27.02.2020. domes sēde (protokols Nr.4)

27.02.2020. domes sēdes protokols Nr.4

 SĒDES  PROTOKOLS

 

Nr.4

Priekules novadā                                                                                                

2020.gada 27.februārī                                                                      

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                  Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa, Gatis Volkevičs

 

Sēdē nepiedalās- deputāte Ruta Balode, deputāts Toms Šteins

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, finanšu nodaļas vadītāja Laura Garkalne, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, juriste Ināra Avotiņa,

izglītības vadītāja Agrita Purviņa, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, Virgas pamatskolas direktore Zaiga Ūdriņa, Mežupes pamatskolas direktore Anitra Šneidere

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

1.      Par Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016.lēmuma Nr.37 ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu’’ 2.punkta 1.apakšpunkta svītrošanu.

2.      Par Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019.lēmuma Nr.612 ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu’’ 1.punkta 3.apakšpunkta svītrošanu.

3.      Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājai.

4.      Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Tautieši’’, kadastra apzīmējums 6464 002 0048, Kalētu pagastā.

5.      Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Kaudzītes’’, kadastra apzīmējums 6464 001 0257, Kalētu pagastā.

6.      Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Pie Baltskudriņiem’’, kadastra apzīmējums 6464 004 0021, Kalētu pagastā.

7.      Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Pie Vizbulīšiem’’, kadastra apzīmējums 6464 004 0099, Kalētu pagastā.

8.      Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Zemes reformas pabeigšanai’’, kadastra apzīmējums 6464 001 0379, Kalētu pagastā.

9.      Par īres peļņas daļas izlietojumu dūmu detektoru iegādei Priekules novada pašvaldības dzīvokļos.

10.  Par projekta ‘’Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana’’ iepirkuma procedūras noslēgšanos un realizāciju.

11.  Par Priekules novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšanu.

12.  Par grozījumiem Darba uzdevumā Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei.

13.  Par piekrišanu Aizputes novada domei piederošā nekustamā īpašuma ‘’Tebrenieki’’, Lažas pagastā, Aizputes novadā, atsavināšanai.

14.  Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.0 redakcijas pilnveidošanu.

15.  Par amatu savienošanas atļauju izpilddirektoram A.Razmam.

16.  Par Priekules vidusskolas skolēnu braucienu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā.

17.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

18.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

19.  Par piedalīšanos biedrības ‘’Liepājas rajona partnerība’’ izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu ‘’Pirmo  un otro klašu deju kolektīva tautas tērpu iegāde sniegto priekšnesumu kvalitātes uzlabošanai’’ un līdzfinansējuma piešķiršanu.

20.  Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde mobilās brīvdabas kultūrtelpas nodrošināšanai Virgas pagasta iedzīvotāju  kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai’’ un līdzfinansējuma piešķiršanu.

21.  Par atbalstu LEADER projektam ‘’Trīspadsmit tūrisma informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana Priekules novada Virgas pagasta dabas, vēstures un tūrisma objektos’’.

22.  Par piedalīšanos biedrības ‘’Liepājas rajona partnerība’’ izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu ‘’Badmintona inventāra iegāde’’ un līdzfinansējuma piešķiršana.

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par katru jautājumu atsevišķi,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Gatis Volkevičs, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; papildus jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā un darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

Darba kārtība:

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

23.  Par XX iesniegumu.

24.  Par noteikumu ‘’Par bērnu sveikšanu Ziemassvētkos Priekules novadā’’ apstiprināšanu.

25.  Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā.

26.  Par finanšu līdzekļu piešķiršanu XX sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā

27.  Par nekustamā īpašuma ‘’Kārkli’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

28.  Par daļu no zemes vienības ‘’Darbnīcas laukums’’, Bunkas pag., Priekules nov., nomu z/s ‘’Dzelmes-2’’.

29.  Par medību tiesību iznomāšanu mednieku kopai ‘’Virga’’.

30.  Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma’’ Liepājas iela 7, dzīvokļa Nr.12, Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

31.  Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.6, dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

32.  Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu ‘’Senči’’, Priekules pag., Priekules nov.

33.  Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu ‘’Atvari’’, Virgas pag., Priekules nov.

34.  Par sadarbību tūrisma jomā.

35.  Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašuma ‘’Zēri’’, Kalētu pagastā) pārdošanu atkārtotā izsolē, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

36.  Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, atsavināšanas rīkošanu.

37.  Par zemes nomu daļā no zemes vienības ‘’Pie Saules iela 10’’, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., XX.

38.  Par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/13 pagarināšanu XX.

39.  Par daļu no zemes ‘’Dzirnavas’’, Krote, Bunkas pag., Priekules novads, nomu XX.

40.  Par 25.03.2015.nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/11 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

41.  Par zemes daļas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64580010177, Gramzdas pagastā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA ‘’Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’.

42.  Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.5 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

43.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

44.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības ‘’Šaudiņi’’, Kalētu pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0187 sadalīšanai.

45.  Par 01.11.2012.zemes nomas līguma Nr.3-38/6-2012 izbeigšanu ar SIA ‘’Priekules siltumtīkli’’.

46.  Par 14.06.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/22-2010 termiņa pagarināšanu XX Virgas pagastā.

47.  Par nekustamā īpašuma ‘’Daļģu tilts’’, Priekules pagasts, Priekules nov.,atsavināšanas ierosinājumu.

48.  Par nosaukuma un lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ‘’Daļģu tilts’’ ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0151, Priekules pag., Priekules nov.

49.  Par daļu no nekustamā īpašuma ‘’Dižbrakši Krotes ceļš’’, Priekules pagasts, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

50.  Par nekustamā īpašuma ‘’Dižbrakši Krotes ceļš’’, Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.

51.  Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – ‘’Priekules pagasta palīgsaimniecības’’, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.6482 006 0154, kadastru apzīmējumi 6482 004 0061, 6482 006 0181, 6446 009 0127, atzīšanu par piekrītošām Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

52.  Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa IVECO 4510, atsavināšanas izsoles rīkošanu.

53.  Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303, atsavināšanas izsoles rīkošanu.

54.  Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamā mantas, traktora MTZ-80, atsavināšanas izsoles rīkošanu.

55.  Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamā mantas, traktora piekabes PSE-12,5 atsavināšanas izsoles rīkošanu.

56.  Par atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.

57.  Par piedalīšanos biedrības ‘’Liepājas rajona partnerība’’ izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu ‘’Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai’’ un līdzfinansējuma piešķiršanu.

58.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Uzvaras iela 2-5, Priekule, Priekules novads.

59.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Mazās Palejas’’, Virgas pagasts, Priekules novads.

60.  Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Pīpenes’’, Virgas pagasts, Priekules novads.

61.  Par piedalīšanos biedrības ‘’Liepājas rajona partnerība’’ izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu ‘’Velo statīva ar jumtiņu iegāde- jaunās paaudzes velo kultūras uzlabošanai un līdzfinansējuma piešķiršanu.

62.  Par piedalīšanos biedrības ‘’Liepājas rajona partnerība’’ izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu ‘’Skatuves podestūras komplekta iegāde pasākumu dažādošanai Priekulē’’ un līdzfinansējuma piešķiršanu.

63.  Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejā izskatītie jautājumi.

64.  Par Virgas pamatskolas reorganizāciju.

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi

65.  Par nekustamā īpašuma ‘’Mazirbenāji’’, Virgas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

66.  Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 005 0001 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Nākotnes iela 3’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

67.  Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/34 pagarināšanu XX.

68.  Par nomas līguma pagarināšanu XX.

69.  Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

70.  Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX.

71.  Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

72.  Par zemes nomas līguma Nr.80/2008 pagarināšanu XX.

73.  Par zemes ‘’Vecpaegļi’’, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX.

74.  Par zemes nomas līguma Nr.3-38/4-2010 pagarināšanu XX.

75.  Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/44 pagarināšanu ar XX.

76.  Par zemes vienības ‘’Pie Ķiršiem’’, Virgas pag., Priekules nov., uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

77.  Par nekustamā īpašuma ‘’Liepu iela 2’’, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu.

78.  Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX.

79.  Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX.

80.  Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/50 pagarināšanu XX.

81.  Par nomas līguma Nr.2.3.4/25 pagarināšanu XX.

82.  Par daļu no zemes vienības ‘’Darbnīcas laukums’’, Bunkas pag., Priekules nov. nomu XX.

83.  Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/45(2015) pagarināšanu ar XX.

84.  Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par daļu no zemes ‘’Viģeļi’’, Kalētu pagastā iznomāšanu ēku uzturēšanai un grozījumu veikšana lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.3-36K/12-2012.

 

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

85.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

86.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

87.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

88.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

    

       Komitejās neizskatītie jautājumi

89.  Par Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016.lēmuma Nr.37 ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu’’ 2.punkta 1.apakšpunkta svītrošanu.

90.  Par Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019.lēmuma Nr.612 ‘’Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu’’ 1.punkta 3.apakšpunkta svītrošanu.

91.  Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājai.

92.  Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Tautieši’’, kadastra apzīmējums 6464 002 0048, Kalētu pagastā.

93.  Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Kaudzītes’’, kadastra apzīmējums 6464 001 0257, Kalētu pagastā.

94.  Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Pie Baltskudriņiem’’, kadastra apzīmējums 6464 004 0021, Kalētu pagastā.

95.  Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Pie Vizbulīšiem’’, kadastra apzīmējums 6464 004 0099, Kalētu pagastā.

96.  Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Zemes reformas pabeigšanai’’, kadastra apzīmējums 6464 001 0379, Kalētu pagastā.

97.  Par īres peļņas daļas izlietojumu dūmu detektoru iegādei Priekules novada pašvaldības dzīvokļos.

98.  Par projekta ‘’Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana’’ iepirkuma procedūras noslēgšanos un realizāciju.

99.  Par Priekules novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšanu.

100.                      Par grozījumiem Darba uzdevumā Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei.

101.                      Par piekrišanu Aizputes novada domei piederošā nekustamā īpašuma ‘’Tebrenieki’’, Lažas pagastā, Aizputes novadā, atsavināšanai.

102.                      Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.0 redakcijas pilnveidošanu.

103.                      Par amatu savienošanas atļauju izpilddirektoram A.Razmam.

104.                      Par Priekules vidusskolas skolēnu braucienu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā.

105.                      Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

106.                      Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

107.                      Par piedalīšanos biedrības ‘’Liepājas rajona partnerība’’ izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu ‘’Pirmo  un otro klašu deju kolektīva tautas tērpu iegāde sniegto priekšnesumu kvalitātes uzlabošanai’’ un līdzfinansējuma piešķiršanu.

108.                      Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde mobilās brīvdabas kultūrtelpas nodrošināšanai Virgas pagasta iedzīvotāju  kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai’’ un līdzfinansējuma piešķiršanu.

109.   Par atbalstu LEADER projektam ‘’Trīspadsmit tūrisma informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana Priekules novada Virgas pagasta dabas, vēstures un tūrisma objektos’’.

110.                      Par piedalīšanos biedrības ‘’Liepājas rajona partnerība’’ izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu ‘’Badmintona inventāra iegāde’’ un līdzfinansējuma piešķiršana.

                                                                          1.

Par XX iesniegumu

(lēmums Nr.63)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 21.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX (turpmāk- Iesniedzējs), elektroniski parakstīts iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/20/114-S, ar lūgumu atļaut nodot apakšnomā daļu no iznomātām telpām 135,20 m². platībā saimniecības ēkā Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, SIA “Skrampijs”.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 pieņemt lēmumu par XX iesniegumu.

 

 

2.

Par noteikumu „Par bērnu sveikšanu Ziemassvētkos Priekules novadā” apstiprināšanu

(lēmums Nr.64)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Nepieciešams apstiprināt noteikumus, lai noteiktu vienotus principus bērnu sveikšanai Ziemassvētkos.

Priekules novada pašvaldības dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par noteikumu ‘’Par bērnu sveikšanu Ziemassvētkos Priekules novadā’’ apstiprināšanu.

 

 

3.

Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. gadā

(lēmums Nr.65)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta noteikumu Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9. punktu un 24. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020.gadā.

4.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu XX sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā

(lēmums Nr.66)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 10.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules novads, (turpmāk – iesniedzējs) pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai 822 EUR apmērā braucienam uz treniņa nometni Spānijā no 29. martam līdz 16. aprīlim, lai sagatavotos 2020. gada sezonas svarīgākajiem stariem ‘’Latvijas čempionātam vieglatlētikā U16’’, ‘’Sportlanda  kausa 2,3,4 posmam’’, ‘’Maxima jaunatnes kausam U16’’, Baltijas U16, U18 komandu čempionātam vieglatlētikā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par  atbalsta  sniegšanu  izglītības,  mūzikas,  mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 6.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu XX sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā.

 

 

5.

Par nekustamā īpašuma “Kārkli”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

(lēmums Nr.67)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 14.februārī Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX (turpmāk- Iesniedzēja), dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/309-S, ar lūgumu atsavināt dzīvojamo māju un zemi “Kārkli”, Virgas pagastā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Kārkli’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai.

 

 

6.

(lēmums Nr.68)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 22.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/217-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  z/s Dzelmes-2,  īpašnieces XX iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes vienības „Darbnīcas laukums”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0205, kadastra apzīmējumu 6446 005 0205 0,60 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Darbnīcas laukums”, Bunkas pag., Priekules nov. nomu z/s ‘’Dzelmes-2’’.

 

 

7.

Par medību tiesību iznomāšanu mednieku kopai “Virga” 

(lēmums Nr.69)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 07.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts mednieku kopas “Virga”, reģ.Nr.40008052354, juridiskā adrese “Indrāni”, Virgas pag., Priekules nov., valdes locekļa XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/252-S, ar lūgumu iznomāt medību tiesības uz pašvaldībai piekrītošajām 14 zemes vienībām Virgas pagastā.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 8., 13.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par medību tiesību iznomāšanu mednieku kopai ‘’Virga’’.

 

 

8.

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 7 dzīvokļa Nr.12 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr.70)

Ziņo: V.Jablonska

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 22.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 7 dzīvokļa Nr.12 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

9.

(lēmums Nr.71)

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA Priekules nami valdes locekles Artas Braunas, 05.02.2020. iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.5/20/229-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu izīrēšanai vai  nodošanu atsavināšanai dzīvokli Liepājas 1-6,  Priekule, Priekules novads.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.6 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

10.

Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu “Senči”, Priekules pag., Priekules nov.

(lēmums Nr.72)

Ziņo: V.Jablonska

 

Izskatot jautājumu par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu “Senči”, Priekules pag., Priekules nov., tika konstatēts, ka visi dzīvokļi ir atsavināti un īpašuma tiesības ir reģistrētas uz pircēju vārdiem.

 Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu, kas nosaka, ka nostiprinājuma lūgumam pievienojams administratīvās iestādes lēmums, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu ‘’Senči’’, Priekules pag., Priekules nov.

 

 

11.

Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu “Atvari”, Virgas pag., Priekules nov.

(lēmums Nr.73)

Ziņo: V.Jablonska

 

Izskatot jautājumu par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu “Atvari”, Virgas pag., tika konstatēts, ka Zemesgrāmatas nodalījumā ir reģistrēti divi atsevišķi dzīvokļu īpašumi un tiem ir atvērti divi nodalījumi Nr. 100000100400-1 un 100000100400-2. Abi dzīvokļi ir atsavināti.

 Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu, kas nosaka, ka nostiprinājuma lūgumam pievienojams administratīvās iestādes lēmums, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu ‘’Atvari’’, Virgas pag., Priekules nov.

 

 

12.

Par sadarbību tūrisma jomā

(lēmums Nr.74)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Tūrisma likuma 8.panta otro un ceturto daļu un Valsts pārvaldes iekārtās likuma 40.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par sadarbību tūrisma jomā.

 

 

13.

Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) pārdošanu ATKĀRTOTĀ izsolē, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.75)

Ziņo: V.Jablonska

 

Ar 2020. gada 23. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.26 apstiprināta Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zēri”, Kalētu pagastā, kadastra Nr.6464 004 0145, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0145  17,9 ha platībā, no tiem mežs 13,8 ha, pārdošana izsolē.  Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 11.panta otro daļu, 13. un 15.pantu, 32.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) pārdošanu ATKĀRTOTĀ izsolē, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

14.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, atsavināšanas izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.76)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.pantu, 10.pantu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, atsavināšanas izsoles rīkošanu.

 

 

15.

Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov.,  XX

(lēmums Nr.77)

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10 ”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, Bunkas pagastā, sakņu dārza vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomu daļā no zemes vienības „Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov., XX.

 

 

16.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 2.3.2/13 pagarināšanu XX

(lēmums Nr.78)

Ziņo: V.Jablonska

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas, XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt 01.02.2016. nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 2.3.2/13 ēkā „Garāžas’’, Bunkas pag., 89,4 m2 platībā.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, personīgo iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/13 pagarināšanu XX.

 

17.

(lēmums Nr.79)

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  personas kods XX, 16.01.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20/77-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības  “Dzirnavas”, Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0403, 0,30  ha platībā  .

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

              pieņemt lēmumu par daļu no zemes “Dzirnavas”, Krote, Bunkas pag., Priekules novads nomu XX.

 

18.

Par 25.03.2015.nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/11 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.80)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 12.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt 25.03.2015. Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/11 termiņu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 3.punktu, 20.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 25.03.2015.nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/11 termiņa pagarināšanu XX.

 

19.

Par zemes daļas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64580010177, Gramzdas pagastā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

(lēmums Nr.81)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 13.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, reģ.Nr.50103237791, valdes priekšsēdētāja I.Harmsena elektroniski parakstīts iesniegums Nr.1-2/286  ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64580010177, Gramzdas pagastā, pazemes ūdens līmeņa un ķīmiskā sastāva novērtēšanas un monitoringu staciju ierīkošanai.

Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5. punktu, trešo daļu, ceturto daļu un sesto daļu, 6.¹ panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes daļas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64580010177, Gramzdas pagastā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs’’.

 

20.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.5 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr.82)

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums, ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Liepājas 7A-5, Priekulē.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.5 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 7A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

21.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr.83)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX.

 

 

 

 

22.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Šaudiņi”, Kalētu pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0187 sadalīšanai

(lēmums Nr.84)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 17.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Topoprojekts”, reģ.Nr.42103041630, adrese Klāva Ukstiņa iela 8, Liepāja, sertificētas zemes ierīkotājas XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/20/327-S, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Šaudiņi”, Kalētu pagastā, kadastra apzīmējums 6464 001 0187, sadalīšanai.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Šaudiņi”, Kalētu pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0187 sadalīšanai.

 

23.

Par 01.11.2012 Zemes nomas līguma Nr.3-38/6 – 2012 izbeigšanu ar SIA “Priekules siltumtīkli”

 

(lēmums Nr.85)

Ziņo: V.Jablonska

 

 SIA “Priekules siltumtīkli” vairs neveic saimniecisko darbību minētajā zemes gabalā un tai arī vairs nepieder ēkas, kā arī zemes nomas maksas parāds uz 27.02.2020. ir EUR 22,55.- tad Zemes nomas līgums ir izbeidzams pamatojoties uz līguma 6.1.1.; 6.1.2. punktiem.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 01.11.2012 Zemes nomas līguma Nr.3-38/6 – 2012 izbeigšanu ar SIA ‘’Priekules siltumtīkli’’.

 

24.

Par 14.06.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/22-2010 termiņa pagarināšanu  XX,

(lēmums Nr.86)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 18.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Sanderi”, Virgas pagastā nomu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” otro nodaļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 14.06.2010. zemes nomas līguma Nr.3-36/22-2010 termiņa pagarināšanu  XX Virgas pagastā.

 

 

25.

Par nekustamā īpašuma  “Daļģu tilts”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr.87)

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Vaiņodes novads, 30.01.2020. iesniegums (reģistrācijas nr. 2.1.4/20/203-S), kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Daļģu tilts”, Priekules pag., Priekules nov.,  0,4595 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 006 0151, Priekules pagastā , Priekules novadā.                 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  “Daļģu tilts”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu.

 

 

26.

Par nosaukuma un lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Daļģu tilts” ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0151, Priekules pag., Priekules nov.

(lēmums Nr.88)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.7., 18. un 36.punktu un, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nosaukuma un lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Daļģu tilts” ar kadastra apzīmējumu 6482 006 0151, Priekules pag., Priekules nov.

 

 

27.

Par daļu no nekustamā īpašuma  “Dižbrekši Krotes ceļš”, Priekules pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr.89)

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Vaiņodes pagastā 30.01.2020. iesniegums, kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Dižbrekši Krotes ceļš” , Bunkas pag., Priekules nov., 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 002 0051.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, , 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no nekustamā īpašuma “Dižbrekši Krotes ceļš”, Priekules pagasts, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

                 

 

28.

Par  nekustamā īpašuma „ Dižbrekši Krotes ceļš” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

(lēmums Nr.90)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Vaiņodes novads, 30.01.2020. iesniegums, kurā lūgts  atļaut atsavināt zemes vienību “Dižbrekši Krotes ceļš”, Bunkas pag., Priekules nov., 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 002 0051,Bunkas pagastā , Priekules novadā.       

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 16.1, 17.7., 18. un 36.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „ Dižbrekši Krotes ceļš” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu.

 

29.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – “ Priekules pagasta palīgsaimniecības”,   Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr.  6482 006 0154, kadastru apzīmējumi 6482 004 0061, 6482 006 0181, 6446 009 0127 , atzīšanu par piekrītošām Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda

(lēmums Nr.91)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību – “ Priekules pagasta palīgsaimniecības”,   Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra nr.  6482 006 0154, kadastru apzīmējumi 6482 004 0061, 6482 006 0181, 6446 009 0127 , atzīšanu par piekrītošām Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 

30.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa IVECO 4510, atsavināšanas izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.92)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusu IVECO 4510, atsavināšanas izsoles rīkošanu.

 

 

31.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303, atsavināšanas izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.93)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, pasažieru autobusa MERCEDES BENZ 0303, atsavināšanas izsoles rīkošanu.

 

32.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, atsavināšanas izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.94)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora MTZ-80, atsavināšanas izsoles rīkošanu.

 

 

33.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, atsavināšanas izsoles rīkošanu

(lēmums Nr.95)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta trešo daļu, 8.panta piekto daļu, 10.pantu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas, traktora piekabes PSE-12,5, atsavināšanas izsoles rīkošanu.

 

                                                           

34.

Par atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu

(lēmums Nr.96)

Ziņo: V.Jablonska

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk - IKVD) Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk - PuMPuRS) veic aktivitātes priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo iesaistei jauniešu aktivitātēs un iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības (turpmāk – jaunatnes iniciatīvu projekti).

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.

 

35.

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai” un līdzfinansējuma piešķiršanu

(lēmums Nr.97)

Ziņo: V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”.

2.      Apstiprināt projekta izmaksas:

 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

17 337,84

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

6 068,25

EUR

35%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

11 269,59

EUR

65%

 

3.      Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

 

 

36.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Uzvaras iela 2-5, Priekule,  Priekules novads

(lēmums Nr.98)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Uzvaras iela 2-5, Priekule,  Priekules

 

37.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazās Palejas”, Virgas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.99)

Ziņo: V.Jablonska

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazās Palejas”, Virgas pagasts,  Priekules novads.

 

 

38.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pīpenes”, Virgas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr.100)

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pīpenes”, Virgas pagasts,  Priekules novads.

 

39.

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Velo statīva ar jumtiņu iegāde- jaunās paaudzes velo kultūras uzlabošanai” un līdzfinansējuma piešķiršanu

(lēmums Nr.101)

Ziņo: V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Velo statīva ar jumtiņu iegāde- jaunās paaudzes velo kultūras uzlabošanai”.

 

2. Apstiprināt projekta izmaksas:

 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

6 160,93

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

2 156,33

EUR

35%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

4 004,60

EUR

65%

 

3. Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

 

 

40.

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Skatuves podestūras komplekta iegāde pasākumu dažādošanai Priekulē” un līdzfinansējuma piešķiršanu

(lēmums Nr.102)

Ziņo: V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Skatuves podestūras komplekta iegāde pasākumu dažādošanai Priekulē”.

2. Apstiprināt projekta izmaksas:

 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

28 615,44

EUR

t.sk.:

ELFLA publiskais finansējums (65% no 20 000 EUR):

13 000,00

EUR

Pašvaldības līdzfinansējums:

15 615,44

EUR

t.sk.:

Noteiktais pašvaldības līdzfinansējums (35% no 20 000 EUR):

7 000,00

EUR

Projektā neattiecināmās

pašvaldības izmaksas:

8 615,44

EUR

         

 

3. Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

 

 

41.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

(lēmums Nr.103)

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 19.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumu XX (zemi un ēkām),  kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

42.

Par Virgas pamatskolas reorganizāciju

(lēmums Nr.104)

Ziņo: V.Jablonska, A.Purviņa

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, kā arī par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, 14.panta otrās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, kas paredz to, ka pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu, kas nosaka, ka novada dome reorganizē un likvidē izglītības iestādes, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Virgas pamatskolas reorganizāciju.

 

 

43.

Par nekustamā īpašuma ”Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu      

(lēmums Nr.105)

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

2020.gada 27.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/156-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Mazirbenāji”, Virgas pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Mazirbenāji”, Virgas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu.

 

44.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640050001 atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Nākotnes iela 3”, Kalētu pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.106)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

2020.gada 04.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/221-S, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Nākotnes iela 3”, Kalētu pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6464 005 0001.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64640050001 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Nākotnes iela 3’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

45.

Par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/34 pagarināšanu XX

(lēmums Nr.107)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods  XX, 23.01.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20/136-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/34 uz zemes vienību “Krotes Vīgriezes”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0204, 2,00 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/34 pagarināšanu XX.

 

 

46.

Par nomas līguma pagarināšanu XX

(lēmums Nr.108)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 27.01.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/154-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/18/1404 uz daļu no nekustamā īpašumā  Celtnieku iela 8, Mazgramzda, Priekules pag.,  0,30 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par nomas līguma pagarināšanu XX.

47.

(lēmums Nr.109)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 27.01.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/162-S  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.1/38 uz iznomāto zemes daļu no zemes Liepājas iela  13A, Priekulē, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 150 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

48.

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

(lēmums Nr.110)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekule, iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/217-S), ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/13-2013 uz daļu no zemes Liepājas iela 20, Priekule, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, sakņu dārza vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX.

 

49.

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

(lēmums Nr.111)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 16.01.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/82-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 100 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

50.

Par zemes nomas līguma Nr. 80/2008  pagarināšanu XX

(lēmums Nr.112)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 16.01.2020. iesniegumu Nr.2.1.4/20/82-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 80/2008 uz daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.80/2008 pagarināšanu XX.

 

 

51.

Par zemes “”Vecpaegļi”, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX

 (lēmums Nr.113)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

2020. gada 23.janvārī  Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX dzīvojošas XX, Durbes novads, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemes vienību „Vecpaegļi ”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 003 0164, kadastra apzīmējums 6446 003 0164  0,25 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes ‘’Vecpaegļi’’, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX.

 

 

52.

Par zemes nomas līguma Nr. 3-38/4-2010  pagarināšanu  XX

(lēmums Nr.114)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  07.02.2020. iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu  Nr.3-38/4-2010 uz zemi Parka iela 32, Priekule, ar apzīmējumu kadastrā 6415 004 0117, 2023 m2   platībā, kas nepieciešama būvju uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.3-38/4-2010 pagarināšanu XX.

 

 

53.

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/44 pagarināšanu ar XX

(lēmums Nr.115)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

2020.gada  23.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/44 uz zemes vienību „Ceļtekas”, Bunkas pagastā, 0,4193 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/44 pagarināšanu ar XX.

 

 

54.

Par zemes vienības ” Pie Ķiršiem”, Virgas pag., Priekules nov.,  uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā      

(lēmums Nr.116)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

2020.gada 10.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Pie Ķiršiem”, kadastra apzīmējums 6498 004 0185, Virgas pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ” Pie Ķiršiem”, Virgas pag., Priekules nov.,  uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

 

 

55.

Par  nekustamā īpašuma „ Liepu iela 2” , Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

(lēmums Nr.117)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 31.01.2020. iesniegums ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Liepu iela 2”, kadastra Nr. 6482 009 0024 Mazgramzda, Priekules pagastā,  divos atsevišķos īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „ Liepu iela 2” , Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov.,sadalīšanu.

 

 

56.

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX

(lēmums Nr.118)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 30.01.2020. iesniegumu Nr.2.1.4/20/199-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/6   uz zemes vienību „Krotes Valodzes”, Bunkas pagastā,  0,70ha platībā un zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/24   uz zemes vienību „Jaunās Vējotnes”, Bunkas pagastā, 1,30  ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX.

 

 

57.

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX

(lēmums Nr.119)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 30.01.2020. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.3-36B/12-2012 uz zemes vienību „Bunkas Akmeņi”, Bunkas pagastā, 0,6529 ha platībā un uz zemes vienību „Saulītes”, Bunkas pagastā,  0,6175  ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX.

 

 

58.

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/50 pagarināšanu XX

(lēmums Nr.120)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese XX, iesniegums ar lūgumu pagarināt  zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/50 uz zemes vienību Ganību iela 28A, Priekule, mazdārziņa vajadzībām 1000 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/50 pagarināšanu XX.

 

 

59.

Par nomas līguma Nr. 2.3.4/25 pagarināšanu XX

(lēmums Nr.121)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, iesniegums Nr.2.1.4/20/235-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/25, kas noslēgs, mazdārziņa vajadzībām 0,035 ha  platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nomas līguma Nr.2.3.4/25 pagarināšanu XX.

 

 

60.

Par daļu no zemes vienības “Darbnīcas laukums”, Bunkas pag., Priekules nov. nomu XX

(lēmums Nr.122)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

2020.gada 16.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes vienības „Darbnīcas laukums”, Bunkas pagastā, 1,70 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Darbnīcas laukums”, Bunkas pag., Priekules nov. nomu XX.

 

 

61.

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/45(2015) pagarināšanu ar XX

(lēmums Nr.123)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

2020.gada  22.janvārī  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/45(2015) uz zemes vienību „Ozolaine”, Bunkas pagastā,  0,7144  ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/45(2015) pagarināšanu ar XX.

 

 

62.

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par daļu no zemes “Viģeļi”, Kalētu pagastā iznomāšanu ēku uzturēšanai un grozījumu veikšana lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.3-36K/12-2012

(lēmums Nr.124)

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7. un 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par daļu no zemes “Viģeļi”, Kalētu pagastā iznomāšanu ēku uzturēšanai un grozījumu veikšana lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.3-36K/12-2012.

63.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.125)

Ziņo: G.Ķervija

 

 2020.gada 13.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums XX ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

64.

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Ilgai ROZENTĀLEI

(lēmums Nr.126)

Ziņo: G.Ķervija

 

2020.gada 18.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums  ar lūgumu pārslēgt Dzīvojamās telpas īres tiesību līgumu  dzīvoklim XX.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

65.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.127)

Ziņo: G.Ķervija

 

 2020.gada 14.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

 

66.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.128)

Ziņo: G.Ķervija

 

2020.gada 19.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

67.

Par Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016. lēmuma Nr.37 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu” 2.punkta 1.apakšpunkta svītrošanu

(lēmums Nr.129)

Ziņo:V.Jablonska, A.Razma

 

Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamā manta – transportlīdzeklis AUDI 100, reģ.Nr.DL7014. Ņemot vērā transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, tas ilgstoši nav ekspluatēts, tam ilgstoši nav veikta ikgadējā tehniskā apskate, tas nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju realizācijai, līdz ar to pārdodams metāllūžņos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2016. lēmuma Nr.37 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu’’ 2.punkta 1.apakšpunkta svītrošanu.

 

 

68.

Par Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmuma Nr.612 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu” 1.punkta 3.apakšpunkta svītrošanu

(lēmums Nr.130)

Ziņo:V.Jablonska, A.Razma

 

Priekules novada pašvaldības īpašumā ir kustamā manta – kravas pašizgāzējs GAZ SAZ 3507, reģ.Nr.CZ5250.

Ņemot vērā transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, tas ilgstoši nav ekspluatēts, tam ilgstoši nav veikta ikgadējā tehniskā apskate, tas nav nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju realizācijai, līdz ar to pārdodams metāllūžņos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmuma Nr.612 “Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu’’ 1.punkta 3.apakšpunkta svītrošanu.

 

69.

Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājai

(lēmums Nr.131)

Ziņo:V.Jablonska

 

Deputāte Vija Jablonska,, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 62.panta 2. un 11.punktu, atklāti balsojot PAR – 12(Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pilnvarojumu domes priekšsēdētājai.

 

 

70.

Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu “Tautieši”, kadastra apzīmējums 6464 002 0048, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.132)

Ziņo:V.Jablonska, M.Kokovihina

 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe,  Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu “Tautieši”, kadastra apzīmējums 6464 002 0048, Kalētu pagastā.

 

 

 

 

 

71.

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0257, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.133)

Ziņo:V.Jablonska, M.Kokovihina

 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Kaudzītes”, kadastra apzīmējums 6464 001 0257, Kalētu pagastā.

 

 

72.

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.134)

Ziņo:V.Jablonska, M.Kokovihina

 

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Pie Baltskudriņiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0021, Kalētu pagastā.

 

 

73.

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Pie Vizbulīšiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0099, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.135)

 

Ziņo:V.Jablonska, M.Kokovihina

 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Pie Vizbulīšiem”, kadastra apzīmējums 6464 004 0099, Kalētu pagastā.

 

 

74.

Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu “Zemes reformas pabeigšanai”, kadastra apzīmējums 6464 001 0379, Kalētu pagastā

(lēmums Nr.136)

Ziņo:V.Jablonska, M.Kokovihina

 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu “Zemes reformas pabeigšanai, kadastra apzīmējums 6464 001 0379, Kalētu pagastā.

 

 

75.

Par  īres peļņas daļas izlietojumu dūmu detektoru iegādei Priekules novada pašvaldības dzīvokļos

(lēmums Nr.137)

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 119. punktu, kas stājās spēkā ar 2020. gada 01. janvāri, nepieciešams viendzīvokļa objektos, daudzdzīvokļu objekta dzīvokļos un publiskos objektos, kuros paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, nodrošināt autonoma ugunsgrēka detektorus, kas reaģē uz dūmiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par īres peļņas daļas izlietojumu dūmu detektoru iegādei Priekules novada pašvaldības dzīvokļos.

 

 

76.

Par projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” iepirkuma procedūras noslēgšanos un realizāciju

(lēmums Nr.138)

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta  otrās daļas 3. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Atbalstīt projekta “Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana” 1. daļas (Austrumu fasādes) realizāciju ar līgumcenu 40 395,18 EUR bez PVN (summa ar PVN 48 878,17 EUR).

2.      Jautājumu par projekta ‘’Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana’’ 2.daļas realizācijas līguma slēgšanu, izskatīt aprīļa domes sēdē.

 

77.

Par Priekules novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšanu

(lēmums Nr.139)

Ziņo:V.Jablonska

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir sagatavots Priekules novada pašvaldības administrācijas nolikums.

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punkta, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšanu.

 

 

78.

Par grozījumiem Darba uzdevumā Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei

(lēmums Nr.140)

Ziņo:V.Jablonska, U.Ržepicka

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 26.oktobra lēmumu Nr.509 (protokols Nr.14, 34.punkts) “Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu jauna darba uzdevuma apstiprināšanu”, kura pielikumā ir noteikts Darba uzdevums Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei un ņemot vērā to, ka 2018.gada 30.oktobrī tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” grozot 86.punktu, kas ietekmē plānojuma grozījumu izstrādes procesu pēc publiskās apspriešanas,

atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Darba uzdevumā Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādei.

 

 

79.

Par piekrišanu Aizputes novada domei piederošā nekustamā īpašuma „Tebrenieki”, Lažas pagastā, Aizputes novadā, atsavināšanai

(lēmums Nr.141)

Ziņo:V.Jablonska

 

            Aizputes novada dome lūdz sniegt piekrišanu nekustamā īpašuma ‘’Tebrenieki’’ atsavināšanai.

Pamatojoties uz likuma Par valsts budžetu 2020.gadam 56.panta 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Piekrist, ka Aizputes novada pašvaldība atsavina izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Tebrenieki” Lažas pagastā, Aizputes novadā, ar kadastra Nr. 6472 004 0173, īpašums sastāv no zemes gabala 6.47 ha platībā, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un trīs palīgceltnes.  Īpašuma pārdošanas sākuma cena - 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši eiro un 00 centi).

2.       Nosūtīt šo lēmumu  Aizputes novada domei.

 

 

80.

Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.0 redakcijas  pilnveidošanu

 

 

(lēmums Nr.142)

Ziņo:V.Jablonska, U.Ržepicka

 

Priekules novada pašvaldības dome ir izskatījusi Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādes vadītājas U.Ržepickas ziņojumu par Priekules novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 43.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. un 23.pantu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87. un 88.2. punktu,

 Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 1.0 redakcijas  pilnveidošanu.

 

 

81.

Par amatu savienošanas atļauju izpilddirektoram A.Razmam

(lēmums Nr.143)

Ziņo:V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības izpilddirektora Andra Razmas 24.02.2020. iesniegums (reģ. 25.02.2020. ar Nr. 2.1.3/20/82), kurā lūgts atļaut savienot Priekules novada pašvaldības izpilddirektora amatu un Priekules novada pašvaldības administrācijas iestādes “Priekules novada pašvaldība” vadītāja amatu.

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par amatu savienošanas atļauju izpilddirektoram A.Razmam.

 

 

82.

Par Priekules vidusskolas skolēnu braucienu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā

(lēmums Nr.144)

Ziņo:V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 4. punktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules vidusskolas skolēnu braucienu uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā.

 

Deputāti iesaka izvērtēt skolas pedagogiem un pasākuma organizatoriem brauciena nepieciešamību vīrusa aktivitātes periodā.

 

 

83.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.145)

Ziņo:V.Jablonska, G.Ķervija

 

 2020.gada 11.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

84.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr.146)

Ziņo:V.Jablonska, G.Ķervija

 

 2020.gada 24.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums  ar lūgumu pārslēgt Dzīvojamās telpas īres tiesību līgumu dzīvoklim XX.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

85.

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Pirmo un otro klašu deju kolektīva tautas tērpu iegāde sniegto priekšnesumu kvalitātes uzlabošanai” un līdzfinansējuma piešķiršanu

(lēmums Nr.147)

Ziņo:V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Pirmo un otro klašu deju kolektīva tautas tērpu iegāde sniegto priekšnesumu kvalitātes uzlabošanai”.

2.      Apstiprināt projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

3 133,30

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

1 096,66

EUR

35%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

2 036,64

EUR

65%

 

3.      Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

 

86.

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde mobilās brīvdabas kultūrtelpas nodrošināšanai Virgas pagasta iedzīvotāju  kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” un līdzfinansējuma piešķiršanu

(lēmums Nr.148)

Ziņo:V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Aprīkojuma iegāde mobilās brīvdabas kultūrtelpas nodrošināšanai Virgas pagasta iedzīvotāju  kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”.

2. Apstiprināt projekta izmaksas:

 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

13 116,60

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

4 590,81

EUR

35%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

8 525,79

EUR

65%

3. Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

 

 

87.

Par atbalstu LEADER projektam ’’Trīspadsmit tūrisma informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana Priekules novada Virgas pagasta dabas, vēstures un  tūrisma objektos”

(lēmums Nr.149)

Ziņo:V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Atbalstīt Virgas pagasta pārvaldes sagatavoto projektu Leader programmai ar nosaukumu ’’Trīspadsmit tūrisma informācijas zīmju izgatavošana un uzstādīšana Priekules novada Virgas pagasta dabas, vēstures un  tūrisma objektos”.

 

2.Piešķirt līdzfinansējumu projektam EUR 728.00.

 

 

88.

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Badmintona inventāra iegāde ” un līdzfinansējuma piešķiršanu

(lēmums Nr.150)

Ziņo:V.Jablonska

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piedalīties projektu konkursā ar projektu “Badmintona inventāra iegāde’’

2. Apstiprināt projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

11270,00

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

3944,50

EUR

35%

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

7325.50

EUR

65%

 

3. Līdzfinansējumu nodrošināt no Priekules novada pašvaldības budžeta.

 

 

Protokola pielikumā:

1.Domes sēdē pieņemtie lēmumi no Nr.63 līdz  Nr.150

2. Izpilddirektora ziņojums par paveiktajiem darbiem Priekules novadā februāra mēnesī uz   lp.

 

 

Sēdi slēdz plkst.12:00

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                                                         D.Tilgale

63. XX iesniegumu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.63           

          (protokols Nr.4,  1.punkts)

 

XX iesniegumu

 

2020.gada 21.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX (turpmāk- Iesniedzējs), elektroniski parakstīts iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.7/20/114-S, ar lūgumu atļaut nodot apakšnomā daļu no iznomātām telpām 135,20 m². platībā saimniecības ēkā Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, SIA “Skrampijs”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

2017.gada 01.novembrī starp iesniedzēju un Priekules novada pašvaldību tika noslēgts telpu nomas līgums Nr.2.3.2/17/1258 un 07.12.2018.Vienošanās Nr.2.3.2/18/1480 un 27.06.2019.Vienošanās Nr.2.3.2/19/834, saskaņā ar kuru iesniedzējam nomas lietošanā nodotas nedzīvojamās telpas Nr.003-1, 003-2, 003-3, 003-4, 003-5, 003-6, 003-7, 003-8, 003-9, 003-10, 003-11 ar kopējo platību 310,70 m² platībā (pēc inventarizācijas plāna) saimniecības ēkā Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001, telpu grupas kadastra apzīmējums 6458 001 0209 001 003, lauksaimniecības produktu ražotnei un uzglabāšanai, pārstrādei (saistībā ar biškopību).

Telpu nomas līgums noslēgts ar termiņu līdz 2028.gada 31.decembrim.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 29.03.2019. sēdes lēmumu Nr.154 “Par piekrišanu XX iznomātās telpas Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu apakšnomā SIA “Api”” pašvaldība piekrita iznomāto telpu 310,70 m² platībā nodošanu apakšnomā SIA “Api”.

Telpu nomas līguma 3.12. punkts nosaka, ka bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas Nomnieks nedrīkst telpas nodot apakšnomā vai kā citādi piesaistīt trešās personas telpu izmantošanā.

Iesniedzējam iznomātās telpas jau ir nodotas apakšnomā.

 Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Neatļaut XX, personas kods XX, nodot apakšnomā SIA “Skrampijs” iznomātās telpas saimniecības ēkā Miera ielā 3, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

64. Par noteikumu „Par bērnu sveikšanu Ziemassvētkos Priekules novadā” apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.64           

          (protokols Nr.4,  2.punkts)

 

Par noteikumu „Par bērnu sveikšanu Ziemassvētkos Priekules novadā”

apstiprināšanu

 

            Priekules novada pašvaldība ik gadu sveic bērnus un skolēnus Ziemassvētkos. 2019.gadā Ziemassvētku paciņas saņēma 890 Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņi un 110 pirmsskolas vecuma bērni, kas neapmeklē izglītības iestādes. Nepieciešams apstiprināt noteikumus, lai noteiktu vienotus principus bērnu sveikšanai Ziemassvētkos.

Priekules novada pašvaldības dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.     Apstiprināt noteikumus „Par bērnu sveikšanu Ziemassvētkos Priekules novadā”.

2.     Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 01.martu.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS

ar Priekules novada pašvaldības domes

27.02.2020. sēdes lēmumu Nr.64

(protokols Nr.4)

 

 

Noteikumi

„Par bērnu sveikšanu Ziemassvētkos Priekules novadā”

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

41.panta  pirmās daļas 2.punktu

 

 

  1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Priekules novada bērni tiek sveikti Ziemassvētkos.
  2. Priekules novada pašvaldība Ziemassvētkos apsveic visus bērnus, kas apmeklē Priekules novada pašvaldības izglītības iestādes neatkarīgi no to vecuma un deklarētās dzīves vietas un visus pirmsskolas vecuma bērnus līdz 7 gadu vecumam, kas deklarēti Priekules novada pašvaldības teritorijā.
  3. Sveikšanu organizē Priekules novada pašvaldības administrācija sadarbībā ar Priekules novada izglītības iestādēm un Priekules novada pašvaldības kultūras iestādēm bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.
  4. Apsveikumā ietilpst dāvana par kopējo summu līdz 4.00 euro.
  5. Apsveikuma izdevumus sedz no Priekules novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

65. Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. gadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.65           

          (protokols Nr.4,  3.punkts)

 

Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. gadā

Pamatojoties uz 2016.gada 28.jūnija MK noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Priekules novada pašvaldība ir apstiprinājusi pašvaldības izglītības iestāžu 2019.gada izdevumus un aprēķinājusi viena izglītojamā izmaksas mēnesī, kuras jāņem vērā, slēdzot līgumus par savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta noteikumu Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9. punktu un 24. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Apstiprināt viena izglītojamā izmaksas 2020.gadā Priekules novada izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu.

2.     Par lēmuma izpildi atbild Izglītības vadītāja Agrita Purviņa.

 

Lēmums nosūtāms: Izglītības vadītājai Agritai Purviņai, Finanšu nodaļai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

 

66. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu XX sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.66           

          (protokols Nr.4,  4.punkts)

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu XX sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā

2020. gada 10.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Kalētu pagasts, Priekules novads, (turpmāk – iesniedzējs) pieteikums pašvaldības atbalsta saņemšanai 822 EUR apmērā braucienam uz treniņa nometni Spānijā no 29. martam līdz 16. aprīlim, lai sagatavotos 2020. gada sezonas svarīgākajiem stariem ‘’Latvijas čempionātam vieglatlētikā U16’’, ‘’Sportlanda  kausa 2,3,4 posmam’’, ‘’Maxima jaunatnes kausam U16’’, Baltijas U16, U18 komandu čempionātam vieglatlētikā.

Izskatot pieteikumu Priekules novada pašvaldības dome konstatē:

 

[1] Iesniedzējs atbilst Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “’Par atbalsta sniegšanu izglītības, mūzikas, mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 2.1.punktā noteiktajai pretendentu kategorijai.

[2] Iesniegums  noformēts atbilstoši saistošo noteikumu 8.punktam.

[3] Iesniegumam pievienots biedrības “Latvijas vieglatlētikas savienības” iesniegums. [4] Iesniedzējs pieprasīto finanšu apmēru pamatojis ar iesniegto izdevumu tāmi, atbilstoši saistošo noteikumu 7.punktā minētajām prasībām.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par  atbalsta  sniegšanu  izglītības,  mūzikas,  mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 6.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Piešķirt XX, dzīvo XX, Kalētu pagasts, Priekules novads”, 426,86 eiro, lai sagatavotos 2020. gada sezonas svarīgākajiem stariem ‘’Latvijas čempionātam vieglatlētikā U16’’, ‘’Sportlanda  kausa 2,3,4 posmam’’, ‘’Maxima jaunatnes kausam U16’’, Baltijas U16, U18 komandu čempionātam vieglatlētikā.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

67. Par nekustamā īpašuma “Kārkli”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.67           

          (protokols Nr.4,  5.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma “Kārkli”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

2020.gada 14.februārī Priekules novada pašvaldībā tika saņemts XX (turpmāk- Iesniedzēja), dzīvojošas XX, Priekules novadā, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/309-S, ar lūgumu atsavināt dzīvojamo māju un zemi “Kārkli”, Virgas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Kārkli”, kadastra Nr.64980020261, Virgas pagastā ir pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000086464.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0261  0,13 ha platībā, viendzīvokļa dzīvojamā māja.

Ar Iesniedzēju 2002.gada 29.augustā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

PPMAL 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrajā daļā, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Nekustamais īpašums “Kārkli”, Virgas pagastā nav nepieciešams pašvaldības un Virgas pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Kārkli”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 002 0261.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Marinai Kokovihinai organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: XX, Priekules nov., Finanšu nodaļai, Virgas pagasta pārvaldei, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Par daļu no zemes vienības “Darbnīcas laukums”, Bunkas pag., Priekules nov. nomu z/s Dzelmes-2

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.68           

          (protokols Nr.4,  6.punkts)

 

 

 

2020.gada 22.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/217-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  z/s Dzelmes-2,  īpašnieces XX iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes vienības „Darbnīcas laukums”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0205 , kadastra apzīmējumu 6446 005 0205 0,60 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu, protokols Nr.10, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Darbnīcas laukums”, Bunkas pagasts, Priekules novads , ieskaitīts pašvaldībai piekrītošās zemēs.

Zeme sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0205 – 2,50  ha platībā.

Sludinājums par iznomājamo zemes vienības daļu “Darbnīcas laukums” 2,30 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0205 , Bunkas pagastā, tika ievietots pašvaldības mājaslapā. Pieteikšanās termiņš tika noteikts līdz 2020.gada 14.janvāris.

Līdz norādītajam datuma netika saņemts neviens iesniegums.

2020.gada 16.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums kurā lūgts iznomāt daļu no zemes vienības „Darbnīcas laukums”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0205, kadastra apzīmējumu 6446 005 0205 1,70 ha platībā. Norādītā platība nesakrīt ar platību, kuru lūdz iznomāt z/s Dzelmes-2.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.1,8. “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”.

Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Iznomāt daļu no zemes vienības „Darbnīcas laukums”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr.  6446 005 0205 0,60 ha platībā, z/s Dzelmes-2  reģ.nr. 42101005090, (pielikums), nosakot:

-     nomas maksu 71 EUR/1 ha gadā,

-     nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.marta  līdz 2024.gada  31. decembrim,

-     papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.    

2.       Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

3.       Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmuma 1 eksemplārs izsūtāms:                                         

-       nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

-       z/sDzelmes:“Dzelmes”,Bunkaspagasts,Priekulesnovads,  LV-3446,

-       Bunkas pagasta kasierei-nodokļu administratorei Ditai Puterei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

 

 

69. Par medību tiesību iznomāšanu mednieku kopai “Virga”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.69           

          (protokols Nr.4,  7.punkts)

 

Par medību tiesību iznomāšanu mednieku kopai “Virga” 

 

2020.gada 07.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts mednieku kopas “Virga”, reģ.Nr.40008052354, juridiskā adrese “Indrāni”, Virgas pag., Priekules nov., valdes locekļa XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/252-S, ar lūgumu iznomāt medību tiesības uz pašvaldībai piekrītošajām 14 zemes vienībām Virgas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (turpmāk-Noteikumi) (apstiprināti ar domes 24.04.2014. sēdes lēmumu, protokols Nr.9,24.§) 3.punktu informācija par brīvajām iznomājamām pašvaldības medību platībām tika ievietota novada mājas lapā. Tika izsludināta pieteikšanās uz medību tiesībām uz sekojošām zemes vienībām Virgas pagastā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība

(ha)

Bez adreses

64980030131

10,8

Bez adreses

64980030075

1,9

Bez adreses

64980040222

0,9

Rijnieki

64980020057

2,89

Raibdzeņi

64980020295

1,86

Paplakas skolas mežs

64980020569

5,24

Mežiņi

64980020570

0,53

Puķes

64980010236

6,0

Lielceriņi

64980010155

4,5

Pekas

64980010141

5,9

Pagasta Stūri

64980010268

6,7

Žubītes

64980010225

6,3

Purvāji

64980010480

6,7

Melnkalni

64980020186

1,13

 

Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2020.gada 14.februārim.

Uz medību tiesību nomu pieteicās viens pretendents- mednieku kopa “Virga”.

Noteikumu 6.1.punktā minētie iesniedzamie dokumenti ir jau iepriekš iesniegti pašvaldībā.

Atbilstoši noteikumu 8.punktam, ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts medību tiesību nomas līgums par šajos Noteikumos 2. Punktā minēto nomas maksu par hektāru.

Atbilstoši Noteikumu 13.punktam […] Medību tiesību nomas līgumu var slēgt tikai tad, ja ir samaksāta izsolē nosolītā summa par vienu gadu avansā. Tā, kā, gadījumos, kad uz medību platībām pieteicies viens pretendents, medību tiesību nomas izsoli nerīko, konstatējams, ka šī norma piemērojama tādējādi, ka pretendentam ir jāveic avansa maksājums par medību tiesību nomas maksu, kas noteikta Noteikumu 2.punktā (t.i. 0,40 EUR) par 1 (vienu) hektāru.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 8., 13.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt medību tiesības mednieku kopai “Virga”, reģ.Nr.40008052354, uz sekojošām pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Virgas pagastā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība

(ha)

Bez adreses

64980030131

10,8

Bez adreses

64980030075

1,9

Bez adreses

64980040222

0,9

Rijnieki

64980020057

2,89

Raibdzeņi

64980020295

1,86

Paplakas skolas mežs

64980020569

5,24

Mežiņi

64980020570

0,53

Puķes

64980010236

6,0

Lielceriņi

64980010155

4,5

Pekas

64980010141

5,9

Pagasta Stūri

64980010268

6,7

Žubītes

64980010225

6,3

Purvāji

64980010480

6,7

Melnkalni

64980020186

1,13

 

Kopā:

61,35

 

2. Noslēgt medību tiesību nomas līgumu par medību tiesību nomas maksu 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) bez PVN gadā par 1 ha (vienu hektāru) uz 5 (pieciem) gadiem 15 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3. Noteikt, ka līdz līguma parakstīšanai nomniekam jāveic avansa maksājums par medību tiesību nomas gadu, saskaņā ar pašvaldības izrakstīto rēķinu.

4. Atbildīgā par šā lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms:  Mednieku kopai “Virga”, “Indrāni”, Virgas pag., Priekules nov.; grāmatvedei I.Sokolovskai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

70. ar nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 7 dzīvokļa Nr.12 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.70           

          (protokols Nr.4,  8.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 7 dzīvokļa Nr.12 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 7,  dzīvokļa Nr.12, Priekule, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Nekustamais īpašums 2019. gada 23.decembrī reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.83 12.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 14.01.2020. ir 4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 22.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas iela 7, dzīvokli      Nr. 12, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0369.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 7, dzīvoklim Nr.12, Priekulē , Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0369 nosacīto cenu 4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX , Priekules nov.;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai;          

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

 

71. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.6 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.71           

          (protokols Nr.4,  9.punkts)

 

 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA Priekules nami valdes locekles Artas Braunas , 05.02.2020. iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.5/20/229-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu izīrēšanai vai  nodošanu atsavināšanai dzīvokli Liepājas 1-6,  Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0023, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 82  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

 Dzīvoklim Nr.6 nav izveidots dzīvokļa īpašums.       

 Dzīvoklis nr. 6 nav izīrēts, nav saņemti iedzīvotāju iesniegumi par dzīvokļa izīrēšanu.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

 Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka Dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošus dzīvokļu īpašumus dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 1, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0023 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.6  49,3 m² - 3/100;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: SIA “Priekules nami”: priekulesnami@inbox.lv; nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei; Finanšu nodaļai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

72. Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu “Senči”, Priekules pag., Priekules nov.

 

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.72           

          (protokols Nr.4,  10.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu “Senči”, Priekules pag., Priekules nov.

 

Izskatot jautājumu par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu “Senči”, Priekules pag., Priekules nov., tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Senči”, kadastra Nr.6482 008 0223, Priekules pagastā, Priekules novadā, sastāv no sešu dzīvokļu dzīvojamās mājas, pirts, kūts un zemes. Īpašuma tiesības nostiprinātas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000361290 uz pašvaldības vārda.

Zemesgrāmatas nodalījumā ir reģistrēti seši atsevišķi dzīvokļu īpašumi un tiem ir atvērti nodalījumi. Visi dzīvokļi ir atsavināti un īpašuma tiesības ir reģistrētas uz pircēju vārdiem.

 Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu, kas nosaka, ka nostiprinājuma lūgumam pievienojams administratīvās iestādes lēmums, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļu dzēst Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Senči”, kadastra Nr.6482 008 0223, Priekules pagastā, Priekules novadā, kas reģistrēts Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000361290.

2. Noņemt no Priekules novada pašvaldības bilances nekustamo īpašumu “Senči”, Priekules pagastā, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0223 un sešu dzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0062 001, pirts ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0062 002 un kūts ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0062 004.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai. finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

73. Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu “Atvari”, Virgas pag., Priekules nov.

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.73           

          (protokols Nr.4, 11.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu “Atvari”, Virgas pag., Priekules nov.

 

Izskatot jautājumu par Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu “Atvari”, Virgas pag., Priekules nov., tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums “Atvari”, kadastra Nr.6498 001 0282, Virgas pagastā, Priekules novadā, sastāv no divu dzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes. Īpašuma tiesības nostiprinātas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000100400 uz pašvaldības vārda.

Zemesgrāmatas nodalījumā ir reģistrēti divi atsevišķi dzīvokļu īpašumi un tiem ir atvērti divi nodalījumi Nr. 100000100400-1 un 100000100400-2. Abi dzīvokļi ir atsavināti.

 Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma ceturtās nodaļas pirmo apakšnodaļu, kas nosaka, ka nostiprinājuma lūgumam pievienojams administratīvās iestādes lēmums, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļu dzēst Priekules novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Atvari”, kadastra Nr.6498 001 0282, Virgas pagastā, Priekules novadā, kas reģistrēts Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000100400.

2. Noņemt no Priekules novada pašvaldības bilances nekustamo īpašumu “Atvari”, Virgas pagastā, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0282 un divu dzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0282 001.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai. finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

74. Par sadarbību tūrisma jomā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.74           

          (protokols Nr.4, 12 .punkts)

 

Par sadarbību  tūrisma jomā

 

Pamatojoties uz Tūrisma likuma 8.panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldība saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nodrošina pasākumus tūrisma, tai skaitā kūrortu, attīstībai, kā arī vispusīgas un precīzas informācijas sniegšanu Latvijā un ārvalstīs par tūrisma iespējām, dabas dziednieciskajiem resursiem un kūrortu pakalpojumiem savā teritorijā un šā panta ceturto daļu, kas nosaka, ka pašvaldība piedalās tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā, Priekules novada pašvaldības dome nolemj sadarboties ar SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” tūrisma informācijas publicitātes, kursu, apmācību un tūrisma attīstības veicināšanas jomā.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.pantu pirmo daļu persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas vai tās iestādes kompetencē.

SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” ir tiesīga veikt deleģējamos uzdevumus, tai ir pietiekama pieredze, reputācija, resursi un tās rīcībā ir kvalificēts personāls uzdevumu izpildei.

Pamatojoties uz Tūrisma likuma 8.panta otro un ceturto daļu un Valsts pārvaldes iekārtās likuma 40.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.     Sadarboties tūrisma attīstības un veicināšanas jomā ar SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”, noslēdzot attiecīgu deleģēšanas līgumu uz vienu gadu.

2.     Piešķirt 2020. gadā finanšu līdzekļus deleģēto uzdevumu veikšanai 3000 EUR  (trīs tūkstoši euro) apmērā.

3.     Par līguma noslēgšanu atbildīgs Priekules novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītājs.

4.     Piecu dienu laikā no šā līguma noslēgšanas dienas publicēt līgumu pašvaldības mājas lapā.

 

Lēmums paziņojams: Izpilddirektoram; Finanšu nodaļas vadītājai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

75. Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) pārdošanu ATKĀRTOTĀ izsolē, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                                 

Nr.75           

          (protokols Nr.4,  13.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederošas meža cirsmas (īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā) pārdošanu ATKĀRTOTĀ izsolē, cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2020. gada 23. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.26 apstiprināta Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zēri”, Kalētu pagastā, kadastra Nr.6464 004 0145, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0145  17,9 ha platībā, no tiem mežs 13,8 ha, pārdošana izsolē.

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 23.01.2020. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.26) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2020. gada 14.februārim plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta ceturto daļu, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 1.¹ daļu publiskas personas kustamās mantas atsavināšanu attiecībā uz valsts mantu Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, bet attiecībā uz atvasinātas publiskas personas mantu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajos gadījumos var ierosināt, arī nenoskaidrojot publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās kustamās mantas un 6.panta otrā daļu- atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija.

Cirsmu atsavināšanas mērķis ir līdzekļu iegūšana LEADER programmas projekta “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā-Kalētu pagastā” realizēšanai.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, 9.panta trešo daļu, 10.pantu, 11.panta otro daļu, 13. un 15.pantu, 32.panta ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederoša meža īpašuma “Zēri”, Kalētu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 004 0145, atkārtotu cirsmu izsoli, kailcirte 7,17 ha platībā, izcērtamais apjoms 992 m³ 1.meža kvartāla nogabalos Nr.1, 3, 14, 21.

2.Noteikt atkārtotas cirsmas izsoles sākumcenu EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi), tai skaitā cirsmas novērtējums EUR 39 680,00, par stigošanu, dastošanu un novērtēšanu EUR 878,00.

3. Apstiprināt atkārtotas cirsmu izsoles noteikumus un to pielikumus.

4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt atkārtotu cirsmu izsoli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Kalētu pagasta pārvaldei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI

ar Priekules novada pašvaldības domes

 27. 02.2020.sēdes lēmumu Nr.75

(prot.Nr.4)

 

              

 

Priekules novada pašvaldības kustamās mantas nekustamā īpašuma “Zēri”, kadastra Nr.6464 004 0145, zemes vienības kadastra apzīmējums 6464 004 0145, Kalētu pagastā, Priekules novadā, ATKĀRTOTAS cirsmu izsoles noteikumi

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Priekules novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) cirsmu izsole īpašumā „Zēri”, Kalētu pagastā, Priekules  novadā,  saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.

1.2. Izsoles rīkotājs- Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

1.3. Meža cirsmas – izsoles sākumcena 40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

1.4. Izsoles veids –    atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli (turpmāk – tekstā izsole).

1.5. Maksāšanas līdzekļi noteikti euro.

1.6. Izsoles solis 200,00 EUR.

1.7.  Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas - 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro un 00 centi) jāieskaita Priekules novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30HABA0551018598451. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.

1.8. Izsoles objekts: Pašvaldības cirsmas īpašuma „Zēri”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6464 004 0145, (kadastra apzīmējums 6464 004 0145):

 

Cirsmas Nr.

Kvartāla

Nr.

Platība, ha

Nogabala

Nr.

 

Apjoms m3

Cirtes

veids

 

 

Suga

 

1

1

0.48

1

56

Kailcirte

Bērzs, alksnis, baltalksnis, ozols

2

1

2.03

3

239

Kailcirte

Bērzs, alksnis, blīgzna, ozols

3

1

1.26

14

182

Kailcirte

Bērzs, alksnis, blīgzna, ozols, egle, priede

4

1

3.4

21

515

Kailcirte

Bērzs, baltalksnis, egle, alksnis, blīgzna, ozols

Kopā

 

7.17

 

992

 

 

 

 

1.9. Izsoles dalībniekam ir tiesības pirms izsoles iepazīties ar izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamās cirsmas un ir izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekam sniedz izsoles rīkotājs vai tā nozīmēts pārstāvis.

1.10. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt dabā izsolē piedāvātās cirsmas.

1.11. Izsolē nedrīkst piedalīties personas, kuras nav nokārtojušas finansiālas saistības ar Priekules novada pašvaldību vai ir nodokļu parādnieki.

 

2. Informācijas publicēšanas kārtība

2.1. Pēc izsoles noteikumu apstiprināšanas, tiek izsludināta  – kustamās mantas, cirsmas, izsole. Sludinājums par izsoli publicējams oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”  un Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv, ne vēlāk kā 14 dienas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām. Atsavināšanas paziņojums var tikt ievietots arī citos informācijas avotos.

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība

3.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

3.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020.gada 20. martā, plkst.13.00 .

3.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Priekules novada pašvaldībā Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un 12.45 līdz 17.00. (piektdienās līdz plkst.15.30) vai nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv.

3.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekiem jāiemaksā Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 1.8.punktā noteiktā nodrošinājuma nauda.

Maksājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā.

3.5. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras pieteikušās izsolei šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Pretendentiem līdz ar pieteikumu jāiesniedz šādi dokumenti:

3.5.1. Fiziskām personām:

3.5.1.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties kustamo mantu- cirsmu, saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.1.2. jāuzrāda pase vai personas apliecība;

3.5.1.3. notariāli apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē  (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) – ja to pārstāv cita persona;

3.5.1.4. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz fizisku personu pārbaudīs informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.2. Juridiskām personām:

3.5.2.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties kustamo mantu-cirsmu, saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.2.2. attiecīgās institūcijas pilnvarojums iesniegt pieteikumu dalībai izsolē un pilnvarojums pārstāvībai izsolē (ja to nedara pārvaldes institūcija (amatpersona);

3.5.2.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz juridisku personu pārbaudīs informāciju:

-  par attiecīgo juridisko personu, pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, iegūstot izziņu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes;

- par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.3. Ārvalsts juridiskām personām:

3.5.3.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties kustamo mantu- cirsmu,  saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.3.2. to apkalpojušās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību;

3.5.3.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Ārvalstīs izsniegtie dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošo starptautisko līgumu noteikumiem.

3.6.  Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.

3.7. Izsoles rīkotājs sastāda to izsoles dalībnieku sarakstu, kuri izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, norādot šādas ziņas:

3.7.1. izsoles dalībnieka kārtas numuru;

3.7.2. izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskas personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, pilnvarotas personas (pārstāvja) vārdu, uzvārdu, personas kodu;

3.7.3. izsoles dalībnieka deklarēto dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;

3.7.4. atzīme par nodrošinājuma iemaksu un iesniegtajiem pieteikuma dokumentiem.

3.8. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (2.pielikums).

3.9. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

3.10. Izsoles dalībnieki netiek reģistrēti:

3.10.1. ja vēl nav iestājies vai jau ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

3.10.2. ja nav iesniegti noteikumu 3.punkta 3.5.apakšpunktā minētie dokumenti;

3.10.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles

noteikumiem;

3.10.4. saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nav tiesību piedalīties izsolē.

3.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus.

 

4. Izsoles process

4.1. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.

4.2. Izsoles organizētāja un rīkotāja atbildīgās amatpersonas, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt mantas pārdošanā izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.
4.3. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.

4.4. Ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem.

4.5. Dalībniekam, kurš nav ieradies uz izsoli vai atteicies no dalības izsolē, nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.

4.6. Reģistrētiem dalībniekiem, kuri nenosola izsoles objektu, atmaksā nodrošinājumu naudu 7 (septiņu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

 

 

5. Izsoles norise

 

 5.1. Izsole notiks 2020. gada 25.martā plkst.10.00 Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

5.2. Izsoli vada izsoles komisijas norīkota persona – izsoles komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks.

5.3. Izsoles komisijas priekšsēdētāja vai tā vietnieka prombūtnes laikā:

5.3.1. izsoli var pārcelt, paziņojot par to dalībniekiem, kuri jau reģistrēti izsolei un ievietojot šādu paziņojumu pašvaldības mājas lapā vismaz vienu dienu pirms izsoles norises dienas;

5.3.2. izsoli var novadīt cita Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja norīkota persona.

5.4. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.

5.5. Ja vairāk kā puse no komisijas sastāva attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties uz izsoli, komisijas priekšsēdētājs pārceļ izsoli un par to paziņo visiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles norises dienai. Ja paziņošana vairs nav iespējama, komisijas priekšsēdētājs informāciju par izsoles pārcelšanu paziņo izsoles dienā.

5.5.1. Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājs var nozīmēt citas personas, kas tiesīgas aizvietot komisijas locekļus, kuri uz izsoli nav ieradušies;

5.6. Atklājot izsoli, izsoles vadītājs klātesošos iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par  izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

5.7. Izsoles vadītājs īsi raksturo pārdodamo kustamo mantu, paziņo izsoles sākuma cenu, kā arī izsoles soli – cenu, par kādu izsoles sākuma cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

5.8. Izsoles gaitu protokolē. Izsoles protokolā tiek fiksēta izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

5.9. Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas nosolīšanas process.

5.10. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ”Kurš sola vairāk?”

5.11. Izsoles dalībnieki, kuri sola vairāk par izsolē noteikto soli, paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un pēc trešo reizi atkārtotās cenas fiksē un paziņo dalībnieka kārtas numuru un nosolīto cenu.

5.11.1. Izsoles dalībnieks, kurš nepārsola sākumcenu, tālāk izsolē nepiedalās.

5.12. Dalībnieka reģistrācijas numurs un cena tiek fiksēti protokolā.

5.13. Dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu pēc nosolīšanas uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

5.14. Izsoles dalībnieks, kurš kustamo mantu nosolījis, bet neparakstās protokolā, tādejādi atteicies no nosolītās kustamās mantas. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kustamā manta tiek pārdota izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu.

5.15. Izsoles protokols un iesniegtie dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā. Nosolītājam, pēc viņa lūguma,  tiek izsniegts protokola noraksts, izraksts vai kopija.

5.16. Pēc dalībnieka, kurš nosolījis kustamo mantu, lūguma izsoles komisija sagatavo un izsniedz izziņu par izsolē iegūto kustamo mantu (4.pielikums). Izziņā tiek norādīta izsolē iegūtā manta, nosolītā cena, un samaksas kārtība.

5.17. Nodrošinājums tiek atmaksāts šādos gadījumos:

5.17.1. tiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši kustamo mantu;

5.17.2. ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ.

5.18. Dalībniekiem, kuri uz izsoli ir reģistrējušies, bet nav ieradušies, kā arī dalībniekiem,

kuri uz izsoli ir ieradušies, bet neveic solīšanu vispār, nodrošinājums atmaksāts netiek.

 

6. Samaksas kārtība

 

6.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu 1 mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

6.2. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, ja Priekules novada pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nav nolēmusi nodrošinājuma pilnīgu vai daļēju atmaksu.

6.3. Ja nosolītājs līdz 6.1. punktā minētajam datumam nav samaksājis nosolīto summu, komisija ir tiesīga piedāvāt pirkt kustamo mantu pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.

6.4. Pārsolītajam pircējam ir tiesības 2 (divu) nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par kustamās mantas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

6.5. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumu.

6.6. Ja pārsolītais pircējs atbildi sniedz, nokavējot noteikto termiņu ne ilgāk kā par 3 (trīs) dienām, lēmumu par līguma noslēgšanu ar pārsolīto pircēju pieņem Priekules novada pašvaldības dome.

6.7. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā noteiktajā termiņā.

 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana

 

7.1. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.

7.2. Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā kārtējā mēneša Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

7.3. Pirkuma līgums (3.pielikums) tiek sagatavots parakstīšanai 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

 

8. Nenotikusī izsole

 

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

8.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

8.1.2. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;

8.1.3. neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nav samaksājis nosolīto cenu.

8.1.4. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

8.1.5. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

8.1.6. izsoles objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

8.1.7. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst  laikrakstos publicētajai informācijai;

8.1.8. nav ievēroti izsoles noteikumi.uploads/filedir/DOMES LEMUMI UN PIELIKUMI/20200227_lem75_piel4.docx

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem  Priekules novada pašvaldības dome.

  1. Izsoles komisijas lēmuma pārsūdzēšana

 

9.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Priekules novada pašvaldības domei par komisijas darbu 5 (piecu) dienu laikā no izsoles dienas.

9.2. Ja komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 7.1. un 7.2.punktā noteiktais izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanas termiņš.

                       

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētāja  (personiskais paraksts)                         V. Jablonska

 

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 

 

76. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, atsavināšanas izsoles rīkošanu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.76           

          (protokols Nr.4,  14.punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, atsavināšanas izsoles rīkošanu

 

Izskatot jautājumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, atsavināšanu, tika secināts, ka, lai nekustamais īpašums tiktu apsaimniekots, būtu lietderīgi to atsavināt par zemu atsavināšana izsoles sākumcenu.

Ar 2015. gada 24. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.23 apstiprināta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, atsavināšanas izsoles rīkošana, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 10 200,00 EUR (desmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi).

Ar 2015.gada 24.septembra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.30 tika atzīta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli par nenotikušu.

Ar 2015. gada 24. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.31 apstiprināta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 8160,00 EUR (astoņi tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 00 centi).

Ar 2016.gada 25.februāra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.28 tika atzīta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli par nenotikušu.

Ar 2016. gada 25. februāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.29 apstiprināta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 4080,00 EUR (četri tūkstoši astoņdesmit euro un 00 centi).

Ar 2016.gada 30.jūnija Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.11 tika atzīta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, trešā mutiskā izsole ar augšupejošu soli par nenotikušu.

Ar 2016.gada 29.decembra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.29 tika apstiprināts nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, nodošana atsavināšanai.

Ar 2017. gada 30. marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.104 apstiprināta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, atsavināšanas izsoles rīkošana, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 7900,00 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi).

Ar 2017.gada 29.jūnija Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.264 tika atzīta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli par nenotikušu, apstiprināti otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli noteikumi un sākumcena 6320,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 00 centi).

Ar 2017. gada 26. oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.501 apstiprināta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, atzīta otrā mutiskā izsole par nenotikušu, trešās rakstiskās izsoles ar lejupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 6320,00 EUR (seši tūkstoši trīs simti divdesmit euro un 00 centi).

Ar 2018.gada 22.februāra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.90 tika atzīta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, trešā rakstiskā izsole ar lejupejošu soli par nenotikušu un atsavināšanas procesa izbeigšanu.

Ar 2019. gada 27. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.315 apstiprināta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, atsavināšanas izsoles rīkošana, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 8100,00 EUR (astoņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi).

Ar 2019.gada 26.septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.490 atzīta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli par nenotikušu, apstiprināti otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un sākumcena 6480,00 EUR (seši tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 00 centi).

 Ar 2019.gada 28.novembra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.617 tika atzīta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli par nenotikušu, un tika apstiprināta trešās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcena 3240,00 EUR (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit  euro un 00 centi) un izsoles noteikumi.

Ar 2020.gada 23.janvāra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.56 tika atzīta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, trešā mutiskā izsole ar augšupejošu soli par nenotikušu.

Iepriekš minētā informāciju apliecina to, ka 5 gadu laikā vairākkārtīgi nekustamais īpašums ir mēģināts atsavināt, rīkojot izsoles, kurās pretendenti nebija pieteikušies. Nekustamā īpašuma sastāvā esošā apbūve ir celta vairāk kā pirms 60 gadiem (ekspluatācijas uzsākšanas gads 1953.gads). Nekustamā īpašumā sastāvā esošo ēku ekspluatācija nenotiek jau vairākus gadus, tās netiek apsaimniekotas un ir pakļautas ārējo faktoru nelabvēlīgai iedarbībai, ēkas bez ievērojamiem kapitālieguldījumiem nav ekspluatējamas.

Priekules novada pašvaldība, izvērtējot augstāk minēto informāciju, kā arī faktiskos apstākļus, secina, ka nekustamais īpašums konkrētajā gadījumā nav vērtējams kā pašvaldības manta ar pozitīviem bilances rādītājiem un rentabilitāti. Atsavinātāja primārais mērķis šajā gadījumā nav atsavināt īpašumu par pēc iespējas augstāko nosolīto cenu, bet gan nodot ēkas apsaimniekošanā, ja rastos interese, lai veicinātu apkārtējās vides sakārtotību un novērstu ēku bojāeju.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšana likuma 9.panta otro daļu, nekustamā īpašuma atsavināšanu un nosacīto cenu apstiprina attiecīgās pašvaldības dome. Priekules novada pašvaldības dome, izvērtējot samērīguma un lietderības principu, nosaka izsoles sākumcenu un izsoles soli, uzskatot, ka šāda domes rīcība nav pretrunā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9.pantu, 10.pantu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Noteikt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, atsavināšanas nosacīto cenu 10,00 EUR un izsoles soli 15,00 EUR.

2.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

3.      Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt cirsmu izsoli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;    

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI

ar Priekules novada pašvaldības domes

            27.02.2020. sēdes lēmumu Nr.76

(protokols Nr.4, 14.punkts)

 

Priekules novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma

Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146

 

MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 10.panta pirmo daļu.

 

1. Vispārīgie jautājumi

 

1.1. Nekustamais īpašums Brīvības ielā 41, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 003 0146, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6415 0083 0146, 5431 m² platībā, ar būvēm: 6415 003 0146 001 (internāts); 6415 003 0146 002 (sūkņu māja); 6145 003 0146 004 (šķūnis); 6415 003 0146 005 (garāža)

1.2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Priekules novada pašvaldības vārda Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000516185.

1.3. Nekustamā īpašuma lietošanas veids saskaņā ar Priekules novada teritorijas plānojumu – publiskās apbūves  teritorija.

1.4. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi).

1.5. Maksāšanas līdzekļi noteikti euro.

1.6. Izsoles mērķis – pārdot nekustamu īpašumu mutiskā  izsolē  ar augšupejošu soli (turpmāk – tekstā izsole).

1.7. Izsoles solis 15,00 EUR (piecpadsmit euro un 00 centi).

1.8. Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas 1,00 EUR (viens euro un 00 centi) jāieskaita Priekules novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, norēķinu kontā: AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts: LV30HABA0551018598451. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā vai iemaksāta jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti.

1.9. Izsoles rīkotājs – Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk – izsoles komisija).

 

2. Informācijas publicēšanas kārtība

2.1. Pēc nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanas, tiek izsludināta nekustamā īpašuma – atsavināšana. Sludinājums par izsoli publicējams oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”  un Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv, ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām. Atsavināšanas paziņojums var tikt ievietots arī citos informācijas avotos.

2.2. Vienlaikus ar sludinājumu personai, kuras īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurai ir pirmpirkuma tiesības, nosūtāms paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka sludinājumā norādītajā termiņā.

2.3. Ja izsludinātājā termiņā ir saņemts pirmpirkumu tiesību izmantošanas pieteikums no personas, kurai ir pirmpirkuma tiesības un kura nav minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā, tā var iegūt objektu par izsolē nosolīto augstāko cenu. Šai personai 10 (desmit) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas jāpaziņo izsoles rīkotājam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, jānoslēdz pirkuma līgums un jāsamaksā augstākā nosolītā cena, ja izsoles noteikumos nav paredzēta citāda samaksas kārtība.  

2.4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās personas uzaicina viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu par objekta pirkšanu. Ja norādītajā termiņā

no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

2.5. Ja pieteikumu par objekta pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās personas, tiek rīkota izsole starp šīm personām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

2.6. Ja izsludinātajā termiņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās personas nav iesniegušas pieteikumu par izsolāmā objekta pirkšanu noteiktajā kārtībā vai iesniegušas atteikumu, rīkojama izsole šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas ir tiesīgas iegādāties objektu vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas izsoles vai nosacītā cena tiek pazemināta.

 

3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība

3.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

3.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020. gada 03. aprīlī plkst. 13.00.

3.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.45 līdz plkst. 17.00. (piektdienās līdz plkst. 15.30) vai, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu dome@priekulesnovads.lv

3.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekiem jāiemaksā Priekules novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, SWIFT HABALV22, konts LV30HABA0551018598451 vai jebkurā Priekules novada pašvaldības kasē, norēķinoties ar bankas norēķinu karti, 1.8. punktā noteiktā nodrošinājuma nauda.

Maksājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā vai iemaksāta kasē.

3.5. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības iegūt Latvijas Republikā nekustamo īpašumu un kuras pieteikušās izsolei šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Pretendentiem līdz ar pieteikumu jāiesniedz šādi dokumenti:

3.5.1. Fiziskām personām:

3.5.1.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties nekustamo īpašumu (atsavināmo objektu)  saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.1.2. jāuzrāda pase vai personas apliecība;

3.5.1.3. noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt fizisku personu izsolē  (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) – ja to pārstāv cita persona;

3.5.1.4. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz fizisku personu pārbaudīs informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.2. Juridiskām personām:

3.5.2.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties nekustamo īpašumu (atsavināmo objektu)  saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.2.2. attiecīgās institūcijas pilnvarojums iesniegt pieteikumu dalībai izsolē un pilnvarojums pārstāvībai izsolē (ja to nedara pārvaldes institūcija (amatpersona) );

3.5.2.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Pirms pretendenta reģistrēšanas izsoles dalībnieku sarakstā Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija attiecībā uz juridisku personu pārbaudīs informāciju:

-  par attiecīgo juridisko personu, pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu, iegūstot izziņu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes;

- par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

3.5.3. Ārvalsts juridiskām personām:

3.5.3.1. Priekules novada pašvaldībai adresēts pieteikums (1.pielikums) par vēlēšanos iegādāties nekustamo īpašumu (atsavināmo objektu)  saskaņā ar izsoles noteikumiem;

3.5.3.2. to apkalpojušās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību;

3.5.3.3. maksājuma apliecinošs dokuments par nodrošinājuma iemaksu.

Ārvalstīs izsniegtie dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošo starptautisko līgumu noteikumiem.

3.6.  Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti.

3.7. Izsoles rīkotājs sastāda to izsoles dalībnieku sarakstu, kuri izpildījuši izsoles priekšnoteikumus, norādot šādas ziņas:

3.7.1. izsoles dalībnieka kārtas numuru;

3.7.2. izsoles dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskas personas nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru, pilnvarotas personas vārdu, uzvārdu, personas kodu;

3.7.3. izsoles dalībnieka deklarēto dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;

3.7.4. atzīme par nodrošinājuma iemaksu un iesniegtajiem pieteikuma dokumentiem.

3.8. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (2.pielikums).

3.9. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

3.10. Izsoles dalībnieki netiek reģistrēti:

3.10.1. ja vēl nav iestājies vai jau ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

3.10.2. ja nav iesniegti noteikumu 3.punkta 3.5.apakšpunktā minētie dokumenti;

3.10.3. rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt atsavināmā nekustamā īpašuma izsoles

noteikumiem;

3.10.4. saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nav tiesību piedalīties izsolē.

3.11.  Izsoles dalībnieki pirms izsoles paraksta izsoles noteikumus.

3.12. Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, tas jāpaziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.

3.13. Pirmpirkuma tiesīgā persona iesniedz pieteikumu, kurā tiek norādīts pirmpirkuma tiesību pieteikšanās fakts un pamats, uz kura šādas tiesības tiek pieteiktas un jāiesniedz pirmpirkuma tiesību apliecinošus dokumentus:

3.13.1. īpašuma tiesību apliecinošus dokumentu kopijas;

3.13.2. zemes robežu plāna kopiju;

3.13.3. citi dokumenti, kas apliecina pirmpirkuma tiesības.

 

4. Izsoles process

4.1. Izsolē var piedalīties, ja pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles priekšnoteikumi.

4.2. Izsoles organizētāja un rīkotāja atbildīgās amatpersonas, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt mantas pārdošanā izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.
4.3. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.

4.4. Ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem.

4.5. Dalībniekam, kurš nav ieradies uz izsoli vai atteicies no dalības izsolē, nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.

4.6. Reģistrētiem dalībniekiem, kuri nenosola izsoles objektu, atmaksā nodrošinājumu naudu 7 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

 

5. Izsoles norise

 5.1. Izsole notiks 2020. gada 08. aprīlī plkst. 10.00 Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā.

5.2. Izsoli vada izsoles komisijas norīkota persona – izsoles komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks.

5.3. Izsoles komisijas priekšsēdētāja vai tā vietnieka prombūtnes laikā:

5.3.1. izsoli var pārcelt, paziņojot par to dalībniekiem, kuri jau reģistrēti izsolei un ievietojot šādu paziņojumu pašvaldības mājas lapā vismaz vienu dienu pirms izsoles norises dienas;

5.3.2. izsoli var novadīt cita Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja norīkota persona.

5.4. Ja kāds(i) no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem neierodas uz izsoli noteiktajā laikā, izsoles vadītājam ir tiesības pārcelt izsoles sākumu par 30 minūtēm vēlāk.

5.5. Ja vairāk kā puse no komisijas sastāva attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties uz izsoli, komisijas priekšsēdētājs pārceļ izsoli un par to paziņo visiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles norises dienai. Ja paziņošana vairs nav iespējama, komisijas priekšsēdētājs informāciju par izsoles pārcelšanu paziņo izsoles dienā.

5.5.1. Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājs var nozīmēt citas personas, kas tiesīgas aizvietot komisijas locekļus, kuri uz izsoli nav ieradušies;

5.6. Atklājot izsoli, izsoles vadītājs klātesošos iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par  izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

5.7. Izsoles vadītājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo izsoles sākuma cenu, kā arī izsoles soli – cenu, par kādu izsoles sākuma cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

5.8. Izsoles gaitu protokolē. Izsoles protokolā tiek fiksēta izsoles vadītāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

5.9. Pēc izsoles vadītāja ziņojuma sākas nosolīšanas process.

5.10. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ”Kurš sola vairāk?”

5.11. Izsoles dalībnieki, kuri sola vairāk par izsolē noteikto soli, paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un pēc trešo reizi atkārtotās cenas fiksē un paziņo dalībnieka kārtas numuru un nosolīto cenu.

5.11.1. Izsoles dalībnieks, kurš nepārsola sākumcenu, tālāk izsolē nepiedalās.

5.12. Dalībnieka reģistrācijas numurs un cena tiek fiksēti protokolā.

5.13. Dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko cenu pēc nosolīšanas uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

5.14. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet neparakstās protokolā, tādejādi atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, īpašums tiek pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu.

5.15. Izsoles protokols un iesniegtie dokumenti paliek izsoles komisijas rīcībā. Nosolītājam, pēc viņa lūguma,  tiek izsniegts protokola noraksts, izraksts vai kopija.

5.16. Pēc dalībnieka, kurš nosolījis nekustamo mantu, lūguma izsoles komisija sagatavo un izsniedz izziņu par izsolē iegūto īpašumu (4.pielikums). Izziņā tiek norādīta izsolē iegūtā manta, nosolītā cena, un samaksas kārtība.

5.17. Nodrošinājums tiek atmaksāts šādos gadījumos:

5.17.1. tiem izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies izsolē, bet nav nosolījuši pārdodamo objektu;

5.17.2. ja izsole ir atzīta par spēkā neesošu rīkotāja vainas dēļ.

5.18. Dalībniekiem, kuri uz izsoli ir reģistrējušies, bet nav ieradušies, kā arī dalībniekiem,

kuri uz izsoli ir ieradušies, bet neveic solīšanu vispār, nodrošinājums atmaksāts netiek.

 

6. Samaksas kārtība

6.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

6.2. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto nodrošinājumu, ja Priekules novada pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu nav nolēmusi nodrošinājuma pilnīgu vai daļēju atmaksu.

6.3. Ja nosolītājs līdz 6.1. punktā minētajam datumam nav samaksājis nosolīto summu, komisija ir tiesīga piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.

6.4. Pārsolītajam pircējam ir tiesības 2 (divu) nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

6.5. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumu.

6.6. Ja pārsolītais pircējs atbildi sniedz, nokavējot noteikto termiņu ne ilgāk kā par 3 (trīs) dienām, lēmumu par līguma noslēgšanu ar pārsolīto pircēju pieņem Priekules novada pašvaldības dome.

6.7. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā noteiktajā termiņā.

6.8. Visus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līguma slēgšanu un reģistrāciju uz pircēja vārda, sedz pircējs.

 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana

7.1. Izsoles rīkotājs apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles.

7.2. Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā kārtējā mēneša Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

7.3. Pirkuma līgums (3.pielikums) tiek sagatavots parakstīšanai 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

 

8. Nenotikusī izsole

8.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

8.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

8.1.2. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;

8.1.3. neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nav samaksājis nosolīto cenu.

8.1.4. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

8.1.5. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

8.1.6. izsoles objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

8.1.7. dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst  laikrakstos publicētajai informācijai;

8.1.8. nav ievēroti izsoles noteikumi.

Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem  Priekules novada pašvaldības dome.

 

  1. Izsoles komisijas lēmuma pārsūdzēšana

9.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Priekules novada pašvaldības domei par komisijas darbu 5 dienu laikā no izsoles dienas.

9.2. Ja komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarinās šo noteikumu 7.1. un 7.2.punktā noteiktais izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanas termiņš.

                                                                                   

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         V.Jablonska

 

 

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

                                                           

 

 

 

 


77. Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov., XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr. 77          

          (protokols Nr.4, 15 .punkts)

 

Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov.,  XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules novads, iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/302-S ) ar lūgumu iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10 ”, apzīmējums kadastrā 6446 003 0168, Bunkas pagastā, Priekules novadā, sakņu dārza vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Pie Saules iela 10”, Bunkas pagasts, Priekules novads,  ar Bunkas pagasta padomes 17.09.20008. lēmumu Nr.11  ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar XX nav slēgts zemes nomas līgums mazdārziņa vajadzībām.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

         Atbilstoši 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3 punktam - neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Slēgt zemes nomas līgumu mazdārziņa vajadzībām no Priekules novada pašvaldībai piederoša zemesgabala, kadastra apzīmējums 6446 003 0168 , zemes vienības nosaukums:  „Pie Saules iela 10”, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov. ar :

1.1.  XX, dzīv.XX, Priekules novads, 80 m² platībā, nosakot:

 

-        nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības , bet ne mazāk kā 5,00 EUR gadā,

-        nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.marta līdz 2024.gada  31.decembrim,

-        papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.       Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

3.        Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

            

 Lēmums 1 eks.  izsūtāms:

XX

 nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums 

78. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 2.3.2/13 pagarināšanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.78           

          (protokols Nr.4, 16 .punkts)

 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 2.3.2/13 pagarināšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas, XX, Priekules novads iesniegums, kurā lūgts pagarināt 01.02.2016. nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 2.3.2/13 ēkā „Garāžas” , Bunka, Bunkas pag., Priekules nov.. 89,4 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6446 005 0096 001.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6446 005 0025 ierakstīts Liepājas tiesas zemesgrāmatas nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000490294  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX 01.02.2016. noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 2.3.2/13 uz telpu 89,4 m2 platībā, garāžas vajadzībām ēkā „Garāžas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. kadastra apzīmējums 6446 005 0096 001.

Nomas līguma beigu termiņš 31.01.2020.

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi XX nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 6.punktu „lēmumu par pašvaldības telpu un/vai ēkas  nodošanu iznomāšanai pieņem tautsaimniecības un attīstības komiteja”, 9.punktu – „telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu. Papildus šajā nolikumā noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( PVN).”

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, personīgo iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Pagarināt XX, personas kods XX, nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 2.3.2/13 uz nedzīvojamo telpu 89,4 m² platībā, ēkā ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0096 001, Bunkā, garāžas vajadzībām (pielikums), slēdzot papildus vienošanos un  nosakot:

1.1.nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumam (prot. Nr.8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN),

1.2.nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.februāra līdz 2025.gada 31.janvārim.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu   līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

-      nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;

-      XX, Priekules novads ;

-      Bunkas kasierei, nodokļu administratorei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 Pielikums 

 

 

79. Par daļu no zemes “Dzirnavas”, Krote, Bunkas pag., Priekules novads nomu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.79           

          (protokols Nr.4, 17 .punkts)

 

 

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  personas kods XX 16.01.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20/77-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības  “Dzirnavas”, Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0403, 0,30  ha platībā  .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu “Dzirnavas”, Krote, Bunkas pagasts, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

Ar XX nav slēgts zemes nomas līgums.

            Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i., 28 EUR).

          31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1,8. “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”.

          Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.       Slēgt jaunu zemes nomas līgumu , uz daļu no zemes „Dzirnavas”, Krote,  Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 001 0292, kadastra apzīmējums 6446 001 0403  0,30 ha  platībā, ar XX, personas kods XX, adrese: XX, Grobiņas novads, (pielikums) nosakot:

- nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,

- nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.marta līdz 2024.gada 31.decembrim,

 - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums  izsūtāms:                                         

-           Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

-           XX.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums 

 

80. Par 25.03.2015.nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/11 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 27.februārī                                                                                                                              

Nr.80           

          (protokols Nr.4,  18.punkts)

 

 

Par 25.03.2015.nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/11 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

 

2020.gada 12.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas , Priekules nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt 25.03.2015. Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/11 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2015.gada 25.martā starp Priekules novada pašvaldību ( Iznomātājs) un iesniedzēju tika noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums ar Nr.2.3.2/11 par kūtiņas 27,6 m² platībā iznomāšanu ēkā, kura atrodas uz zemes vienības “Kanropakas”, Kalētu pagastā. Līguma termiņš noteikts līdz 2020.gada 31.martam.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§) 5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš.

20.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi “ 18. punkts nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmā daļa nosaka, ka ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

Pagarinot nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņu uz pieciem gadiem netiek pārsniegts kopējais līguma termiņš- 12 gadi.

Parādu nav.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 3.punktu, 20.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 2015.gada 25.marta Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.2.3.2/11 termiņu uz pieciem gadiem.

2. Noteikt nomas līguma termiņu līdz 2025.gada 31.martam.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot attiecīgus grozījumus līgumā atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz Vienošanās par grozījumiem līgumā. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līgumu slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu  nav spēkā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu

Lēmums 1 eks. izsūtāms:XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska