26.06.2020. domes sēde (protokols Nr.8)

26.06.2020. domes sēdes audioieraksts
26.06.2020. domes sēdes protokols Nr.8

SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr. 8

Priekules novadā                                                                                                

2020.gada 25. jūnijā                                                                        

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Inta Taučus

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Andris Rosvalds, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls

 

Sēdē nepiedalās- deputāte Rigonda Džeriņa (atvaļinājumā)

 

Sēdē piedalās - finanšu nodaļas vadītāja Laura Garkalne, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, juriste Ināra Avotiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumi.
 2. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai.
 3. Par nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.
 4. Par kļūdu labojumu 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.1.
 5. Par nekustamā īpašuma „Krotes ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai.

 

 1. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 2. Par Priekules novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 7/20  “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
 3. Par Priekules novada pašvaldības 2019. gada 2 februāra noteikumu “Priekules novada  pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” atzīšanu par spēkā zaudējušiem.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par katru jautājumu atsevišķi,  atklāti balsojot PAR – 13(Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; papildus jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā un darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

Darba kārtība:

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.
 31. Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” realizāciju 2020. gadā.
 32. Par projekta “Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē” realizāciju 2020. gadā.
 33. Par projekta “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā” realizāciju 2020. gadā.
 34. Par projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” 2. daļas realizāciju 2020. gadā.
 35. Par grozījumiem 2019.gada 27.jūnija lēmumā Nr.318 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Valta birzs””.
 36. Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai.      
 37. Par nekustamā īpašuma  “Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.
 38. Par nekustamā īpašuma  Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai.
 39. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Smilšu iela 3,  Priekule, Priekules novads, kadastra nr.  6415 005 0011, kadastra apzīmējums 6415 005 0011, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.
 40. Par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu uz zemes vienībām Kalētu pagastā.
 41. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Parka iela 10, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 42. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu nepiemērošanu XX, Kalētu pag., Priekules nov. un līguma pārtraukšanu.
 43. Par SIA “Priekules nami” izdevumu segšanu no īres peļņas daļas.
 44. Par līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA “Priekules nami”.
 45. Par Priekules novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 46. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.35 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 47. Par nekustamā īpašuma Galvenā iela 35, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.
 48. Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu XX.
 49. Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai. 
 50. Par nomas līguma Nr. 3-38/37-2010 izbeigšanu ar SIA “Priekules BioEnerģija”.
 51.  Par daļu no zemes “Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., nomu z/s Nodegi.
 52. Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā.
 53. Par nekustamā īpašuma “Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.
 54. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
 55. Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 56. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
 57. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 58. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā XX.
 59. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā XX.

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 

60. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Rijas”, kadastra apzīmējums 6482 002 0058,  Priekules pag., Priekules nov., zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

61. Par nekustamā īpašuma “Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu.

62. Par adreses piešķiršanu feldšerpunkta un sociālā atbalsta dienesta telpu grupām ēkā “Brūzis”, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

63. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu ar XX nekustamā īpašumā Aizputes iela 4, Priekule, Priekules nov.

64.Par daļu no zemes Pumpura iela 9 un Pumpura iela 8, Priekule, Priekules novads, nomu XX.

65. Par zemes Ozolu iela 8, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., nomu XX.

66. Par daļu no zemes Brīvības iela 1a, Priekule, Priekules novads, nomu XX.

67. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.

68. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX.

69. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.

70.Par daļu no zemes Aizputes  iela 26, Priekule, Priekules novads, nomu XX.

71. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu ar XX nekustamā īpašumā Aizputes iela 4, Priekule, Priekules nov.

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 

72. Par Virgas pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītājas apstiprināšanu   amatā.

73. Par XX apbalvošanu.

 

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

 

74. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

75. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

Komitejās neizskatītie jautājumi

 

76. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumi.

77. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai.

78. Par nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

79. Par kļūdu labojumu 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.1

80. Par nekustamā īpašuma „Krotes ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai.

81. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

82. Par Priekules novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 7/20  “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

83. Par Priekules novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra noteikumu “Priekules novada  pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” atzīšanu par spēkā zaudējušiem.

84. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX.

 

                                                                          1.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.361)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

2.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.362)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Elgas Masļajevas.

 

3.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.363)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

4.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.364)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

5.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.365)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

6.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.366)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.367)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.368)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

9.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.369)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

10.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.370)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

11.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.371)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

12.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.372)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

            No sēdes telpas iziet deputāts Vaclovs Kadaģis.

 

13.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.373)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

            Sēdes telpā ienāk deputāte Gražina Kervija.

            Sēdes telpā ienāk deputāts Vaclovs Kadaģis.

 

14.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.374)

Ziņo: V.Jablonska

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

15.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.375)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

16.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.376)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

17.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.377)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

18.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.378)

Ziņo: V.Jablonska

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

19.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.379)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

20.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.380)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

21.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.381)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

22.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.382)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

23.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.383)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

24.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.384)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

25.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.385)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

26.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.386)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

27.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.387)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

28.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.388)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

29.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.389)

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

30.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 (lēmums Nr.390)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

31.

Par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” realizāciju 2020. gadā

(lēmums Nr.391)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 2020. gada 03. jūnija iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr. 2.4.1-1/20/10-4, ir noslēdzies iepirkuma konkurss projektā “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā”. Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” piešķirtas pretendentam SIA “Grobiņas SPMK”, reģ. Nr. 42103005771, par līgumcenu 170 897,40 EUR bez PVN, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Ņemot vērā projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” publiskā iepirkuma rezultātus, konstatēts, ka projekta realizācijai nepieciešams papildus finansējums 47 835,40 EUR apmērā, kurus iespējams nodrošināt no projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” ieekonomētajiem līdzekļiem 38 083 EUR apmērā un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 9 752, 40 EUR apmērā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu un 15. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” realizāciju 2020. gadā.

 

32.

Par projekta “Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē” realizāciju 2020. gadā

 (lēmums Nr.392)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 2020. gada 29. maija iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr. 2.41-1/20/13-3, ir noslēdzies iepirkuma konkurss projektā “Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē”. Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana” piešķirtas pretendentam SIA “SKORPIONS VS”, reģ. Nr. 48503007289, par līgumcenu 81 296,50 EUR bez PVN (98 368,77 EUR ar PVN), jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

Ņemot vērā projekta “Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē” publiskā iepirkuma rezultātus, konstatēts, ka projekta realizācijai nepieciešams papildus finansējums 28 522,77 EUR apmērā, ko pašvaldība nodrošinās no Priekules pilsētas un pagasta pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem 2020. gadā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta  otrās daļas 3. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Priekules vidusskolas fasādes vienkāršota atjaunošana Aizputes ielā 1, Priekulē” realizāciju 2020. gadā.

 

33.

Par projekta “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā” realizāciju 2020. gadā

 (lēmums Nr.393)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 2020. gada 11. jūnija iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr. 2.4.1-1/20/11-5, ir noslēdzies iepirkuma konkurss projektā “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā”. Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Kanalizācijas izbūve Priekules novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciemā” piešķirtas pretendentam SIA “STATUM – A”, reģ. Nr. 40203067888, par līgumcenu 79 301,45 EUR bez PVN, jo tā piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

2020. gada pamatbudžetā Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone ir ieplānojusi finanšu līdzekļus projekta realizācijai no pašvaldības pamatbudžeta 71 293 EUR apmērā, kas veidojušies no Bunkas pagasta pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem. Ņemot vērā projekta “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā” publiskā iepirkuma rezultātus, konstatēts, ka projekta realizācijai nepieciešami papildus finanšu līdzekļi 8 008,45 EUR apmērā, ko nepieciešams nodrošināt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6.punktu un 15.panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par projekta “Sadzīves kanalizācijas izbūve Tadaiķu ciemā, Bunkas pagastā” realizāciju 2020. gadā.

 

 

 

 

 

34.

Par projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” 2. daļas realizāciju 2020. gadā

 (lēmums Nr.394)

Ziņo: V.Jablonska

 

Projekta realizācija “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” ir iekļauta novada 2020. gada pamatbudžetā un Investīciju plānā ar kodu ATTP IP 4.6. 

2020. gada 27. februāra domes lēmumā Nr. 138 (prot.Nr.4, 76.p) “Par projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” iepirkuma procedūras noslēgšanos un realizāciju” tika noteikts, ka projekta 2. daļas (Rietumu, Dienvidu un Ziemeļu fasādes) realizāciju skatīt 2020. gada aprīļa domes sēdē, taču šis jautājums tika atlikts līdz jūnija domes sēdei, jo sastādot 2020. gada budžetu kā prioritārie projekti tika noteikti kanalizācijas tīklu sakārtošana Priekules novada pilsētā un pagastos. Mežupes pamatskolas fasādes atjaunošanai 2. kārtai rezervētie finanšu līdzekļi tika iesaldēti līdz brīdim, kad noslēdzās projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” publiskais iepirkums.

Projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” realizācijai 2020. gada budžetā tika ieplānoti finanšu līdzekļi 163 104 EUR apmērā, realizējot projektu 2 daļās. Līdz šim ir noslēgts būvdarbu līgums par projekta 1. daļas realizāciju 42 481,48 EUR bez PVN (51 402,59 EUR ar PVN). 2. daļas realizācijai nepieciešami finanšu līdzekļi 60 841,53 EUR bez PVN (73 618,25 EUR ar PVN) apmērā. Kas kopsummā sastāda 103 323,01 EUR bez PVN (125 020,84 EUR ar PVN). Realizējot projekta 2. daļu, veidojas ekonomija projektam rezervētajos līdzekļos 38 083 EUR apmērā, ko iespējams novirzīt projekta “Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Priekules novada Gramzdas ciemā” realizācijai.

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” 2. daļas realizāciju 2020. gadā.

 

 35.

Par grozījumiem 2019.gada 27.jūnija lēmumā Nr.318 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Valta birzs””

 (lēmums Nr.395)

Ziņo: V.Jablonska

 

2019.gada 27.jūnija domes sēdē nolēma (lēmums Nr.318, protokols Nr.9, 15.punkts) piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “Valta birzs” 3 000,00 EUR apmērā projekta “Disku golfa ierīkošana un kopumā multifunkcionālas, pievilcīgas atpūtas vietas veidošana Priekules parkā “Valta birzs”” realizēšanai. Līdzfinansējums ir paredzēts 2020.gada budžetā.

Līdz 2020.gada 1.jūnijam no biedrības ir saņemta visa nepieciešamā informācija un dokumentu kopijas, lai varētu sagatavot un noslēgt vienošanos par piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību. No iesniegto dokumentu kopijām (Lauku atbalsta dienesta lēmuma un projekta iesnieguma) ir iegūta informācija par precīzo līdzfinansējuma summu, kas sastāda 2 923,32 EUR.

            Ņemot vērā augstāk minēto ir nepieciešams veikt grozījumus 2019.gada 27.jūnija domes lēmumā Nr.318 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Valta birzs”” (protokols Nr.9, 15.punkts), atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2019.gada 27.jūnija lēmumā Nr.318 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Valta birzs””

 

36.

Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 (lēmums Nr.396)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 14.janvārī Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX, dzīvojoša “Bērzos”, Gramzdas pag., Priekules nov., iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Bērzi”, kadastra apzīmējums 6458 003 0121, Gramzdas pagastā. Uz zemes vienības atrodas XX piederošs ēku/būvju īpašums “Bērzi”, kadastra Nr.6458 503 0001, kurš reģistrēts zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (zemes) ”Bērzi”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai.      

 

37.

Par nekustamā īpašuma  “Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 (lēmums Nr.397)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša X, iesniegums, kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules nov.,  3,19 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 008 0090, Priekules pagastā, Priekules novadā.                 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, Priekules novada pašvaldības dome , atklāti balsojot „par” -    balsis, „pret” -   balsis, „atturas” -    balsis,  nolemj:

atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  “Viršeļi”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.

 

 

38.

Par nekustamā īpašuma  Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 (lēmums Nr.398)

Ziņo: V.Jablonska

 

Nekustamais īpašums Celtnieku iela 11, kadastra Nr. 6482 009 0035 – 0,50 ha platībā, Priekules pagastā, Priekules novadā, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 195 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

            Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0035 uz kuras atrodas vienstāva viendzīvokļa dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0035 001.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, , 5.panta pirmo daļu,, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai.

 

39.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Smilšu iela 3,  Priekule , Priekules novads, kadastra nr.  6415 005 0011, kadastra apzīmējums 6415 005 0011, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

 (lēmums Nr.399)

Ziņo: V.Jablonska

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību         (turpmāk- rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

 1. Pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk- zemes izvērtēšanas termiņš);
 2. Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais rezerves zemes saraksts (turpmāk- izvērtētais zemes saraksts);
 3. publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, dome konstatē un secina:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Zemes reforma Priekules novada Priekules pilsētā pabeigta 2015.gada 09.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.494 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada Priekules pilsētā”.

Zemes reforma Priekules novada lauku apvidū pabeigta 2016.gada 07.jūnijā, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.322 “Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū”.

Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumu Nr. 190

“Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk-Noteikumi Nr.190).

Saskaņā ar noteikumu Nr.190 3.2. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas (pēc šo noteikumu spēkā stāšanās) par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.

Ievērojot to, ka zemes reforma Priekules novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 2016.gada 07.jūnijā, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms, ka Priekules novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies.

 Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā ietvertajai informācijai pie zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0043   nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu - adresācijas objekts ir zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība) un 9.punktu- pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – Smilšu iela 3,  Priekule, Priekules novads, kadastra nr.  6415 005 0011, kadastra apzīmējums 6415 005 0011, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

40.

Par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu uz zemes vienībām Kalētu pagastā

 (lēmums Nr.400)

Ziņo: V.Jablonska

 

Izskatot jautājumu par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu uz pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz medību likuma 1.panta 9.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumu “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 2., 8., 10.punktiem un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par medību tiesību nomas izsoles rīkošanu uz zemes vienībām Kalētu pagastā.

 

41.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Parka iela 10, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 (lēmums Nr.401)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 28.05.2020. Priekules novada domes lēmumu Nr.330, protokols Nr. 7, nekustamais īpašums Parka iela 10, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0046, nodots atsavināšanai.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0046  – 0,1225 ha platībā.

           Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Parka iela 10, Priekulē, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6415 004 0046, tirgus vērtība uz 2020. gada 19.maiju (apsekošanas datums) ir 1050,00 EUR  (viens tūkstotis piecdesmit euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1740,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

 1. noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 1050,00 EUR  (viens tūkstotis piecdesmit euro un 00 centi);
 2. izdevumi par nekustamā īpašuma uzmērīšanu – 484,70 EUR (četri simti astoņdesmit četri  euro un 70 centi)
 3. izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 169,40 EUR (viens simts sešdesmit deviņi euro un 40 centi), saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;
 4. izdevumi par nekustamā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci euro un 57 centi).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

              pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Parka iela 10, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

42.

Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu nepiemērošanu XX, Kalētu pag., Priekules nov. un līguma pārtraukšanu

 (lēmums Nr.402)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.dada 10.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), dzīvojošas X., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1097-S, ar lūgumu uz ārkārtas situācijas laiku no 12.03.2020.- 09.06.2020. atvieglot nomas maksu par nedzīvojamo telpu nomu vai rast citu variantu saistībā ar šo situāciju.

Pamatojoties uz 05.06.2020. likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 14.panta pirmo daļu un iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nedzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu nepiemērošanu XX, Kalētu pag., Priekules nov. un līguma pārtraukšanu.

 

43.

Par SIA “Priekules nami” izdevumu segšanu no īres peļņas daļas

 (lēmums Nr.403)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 11. jūnijā pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas iesniegums (Nr.2.1.7/20/10-S) ar lūgumu segt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas “Lielās Gobas”, Priekules pag., Priekules nov. dūmvadu un ventilācijas tehniskās apsekošanas un kanālu tīrīšanas izdevumus 962,28 EUR apmērā. Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas bilance uz 31.12.2019. bija -886,23 EUR. Lūgums, par izdevumu segšanu no īres peļņas daļas, pamatots ar to, ka daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Lielās Gobas” Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona Liepājas 1. daļa veica ugunsdrošības pārbaudi, kurā konstatēja trūkumus, kurus SIA “Priekules nami” novērsīs par uzturēšanas un apsaimniekošanas uzkrājuma līdzekļiem, tādēļ, lai dzīvojamās ēkas uzturēšanas un apsaimniekošanas uzkrājuma līdzekļus nesamazinātu vēl vairāk, tiek lūgts dūmvadu un ventilācijas apsekošanas un kanālu tīrīšanas izdevumus segt no pašvaldības īres peļņas daļas.

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pantu un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par SIA “Priekules nami” izdevumu segšanu no īres peļņas daļas.

 

 

44.

Par līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar

 SIA „Priekules nami”

 (lēmums Nr.404)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldība 12.06.2020. saņēma SIA “Priekules nami” valdes locekles iesniegumu par īres maksas (peļņas) izlietojuma izmantošanu par dzīvokļa īpašumaNr.14, Zviedru vārti iela 3, Priekule, Priekules novads sakārtošanas darbiem.

Dzīvojamā māja Zviedru vārti iela 3, Priekule, Priekules novads pieder Priekules novada pašvaldībai. Pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta trešajā daļā noteikto: Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai”.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņema lēmumu atlikt jautājuma izskatīšanu uz finanšu komitejas sēdi 23.07.2020.

 

45.

Par Priekules novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

 (lēmums Nr.405)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, 16.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

 

46.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.35 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 (lēmums Nr.406)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 19.05.2020. iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.5/20/910-S), ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas 1-35,  Priekule, Priekules novads.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.35 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

47.

Par nekustamā īpašuma  Galvenā iela 35, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 (lēmums Nr.407)

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāts Toms Šteins, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās”.

 

             Priekules novada pašvaldība  saņēmusi  XX iesniegumu, kurā lūgts rast iespēju atsavināt nekustamo īpašumu Galvenā iela 35, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 004 0088.

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET - nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

        

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  Galvenā iela 35, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.

 

48.

 (lēmums Nr.408)

Ziņo: V.Jablonska

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums Nr.2.1.4/20/1020-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums  6446 005 0239, mazdārziņa vajadzībām 0,017 ha  platībā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu XX.

 

 

49.

Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 (lēmums Nr.409)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 27.janvārī Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX (turpmāk tekstā-iesniedzējs), dzīvojoša X, iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Mazirbenāji”, kadastra apzīmējums 6498 002 0284, Virgas pagastā. Iesniedzējs ir pirmpirkuma tiesīgā persona.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (zemes) ”Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai.    

 

50.

Par nomas līguma Nr. 3-38/37-2010 izbeigšanu ar SIA “Priekules BioEnerģija”

 (lēmums Nr.410)

Ziņo: V.Jablonska

 

07.07.2015. Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000508624 tika reģistrēts ēku (būvju) nekustams  īpašums, ar adresi “Priekules Bioenerģija”, Priekules pagasts, Priekules novads , kas sastāv no 10 būvēm (kadastra apzīmējumi 6482 006 0187 012 – 6482 006 0187 021) uz SIA Priekules BioEnerģija , reģ.nr. 42103045897, vārda.

30.04.2020. noslēgts pirkuma līgums, būves  savā īpašumā ieguvusi z/s Nodegi , reģ.nr. 42101007918.

Tā kā SIA “Priekules BioEnerģija”, reģistrācijas nr. 42103045897 vairs nav būvju īpašnieks, kā arī zemes nomas maksas parāds uz 13.06.2020. ir 12,43 EUR, zemes nomas līgums izbeidzams pamatojoties uz līguma  6.1.1. un 6.1.2. punktiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  1(Inese Meļķe); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nomas līguma Nr. 3-38/37-2010 izbeigšanu ar SIA “Priekules BioEnerģija”.

 

51.

Par daļu no zemes “Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., nomu z/s Nodegi

 (lēmums Nr.411)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Nodegi, reģ.nr. 42101007918, 03.06.2020.  iesniegums Nr.2.1.4/20/1004-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes “Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 006 0187,  būvju  uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes “Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., nomu z/s Nodegi.

 

52.

Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā

 (lēmums Nr.412)

Ziņo: V.Jablonska

2020. gada 13. janvārī pašvaldībā saņemts Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja Dzintara Kuduma iesniegums (Nr.2.1.3/20/15) ar lūgumu piešķirt finansējumu vides izglītības takas papildināšanai ar tematisku laukumu “Četri gadalaiki” un stāvlaukuma izveidei no pašvaldības dabas resursa nodokļa līdzekļiem. Kopējās vides izglītības takas papildināšanas izmaksas sastāda 17 500 EUR, taču takas papildināšanu iespējams veidot pa daļām, 1. daļā realizējot tematiskā laukuma izveidi “Četri gadalaiki”, kurā tiks izvietoti četri laivveida soli ar atzveltnēm, šūpoles un lapene, uzstādīts informatīvais stends ar izglītības takas karti un pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī takas malās izvietoti astoņi laivveida soli, tādējādi veicinot vides izglītību un vides aizsardzību, savukārt 2. daļā izbūvējot grantētu stāvlaukumu 500m2 platībā automašīnu un velosipēdu novietošanai, tādējādi novēršot vides piesārņojumu un situācijas, ka transportlīdzekļi tiek novietoti zaļajā zonā un novietošanai neparedzētā vietā. 

1. daļas realizācijas izmaksas paredzamas 8000 EUR apmērā, bet 2. daļas izmaksas 9500 EUR apmērā. Pašvaldības dabas resursu nodokļa līdzekļi šobrīd pietiek daļējai 1. daļas realizācijai, taču ņemot vērā situāciju, ka Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam ir jāveic cenu aptauja 1. daļas realizācijai, pastāv iespēja, ka šobrīd esošais finansējums ir pietiekošs.

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15. panta pirmās daļas 2. punktu, un Dabas resursu nodokļa likuma 29. pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā.

 

53.

Par nekustamā īpašuma  “Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

 (lēmums Nr.413)

Ziņo: V.Jablonska

 

            Priekules novada pašvaldība  saņēmusi  z/s Nodegi, reģistrācijas nr. 42101007918, īpašnieka Gata Ozola, iesniegumu, kurā lūgts rast iespēju atsavināt nekustamo īpašumu “Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0151 un nekustamo īpašumu “Mazupītes”, Priekules pagasts, Priekules novads  , kadastra nr. 6482 006 0151, mainot tos pret nekustamu īpašumu Vaiņodes iela 15a, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 006 0105.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu reģistrēt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Mazupītes”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.  6482 006 0151 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

54.

Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 (lēmums Nr.414)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 27. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.94 apstiprināta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, valsts reģ.Nr. T7154LP, atsavināšanas izsoles rīkošana.

Ar 2020. gada 30. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.263 atzīta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, valsts reģ.Nr. T7154LP, atsavināšanas izsole par nenotikušu.

Ar 2020. gada 30. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.291 apstiprināta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, valsts reģ.Nr. T7154LP, atkārtotas atsavināšanas izsoles rīkošana.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 30.04.2020. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.291) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2020. gada 05.jūnijam plkst. 13.00.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti četri dalībnieki. Dalībnieks ar kārtas Nr.4 – IK “LĪGA JV”, reģ.Nr.42102036308, juridiskā adrese “Penti”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, kuru pārstāv īpašniece Līga Jesere-Voitkēviča, saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt kustamās mantas pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 1516,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešpadsmit euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

 

55.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu

 (lēmums Nr.415)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2019. gada 25. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.249 apstiprināta nekustamā īpašuma nodošana atsavināšanai, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 185 521,00 EUR (viens simts astoņdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro un 00 centi).

Ar 2019.gada 27.jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.317 apstiprināta pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli rīkošanu un izsoles sākumcena 5% pazeminājums no nosacītās cenas, kas ir, 176 244,95 EUR (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro un 95 centi).

Ar 2019.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.621, apstiprināta otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšana par nenotikušu.

Ar 2020.gada 30.aprīļa Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.265, tika apstiprināta nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcena (120 588,65 EUR) un izsoles noteikumi.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 30.04.2020. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.265) 3.2.punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2020. gada 05. jūnijam plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešo daļu, pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var ierosināt:

 1. veikt atkārtotu novērtēšanu;
 2.  citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants);
 3. atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešo daļu, 34.pantu, un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, trešās mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

56.

Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 (lēmums Nr.416)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 27. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.95 apstiprināta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, valsts reģ.Nr. P3221LZ, atsavināšanas izsoles rīkošana.

Ar 2020. gada 30. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.264 atzīta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, valsts reģ.Nr. P3221LZ, atsavināšanas izsole par nenotikušu.

Ar 2020. gada 30. aprīļa Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.292 apstiprināta Pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, valsts reģ.Nr. P3221LZ, atkārtotas atsavināšanas izsoles rīkošana.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 30.04.2020. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.292) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2020. gada 05.jūnijam plkst. 13.00.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti četri dalībnieki. Dalībnieks ar kārtas Nr.3 – IK “LĪGA JV”, reģ.Nr.42102036308, juridiskā adrese “Penti”, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, kuru pārstāv īpašniece Līga Jesere-Voitkēviča, saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt kustamās mantas pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 826,00 EUR (astoņi simti divdesmit seši euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5 atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

 

57.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 (lēmums Nr.417)

Ziņo: V.Jablonska

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0035 – 0,50 ha platībā, uz kuras atrodas vienstāva viendzīvokļa dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 6482 009 0035 001 47,1 kvm platībā.

           Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzdā, Priekules pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6482 009 0035, tirgus vērtība uz 2020. gada 28.maiju (apsekošanas datums) ir 1900,00 EUR  (viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2094,00 EUR (divi tūkstoši deviņdesmit četri euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

1) noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 1900,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi);

2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 193,60 EUR (viens simts deviņdesmit trīs euro un 60 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

              pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Celtnieku iela 11, Mazgramzda, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

58.

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā XX

 (lēmums Nr.418)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami”  iesniegums ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā XX. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā XX.

 

 

59.

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā XX

 (lēmums Nr.419)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 10.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (ind. 2.1.5/20/1075-S) ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā piešķirt īres tiesības. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            pieņemt lēmumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā XX.

 

 

60.

 (lēmums Nr.420)

Ziņo: V.Jablonska

 

Izskatot jautājumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienību “Rijas”, 5,35 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 002 0058 (turpmāk-zemes vienība), Priekules pagastā, Priekules novadā, tika konstatēts, ka:

Zemes vienība “Rijas“ 6,00 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6482 002 0058, Priekules pagastā, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.

Informācija par iznomājamo zemes vienību 2020.gada 17.aprīlī tika publicēta pašvaldības mājaslapā . Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2020.gada 1.maijam.

Priekules novada pašvaldībā saņemti astoņu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Rijas” 6,0 ha platībā, Priekules pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības daļas “Rijas”, kadastra apzīmējums 6482 002 0058, Priekules pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

61.

Par  nekustamā īpašuma „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

 (lēmums Nr.421)

Ziņo: V.Jablonska

Pašvaldība vēlas sadalīt nekustamo īpašumu “Priekules pagasta palīgsaimniecības”, kadastra Nr. 6482 006 0154, atdalot zemes vienību 0,80 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 004 0061, piešķirot jaunu nosaukumu  „Lejas”, atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, (NĪLM kods 0101).

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 16.1, 17.7., 18. un 36.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par  nekustamā īpašuma „Priekules pagasta palīgsaimniecības”, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu.

 

62.

Par adreses piešķiršanu feldšerpunkta un sociālā atbalsta dienesta telpu grupām ēkā “Brūzis”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

 (lēmums Nr.422)

Ziņo: V.Jablonska

 

Sakarā ar projekta “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā” realizāciju pašvaldības dzīvokļa īpašumā “Brūzis”, kadastra Nr.6464 900 0007, Kalētu pagastā, tika likvidēta telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0244 001 017 un izveidotas divas jaunas telpu grupas: feldšerpunkta telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0244 001 021 un sociālā atbalsta dienesta telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0244 001 022.

Telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem 6464 001 0244 001 021 un 6464 001 0244 001 022 ir jāpiešķir adrese.

Atbilstoši 08.12.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk- noteikumi) 2.10. apakšpunktam adresācijas objekts ir telpu grupa. un 9.punktam, kurš nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.10.apakšpunktu, 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par adreses piešķiršanu feldšerpunkta un sociālā atbalsta dienesta telpu grupām ēkā “Brūzis”, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

63.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma  slēgšanu ar XX nekustamā īpašumā Aizputes iela 4, Priekule, Priekules nov.

 (lēmums Nr.423)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 30.aprīlī (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/825-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts slēgt nedzīvojamo telpu nomu garāžas vajadzībām. Nomas telpas atrodas Aizputes iela 4, Priekule, Priekules nov.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nedzīvojamo telpu nomas līguma  slēgšanu ar XX nekustamā īpašumā Aizputes iela 4, Priekule, Priekules nov.

 

64.

Par daļu no zemes Pumpura iela 9 un Pumpura iela 8, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr.424)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 08.05.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/865-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Pumpura iela 9, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 006 0043, 8118 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes Pumpura iela 9 un Pumpura iela 8, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

65.

Par zemes Ozolu iela 8, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., nomu XX

 (lēmums Nr.425)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  02.06.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20/994-S  ar lūgumu iznomāt zemi Ozolu iela 8, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 006 0033, dzīvojamās mājas uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes Ozolu iela 8, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., nomu XX.

 

66.

Par daļu no zemes Brīvības iela 1a, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr.426)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 15.05.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/897-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Brīvības iela 1a Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0081, 500 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.2.2. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Brīvības iela 1a, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

67.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr.427)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 12.05.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/880-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 88 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

68.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr.428)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 18.05.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/907-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 140 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

 

69.

Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX

 (lēmums Nr.429)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 28.05.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20 /960-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.

 

70.

Par daļu no zemes Aizputes iela 26, Priekule, Priekules novads nomu XX

 (lēmums Nr.430)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 18.05.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/965-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Aizputes ielā 26, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0073 , 95,20  m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.2.1. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu Par daļu no zemes Aizputes iela 26, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

71.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma  slēgšanu ar XX nekustamā īpašumā Aizputes iela 4, Priekule, Priekules nov.

 (lēmums Nr.431)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 2.jūnijā  (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/992-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts slēgt nedzīvojamo telpu nomu garāžas vajadzībām. Nomas telpas atrodas Aizputes iela 4, Priekule, Priekules nov.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Aizputes iela 26, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

72.

Par Virgas pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītājas apstiprināšanu amatā

 (lēmums Nr.433)

Ziņo: V.Jablonska

 

A.Purviņa informē, ka saskaņā ar domes 2020. gada 27. februāra  lēmumu nr. 104 “Par Virgas pamatskolas reorganizāciju” kā rezultātā tika izveidota jauna izglītības iestāde Virgas pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”, nepieciešams apstiprināt šīs izglītības iestādes vadītāju. Tā kā lēmums nosaka, ka Virgas pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa” ir Virgas pamatskolas tiesību, lietvedības un arhīva, saistību, t.sk. darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t.sk. pirmsskolas izglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmā uzņemto izglītojamo pārņēmēja un pamatskolas direktore Zaiga Ūdriņa 2019. gadā tika pieņemta darbā konkursa kārtībā, A.Purviņa ierosina Virgas pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītājas amatā apstiprināt Zaigu Ūdriņu.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, „Izglītības likuma” 17.panta trešās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par Virgas pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” vadītājas apstiprināšanu amatā.

 

73.

Par XX apbalvošanu

 (lēmums Nr.433)

Ziņo: V.Jablonska

 

A.Purviņa informē, ka saņēmusi informāciju, ka skolēnu apbalvojumu sarakstā nav iekļauts XX panākums FINSO 3.Starptautiskā olimpiādē - finālsacensībās novusā vīriešiem, kur iegūta 2.vieta. Sacensības notika 2019.gada 4 -5.augustā Priekulē.

Atbilstoši 2015.gada 27.augusta sēdē apspirinātajam Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikuma 6.punktam izglītojamo un pedagogu izvirzīšanu apbalvošanai par panākumiem starptautiska mēroga olimpiādēs, konkursos, sacensībās veic pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji uzreiz pēc rezultātu saņemšanas, iesniedzot pamatotu pieteikumu apbalvojuma piešķiršanai un novada pašvaldības dome pieņem atsevišķu lēmumu par apbalvošanu.

XX ir saņēmis apbalvojumu par 1.vietu Latvijas čempionātā novusā jauniešu komandām.

A.Purviņa lūdz izteikt priekšlikumus par apbalvojuma apmēru.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un Izglītības likuma 17.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par XX apbalvošanu.

 

74.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.434)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 2.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. 290763-11905, iesniegums (ind. 2.1.5/20/996-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim Rīta ielā 6 dz. Nr. 5, Priekule, Priekules novads.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

75.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 (lēmums Nr.435)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 9.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums (ind. 2.1.5/20/1059-S) ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Aizputes ielā 4 dz. Nr. 7, Priekule, Priekules novads.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

76.

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem

 (lēmums Nr.436)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pašvaldībā saņemts Bāriņtiesas priekšsēdētājas Ivetas Kalnenieces un juristes Ināras Avotiņas lūgums par nepieciešamību veikt izmaiņas amatu un amatalgu sarakstā 2020. gadam, izveidojot tajā jaunas amata vietas.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja ziņo, ka nepieciešams izveidot amata vietu “Bāriņtiesas sēžu sekretārs” 0,5 slodzē, kas veiktu bāriņtiesas protokolu un sēžu dokumentācijas un lietvedību kārtošanu.

Juriste ziņo, ka pieaugošā darba apjoma dēļ, kas saistīts ar parādu piedziņu nekustamā īpašuma nodokļa piedziņas lietās un Administratīvās atbildības likuma ieviešanu no 1.jūlija, nepieciešams papildus amats “Jurista palīgs” 0,5 slodzē, kura pienākumos ietilptu parādnieku piedziņu lietu kārtošana, darbs ar parādniekiem un lietu nodošana piedziņai tiesu izpildītājiem, administratīvo lietu lietvedības nodrošināšana un darbs ar administratīvo pārkāpumu subjektiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. gadam grozījumiem.

 

77.

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 (lēmums Nr.437)

Ziņo: A.Cīrulis

Deputāte Vija Jablonska, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Priekules novada pašvaldībā 2020.gada 15.jūnijā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums, ar lūgumu piešķirt daļu no 2020.gada ikgadējā atvaļinājuma - pirmo daļu – divas kalendāras nedēļas no 2020.gada 1.jūlija.

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu un 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 68.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai.

 

78.

Par nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 (lēmums Nr.438)

Ziņo: V.Jablonska

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pagastā, nodošanu atsavināšanai, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums „Pie Ķiršiem”, kadastra Nr. 6498 004 0185, Virgas pagastā sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0185  1,91 ha platībā, no tiem lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,89 ha. Zemes lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

 

79.

Par kļūdu labojumu 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.1

 (lēmums Nr.439)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ir konstatētas pārrakstīšanās kļūdas 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.1 “Par nekustamā īpašuma Krasta iela 4, Bunkas pag., Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu” (turpmāk – Lēmums).

Nepieciešams aizstāt Lēmuma konstatējošās daļas septītās rindkopas pirmo teikumu “Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2995,15 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro un 15 euro centi), ko veido:” ar tekstu šādā redakcijā: “Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 2995,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:”

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

              pieņemt lēmumu par kļūdu labojumu 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.1.

 

 

80.

Par nekustamā īpašuma  „Krotes ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai

 (lēmums Nr.440)

Ziņo: V.Jablonska

 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Krotes ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0425 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000595577 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums „Krotes ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0425  14,17 ha platībā – 11,01 ha ir mežs, 1,75  ha lauksaimniecības zemes, 0,31 ha  krūmāji,  0,31 ha zemes zem ūdens 0,65 ha purvi, 0,14 ha citas zemes.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu,, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  „Krotes ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules nov. nodošanu atsavināšanai.

 

81.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 (lēmums Nr.441)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 25.06.2020. Priekules novada domes lēmumu nekustamais īpašums  “Krotes Ozoli” , Bunkas pagasts , Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0425, nodots atsavināšanai.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0425  – 14,17 ha platībā.

           Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Krotes ozoli”, Bunkas pagastā, Priekules novadā,  kadastra Nr. 6446 001 0425, tirgus vērtība uz 2020. gada 1.aprīli (apsekošanas datums) ir 93 600,00 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 94 320,00 EUR (deviņdesmit četri tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

 1. noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 93 600,00 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi);
 2. izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 544,50 EUR (pieci simti četrdesmit četri euro un 50 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;
 3. izdevumi par meža zemes inventarizāciju – 175,39 EUR (viens simts septiņdesmit pieci  euro un 39 centi).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

  pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

82.

Par Priekules novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 7/20  “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

 (lēmums Nr.442)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 28.05.2020.vēstule Nr. 1-18/4812, kurā lūgts veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības 2019.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums”, jo normatīvajos aktos ir noteikts, kuros gadījumos domes priekšsēdētājs (komitejas priekšsēdētājs) var noteikt, ka domes (komitejas) sēdes norisē var tikt izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Paplašināti šie gadījumi nav tulkojami un nav norādāms saistošajos noteikumos – “citu attaisnojošu iemeslu dēļ.”

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,  41.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

       pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 7/20  “Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 7/19 “Priekules novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.

 

 

83.

Par Priekules novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra noteikumu “Priekules novada  pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” atzīšanu par spēkā zaudējušiem

 (lēmums Nr.443)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada domes deputāti ierosinājuši atcelt 2019.gada 28.februāra noteikumus “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība”

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  1(Vizma Garkalne); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības 2019. gada 28. februāra noteikumu “Priekules novada  pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” atzīšanu par spēkā zaudējušiem.

 

84.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 (lēmums Nr.444)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 17.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1111-S, ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu ”Ķiesti”, Bunkas pagastā un “Ruņenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kā politiski represētai personai.

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka politiski represētām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.²daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 %, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots un uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 ”Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, 32. un 33. punktiem, kas nosaka, ka tiesības uz nodokļa atvieglojumu ir tām politiski represētām personām, kuras likuma noteiktajā kārtībā ir saņēmušas politiski represētās personas apliecību un iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar  apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 35. punktu- nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX.

 

Protokola pielikumā:

1. Domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.361 līdz Nr.444

 

Sēdi slēdz plkst.10:40

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          I.Taučus

361. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 361          

          (protokols Nr.8, 1.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

362. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 362           

          (protokols Nr.8,2.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

 

 

 

 

363. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 363           

          (protokols Nr.8, 3.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

 

364. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 364           

          (protokols Nr.8, 4.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

 

365. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 365           

          (protokols Nr.8, 5.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

 

366. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 366          

          (protokols Nr.8, 6.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

 

367. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25.jūnijā                                                                                                                                

Nr.367           

          (protokols Nr.8,7.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

 

368. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25.jūnijā                                                                                                                                

Nr.368           

          (protokols Nr.8,8.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

369. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25.jūnijā                                                                                                                                

Nr. 369           

          (protokols Nr.8, 9.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

370. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25.jūnijā                                                                                                                                

Nr. 370          

          (protokols Nr.8,10.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

371. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 371           

          (protokols Nr.8,11.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

372. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 372           

          (protokols Nr.8,12.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

 

373. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr.373           

          (protokols Nr.8,13.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

374. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 374          

          (protokols Nr.8, 14.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

 

375. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25.jūnijā                                                                                                                                

Nr.375           

          (protokols Nr.8,15.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

376. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 376           

          (protokols Nr.8,16.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

377. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 377           

          (protokols Nr.8,17.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska

 

 

 

 

378. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020. gada 25. jūnijā                                                                                                                               

Nr. 378           

          (protokols Nr.8,18.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 

Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                                         V.Jablonska