18.03.2014. ārkārtas domes sēdes lēmumi (protokols Nr. 6)

1.§ Par SIA ‘’Priekules nami’’, SIA ‘’Priekules pakalpojumi’’, SIA ‘’Priekules slimnīca’’ gada pārskatu par 2013.gadu apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt SIA „Priekules nami”, SIA „Priekules pakalpojumi”, SIA „Priekules slimnīca” gada pārskatus par 2013.gadu.

2.§ Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Priekules nami’’ pamatkapitāla lielumu un statūtu apstiprināšanu pēc SIA ‘’Priekules pakalpojumi’’ pievienošanas

 Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules nami” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules pakalpojumi” apvienošanu” (prot. Nr.8  4.§.) ir pabeigts apvienošanas process un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priekules pakalpojumi", vienotais reģistrācijas Nr. 42103018992, juridiskā adrese: Priekule, Vaiņodes iela 6a. LV-3434 ir pievienota sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Priekules nami" vienotais reģistrācijas Nr. 42103020465, juridiskā adrese: Priekule, Ķieģeļu iela 2a, LV-3434.

 

Saskaņā ar slēguma finanšu pārskatu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Priekules pakalpojumi" zaudējumi pēc stāvokļa uz 2014.gada 28.februāri ir EUR 247 372.- ( LVL 173 855.-).

 SIA " Priekules pakalpojumi " beidz pastāvēt ar brīdi, kad Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā tiek veikts ieraksts par tās pievienošanu SIA „Priekules nami”.

Pamatkapitāla lielums SIA „Priekules nami” pēc SIA „Priekules pakalpojumi” pievienošanas ir LVL 417 724.- , kas veidojas sekojoši:

1)SIA „Priekules nami” pamatkapitāls LVL 2981.-

un

2)SIA „Priekules pakalpojumi” pamatkapitāls LVL 588 597 no kura atņemti zaudējumi pēc stāvokļa uz 28.02.2014. LVL 173 855.- t.i. LVL 414 743.

  Statūti ir grozīti jaunā redakcijā.

 

Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 115.panta 2. un 3.daļu un Komerclikuma 343.pantu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Pabeigt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "PRIEKULES NAMI" vienotais reģistrācijas Nr. 42103020465, juridiskā adrese: Priekule, Ķieģeļu iela 2a, LV-3434 un SIA "PRIEKULES PAKALPOJUMI", vienotais reģistrācijas Nr. 42103018992, juridiskā adrese: Priekule, Vaiņodes iela 6a. LV-3434, reorganizāciju.

 

2.      Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules nami” pamatkapitālu pēc reorganizācijas LVL 417 724.-

 

3.      Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules nami” statūtus.

 

Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Priekules nami’’ statūti uz 1 lp.

3.§ Par naudas ieguldījumu SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitālā.

 Priekules novada pašvaldībai pieder daļas kapitālsabiedrībā SIA „Priekules nami”.

            Priekules novada pašvaldība vēlas ieguldīt naudas līdzekļus SIA „Priekules nami” pamatkapitālā, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības turpmāku sekmīgu saimniecisko darbību, kas saistīta ar SIA „Priekules pakalpojumi” pievienošanas procesu SIA „Priekules nami”.

            Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts Arta Brauna; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 IEGULDĪT SIA „Priekules nami” pamatkapitālā naudas summu EUR 31 343.- (trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti četrdesmit trīs euro), tādējādi palielinot Priekules novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu.

4.§ Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’RAS-30’’ likvidācijas procesa uzsākšanu

 Priekules novada pašvaldībai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „RAS – 30”, reģ. Nr. 42103022818, juridiskā adrese: Graudu iela 27, Liepāja, pieder 3375 kapitāla daļas par kopējo vērtību LVL 33 750.00 (EUR 48 021.92). SIA „RAS – 30” apvieno astoņus dalībniekus un tās darbības veids ir atkritumu savākšana, apstrāde, izvietošana.

                   Savukārt SIA „RAS – 30” kā juridiska persona ir viena no trīs dalībniekiem, kam pieder kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Liepājas RAS”, reģ.Nr. 42103023090, juridiskā adrese: Ķīvītes, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

                   SIA „RAS – 30” ir uzsākts likvidācijas process un plānota mantas sadale starp kapitāla daļu turētājiem sekojoši – Priekules novada pašvaldība pēc SIA „RAS – 30” likvidācijas iegūs 338 kapitāla daļas ar kopējo vērtību 33 800.00 (EUR 48 093.07) SIA „Liepājas RAS”, kuras darbības veids ir atkritumu apstrāde un izvietošana.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu,  Komerclikuma 210.panta 1.daļas 9.punktu,  atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piekrist sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RAS – 30” reģ. Nr. 42103022818, juridiskā adrese: Graudu iela 27, Liepāja, likvidācijas procesa uzsākšanai.

 

2.      Piekrist, ka pēc SIA „RAS – 30” likvidācijas Priekules novada pašvaldība iegūst 338 kapitāla daļas ar kopējo vērtību 33 800.00 (EUR 48 093.07) SIA „Liepājas RAS”, reģ. Nr. 42103023090, juridiskā adrese: Ķīvītes, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads.

5.§ Par grozījumiem pašvaldības budžeta tāmēs

 Sastādot budžetu 2014.gadam:

1.      Ttika nolemts sniegt finansiālu atbalstu SIA „Priekules slimnīca” ēkas „Kapliča” remontam, paredzot EUR 14229 lielu finansējumu. Pie budžeta apstiprināšanas šis finansējums plānots struktūrvienībā 04.7401 EKK 5239. Pašvaldība šo finansējumu drīkst piešķirt kā ieguldījumu pamatkapitālā. Līdz ar to mainās arī izdevumu postenis.

2.      Tika nolemts nopirkt zemi zem bērnudārza par EUR 21343 un pilsētas gājēju celiņu atjaunošanai EUR 19269. Tā kā īpašnieks ir atteicies zemi pārdot, šis finansējums novirzāms citiem mērķiem. Lai stabilizētu SIA „Priekules nami” finansiālo stāvokli pašvaldībai jāiegulda pamatkapitālā EUR 31343, nepieciešamo finansējumu paņemot no nepārdotās zemes un par EUR 10000 samazinot finansējumu gājēju celiņu atjaunošanai.

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins,Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -1 deputāts Arta Brauna; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt grozījumus 04.7401 budžeta tāmē (32.pielikums), no EKK 5239 pārcelt EUR 14229 uz F55010000.

2.      Izdarīt grozījumus 06.2001 budžeta tāmē (43.pielikums), pārcelt EUR 10000 no EKK 2246, un EUR 21343 no EKK 5217 uz F55010000.

6.§ Par Priekules novada pašvaldībai reģistrēto pamatlīdzekļu izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

 Veicot Priekules novada pašvaldības īpašumu inventarizāciju, kurā salīdzināti dati ar Valsts zemes dienesta datu bāzi, ir konstatēts, ka pamatlīdzekļu sastāvā ir iekļauti īpašumi, kas faktiski nepieder pašvaldībai. Līdz ar to šie īpašumi ir jāizslēdz no pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva.

 

            Pamatojoties un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un likuma „Par grāmatvedību” 2.panta 1. un 2.daļu un Priekules novada pašvaldības noteikumiem „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izslēgt no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva uz 31.12.2013. zemes īpašumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2.      Izslēgt no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva uz 31.12.2013. ēku īpašumus saskaņā ar 2.pielikumu.

3.      Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītāja Patricija Andersone.

Pielikumā:

1.pielikums-zemes īpašumu saraksts, kuri jāizslēdz no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva uz 31.12.2013;

2.pielikums - pamatlīdzekļu ( ēku) saraksts, kuri jāizslēdz no Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva uz 31.12.2013.

7.§ Par pamatlīdzekļu iekļaušanu Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā

 Veicot Priekules novada pašvaldības īpašumu inventarizāciju, kurā salīdzināti dati ar Valsts zemes dienesta datu bāzi, ir konstatēts, ka pamatlīdzekļu sastāvā nav iekļauti īpašumi, kas faktiski pieder pašvaldībai. Līdz ar to šie īpašumi ir jāiekļauj pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva.

 

Pamatojoties un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un likuma „Par grāmatvedību” 2.panta 1. un 2.daļu un Priekules novada pašvaldības noteikumiem „Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu Priekules novada domē”, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā uz 31.12.2013. zemes īpašumus saskaņā ar 3.pielikumu.

2.      Iekļaut Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā uz 31.12.2013. būvju un ēku īpašumus saskaņā ar 4.pielikumu.

3.      Par lēmuma izpildi atbild finanšu nodaļas vadītāja Patricija Andersone.

Pielikumā:

3.pielikums - zemes īpašumu saraksts, kuri jāiekļauj Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā uz 31.12.2013;

4.pielikums - pamatlīdzekļu ( ēku un būvju) saraksts, kuri jāiekļauj Priekules novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā uz 31.12.2013.uz 2 lp.

8.§ Par Priekules novada pašvaldībai piederošā operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA ‘’Priekules slimnīca’’

 Priekules novada pašvaldība, saskaņā ar Publiskas personas finanšu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu (turpmāk - Izšķērdēšanas novēršanas likums) un likumu „Par pašvaldībām”, izvērtējot lietderības un nepieciešamības apsvērumus, kas nosaka, ka  pašvaldībai, pildot savas autonomās funkcijas, ir pienākums nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, uzskata, ka kapitālsabiedrībai SIA „Priekules slimnīca”, reģ.Nr. 40003218218, juridiskā adrese: Aizputes iela 5, Priekule, Priekules novads, ir nododams pašvaldībai piederošais operatīvais medicīniskais transportlīdzeklis VW-LT28 ar aprīkojumu, reģistrācijas Nr. FN 8126, šasijas Nr.WV1ZZZ2DZ5H016916 (turpmāk – transportlīdzeklis) bezatlīdzības lietošanā, uz laiku ne ilgāk par 10 gadiem, ar iespēju nepieciešamības gadījumā nodot lietošanā atkārtoti. Pamatojums: sabiedriskā labuma organizācijai ar mērķi nodrošināt veselības aprūpes pieejamību.

Par bezatlīdzības lietošanā nododamo mantu slēdzams patapinājuma līgums, nosakot, ka mantu paredzēts izmantot veselības aprūpes nodrošināšanai paredzētajiem mērķiem un pakalpojumu sniegšanai. SIA „Priekules slimnīca”, lietojot nodoto transportlīdzekli ir atbildīga par Izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2 pantā minēto autotransporta  izmantošanas noteikumu ievērošanu, kā arī attiecīgās mantas saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu.

Nododamās mantas sākotnējā bilances vērtība: 37 487,30 EUR, vērtība uz automašīnas nodošanas – pieņemšanas brīdi: 9 373,90 EUR, nolietojums uz pieņemšanas nodošanas brīdi: 28 113,39 EUR, tehniskais stāvoklis: apmierinošs, transportlīdzeklis nodrošināts ar visu nepieciešamo aprīkojumu, lai veiktu veselības aprūpes nodrošināšanai nepieciešamās funkcijas.

Pamatojoties uz augstāk minēto un Izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, ceturto un sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot SIA „Priekules slimnīca”, reģ.Nr. 40003218218, Aizputes iela 5, Priekule, Priekules novads; bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošo operatīvo medicīnisko transportlīdzekli VW-LT28 ar aprīkojumu, reģistrācijas Nr. FN 8126, šasijas Nr. WV1ZZZ2DZ5H016916.

2. Noslēgt patapinājuma līgumu ar SIA „Priekules slimnīca”, sākot ar 2014.gada 24.martu uz desmit gadiem.

3.  Noteikt par lēmuma izpildi atbildīgo personu Priekules novada pašvaldības izpilddirektoru A.Razmu.

4. Lēmums nosūtāms SIA „Priekules slimnīca” valdei, Aizputes iela 5, Priekule, Priekules novads.

            5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

9.§ Par nedzīvojamo telpu nomu nekustamajā īpašumā ‘’Senči’’, Priekules pagastā, Priekules novadā

 2014.gada 20.februārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/306) Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības „Kurzemnieki” īpašnieka A. Dž. iesniegums (turpmāk tekstā-iesniegums) , kurā lūgts iznomāt nedzīvojamās telpas (bijušas Priekules mežniecības telpas) z/s „Kurzemnieki” saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Izskatot z/s „Kurzemnieki” īpašnieka A. Dž. iesniegumu par telpu nomu īpašumā „Senči”, kas atrodas Priekules pagastā, Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka:

[1.] Uz Priekules novada pašvaldības vārda Liepājas tiesas zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums „Senči”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra numurs 6482 008 0223 , kas sastāv no viena zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0223 ,biroja ēkas un 2 saimniecības ēkām (kadastra apzīmējums 6482 008 0062 001, 6482 008 0062 002, 6482 008 0062 004). Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0036 1290.

 [2.] Saskaņā ar būves, kadastra apzīmējums 6482 008 0062 001, tehniskās inventarizācijas lietu , telpas, kuras vēlas nomāt z/s ”Kurzemnieki” atrodas 1.stāvā, telpu grupu Nr. 2 , 98 m² kopplatībā. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu , kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, deputāts Andris Džeriņš, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’, paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt Liepājas rajona zemnieku saimniecībai „Kurzemnieki” reģistrācijas numurs  42101000163, juridiskā adrese „Kurzemnieki”, Priekules pag., Priekules nov.,  Priekules novada pašvaldībai piederošas administratīvās telpas , ēkas (kadastra apzīmējums 6482 008 0062 001), kas atrodas „Senči”, Priekules pag., Priekules nov., 1.stāvā  98 m² kopplatībā, z/s „Kurzemnieki” saimnieciskās darbības nodrošināšanai, saskaņā ar pievienoto inventarizācijas plāna kopiju, kur nomas telpas atzīmētas ar sarkanu krāsu, nosakot: 

1.1. nomas maksu mēnesī 0,14 EUR/m² ( četrpadsmit centi par vienu kvadrātmetru mēnesī) (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” 5. pielikumu.

Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

1.2.līguma termiņu no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2026.gada 31.martam. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubezei) sagatavot atbilstošu līgumu (lēmuma 1.punkts) desmit darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

4. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.

 

Lēmums izsūtāms:

 1 eks. zemnieku saimniecības „Kurzemnieki” īpašniekam A. Dž., adrese: [adrese], Priekules pag., Priekules nov., LV-3434

1 eks. attīstības un plānošanas  nodaļas nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei.

1 eks. finanšu nodaļas grāmatvedei Ilzei Sokolovskai

 

Pielikumā: 5.pielikums – nedzīvojamo telpu nekustamajā īpašumā ‘’Senči’’ plāns.