28.02.2013. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols nr.3)

1.§ Par nomināciju GODA un GADA PRIEKULNIEKS 2012 laureātu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Priekules novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas iesniegto GODA PRIEKULNIEKS 2012 un GADA PRIEKULNIEKS 2012 anketu apkopojumu  (04.02.2013. komitejas sēdes protokols Nr.2), Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt apbalvojumu GODA PRIEKULNIEKS 2012  Adolfam KOPŠTĀLAM par Priekulē ieguldīto apzinīgo darba mūžu patērētāju biedrības vadītāja un  p/s „Priekule” celtniecības darbu vadītāja amatos, lielo atdevi ilgus gadus vadot pilsētas deputātu darbu, sabiedrisko ieguldījumu atjaunojot brīvības simbolu – Priekules pils Tornīti, kurā tika uzvilkts pirmais atjaunotās Latvijas sarkani-balti-sarkanais karogs Priekulē. Naudas balva Ls 50,-.

 

2. Piešķirt apbalvojumu GADA PRIEKULNIEKS 2012 Ingunai  ZĒĢELNIECEI ilggadējai, enerģiskai un idejām bagātai kultūras darbiniecei, IKARA svētku organizatorei, bērnu, jauniešu tautas deju kolektīvu un senioru deju kopas „Valceris” vadītajai”. Naudas balva Ls 30,-.

 

 

2.§ Par Priekules novada domes priekšsēdētājas rīkojuma apstiprināšanu

Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

            Apstiprināt Priekules novada domes priekšsēdētājas 2013.gada 12.februāra rīkojumu Nr.3-42/14 „Par apbalvošanu”.

 

Pielikumā:

            Priekules novada domes priekšsēdētājas rīkojums Nr.3-42/14 no 12.02.2012. uz 2 lp.

 

 

3.§ Par Purmsātu speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministra R.Ķīļa 27.08.2012. vēstuli Nr.1-10/3693 „Par speciālās izglītības iestāžu nosaukumu maiņu”, Izglītības kvalitātes valsts dienesta 05.02.2013. vēstuli Nr.1-19.2/51 „Par speciālās izglītības iestāžu nosaukumiem” un 14.02.2013. Purmsātus speciālās internātpamatskolas direktores A.Š[:] iesniegumu Nr.15 „Par skolas nosaukuma maiņu”,  jautājums „Par Purmsātu speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu” tika iekļauts 28.02.2013. Priekules novada domes sēdes darba kārtībā.

            Pamatojoties uz 27.02.2013. pa e-pastu saņemto Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores A.Š[:] iesniegumu ar lūgumu pārcelt jautājuma „Par Purmsātu speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu” izskatīšanu uz 2013.gada marta sēdi, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Uzdot Purmsātu speciālās internātpamaskolas direktorei A[:] Š[:] kopīgi ar Priekules novada izglītības metodiķi A[:] P[:] precizēt juridisko pamatojumu  Purmsātu speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņai.

 

2. Pēc juridiskā pamatojuma noskaidrošanas Purmsātus speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņai, izskatīt jautājumu Priekules novada domes sēdē.

 

4.§ Par Priekules novada internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

Sakarā ar to, ka ar Priekules novada domes 28.02.2013. sēdes lēmumu (prot. Nr.3; 3.§) tiek atlikta jautājuma par Purmsātu speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu izskatīšana, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Atlikt jautājuma izskatīšanu par nolikuma apstiprināšanu Purmsātu skolai, līdz  Purmsātu speciālās internātpamatskolas nosaukuma nomaiņai..

5.§ Par Nolikuma „Priekules novada cālēns 2013”, apstiprināšanu

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Apstiprināt Nolikumu „Priekules novada cālēns 2013”. (Nolikums pielikumā).

6.§ Par konkursu „Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 6) punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Apstiprināt konkursa „Bērnu un jauniešu aktivitātes Priekules novadā”  nolikumu.

 

2. Apstiprināt projektu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

            2.1. V[:] J[:] – novada domes priekšsēdētāja;

            2.2. A[:] P[:] – novada izglītības metodiķe;

            2.3. A[:] V[:] – novada izpilddirektora vietniece;

            2.4. M[:] B[:] – novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs;

            2.5. P[:]A[:]– novada Finanšu  nodaļas vadītāja.

 

7.§ Par Priekules novada domes komisijas apstiprināšanu mērķdotāciju sadalei interešu izglītības programmām

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 15.panta 4.punktu Priekules novada dome, atklāti balsojot „par – 12 deputāti - Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Arta Brauna, Alda Binfelde, Ainars Cīrulis, Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.                  APSTIRINĀT komisiju mērķdotāciju sadalei interešu izglītības programmām:

A[:]P[:];

Z[:]D[:];

R[:] B[:];

M[:] B[:];

A[:] B[:];

A[:] R[:].

 

2.                  ATCELT Priekules novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumu (protokols Nr.6) 16.§ „Par Priekules novada domes komisijas izveidošanu mērķdotāciju sadalei interešu izglītības programmām”.

 

8.§ Par atbalstu projektam „Biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” materiāltehniskās bāzes nodrošināšana, tās darbības turpināšanai Priekules novada Kalētu pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā”

 

            Priekules novada dome 13.02.2013., reģ. Nr.3-13/183 saņēmusi iesniegumu no Biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” ar lūgumu atbalstīt biedrības iesniegumu projektam „Biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” materiāltehniskās bāzes nodrošināšana, tās darbības turpināšanai Priekules novada Kalētu pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā” ar līdzfinansējumu Ls 450,00 LVL (10,1%). Projekts tiks iesniegts Teterevu fonda programmai „Nāc un dari, Tu to vari!”.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Atbalstīt Biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” projektu „Biedrības „Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” materiāltehniskās bāzes nodrošināšana, tās darbības turpināšanai Priekules novada Kalētu pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā” –

            1.1. Projekta izmaksu kopējā summa Ls 4447,63;

            1.2. Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums Ls 450,00 LVL (10,1%).

 

2. Atbildīgā par lēmuma izpildi Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja A[:] D[:].

9.§ Par atbalstu biedrības „Lindāle” projektam „Nāc dari – radīsi prieku”, pieteikumam Teterevu fonda izsludinātajā programmā „Nāc un dari! Tu vari”

14.02.2013. Priekules novada domē saņemts biedrības „Lindāle” iesniegums, reģ. Nr.3-13/194,  „Par līdzdalību projektā”, kurā lūgts pašvaldībai piedalīties ar līdzfinansējumu projektā „Nāc, dari – radīsi prieku!”, ar kuru biedrība vēlas startēt Teterevu fonda izsludinātajā programmā „Nāc un dari! Tu vari”. Projektā plānots iegādāties materiālus keramikas, fimo, zīda apgleznošanai, aušanai, gleznošanai, mozaīkai, lai veiktu mākslinieciskas aktivitātes un veidotu izstādes.

            Pamatojoties uz likums „Par pašvaldībām” 15. panta 5) punktu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 10 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav  (Vija Jablonska un Arta Brauna, pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), nolemj:

 

1. Atbalstīt biedrības „Lindāle” projektu „Nāc dari - radīsi prieku”, ko paredzēts iesniegt Teterevu fonda izsludinātajā programmā „Nāc un dari! Tu vari”.

 

2. Piešķirt biedrības „Lindāle” projektam „Nāc dari - radīsi prieku” pašvaldības līdzfinansējumu Ls 500.

 

3. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - Ls 5000.

 

10.§ Par sadarbību projektā „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos”

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ar ERAF līdzfinansējumu īsteno projektu „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos”. Projekta mērķis ir uzbūvēt optiskā tīkla infrastruktūru Latvijas Republikas ”baltajās teritorijās”, tas ir tur, kur neviens nesniedz un tuvāko 3 gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus, nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s.

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” piedāvā slēgt sadarbības līgumu par Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstību lauku reģionos, kura ietvaros plānots Priekules novadā izbūvēt platjoslas tīkla infrastruktūru, tajā skaitā izmantot pašvaldībai piederošo infrastruktūru. Projekta rezultāti jānodrošina 20 gadus.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 10) punkts, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Slēgt līgumu ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sadarbību  ERAF līdzfinansētā projektā „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos”.

 

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku parakstīt sadarbības līgumu.

 

3. Par sadarbības personu projektā no pašvaldības puses pilnvarot Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju M[:]B[:].

  

11.§ Dzīvokļu jautājumi


11.1.

S[:]K[:]

1. 2013.gada 18.janvārī Priekules novada domē saņemts S[:]K[:],personas kods [:}, iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Virgas pagasta teritorijā. Kā nepieciešamība saņemt dzīvokli norādīts iemesls, ka S[:] K[:} ar savu pusotru gadu veco bērnudzīvo vecvecākiem piederošā privātā mājā [dzīvesvieta], kurā dzīvo  viņas ģimene 3 paaudzēs - 3 istabās 8 cilvēki.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. S[:] K[:]deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta], no 1992.gada 25.septembra. Dzīvojamā māja [dzīvesvieta] nav Priekules novada pašvaldības īpašums.

2.2. S[:] K[:] ģimenē ir dēls A[:], dzimis [:} un viņai  piešķirts trūcīgas ģimenes statuss līdz 30.04.2013.

2.2. S[:] K[:]  neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošiem noteikumiem Nr. 16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu,  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 

3.Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.. Atteikt S[:]K[:] dzīvokļa piešķiršanu Virgas pagasta teritorijā, jo pašvaldībai nav tādu brīvu dzīvokļu, kas atbilstu S.K[:] vajadzībām.

 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

11.2.;3.

J[:] K[:]; M[:]G[:]

 

1. 2013.gada 25.janvārī Priekules novada domē saņemts J[:] K[:], personas kods [:], iesniegums ar vēlmi atteikties no Dzīvojamās telpas īres tiesībām dzīvoklim Nr.81 Dārza ielā 18, Priekulē, Priekules novadā par labu draudzenei M[:] G[:]. 2013.gada 25.janvārī Priekules novada domē saņemts M[:] G[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim Nr.81 Dārza ielā 18, Priekulē, Priekules novadā.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas īres līgums Dārza ielā 18 dz.81, 2009.gada 14.decembrī noslēgts ar J[:] K[:].

2.2. M[:]G[:] deklarējis dzīvesvietu no 02.09.2004. [dzīvesvieta].

2.3. M[:]G[:] apņemas saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos remontdarbus, kas saistās ar dzīvojamās telpas uzturēšanu tehniskā un dzīvošanai derīgā kārtībā.

2.4. Izvērtējot M[:] G[:] ienākumus, pamatojoties uz Priekules pilsētas atvieglotajiem noteikumiem īres tiesību iegūšanā ja īrnieks remontē dzīvojamo telpu Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 saviem līdzekļiem, M[:]G[:] var piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Nr.81 Dārza ielā 18, Priekulē.

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”14.panta 4.daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt M[:]G[:] īres tiesības uz divistabu dzīvokli Nr.81 Dārza ielā 18, Priekulē, ar kopējo platību 52,20m², tai skaitā apdzīvojamā platība 31,90m².

     

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. M[:]G[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no ,minētajiem, līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā M[:] G[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

11.4.

M[:]L[:]

1. 2013.gada 30.janvārī Priekules novada domē saņemts M[:] L[:],personas kods [:], iesniegums ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā uz labiekārtotu dzīvokli. Kā nepieciešamība uzņemt dzīvokļu uzskaites rindā norādīts iemesls, ka M[:] L[:]dzīvo mājā [dzīvesvieta], par kuras tehnisko stāvokli nerūpējas apsaimniekotājs.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. M[:]L[:] deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta], no 1998..gada 11.decembra. Dzīvojamā māja [dzīvesvieta] nav Priekules novada pašvaldības īpašums.

2.2. M[:] L[:]neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu vai saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu,  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Noraidīt M[:] L[:]2013.gada 30.janvāra iesniegumu ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

 

2. Balstoties uz Priekules pilsētas domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Priekulē, Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18, piedāvāt M[:]L[:]iespēju iegūt īres tiesības uz kādu no minētajās adresēs esošajiem brīvajiem dzīvokļiem, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti par īrnieka līdzekļiem un M[:] L[:]var uzrādīt pietiekošus ienākumus, lai segtu īres un komunālos maksājumus.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

11.5.

V[:]A[:]

 

1. 2013.gada 30.janvārī Priekules novada domē saņemts V[:] A[:] personas kods [:], iesniegums ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā uz labiekārtotu dzīvokli. Kā nepieciešamība uzņemt dzīvokļu uzskaites rindā norādīts iemesls, ka V[:] A[:] dzīvo mājā [dzīvesvieta], kura ir avārijas stāvoklī un grūtības sagādā malkas sagatavošana un uznešana otrajā stāvā.

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. V[:]A[:]deklarējusi savu dzīvesvietu [dzīvesvieta], no 1999..gada 11.oktobra. Dzīvojamā māja [dzīvesvieta] nav Priekules novada pašvaldības īpašums.

 

2.2. V[:]A[:]neatbilst to personu statusam, kuras saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. un 14.pantu un saskaņā ar Priekules novada domes 2010.gada 25.novembra saistošiem noteikumiem Nr. 16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.punktu,  varētu pretendēt uz palīdzības saņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Noraidīt V[:]A[:]2013.gada 30.janvāra iesniegumu ar lūgumu uzņemt Priekules pilsētas dzīvokļu uzskaites rindā.

 

2. Balstoties uz Priekules pilsētas domes pieņemtajiem atvieglotajiem noteikumiem par īres tiesību iegūšanu Priekulē, Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18, piedāvāt V[:] A[:]iespēju iegūt īres tiesības uz kādu no minētajās adresēs esošajiem brīvajiem dzīvokļiem, ar nosacījumu, ka dzīvokļa remontdarbi tiek veikti par īrnieka līdzekļiem un V[:] A[:]var uzrādīt pietiekošus ienākumus, lai segtu īres un komunālos maksājumus.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

11.6.

I[:] M[:]

            2013.gada 4.februārī Priekules novada domē saņemts I[:] M[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta] no 2007.gada 19.decembra, iesniegums ar lūgumu atļaut samainīt 4-istabu dzīvokli [dzīvesvieta], no kurām izmanto tikai 3 istabas, uz 3- istabu dzīvokli Miera ielā 7-10, Gramzdā. Ģimenē 3 nepilngadīgi bērni un tai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. Radušās grūtības ar īres maksas maksājumiem un malkas sagādi tik lielas platības apkurei, kuru pilnībā faktiski neizmanto.

 

            2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

Dzīvoklī Nr.10, Miera ielā 7-10, Gramzdas pag., Priekules nov., ir deklarēta I[:] Š[:], personas kods [:], no 1992.gada 12.jūnija,  un šo dzīvokli nav iespējams šobrīd izīrēt citai personai.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Noraidīt 2013.gada 4.februāra I[:]M[:], personas kods [:], iesniegumu ar lūgumu atļaut samainīt dzīvokli [dzīvesvieta] uz dzīvokli Nr.10, Miera ielā 7, Gramzdā, jo dzīvoklis Nr.10 Miera ielā 7, Gramzdas pag., nav brīvs.

 

 

11.7.

I[:] K[:]

            2013.gada 4.februārī Priekules novada domē saņemts I[:] K[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta] no 2011.gada 14. novembra, iesniegums ar lūgumu piešķirt 3-istabu dzīvokli Miera ielā 7-10, Gramzdā, sakarā ar ģimenes pieaugumu. Skaidrots, ka tagadējais dzīvoklis ir auksts, jo viena istaba tiek apsildīta tikai ar elektrisko sildītāju, kas ir ļoti dārgi un nevar to atļauties. Ģimenē ir meita D[:], dzimusi [:].

 

 

            2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

Dzīvoklī Nr.10, Miera ielā 7-10, Gramzdas pag., Priekules nov., ir deklarēta I[:] Š[:], personas kods [:], no 1992.gada 12.jūnija, un šo dzīvokli nav iespējams šobrīd izīrēt citai personai.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Noraidīt 2013.gada 4.februāra I[:] K[:], personas kods [:], iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.10, Miera ielā 7, Gramzdā, jo dzīvoklis Nr.10 Miera ielā 7, Gramzdas pag., nav brīvs.

 

 

11.8.

S[:] B[:]

            2013.gada 5.februārī Priekules novada domē saņemts S[:] B[:], personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta] no 1997.gada 14. aprīļa, faktiskā dzīvesvieta [dzīvesvieta], iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Miera ielā 7-10, Gramzdā, sakarā ar to, ka dzīvoklim nav pagraba un apkure neatbilst dzīvokļa platībai.. Skaidrots, ka tagadējais dzīvoklis ir auksts, jo dzīvoklis, kas atrodas zem viņas dzīvokļa netiek apkurināts, tāpēc, ka tur neviens nedzīvo. Ģimenē ir meita L[:], dzimusi [:], meita S[:], dzimusi [:] un dēls E[:], dzimis [:].

           

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

Dzīvoklī Nr.10, Miera ielā 7-10, Gramzdas pag., Priekules nov., ir deklarēta I[:] Š[:], personas kods [:], no 1992.gada 12.jūnija, un šo dzīvokli nav iespējams šobrīd izīrēt citai personai.

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

            Noraidīt 2013.gada 5.februāra S[:] B[:], personas kods [:], iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli Nr.10, Miera ielā 7, Gramzdā, jo dzīvoklis Nr.10 Miera ielā 7, Gramzdas pag., nav brīvs.

 

 

 

11.9.;10.

A[:]N[:], M[:]B[:]

1. 2013.gada 29.janvārī Priekules novada domē saņemts A[:] N[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim [dzīvesvieta] mazdēlam M[:] B[:], sakarā ar nespēju rūpēties par dzīvokli. 2013.gada 29.janvārī Priekules novada domē saņemts M[:] B[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim [dzīvesvieta].

 

2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. Dzīvojamās telpas īres līgums [dzīvesvieta], 1998.gada 20.oktobrī noslēgts ar A[:] N[:] uz nenoteiktu laiku.

2.2. M[:] B[:] minētajā dzīvoklī deklarējis savu dzīvesvietu no 2011.gada 23.augusta.

 

3. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri”14.panta 4.daļu:

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.”

 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piešķirt M[:] B[:], personas kods [:], beztermiņa īres tiesības uz vienistabas dzīvokli [dzīvesvieta] ,  ar kopējo platību 31,80m², tai skaitā apdzīvojamā platība 16,80m².

 

2. M[:]B[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no, minētajiem, līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā M[:] B[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

 

11.11.

N[:] D[:]

            2013.gada 5.februārī Priekules novada domē saņemts N[:] D[:], personas kods [:], dzīvo [dzīvesvieta] iesniegums ar lūgumu piešķirt dzīvokli Gramzdā. Ģimenē ir 3 nepilngadīgi bērni. Rakstīts, ka N.D[:] aprīlī sāks strādāt Bārtas kūdras purvā.

 

            2. Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. N[:] D[:] personas kods [:], deklarētā dzīvesvieta no 2011.gada 1.novembra ir [dzīvesvieta], faktiskā dzīvesvieta [dzīvesvieta].

 

2.2. Ģimenē ir meita B[:]  B[:], dzimusi [:], kura no 2009.gada 1.novembra dzīvo Lielbritānijā, dēls N[:] B[:], dzimis [:] un meita D[:] V[:], dzimusi [:], kuri dzīvo kopā ar māti N[:] D[:].

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Tā kā iesniegumā nav norādīts kādu dzīvokli vēlas īrēt, tad šobrīd nav iespējams  iesniegumu izskatīt pēc būtības.

 

2. Ieteikt N[:] D[:] sazināties ar Gramzdas pagasta pārvaldi un precizēt konkrētu dzīvokļa adresi.

 

3. Rekomendēt N.D[:] kopīgi ar Gramzdas pagasta pārvaldi risināt jautājumu par dzīvokļa piešķiršanu un īres līguma noslēgšanu, ja to vēlas.

 

 

 

11.12.

A[:] C[:]

1. 2013.gada 7.februārī Priekules novada domē saņemts A[:]C[:], personas kods [:], iesniegums ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli Nr.80, Dārza ielā 18, Priekulē, Priekules novadā.

 

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

 

2.1. A[:]C[:] deklarējis dzīvesvietu no 23.01.1995. [dzīvesvieta].

2.2. A[:]C[:] apņemas saviem līdzekļiem veikt visus nepieciešamos remontdarbus, kas saistās ar dzīvojamās telpas uzturēšanu tehniskā un dzīvošanai derīgā kārtībā;

 

2.3. Izvērtējot A[:]C[:] ienākumus, pamatojoties uz Priekules pilsētas atvieglotajiem noteikumiem īres tiesību iegūšanā ja īrnieks remontē dzīvojamo telpu Dārza ielā 16 un Dārza ielā 18 saviem līdzekļiem, A[:] C[:] var piešķirt īres tiesības uz dzīvokli Dārza ielā 18 dz.80.

 

 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 1.daļu:

„(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.” 

 

            Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

 

1. Piešķirt A[:] C[:] īres tiesības uz vienistabas dzīvokli Nr.80, Dārza ielā 18, Priekulē,  ar kopējo platību 33,10m², tai skaitā apdzīvojamā platība 18,90 m².

 

2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. A[:]C[:] īres līgums ar SIA „Priekules nami” un komunālo uzņēmumu SIA ”Priekules pakalpojumi”, par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kāds no minētajiem, līgumiem netiek noslēgts noteiktajā termiņā A[:]C[:] vainas dēļ, tad novada domes lēmums par dzīvokļa izīrēšanu zaudē spēku.

 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 

12.§ Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu

Pamatojoties uz Priekules novada domes 24.02.2011. sēdes lēmumu (prot. Nr.3), 16.§ „Par pabalstu Priekules novada vecākiem sakarā ar bērna(u) piedzimšanu”,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Piešķirt  vienreizēju pabalstu 100 latu apmērā sakarā ar bērna piedzimšanu –

 

1. S[:] Š[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas E[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

2. I[:] Ž[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla E[:]E[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

3. O[:] M[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota aizbilstamā M[:] K[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un Bāriņtiesas lēmuma kopija Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu M[:]K[:]. Naudu ieskaitīt [:].

 

4. A[:] P[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla K[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt  [:].

 

5. M[:] B[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas N[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

6. A[:] S[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota meitas E[:], dzimušas [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

7.  L[:] Š[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla R[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:].

 

8. A[:] C[:], pers. kods [:], deklarētā dzīves vieta [dzīvesvieta]. Iesniegumam pievienota dēla M[:]A[:], dzimuša [:],  dzimšanas apliecības kopija, deklarētās dzīvesvietas izziņa un izziņa pašvaldības pabalsta saņemšanai. Naudu ieskaitīt [:]..

 

13.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] nodokļa samazinājumu A.J[:]

2013.gada 4.februārī (reģ. Nr 3-13/125) saņemts A[:]J[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumus 50% apmērā  2013.gadā par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra numurs [:].

A.J[:] aprūpē ir nepilngadīgi bērni:  A[:] K[:], dzim.[:], K[:] J[:], dzim.[:] un U[:] J[:], dzim.[:], kuru deklarētā dzīvesvieta ir [dzīvesvieta]. (Saskaņots ar Iedzīvotāju reģistra datiem 01.02.2013.).

A.J[:] iesniegums atbilst likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmās daļas otram prim pantam un Pārejas noteikumu 50.punkta noteikumiem.

           

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmās daļas otro prim pantu, A.J[:] 01.02.2013. iesniegumu, 2013.gada 19.februāra Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Samazināt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50% A[:] J[:], personas kods [:], par dzīvokli Nr.[:] dzīvojamā mājā [adrese]. (kadastra apzīmējums [:}) un tam piekrītošo zemi.

 

2. Lēmums nosūtāms : 1 eks. A.J[:], [adrese], 1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei (G.B[:]).

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

14.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] nodokļa samazinājumu S.M[:]

2013.gada 28.janvārī  (reģ. Nr.3-13/101) saņemts S[:] M[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā  2013.gadā, par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra numurs [:].

S.M[:] aprūpē ir nepilngadīgi bērni: E[:]M[:], dzim.[:], G[:] M[:], dzim.[:]. un L[:] M[:], dzim.[:], kuru deklarētā dzīvesvieta ir [dzīvesvieta]. (Saskaņots ar Iedzīvotāju reģistra datiem 01.02.2013.).

S.M[:] iesniegums atbilst likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmās daļas otrajam prim pantam un Pārejas noteikumu 50.punkta noteikumiem.

           

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmajai daļai, 28.01.2013. iesniegumu, 2013.gada 19.februāra Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Andris Džeriņš, Daiga Egle,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Samazināt nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50%  2013.gadā S[:]M[:], personas kods [:], par dzīvojamo māju[adrese], (kadastra numurs [:]) un tai piekrītošo zemi.

 

2. Lēmums nosūtāms: 1 eks.S[:] M[:],  [dzīvesvieta], 1 eks. Priekules novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei (G.B[:]).

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

15.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], nodokļa samazināšanu A.R[:]

2013.gada 20.februārī (reģ. Nr.3-13/219) Priekules novada pašvaldībā saņemts A[:] R[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumus 50% apmērā  no 2013.gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra numurs [:].

A.R[:] aprūpē ir nepilngadīgi bērni: E[:]R[:], dzim. [:], M[:] R[:], dzim. [:]. un  R[:] R[:], dzim. [:], kuru deklarētā dzīvesvieta ir [dzīvesvieta]. (Saskaņots ar Iedzīvotāju reģistra datiem 21.02.2013.). 

A[:]R[:] iesniegums atbilst likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmās daļas otram prim pantam, kas nosaka, ka (12) Nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 300 latiem, par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un, ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem un Pārejas noteikumu 50.punkta noteikumiem.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,  28.01.2013. iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Samazināt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50% no aprēķinātās nodokļa summas A[:]R[:], personas kods [:], par dzīvojamo māju [adrese], (kadastra numurs [:]) un tai piekrītošo zemi.

 

2. Lēmums nosūtāms : 1.eks.A[:] R[:], adrese: [adrese], 1 eks. Priekules novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei (G.B[:]).

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

16.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] nodokļa atvieglojumiem M.C[:]

Priekules novada dome izskatījusi M[:] C[:], dzīvojoša [dzīvesvieta], 31.01.2013. iesniegumu ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par nekustamo īpašumu [adrese], kā daudzbērnu ģimenei.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Iesniegumā M.C[:] norādījis, ka viņa aprūpē ir četri nepilngadīgi bērni: R[:] C[:], personas kods [:], P[:] C[:], personas kods [:], E[:] C[:], personas kods [:], R[:} C[:], personas kods [:] un ir deklarēti vienā dzīvesvietā, ko apstiprinājusi Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes paszine Z.P[:].

Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 50. punktu, kas nosaka, ka nodokļa maksātājs, kuram 2013.gadā ir tiesības uz šā likuma 5.panta 1.2 daļā noteikto atvieglojumu, 2013.gada laikā iesniedz pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz šā atvieglojuma piemērošanu. Ja iesniegums iesniegts līdz nodokļa maksāšanas paziņojuma sagatavošanas datumam, pašvaldība nodokļa atvieglojumu piemēro, veicot nodokļa aprēķinu par 2013.gadu. Ja iesniegums iesniegts 2013.gada laikā pēc nodokļa maksāšanas paziņojuma sagatavošanas datuma, pašvaldība veic aprēķinātā nodokļa pārrēķinu un nosūta iesniedzējam jaunu nodokļa maksāšanas paziņojumu.  

            Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 12.daļu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 300 latiem, par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem, 19.02.2013. Finanšu komisijas atzinumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā M[:] C[:], personas kods [:], nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par dzīvojamo māju un tai piekritīgo zemi -0,5 ha platībā, kā daudzbērnu ģimenei, par nekustamā īpašuma [adrese], zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:].

 

 2.  Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M.K[:] veikt aprēķinātā nodokļa pārrēķinu un nosūtīt iesniedzējam jaunu nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt M.C[:] [dzīvesvieta].

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā  Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

17.§ Par nekustamā īpašuma [adrese] nodokļa samazinājumu L.A[:]

Priekules novada dome izskatījusi L[:]A[:], dzīvojošas [dzīvesvieta], 04.02.2013. iesniegumu (reģ.Nr.3-13/133) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par  īpašumu [adrese] ar kadastra Nr.[:], kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: L[:]A[:]  īpašumā ir sekojoši īpašumi:

Zeme un ēka [adrese], kadastra Nr.[:]   (1/ 3 domājamā daļa ), 10,7 ha platībā.

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus.

Zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā.

           

            Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.[:]opija.

            Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

            Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punktiem noteikts, ka politiski represētajām personām likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un līdz taksācijas gada 1.februārim iesniegusi pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, iesniegumu par nodokļa atvieglojumu piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā un politiski represētās personas apliecības kopiju.

           

            Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu ,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Piemērot 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai  L[:] A[:]  personas kods  [:],    par zemi  [adrese], kadastra Nr.[:],  10,7   ha platībā (1/3 dom. daļai).

 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

3. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste I[:] L[:].

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

5. Lēmuma izraksts nosūtāms L[:] A[:]: [dzīvesvieta].

18.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], nodokļa samazināšanu V.P[:]

2013.gada 20.februārī  (reģ. Nr.3-13/217) Priekules novada pašvaldībā saņemts V[:] P[:],  dzīvojoša [dzīvesvieta], iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumus 50% apmērā  no 2013.gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par nekustamo īpašumu [adrese], kadastra numurs [:].

V[:]P[:]aprūpē ir nepilngadīgi bērni: A[:] P[:], dzim. [:], K[:]S[:] P[:], dzim. [:]. un A[:]P[:], dzim. [:], kuru deklarētā dzīvesvieta ir [dzīvesvieta]. (Saskaņots ar Iedzīvotāju reģistra datiem 21.02.2013.). 

V[:] P[:] iesniegums atbilst likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmās daļas otrajam prim pantam, kas nosaka, ka (12) Nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 300 latiem, par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem un Pārejas noteikumu 50.punkta noteikumiem.

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  20.02.2013. V.P[:] iesniegumu, Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Samazināt 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50% no aprēķinātās nodokļa summas V[:] P[:], personas kods [:], par dzīvojamo māju [adrese]. (kadastra numurs  [:]) un tai piekrītošo zemi.

 

2. Lēmums nosūtāms: 1.eks. V[:] P[:],  [dzīvesvieta], 1 eks. Priekules novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistei (G.B[:]).

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

19.§ Par grozījumiem D.P[:] dzīvokļa īpašuma [adrese] pirkuma līgumā

2013.gada 30.janvārī Priekules novada pašvaldībā (reģistrācijas Nr.3-13/181) saņemts D[:] P[:] pilnvarotās personas I[:] P[:], dzīvojoša [dzīvesvieta] (20.08.2012. pilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesas priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja I.K[:], pilnvaras reģ. Nr.127), iesniegums, kurā sakarā ar finansiālām grūtībām, lūgts pārcelt 31.01.2013. veicamo maksājumu, kas noteikts ar 27.09.2012. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.11,14.§),  par diviem kalendārajiem mēnešiem.

            2012.gada 1.novembrī starp Priekules novada pašvaldību (Pārdevējs) un D[ :] P[ :], personas kods [ :], dzīvojošas [dzīvesvieta], pilnvaroto personu I[ :] P[ :], personas kods [ :], dzīvojošu [dzīvesvieta], (20.08.2012. Pilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesa, iereģistrēta ar Nr.127) tika noslēgts Dzīvokļa īpašuma pirkuma līgums Nr.3-32/410 (turpmāk –līgums).

            Līgums noslēgts par to, ka Pircējs nopērk un Pārdevējs pārdod dzīvokli, kura adrese ir [adrese], kadastra numurs [:], par summu 2900,- lati. Saskaņā ar Līguma (2.punkta 2.3.apakšpunkts) nosacījumiem, Pircējam līdz 2013.gada 31.janvārim bija jāsamaksā atsavināmā dzīvokļa īpašuma visa pirkuma summa.

            Pēc Priekules novada pašvaldības grāmatvedības datiem (debitora dokuments  uz 2013.gada 12.februāri),  Pircējs nav veicis 31.01.2013. kārtējo maksājumu par summu 728,63 lati.

            Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešajā daļā noteikts, ka (3) „Pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Augstāk minētie nosacījumi ir iekļauti Līgumā 2.punkta 2.3.un 2.5.apakšpunktā.

            Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldība pildot savas funkcijas likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, un  21.panta pirmā daļā noteikts, ka pašvaldība var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības kompetencē, turklāt tikai dome var 17) lemt jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

            Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu, D[ :] P[ :] pilnvarotās personas I[ :] P[ :] 30.01.2013. iesniegumu, 2013.gada 19.februāra Finanšu komitejas atzinumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma,  Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Izdarīt 2012.gada 1.novembrī starp Priekules novada pašvaldību (Pārdevējs) un D[ :] P[ :], personas kods [:], dzīvojošas [dzīvesvieta], pilnvaroto personu I[ :] P[ :], personas kods [ :], dzīvojošu [dzīvesvieta], (20.08.2012. Pilnvaru izsniegusi un apliecinājusi Priekules novada bāriņtiesa, iereģistrēts ar Nr. 127) Dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma Nr.3-32/410 (turpmāk –līgums) 2.punkta 2.3.apakšpunktā (un tabulā) šādus grozījumus aizstāt vārdu „janvārim” ar vārdu „martam” un skaitli „01”ar skaitli „03”.

 

2. Uzdot Priekules novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (V.R[ :]) sagatavot  šī lēmuma 1.punktam attiecīgu vienošanos.

 

3. Lēmumu nosūtīt 2 eks. I[ :]P[ :],  dzīvo:  [dzīvesvieta], 1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai, 1 eks. atsavināšanas komisijai (V. R[ :]).

 

4. Atbilstoši administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Liepājas tiesu namā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

20.§ Par nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā pirkuma nesamaksātās summas samaksas termiņa pagarināšanu un samaksas grafika apstiprināšanu pircējam SIA „OZOLKOKS”

Priekules novada dome izskatījusi SIA „OZOLKOKS”, reģ.Nr.42103043222, valdes locekļa S[:] S[:] 2013.gada 31.janvāra (31.01.2013., reģ.indekss 3-13/117) iesniegumu ar apliecinājumu, ka nesamaksāto pirkuma summu par nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas”, Bunkā, Bunkas pagastā samaksās līdz 2013.gada 1.jūlijam.

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

1)                           2011.gada 30.novembrī starp Priekules novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) „OZOLKOKS”, Reģ.Nr.42103043222, juridiskā adrese „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, noslēgts Nekustama īpašuma pirkuma līgums Nr.3-32/441 (turpmāk – Līgums) par to, ka Priekules novada pašvaldība (turpmāk – Pārdevējs) pārdod un SIA „OZOLKOKS” (turpmāk – Pircējs) pērk Priekules novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu – apbūvētu zemesgabalu, kas atrodas Priekules novadā, Bunkas pagastā, Bunkā, „Mehāniskās darbnīcas” (turpmāk – Nekustams īpašums);

2)                           Saskaņā ar Līguma 2.daļas 2.5.punktu Pircējs apņēmās līdz 2012.gada 27.oktobrim samaksāt pirkuma pamatsummu Ls 4664,00 un likumiskos procentus par atlikto maksājumu Ls 128,26, kopā Ls 4792,26. Tas netika izdarīts.

3)                           Līdz 2013.gada 28.februārim Pircējs par Nekustama īpašuma atlikto maksājumu ir samaksājis Ls 2078,31 (t.sk. pamatsumma Ls 1938,32 un procenti Ls 139,99).

4)                           Saskaņā ar Priekules novada domes grāmatvedības datiem 2013.gada 28.februārī nesamaksātā summa par Nekustamo īpašumu ir Ls 4135,88 (t.sk. pamatsumma Ls 2725,68, procenti Ls 116,27 un nokavējuma nauda Ls 1293,93).

Ņemot vērā augstāk minēto informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta (3) daļu, SIA „OZOLKOKS” valdes locekļa S[:] S[:] 2013.gada 31.janvāra iesniegumu,  Priekules novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 deputāti  Romvalds Astrausks, Modris Baumanis, Alda Binfelde, Arta Brauna,  Ainars Cīrulis,  Zigrīda Dūduma, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska, Gunta Jonauska, Vaclovs Kadaģis, Gražina Ķervija, Inita Rubeze; „pret” – nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1. Pagarināt atliktā maksājuma grafiku un nokavējuma naudas samaksu SIA „OZOLKOKS”, Reģ.Nr.42103043222, par nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas”, Bunkā, Bunkas pagastā, Priekules novadā atsavināšanu ar nomaksu šādos apmēros un termiņos:

 

Maksājuma

termiņš

Nokavējuma

nauda līdz 28.02.2013.

(Ls)

Likumiskie

procenti līdz 28.02.2013. (Ls)

Pamatsummas

maksājums (Ls)

Atlikusī

pamatsumma (Ls)

Likumiskie

procenti

mēnesī

(%)

Procentu

maksājums (Ls)

Kopējais

maksājums (Ls)

31.03.

2013.

323.49

29.07

681.42

2725.68

0.50

13.63

1047.61

30.04.

2013.

323.48

29.07

681.42

2044.26

0.50

10.22

1044.19

31.05.

2013.

323.48

29.07

681.42

1362.84

0.50

6.81

1040.78

30.06.

2013.

323.48

29.06

681.42

681.42

0.50

3.41

1037.37

KOPĀ:

1293.93

116.27

2725.68

X

X

34.07

4169.95

 

 

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei V.R[:] veikt grozījumus 2011.gada 30.novembra Nekustama īpašuma pirkuma līguma Nr.3-32/441 - 2.daļas 2.4.punktā un 2.5.punktā un 2011.gada 30.novembra Līguma par atsavināšanas objekta ieķīlāšanu Nr.3-32/445 - 5.punktā.

 

3. Noteikt, ka Pircējs atlikušo pirkuma maksas daļu Ls 4169,95 apmērā apņemas samaksāt līdz 2013.gada 30.jūnijam.

 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt:

4.1. SIA „OZOLKOKS”, adrese „Mehāniskās darbnīcas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads;

4.2. Attīstības plānošanas nodaļai;

4.3. Finanšu nodaļai.

 

5.  Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Priekules novada domes grāmatvedei I[:] S[:].

 

6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai, 76.panta pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.