Nekustamie īpašumi

Īpašumu piedāvājumu skatīt apakšsadaļās.

Sīkāku informāciju sniegs zemes lietu speciālistes llze Lācīte (tel. 63497938) un Marina Kokovihina (29430925). 

Pieteikumi uz brīviem iznomājamiem zemes gabaliem tiek izvērtēti atbilstoši 2019. gada 28. februāra Priekules novada pašvaldības noteikumiem “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību”. (zaudējuši spēku ar 30.06.2020.)

Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu 

 
Noslēgto zemes nomas līgumu saraksts (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 47. un 57. punktu).