26.01.2017. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.1)

26.01.2017. domes sēdes audioieraksts
1. Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                     

Nr.1

1.

Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam

investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

 

Priekules novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam apstiprināta 2013.gada 25.jūlijā. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punkts nosaka, ka rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā. Veicot investīciju plāna aktualizēšanu, ir jāievēro likuma „Par pašvaldībām”61.¹ panta trešajā daļā noteiktais, ka par budžetu publisko apspriešanu nerīko.

            Sakarā ar 2017. gada budžeta apstiprināšanu, nepieciešams veikt investīciju un rīcības plāna aktualizēšanu. Plāns ir aktualizēts, no tā izņemot pasākumus, kas jau realizēti, kā arī tajā iekļautas aktivitātes, kuras kļuvušas nepieciešamas, precizēta informācija jau esošām aktivitātēm (pielikumā).

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Apstiprināt Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plānu.
  2. Apstiprināto Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS.

 Priekules novada Attīstības programmas 2013-2019 gadam 

 

2. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes dokumentu pārvaldības nodaļai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.1 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”.

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

Pielikums Nr.7

 

3. Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2017.-2019.gadam apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                         

Nr.1

3.

Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2017.-2019.gadam apstiprināšanu

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana), Ministru kabineta 11.02.2008.noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību speciālo budžetu – ceļu un ielu fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidēja termiņa programmām (trijiem gadiem), atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2017.-2019.gadam.

2.      Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam finansējumam kārtējam gadam.

3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2017.-2019. gadam uz 1 lp.

4. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1 

4.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

            2017.gadā ir nepieciešams noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” par Priekules pilsētas labiekārtošanas un pilsētas kapu uzturēšanas un apsaimniekošanas darbiem par līguma cenu 114317,85 EUR. SIA “Priekules nami” ir iesnieguši  tāmi - kalkulāciju Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2017.gadam.

Priekules novada pašvaldība, izskatot iesniegumu un ar to saistītos faktiskos apstākļus konstatē:

[1] Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē;

[2] Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, un pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes likuma 41.panta otrās un trešās daļas, kā arī 42.panta pirmo daļas noteikumus.

 [3] Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus, Priekules novada pašvaldība secina, ka:

[4] SIA „Priekules nami”,  pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina no likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkta izrietošu uzdevumu - teritorijas labiekārtošanas un sanitārās uzkopšanas veikšanu. SIA „Priekules nami” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

[5] Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkcijas izpildi.

[6] Priekules pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārā tīrības nodrošināšana labā kvalitātē, kā arī kapu uzturēšana un apsaimniekošana ir svarīgs faktors, lai pašvaldība spētu nodrošināt ikviena iedzīvotāja tiesības dzīvot sakoptā vidē. Lai nodrošinātu vienotu Priekules pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu izveidošana un uzturēšana, ir pieļaujama likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā izrietošo pārvaldes uzdevumu deleģēšana SIA „Priekules nami”.

            Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, uz 1gadu par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu – par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem un pilsētas kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu par summu EUR 114317,85.-

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors A.Razma

Informāciju par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt Priekules novada iestādes mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

 

Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums paziņojams:

1)SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

            2)finanšu nodaļa.

5. Par atbalstu centralizētās siltumapgādes infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai Priekules pilsētā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1

5.

 Par atbalstu centralizētās siltumapgādes infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai Priekules pilsētā

__________________________________________________________________________

 

2017.gada 12.janvārī Priekules novada pašvaldībā griezusies SIA “Priekules siltumtīkli” ar priekšlikumu domes sēdē izvērtēt iespējas par centralizētās siltumapgādes infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanu Priekules pilsētā.

Apzinot situāciju un veicot sākotnējo izpēti, secināts, ka centralizētas siltumapgādes infrastruktūras izveide pašreiz Priekules pilsētā būtu nepieciešama virzienā uz Peldu ielu 1, Ķieģeļu ielu 2a,  Ķieģeļu ielu 7, Saules ielu 1, kur atrodas pašvaldības objekti - Priekules kultūras nams, SIA “Priekules nami”, Priekules novada Sociālais dienests un Sociālā atbalsta centrs,  pašvaldības administrācijas ēka.

Otrs centralizētās siltumapgādes infrastruktūras izveides virziens būtu nepieciešams attiecībā uz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Priekulē, Liepājas ielā 13a, Liepājas ielā 11b, Liepājas ielā 11a.

Tādējādi tiktu turpināts sakārtot centralizētās siltumapgādes infrastruktūru Priekules pilsētā un uzlabot tās energoefektivitāti.

 

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Atbalstīt  centralizētās siltumapgādes infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanu Priekules pilsētā.

  

Lēmums izsūtāms: 1 eks. SIA “Priekules nami”, 1.eks. SIA “Priekules siltumtīkli” ,

1 eks. Finanšu nodaļai, 1 eks. I.Avotiņai

7. Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                  

Nr.1

7.

Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b un g apakšpunktiem,  un likuma ‘’Par dzīvojamo telpu īri’’ 11.panta 2.daļu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules, Virgas pagastos no 2017.gada 1.februāra saskaņā ar  pielikumu.

2.      Noteikt, ka ar 2017.gada 1.februāri spēku zaudē Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra lēmums „Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” (protokols Nr.8, 25.§).

 

Izsūtāms:

Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Virgas pagasta pārvaldēm,

SIA “Priekules nami”,

Juristei I.Avotiņai.

 Pielikums

8. Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Priekules pilsētā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                 

 Nr.1

8.

Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Priekules pilsētā

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b un g apakšpunktiem un likuma ‘’Par dzīvojamo telpu īri’’ 11.panta, 2.daļu,  atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksu Priekules pilsētā no 2017.gada 1.februāra saskaņā ar  pielikumu.

 

Izsūtāms:

SIA “Priekules nami”, juristei I.Avotiņai

 

Pielikums

9. Par Priekules sporta halles paplašināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1

9.

Par Priekules sporta halles paplašināšanu

 

Priekules novada pašvaldība veic likumā "Par pašvaldībām" noteiktās autonomās funkcijas, kas paredz gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī rūpēties par bezdarba samazināšanu. Ņemot vērā to, pašvaldības uzdevums iedzīvotāju interesēs ir radīt labvēlīgu vidi saimnieciski ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai un uzņēmējdarbības veicināšanai, sakārtojot infrastruktūru, komunālo saimniecību, strādājot pie izglītības un aktīvas atpūtas iespēju nodrošināšanas visa vecuma iedzīvotājiem. Viens no pašvaldības darbības virzieniem ir arī veidot pozitīvu pilsētas tēlu un attīstīt infrastruktūru pilsētā vietās ar potenciālu, rezultātā padarot novadu un pilsētu saistošu potenciālajiem viesiem, iedzīvotājiem un investoriem.

2016.gada nogalē pašvaldības administrācijas darba grupa viesojās visās novada pagastu pārvaldēs, lai izvērtētu attīstības programmas investīciju plānā iekļautās aktivitātes un to progresu. Darba grupās piedalījās katras pārvaldes vadītājs un tā teritorijā esošo iestāžu un struktūrvienību vadītāji. Sanāksmju rezultātā ir nonākts pie secinājuma, ka nepieciešams paplašināt aktīvās atpūtas iespējas, vairāk rosinot piekopt veselīgu dzīvesveidu, rūpēties par bērnu un jauniešu drošību uz ūdeņiem nodrošinot iespēju veikt peldēt prasmes apmācības lielākam skaitam skolēnu. Šobrīd tas tiek nodrošināts, daļu skolēnu vedot uz peldbaseinu Skodā, nākamos divus gadus 2.klases audzēkņus vedīsim uz Liepāju. Šis sporta veids ir saistošs ne tikai skolēniem, bet arī pieaugušajiem un senioriem, taču ne visi sabiedrības slāņi var atļauties regulāri braukt uz peldbaseinu Liepājā vai Skodā. Pamatojoties uz iepriekš minēto un izvērtējot šodienas un nākotnes iespējas, veicot daudzfunkcionālās sporta halles paplašināšanu piebūvējot peldbaseina kompleksu (jaunbūvi) tiktu rasta iespēja nodrošināt novada skolēnus ar šīm apmācībām regulāri, daudz ērtāk, papildus nodrošinot arī citus novada iedzīvotājus ar šo iespēju.

Peldbaseina kompleksa būvniecība iecerēta blakus daudzfunkcionālajai sporta hallei kā tās piebūve, tādējādi neprasot atsevišķu administrāciju un apkalpojošo personālu, kā arī ir pieejamas visas komunikācijas. Peldbaseina kompleksa aprīkojums un izmēri plānoti sekojoši:

·         Sporta peldbaseins- 3 celiņi, 25 m gari ar masāžas strūklām, 1.4-2.05m dziļš;

·         Peldbaseins skolnieku apmācībai- 10m * 6m, 0.85-1.05m dziļš, ar kaskādi un pretstraumi;

·         Pirmsskolas bērnu vanna- kvadratūra 30-40m2, 0.34m dziļš, ar atrakciju strūklaku un slidkalniņu;

·         Hidromasāžas vanna līdz 8 cilvēkiem;

·         Turku pirts līdz 10 cilvēkiem;

·         Sauna līdz 8 cilvēkiem;

·         Ģērbtuve ar skapjiem un pārģērbšanās kabīnēm;

·         Dušas.

Investīciju avots projekta idejas realizācijai pašlaik vēl nav konkrēti noteikts, tas var būt gan aizņēmums Valsts kasē, gan Eiropas fondu finansējums atkarībā no tā, kādi būs finanšu piesaistes nosacījumi.

Atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  1 deputāts Arnis Kvietkausks; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                   Atbalstīt ieceri paplašināt Priekules sporta halli ar peldbaseina kompleksa piebūvi (jaunbūvi).

2.                   Veikt visas nepieciešamās darbības projekta dokumentācijas sagatavošanai.

3.                   Atbildīgais par projektu Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja U.Ržepicka.

Lēmums nosūtams - Priekules novada pašvaldības priekšsēdētājas vietniekam, pašvaldības izpilddirektoram, attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un finanšu nodaļas vadītājai.

10. Par dalību projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un priekš finansējuma nodrošināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1

10.

Par dalību projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un priekš finansējuma nodrošināšanu

____________________________________________________________________________

           

2016.gada 3.novembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk- projekta iesniedzējs, VIAA) iesniegto projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Nr.8.3.5.0/16/I/001 (turpmāk- projekts) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskākajā atbalsta mērķī "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".  Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85% un valsts budžeta līdzfinansējums ir 15% no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

            2016.gada 4.augustā pašvaldība ir saņēmusi uzaicinājumu no projekta iesniedzēja kļūt par sadarbības partneri (turpmāk- partneris) projekta realizēšanā un kā partnerim projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt sekojošu uzdevumu veikšanu, t.i.:

1.         atbilstoši VIAA izstrādātajam struktūras paraugam izstrādāt pašvaldības karjeras attīstības atbalsta plānu;

2.         izvirzīt savā padotībā esošās izglītības iestādes projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas;

3.         nodrošināt, ka izmēģinājumskolās projekta ietvaros tiks iesaistīti pedagogi karjera konsultanti;

4.         nodrošināt, ka partnerim pieejamie finansējuma līdzekļi pedagogu karjeras konsultantu atlīdzībai un karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanai tiks izlietoti saskaņā ar izstrādāto un VIAA saskaņoto karjeras attīstības atbalsta pasākuma plānu. Finansējums tiks pārskatīts katra nākamā mācību gada sākumā saskaņā ar izglītojamo skaita izmaiņām uz mācība gada 1.oktobri.

5.         nodrošināt, ka projektā iesaistīto vispārējās, t.sk. speciālās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultanti un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītie speciālisti piedalīsies projekta ietvaros VIAA organizētajā papildizglītībā par karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumiem.

2016.gada 5.augustā pašvaldība ir nosūtījusi projekta iesniedzējam sadarbības partnera apliecinājumu ar kuru uzņemas iepriekšminēto uzdevumu izpildi projekta apstiprināšanas gadījumā. Projekta  ietvaros realizējamo darbību finansēšanai iespējams saņemt avansu līdz 80% apmērā no tiešajām attiecināmajām izmaksām iesniedzot  projekta iesniedzējam avansa pieprasījumu. 20% no tiešajām attiecināmajā izmaksām un netiešās attiecināmās izmaksas tiks segtas pēc noslēguma maksājuma pieprasījuma. Projekta darbību īstenošanas termiņš līdz 2020.gada 31.decembrim. Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības izglītības vadītājas veikto aprēķinu atbilstoši  VIAA metodoloģijai un iesaistīto izglītības iestāžu un nepieciešamo skolēnu skaitam ir noteikts, ka karjeras pedagoga likme būs 0,7. Indikatīvie aprēķini mūsu projekta daļas tiešajām attiecināmajām izmaksām ir 12 100 euro/12mēn, netiešās izmaksas ir 1060,00 euro/12mēn.

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

             Piedalīties Valsts izglītības attīstības aģentūras projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 un nodrošināt projekta realizēšanai nepieciešamo priekš finansējumu.

Lēmums nosūtams - Priekules novada pašvaldības izglītības vadītājai,  attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un finanšu nodaļas vadītājai.

 

11. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2017.gadam

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1

11.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2017.gadam

 

2017.ģada 3.janvārī saņemts Izglītības vadītājas Agritas Purviņas iesniegums, kurā lūgts pārskatīt amata “Izglītības vadītājs” atbilstību noteiktajai amatu saimei un mēnešalgas grupai. Šobrīd amats ir iekļauts 29 amatu saimē “Pedagoģijas darbības atbalsts”, klasificēts III grupā ar 11.mēnešalgas grupu. Izvērtējot Izglītības vadītāja amata pienākumus, secināts, ka tie atbilst IV grupai “Pašvaldības izglītības struktūrvienības vadītājs”, kam atbilst 12.mēnešalgas grupa.

2017.gada 10.janvārī saņemts Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas Agritas Driviņas iesniegums, kurā lūgts palielināt Kalētu tautas nama apkopējas slodzi par 0.1 un samazināt skolas apkopējas slodzi par 0.1. Izmaiņas nepieciešamas pilnvērtīgai darba organizēšanai kultūras namā.

Nacionālais Veselības Dienests finansē 0.5 slodzi feldšera amatu katrā novada feldšeru punktā. Līdz ar to nepieciešams izdarīt izmaiņas Gramzdas un Aizvīķu feldšeru punktu slodzēs, nosakot katrā punktā 0.5 slodzi.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2017.gadam grozījumus saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2.       Grozījumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.februāri.

 

Pielikumā: Grozījumu Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2017.gadam projekts uz 1 lp.

 Lēmums paziņojams elektroniski:

finanšu nodaļas vadītājai; personāla vadības speciālistei.

12. Par Gramzdas pamatskolas reorganizāciju

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1

12.

Par Gramzdas pamatskolas reorganizāciju

___________________________

 Ņemot vērā demogrāfisko situāciju Priekules novada Gramzdas pagastā, straujo izglītojamo skaita samazinājumu, apvienoto klašu īpatsvaru, nepietiekošo valsts finansējumu pedagogu darba samaksai, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kur noteikta viena no pašvaldībām deleģētajām autonomajām pamatfunkcijām - gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), kā arī Izglītības likuma 17.panta trešajā daļā noteikto, ka republikas pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes, un atbilstoši Vispārējās izglītības likuma VI nodaļas 29.pantam, kas nosaka sākumskolas un pamatskolas kā pamatizglītības iestādes, un šā likuma 30.panta trešajā daļā noteiktajam, ka sākumskolās īsteno pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas 1.-6.klasei, un Izglītības likuma 23.panta otrajā daļa paredzēto - pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, atbilstoši Izglītības likuma 23.panta piektajā daļa uzsvērtajam - par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus; ņemot vērā 13.12.2016. Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts Vaclovs Kadaģis; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Reorganizēt Priekules novada pašvaldības izglītības iestādei “Gramzdas pamatskola”, reģ. nr.4112901016, juridiskā adrese Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pagasts Priekules novads, LV-3486, par Priekules novada pašvaldības izglītības iestādi “Gramzdas sākumskola” pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) un pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai.

2.      Izglītības iestādes reorganizācijas procesu uzsākt, 2017./2018. mācību gadā neatverot 7.un 8.klasi un  pabeigt ne vēlāk kā 31.08.2018.

3.      Noteikt, ka Gramzdas sākumskola ir Gramzdas pamatskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

4.      Uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram pēc šī lēmuma stāšanās spēkā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt Gramzdas pamatskolas direktoru par izglītības iestādes reorganizāciju.

5.      Uzdot Gramzdas pamatskolas direktoram Henrijam Ķeružim:

5.1.    normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt izglītības iestādes skolotājus un darbiniekus par Gramzdas pamatskolas reorganizāciju un izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās;

5.2.   līdz 2017.gada 1.martam rakstveidā informēt skolēnu vecākus par pamatskolas reorganizāciju;

5.3.   līdz 2017.gada 1.maijam nodrošināt informācijas sagatavošanu pašvaldībai par 6. un 7.klases skolēnu vecāku izvēlēto Priekules novada izglītības iestādi savu bērnu turpmākai izglītošanai;

5.4.   līdz 2018.gada 1.maijam nodrošināt izglītības iestādes normatīvo dokumentu aktualizēšanu, izstrādi un apstiprināšanu atbilstoši reorganizētās izglītības iestādes statusam.

6.      Uzdot Priekules novada pašvaldības izglītības vadītājai Agritai Purviņai lēmumu par Gramzdas pamatskolas reorganizāciju saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju un pēc saskaņošanas 10 (desmit) dienu laikā paziņot Izglītības iestāžu reģistram..

7.      Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.

8.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Razmam.

 

Lēmums nosūtāms  -A.Purviņai, H.Ķeružim, I.Juškevičai

 

13. Par Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atlases konkursa nolikuma apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1

13.

Par Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atlases konkursa nolikuma apstiprināšanu

___________________________________________________________________________

 

 2014.gada 19.augustā ir pieņemti MK noteikumi Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”, kas nosaka, ka izglītības iestādes dibinātājs izdod pretendentu atlases konkursa nolikumu, kurā ietver arī pretendentu vērtēšanas metodiku. Tā kā Krotes Kronvalda Ata pamatskolai ir nepieciešams izsludināt konkursu uz vakanto direktora amatu, ir nepieciešams apstiprināt nolikumu. Nolikums ir izveidots tā, lai to varētu izmantot, ja vēl kādā izglītības iestādē būs nepieciešams izvēlēties jaunu iestādes vadītāju.

 

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt „Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata pretendentu atlases konkursa Nolikumu”.

2.      Nolikums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums nosūtāms - A.Purviņai, pašvaldības mājas lapas administratoram

 Pielikums

14. Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2017. gadā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                  

Nr.1

14.

Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2017. gadā

 

Pamatojoties uz 2016.gada 28.jūnija MK noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Priekules novada pašvaldība ir apstiprinājusi pašvaldības izglītības iestāžu 2016.gada izdevumus un aprēķinājusi viena izglītojamā izmaksas mēnesī, kuras jāņem vērā, slēdzot līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

 

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Apstiprināt viena izglītojamā izmaksas 2017. gadā Priekules novada izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu.

 

2.      Par lēmuma izpildi atbild Izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

 

Lēmums nosūtāms:

Izglītības vadītājai Agritai Purviņai

Pielikums

15. Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei sadali 2017.gadam

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1

15.

Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei sadali 2017.gadam

__________________________________________________________________________

 

Ievērojot 2016.gada 19.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.41 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 4. un 7. punktā noteikto Izglītības un zinātnes ministrija ir informējusi pašvaldību par mērķdotācijas apjomu mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2017.gadam, t.i. 12 367 euro. Sadalot mērķdotāciju 2017.gadam ņemts vērā iepriekšējā gadā pārtērētās un neiztērētās summas.

 

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Valsts budžeta mērķdotāciju mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2017.gadam sadalīt sekojoši:

Skola

Izglītojamo skaits iestādē 01.09.2016

Euro

Skoln

5-6 g

Kopā

no 2017.g. mērķdotācijas

Korekcija par 2016.g.

Mācību līdzekļu iegādei

EKK 2370

Mācību literatūras iegādei

EKK 5233

KOPĀ

Gramzdas pamatskola

41

5

46

870

16

532

354

886

Kalētu pamatskola

84

22

106

2004

-62

1165

777

1942

Krotes pamatskola

82

19

101

1910

17

1253

674

1927

Priekules vidusskola

269

0

269

5087

3

2500

2590

5090

Virgas pamatskola

62

20

82

1551

-71

740

740

1480

Dzirnaviņas

0

50

50

945

97

1042

0

1042

Kopā novadā

538

116

654

870

0

7232

5135

12367

 

 

Lēmums elektroniski nosūtāms - izglītības iestāžu (Priekules vidusskola, Gramzdas pamatskola, Kalētu pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Virgas pamatskola un Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" ) vadītājiem.

16. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2017.gada janvārim - augustam

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      Nr.1

 

16.

            Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2017.gada janvārim - augustam

           

            Atbilstoši izstrādātājai Kārtībai, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada izglītības iestādēs, un sakarā ar pedagogu darba samaksas izmaiņām mūzikas un mākslas skolās nepieciešams apstiprināt jaunu pedagogu amatu un amatalgu sarakstu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2017.gada janvārim – augustam Priekules novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs saskaņā ar lēmumam pievienoto  pielikumu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts 2017.gada janvārim – augustam uz 2 lp.

17. Par valstij piekritīgās mantas – dzīvokļu īpašumiem “Gailīši”- 1 un “Gailīši” - 2, Virgas pagastā, Priekules novadā pieņemšanu pašvaldības īpašumā

 LĒMUMS

Priekulē

 

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      Nr.1

17.

 Par valstij piekritīgās mantas – dzīvokļu īpašumiem “Gailīši”- 1 un “Gailīši” - 2, Virgas pagastā, Priekules novadā pieņemšanu pašvaldības īpašumā

__________________________________________________________________________

 

          2017.gada 13.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktores S.Garančas vēstule ar reģistrācijas Nr. 4.5.1-6/1648, kurā lūgts sniegt informāciju par nepieciešamību pārņemt dzīvokļu īpašumus “Gailīši” – 1 un “Gailīši” - 2, Virgas pagastā, Priekules novadā pašvaldības īpašumā.

            Nekustamais īpašums – dzīvokļu īpašums “Gailīši” – 1 un “Gailīši”- 2, Virgas pagastā, Priekules novadā piederējis 10.07.2015. mirušajam J.S. (J. S.).

            25.07.2016. Zvērināta notāre Larisa Medvedeva ar reģistra Nr. 5727 izdevusi Aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, norādot, ka J.S. mantinieki izsludinātajā termiņā nav pieteikušies un mantojamā manta saskaņā ar Civillikuma 416.pantu piekrīt valstij.

            Ar 16.11.2016. Valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu Nr.016939 mantu pieņēmusi VID Nodokļu parāda piedziņas pārvalde.

            Saskaņā ar 2013.gada 26.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā” 32.4.punktu, pašvaldības dome pieņem lēmumu par valstij piekritīgās mantas pārņemšanu pašvaldības īpašumā.

            Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju - sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumā, nekustamais īpašums ir pārņemams Priekules novada pašvaldības īpašumā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 Pārņemt Priekules novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu – dzīvokļu īpašumu “Gailīši” – 1 ar kadastra numuru 6498 900 0007 un dzīvokļu īpašumu “Gailīši” – 2 ar kadastra numuru 6498 900 0006 Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

Lēmums izsūtāms:     

1 eks. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldei  

1 eks. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

1 eks.  Nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

1 eks. Virgas pagasta pārvaldei

1 eks. Finanšu nodaļai

18. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu K. S. T. sporta sasniegumu veicināšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1

18.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu K. S. T. sporta sasniegumu veicināšanai

2017. gada 11.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts K.S.T., dzīvojoša [:] (turpmāk – iesniedzējs) pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai 426,86 EUR, kurus paredzēts izlietot šādiem mērķiem:

1) inventāra (pulsometra un termotērpa) iegādei 200 EUR;

2) dalībai plānotājās sacensībās – starptautiskās sacensības ALFA – 2017 28.01 Tallina (Igaunija) dalības maksa 6,00 EUR, starptautiskā regate “Dzintara airi” 23. – 25.06. Trakai (Lietuva) dalības maksa un dzīvošanas izdevumi 40,00 EUR. Dalībai Baltijas jūras valstu kauss junioriem “Baltic Cup” 6. – 8.10 Bresta (Baltkrievija) dalības maksas un ceļa izdevumu segšanai 170,86 EUR un sportista licences izdevumiem 10,00 EUR apmērā.

Izskatot pieteikumu Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

[1] Iesniedzējs atbilst Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 2.1.punktā noteiktajai pretendentu kategorijai;

[2] Iesniegums  noformēts atbilstoši saistošo noteikumu 8.punktam.

[3] Iesniegumam pievienoti dokumenti, kas apliecina panākumus attiecīgās nozares sacensībās pēdējā gada laikā, līdz ar to iesniedzējs pamatojis tiesības pretendēt uz atbalsta piešķiršanu atbilstoši saistošo noteikumu prasībām;

[4] Iesniegumā lūgtais finansējuma atbalsta apmērs atbilst Priekules novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 1.1.punktā noteiktajam finansiālā atbalsta maksimālajam apmēram t.i. 426,86 EUR.

[5] Iesniedzējs pieprasīto finanšu apmēru pamatojis ar iesniegto izdevumu tāmi, atbilstoši saistošo noteikumu 7.punktā minētajām prasībām.

Priekules novada pašvaldības Finanšu komiteja sniegusi pozitīvu atzinumu atbalsta piešķiršanai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par  atbalsta  sniegšanu  izglītības,  mūzikas,  mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 10.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt K.S.T., dzīvojošs [:] finansējumu dalībai iesniegumā plānotajās starptautiskajās sacensībās un sporta inventāra iegādei 426,86 EUR apmērā.

2. Noteikt, ka finansiālā atbalsta saņēmējs pēc finansējuma izlietošanas atbildīgs par izdevumus apliecinošas atskaites iesniegšanu.

Lēmums apstrīdams viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas Liepājas tiesā, Republikas ielā 14/Tiesu ielā 5, Liepājā, iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedzot Priekules novada pašvaldības domei.

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.

 

19. Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 89.dzimšanas dienas priekšvakarā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                      

Nr.1 

19.

Par  Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 89.dzimšanas dienas priekšvakarā

 

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto apbalvojamo sarakstu (19.01.2017 komitejas sēdes protokols Nr.2), atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Inese Kuduma, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  1 deputāts Andris Džeriņš;(deputāti Vaclovs Kadaģis un Mārtiņš Mikāls, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās) Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piešķirt apbalvojumu GODA PRIEKULNIEKS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 120.00):

1.1.  Ina DALBIŅA –Priekules PII “Dzirnaviņas” vadītāja

 

1.2. Visvaldis IVANOVS– enerģētiķis

 

  1. Piešķirt apbalvojumu  ATZINĪBAS RAKSTS (apliecinājuma rakstu un naudas balvu EUR 50.00):

2.1.Vilmai ANZIĶEI - par aktīvu, nesavtīgu darbību Priekules pilsētas labā un atzīmējot Priekules pilsētas 89. gadskārtu.

2.2.Regīnai JURKOVSKAI – par inovatīvu darbību Priekules pilsētas labā, nodrošinot iedzīvotājus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem ēdināšanas jomā kafejnīcā IKARS un atzīmējot Priekules pilsētas 89. gadskārtu.

2.3.Jovitai NOVIKAI – par augstu profesionalitāti pildot maiznieka darbu A/S LPB maiznīcā “Priekule” un atzīmējot Priekules pilsētas 89. gadskārtu.

2.4. Nataļjai STARPINAI – par augstu profesionalitāti pildot  konditora darbu A/S LPB maiznīcā “Priekule” un atzīmējot Priekules pilsētas 89. gadskārtu.

2.5. Gaļinai GŪTMANEI – par inovatīvu darbību Priekules pilsētas labā, nodrošinot iedzīvotājus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem ēdināšanas jomā kafejnīcā LIEPU ALEJA un atzīmējot Priekules pilsētas 89. gadskārtu.

2.6.Olgai JEGOROVAI – par godprātīgu attieksmi veikalā GAISMA -2, paveicot vairāk, kā paredz to paredz ikdienas pienākumi un atzīmējot Priekules pilsētas 89. gadskārtu.

2.7.Agnesei PINKOVSKAI – par skaistumkopšanas pakalpojumu pilnveidošanu un paplašināšanu, piedāvājot iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, un atzīmējot Priekules pilsētas 89. gadskārtu.  

2.8.Ingutai MELLUMAI – par ekoloģiskas produkcijas ražošanu ābolu saimniecībā “Padambji”, piedāvājot iedzīvotājiem svaigu produkciju un atzīmējot Priekules pilsētas 89. gadskārtu.

2.9.Maijai GRANTIŅAI – par profesionalitāti tiešo pienākumu pildīšanā, sirsnīgo attieksmi pret lasītāju un atzīmējot Priekules pilsētas 89. gadskārtu.

20. Par Priekules novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 26.janvārī                                                                                                          

 Nr.1

20.

Par Priekules novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu

 

07.01.2017.Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi Priekules Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Rubezes iesniegumu ar lūgumu apbalvot T.Juškinu

Pamatojoties uz 2016. gada 24. novembra noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” 4. punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš, Inese Kuduma, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt apbalvojumu GODA RAKSTS un naudas balvu 75 EUR Tatjanai JUŠKINAI par nozīmīgu ieguldījumu bērnu muzikālajā izglītošanā, par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Priekules Mūzikas un mākslas skolā.

 

Lēmums nosūtāms - grāmatvedībai