemes vienības (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Virgas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

4. Zemes vienības atsavināšanu skatīt pēc zemes vienības reģistrēšanas zemesgrāmatā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: ZS “Priedes-1”, “Priedes”, Virgas pag., Priekules nov., nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

179. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Ganību iela 3-12 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.179           

          (protokols Nr.6,  15.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Ganību iela 3-12 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Ganību iela 3-12, Priekule, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2021.gada 19.janvārī pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

28.01.2021. dzīvoklis Nr.12, Ganību ielā 3 , Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 900 0387 , reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 160 12  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

          Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Ganību iela 3, dzīvokļa nr.12 , Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0387, tirgus vērtība uz 2021. gada 16.februāri (apsekošanas datumu) ir 3200,00 EUR  (trīs tūkstoši divi simti euro un 00 centi).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Ganību ielā 3-12 , Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0387.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Ganību iela 3-12 , Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0387, nosacīto cenu 3200 EUR (trīs tūkstoši divi simti eiro).
 3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
 4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (   pielikums).
 5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.
 6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.
 7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.
 8. Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.
 9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

180. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 6-4 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.180           

          (protokols Nr.6,  16.punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 6-4 , Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Uzvaras iela 6-4, Priekule, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

2021.gada 13.janvārī pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieces iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

02.03.2021. dzīvoklis Nr.4, Uzvaras ielā 4 , Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 900 0386, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 129 4  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

          Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Ganību iela 3, dzīvokļa nr.12 , Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0386, tirgus vērtība uz 2021. gada 16.februāri (apsekošanas datumu) ir 3500,00 EUR  (trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...) un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Uzvaras ielā 6-4 , Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0386.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Uzvaras iela 6-4 , Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 900 0386, nosacīto cenu 3500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro).
 3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.
 4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).
 5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām jāsniedz viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanas saņemšanas dienas.
 6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.
 7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.
 8. Atbildīgā par atsavināšanas procesa turpmāku organizēšanu un pirkuma līguma sagatavošanu tā noslēgšanai- pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja.
 9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

181. Par zemes ierīcības projekta  „Rūkuti”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.181           

          (protokols Nr.6,  17.punkts)

 

   Par zemes ierīcības projekta  „Rūkuti”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

 

                   Priekules novada pašvaldības domē  16.03.2021. saņemts SIA ,,Topoprojekts”, Reģ. Nr. 42103041630 sertificētas zemes ierīkotājas XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Rūkuti”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 004 0030  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0013 sadalīšanu.

             Nekustamais īpašums „Rūkuti”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 67 , īpašnieks XX.

Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā lauksaimniecības un dabas un apstādījumu teritorijas .

11.02.2021. Priekules novada pašvaldība sagatavojusi Zemes ierīcības izstrādes noteikumus  (iereģistrēti ar Nr. 2.1.4/21/210-N) nekustamā īpašuma „Rukuti”, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienības,  ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0013 , sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Rūkuti”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 004 0030, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0013 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu .

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt SIA „Topoprojekts”, reģistrācijas Nr. 42103041630 izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rūkuti”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 004 0030, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0013 sadalīšanai, atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot zemes gabalu  Nr. 2 11,0  ha platībā  .
 2. Plānotai zemes vienībai  Nr. 1 10,4 ha platībā , ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 004 0114 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu: „Rūkuti”, Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods 0101
 3. Atdalītajam zemes gabalam Nr.2 11,0 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 004 0113 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt jaunu nosaukumu: „Lejas Rūkuti”, Bunkas pagasts, Priekules novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  – kods 0101.
 4. Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

                         -  nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

                         -  SIA „Topoprojekts”: aiga@topoprojekts.lv; topoprojekts@gmail.com;

                         -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

182.    Par zemes ierīcības projekta  „Garāžu ceļš”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 25.martā                                                                  

Nr.182           

          (protokols Nr.6,  18.punkts)

 

   Par zemes ierīcības projekta  „Garāžu ceļš”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu

 

                   Priekules novada pašvaldības domē 16.03.2021. saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, Reģ. Nr.40003783960  biroja administratores XX, iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Garāžu ceļš”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 005 0021  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0253 sadalīšanu.

             Nekustamais īpašums „Garāžu ceļš”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000490295 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā transporta infrastruktūras teritorija .

15.12.2020. Priekules novada pašvaldība sagatavojusi Zemes ierīcības izstrādes noteikumus  (iereģistrēti ar Nr. 2.1.7/20/1374-N) nekustamā īpašuma „Garāžu ceļš”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0253, sadalei.

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma „Garāžu ceļš”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 005 0021, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0253 sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu.

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas Nr. 40003783960  izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Garāžu ceļš”, Bunkā , Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6446 005 0021, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0253 sadalīšanai, atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, atdalot zemes gabalu  Nr. 2 0,0666  ha platībā  un atdalot zemes gabalu Nr. 3 0,1159 ha platībā.
 2. Plānotai zemes vienībai  Nr. 1 0,0550 ha platībā , ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 005 0277 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) atstāt nosaukumu : „Garāžu ceļš”, Bunka , Bunkas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –  zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā - kods 1101
 3. Atdalītajam zemes gabalam Nr.2 0,0666 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 005 0278 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt jaunu nosaukumu: „Slitas”, Bunka, Bunkas  pagasts, Priekules novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve – kods 1001 .
 4. Atdalītajam zemes gabalam Nr.3 0,1159 ha platībā ar plānoto kadastra apzīmējumu 6446 005 0279 (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas) apstiprināt jaunu nosaukumu: „Ložas”, Bunka, Bunkas  pagasts, Priekules novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve – kods 1003 .
 5. Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 -  nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei

 -  SIA „Topoprojekts”: aiga@topoprojekts.lv; topoprojekts@gmail.com;

 -Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

Pielikums