17.06.2021. ārkārtas domes sēde (protokols Nr.10)

17.06.2021. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
17.06.2021. ārkārtas domes sēdes protokols

ārkārtas

SĒDES  PROTOKOLS

(elektroniskā vidē)

 

Nr.10

Priekules novadā                                                                                                

2021.gada 17.jūnijā                                                             

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Gatis Volkevičs

 

Sēdē nepiedalās- deputāti Rigonda Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Sarmīte Eidinta

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma,  juriste Ināra Avotiņa, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, finanšu nodaļas vadītāja Laura Vītola, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Dundure

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vizma Garkalne,  Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Ainars Cīrulis, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; darba kārtība tiek apstiprināta

 

Darba kārtība:

 1. Par mazdārziņa zemes vienībā ‘’Pie Jaunās ielas 8’’, Virgas pag., Priekules nov.,iznomāšanu XX.
 2. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.
 3. Par daļu no pašvaldības zemes ‘’Ābeļnieku darbnīcas’’, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu z/s Pauguri.
 4. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/94_2016 pagarināšanu ar XX.
 5. Par daļu no zemes ‘’Priekules palīgsaimn. apbūvētas’’ nomu XX.
 6. Par nomas līguma nr.2.3.4/17/302, Nr.2.3.4/17/303 un 2.3.4/17/301 pagarināšanu XX.
 7. Par daļu no pašvaldības zemes Galvenā iela 6, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu SIA ‘’BIG DREAM’’.
 8. Par daļu no zemes Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads nomu XX.
 9. Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/20/60
 10. Par zemes nomas līguma Nr.3-36/48-2011 pagarināšanu ar XX.
 11. Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 16.06.2021.rīkojuma Nr.1.1.6/21/164 apstiprināšanu.
 12. Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 16.06.2021.rīkojuma Nr.1.1.6/21/163 apstiprināšanu.
 13. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/93_2016 pagarināšanu ar XX.
 14. Par 06.06.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/83 termiņu pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.
 15. Par daļu no zemes vienības Tirgoņu iela 7, Priekules nov., iznomāšanu XX.

 

 

1.

Par mazdārziņa zemes vienībā “Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

(lēmums Nr.391)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 10.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1275-S, ar lūgumu iznomāt mazdārziņu zemes vienībā “Pie Jaunās ielas 8”, Purmsātos, Virgas pagastā.

            Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vizma Garkalne, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Mārtiņš Mikāls, Malda Andersone, Gatis Volkevičs); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par mazdārziņa zemes vienībā “Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.

 

2.

(lēmums Nr.392)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 03.06.2021. iesniegums Nr. 2.1.4/21/11223-S  ar lūgumu atļaut izmantot daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086 .

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļas no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

3.

Par daļas no pašvaldības zemes  „Ābeļnieku darbnīcas”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu z/s Pauguri

(lēmums Nr.393)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts  z/s “Pauguri”, reģ.nr. 52101002471, īpašnieka XX 26.05.2021. iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1168-S) , kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Ābeļnieku darbnīcas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6482 006 0134 , 0,80 ha  platībā .

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par daļas no pašvaldības zemes „Ābeļnieku darbnīcas”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu z/s Pauguri.

 

 

4.

(lēmums Nr.394)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 7.jūnijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/21/1244-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/94_2016 , uz daļu no zemes Rīta iela 5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra nr. 6415 004 0115, kadastra apzīmējums 6415 004 0115 700 m2  platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/94_2016 pagarināšanu ar XX.

5.

(lēmums Nr.395)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX deklarētā dzīvesvietas adrese XX, iesniegums reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1690-S, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes vienības „Priekules palīgsaimn. apbūvētas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 007 00092, 0,1480 ha  platībā .

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes “Priekules palīgsaimn.apbūvētas” nomu XX.

 

 

6.

Par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/17/302 , Nr. 2.3.4/17/303 un 2.3.4/17/301 pagarināšanu XX

(lēmums Nr.396)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 09.jūnijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1262-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumus Nr. 2.3.4/17/302,  uz zemes vienības „Vecie Lāčplēši 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr.6446 005 0192, kadastra apzīmējums 6446 005 0192 3,20  ha platībā, Nr. 2.3.4/17/303 uz zemes vienību “Jaunie Lāčplēši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0141, kadastra apzīmējums 6446 005 0141  0,90  ha platībā un “Lāčplēši 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 005 0116, kadastra apzīmējums 6446 005 0116, 1,0015 ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/17/302 , Nr. 2.3.4/17/303 un 2.3.4/17/301 pagarināšanu XX.

 

7.

Par daļu no pašvaldības zemes  Galvenā iela 6, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu SIA ‘’BIG DREAM’’

(lēmums Nr.397)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 11.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “BIG DREAM”, Reģ.nr. 42103080074, valdes locekļa XX iesniegums (iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1037-S)  kurā lūgts iznomāt daļu no zemes Galvenā iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0148, 80 m2  platībā ar apbūves tiesībām, auto mazgātuves būvniecībai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu , Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 40., 76.,78. punktiem, Civillikuma 1129.1- 1129.9 pantiem, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 2.panta pirmo daļu, 3. un 6.5 pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no pašvaldības zemes  Galvenā iela 6, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu SIA ‘’BIG DREAM’’.

 

 

8.

Par daļu no zemes Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads nomu XX

(lēmums Nr.398)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  18.05.2021. iesniegums Nr. 2.1.4/21/1090-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 004 0145, 630 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads nomu XX.

 

9.

Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/20/609

(lēmums Nr.399)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Nodegi, reģ. Nr. 42101007918 iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus 01.07.2020. zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/20/609, palielinot iznomājamo platību no 1,78 ha uz 4,86 ha.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. 29.,30. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/20/609.

 

 

10.

Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/48-2011 pagarināšanu ar XX

(lēmums Nr.400)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            2021.gada 16.jūnijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1 -S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/48-2011,  uz daļu no zemes vienības  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0172  , kadastra apzīmējums 6446 005 0232  0,78  ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr. 3-36/48-2011 pagarināšanu ar XX.

 

 

11.

Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 16.06.2021. rīkojuma Nr.1.1.6/21/164 apstiprināšanu

(lēmums Nr.401)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz  Priekules novada pašvaldības nolikuma 22.19.punktu, ar domes priekšsēdētājas 16.06.2021. rīkojumu Nr. 1.1.6/21/164 tika piešķirta finanšu palīdzība ugunsgrēkā cietušai personai.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības nolikuma 22.29.punktu atklāti balsojot PAR –  ; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas 16.06.2021. rīkojumu Nr.1.1.6/21/164.

 

Lēmums nosūtāms: finanšu nodaļai

 

12.

Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 16.06.2021. rīkojuma Nr.1.1.6/21/163 apstiprināšanu

(lēmums Nr.402)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

Pamatojoties uz  Priekules novada pašvaldības nolikuma 22.19.punktu, ar domes priekšsēdētājas 16.06.2021. rīkojumu Nr. 1.1.6/21/163 tika atļauts rīkot piketu Priekulē 19.06.2021.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības nolikuma 22.29.punktu atklāti balsojot PAR –  ; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas 16.06.2021. rīkojumu Nr.1.1.6/21/163.

 

 

Lēmums nosūtāms: izpilddirektoram

 

13.

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/93_2016 pagarināšanu ar XX

(lēmums Nr.403)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

            2021.gada 16.jūnijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1 -S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/93_2016,  uz daļu no zemes vienības  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0172  , kadastra apzīmējums 6446 001 0354  0,70  ha platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/93_2016 pagarināšanu ar XX.

 

 

14.

Par 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/83 termiņu pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

(lēmums Nr.404)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 07.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1243-S, ar lūgumu pagarināt 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/83 termiņu.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            pieņemt lēmumu par 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/83 termiņu pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā.

 

 

15.

Par daļu no zemes vienības Tirgoņu iela 7, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu XX

(lēmums Nr.405)

 

Ziņo: V.Jablonska

 

2021.gada 19.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1107-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības Tirgoņu iela 7, 484 kvm. platībā, kadastra apzīmējums 6415 003 0140, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.3.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.2.1. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības Tirgoņu iela 7, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu XX.

 

 

Sēdi slēdz plkst.10:00

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

391. Par mazdārziņa zemes vienībā “Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 17.jūnijā                                                     

Nr.391           

          (protokols Nr.10,  1.punkts)

 

 

Par mazdārziņa zemes vienībā “Pie Jaunās ielas 8”, Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

2021.gada 10.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), dzīvojošas XX., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1275-S, ar lūgumu iznomāt mazdārziņu zemes vienībā “Pie Jaunās ielas 8”, Purmsātos, Virgas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra lēmumu Nr.1.24., protokols nr.10, zemes vienība ar nosaukumu „Pie jaunās iela 8” 0,9 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 64980040229, Virgas pag., Priekules nov., piekrīt pašvaldībai. Šo zemes vienību mazdārziņu vajadzībām izmanto dzīvojamo māju “Kurši” un Dārza iela 9 iedzīvotāji.

Iesniedzēja lūdz iznomāt brīvo mazdārziņu 0,032 ha platībā (plānā Nr.6).

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.2.punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Saskaņā ar 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu-  neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts zemes nomas maksu gadā nosaka – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par mazdārziņa iznomāšanu zemes vienībā “Pie Jaunās ielas 8” 0,032 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980040229, Virgas pagastā, Priekules novadā.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, iznomāt XX, mazdārziņu zemes vienībā “Pie Jaunās ielas 8” 0,032 ha platībā, kadastra apzīmējums 64980040229, Virgas pagastā, saskaņā ar grafisko pielikumu (Nr.6)  (pielikums).

4. Noteikt:

4.1. nomas līguma termiņu līdz 2026.gada 31.jūlijam;

4.2. nomas maksu gadā- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5.00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

Pielikums

392. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 17.jūnijā                                                                  

Nr.392      

          (protokols Nr.10,  2.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts Irēnas Pauzeres 03.06.2021. iesniegums Nr. 2.1.4/21/11223-S  ar lūgumu atļaut izmantot daļu no zemes Liepājas iela  13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086 .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX mazdārziņa nomas līgums uz norādīto zemes vienības daļu nav slēgts. Dārziņš tiek apsaimniekots 85 m2 platībā.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanu Liepājas ielā 13a , Priekulē , Priekules novadā, kadastra nr. 6415 001 0075, kadastra apzīmējums 6415 001 0086  85 m² platībā, Irēnai Pauzerei.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 85 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada  30.jūnijam.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei,
 • XX,
 • finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

393. Par daļu no pašvaldības zemes  „Ābeļnieku darbnīcas”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu z/s Pauguri

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 17.jūnijā                                                                  

Nr.393           

          (protokols Nr.10,  3.punkts)

 

Par daļu no pašvaldības zemes  „Ābeļnieku darbnīcas”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu z/s Pauguri

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts  z/s “Pauguri”, reģ.nr. 52101002471, īpašnieka XX 26.05.2021. iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1168-S), kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Ābeļnieku darbnīcas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6482 006 0134 , 0,80 ha  platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Ābeļnieku darbnīcas” ieskaitīts pašvaldībai piederošās apbūvētās zemēs.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Priekules pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 76 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līguma slēgšanai ar z/s Pauguri, reģ.nr. 52101002471 , uz daļu no zemes vienības “Ābeļnieku darbnīcas”, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 006 0134 , kadastra apzīmējums 6482 006 0134 , 0,80  ha platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas līguma slēgšanai nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas , iznomāt daļu no zemes vienības “Ābeļnieku darbnīcas “, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6482 006 0134, kadastra apzīmējums 6482 006 0134 , 0,80 ha platībā , z/s Pauguri, reģ.nr. 52101002471, nosakot :
  • nomas maksu 76 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha.
  • nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.jūnija  līdz 2026.gada 31.maijam .
  • Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos 
 4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

 •  nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei
 •  z/s Pauguri : pauguriem@gmail.com
 • finkomisija@dkn.lv;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

394. Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/94_2016 pagarināšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 17.jūnijā                                                                  

Nr.394           

          (protokols Nr.10,  4.punkts)

 

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/94_2016 pagarināšanu ar XX

 

2021.gada 7.jūnijā (reģistrācijas Nr.2.1.4/21/1244-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/94_2016 , uz daļu no zemes Rīta iela 5, Priekulē , Priekules novadā, kadastra nr. 6415 004 0115  , kadastra apzīmējums 6415 004 0115 700 m2  platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr.11, nekustamais īpašums Rīta iela 5,  Priekule, Priekules novads, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.

Uz zemes vienības Rīta iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 004 0115 atrodas Silvijai Šēlei tiesiskā valdījumā esoša dzīvojamā ēka un palīgēkas.

XX mirusi 19.05.2016.

XX izmanto daļu no zemes mazdārziņa vajadzībām.

Nomas līgums Nr. 2.3.4/94_2016 uz daļu no zemes vienības Rīta iela 5, Priekule, ar kadastra apzīmējumu 6415 004 0115  700 m2 platībā ar XX  noslēgts 13.06.2016..

Nomas līgums beigsies 21.06.2021..

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir lielāka par 400 m² , ne mazāk kā 7,00 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līguma pagarināšanai ar XX,  uz daļu no zemes vienības Rīta iela 5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 004 0115, kadastra apzīmējums 6415 004 0115, 700 m2  platībā platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas līguma pagarināšanai nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas , pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.4/94_2016, uz daļu no zemes vienības Rīta iela 5, Priekulē,  Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 004 0115, XX, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :
  • nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7,00 EUR/gadā .
  •  nomas līguma termiņu no 2021.gada 22.jūnija līdz 2028.gada  21.jūnijam.
  • Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
 4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

395. Par daļu no zemes “Priekules palīgsaimn.apbūvētas” nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 17.jūnijā                                                                  

Nr.395           

          (protokols Nr.10,  5.punkts)

 

Par daļu no zemes “Priekules palīgsaimn.apbūvētas” nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX deklarētā dzīvesvietas adrese XX, iesniegums reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1690-S, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes vienības „Priekules palīgsaimn. apbūvētas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 007 00092, 0,1480 ha  platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Priekules palīgsaimn. apbūvētas” ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr. 14, ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar XX zemes nomas līgums uz minēto zemes vienību nav slēgts.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

         Atbilstoši 28.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3 punktam - neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

            Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma  “Priekules pagasta palīgsaimn.apbūvētas”, Kalnenieki, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 007 0005, kadastra apzīmējums 6482 007 0092   0,1480 ha platībā, iznomāšanai.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, daļu no zemes vienības “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, 0,1480 ha platībā, kadastra apzīmējums 6482 007 0092, Kalneniekos, Priekules pagastā, mazdārziņa vajadzībām (1.pielikums), nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 5,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2026.gada 30.jūnijam.
 4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:                                         

  •  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei
  • XX;
  • finkomisija@dkn.lv

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

Pielikums

 

396. Par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/17/302 , Nr. 2.3.4/17/303 un 2.3.4/17/301 pagarināšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 17.jūnijā                                                                  

Nr.396           

          (protokols Nr.10,  6.punkts)

 

Par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/17/302 , Nr. 2.3.4/17/303 un 2.3.4/17/301 pagarināšanu XX

 

2021.gada 09.jūnijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1262-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumus Nr. 2.3.4/17/302,  uz zemes vienības „Vecie Lāčplēši 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr.6446 005 0192, kadastra apzīmējums 6446 005 0192 3,20  ha platībā, Nr. 2.3.4/17/303 uz zemes vienību “Jaunie Lāčplēši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0141, kadastra apzīmējums 6446 005 0141  0,90  ha platībā un “Lāčplēši 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 005 0116, kadastra apzīmējums 6446 005 0116, 1,0015 ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamie īpašumi „Vecie Lāčplēši 1”, un “Jaunie Lāčplēši”, un “Lāčplēši 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā , ir  pašvaldībai piekritīgas zemes.

Nomas līgumi Nr.2.3.4/17/302, Nr. 2.3.4/17/303 un 2.3.4/17/301 ar XX noslēgti ar termiņu no 01.12.2016. līdz 30.11.2021.

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējam nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai.

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līgumu pagarināšanai ar XX, personas kods XX, uz zemes vienību „Vecie Lāčplēši 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0192, kadastra apzīmējums 6446 005 0192  3,20  ha platībā, uz zemes vienību “Jaunie Lāčplēši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0141 , kadastra apzīmējums 6446 005 0141  0,90  ha platībā un “Lāčplēši 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 005 0116, kadastra apzīmējums 6446 005 0116, 1,0015 ha platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv

 

 1. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas , pagarināt Nr. 2.4/17/302, uz zemes vienības „Vecie Lāčplēši 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0192, kadastra apzīmējums 6446 005 0192  3,20  ha platībā,  Nr. 2.4/17/303 uz zemes vienību “Jaunie Lāčplēši”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0141, kadastra apzīmējums 6446 005 0141  0,90  ha platībā un “Lāčplēši 1”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 005 0116, kadastra apzīmējums 6446 005 0116, 1,0015 ha platībā, ar XX, personas kods XX, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot:

 

  • nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,
  • nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.decembra līdz 2026.gada 30.novembrim,
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus.
 1. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • finkomisija@dkn.lv;

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

397. Par daļu no pašvaldības zemes  Galvenā iela 6, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu SIA ‘’BIG DREAM’’

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 17.jūnijā                                                                  

Nr.397           

          (protokols Nr.10,  7.punkts)

 

Par daļu no pašvaldības zemes  Galvenā iela 6, Priekule,  Priekules nov., iznomāšanu SIA ‘’BIG DREAM’’

 

2021.gada 11.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “BIG DREAM”, Reģ.nr. 42103080074, valdes locekļa XX iesniegums (iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1037-S)  kurā lūgts iznomāt daļu no zemes Galvenā iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 002 0148, 80 m2  platībā ar apbūves tiesībām, auto mazgātuves būvniecībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Galvenā iela 6, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 002 0148, sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības, uz tās atrodas noliktava ar kadastra apzīmējumu 6415 002 0148 001. Īpašuma tiesības noreģistrētas Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000054735  uz Priekules novada pašvaldības vārda.  

         Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,  zemes gabals atrodas publiskās apbūves  teritorijā.

SIA “BIGDREAM” vēlas nomāt daļu no zemes vienības 80 m2 platībā, automazgātuves būvniecībai.

Priekules novada pašvaldības mājaslapā noteiktajā pieteikšanās termiņā līdz 14.06.2021. uz brīvo  zemes vienības daļu, saņemts tikai viena pretendenta iesniegums.

Saskaņā ar 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojumu 2015.-2026.gadam , Priekules novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, zeme atrodas publiskās apbūves teritorijā , kurā zemes vienības apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 40 % .

Vienojoties ar iesnieguma iesniedzēju, apbūves nomas platība palielināta līdz 700 m2 .

Civillikuma 1129. 1 pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā.

 Saskaņā ar Civillikuma 1129. 2 pantu, piešķirot apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic naudā. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemes grāmatās.

            Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un datu aktualizācijas noteikumi" 23. punktu, lai uz zemes gabala daļu piešķirtu apbūves tiesības, zemes gabala vienības daļu nepieciešams reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā.    

Līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu slēdz atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 1129.1 – 1129.9 pantā noteiktajām prasībām

            Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.350) 76.punkts nosaka, ka lēmumu par neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu pieņem publiskas personas institūcija, kuras valdījumā ir attiecīgais neapbūvētais zemesgabals.

            Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu , Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 40., 76.,78. punktiem, Civillikuma 1129.1- 1129.9 pantiem, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 2.panta pirmo daļu, 3. un 6.5 pantu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu zemes nomas līguma ar apbūves tiesībām slēgšanai uz daļu no zemes vienības Galvenā iela 6, Priekule, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6415 002 0148 , 700 kvm. platībā .

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par atļauju slēgt zemes  nomas līgumu ar apbūves tiesībām, nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .
 2. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, slēgt  zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām ar SIA “BIG DREAM”, Reģ.nr.  42103080074, uz 10 gadiem, automazgātavas būvniecībai,  uz daļu no zemes gabala Galvenā iela 6 , Priekule, Priekules novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 6415 002 0148 , 700 kvm.  platībā, saskaņā ar pielikumā Nr.1 iezīmēto teritoriju.
 3. Apbūves tiesības maksa tiks noteikta pieaicinot neatkarīgu vērtētāju, izdevumus par vērtētāja pakalpojumiem sedz SIA “BIG DREAM”.
 4. Papildus maksai par apbūves tiesību Nomnieks maksā pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.
 5. Pirms nomas līguma noslēgšanas, Nomniekam jānoslēdz vienošanās ar Priekules novada pašvaldību, par zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu un reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā par saviem līdzekļiem.
 6. Apbūves tiesību līgumu noslēgt pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas veikšanas un reģistrēšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un  bez atsevišķa pilnvarojuma reģistrē zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām zemesgrāmatā uz līguma darbības  laiku.
 7. Apbūves tiesība stājas spēkā, kad nomnieks zemes nomas līgumu ir nostiprinājis zemesgrāmatā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,   

SIA “BIG DREAM”, reģ.nr. 42103080074:andrejskosteleba@gmail.com;                Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ;

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

Pielikums

398. Par daļu no zemes Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads nomu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 17.jūnijā                                                                  

Nr.398           

          (protokols Nr.10,  8.punkts)

                                                                                                                                                                    

Par daļu no zemes Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads nomu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX,  18.05.2021. iesniegums Nr. 2.1.4/21/1090-S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 004 0145, 630 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Skolas iela 12, Priekule, Priekules novads reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000167606 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Minētā zemes vienības daļa nevienam nav iznomāta.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir lielāka par 400 m² , ne mazāk kā 7,0 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma iznomāšanu XX, kadastra nr. 6415 004 0145, kadastra apzīmējums 6415 004 0145  630 m² platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas iznomāt XX, daļu no zemes vienības Skolas iela 12, 630 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 004 0145, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums), nosakot:
  1. nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 7,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;
  2. nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2026.gada  30.jūnijam.

 4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

5 . Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX;

-  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

   

Pielikums

399. Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/20/609

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 17.jūnijā                                                                  

Nr.399           

          (protokols Nr.10,  9.punkts)

 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/20/609

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Nodegi, reģ. Nr. 42101007918 iesniegums ar lūgumu veikt grozījumus 01.07.2020. zemes nomas līgumā Nr. 2.3.4/20/609, palielinot iznomājamo platību no 1,78 ha uz 4,86 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts.

Priekules novada pašvaldībā 01.07.2020. reģistrēts zemes nomas līgums Nr. 2.3.4/20/609, noslēgts ar z/s Nodegi, Reģ.Nr. 42101007918, uz daļu no zemes “Nodegu Skola”, Priekules pagasts Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 006 0187 1,78 ha  platībā, būvju uzturēšanas vajadzībām. Nomas līguma beigu termiņš 31.12.2028..

            Saņemts iesniegums no z/s Nodegi , kura lūdz palielināt iznomātās zemes platību, tā kā zemes iepriekšējam nomniekam SIA Priekules Siltumtīkli, reģ. nr. 5290002758, nomas līgums Nr. 3-38/6-2012, beidzies 27.08.2020..

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

 31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1,8. “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”.

 Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Priekules pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 76 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. 29.,30. punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no nekustamā īpašuma “Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6482 006 0187 , kadastra apzīmējums 6482 006 0187,  3,08 ha platībā iznomāšanu z/s Nodegi, Reģ.Nr. 42101007918.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas atļaut veikt grozījumus 01.07.2020. zemes nomas līgumā Nr. 2.4/20/609, slēdzot papildus vienošanos :

 

  1. precizējot 1.1.apakšpunktā norādīto platību no 1,78 ha uz 4,86 ha.
  2. Precizēt zemes nomas līguma pielikumu (pielikums )
  3. Noteikt papildus iznomājamajai zemes platībai 3,08 ha platībā, „Nodegu skola”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums  6482 006 0187 nomas maksu 76 EUR/1 ha par zemi 3,08 ha platībā gadā.
  4. papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

 

 1. Pārējie līguma nosacījumi netiek mainīti.
 2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

 nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei;

z/s Nodegi : zs.nodegi@gmail.com;

finkomisija@dkn.lv

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

 

 

 

1.Pielikums

2.Pielikums

 

400. Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/48-2011 pagarināšanu ar XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 17.jūnijā                                                                  

Nr.400           

          (protokols Nr.10, 10.punkts)

 

Par zemes nomas līguma Nr. 3-36/48-2011 pagarināšanu ar XX

 

            2021.gada 16.jūnijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1 -S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/48-2011,  uz daļu no zemes vienības  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0172  , kadastra apzīmējums 6446 005 0232  0,78  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ir  pašvaldībai piekritīga zeme .

Nomas līgums Nr. 3-36/48-2011 uz daļu no zemes vienības “personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ar kadastra apzīmējumu 6446 005 0232  0,78  ha platībā ar XX noslēgts 12.09.2011..

Nomas līgums beigsies 11.09.2021.

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējai nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līguma pagarināšanai ar XX,  uz daļu no zemes vienības „ Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 005 0232 , 0,78  ha platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas līguma pagarināšanai nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas , pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 3-36/48-2011, uz daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 005 0172 , kadastra apzīmējums 6446 005 0232, 0,78  ha platībā, ar XX, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :

 

  • nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,
  • nomas līguma termiņu no 2021.gada 12.septembra līdz 2026.gada 11.septembrim,
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus.
 1. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX;
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

401. Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 16.06.2021. rīkojuma Nr.1.1.6/21/164 apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 17.jūnijā                                                                 

Nr.401           

          (protokols Nr.10, 11.punkts)

 

 

 

Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 16.06.2021. rīkojuma Nr.1.1.6/21/164 apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz  Priekules novada pašvaldības nolikuma 22.19.punktu, ar domes priekšsēdētājas 16.06.2021. rīkojumu Nr. 1.1.6/21/164 tika piešķirta finanšu palīdzība ugunsgrēkā cietušai personai.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības nolikuma 22.29.punktu atklāti balsojot PAR –  ; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas 16.06.2021. rīkojumu Nr.1.1.6/21/164.

 

Lēmums nosūtāms: finanšu nodaļai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402. Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 16.06.2021. rīkojuma Nr.1.1.6/21/163 apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 17.jūnijā                                                                 

Nr.402          

          (protokols Nr.10, 11.punkts)

 

 

 

Par Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 16.06.2021. rīkojuma Nr.1.1.6/21/163 apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz  Priekules novada pašvaldības nolikuma 22.19.punktu, ar domes priekšsēdētājas 16.06.2021. rīkojumu Nr. 1.1.6/21/163 tika atļauts rīkot piketu Priekulē 19.06.2021.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības nolikuma 22.29.punktu atklāti balsojot PAR –  ; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas 16.06.2021. rīkojumu Nr.1.1.6/21/163.

 

 

Lēmums nosūtāms: izpilddirektoram

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403. Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/93_2016 pagarināšanu ar XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 30.jūnijā                                                                  

Nr.403           

          (protokols Nr.10,  11.punkts)

 

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/93_2016 pagarināšanu ar XX

 

            2021.gada 16.jūnijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/21/1 -S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/93_2016,  uz daļu no zemes vienības  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0172  , kadastra apzīmējums 6446 001 0354  0,70  ha platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, ir  pašvaldībai piekritīga zeme .

Nomas līgums Nr. 2.3.4/93_2016 , uz daļu no zemes vienības “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0354  0,70  ha platībā,  ar XX noslēgts 01.05.2016..

Nomas līgums beidzies 30.06.2021..

Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi  pieteicējai nav nodokļu parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29. punktu un 30. punktu – ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, tad minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai .

31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr. 1, 8.punkts “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”. Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā 1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kura pārejas noteikumu 20.punkts nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — Finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., punktiem, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu nomas līguma pagarināšanai ar XX, uz daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 001 0354, 0,70  ha platībā.
 2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pieņemto lēmumu par piekrišanu nomas līguma pagarināšanai nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv
 3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas , pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.4/93_2016, uz daļu no zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6446 005 0172, kadastra apzīmējums 6446 001 0354, 0,70  ha platībā , ar XX, slēdzot papildus vienošanos un  nosakot :
  • nomas maksu 71 EUR (bez PVN) gadā, par lauksaimniecības zemes 1 ha,
  • nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2026.gada 31.maijam,
  • papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus.
 4. Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte.
 5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:

 • XX
 • nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei;
 • finkomisija@dkn.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

404. Par 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/83 termiņu pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 17.jūnijā                                                     

Nr.404           

          (protokols Nr.10,  14.punkts)

 

 

Par 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/83 termiņu pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules novadā

 

2021.gada 07.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzēja), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1243-S, ar lūgumu pagarināt 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/83 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2016.gada 06.jūnijā starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/83 par zemes vienību “Jaungrunti”, kadastra apzīmējums 6458 003 0125- 2,8 ha platībā un kadastra apzīmējums 6458 003 0126- 7,3 ha platībā, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 2021.gada 31.maijam.

Iesniedzēja lūdz pagarināt zemes nomas līgumu termiņu un norādījusi, ka turpinās nomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0125.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Jāprecizē iznomājamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0125 platība uz 2,6 ha (lauksaimniecībā izmantojamā zeme).

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa.

Ar 2019.gada 31.janvāra Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Gramzdas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 70,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par 06.06.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/83 termiņu pagarināšanu.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pagarināt 06.06.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/83 termiņu uz pieciem gadiem,  izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

4. Noteikt:

4.1. zemes nomas līgumu termiņu līdz 31.07.2026.;

4.2. iznomājamo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6458 003 0125 un platību 2,6 ha.

4.3. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 70,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot līgumu atbilstoši šim lēmumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai, Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

 

 

 

 

 

 

405. Par daļu no zemes vienības Tirgoņu iela 7, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu XX

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 17.jūnijā                                                      

Nr.405           

          (protokols Nr.10,  15.punkts)

 

Par daļu no zemes vienības Tirgoņu iela 7, Priekule, Priekules nov., iznomāšanu XX

 

2021.gada 19.maijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- iesniedzējs), dzīvojoša XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/1107-S, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības Tirgoņu iela 7, 484 kvm. platībā, kadastra apzīmējums 6415 003 0140, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Zemes vienība Tirgoņu iela 7, 2676 kvm. kopplatībā, kadastra apzīmējums 6415 003 0140, Priekulē, Priekules novadā, ir pašvaldībai piederoša zeme.

Iesniedzējam iespējams iznomāt daļu no zemes vienības 100 kvm. platībā mazdārziņa vajadzībām.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.3.punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Saskaņā ar 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.2.2 apakšpunktu- neapbūvētam zemesgabalam, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts nomas maksa par zemesgabaliem no 0,041 ha (401 kvm) līdz 0,2 ha (2000 kvm) tiek noteikta 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR gadā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.3.apakšpunktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.2.1. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Toms Šteins, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par daļu no zemes vienības Tirgoņu iela 7, 100 kvm. platībā, kadastra apzīmējums 6415 003 0140, Priekulē, Priekules nov., iznomāšanu XX.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, iznomāt XX, daļu no zemes vienības Tirgoņu iela 7  100 kvm. platībā, kadastra apzīmējums 6415 003 0140, Priekulē, Priekules novadā, mazdārziņa vajadzībām, saskaņā ar grafisko pielikumu.

4. Noteikt:

4.1. nomas līguma termiņu līdz 2026.gada 31.jūlijam;

4.2. nomas maksu gadā- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 4.00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

5. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

XX, nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                      V.Jablonska

 

Pielikums