29.10.2020. domes sēde (protokols Nr.14)

29.10.2020. domes sēdes audioieraksts

Tehnisku iemeslu dēļ sēdes audioieraksts nav pieejams.

29.10.2020. domes sēdes protokols

SĒDES  PROTOKOLS

(domes sēde notiek attālināti)

Nr.14

Priekules novadā                                                                                                

2020.gada 29.oktobrī                                               

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

 

Piedalās –

Deputāti: Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Toms Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde (no 10.jaut.)

 

Sēdē nepiedalās- deputāts Vaclovs Kadaģis (nav informācijas), deputāts Mārtiņš Mikāls (aizņemts pamatdarbā)

 

Sēdē piedalās – izpilddirektors Andris Razma, juriste Ināra Avotiņa, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, finanšu nodaļas vadītāja Laura Vītola, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, izglītības vadītāja Agrita Purviņa, bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilona Šlisere, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure

 

Darba kārtības apstiprināšana

V.Jablonska noņem no darba kārtības 61.jautājumu ‘’Par grozījumiem Priekules novada Administratīvās komisijas sastāvā’’.

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par atļauju 10.07.2018.telpu nomas līguma Nr.2.3.2/18/716, 07.08.2018.vienošanās Nr.2.3.2/18/769 un 06.03.2020.vienošanās Nr.2.3.2/20/175 reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 2. Par nekustamā īpašuma Parka iela 32B, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.
 3. Par projekta ‘’Galvenās ielas, Priekulē, trotuāra pārbūve posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas krustojumam’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.
 4. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 5. Par Intas Taučus atbrīvošanu no Priekules novada Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
 6. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Judu grantsbedres’’, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 7. Par precizējumiem 2020.gada 30.jūlija lēmumā Nr.507 ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/19 ‘’Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā’’.
 8. Par Priekules novada pašvaldības un Grobiņas novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību.
 9. Par Lindas Gūžas atbrīvošanu no Priekules novada Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
 10. Par projekta ‘’Mazās skolas’’ energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.
 11. Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskola.
 12. Par 28.03.1996.Priekules pilsētas zemes komisijas atzinuma Nr.3 grafiskā pielikuma precizēšanu.
 13. Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

 

 

atklāti balsojot par karu jautājumu atsevišķi, PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

Darba kārtība:

 1. Par parāda piedziņas prasības vēršanu pret XX.
 2. Par parāda piedziņu no XX.
 3. Par parāda piedziņu no XX.
 4. Par grozījumiem 2019.gada 28.novembra domes lēmumā Nr.682 ‘’Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos’’.
 5. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai’’ (protokols Nr.16, lēm.Nr.693).
 6. Par projekta ‘’Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.
 7. Par projekta ‘’Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes Kronvalda Ata pamatskolā’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.
 8. Par zemes vienības ‘’Veckupši’’, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 9. Par nekustamā īpašuma Aizputes iela 24, Priekule, Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 10. Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 11. Par nekustamā īpašuma ‘’Lāčavoti’’, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas ierosinājumu.
 12. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Izriedes parks’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 13. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Lāčavoti’’, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 14. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Mazkalnenieki’’, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0128, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 15. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.6 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 16. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.13 dzīvojamajā mājā Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 17. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.11 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 18. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Pie Ķiršiem’’, Virgas pagasts, Priekules novads.
 19. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 26-7, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 20. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-35, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 21. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-5, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 22. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Krotes Ozoli’’, Bunkas pagasts, Priekules novads.
 23. Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 3, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov.,sadalīšanu.
 24. Par 16.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/188 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 25. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu ēdināšanas izdevumu segšanai Mežupes pamatskolas izglītojamiem attālinātā izglītības procesa īstenošanas laikā.
 26. Par SIA ’’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu ūdensvada remontam Skolas ielā, Priekulē.
 27. Par SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu ekskavatora iegādei.
 28. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-34, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 29. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 15-3, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 30. Par daļu no zemes vienības ‘’Pagasta zeme’’, kadastra apzīmējums 6464 001 0208, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.
 31. Par saistošo noteikumu Nr.11/20 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam’’’’apstiprināšanu.
 32. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu un saistošo noteikumu Nr.12/20 ‘’Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa’’ apstiprināšanu.
 33. Par mazdārziņa zemes vienībā ‘’Liepu aleja 5’’, Kalētu pagastā, iznomāšanu XX.
 34. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.
 35. Par 22.08.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/97 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā.
 36. Par 08.05.2007.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.251 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.
 37. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Aizputes iela 23-8, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0374, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 38. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2020.gada septembra līdz 2021.gada augustam.
 39. Par augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienas priekšvakarā.
 40. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Krasta iela 3-14, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads.
 41. Par daļu no zemes vienības ‘’Bāliņi’’ iznomāšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.
 42. Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībā ‘’Pie Talušiem’’, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 43. Par nekustamā īpašuma ‘’Ceriņi’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.
 44. Par nekustamā īpašuma ‘’Kalves’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.
 45. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0152 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Šalmīši’’, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 46. Par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, iznomāšanu XX.
 47. Par nekustamā īpašuma ‘’Celtnieku iela 4’’, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu.
 48. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.
 49. Par nosaukuma maiņu un lietošanas mērķa piešķiršanu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr.64820070070, Priekules pag., Priekules nov., un kadastra Nr.6415 006 0087, Priekule, Priekules nov.
 50. Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, iznomāšanu XX.
 51. Par daļu no zemes vienības ‘’Burtnieki’’(starpgabala), kadastra apzīmējums 64580020097, Gramzdas pagastā, iznomāšanu XX.
 52. Par 23.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/197 termiņa pagarināšanu zs ‘’Rieksti-1’’, Gramzdas pagastā.
 53. Par zemes Paplakas iela 26A, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0084, iznomāšanu XX.
 54. Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/19/1445.
 55. Par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX.

 

Komitejās neizskatītie jautājumi

 1. Par atļauju 10.07.2018.telpu nomas līguma Nr.2.3.2/18/716, 07.08.2018.vienošanās Nr.2.3.2/18/769 un 06.03.2020.vienošanās Nr.2.3.2/20/175 reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 2. Par nekustamā īpašuma Parka iela 32B, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.
 3. Par projekta ‘’Galvenās ielas, Priekulē, trotuāra pārbūve posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas krustojumam’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.
 4. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 5. Par Intas Taučus atbrīvošanu no Priekules novada Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
 6. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Judu grantsbedres’’, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 7. Par precizējumiem 2020.gada 30.jūlija lēmumā Nr.507 ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/19 ‘’Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā’’.
 8. Par Priekules novada pašvaldības un Grobiņas novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību.
 9. Par Lindas Gūžas atbrīvošanu no Priekules novada Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
 10. Par projekta ‘’Mazās skolas’’ energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.
 11. Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskola.
 12. Par 28.03.1996.Priekules pilsētas zemes komisijas atzinuma Nr.3 grafiskā pielikuma precizēšanu.
 13. Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

 

 

1.

Par parāda piedziņas prasību pret XX

 (lēmums Nr. 671)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 03.09.2007. „Dzīvojamās telpas īres līguma” 2.1. un 2.2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu un Civillikuma 1425.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda piedziņu par dzīvojamās telpas īres maksu un maksu par pamatpakalpojumiem EUR 465,22  (četri simti sešdesmit pieci euro, 22 centi) apmērā.

 

 Aklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par parāda piedziņas prasību pret XX.

 

 

2.

Par parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 672)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 27.07.2005. „Dzīvojamās telpas īres līguma” 2.1. un 2.2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu un Civillikuma 1425.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda piedziņu par dzīvojamās telpas īres maksu un maksu par pamatpakalpojumiem EUR 700,47  (septiņi simti euro, 47 centi) apmērā.

 

pieņemt lēmumu par parāda piedziņas prasību pret XX.

 

 

3.

Par parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 673)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz  21.03.2019. „Dzīvojamo telpu īres līguma Nr.2.13.1/19/482” 2.1.2. un 4.5. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda piedziņu par dzīvojamās telpas īres maksu un maksu par pamatpakalpojumiem EUR 216,65  (divi simti sešpadsmit euro, 65 centi) apmērā.

 

pieņemt lēmumu par parāda piedziņas prasību pret XX.

 

 

4.

Par grozījumiem 2019. gada 28. novembra domes lēmumā Nr. 682 “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos”

(lēmums Nr. 674)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas P.Andersones iesniegumā norādīts,  ka atkritumu apsaimniekošanas maksas palielināšana nepieciešama ar 2020. gada 1. oktobri, jo no septembra mēneša atkritumi tiek izvesti divas reizes mēnesī, iepriekš bija divi konteineri (1.1 m3) vienu reizi mēnesī.

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par grozījumiem 2019. gada 28. novembra domes lēmumā Nr. 682 “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos’’, palielinot atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Bunkas pagastā, ar 2020.gada 1.oktobri nosakot maksu mājai ‘’Lāčplēši’’ 1.48 EUR bez PVN.

 

 

 

5.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba jautājumu pildīšanai’’ (protokols Nr.16, lēm.Nr.693)

(lēmums Nr. 675)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Saņemts bāriņtiesas priekšsēdētājas Ilonas Šliseres iesniegums (12.10.2020. reģ.Nr.2.1.3/20/503) ar lūgumu, lai nodrošinātu bāriņtiesas funkciju izpildi Priekules novadā, darba braucieniem piešķirt degvielas limitu 70 EUR apmērā.

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba jautājumu pildīšanai’’ , nosakot degvielas iegādes limitu bāriņtiesas priekšsēdētājai 70 EUR mēnesī.

 

 

 

6.

Par projekta ‘’Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā

(lēmums Nr. 676)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 14. oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/20/1889-S), kurā lūgts atļaut izsludināt publisko iepirkumu projektam “Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam”.

Projekts “Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam” ir iekļauts novada Investīciju plānā ATTP IP kods 4.72.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta ‘’Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.

 

 

 

 

 

 

7.

Par projekta ‘’Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes Kronvalda Ata pamatskolā’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā

(lēmums Nr. 677)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 14. oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums (reģ. Nr. 2.1.4/20/1887-S), kurā lūgts atļaut izsludināt publisko iepirkumu projektam “Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes Kronvalda Ata pamatskolā”.

Līdzekļus projekta realizācijai pārvaldes vadītāja ir paredzējusi no ieņēmumiem par nekustamā īpašuma atsavināšanu, taču, lai zinātu reālās būvniecības izmaksas, nepieciešams izsludināt publisko iepirkumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 4.  punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta ‘’Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes Kronvalda Ata pamatskolā’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.

 

8.

Par zemes vienības ”Veckupši”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā 

(lēmums Nr. 678)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ”Veckupši”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā.     

 

9.

Par  nekustamā īpašuma Aizputes iela 24, Priekule, Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  

(lēmums Nr. 679)

 

Ziņo: V.Jablonska

    

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Aizputes iela 24, Priekule, Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda       

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte Tatjana Ešenvalde

 

 

10.

Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr. 680)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 12.10.2020. iesniegums, reģ.nr.2.1.4/20/1873-S, kurā lūgts atļaut atsavināt zemes vienību Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., 1257 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0031, Priekulē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

               

 

11.

Par nekustamā īpašuma ‘’Lāčavoti’’, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr. 681)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Nekustamais īpašums “Lāčavoti”, kadastra Nr.6482 003 0057 – 4,08 ha platībā, Priekules pagastā, Priekules novadā, 01.07.2020. reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000602203 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu,, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Lāčavoti’’, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas ierosinājumu.

 

 

 

12.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr. 682)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Inita Rubeze, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 22.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

13.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Lāčavoti”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr. 683)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 22.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inita Rubeze,Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Lāčavoti”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

                                                             

 

 

 

14.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalnenieki”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0128, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr. 684)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalnenieki”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0128, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

15.

(lēmums Nr. 685)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Trautas Golubevas, 05.10.2020. iesniegums                   ( reģistrācijas Nr. 2.1.5/20/1815-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu atsavināšanai dzīvokli Liepājas 3-6,  Priekule, Priekules novads.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.6 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

16.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.13 dzīvojamajā mājā Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr. 686)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāts Andris Rosvalds, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Priekules novada pašvaldībā saņemts Baibas Rosvaldes, 05.10.2020. iesniegums                   (reģistrācijas Nr.2.1.5/20/1807-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu atsavināšanai dzīvokli Krasta iela 3-13, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.13 dzīvojamajā mājā Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

17.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.11 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr. 687)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Marika Vilkavecka, 09.10.2020. iesniegums                   ( reģistrācijas Nr. 2.1.5/20/1858-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par dzīvokļa, Galvenā iela 7-11,  Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai .

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.11 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

18.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pie Ķiršiem”, Virgas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr. 688)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pie Ķiršiem”, Virgas pagasts,  Priekules novads.

19.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 26-7, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr. 689)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 26-7, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

20.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-35, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma

noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr. 690)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-35, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

21.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-5, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr. 691)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-5, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

22.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr. 692)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti  divi dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 – Jānis Millers, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 115 620,00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts,  Priekules novads.

 

23.

Par  nekustamā īpašuma Bērzu iela 3, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

(lēmums Nr. 693)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Īpašnieki vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Bērzu iela 3 ,kadastra Nr. 6482 006 0019 atdalot zemes vienību 4,40  ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 001 0121, piešķirot jaunu nosaukumu „Kalēju aploki”, atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,  (NĪLM kods- 0201).

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Bērzu iela 3 , Saulaine , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu.

 

 

24.

Par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/188 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr. 694)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 16.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1906-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes nomu zemes vienībā “Purmsātu muiža”, Virgas pagastā, šķūņa uzturēšanai.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/188 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

 

25.

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu ēdināšanas izdevumu segšanai Mežupes pamatskolas izglītojamiem attālinātā izglītības procesa īstenošanas laikā

(lēmums Nr. 695)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.4. punktu, mācības 7.-12.klašu izglītojamajiem, izņemot speciālās izglītības iestādes, no 2020. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim notiek attālināti. Pamatojoties uz Mežupes pamatskolas direktores rīkojumu, Mežupes pamatskolas 7.-9.klašu un profesionālo programmu izglītojamajiem no 2020. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim mācības arī tiek organizētas attālināti, atbilstoši A modelim (20% no mācību laika).

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu ēdināšanas izdevumu segšanai Mežupes pamatskolas izglītojamiem attālinātā izglītības procesa īstenošanas laikā.

 

                                                            

 

 

26.

Par SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanu ūdensvada remontam Skolas ielā, Priekulē

(lēmums Nr. 696)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 05. oktobrī pašvaldībā saņemta informācija no SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas par nepieciešamību piešķirt līdzekļus ūdensvada remontam Skolas ielā, Priekulē. SIA “Priekules nami” valdes locekle norāda, ka esošais ūdensvads ir novecojis un ir nepieciešams steidzams tā remonts. Nepieciešamie līdzekļi ūdensvada remontam ir 16 300 EUR bez PVN.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu un 15. panta pirmās daļas 1. punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanu ūdensvada remontam Skolas ielā, Priekulē.

 

 

27.

Par SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanu ekskavatora iegādei

(lēmums Nr. 697)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            2020. gada 01. jūlijā pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas iesniegums (Nr.2.1.4/20/1177-S) ar lūgumu piešķirt līdzekļus jauna mini ekskavatora iegādei 35 000 EUR apmērā.

            Ekskavatora iegāde atvieglotu kapitālsabiedrības ūdenssaimniecības apsaimniekošanu, jo gan ikdienas uzturēšanas, gan ārkārtas situāciju gadījumos, kapitālsabiedrība darbus, kur nepieciešama ekskavatora iesaiste, varētu veikt patstāvīgi, negaidot uz citu pakalpojumu sniedzēju iesaistīšanos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu un 15. panta pirmās daļas 1. punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  4 deputāti (Inese Meļķe, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Gatis Volkevičš); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu ekskavatora iegādei.

 

 

 

 

 

 

28.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-34, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr. 698)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-34, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

29.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 15-3, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr. 699)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 15-3, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

30.

Par daļu no zemes vienības “Pagasta zeme”, kadastra apzīmējums 64640010208, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

(lēmums Nr. 700)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 16.10.2020.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1912-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Pagasta zeme” 0,6 ha platībā, Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Pagasta zeme”, kadastra apzīmējums 64640010208, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.

 

31.

Par saistošo noteikumu Nr.11/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”’’ apstiprināšanu

(lēmums Nr. 701)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu Nr.11/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam’’’’apstiprināšanu.

 

 

32.

Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu un saistošo noteikumu “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu

(lēmums Nr. 702)

 

Ziņo: V.Jablonska

Priekules novada pašvaldības dome ir izskatījusi Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādes vadītājas U.Ržepickas ziņojumu par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta 3.punktu, 43.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12., 23., 25. un 27.pantu un 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87. un 88.punktu, un, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu un saistošo noteikumu “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa’’ apstiprināšanu.

 

33.

Par mazdārziņa zemes vienībā “Liepu aleja 5”, Kalētu pagastā iznomāšanu XX

(lēmums Nr. 703)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 21.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1942-S, ar lūgumu iznomāt mazdārziņu zemes vienībā “Liepu aleja 5”, Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mazdārziņa zemes vienībā ‘’Liepu aleja 5’’, Kalētu pagastā, iznomāšanu XX.

34.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

(lēmums Nr. 704)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 21.oktobrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/1944-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  Ivara Vītola, dzīvojoša „Ģildēni”, Bunkas pagasts, Priekules novads iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumiem “Ģildēni” ar kadastra Nr. 6446 003 0136 un „Jaunģildēni” ar kadastra Nr. 6446 003 0021, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

 

35.

Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/97 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr. 705)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 21.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1945-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņa nomu zemes vienībā “Liepu aleja 5”, Kalētu pagastā.

 

            pieņemt lēmumu par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/97 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

 

36.

Par 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.251 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

(lēmums Nr. 706)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 10.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, ar lūgumu pagarināt lauku apvidus zemes nomas līguma termiņu par zemes “Strautiņu māja” nomu Kalētu pagastā.

            pieņemt lēmumu par 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.251 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

 

37.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Aizputes iela 23-8, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0374, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr. 707)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Aizputes iela 23-8, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0374, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.

 

 

38.

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2020.gada septembra līdz 2021.gada augustam

(lēmums Nr. 708)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 29.septembrī Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu Nr.574 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2020.gadam”.

MK noteikumi par mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm paredz, ka mērķdotācija tiek aprēķināta vienu reizi gadā par bērnu skaitu, kāds ir izglītības iestādē 1.septembrī. Tāpēc lēmuma projekts ir sagatavots par periodu līdz 2021.gada augustam.

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2020.gada septembra līdz 2021.gada augustam.

 

                                                            39.

Par augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienas priekšvakarā

(lēmums Nr. 709)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 2016.gada 24.novembra Priekules novada pašvaldības noteikumu, prot.Nr.19, 5.p., ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 4., 5. un 6¹ 1.punktiem un 22.10.2020.izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienas priekšvakarā.

 

 

40.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Krasta iela 3-14, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads

(lēmums Nr. 710)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3. un 9.1.punktu Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Krasta iela 3-14, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads.

 

 

 

 

41.

Par daļu no zemes vienības “Bāliņi” iznomāšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām  

(lēmums Nr. 711)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1423-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Bāliņi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0251, Kalētu pagastā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Bāliņi” iznomāšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

 

42.

Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībā “Pie Talušiem”, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr. 712)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 08.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1850-S, ar lūgumu noteikt ceļa servitūtu pašvaldībai piederošajā zemes vienībā “Pie Talušiem”, kadastra apzīmējums 6498 003 0155, Virgas pagastā, nodrošinot piekļuvi iesniedzējam piederošai zemes vienībai “Nori” ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0025, Virgas pagastā.

 

pieņemt lēmumu par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībā “Pie Talušiem”, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

43.

Par nekustamā īpašuma “Ceriņi”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu

(lēmums Nr. 713)

 

Ziņo: V.Jablonska

2020.gada 07.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1840-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ceriņi”, Kalētu pagastā, atdalot piecas zemes vienības.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Ceriņi”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu . 

 

44.

Par nekustamā īpašuma “Kalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu

(lēmums Nr. 714)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Kalves’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.

 

45.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0152 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Šalmīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr. 715)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 06.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1822-S, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Šalmīši”, Virgas pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0152 un piešķirt jaunu nosaukumu “Sērmokslīši”.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0152 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Šalmīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

 

46.

(lēmums Nr. 716)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 12.10.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1866-S  ar lūgumu iznomāt  daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 006 0057, 2200 m2  platībā mazdārziņa vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, iznomāšanu XX.

 

 

47.

Par  nekustamā īpašuma „ Celtnieku iela 4” , Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

(lēmums Nr. 717)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 01.10.2020. iesniegums (Nr. 2.1.4/ 20 /1794- S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Celtnieku iela 4”, kadastra Nr. 6482 009 0041, Mazgramzda,  Priekules pagastā, Priekules novadā, trīs atsevišķos īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „ Celtnieku iela 4” , Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu.

 

 

48.

Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX

(lēmums Nr. 718)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Madara Spēka, personas kods 030782-11929,  01.10.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20/1792-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  Paplakas iela 28, Priekule, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.

 

 

49.

Par nosaukuma maiņu un lietošanas mērķa piešķiršanu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr. 64820070070, Priekules pag., Priekules nov. un kadastra Nr. 6415 006 0087, Priekule, Priekules novads

(lēmums Nr. 719)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            02.10.2020.Priekules novada pašvaldībā saņemts AS “Latvijas Valsts ceļi”, reģ.nr. 40003344207 valdes priekšsēdētāja XX iesniegums Nr.4.9/13588 (iereģ.nr. 2.1.7/20/1800-S) ar lūgumu piešķirt nosaukumu un lietošanas mērķi Satiksmes ministrijai piekrītošiem nekustamiem īpašumiem ar kadastra nr. 6482 007 0070 un kadastra nr. 6415 006 0087.

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.7., 18. un 36.punktu un, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par nosaukuma maiņu un lietošanas mērķa piešķiršanu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr. 64820070070, Priekules pag., Priekules nov. un kadastra Nr. 6415 006 0087, Priekule, Priekules novads.

 

50.

Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu XX

(lēmums Nr. 720)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, iesniegums Nr.2.1.4/20/1722-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Krasta iela 3, Bunkas pagasts,  kadastra apzīmējums 6446 005 0239, mazdārziņa vajadzībām 0,028 ha  platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu XX.

 

51.

Par daļu no zemes vienības “Burtnieki” (starpgabala), kadastra apzīmējums 64580020097, Gramzdas pagastā iznomāšanu XX

(lēmums Nr. 721)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 06.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1823-S, ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Burtnieki” 3,1 ha platībā, Gramzdas pagastā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.1.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.1. apakšpunktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Burtnieki” (starpgabala), kadastra apzīmējums 64580020097, Gramzdas pagastā iznomāšanu XX.

 

52.

Par 23.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/197 termiņa pagarināšanu

 ZS “Rieksti-1”, Gramzdas pagastā

(lēmums Nr. 722)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 13.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Rieksti-1”, reģ.Nr.42101012995, tās īpašnieka XX, adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1881-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes vienības “Pagasta palīgsaimniecības” 2,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0178, Gramzdas pagastā nomu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 23.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/197 termiņa pagarināšanu  ZS “Rieksti-1”, Gramzdas pagastā.

 

 

53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Par zemes Paplakas iela 26A , Priekule, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0084, iznomāšanu XX

(lēmums Nr. 723)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 12.10.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/1873-S  ar lūgumu iznomāt  zemes vienību Paplakas iela 26A, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0084, 1202 m2  platībā mazdārziņa vajadzībām.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes Paplakas iela 26A , Priekule, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0084, iznomāšanu XX.

 

54.

Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/19/1445

(lēmums Nr. 724)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 27.07.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20/1365-S  ar lūgumu apvienot  01.09.2019. zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/19/1445 un 01.07.2015. zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/77 vienā līgumā.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/19/1445.

 

 

 

 

 

55.

Par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX

(lēmums Nr. 725)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

05.10.2020. Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, personas kods XX, dzīvojošas XX, iesniegums  (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/1816-S), kurā lūgts iznomāt kūtiņu Nr.2  24,4 m2 platībā. Nedzīvojamā telpa atrodas Krasta iela 3, Bunkas pag., ēkā ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0240 001.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX.

 

56.

Par atļauju 10.07.2018. telpu nomas līguma Nr.2.3.2/18716, 07.08.2018. vienošanās Nr.2.3.2/18/769 un 06.03.2020. vienošanās Nr.2.3.2/20/175 reģistrēšanu zemesgrāmatā 

(lēmums Nr. 726)

 

Ziņo: V.Jablonska, M.Kokovihina

    

2020.gada 21.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Studiums”, reģ.Nr.42103076562, juridiskā adrese Alejas iela 13-4, Liepāja, valdes locekles XX 20.10.2020. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1941-S, ar lūgumu piekrist telpu nomas līguma reģistrēšanai zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par atļauju 10.07.2018. telpu nomas līguma Nr.2.3.2/18716, 07.08.2018. vienošanās Nr.2.3.2/18/769 un 06.03.2020. vienošanās Nr.2.3.2/20/175 reģistrēšanu zemesgrāmatā.      

 

57.

Par nekustamā īpašuma Parka iela 32B, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr. 727)

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Lācīte

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Parka iela 32B, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.

 

58.

Par projekta “Galvenās ielas, Priekulē, trotuāra pārbūve posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas krustojumam” publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020. gadā

(lēmums Nr. 728)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Projekts “Galvenās ielas, Priekulē, trotuāra pārbūve posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas krustojumam” ir iekļauts novada Investīciju plānā ATTP IP kods 1.33.

2020. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts, kurā plānots rekonstruēt gājēju ietvi 860m garumā un 1,5m platumā. Plānotās kopējās būvniecības izmaksas pēc tehniskā projekta ir 97 661,12 EUR bez PVN, lai uzsāktu būvniecību un precizētu patiesās būvniecības izmaksas, nepieciešams izsludināt publisko iepirkumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Galvenās ielas, Priekulē, trotuāra pārbūve posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas krustojumam’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.

 

 

 

 

59.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr. 729)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            2020.gada 21.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (ind. 2.1.5/20/1943-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības uz dzīvokli XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

 

60.

Par Intas Taučus atbrīvošanu no Priekules novada Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

(lēmums Nr. 730)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pašvaldībā 2020.gada 16.oktobrī saņemts Intas Taučus iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Intas Taučus atbrīvošanu no Priekules novada Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

 

 

61.

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Judu grantsbedres”, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr. 731)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas, Priekules novada pašvaldība saņemtos līdzekļus plāno izlietot Priekules pagasta ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu modernizācijai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē,[..], otro daļu-publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. […], 4.panta pirmo daļu un 6.panta otro un trešo daļu , Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Judu grantsbedres”, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

62.

Par precizējumiem 2020.gada 30.jūlija lēmumā Nr. 507 “Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/19 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā

(lēmums Nr. 732)

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Avotiņa

 

            2020.gada 30.jūlijā tika pieņemts lēmums Nr. 507 “Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/19 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā”.

            Kļūdas dēļ domes lēmumam Nr. 507 tika pievienota neprecīza 30.07.2020. Saistošo noteikumu 8/20 redakcija.

Administratīvās atbildības likums nosaka, ka administratīvie sodi par saistošo noteikumu neievērošanu izsakāmi soda vienībās.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par precizējumiem 2020.gada 30.jūlija lēmumā Nr. 507 “Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/19 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā’’.

 

63.

Par Priekules novada pašvaldības un Grobiņas novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību

(lēmums Nr. 733)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldība ir lūgusi Grobiņas novada pašvaldību  izskatīt jautājumu par abu pašvaldību bāriņtiesu sadarbību, papildus sadarbības līgumam ar Grobiņas novada pašvaldības bāriņtiesu.

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļai, ja bāriņtiesai nav iespējams nodrošināt pietiekamu personu skaitu, kas var nodrošināt lemtspējīgu bāriņtiesas sastāvu, tad bāriņtiesa šajā likumā noteikto uzdevumu izpildē sadarbojas ar citu bāriņtiesu.

Pamatojoties uz likuma Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, 61.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības un Grobiņas novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību.

 

 

64.

Par Lindas Gūžas atbrīvošanu no Priekules novada Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

(lēmums Nr. 734)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pašvaldībā 2020.gada 30.septembrī saņemts Lindas Gūžas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Lindas Gūžas atbrīvošanu no Priekules novada Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

 

 

65.

Par projekta “”Mazās skolas” energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā” publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020. gadā

(lēmums Nr. 735)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Projekts “”Mazās skolas” energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā” ir iekļauts novada Investīciju plānā ATTP IP kods 4.46.

Iepriekšējos periodos ir izstrādāts tehniskais projekts, kurā plānots paaugstināt Mazās skolas ēkas energoefektivitāti, to siltinot. Plānotās kopējās būvniecības izmaksas pēc tehniskā projekta ir 85783,23 EUR bez PVN, lai uzsāktu būvniecību un precizētu patiesās būvniecības izmaksas, nepieciešams izsludināt publisko iepirkumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “”Mazās skolas” energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.

 

 

66.

Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā

(lēmums Nr. 736)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada augusta domes sēdē par mācību procesa organizāciju 2020./21.mācību gadā domē nolēma, ka 7. - 12. klašu vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās pamatizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamajiem mācības organizēt klātienē ar attālinātā mācību procesa elementiem līdz 20% no mācību laika (lēmums Nr.591)

Tā kā speciālās izglītības iestāde –Mežupes pamatskola atkārtoti ir izvērtējusi situāciju un laikā no 2020.gada 2.novembra līdz 13.novembrim, kad visā valstī 7.-12.klases mācās attālināti, vēlas pastiprināti nodrošināt visas epidemioloģiskās prasības, ir saņemts ierosinājums noteikt, ka Mežupes pamatskolas 7.-12.klašu izglītojamie šajā laikā daļēji mācās attālināti.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā.

 

 

67.

(lēmums Nr. 737)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Timura Čuntunova, dzīvojoša Brīvības gatve 358-42, Rīga, 08.10.2020. iesniegums, Reģ.nr.2.1.4/20/1853-S, kurā lūgts precizēt 28.03.1996. Priekules pilsētas zemes komisijas lēmuma Nr. 3 – Atzinums par īpašuma tiesību atjaunošanu – grafisko pielikumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 28.03.1996. Priekules pilsētas zemes komisijas atzinuma Nr. 3  grafiskā pielikuma precizēšanu.

 

68.

Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

(lēmums Nr. 738)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Ir saņemts Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekļu amata kandidāta izvērtēšanas sēdes 2020.gada 23.oktobra protokols Nr.4, kurā tiek ieteikts Priekules novada pašvaldības domei bāriņtiesas locekļa amatā ievēlēt Līgu Šenfeldi.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 9.pantu, Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

 

 

 

Protokola pielikumā: domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.671 līdz Nr.738

 

 

Sēdi slēdz plkst.10:50

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

SĒDES  PROTOKOLS

(domes sēde notiek attālināti)

Nr.14

Priekules novadā                                                                                                

2020.gada 29.oktobrī                                               

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

 

Piedalās –

Deputāti: Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Gražina Ķervija, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Toms Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde (no 10.jaut.)

 

Sēdē nepiedalās- deputāts Vaclovs Kadaģis (nav informācijas), deputāts Mārtiņš Mikāls (aizņemts pamatdarbā)

 

Sēdē piedalās – izpilddirektors Andris Razma, juriste Ināra Avotiņa, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, finanšu nodaļas vadītāja Laura Vītola, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, izglītības vadītāja Agrita Purviņa, bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilona Šlisere, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure

 

Darba kārtības apstiprināšana

V.Jablonska noņem no darba kārtības 61.jautājumu ‘’Par grozījumiem Priekules novada Administratīvās komisijas sastāvā’’.

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:

 

 1. Par atļauju 10.07.2018.telpu nomas līguma Nr.2.3.2/18/716, 07.08.2018.vienošanās Nr.2.3.2/18/769 un 06.03.2020.vienošanās Nr.2.3.2/20/175 reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 2. Par nekustamā īpašuma Parka iela 32B, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.
 3. Par projekta ‘’Galvenās ielas, Priekulē, trotuāra pārbūve posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas krustojumam’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.
 4. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 5. Par Intas Taučus atbrīvošanu no Priekules novada Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
 6. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Judu grantsbedres’’, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 7. Par precizējumiem 2020.gada 30.jūlija lēmumā Nr.507 ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/19 ‘’Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā’’.
 8. Par Priekules novada pašvaldības un Grobiņas novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību.
 9. Par Lindas Gūžas atbrīvošanu no Priekules novada Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
 10. Par projekta ‘’Mazās skolas’’ energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.
 11. Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskola.
 12. Par 28.03.1996.Priekules pilsētas zemes komisijas atzinuma Nr.3 grafiskā pielikuma precizēšanu.
 13. Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

 

 

atklāti balsojot par karu jautājumu atsevišķi, PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

 

Darba kārtība:

 1. Par parāda piedziņas prasības vēršanu pret XX.
 2. Par parāda piedziņu no XX.
 3. Par parāda piedziņu no XX.
 4. Par grozījumiem 2019.gada 28.novembra domes lēmumā Nr.682 ‘’Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos’’.
 5. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai’’ (protokols Nr.16, lēm.Nr.693).
 6. Par projekta ‘’Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.
 7. Par projekta ‘’Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes Kronvalda Ata pamatskolā’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.
 8. Par zemes vienības ‘’Veckupši’’, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 9. Par nekustamā īpašuma Aizputes iela 24, Priekule, Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
 10. Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
 11. Par nekustamā īpašuma ‘’Lāčavoti’’, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas ierosinājumu.
 12. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Izriedes parks’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 13. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Lāčavoti’’, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 14. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Mazkalnenieki’’, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0128, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 15. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.6 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 16. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.13 dzīvojamajā mājā Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 17. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.11 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 18. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Pie Ķiršiem’’, Virgas pagasts, Priekules novads.
 19. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 26-7, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 20. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-35, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 21. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-5, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 22. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Krotes Ozoli’’, Bunkas pagasts, Priekules novads.
 23. Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 3, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov.,sadalīšanu.
 24. Par 16.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/188 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 25. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu ēdināšanas izdevumu segšanai Mežupes pamatskolas izglītojamiem attālinātā izglītības procesa īstenošanas laikā.
 26. Par SIA ’’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu ūdensvada remontam Skolas ielā, Priekulē.
 27. Par SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu ekskavatora iegādei.
 28. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-34, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 29. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 15-3, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.
 30. Par daļu no zemes vienības ‘’Pagasta zeme’’, kadastra apzīmējums 6464 001 0208, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.
 31. Par saistošo noteikumu Nr.11/20 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam’’’’apstiprināšanu.
 32. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu un saistošo noteikumu Nr.12/20 ‘’Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa’’ apstiprināšanu.
 33. Par mazdārziņa zemes vienībā ‘’Liepu aleja 5’’, Kalētu pagastā, iznomāšanu XX.
 34. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.
 35. Par 22.08.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/97 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā.
 36. Par 08.05.2007.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.251 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.
 37. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Aizputes iela 23-8, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0374, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.
 38. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2020.gada septembra līdz 2021.gada augustam.
 39. Par augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienas priekšvakarā.
 40. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Krasta iela 3-14, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads.
 41. Par daļu no zemes vienības ‘’Bāliņi’’ iznomāšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.
 42. Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībā ‘’Pie Talušiem’’, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 43. Par nekustamā īpašuma ‘’Ceriņi’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.
 44. Par nekustamā īpašuma ‘’Kalves’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.
 45. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0152 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Šalmīši’’, Virgas pagastā, Priekules novadā.
 46. Par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, iznomāšanu XX.
 47. Par nekustamā īpašuma ‘’Celtnieku iela 4’’, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu.
 48. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.
 49. Par nosaukuma maiņu un lietošanas mērķa piešķiršanu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr.64820070070, Priekules pag., Priekules nov., un kadastra Nr.6415 006 0087, Priekule, Priekules nov.
 50. Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, iznomāšanu XX.
 51. Par daļu no zemes vienības ‘’Burtnieki’’(starpgabala), kadastra apzīmējums 64580020097, Gramzdas pagastā, iznomāšanu XX.
 52. Par 23.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/197 termiņa pagarināšanu zs ‘’Rieksti-1’’, Gramzdas pagastā.
 53. Par zemes Paplakas iela 26A, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0084, iznomāšanu XX.
 54. Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/19/1445.
 55. Par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX.

 

Komitejās neizskatītie jautājumi

 1. Par atļauju 10.07.2018.telpu nomas līguma Nr.2.3.2/18/716, 07.08.2018.vienošanās Nr.2.3.2/18/769 un 06.03.2020.vienošanās Nr.2.3.2/20/175 reģistrēšanu zemesgrāmatā.
 2. Par nekustamā īpašuma Parka iela 32B, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.
 3. Par projekta ‘’Galvenās ielas, Priekulē, trotuāra pārbūve posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas krustojumam’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.
 4. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
 5. Par Intas Taučus atbrīvošanu no Priekules novada Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
 6. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Judu grantsbedres’’, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 7. Par precizējumiem 2020.gada 30.jūlija lēmumā Nr.507 ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/19 ‘’Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā’’.
 8. Par Priekules novada pašvaldības un Grobiņas novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību.
 9. Par Lindas Gūžas atbrīvošanu no Priekules novada Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
 10. Par projekta ‘’Mazās skolas’’ energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.
 11. Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskola.
 12. Par 28.03.1996.Priekules pilsētas zemes komisijas atzinuma Nr.3 grafiskā pielikuma precizēšanu.
 13. Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

 

 

1.

Par parāda piedziņas prasību pret XX

 (lēmums Nr. 671)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 03.09.2007. „Dzīvojamās telpas īres līguma” 2.1. un 2.2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu un Civillikuma 1425.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda piedziņu par dzīvojamās telpas īres maksu un maksu par pamatpakalpojumiem EUR 465,22  (četri simti sešdesmit pieci euro, 22 centi) apmērā.

 

 Aklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par parāda piedziņas prasību pret XX.

 

 

2.

Par parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 672)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 27.07.2005. „Dzīvojamās telpas īres līguma” 2.1. un 2.2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu un Civillikuma 1425.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda piedziņu par dzīvojamās telpas īres maksu un maksu par pamatpakalpojumiem EUR 700,47  (septiņi simti euro, 47 centi) apmērā.

 

pieņemt lēmumu par parāda piedziņas prasību pret XX.

 

 

3.

Par parāda piedziņu no XX

(lēmums Nr. 673)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz  21.03.2019. „Dzīvojamo telpu īres līguma Nr.2.13.1/19/482” 2.1.2. un 4.5. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4) punktu, Civillikuma 1425.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par parāda piedziņu par dzīvojamās telpas īres maksu un maksu par pamatpakalpojumiem EUR 216,65  (divi simti sešpadsmit euro, 65 centi) apmērā.

 

pieņemt lēmumu par parāda piedziņas prasību pret XX.

 

 

4.

Par grozījumiem 2019. gada 28. novembra domes lēmumā Nr. 682 “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos”

(lēmums Nr. 674)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas P.Andersones iesniegumā norādīts,  ka atkritumu apsaimniekošanas maksas palielināšana nepieciešama ar 2020. gada 1. oktobri, jo no septembra mēneša atkritumi tiek izvesti divas reizes mēnesī, iepriekš bija divi konteineri (1.1 m3) vienu reizi mēnesī.

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par grozījumiem 2019. gada 28. novembra domes lēmumā Nr. 682 “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos’’, palielinot atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Bunkas pagastā, ar 2020.gada 1.oktobri nosakot maksu mājai ‘’Lāčplēši’’ 1.48 EUR bez PVN.

 

 

 

5.

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba jautājumu pildīšanai’’ (protokols Nr.16, lēm.Nr.693)

(lēmums Nr. 675)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Saņemts bāriņtiesas priekšsēdētājas Ilonas Šliseres iesniegums (12.10.2020. reģ.Nr.2.1.3/20/503) ar lūgumu, lai nodrošinātu bāriņtiesas funkciju izpildi Priekules novadā, darba braucieniem piešķirt degvielas limitu 70 EUR apmērā.

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba jautājumu pildīšanai’’ , nosakot degvielas iegādes limitu bāriņtiesas priekšsēdētājai 70 EUR mēnesī.

 

 

 

6.

Par projekta ‘’Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā

(lēmums Nr. 676)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 14. oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/20/1889-S), kurā lūgts atļaut izsludināt publisko iepirkumu projektam “Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam”.

Projekts “Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam” ir iekļauts novada Investīciju plānā ATTP IP kods 4.72.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta ‘’Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.

 

 

 

 

 

 

7.

Par projekta ‘’Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes Kronvalda Ata pamatskolā’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā

(lēmums Nr. 677)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 14. oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums (reģ. Nr. 2.1.4/20/1887-S), kurā lūgts atļaut izsludināt publisko iepirkumu projektam “Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes Kronvalda Ata pamatskolā”.

Līdzekļus projekta realizācijai pārvaldes vadītāja ir paredzējusi no ieņēmumiem par nekustamā īpašuma atsavināšanu, taču, lai zinātu reālās būvniecības izmaksas, nepieciešams izsludināt publisko iepirkumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 4.  punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta ‘’Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes Kronvalda Ata pamatskolā’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.

 

8.

Par zemes vienības ”Veckupši”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā 

(lēmums Nr. 678)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ”Veckupši”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā.     

 

9.

Par  nekustamā īpašuma Aizputes iela 24, Priekule, Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  

(lēmums Nr. 679)

 

Ziņo: V.Jablonska

    

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Aizputes iela 24, Priekule, Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda       

 

 

Sēdes telpā ienāk deputāte Tatjana Ešenvalde

 

 

10.

Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr. 680)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 12.10.2020. iesniegums, reģ.nr.2.1.4/20/1873-S, kurā lūgts atļaut atsavināt zemes vienību Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., 1257 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0031, Priekulē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.

               

 

11.

Par nekustamā īpašuma ‘’Lāčavoti’’, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas ierosinājumu

(lēmums Nr. 681)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Nekustamais īpašums “Lāčavoti”, kadastra Nr.6482 003 0057 – 4,08 ha platībā, Priekules pagastā, Priekules novadā, 01.07.2020. reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000602203 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu,, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Lāčavoti’’, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas ierosinājumu.

 

 

 

12.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr. 682)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāte Inita Rubeze, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 22.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

 

13.

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Lāčavoti”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr. 683)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 22.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inita Rubeze,Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Lāčavoti”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

                                                             

 

 

 

14.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalnenieki”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0128, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr. 684)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalnenieki”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0128, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

15.

(lēmums Nr. 685)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Trautas Golubevas, 05.10.2020. iesniegums                   ( reģistrācijas Nr. 2.1.5/20/1815-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu atsavināšanai dzīvokli Liepājas 3-6,  Priekule, Priekules novads.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.6 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

16.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.13 dzīvojamajā mājā Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr. 686)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Deputāts Andris Rosvalds, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Priekules novada pašvaldībā saņemts Baibas Rosvaldes, 05.10.2020. iesniegums                   (reģistrācijas Nr.2.1.5/20/1807-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu atsavināšanai dzīvokli Krasta iela 3-13, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.13 dzīvojamajā mājā Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

17.

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.11 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

(lēmums Nr. 687)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Marika Vilkavecka, 09.10.2020. iesniegums                   ( reģistrācijas Nr. 2.1.5/20/1858-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par dzīvokļa, Galvenā iela 7-11,  Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai .

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.11 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

 

 

18.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pie Ķiršiem”, Virgas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr. 688)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pie Ķiršiem”, Virgas pagasts,  Priekules novads.

19.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 26-7, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr. 689)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 26-7, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

20.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-35, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma

noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr. 690)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-35, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

21.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-5, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr. 691)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-5, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

22.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts,  Priekules novads

(lēmums Nr. 692)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti  divi dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 – Jānis Millers, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 115 620,00 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Krotes Ozoli”, Bunkas pagasts,  Priekules novads.

 

23.

Par  nekustamā īpašuma Bērzu iela 3, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

(lēmums Nr. 693)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Īpašnieki vēlas sadalīt nekustamo īpašumu Bērzu iela 3 ,kadastra Nr. 6482 006 0019 atdalot zemes vienību 4,40  ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 001 0121, piešķirot jaunu nosaukumu „Kalēju aploki”, atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,  (NĪLM kods- 0201).

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Bērzu iela 3 , Saulaine , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu.

 

 

24.

Par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/188 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr. 694)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 16.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1906-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes nomu zemes vienībā “Purmsātu muiža”, Virgas pagastā, šķūņa uzturēšanai.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 16.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/188 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

 

25.

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu ēdināšanas izdevumu segšanai Mežupes pamatskolas izglītojamiem attālinātā izglītības procesa īstenošanas laikā

(lēmums Nr. 695)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.4. punktu, mācības 7.-12.klašu izglītojamajiem, izņemot speciālās izglītības iestādes, no 2020. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim notiek attālināti. Pamatojoties uz Mežupes pamatskolas direktores rīkojumu, Mežupes pamatskolas 7.-9.klašu un profesionālo programmu izglītojamajiem no 2020. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim mācības arī tiek organizētas attālināti, atbilstoši A modelim (20% no mācību laika).

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu ēdināšanas izdevumu segšanai Mežupes pamatskolas izglītojamiem attālinātā izglītības procesa īstenošanas laikā.

 

                                                            

 

 

26.

Par SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanu ūdensvada remontam Skolas ielā, Priekulē

(lēmums Nr. 696)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 05. oktobrī pašvaldībā saņemta informācija no SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas par nepieciešamību piešķirt līdzekļus ūdensvada remontam Skolas ielā, Priekulē. SIA “Priekules nami” valdes locekle norāda, ka esošais ūdensvads ir novecojis un ir nepieciešams steidzams tā remonts. Nepieciešamie līdzekļi ūdensvada remontam ir 16 300 EUR bez PVN.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu un 15. panta pirmās daļas 1. punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanu ūdensvada remontam Skolas ielā, Priekulē.

 

 

27.

Par SIA “Priekules nami” pamatkapitāla palielināšanu ekskavatora iegādei

(lēmums Nr. 697)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            2020. gada 01. jūlijā pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas iesniegums (Nr.2.1.4/20/1177-S) ar lūgumu piešķirt līdzekļus jauna mini ekskavatora iegādei 35 000 EUR apmērā.

            Ekskavatora iegāde atvieglotu kapitālsabiedrības ūdenssaimniecības apsaimniekošanu, jo gan ikdienas uzturēšanas, gan ārkārtas situāciju gadījumos, kapitālsabiedrība darbus, kur nepieciešama ekskavatora iesaiste, varētu veikt patstāvīgi, negaidot uz citu pakalpojumu sniedzēju iesaistīšanos.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu un 15. panta pirmās daļas 1. punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmās daļas 1. punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  4 deputāti (Inese Meļķe, Toms Šteins, Andris Rosvalds, Gatis Volkevičš); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu ekskavatora iegādei.

 

 

 

 

 

 

28.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-34, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr. 698)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-34, Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

29.

Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 15-3, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

(lēmums Nr. 699)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 15-3, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu.

 

 

30.

Par daļu no zemes vienības “Pagasta zeme”, kadastra apzīmējums 64640010208, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

(lēmums Nr. 700)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 16.10.2020.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1912-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Pagasta zeme” 0,6 ha platībā, Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Pagasta zeme”, kadastra apzīmējums 64640010208, Kalētu pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.

 

31.

Par saistošo noteikumu Nr.11/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”’’ apstiprināšanu

(lēmums Nr. 701)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu Nr.11/20 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2020.gadam’’’’apstiprināšanu.

 

 

32.

Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu un saistošo noteikumu “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu

(lēmums Nr. 702)

 

Ziņo: V.Jablonska

Priekules novada pašvaldības dome ir izskatījusi Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu izstrādes vadītājas U.Ržepickas ziņojumu par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta 3.punktu, 43.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12., 23., 25. un 27.pantu un 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87. un 88.punktu, un, ņemot vērā Finanšu komitejas 2020.gada 22.oktobra atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu un saistošo noteikumu “Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa’’ apstiprināšanu.

 

33.

Par mazdārziņa zemes vienībā “Liepu aleja 5”, Kalētu pagastā iznomāšanu XX

(lēmums Nr. 703)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 21.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1942-S, ar lūgumu iznomāt mazdārziņu zemes vienībā “Liepu aleja 5”, Kalētu pagastā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mazdārziņa zemes vienībā ‘’Liepu aleja 5’’, Kalētu pagastā, iznomāšanu XX.

34.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

(lēmums Nr. 704)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 21.oktobrī (reģistrācijas Nr.2.1.4/20/1944-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts  Ivara Vītola, dzīvojoša „Ģildēni”, Bunkas pagasts, Priekules novads iesniegums, kurā lūgts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Bunkas pagasta īpašumiem “Ģildēni” ar kadastra Nr. 6446 003 0136 un „Jaunģildēni” ar kadastra Nr. 6446 003 0021, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

 

35.

Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/97 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr. 705)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 21.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1945-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņa nomu zemes vienībā “Liepu aleja 5”, Kalētu pagastā.

 

            pieņemt lēmumu par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/97 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā.

 

 

36.

Par 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.251 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

(lēmums Nr. 706)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 10.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, ar lūgumu pagarināt lauku apvidus zemes nomas līguma termiņu par zemes “Strautiņu māja” nomu Kalētu pagastā.

            pieņemt lēmumu par 08.05.2007. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.251 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.

 

37.

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Aizputes iela 23-8, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0374, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr. 707)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Aizputes iela 23-8, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0374, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu.

 

 

38.

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2020.gada septembra līdz 2021.gada augustam

(lēmums Nr. 708)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020. gada 29.septembrī Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu Nr.574 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2020.gadam”.

MK noteikumi par mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm paredz, ka mērķdotācija tiek aprēķināta vienu reizi gadā par bērnu skaitu, kāds ir izglītības iestādē 1.septembrī. Tāpēc lēmuma projekts ir sagatavots par periodu līdz 2021.gada augustam.

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2020.gada septembra līdz 2021.gada augustam.

 

                                                            39.

Par augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienas priekšvakarā

(lēmums Nr. 709)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz 2016.gada 24.novembra Priekules novada pašvaldības noteikumu, prot.Nr.19, 5.p., ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 4., 5. un 6¹ 1.punktiem un 22.10.2020.izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienas priekšvakarā.

 

 

40.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Krasta iela 3-14, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads

(lēmums Nr. 710)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3. un 9.1.punktu Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Krasta iela 3-14, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads.

 

 

 

 

41.

Par daļu no zemes vienības “Bāliņi” iznomāšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām  

(lēmums Nr. 711)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1423-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Bāliņi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0251, Kalētu pagastā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Bāliņi” iznomāšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

 

42.

Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībā “Pie Talušiem”, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr. 712)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 08.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1850-S, ar lūgumu noteikt ceļa servitūtu pašvaldībai piederošajā zemes vienībā “Pie Talušiem”, kadastra apzīmējums 6498 003 0155, Virgas pagastā, nodrošinot piekļuvi iesniedzējam piederošai zemes vienībai “Nori” ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0025, Virgas pagastā.

 

pieņemt lēmumu par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībā “Pie Talušiem”, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

43.

Par nekustamā īpašuma “Ceriņi”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu

(lēmums Nr. 713)

 

Ziņo: V.Jablonska

2020.gada 07.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1840-S, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ceriņi”, Kalētu pagastā, atdalot piecas zemes vienības.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Ceriņi”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu . 

 

44.

Par nekustamā īpašuma “Kalves”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu

(lēmums Nr. 714)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Kalves’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu.

 

45.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0152 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Šalmīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr. 715)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 06.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1822-S, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Šalmīši”, Virgas pagastā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0152 un piešķirt jaunu nosaukumu “Sērmokslīši”.

 Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 19.panta pirmās daļas 1.punktu, 32.,33.pantiem, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0152 atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Šalmīši”, Virgas pagastā, Priekules novadā.

 

 

 

46.

(lēmums Nr. 716)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 12.10.2020. iesniegums Nr. 2.1.4/20/1866-S  ar lūgumu iznomāt  daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 006 0057, 2200 m2  platībā mazdārziņa vajadzībām.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, iznomāšanu XX.

 

 

47.

Par  nekustamā īpašuma „ Celtnieku iela 4” , Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu

(lēmums Nr. 717)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 01.10.2020. iesniegums (Nr. 2.1.4/ 20 /1794- S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Celtnieku iela 4”, kadastra Nr. 6482 009 0041, Mazgramzda,  Priekules pagastā, Priekules novadā, trīs atsevišķos īpašumos.

Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „ Celtnieku iela 4” , Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu.

 

 

48.

Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX

(lēmums Nr. 718)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Madara Spēka, personas kods 030782-11929,  01.10.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20/1792-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  Paplakas iela 28, Priekule, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX.

 

 

49.

Par nosaukuma maiņu un lietošanas mērķa piešķiršanu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr. 64820070070, Priekules pag., Priekules nov. un kadastra Nr. 6415 006 0087, Priekule, Priekules novads

(lēmums Nr. 719)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            02.10.2020.Priekules novada pašvaldībā saņemts AS “Latvijas Valsts ceļi”, reģ.nr. 40003344207 valdes priekšsēdētāja XX iesniegums Nr.4.9/13588 (iereģ.nr. 2.1.7/20/1800-S) ar lūgumu piešķirt nosaukumu un lietošanas mērķi Satiksmes ministrijai piekrītošiem nekustamiem īpašumiem ar kadastra nr. 6482 007 0070 un kadastra nr. 6415 006 0087.

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums”; likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums" 1.panta 14.daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.7., 18. un 36.punktu un, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par nosaukuma maiņu un lietošanas mērķa piešķiršanu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr. 64820070070, Priekules pag., Priekules nov. un kadastra Nr. 6415 006 0087, Priekule, Priekules novads.

 

50.

Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu XX

(lēmums Nr. 720)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, iesniegums Nr.2.1.4/20/1722-S ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Krasta iela 3, Bunkas pagasts,  kadastra apzīmējums 6446 005 0239, mazdārziņa vajadzībām 0,028 ha  platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iznomāšanu XX.

 

51.

Par daļu no zemes vienības “Burtnieki” (starpgabala), kadastra apzīmējums 64580020097, Gramzdas pagastā iznomāšanu XX

(lēmums Nr. 721)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 06.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1823-S, ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Burtnieki” 3,1 ha platībā, Gramzdas pagastā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.1.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.1. apakšpunktu,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Burtnieki” (starpgabala), kadastra apzīmējums 64580020097, Gramzdas pagastā iznomāšanu XX.

 

52.

Par 23.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/197 termiņa pagarināšanu

 ZS “Rieksti-1”, Gramzdas pagastā

(lēmums Nr. 722)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada 13.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Rieksti-1”, reģ.Nr.42101012995, tās īpašnieka XX, adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1881-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes vienības “Pagasta palīgsaimniecības” 2,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0178, Gramzdas pagastā nomu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 23.11.2015. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/197 termiņa pagarināšanu  ZS “Rieksti-1”, Gramzdas pagastā.

 

 

53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Par zemes Paplakas iela 26A , Priekule, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0084, iznomāšanu XX

(lēmums Nr. 723)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 12.10.2020. iesniegumu Nr. 2.1.4/20/1873-S  ar lūgumu iznomāt  zemes vienību Paplakas iela 26A, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0084, 1202 m2  platībā mazdārziņa vajadzībām.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes Paplakas iela 26A , Priekule, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0084, iznomāšanu XX.

 

54.

Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/19/1445

(lēmums Nr. 724)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 27.07.2020. iesniegums Nr.2.1.4/20/1365-S  ar lūgumu apvienot  01.09.2019. zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/19/1445 un 01.07.2015. zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/77 vienā līgumā.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/19/1445.

 

 

 

 

 

55.

Par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX

(lēmums Nr. 725)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

05.10.2020. Priekules novada pašvaldībā saņemts  XX, personas kods XX, dzīvojošas XX, iesniegums  (reģistrācijas Nr. 2.1.4/20/1816-S), kurā lūgts iznomāt kūtiņu Nr.2  24,4 m2 platībā. Nedzīvojamā telpa atrodas Krasta iela 3, Bunkas pag., ēkā ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0240 001.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX.

 

56.

Par atļauju 10.07.2018. telpu nomas līguma Nr.2.3.2/18716, 07.08.2018. vienošanās Nr.2.3.2/18/769 un 06.03.2020. vienošanās Nr.2.3.2/20/175 reģistrēšanu zemesgrāmatā 

(lēmums Nr. 726)

 

Ziņo: V.Jablonska, M.Kokovihina

    

2020.gada 21.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Studiums”, reģ.Nr.42103076562, juridiskā adrese Alejas iela 13-4, Liepāja, valdes locekles XX 20.10.2020. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/1941-S, ar lūgumu piekrist telpu nomas līguma reģistrēšanai zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par atļauju 10.07.2018. telpu nomas līguma Nr.2.3.2/18716, 07.08.2018. vienošanās Nr.2.3.2/18/769 un 06.03.2020. vienošanās Nr.2.3.2/20/175 reģistrēšanu zemesgrāmatā.      

 

57.

Par nekustamā īpašuma Parka iela 32B, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē

(lēmums Nr. 727)

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Lācīte

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,  atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Parka iela 32B, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē.

 

58.

Par projekta “Galvenās ielas, Priekulē, trotuāra pārbūve posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas krustojumam” publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020. gadā

(lēmums Nr. 728)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Projekts “Galvenās ielas, Priekulē, trotuāra pārbūve posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas krustojumam” ir iekļauts novada Investīciju plānā ATTP IP kods 1.33.

2020. gadā ir izstrādāts tehniskais projekts, kurā plānots rekonstruēt gājēju ietvi 860m garumā un 1,5m platumā. Plānotās kopējās būvniecības izmaksas pēc tehniskā projekta ir 97 661,12 EUR bez PVN, lai uzsāktu būvniecību un precizētu patiesās būvniecības izmaksas, nepieciešams izsludināt publisko iepirkumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “Galvenās ielas, Priekulē, trotuāra pārbūve posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas krustojumam’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.

 

 

 

 

59.

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

(lēmums Nr. 729)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            2020.gada 21.oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (ind. 2.1.5/20/1943-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības uz dzīvokli XX.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

 

 

 

60.

Par Intas Taučus atbrīvošanu no Priekules novada Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

(lēmums Nr. 730)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pašvaldībā 2020.gada 16.oktobrī saņemts Intas Taučus iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Intas Taučus atbrīvošanu no Priekules novada Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

 

 

61.

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Judu grantsbedres”, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr. 731)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            Pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas, Priekules novada pašvaldība saņemtos līdzekļus plāno izlietot Priekules pagasta ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu modernizācijai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē,[..], otro daļu-publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. […], 4.panta pirmo daļu un 6.panta otro un trešo daļu , Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Judu grantsbedres”, Priekules pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

 

62.

Par precizējumiem 2020.gada 30.jūlija lēmumā Nr. 507 “Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/19 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā

(lēmums Nr. 732)

 

Ziņo: V.Jablonska, I.Avotiņa

 

            2020.gada 30.jūlijā tika pieņemts lēmums Nr. 507 “Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/19 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā”.

            Kļūdas dēļ domes lēmumam Nr. 507 tika pievienota neprecīza 30.07.2020. Saistošo noteikumu 8/20 redakcija.

Administratīvās atbildības likums nosaka, ka administratīvie sodi par saistošo noteikumu neievērošanu izsakāmi soda vienībās.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par precizējumiem 2020.gada 30.jūlija lēmumā Nr. 507 “Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/19 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā’’.

 

63.

Par Priekules novada pašvaldības un Grobiņas novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību

(lēmums Nr. 733)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldība ir lūgusi Grobiņas novada pašvaldību  izskatīt jautājumu par abu pašvaldību bāriņtiesu sadarbību, papildus sadarbības līgumam ar Grobiņas novada pašvaldības bāriņtiesu.

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļai, ja bāriņtiesai nav iespējams nodrošināt pietiekamu personu skaitu, kas var nodrošināt lemtspējīgu bāriņtiesas sastāvu, tad bāriņtiesa šajā likumā noteikto uzdevumu izpildē sadarbojas ar citu bāriņtiesu.

Pamatojoties uz likuma Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un piekto daļu, 61.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības un Grobiņas novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību.

 

 

64.

Par Lindas Gūžas atbrīvošanu no Priekules novada Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas

(lēmums Nr. 734)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pašvaldībā 2020.gada 30.septembrī saņemts Lindas Gūžas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par Lindas Gūžas atbrīvošanu no Priekules novada Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

 

 

65.

Par projekta “”Mazās skolas” energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā” publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020. gadā

(lēmums Nr. 735)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Projekts “”Mazās skolas” energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā” ir iekļauts novada Investīciju plānā ATTP IP kods 4.46.

Iepriekšējos periodos ir izstrādāts tehniskais projekts, kurā plānots paaugstināt Mazās skolas ēkas energoefektivitāti, to siltinot. Plānotās kopējās būvniecības izmaksas pēc tehniskā projekta ir 85783,23 EUR bez PVN, lai uzsāktu būvniecību un precizētu patiesās būvniecības izmaksas, nepieciešams izsludināt publisko iepirkumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par projekta “”Mazās skolas” energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā.

 

 

66.

Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā

(lēmums Nr. 736)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2020.gada augusta domes sēdē par mācību procesa organizāciju 2020./21.mācību gadā domē nolēma, ka 7. - 12. klašu vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās pamatizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamajiem mācības organizēt klātienē ar attālinātā mācību procesa elementiem līdz 20% no mācību laika (lēmums Nr.591)

Tā kā speciālās izglītības iestāde –Mežupes pamatskola atkārtoti ir izvērtējusi situāciju un laikā no 2020.gada 2.novembra līdz 13.novembrim, kad visā valstī 7.-12.klases mācās attālināti, vēlas pastiprināti nodrošināt visas epidemioloģiskās prasības, ir saņemts ierosinājums noteikt, ka Mežupes pamatskolas 7.-12.klašu izglītojamie šajā laikā daļēji mācās attālināti.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā.

 

 

67.

(lēmums Nr. 737)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Timura Čuntunova, dzīvojoša Brīvības gatve 358-42, Rīga, 08.10.2020. iesniegums, Reģ.nr.2.1.4/20/1853-S, kurā lūgts precizēt 28.03.1996. Priekules pilsētas zemes komisijas lēmuma Nr. 3 – Atzinums par īpašuma tiesību atjaunošanu – grafisko pielikumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par 28.03.1996. Priekules pilsētas zemes komisijas atzinuma Nr. 3  grafiskā pielikuma precizēšanu.

 

68.

Par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

(lēmums Nr. 738)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Ir saņemts Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekļu amata kandidāta izvērtēšanas sēdes 2020.gada 23.oktobra protokols Nr.4, kurā tiek ieteikts Priekules novada pašvaldības domei bāriņtiesas locekļa amatā ievēlēt Līgu Šenfeldi.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu likuma 9.pantu, Atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

 

 

 

Protokola pielikumā: domes sēdē pieņemtie lēmumi ar pielikumiem no Nr.671 līdz Nr.738

 

 

Sēdi slēdz plkst.10:50

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

671. Par parāda piedziņas prasības vēršanu pret XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.671           

          (protokols Nr.14,  1.punkts)

 

Par parāda piedziņas prasības vēršanu pret XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

672. Par parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.672           

          (protokols Nr.14,  2.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

 

673. Par parāda piedziņu no XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.673           

          (protokols Nr.14,  3.punkts)

 

Par parāda piedziņu no XX

 

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

674. Par grozījumiem 2019. gada 28. novembra domes lēmumā Nr. 682 “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.674           

          (protokols Nr.14,  4.punkts)

 

Par grozījumiem 2019. gada 28. novembra domes lēmumā Nr. 682 “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos”

 

2020. gada 05. oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums (Nr.2.1.4/20/1817-S ), kurā lūgts izdarīt izmaiņas 2019. gada 28. novembra domes lēmumā Nr.682 (protokols Nr.15, 88.punkts) “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos”, nosakot Priekules novada Bunkas pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Lācplēši” atkritumu apsaimniekošanas maksu 1,48 EUR bez PVN.

Iesniegumā norādīts, ka atkritumu apsaimniekošanas maksas palielināšana nepieciešama ar 2020. gada 01. oktobri, jo no septembra mēneša atkritumi tiek izvesti divas reizes mēnesī, iepriekš bija divi konteineri (1.1 m3) vienu reizi mēnesī.

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Izdarīt Priekules  novada pašvaldības  domes 2019. gada 28. novembra lēmumā Nr. 682 “Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas pagastos” (protokols   Nr.15, 88.p.) šādus grozījumus:

 

  1. Ar 2020.gada 01. oktobri palielināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu Priekules novada Bunkas pagastā, EUR bez PVN:

 

   1. Lāčplēši                      1,48

 

 1. Par lēmuma izpildi atbild Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja.

 

Lēmums nosūtāms: Bunkas pārvaldei; Finanšu nodaļai, juristei

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

675. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai...

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.675           

          (protokols Nr.14,  5.punkts)

 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba jautājumu pildīšanai’’ (protokols Nr.16, lēm.Nr.693)

 

Saņemts bāriņtiesas priekšsēdētājas Ilonas Šliseres iesniegums (12.10.2020. reģ.Nr.2.1.3/20/503) ar lūgumu, lai nodrošinātu bāriņtiesas funkciju izpildi Priekules novadā, darba braucieniem piešķirt degvielas limitu 70 EUR apmērā.

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.693 “Par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai” (protokols Nr.16, lēm. Nr.693) šādus grozījumus:

1.1. noteikt degvielas iegādes limitu bāriņtiesas priekšsēdētājai 70 EUR mēnesī:

 

PRIEKULE

Bāriņtiesas priekšsēdētājs

70

10.4001

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.novembri.

 

Lēmums paziņojams elektroniski:1 eks. finanšu nodaļai; 1 eks. bāriņtiesas priekšsēdētājai

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

676. Par projekta ‘’Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.676           

          (protokols Nr.14,  6.punkts)

 

Par projekta ‘’Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā

 

2020. gada 14. oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums (reģ.Nr.2.1.4/20/1889-S), kurā lūgts atļaut izsludināt publisko iepirkumu projektam “Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam”.

Bunkas kultūras nama ēka nodota ekspluatācijā 1970. gadā. Laika posmā no 2002. gada  - 2004. gadam veikta ēkas renovācija. Lietus ūdens kanalizācijas sistēma šajos renovācijas darbos netika veikta. Šobrīd tā ir nefunkcionējoša, līdz ar to ēkas pamati tiek apdraudēti ar mitrumu. Lai atrisinātu šo problēmu Bunkas pagasta pārvalde 2020. gadā plānoja veikt lietusūdens kanalizācijas izbūvi Bunkas kultūras nama ēkai, budžetā paredzot 10 000 EUR. No šīs naudas tika pasūtīta apliecinājuma karte, kuru izstrādāja SIA “Inženiertīklu konsultāciju birojs” un topogrāfija. Pašreizējie izdevumi ir 2 178 EUR. Apliecinājuma kartē plānotās būvniecības un labiekārtošanas izmaksas ir 104 041,61 EUR ar PVN.

Lai saprastu patiesās būvniecības izmaksas un varētu plānot nepieciešamos budžeta līdzekļus 2021. gada budžetā, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone iesniegumā lūdz atļaut izsludināt publisko iepirkumu, lai realizētu šo projektu 2021. gadā, piešķirot no pašvaldības budžeta tam nepieciešamos līdzekļus.

Projekts “Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam” ir iekļauts novada Investīciju plānā ATTP IP kods 4.72.

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.  punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Izsludināt publisko iepirkumu projektam “Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam”.

 

 1. Atkārtoti skatīt šo jautājumu un lemt par projekta realizāciju pēc publiskā iepirkuma noslēgšanās.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

677. Par projekta ‘’Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes Kronvalda Ata pamatskolā’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.677           

          (protokols Nr.14,  7.punkts)

 

Par projekta ‘’Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes Kronvalda Ata pamatskolā’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā

 

2020. gada 14. oktobrī Priekules novada pašvaldībā saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones iesniegums (reģ. Nr. 2.1.4/20/1887-S), kurā lūgts atļaut izsludināt publisko iepirkumu projektam “Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes Kronvalda Ata pamatskolā”.

Jau iepriekš Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja ir informējusi par ieceri pie Krotes Kronvalda Ata pamatskolas izveidot sporta laukumu, kas aizstātu šī brīža sporta laukumu, kurš ir sliktā stāvoklī (pusdrupis basketbola laukumus ar veciem basketbola groziem).

2016. gadā šai vietai tika izgatavots tehniskais projekts “Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes pamatskolā”, ar kuru startēja LEADR projektu konkursā, bet neguva atbalstu. Apskatot gatavo projektu, izdiskutējot ar skolas vadību, sporta skolotāju, novada speciālistiem (M.Mikāls, A.Razma), tika pieņemts risinājums papildināt esošo projektu, veicot tajā izmaiņas, lai šo vietu padarītu, ne tikai par brīvā laika pavadīšanas vietu, bet varētu izmantot arī sporta stundās un treniņos. Tā 2019. gada budžetā tika ieplānoti līdzekļi tehniskā projekta izmaiņu izstrādei, kas tika arī izpildīts. Projektētājs – A/S “Būvmeistars”.

Pēc projekta paredzēts izbūvēt pludmales volejbola laukumu, basketbola laukumu, skaidu seguma skrejceliņu, vingrošanas kompleksu (pievilkšanās stieņi, zviedru siena, sols vēderpresei, atspiešanās stieņi, līdztekas), lielizmēra šahu, skrejceļu 30 m, tāllēkšanas sektoru. Projektā plānoti labiekārtošanas darbi, soliņu uzstādīšana. Kopējās projekta būvniecības izmaksas pēc projekta ir 75 651,46 euro ar PVN.

Izveidojot šādu nelielu sporta laukumu pie skolas tiek sakārtota apkārtējā teritorija, skolēniem tiek uzlabota vide darbam sporta stundās, treniņos un brīvajā laikā. Šī vieta kalpos un būs brīvi pieejama ik vienam interesentam, kas mācās, dzīvo un ciemojas Krotē. Krotes centrs kļūtu par kompaktu, sakoptu, izglītojošu vietu, kur vienkopus atrodas skola, bibliotēka, sporta un atpūtas laukums, kā arī parks.

Projekts “Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes Kronvalda Ata pamatskolā” ir iekļauts novada Investīciju plānā ATTP IP kods 3.4.

Līdzekļus projekta realizācijai Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone ir paredzējusi no ieņēmumiem par nekustamā īpašuma atsavināšanu, taču, lai zinātu reālās būvniecības izmaksas, nepieciešams izsludināt publisko iepirkumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 4.  punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Izsludināt publisko iepirkumu projektam “Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes Kronvalda Ata pamatskolā”.

 

 1. Atkārtoti skatīt šo jautājumu un lemt par projekta realizāciju pēc publiskā iepirkuma noslēgšanās.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

678. Par zemes vienības ”Veckupši”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā   

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.678           

          (protokols Nr.14, 8.punkts)

 

Par zemes vienības ”Veckupši”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā      

 

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu, protokola izraksts Nr.14, 47.§, zemes vienībai „Veckupši”, kadastra apzīmējums 6498 003 0121 17,2 ha platībā, Virgas pagastā, noteikts statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 23.01.2020. sēdes lēmumu Nr.30, pie zemes vienības “Veckupši”, kadastra apzīmējums 6498 003 0121, tika pievienota blakus esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0197.

Kadastra datu izmaiņu rezultātā zemes vienībai mainīts kadastra apzīmējums no 6498 003 0121 uz 6498 003 0183.

 Zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta un nav reģistrēta zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā  uz Priekules novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu „Veckupši”, kadastra Nr.6498 003 0003, zemes vienības kadastra apzīmējums 6498 003 0183 17,3 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no Virgas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: finanšu nodaļai, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

679. Par  nekustamā īpašuma Aizputes iela 24, Priekule, Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda       

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.679           

          (protokols Nr.14,  9.punkts)

 

 

Par  nekustamā īpašuma Aizputes iela 24, Priekule, Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda       

 

Nekustamais īpašums Aizputes iela 24, kadastra Nr.6415 002 0065, Priekulē, Priekules novadā, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0065  8322 m² platībā, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0065 001, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0065 002 un pagraba ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0065 003.

Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā.

Dzīvojamajā ēkā ir 12 dzīvokļi, kas privatizēti saskaņā likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju”.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā dzīvojamās ēkas, šķūņa un pagraba kadastra subjekts reģistrēta Priekules novada pašvaldība un atrodas pašvaldības bilancē.

Saskaņā ar 30.01.1997. likuma “par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 40.pantu, kas nosaka, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošos privatizētos dzīvokļus var ierakstīt zemesgrāmatā tikai tad, ja atbilstoši šim likumam zemesgrāmatā ierakstīta dzīvojamā māja un pievienota dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izziņa par dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļu īpašumos, 41.pantu, kas nosaka, ka valsts un pašvaldību daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošais privatizētā dzīvokļa īpašums ierakstāms zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda likumā noteiktajā kārtībā, 42.pantu, kas nosaka, ka šā likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz dokumentu, ko iesniegusi attiecīgā dzīvokļu privatizācijas komisija, zemesgrāmatā ierakstāmi arī dzīvokļi, kas privatizēti atbilstoši likumiem "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju", "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" vai citiem likumiem.

21.06.1995. likuma “par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta ceturtā daļa nosaka, ka šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Saskaņā ar 26.11.2009. Priekules novada domes sēdes protokolu Nr.14, 47.§, 8.punktu zemes vienībai Aizputes iela 24, kadastra apzīmējums 6415 002 0065, noteikts statuss- pašvaldībai piekritīga zeme.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda nekustamo īpašumu Aizputes iela 24, kadastra Nr.6415 002 0065, Priekulē, Priekules novadā, sastāvošu no:

1.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0065;

1.2. dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0065 001;

1.3. šķūņa ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0065 002;

1.4. pagraba ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0065 003.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai veikt visas nepieciešamās formalitātes nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) reģistrēšanai zemesgrāmatā.

3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Finanšu nodaļai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

680. Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.680           

          (protokols Nr.14,  10.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 12.10.2020. iesniegums, reģ.nr.2.1.4/20/1873-S, kurā lūgts atļaut atsavināt zemes vienību Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., 1257 m2 platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0031, Priekulē, Priekules novadā.                 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Paplakas iela 20, kadastra Nr.6415 001 0031 – 1257 m2 platībā, Priekulē, Priekules novadā, pieder Priekules novada pašvaldībai, iesniegts nostiprinājuma lūgums Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatā, īpašuma tiesību nostiprināšanai uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Uz nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule , Priekules novads atrodas dzīvojamā ēka , ar adresi Paplakas iela 20, Priekule,  Priekules nov., kadastra nr. 6415 501 0002, reģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000566903 uz XX, personas kods XX,  vārda.

Ar XX 12.10.2017. noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/17/1156, nomas līguma beigu termiņš 30.08.2027.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., kadastra  numurs 6415 001 0031, kurš sastāv no zemesgabala 1257 m2 platībā, par nosacītu cenu. 
 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.
 3. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.
 4. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;
 •  XX;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

681. Par nekustamā īpašuma ‘’Lāčavoti’’, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas ierosinājumu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.681           

          (protokols Nr.14,  11.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma ‘’Lāčavoti’’, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas ierosinājumu

            

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

28.11.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.15, 63.punkts) “Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienību - kadastra apzīmējumu 6482 003 0081, “Atkritumu izgāztuve”, Priekules pagasts, Priekules novads un zemes vienības, Priekules pagasts, kadastra apzīmējumu 6482 003 0058, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda un nosaukuma “Lāčavoti” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0058”.

Nekustamais īpašums “Lāčavoti”, kadastra Nr.6482 003 0057 – 4,08 ha platībā, Priekules pagastā, Priekules novadā, 01.07.2020. reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000602203 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0058, 4,08 ha platībā

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības teritoriālo plānojumu 2015. – 2026.gadam nekustamā īpašuma lietošanas mērķis noteikts – lauksaimniecības teritorija.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu,, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu  -  zemesgabalu “Lāčavoti”, Priekules pagasts, Priekules nov., kadastra  numurs 6482 003 0057, kurš sastāv no viena zemesgabala 4,08 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0058, par brīvu cenu. 
 2. Uzdotpašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei pasūtīt nekustamā īpašuma vērtējumu
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma (lēmuma 1.punkts) atsavināšanu.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms :

 •  Nekustamo īpašumu  speciālistei I.Lācītei
 •  Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;
 •  Finanšu nodaļai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

682. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.682           

          (protokols Nr.14, 12.punkts)

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 27.08.2020. Priekules novada domes lēmumu nekustamais īpašums “Izriedes parks”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 004 00095, nodots atsavināšanai.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0095  – 0,4020 ha platībā , uz zemes vienības atrodas būve – sporta zāle 319,3 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 6446 004 0095 002.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Izriedes parks”, Bunkas , Priekules novadā,  kadastra Nr. 6446 004 0095  , tirgus vērtība uz 2020. gada 24.augustu (apsekošanas datums) ir 2400,00 EUR  (divi tūkstoši četri simti euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2629 EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit deviņi euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

 1. noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 2400 EUR  (divi tūkstoši četri simti euro un 00 centi);
 2. izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 193,60 EUR (viens simts deviņdesmit trīs euro un 60 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;
 3. nekustamā īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci euro un 57 centi );

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 22.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Izriedes parks”, Bunkas pagasts , Priekules novads, kadastra numurs 6446 004 0095 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 2629 EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit deviņi euro un 00 centi ).
 2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Izriedes parks”, Bunkas pagasts , Priekules novads, kadastra numurs 6446 004 0095, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei ;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 

 

 

683. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Lāčavoti”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.683          

          (protokols Nr.14,  13.punkts)

 

 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Lāčavoti”, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Nekustamais īpašums “Lāčavoti”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr.  6482 003 0057, sastāv no vienas zemes vienības– 4,08 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6482 003 0058.

            Sertificēts zemes vērtētājs SIA „Invest-Rīga-Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Lāčavoti”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6482 003 0057, tirgus vērtība uz 2020. gada 24.augustu (apsekošanas datums) ir 8600,00 EUR  (astoņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..]

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 9314 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un 00 centi ), noapaļojot līdz veseliem euro, ko veido:

 1. noteiktā nekustamā īpašuma vērtība 8600 EUR  (astoņi tūkstoši seši simti euro un 00 centi);
 2. kadastra objekta un tā datu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā – 9,25 EUR (deviņi euro un 25 centi );
 3. mērniecības darbi saskaņā ar SIA “Metrum” sagatavotajiem rēķiniem – 499,50 EUR (četri simti deviņdesmit deviņi euro un 50 centi);
 4. izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 169,40 EUR (viens simts sešdesmit deviņi euro un 40 centi) saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu;
 5. nekustamā īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā – 35,57 EUR (trīsdesmit pieci euro un 57 centi );

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un 22.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inita Rubeze,Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Lāčavoti”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra numurs 6482 003 0057 pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 9314 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un 00 centi ).
 2. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lāčavoti”, Priekules pagasts , Priekules novads, kadastra numurs 6482 003 0057 izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei ;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

PIRMĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 

 

 

 

684. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalnenieki”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0128...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.684           

          (protokols Nr.14,  14.punkts)

 

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Mazkalnenieki”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0128, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2020. gada 30. jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.453 nekustamais īpašums “Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 003 0128 (turpmāk – nekustamais īpašums)  nodots atsavināšanai, apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 13507,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti septiņi euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 30.07.2020. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.453) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2020. gada 09.oktobrim plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

   Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:

 1. rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas;
 2. rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;
 3. ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 003 0128, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.
 2. Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 003 0128, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
 3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 003 0128, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu – 10 805,60 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti pieci euro  un 60 centi ), kas ir,  pazeminājums ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas 13 507,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti septiņi euro un 00 centi).
 4. Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekules novada pašvaldības domes sēdē.
 5. Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mazkalnenieki”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra numurs 6498 003 0128, izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu.
 6. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

OTRĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

1. grafiskais pielikums

 

685. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.6 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.685           

          (protokols Nr.14, 15.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.6 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 05.10.2020. iesniegums  (reģistrācijas Nr. 2.1.5/20/1815-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu atsavināšanai dzīvokli Liepājas 3-6,  Priekule, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 0021, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 79  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvoklim Nr.6, izīrēts XX , nav izveidots dzīvokļa īpašums .

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Inita Rubeze, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Liepājas iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0021 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.6  47,8 m² - 3/100;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei;
 • Finanšu nodaļai;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

686. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.13 dzīvojamajā mājā Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.686           

          (protokols Nr.14,  16.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.13 dzīvojamajā mājā Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 05.10.2020. iesniegums                   (reģistrācijas Nr.2.1.5/20/1807-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par nodošanu atsavināšanai dzīvokli Krasta iela 3-13, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0227, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 93  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvoklim Nr.13 izīrēts XX, nav izveidots dzīvokļa īpašums.

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6446 005 0227 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes ar kadastra apzīmējumiem  6446 005 0227, 6446 005 0240, 6446 005 0239 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 6446 005 0227 004, 6446 005 0240 001, 6446 005 0240 002:  

1.1. dzīvoklim Nr.13  84,20 m² - 842/13489;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei;
 • Finanšu nodaļai;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

687. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.11 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.687           

          (protokols Nr.14,  17.punkts)

 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.11 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 09.10.2020. iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.5/20/1858-S), ar lūgumu pieņemt lēmumu par dzīvokļa, Galvenā iela 7-11,  Priekule, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 002 0064, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 170  uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Dzīvoklim Nr.11, kas  izīrēts XX, nav izveidots dzīvokļa īpašums .

Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi un otrā daļa - Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederoša dzīvokļa atsavināšanu ir jāizveido un kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļa īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā.

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izveidot sekojošu dzīvokļa īpašumu dzīvojamajā mājā pēc adreses Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0064 001, nosakot dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes:  

1.1. dzīvoklis Nr.11 45,8 m² - 458/5176;

2. Pēc dzīvokļu īpašuma reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā, ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma objektus.

3. Pilnvarot nekustamā īpašuma speciālisti Ilzi Lācīti veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu īpašumu izveidošanā un ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

5. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domē.

6.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei;
 • Finanšu nodaļai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

688. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pie Ķiršiem”, Virgas pagasts,  Priekules novads

LĒMUMS

Priekulē

 

2020.gada 29.oktobrī                                                                                                                               

Nr.688           

          (protokols Nr.14,  18.punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pie Ķiršiem”, Virgas pagasts,  Priekules novads

 

Ar 2020. gada 25. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.438 apstiprināta nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra Nr.6498 004 0185 (turpmāk tekstā – nekustamais īpašums), atsavināšana.

Ar 2020. gada 30. jūlija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.454 apstiprināta atsavināšanas izsoles rīkošana, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 8894,00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – XX, deklarētā dzīvesvietas adrese,XX, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 8894,00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inita Rubeze, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt 2020. gada 14. oktobra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pie Ķiršiem”, Virgas pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 8894,00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins par nekustamo īpašumu tiek veikts līdz 2020.gada 09.novembrim.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1.XX;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska