15.03.2018. ārkārtas domes sēde (protokols Nr.4)

15.03.2018. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
15.03.2018. ārkārtas domes sēde protokols Nr.4
94. Par projektu “Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai”

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 15.martā                                                                                                                                  

Nr.94                

          (protokols Nr.4,  1.punkts)

 Par projektu “Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai”

 

Priekules novada pašvaldības dome 2015.gada 24.septembrī nolēma (protokols Nr.14,47.punkts) piedalīties, iesniedzot projektu, pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 (prot. Nr. 40, 26. §) “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu konkursu veidā” (turpmāk MKN Nr.475) 18.3. punktu, lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents kopā ar projekta pieteikumu iesniedz vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, norādot finansēšanas avotus.

2018.gada 22.februārī noslēdzās pēdējās iepirkumu procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā rezultātā ir sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija projekta pieteikuma iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā finansējuma saņemšanai.

Izvērtējot katru iedzīvotāju apspriedē izvirzīto autoceļu pēc noteiktajiem kritērijiem, piešķirtajiem punktiem tajos, ieņemto vietu pēc rindojuma un ņemot vērā publiskā iepirkuma rezultātus pārbūve projekta ietvaros var notikt sekojošos objektos:

Ceļa numurs Priekules novada ceļu sarakstā

Objekta nosaukums

Daudzums, km (seguma izbūves)

Bunkas pagasts

A8

Ziņģenieki autoceļa pārbūve

4,022

Gramzdas pagasts

B65; A19; D56

Gramzda - Zviedri autoceļa pārbūve, Alejas ceļš autoceļa pārbūve, Meža ielas turpinājums autoceļa pārbūve

1,489

A20

Dāma - Ribenieki autoceļa pārbūve

1,302

A17

Celmenieki Stūri Līčupes autoceļa pārbūve

3,798

Kalētu pagasts

D52

Laukmales iela autoceļa pārbūve

0,62

B57

Kalēti Strautiņi autoceļa pārbūve

0,501

B59

Strautiņi Zeltkalni Svipsti autoceļa pārbūve

2,029

B61

Meža Siseņi - Apiņi autoceļa pārbūve

0,42

Priekules pagasts

A24

Paplakas Purmsātu ceļš autoceļa pārbūve

0,832

"Daļģu" tilta pār Virgas upi pārbūve

0,017

Virgas pagasts

B30

Kīru ceļš autoceļa pārbūve

2,377

B43

Gabaliņu ceļš autoceļa pārbūve

1,081

 

Pēc iepirkuma rezultātiem ir sekojošas projekta izmaksas:

Projekta izmaksas KOPĀ:

1 863 165,65

EUR

Projekta attiecināmās izmaksas:

1 777 777,78

EUR

t.sk.:

Pašvaldībai pieejamais ELFLA atbalsts:

1 599 999,93

EUR

Pašvaldības līdzfinansējums:

177 777,85

EUR

Projekta neattiecināmās izmaksas:

85 387,87

EUR

t.sk.:

Būvprojektu izstrādes izmaksas (nesegtās attiecināmajās izmaksās):

42 217,04

EUR

Daļģu tilta būvprojekta ekspertīze:

5 808,00

EUR

Virgas tilta būvprojekta ekspertīze:

5 808,00

EUR

Asfalta seguma ieklāšanas izmaksas Daļģu tiltam:

7 349,65

EUR

Būvprojektu izstrādes izmaksas objektiem, kuri rindojumā neieguva finansējumu:

24 205,18

EUR

 

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ar projektu “Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai”.
  2. Apstiprināt projekta ietvaros pārbūvējamos objektus:

Ceļa numurs Priekules novada ceļu sarakstā

Objekta nosaukums

Daudzums, km (seguma izbūves)

Bunkas pagasts

A8

Ziņģenieki autoceļa pārbūve

4,022

Gramzdas pagasts

B65; A19; D56

Gramzda - Zviedri autoceļa pārbūve, Alejas ceļš autoceļa pārbūve, Meža ielas turpinājums autoceļa pārbūve

1,489

A20

Dāma - Ribenieki autoceļa pārbūve

1,302

A17

Celmenieki Stūri Līčupes autoceļa pārbūve

3,798

Kalētu pagasts

D52

Laukmales iela autoceļa pārbūve

0,62

B57

Kalēti Strautiņi autoceļa pārbūve

0,501

B59

Strautiņi Zeltkalni Svipsti autoceļa pārbūve

2,029

B61

Meža Siseņi - Apiņi autoceļa pārbūve

0,42

Priekules pagasts

A24

Paplakas Purmsātu ceļš autoceļa pārbūve

0,832

"Daļģu" tilta pār Virgas upi pārbūve

0,017

Virgas pagasts

B30

Kīru ceļš autoceļa pārbūve

2,377

B43

Gabaliņu ceļš autoceļa pārbūve

1,081

 

  1. Apstiprināt projekta izmaksas:

Projekta izmaksas KOPĀ:

1 863 165,65

EUR

Projekta attiecināmās izmaksas:

1 777 777,78

EUR

t.sk.:

Pašvaldībai pieejamais ELFLA atbalsts:

1 599 999,93

EUR

Pašvaldības līdzfinansējums:

177 777,85

EUR

Projekta neattiecināmās izmaksas:

85 387,87

EUR

t.sk.:

Būvprojektu izstrādes izmaksas nesegtas ar attiecināmajām izmaksām:

42 217,04

EUR

Daļģu tilta būvprojekta ekspertīze:

5 808,00

EUR

Virgas tilta būvprojekta ekspertīze:

5 808,00

EUR

Asfalta seguma ieklāšana Daļģu tiltam:

7 349,65

EUR

Būvprojektu izstrādes izmaksas objektiem, kuri rindojumā neieguva finansējumu:

24 205,18

EUR

 

  1. Finansējumu projekta realizēšanai nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts Kasē.

 

Lēmums nosūtams Priekules novada pašvaldības finansu nodaļas vadītājai Silvijai Skadiņai un attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai.