13.01.2021. ārkārtas domes sēde (protokols Nr.1)

13.01.2021. ārkārtas domes sēdes audioieraksts
13.01.2021. ārkārtas domes sēdes protokols

ārkārtas

SĒDES  PROTOKOLS

(elektroniskā vidē)

 

Nr.1

Priekules novadā                                                                                                

2021.gada 13.janvārī                                                           

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00

Sēdi atklāj plkst. 9:00

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                                 Daiga Tilgale

               

 

Piedalās –

Deputāti: Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds,  Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa

 

Sēdē nepiedalās-deputāts Mārtiņš Mikāls, deputāts Gatis Volkevičs

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, finanšu nodaļas vadītāja Laura Vītola,  juriste Ināra Avotiņa, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, Virgas pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Egle, Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, sociālā dienesta vadītāja Andra Valuže, izglītības vadītāja Agrita Purviņa, kultūras vadītājs Gundars Venens, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina, nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte, SIA ‘’Priekules nami’’ valdes locekle Arta Brauna

 

Darba kārtības apstiprināšana

 

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; darba kārtība tiek apstiprināta.

 

 

Darba kārtība:

 1. Par 2021.gada 4.janvāra rīkojuma Nr.1.1.6/21/1 ‘’Par mācību procesa organizāciju no 04.01-08.01.2021.’’ apstiprināšanu.
 2. Par pārtikas paku sagatavošanu.
 3. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA ‘’Priekules nami’’, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule.
 4. Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes funkcijas deleģēšanas līguma slēgšanu 2021.gadam ar Vaiņodes novada pašvaldība.
 5. Par 2021.gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtības apstiprināšanu.
 6. Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2021.-2023.gadam apstiprināšanu.
 7. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/21 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam’’ apstiprināšanu.
 8. Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta ‘’Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā’’ (ATTP IP 1.6) īstenošanai.
 9. Par finansiālo palīdzību ārkārtas gadījumā.
 10. Par nekustamā īpašuma ‘’Pagastmāja’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 11. Par medību tiesību iznomāšanu mednieku klubam ‘’Asīte’’.
 12. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/21 ‘’Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Priekules novada pašvaldībā’’ pieņemšanu.
 13. Par vienošanos ar Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku par novada galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu Priekules novadā un šī pakalpojuma finansēšanu.
 14. Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju.

 

 

1.

Par 2021.gada 4.janvāra rīkojuma Nr.1.1.6/21/1 ‘’Par mācību procesa organizāciju no 04.01.-08.01.2021.’’ apstiprināšanu

 (lēmums Nr.1)

Ziņo: V.Jablonska, A.Purviņa

 

Saskaņā ar likuma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” 2.panta 1. daļu un Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, lai operatīvi novērstu paaugstinātas inficēšanās iespēju izglītības iestādēs, Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks ir izdevis rīkojumu par mācību procesa organizāciju no 04.01. -08.01.2021, ko nepieciešams apstiprināt ar domes lēmumu.

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta 1.daļas 4.punktu un 21.panta 1.daļas 23.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt domes priekšsēdētājas vietnieka 04.02020 rīkojumu Nr. 1.1.6/21/1.
 2. Mežupes pamatskolā 1.-9.klašu un profesionālās pamatizglītības programmu audzēkņiem no 04.01.2021. – 08.01.2021. mācību procesu organizēt attālināti;
 3. Priekules vidusskolas, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 7.-9.klašu  izglītojamajiem no 04.01.-08.01.2021. atcelt ESF projektu ietvaros plānotās individuālās nodarbības klātienē.
 4. Priekules novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās no 001.2021. – 08.01.2021. nodrošināt pirmsskolas izglītības procesu bērniem, kuru vecākiem nav iespējas pašiem pieskatīt bērnus.
 5. Par lēmuma izpildi atbild izglītības vadītāja.

 

Lēmums izsūtāms- Priekules vidusskolai, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai, Krotes Kronvalda Ata pamatskolai, Mežupes pamatskolai, Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" , Virgas pirmsskolas izglītības iestādei "Gaismiņa"

 

 

2.

Par pārtikas paku sagatavošanu

(lēmums Nr.2)

Ziņo: V.Jablonska, A.Purviņa

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 1.-4.klašu skolēniem no 4.janvāra līdz 22.janvārim ir noteikts brīvlaiks, bet 7.- 12.klašu skolēni mācās attālināti, bet 5.-6.klašu skolēniem līdz 8.janvārim bija brīvlaiks, bet no 11.janvāra viņi sāk mācīties attālināti. 1.-4.klašu skolēniem mācību gads turpināsies jūnijā.

Brīvlaikā brīvpusdienas skolēniem netiek nodrošinātas. 5.klases skolēni saņem pašvaldības finansētas brīvpusdienas, tāpēc nepieciešams noteikt, ka attālināto mācību laikā viņiem tiks izsniegtas pārtikas pakas.

Mežupes pamatskola kā speciālās izglītības iestādei, saskaņā ar MK rīkojumu 655 ir noteikts strādāt klātienē, taču ņemot vērā to, ka skola nevar izpildīt visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, 7.-9.klašu un profesionālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem mācības daļēji notiek attālināti. Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.4 2. punktam, lai nodrošinātu speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas izlietojumu par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija un izglītojamie daļēji mācās attālināti arī speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai paredzētos līdzekļus nepieciešams izmantot pārtikas paku sagatavošanai, paredzot ne vairāk kā divus euro dienā uz vienu izglītojamo.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. No plānotajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienām sniegt atbalstu ēdināšanai Priekules vidusskolas, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 5. klašu izglītojamajiem, nodrošinot pārtikas paku 14,20 euro (četrpadsmit euro un 20 centi) apmērā katram izglītojamam laika periodā no 2021.gada 11.janvāra līdz 22.janvārim (10 darba dienas).

2. No Mežupes pamatskolas uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sniegt atbalstu šīs izglītības iestādes izglītojamajiem par laiku, kad viņi mācās attālināti, paredzot ne vairāk kā divus euro dienā uz vienu izglītojamo.

3. Pārtikas paku sagatavošanu nodrošināt

3.1.ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam – zemnieku saimniecībai  “Daiga” Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 10 izglītojamajiem;

3.2.Krotes Kronvalda Ata pamatskolas ēdināšanas bloka darbiniekiem 8 Krotes Kronvalda Ata pamatskolas un 38 Priekules vidusskolas izglītojamajiem;

3.3.Mežupes pamatskolas ēdināšanas bloka darbiniekiem – Mežupes pamatskolas izglītojamajiem par laiku, kad mācību process notiek attālināti.

4. Pārtikas paku nogādāšanu organizēt izglītības iestādēm sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, izpilddirektoru un izglītības vadītāju.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt  pašvaldības izpilddirektoram.

 

 

Lēmums nosūtāms: Priekules vidusskola, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Mežupes pamatskola

 

 

3.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

(lēmums Nr.3)

 

Ziņo: A.Razma, A.Brauna

 

2021.gadā ir nepieciešams noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” par Priekules pilsētas labiekārtošanas, sakārtošanas un pilsētas kapu uzturēšanas un apsaimniekošanas darbiem par līguma cenu 145046.18 EUR. SIA “Priekules nami” ir iesnieguši  tāmi - kalkulāciju Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2021.gadam.

Priekules novada pašvaldība, izskatot tāmi un izvērtējot faktiskos apstākļus konstatē:

[1] Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē.

[2] Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, un pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes likuma 41.panta otrās un trešās daļas, kā arī 42.panta pirmo daļas noteikumus.

 [3] Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus, Priekules novada pašvaldība secina, ka:

[4] SIA „Priekules nami”,  pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina no likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkta izrietošu uzdevumu - teritorijas labiekārtošanas un sanitārās uzkopšanas, kā arī īpašumu sakārtošanas veikšanu. SIA „Priekules nami” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

[5] Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkcijas izpildi.

[6] Priekules pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārā tīrības nodrošināšana labā kvalitātē, uzturēšana, kā arī kapu uzturēšana un apsaimniekošana ir svarīgs faktors, lai pašvaldība spētu nodrošināt ikviena iedzīvotāja tiesības dzīvot sakoptā vidē. Lai nodrošinātu vienotu Priekules pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu izveidošana un uzturēšana, ir pieļaujama likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā izrietošo pārvaldes uzdevumu deleģēšana SIA „Priekules nami”.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, uz 1gadu par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu – par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem, sabiedriskās tualetes uzturēšanu un pilsētas kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu par summu EUR 145 046,18.-

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

3.  Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums paziņojams:

1)SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

            2)finanšu nodaļa.

 

Informāciju par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt Priekules novada iestādes mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

 

 

4.

Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes funkcijas deleģēšanas līguma slēgšanu 2021.gadam ar Vaiņodes novada pašvaldību

(lēmums Nr.4)

 

Ziņo: I.Avotiņa –skaidro, ka izveidojot jauno novadu, tiks izveidota arī jauna apvienotā būvvalde. Tādēļ līguma darbības termiņš noteikts-līdz jaunās būvvaldes izveidošanai, bet ne ilgā par 1 gadu.

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu.

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta trešā daļa paredz, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmā daļa paredz, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punkta noteikto - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, Vaiņodes novada pašvaldība  lūdz 2021.gadam noslēgt deleģēšanas līgumu, nosakot, ka deleģēto pārvaldes uzdevumu veic Priekules novada pašvaldības būvvalde.

Vaiņodes novada dome būvvaldes uzturēšanas izmaksu segšanai līgumā norādītajam laika periodam piešķirs atsevišķu  finansējumu.

Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu, trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Valsts pārvaldes likuma 45. panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Vaiņodes novada domi par likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktā noteiktās autonomās funkcijas - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, veikšanu 2021.gadam.

2. Uzturēšanas izmaksu finansēšanu būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanai Vaiņodes novada teritorijā viena gada periodam sedz Vaiņodes novada dome saskaņā ar Priekules novada pašvaldības izsniegtajiem rēķiniem.

3. Informāciju par likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktā noteiktā pārvaldes uzdevuma deleģēšanu līguma noslēgšanu, piecu darba dienu laikā pēc deleģēšanas līguma noslēgšanas publicēt Priekules novada pašvaldības interneta mājas lapā: www.priekules novads.lv

 

Izsūtāms 1 eks.: būvvalde, Fin.nod.,  Vaiņodes novada dome, juriste I.Avotiņa

 

 

5.

Par  2021. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtības apstiprināšanu

(lēmums Nr.5)

Ziņo: G.Venens

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, Dziesmu un deju svētku likuma 9. panta otrās daļas 9. punktu, kas nosaka, ka valsts budžeta līdzekļi kārtējo Dziesmu un deju svētku starplaikā tiek izmantoti valsts mērķdotācijai kolektīvu vadītāju darba un sociālā nodokļa samaksai. Valsts mērķdotācijas apjoms 2021. gadā katrai pašvaldībai ir iekļauts likuma „Par valsts budžetu 2021. gadam” 10. pielikumā. Valsts mērķdotācija tiek aprēķināta un sadalīta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumiem Nr.649 “Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt šādu valsts 202 gada pirmajam pusgadam (no 1.janvāra līdz 30.jūnijam)  piešķirtās mērķdotācijas Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtību:
  1. valsts mērķdotācija tiek piešķirta Pašvaldības tautas mākslas kolektīviem, kuri uz valsts mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi ir iekļauti elektroniskajā datubāzē "Latvijas digitālā kultūras karte" un kuri:
   1. gatavo Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem atbilstošu repertuāru (koprepertuāru - kori, tautas deju kolektīvi un pūtēju orķestri), piedalās novada un strapnovadu rīkotajos pasākumos, turpmāk – G1;
   2. saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas kopas, koklētāju ansambļi, lietišķās mākslas studijas, amatierteātri un vokālie ansambļi) un 2017. gadā vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos pasākumos, turpmāk - G2.

 

  1. Pašvaldība veic 2021. gada pirmajam pusgadam (no 1.janvāra līdz 30.jūnijam) valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Noteikumos noteiktā kārtībā, ņemot vērā:
   1. valsts piešķirtās mērķdotācijas apmēru Priekules novada pašvaldībai 2021.gada pirmajam pusgadam (no 1.janvāra līdz 30.jūnijam)   – 1003 eiro;
   2. G1 un G2 kolektīvu skaitu Pašvaldībā uz mērķdotācijas aprēķināšanas brīdi;
   3. G1 kolektīviem piemērojams līdzdalības intensitātes koeficients 2.
  2. Piešķirtā valsts mērķdotācija tiek izlietota Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

 

 1. veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sekojoši:

Kolektīvs

Kolektīvu skaits Pašvaldībā

Valsts piešķirtā mērķdotācija (M) kolektīviem

Bāzes finansējuma (B) 1 kolektīvam aprēķins

Bāzes finansējums 1 kolektīvam noteiktajā periodā

Mērķdotācija 1 kolektīvam mēnesī

G1

2

 € 802.40

B=M/ ΣG1

€ 401.20

€ 66.86

G2

1

  € 200.60

B=M/ ΣG2

€ 200.60

€ 33.44

 

 

 1. Aprēķināt izmaksājamo daļu no valsts piešķirtās mērķdotācijas (darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas) vienu reizi mēnesī tautas mākslas kolektīvu vadītājiem:

 

Kolektīva nosaukums

Mērķdotācijas saņēmējs

(amats)

Mērķdotācija mēnesī

(darba alga un VSAOI)

G1 Priekules k/n SIEVIEŠU koris

diriģente

€ 66.86

G1Priekules k/n vidējās paaudzes deju kolektīvs „DUVZARE”

vadītāja

 

€ 66.86

G2 Krotes folkloras kopa „TRAISTĒNI”

vadītāja

 

€ 33.44

 

 

 

 

 

6.

Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2021.-2023. gadam apstiprināšanu

(lēmums Nr.6)

Ziņo: Laura Vītola

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana) un 11.02.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības pamatbudžeta mērķdotācijas daļu izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidēja termiņa programmām (trijiem gadiem), atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 202-2023.gadam.
 2. Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam finansējumam kārtējam gadam.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2021.-2023. gadam uz 1 lp.

 

 

                                                                                    7.

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu

(lēmums Nr.7)

 

Ziņo: Laura Vītola

 

Priekules novada pašvaldības administrācijas finanšu nodaļa ir sagatavojusi un iesniegusi izskatīšanai Priekules novada pašvaldības 2021. gada budžeta projektu, kas izstrādāts pašvaldības administrācijai, sadarbojoties ar iestādēm.

Aicina deputātus iepazīties ar sagatavoto budžeta prezentāciju.

Izsakās :

T.Ešenvalde-kas ir dienesta komandējumi 52 000

L.Vītola –tie ir projekta līdzekļi, jo skolas iesaistījušās ERASMUS projektos un ir ieskaitīta nauda. Tie nav pašvaldības līdzekļi.

A.Rosvalds- vai ieekonomētie līdzekļi tiks virzīti apkures sakārtošanai pilsētā?

T.Šteins- kad izveidosies darba grupa un sāks strādāt, lai varētu risināt apkures sakārtošanu Priekulē?

A.Cīrulis- diskusiju atvērsim rītdienas tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē.

T.Šteins-kas plānots darīt Bunkas kultūras nama notekūdens sistēmas remontā?

P.Andersone- nodemontēt apmetuma malu pie pamatiem, novadīt lietus ūdeni uz dīķi, aplikt gar fasādes sienu visapkārt bruģi.

T.Šteins-kādēļ tik dārgs jumts?

A.Driviņa- koptāme ir 70 000 euro, drīz izsludināsim iepirkumu. Liepu aleja 3A ir divas trīsstāvu mājas tādēļ dārgi. Mājas uzkrājums ir 21 000 euro. Jumts jāmaina, jo pašlaik jumta koka konstrukcijas ir veselas. Vēlāk būs jāmaina arī tās. Trūkstošos līdzekļus iegūsim no cirsmas izsoles.

I.Meļķe –aicina izvērtēt vai Miera ielas 2 pagalma seguma remontam  nepieciešams likt bruģi. Asfalts būtu daudz lētāk.

 

Diskusija par jauno budžetu tiek slēgta un V.Jablonska aicina balsot par budžeta apstiprināšanu.

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu un 46.pantu un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu un Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”.
 2. Apstiprināt 2021. gada budžeta Paskaidrojuma rakstu un priekšsēdētājas ziņojumu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”.

 

 

8.

Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā” (ATTP IP 1.6.) īstenošanai

(lēmums Nr.8)

Ziņo: Laura Vītola

Apstiprinot 2021. gada pašvaldības budžetu, projekts „Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā” tika noteikts kā 2021. gada prioritārais investīciju projekts (ATTP IP 1.6.) pašvaldībā ar plānoto summu 211 403 EUR ar PVN.

Projekta mērķis ir pārbūvēt gājēju ietvi Skolas ielā 313m garumā un 1,6m platumā un pārbūvēt Skolas ielas braucamo daļu no grants uz asfalta segumu 391m garumā un 5m platumā. 

Katru gadu pašvaldība veic gājēju ietvju infrastruktūras sakārtošanas darbus dažādās pilsētas vietās. Skolas ielas ietvi šobrīd klāj betona plāksnes, kuru izmērs ir 3m*1,5m, kas ir vienā līmenī ar ielas braucamo daļu. Iela ir ar grants segumu, kuru nepieciešams patstāvīgi greiderēt, jo nemitīgi veidojas daudz bedres, kas atrodas viena pie otras, tādējādi gan iedzīvotāji, kuriem ir nekustamais īpašums uz šīs ielas, gan tie iedzīvotāji un apmeklētāji, kuri dodas uz Priekules Mūzikas un mākslas skolu ar transporta līdzekļiem, brauc pa gājēju ietvi, nevis ielas braucamo daļu. Tādēļ projekta mērķis ir pārbūvēt gan Skolas ielas gājēju ietvi, padarot to drošāku iedzīvotājiem un izglītības iestādes audzēkņiem, gan Skolas ielas segumu. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt arī lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

2020. gadā Priekules pilsētā tika uzsākta KF projekta (Nr.5.3.1.0/17/I/030) "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta" īstenošana, kura ietvaros tiek izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli Priekules pilsētā, arī Skolas ielā, kura ir ar grants segumu, kur projekta ietvaros ir mērķis ieklāt asfalta segumu.

Projekta realizācijai tika izsludināts publiskais iepirkums. Pamatojoties uz 2020. gada 08. decembra iepirkumu komisijas sēdes protokolu Nr. 2.4.1-1/20/21-4, publiskais iepirkums “Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. PNP2020/21) ir noslēdzies. Līguma slēgšanas tiesības šajā iepirkumā piešķirtas pretendentam SIA “CTB” (reģistrācijas Nr. 42103019682) ar piedāvāto līgumcenu 167 513,45 EUR (bez PVN), jo tas atbilst visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais ar zemāko cenu iepirkumā.

Prioritārā investīciju projekta realizācijai nepieciešams aizņēmums 211 403 EUR ar PVN, kurā ietilpst nepieciešamā summa būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktu un likuma „Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 5. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 202 gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 211 403 EUR (Divi simti vienpadsmit tūkstoši četri simti trīs euro) Valsts Kasē uz 25 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi.
 2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 3. Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.
 4. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2022. gadu.
 5. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanai.
 6. Lūgt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pozitīvu atzinumu par Priekules novada pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā” atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai.

 

Lēmums izsūtāms: eks. finanšu nodaļai, eks. Dienvidkurzemes finanšu komisijai, eks. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

9.

Par finansiālo palīdzību ārkārtas gadījumā

(lēmums Nr.9)

Ziņo: A.Driviņa

 

2020.gada 31.decembrī notika ugunsgrēks, kurā daļēji izdega Indrai Roskošai  piederošā ģimenes māja “Vidiņi”, Kalētu pagastā, Priekules novadā. Ugunsgrēka laikā cieta īpašnieces dēls, kurš arī dzīvo minētajā mājā un pašlaik ārstējas Valsts Apdegumu centrā. Māja pašlaik nav dzīvošanai derīga – izdegusi daļa mājas, sakusuši elektrības vadi, bojāta plīts/krāsns, sadegušas durvis, mēbeles, saplaisājuši logi, visas telpas melnas (pielikumā foto). Mājas īpašniece ir II grupas invalīde, pašlaik dzīvo pie meitas. Ģimene vēlas pēc iespējas ātrāk atsākt dzīvot savā īpašumā. 2021.gada 5.jnvārī ir saņemts I. Roskošas iesniegums (reģistrēts ar Nr.3.2/1) ar lūgumu piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, lūgums piešķirt pabalstu 700,00 EUR apmērā būvmateriālu un iedzīves iegādei.

Pielikumā:

 1. Fotouzņēmumi no mājas “Vidiņi”
 2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Akts Nr. 20-51545
 3. Indras Roskošas iesniegums.

 

Pamatojoties uz I. Roskošas iesniegumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Piešķirt Indrai Roskošai vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā EUR 700,00 ( septiņi simti eiro un 00 centi).

            Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums izsūtāms 1 eks. : Fin.nodaļai, I.Roskošai

 

 

                                                                                    10.

Par nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

(lēmums Nr.10)

 

Ziņo: M.Kokovihina, V.Jablonska

 

2021.gada 06.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks” (turpmāk tekstā- iesniedzējs), reģ.Nr.42103022606, juridiskā adrese “Pūpoli”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., valdes locekles Kitijas Rosvaldes-Bērziņas iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/26-S, ar lūgumu atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Pagastmāja”, Virgas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Pagastmāja”, kadastra Nr.6498 002 0183, Virgas pagastā ir pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000161437.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0183  0,43 ha platībā un biroja ēka (pagasta pārvaldes ēka)- 1123,60 m² platībā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtajā daļā ir uzskaitītas personas, kuras atsevišķos gadījumos var ierosināt atsavināšanu:

1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei;

2) zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai;

3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei;

4) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai;

5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;

6) dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;

7) kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu;

8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums;

9) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala un nedzīvojamās ēkas (būves), un uz šā zemesgabala atrodas arī viņiem piederoša ēka (būve), bet zemesgabala sadale nav pieļaujama atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi.

Iesnieguma iesniedzējs neatbilst PPMAL 4.panta ceturtās daļas nevienam nosacījumam. Tātad nevar ierosināt nekustamā īpašuma atsavināšanu.

PPMAL 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrajā daļā, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Virgas pagasta pārvaldes vadītāja D.Egle ierosina nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Virgas pagastā nodošanu atsavināšanai, jo plānota pagasta pārvaldes administrācijas pārcelšanās uz bijušām Virgas skolas telpām.

No atsavināšanas iegūtie līdzekļi tiks izlietoti projekta “Virgas skolas pārbūve par Virgas pagasta administratīvo centru ar ēkas lietošanas veida maiņu, Virgas muiža, Virgas pagasts, Priekules novads”.

Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, iekļauj pārdošanas cenā.

     2020.gada 06.janvārī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Virgas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6498 002 0183, tirgus vērtība uz 2020.gada 16.decembri ir 48 300 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti eiro).

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 48 845 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 48 300 EUR;

2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 544,50 EUR, saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 002 0183, nodošanu atsavināšanai.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, nodotatsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pagastmāja”, kadastra Nr.6498 002 0183, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0183 0,43 ha lielā platībā un biroja ēkas -1123,60 m² platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

4. ApstiprinātPriekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 002 0183,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 48 845 EUR(četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci eiro).

5.Apstiprināt izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

6. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Virgas pagasta pārvaldei;

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

- SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, info@kgs.lv

 

 

                                                                                    11.

Par medību tiesību iznomāšanu mednieku klubam “Asīte” 

(lēmums Nr.11)

Ziņo: M.Kokovihina

2020.gada 25.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts mednieku kluba “Asīte”, reģ.Nr.40008017823, juridiskā adrese Dzirnavu iela 1-9, Priekule, Priekules nov., valdes priekšsēdētāja Kestuta Vilkavecka , iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2183-S, ar lūgumu iznomāt medību tiesības uz pašvaldībai piekrītošajām divām zemes vienībām Priekules pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (turpmāk-Noteikumi) (apstiprināti ar domes 24.04.2014. sēdes lēmumu, protokols Nr.9,24.§) 3.punktu informācija par brīvajām iznomājamām pašvaldības medību platībām tika ievietota novada mājas lapā.

 Tika izsludināta pieteikšanās uz medību tiesībām uz sekojošām zemes vienībām Priekules pagastā:

 

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība

(ha)

Mednieki

64820050007

5,20

Mednieciņi

64820050019

3,40

 

Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2020.gada 11.decembrim.

Uz medību tiesību nomu pieteicās viens pretendents- mednieku klubs “Asīte”.

Noteikumu 6.1.punktā minētie iesniedzamie dokumenti ir jau iepriekš iesniegti pašvaldībā.

Atbilstoši noteikumu 8.punktam, ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts medību tiesību nomas līgums par šajos Noteikumos 2. Punktā minēto nomas maksu par hektāru.

Atbilstoši Noteikumu 13.punktam […] Medību tiesību nomas līgumu var slēgt tikai tad, ja ir samaksāta izsolē nosolītā summa par vienu gadu avansā. Tā, kā, gadījumos, kad uz medību platībām pieteicies viens pretendents, medību tiesību nomas izsoli nerīko, konstatējams, ka šī norma piemērojama tādējādi, ka pretendentam ir jāveic avansa maksājums par medību tiesību nomas maksu, kas noteikta Noteikumu 2.punktā (t.i. 0,40 EUR) par 1 (vienu) hektāru.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 8., 13.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt medību tiesības mednieku klubam “Asīte”, reģ.Nr.40008017823, uz sekojošām pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Priekules pagastā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība

(ha)

Mednieki

64820050007

5,20

Mednieciņi

64820050019

3,40

 

Kopā:

8,60

 

2. Noslēgt medību tiesību nomas līgumu par medību tiesību nomas maksu 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) bez PVN gadā par 1 ha (vienu hektāru) uz 5 (pieciem) gadiem 15 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3. Noteikt, ka līdz līguma parakstīšanai nomniekam jāveic avansa maksājums par medību tiesību nomas gadu, saskaņā ar pašvaldības izrakstīto rēķinu.

4. Atbildīgā par šā lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste I.Lācīte.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms:

 Mednieku klubam “Asīte”, Dzirnavu iela 1-9, Priekule, Priekules nov.;

grāmatvedei I.Sokolovskai:

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

 

 

12.

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/21 „ Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Priekules novada pašvaldībā” pieņemšanu

(lēmums Nr.12)

Ziņo:A.Valuže

 

            Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešajā daļā noteikts, ka katra pašvaldība ir tiesīga noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, taču ir jāievēro normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi šī sliekšņa apmēram. Skaidrojumi norādīti paskaidrojuma rakstā.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, 45.panta otro un sesto daļu, kā arī uz   Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2/21 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Priekules novada pašvaldībā”(skat. pielikumā).
 2. Uzdot Priekules novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
 3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemšanas publicēt izdevumā “Priekules novada Ziņas”.

 

 

13.

Par vienošanos ar Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku par novada galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu Priekules novadā un šī pakalpojuma finansēšanu

(lēmums Nr.13)

Ziņo:G.Venens

 

Pamatojoties uz 21.05.1998. "Bibliotēku likuma" 12. panta otro daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un atsaucoties uz Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumu Nr.3.1.4-/555 no 14.03.2018., kā arī uz Priekules novada pašvaldības Lēmumu Nr.142 (protokols Nr.5, 48.punkts) no 29.03.2018.par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas izvēlēšanos reģiona galvenās bibliotēkas statusam, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. 202 gadā turpināt sadarbību ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku, deleģējot tai novada galvenās bibliotēkas status, atbilstošo darbu veikšanai Priekules novada esošajās bibliotēkās – Priekules pilsētas bibliotēkā, Bunkas pagasta bibliotēkā, Bunkas pagasta Krotes bibliotēkā, Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkā, Gramzdas pagasta bibliotēkā, Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā Aizvīķos, Kalētu pagasta bibliotēkā, Virgas pagasta Virgas bibliotēkā, Virgas pagasta Virgas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā Paplakā, Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkā.

 

 1. Nodrošināt Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku ar nepieciešamo finansējumu galvenās bibliotēkas funkciju pildīšanai Priekules novadā pēc aprēķina metodikas Pielikumā Nr.2 un ikmēneša maksājuma grafika Pielikumā Nr.1, kas pievienoti Līgumam starp Priekules novada pašvaldību un Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku un kopumā sastāda € 3150,11 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit eiro un 11 centi) un kas ieplānoti Priekules pilsētas bibliotēkas 2021. gada budžetā.

 

 1. Deleģēt Priekules novada domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku parakstīt Vienošanās līgumu ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku, par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu Priekules novadā 2021.gadā.

 

 

14.

Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam

investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

(lēmums Nr.14)

Ziņo: U.Ržepicka

 

Priekules novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam apstiprināta 2013.gada 25.jūlijā. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punkts nosaka, ka rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto Telpiskās attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS). Veicot investīciju plāna aktualizēšanu, ir jāievēro likuma „Par pašvaldībām”61.¹ panta trešajā daļā noteiktais, ka par budžetu publisko apspriešanu nerīko.

Investīciju plānā ir veikti projektu precizējumi, papildinājumi un labojumi, kā rezultātā ir pievienota informācija projektiem par izmaksām, to sadalījumu, sasniegtiem rezultātiem, precizēti to nosaukumi un realizācijas termiņi. Ņemot vērā to, ka ir sastādīts pašvaldības budžets 2021.gadam un novada pagasta pārvaldes un iestādes tajā ir iestrādājušas savus 2021.gada un tālākos plānus, investīciju plāns ir papildināts ar jauniem projektiem. Pēc veiktajām darbībām ir nepieciešams aktualizēt investīciju plānu.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plānu.
 2. Apstiprināto Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 

 

 

 

Pielikumā investīciju plāns uz 34 lappusēm.

 

 

Lēmums nosūtams: Finanšu nodaļas vadītājai, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

 

   

Sēdi slēdz plkst.11:00

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                  V.Jablonska

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                          D.Tilgale

1. Par 2021.gada 4.janvāra rīkojuma Nr.1.1.6/21/1 ‘’Par mācību procesa organizāciju no 04.01.-08.01.2021.’’ apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 13.janvārī                                                                                                                               

Nr.1           

          (protokols Nr.1,  1.punkts)

 

Par 2021.gada 4.janvāra rīkojuma Nr.1.1.6/21/1 ‘’Par mācību procesa organizāciju no 04.01.-08.01.2021.’’ apstiprināšanu

 

Saskaņā ar likuma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” 2.panta 1. daļu un Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, likuma Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, lai operatīvi novērstu paaugstinātas inficēšanās iespēju izglītības iestādēs, Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks ir izdevis rīkojumu par mācību procesa organizāciju no 04.01. -08.01.2021, ko nepieciešams apstiprināt ar domes lēmumu.

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta 1.daļas 4.punktu un 21.panta 1.daļas 23.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt domes priekšsēdētājas vietnieka 04.01.2020 rīkojumu Nr. 1.1.6/21/1.
 2. Mežupes pamatskolā 1.-9.klašu un profesionālās pamatizglītības programmu audzēkņiem no 04.01.2021. – 08.01.2021. mācību procesu organizēt attālināti;
 3. Priekules vidusskolas, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas 7.-9.klašu  izglītojamajiem no 04.01.-08.01.2021. atcelt ESF projektu ietvaros plānotās individuālās nodarbības klātienē.
 4. Priekules novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās no 04.01.2021. – 08.01.2021. nodrošināt pirmsskolas izglītības procesu bērniem, kuru vecākiem nav iespējas pašiem pieskatīt bērnus.
 5. Par lēmuma izpildi atbild izglītības vadītāja.

 

Lēmums izsūtāms- Priekules vidusskolai, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai, Krotes Kronvalda Ata pamatskolai, Mežupes pamatskolai, Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" , Virgas pirmsskolas izglītības iestādei "Gaismiņa"

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

2. Par pārtikas paku sagatavošanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 13.janvārī                                                                                                                               

Nr.2           

          (protokols Nr.1,  2.punkts)

 

 

Par pārtikas paku sagatavošanu

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 1.-4.klašu skolēniem no 4.janvāra līdz 22.janvārim ir noteikts brīvlaiks, bet 7.- 12.klašu skolēni mācās attālināti, bet 5.-6.klašu skolēniem līdz 8.janvārim bija brīvlaiks, bet no 11.janvāra viņi sāk mācīties attālināti. 1.-4.klašu skolēniem mācību gads turpināsies jūnijā.

Brīvlaikā brīvpusdienas skolēniem netiek nodrošinātas. 5.klases skolēni saņem pašvaldības finansētas brīvpusdienas, tāpēc nepieciešams noteikt, ka attālināto mācību laikā viņiem tiks izsniegtas pārtikas pakas.

Mežupes pamatskola kā speciālās izglītības iestādei, saskaņā ar MK rīkojumu 655 ir noteikts strādāt klātienē, taču ņemot vērā to, ka skola nevar izpildīt visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, 7.-9.klašu un profesionālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem mācības daļēji notiek attālināti. Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.4 2. punktam, lai nodrošinātu speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas izlietojumu par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija un izglītojamie daļēji mācās attālināti arī speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai paredzētos līdzekļus nepieciešams izmantot pārtikas paku sagatavošanai, paredzot ne vairāk kā divus euro dienā uz vienu izglītojamo.

Saskaņā ar likuma Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. No plānotajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienām sniegt atbalstu ēdināšanai Priekules vidusskolas, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 5. klašu izglītojamajiem, nodrošinot pārtikas paku 14,20 euro (četrpadsmit euro un 20 centi) apmērā katram izglītojamam laika periodā no 2021.gada 11.janvāra līdz 22.janvārim (10 darba dienas).
 2. No Mežupes pamatskolas uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sniegt atbalstu šīs izglītības iestādes izglītojamajiem par laiku, kad viņi mācās attālināti, paredzot ne vairāk kā divus euro dienā uz vienu izglītojamo.
 3. Pārtikas paku sagatavošanu nodrošināt
  1. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam – zemnieku saimniecībai  “Daiga” Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas 10 izglītojamajiem;
  2. Krotes Kronvalda Ata pamatskolas ēdināšanas bloka darbiniekiem 8 Krotes Kronvalda Ata pamatskolas un 38 Priekules vidusskolas izglītojamajiem;
  3. Mežupes pamatskolas ēdināšanas bloka darbiniekiem – Mežupes pamatskolas izglītojamajiem par laiku, kad mācību process notiek attālināti.
 4. Pārtikas paku nogādāšanu organizēt izglītības iestādēm sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, izpilddirektoru un izglītības vadītāju.
 5. Lēmuma izpildi kontrolēt  pašvaldības izpilddirektoram.

 

 

Lēmums nosūtāms: Priekules vidusskola, Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Mežupes pamatskola

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

3. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 13.janvārī                                                                                                                               

Nr.3           

          (protokols Nr.1,  3.punkts)

 

 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule

2021.gadā ir nepieciešams noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” par Priekules pilsētas labiekārtošanas, sakārtošanas un pilsētas kapu uzturēšanas un apsaimniekošanas darbiem par līguma cenu 145046.18 EUR. SIA “Priekules nami” ir iesnieguši  tāmi - kalkulāciju Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2021.gadam.

Priekules novada pašvaldība, izskatot tāmi un izvērtējot faktiskos apstākļus konstatē:

[1] Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē.

[2] Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka privātpersonai pārvaldes uzdevumu var deleģēt, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, un pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes likuma 41.panta otrās un trešās daļas, kā arī 42.panta pirmo daļas noteikumus.

 [3] Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta trešo daļu, kas nosaka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus, Priekules novada pašvaldība secina, ka:

[4] SIA „Priekules nami”,  pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina no likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkta izrietošu uzdevumu - teritorijas labiekārtošanas un sanitārās uzkopšanas, kā arī īpašumu sakārtošanas veikšanu. SIA „Priekules nami” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

[5] Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkcijas izpildi.

[6] Priekules pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārā tīrības nodrošināšana labā kvalitātē, uzturēšana, kā arī kapu uzturēšana un apsaimniekošana ir svarīgs faktors, lai pašvaldība spētu nodrošināt ikviena iedzīvotāja tiesības dzīvot sakoptā vidē. Lai nodrošinātu vienotu Priekules pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu izveidošana un uzturēšana, ir pieļaujama likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā izrietošo pārvaldes uzdevumu deleģēšana SIA „Priekules nami”.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, uz 1gadu par pašvaldības funkcijās ietilpstošu pārvaldes uzdevumu – par Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem, sabiedriskās tualetes uzturēšanu un pilsētas kapu uzturēšanu un apsaimniekošanu par summu EUR 145 046,18.-

2. Noslēgt deleģēšanas līgumu piecu dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

3.  Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Andris Razma.

 

Lēmums paziņojams:

1)SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

            2)finanšu nodaļa.

 

Informāciju par iestādes deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt Priekules novada iestādes mājas lapā www.priekulesnovads.lv.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

4. Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes funkcijas deleģēšanas līguma slēgšanu 2021.gadam ar Vaiņodes novada pašvaldību

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 13.janvārī                                                                                                                               

Nr.4           

          (protokols Nr.1, 4 .punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes funkcijas deleģēšanas līguma slēgšanu 2021.gadam ar Vaiņodes novada pašvaldību

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu.

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta trešā daļa paredz, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmā daļa paredz, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punkta noteikto - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, Vaiņodes novada pašvaldība  lūdz 2021.gadam noslēgt deleģēšanas līgumu, nosakot, ka deleģēto pārvaldes uzdevumu veic Priekules novada pašvaldības būvvalde.

Vaiņodes novada dome būvvaldes uzturēšanas izmaksu segšanai līgumā norādītajam laika periodam piešķirs atsevišķu  finansējumu.

Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu, trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Valsts pārvaldes likuma 45. panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Vaiņodes novada domi par likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktā noteiktās autonomās funkcijas - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, veikšanu 2021.gadam.

2. Uzturēšanas izmaksu finansēšanu būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanai Vaiņodes novada teritorijā viena gada periodam sedz Vaiņodes novada dome saskaņā ar Priekules novada pašvaldības izsniegtajiem rēķiniem.

3. Informāciju par likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktā noteiktā pārvaldes uzdevuma deleģēšanu līguma noslēgšanu, piecu darba dienu laikā pēc deleģēšanas līguma noslēgšanas publicēt Priekules novada pašvaldības interneta mājas lapā: www.priekules novads.lv

 

 

Izsūtāms 1 eks.: būvvalde, Fin.nod.,  Vaiņodes novada dome, juriste I.Avotiņa

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

5. Par  2021. gadam valsts piešķirtās mērķdotācijas Priekules novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajam nodoklim sadales kārtības apstiprināšanu
6. Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2021.-2023. gadam apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 13.janvārī                                                                                                                               

Nr.6           

          (protokols Nr.1,  6.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2021.-2023. gadam apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana) un 11.02.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības pamatbudžeta mērķdotācijas daļu izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidēja termiņa programmām (trijiem gadiem), atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2021.-2023.gadam.
 2. Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam finansējumam kārtējam gadam.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram Andrim Razmam.

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2021.-2023. gadam uz 1 lp.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

APSTIPRINĀTS

ar Priekules novada pašvaldības domes

13.01.2021. sēdes lēmumu Nr.6

(protokols Nr.1)

 

Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2021. - 2023. gadam

Plānotie darbi

2021.gadā EUR

2021.gadā EUR

2023.gadā EUR

Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana (grants seguma uzturēšana, caurteku atjaunošana, degvielas iegāde ikdienas uzturēšanas darbiem, sniega tīrīšanas pakalpojumi, ceļa klātnes planēšanas pakalpojumi, asfalta/betona seguma bedrīšu remonts utml.)

202780

 

 

Autoceļu un ielu periodiskā uzturēšana (asfalta/betona seguma atjaunošana)

102000

272220

 

272220

Satiksmes drošības uzlabošana (ceļa zīmju uzstādīšana un uzturēšana, apgaismojuma izbūve un uzturēšana)

11271

 

 

Pārējie izdevumi (bankas pakalpojumi, rezerves daļu un aprīkojuma iegāde, ceļu apsekošana)

0

 

 

Kopā

316051

272220

272220

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                               Vija Jablonska

 

 

7. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 13.janvārī                                                                                                                               

Nr.7           

          (protokols Nr.1,  7.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu

 

Priekules novada pašvaldības administrācijas finanšu nodaļa ir sagatavojusi un iesniegusi izskatīšanai Priekules novada pašvaldības 2021. gada budžeta projektu, kas izstrādāts pašvaldības administrācijai, sadarbojoties ar iestādēm.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu un 46.pantu un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu un Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”.
 2. Apstiprināt 2021. gada budžeta Paskaidrojuma rakstu un priekšsēdētājas ziņojumu.
 3. Uzdot Priekules novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

Saistošie noteikumi Nr.1/20

PAR PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2021.GADAM

 

Izdoti saskaņā ar likuma

 “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punkts,

21.panta pirmās daļas 2.punkts un

 likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu.

 

 

 1. Apstiprināt PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETU 2021. GADAM saskaņā ar 1. pielikumu:
  1. budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu 781 237 EUR;
  2. ieņēmumi 6 584 965 EUR;
  3. izdevumi 7 004 382 EUR;
  4. aizdevumu saņemšana 1 288 301 EUR;
  5. aizņēmumu atmaksa 354 820 EUR;
  6. akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā 1 295 301 EUR.
 2. Apstiprināt PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETU 2021. GADAM saskaņā ar 2. pielikumu:
  1. līdzekļu atlikums uz gada sākumu 623 EUR;
  2. ieņēmumi  0 EUR;
  3. izdevumi 623 EUR.
 3. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības investīciju plānu 2021. gadam saskaņā ar 3.pielikumu.
 4. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistību apmēru uz 2021. gada 01. janvāri saskaņā ar 4. pielikumu.
 5. Apstiprināt 5. pielikumu “Mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai 2021. gadam.”.
 6. Apstiprināt 6. pielikumu “Paskaidrojuma raksts un priekšsēdētājas ziņojums par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021. gadam.”
 7. Pilnvarot Priekules novada pašvaldības domes pastāvīgo Finanšu komiteju lemt par grozījumiem Priekules novada pašvaldības budžeta 2021. gadam ieņēmumu un izdevumu tāmēs institūciju apstiprinātā budžeta ietvaros.
 8. Budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā finansēt budžeta iestādes, uzņēmumus un mērķprogrammas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.
 9. Budžeta izpildītāja funkcijas veikt Priekules novada pašvaldības budžeta institūcijām atbilstoši budžetā apstiprinātajām funkcionālajām kategorijām.
 10. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.
 11. Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības nolikuma 4.punktu slēgt deleģēšanas līgumus Priekules novada pašvaldības 2021. gada budžetā šim mērķim paredzētā apjomā un kārtībā.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska

 

1. PIELIKUMS

2. PIELIKUMS

3. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS

5. PIELIKUMS

6. PIELIKUMS

 

 

8. Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā” (ATTP IP 1.6.) īstenošanai

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 13.janvārī                                                                                                                               

Nr.8           

          (protokols Nr.1,  8.punkts)

 

Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā” (ATTP IP 1.6.) īstenošanai

Apstiprinot 2021. gada pašvaldības budžetu, projekts „Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā” tika noteikts kā 2021. gada prioritārais investīciju projekts (ATTP IP 1.6.) pašvaldībā ar plānoto summu 211 403 EUR ar PVN.

Projekta mērķis ir pārbūvēt gājēju ietvi Skolas ielā 313m garumā un 1,6m platumā un pārbūvēt Skolas ielas braucamo daļu no grants uz asfalta segumu 391m garumā un 5m platumā. 

Katru gadu pašvaldība veic gājēju ietvju infrastruktūras sakārtošanas darbus dažādās pilsētas vietās. Skolas ielas ietvi šobrīd klāj betona plāksnes, kuru izmērs ir 3m*1,5m, kas ir vienā līmenī ar ielas braucamo daļu. Iela ir ar grants segumu, kuru nepieciešams patstāvīgi greiderēt, jo nemitīgi veidojas daudz bedres, kas atrodas viena pie otras, tādējādi gan iedzīvotāji, kuriem ir nekustamais īpašums uz šīs ielas, gan tie iedzīvotāji un apmeklētāji, kuri dodas uz Priekules Mūzikas un mākslas skolu ar transporta līdzekļiem, brauc pa gājēju ietvi, nevis ielas braucamo daļu. Tādēļ projekta mērķis ir pārbūvēt gan Skolas ielas gājēju ietvi, padarot to drošāku iedzīvotājiem un izglītības iestādes audzēkņiem, gan Skolas ielas segumu. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt arī lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

2020. gadā Priekules pilsētā tika uzsākta KF projekta (Nr.5.3.1.0/17/I/030) "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta" īstenošana, kura ietvaros tiek izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli Priekules pilsētā, arī Skolas ielā, kura ir ar grants segumu, kur projekta ietvaros ir mērķis ieklāt asfalta segumu.

Projekta realizācijai tika izsludināts publiskais iepirkums. Pamatojoties uz 2020. gada 08. decembra iepirkumu komisijas sēdes protokolu Nr. 2.4.1-1/20/21-4, publiskais iepirkums “Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. PNP2020/21) ir noslēdzies. Līguma slēgšanas tiesības šajā iepirkumā piešķirtas pretendentam SIA “CTB” (reģistrācijas Nr. 42103019682) ar piedāvāto līgumcenu 167 513,45 EUR (bez PVN), jo tas atbilst visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais ar zemāko cenu iepirkumā.

Prioritārā investīciju projekta realizācijai nepieciešams aizņēmums 211 403 EUR ar PVN, kurā ietilpst nepieciešamā summa būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktu un likuma „Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta trešās daļas 5. punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2021. gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 211 403 EUR (Divi simti vienpadsmit tūkstoši četri simti trīs euro) Valsts Kasē uz 25 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi.
 2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.
 3. Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.
 4. Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2022. gadu.
 5. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu ilgtermiņa aizņēmuma saņemšanai.
 6. Lūgt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pozitīvu atzinumu par Priekules novada pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Skolas ielas pārbūve Priekulē, Priekules novadā” atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai.

 

Lēmums izsūtāms: eks. finanšu nodaļai, eks. Dienvidkurzemes finanšu komisijai, eks. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

 

 

 

9. Par finansiālo palīdzību ārkārtas gadījumā

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 13.janvārī                                                                                                                               

Nr.9           

          (protokols Nr.1,  9.punkts)

 

Par finansiālo palīdzību ārkārtas gadījumā

 

            Pilns lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.Piešķirt XX vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā EUR 700,00 ( septiņi simti eiro un 00 centi).

            Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums izsūtāms 1 eks. : Fin.nodaļai, XX

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

10. Par nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 13.janvārī                                                                                                                               

Nr.10           

          (protokols Nr.1,  10.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

2021.gada 06.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks” (turpmāk tekstā- iesniedzējs), reģ.Nr.42103022606, juridiskā adrese “Pūpoli”, Paplaka, Virgas pag., Priekules nov., valdes locekles XX iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/21/26-S, ar lūgumu atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Pagastmāja”, Virgas pag., Priekules nov.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Pagastmāja”, kadastra Nr.6498 002 0183, Virgas pagastā ir pašvaldības īpašums. Īpašuma tiesības nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000161437.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0183  0,43 ha platībā un biroja ēka (pagasta pārvaldes ēka)- 1123,60 m² platībā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtajā daļā ir uzskaitītas personas, kuras atsevišķos gadījumos var ierosināt atsavināšanu:

1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei;

2) zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai;

3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei;

4) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai;

5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;

6) dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;

7) kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu;

8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums;

9) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala un nedzīvojamās ēkas (būves), un uz šā zemesgabala atrodas arī viņiem piederoša ēka (būve), bet zemesgabala sadale nav pieļaujama atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi.

Iesnieguma iesniedzējs neatbilst PPMAL 4.panta ceturtās daļas nevienam nosacījumam. Tātad nevar ierosināt nekustamā īpašuma atsavināšanu.

PPMAL 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka […..]. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un otrajā daļā, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.

Virgas pagasta pārvaldes vadītāja D.Egle ierosina nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Virgas pagastā nodošanu atsavināšanai, jo plānota pagasta pārvaldes administrācijas pārcelšanās uz bijušām Virgas skolas telpām.

No atsavināšanas iegūtie līdzekļi tiks izlietoti projekta “Virgas skolas pārbūve par Virgas pagasta administratīvo centru ar ēkas lietošanas veida maiņu, Virgas muiža, Virgas pagasts, Priekules novads”.

Atsavināšanas izdevumus, saistītus ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, iekļauj pārdošanas cenā.

     2020.gada 06.janvārī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr.42103024236, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Virgas pag., Priekules nov.,  kadastra Nr. 6498 002 0183, tirgus vērtība uz 2020.gada 16.decembri ir 48 300 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti eiro).

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem (...).

Saskaņā ar PPMAL 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 48 845 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci eiro), noapaļojot līdz veseliem eiro, ko veido:

1) noteiktā nekustamā īpašuma vērtība – 48 300 EUR;

2) izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu – 544,50 EUR, saskaņā ar vērtētāja izrakstīto rēķinu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (stājās spēkā 23.06.2020.) pārejas noteikumu 20.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk — finanšu komisija) lēmums.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids, 8.panta trešo daļu, 10.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu par nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra Nr.6498 002 0183, nodošanu atsavināšanai.

2. Lūgt Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sagatavoto atzinumu nosūtīt Priekules novada pašvaldībai uz e-pastu: dome@priekulesnovads.lv .

3. Pēc Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, nodotatsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Pagastmāja”, kadastra Nr.6498 002 0183, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0183 0,43 ha lielā platībā un biroja ēkas -1123,60 m² platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

4. ApstiprinātPriekules novada pašvaldībai piederošānekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Virgas pag., Priekules nov., kadastra numurs 6498 002 0183,  pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu 48 845 EUR(četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci eiro).

5.Apstiprināt izsoles noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafisko attēlojumu.

6. Uzdot Priekules novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas  procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams

- Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai: finkomisija@dkn.lv ,

- Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- Virgas pagasta pārvaldei;

- nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

- SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, info@kgs.lv

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

11. Par medību tiesību iznomāšanu mednieku klubam “Asīte” 

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 13.janvārī                                                                                                                               

Nr.11           

          (protokols Nr.1,  11.punkts)

 

Par medību tiesību iznomāšanu mednieku klubam “Asīte” 

 

2020.gada 25.novembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts mednieku kluba “Asīte”, reģ.Nr.40008017823, juridiskā adrese Dzirnavu iela 1-9, Priekule, Priekules nov., valdes priekšsēdētāja XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/20/2183-S, ar lūgumu iznomāt medību tiesības uz pašvaldībai piekrītošajām divām zemes vienībām Priekules pagastā, Priekules novadā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (turpmāk-Noteikumi) (apstiprināti ar domes 24.04.2014. sēdes lēmumu, protokols Nr.9,24.§) 3.punktu informācija par brīvajām iznomājamām pašvaldības medību platībām tika ievietota novada mājas lapā.

 Tika izsludināta pieteikšanās uz medību tiesībām uz sekojošām zemes vienībām Priekules pagastā:

 

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība

(ha)

Mednieki

64820050007

5,20

Mednieciņi

64820050019

3,40

 

Pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2020.gada 11.decembrim.

Uz medību tiesību nomu pieteicās viens pretendents- mednieku klubs “Asīte”.

Noteikumu 6.1.punktā minētie iesniedzamie dokumenti ir jau iepriekš iesniegti pašvaldībā.

Atbilstoši noteikumu 8.punktam, ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts medību tiesību nomas līgums par šajos Noteikumos 2. Punktā minēto nomas maksu par hektāru.

Atbilstoši Noteikumu 13.punktam […] Medību tiesību nomas līgumu var slēgt tikai tad, ja ir samaksāta izsolē nosolītā summa par vienu gadu avansā. Tā, kā, gadījumos, kad uz medību platībām pieteicies viens pretendents, medību tiesību nomas izsoli nerīko, konstatējams, ka šī norma piemērojama tādējādi, ka pretendentam ir jāveic avansa maksājums par medību tiesību nomas maksu, kas noteikta Noteikumu 2.punktā (t.i. 0,40 EUR) par 1 (vienu) hektāru.

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 8., 13.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt medību tiesības mednieku klubam “Asīte”, reģ.Nr.40008017823, uz sekojošām pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes vienībām Priekules pagastā:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība

(ha)

Mednieki

64820050007

5,20

Mednieciņi

64820050019

3,40

 

Kopā:

8,60

 

2. Noslēgt medību tiesību nomas līgumu par medību tiesību nomas maksu 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) bez PVN gadā par 1 ha (vienu hektāru) uz 5 (pieciem) gadiem 15 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

3. Noteikt, ka līdz līguma parakstīšanai nomniekam jāveic avansa maksājums par medību tiesību nomas gadu, saskaņā ar pašvaldības izrakstīto rēķinu.

4. Atbildīgā par šā lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste I.Lācīte.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums izsūtāms 1 eks. izsūtāms:

 Mednieku klubam “Asīte”, Dzirnavu iela 1-9, Priekule, Priekules nov.;

grāmatvedei I.Sokolovskai:

nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

12. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/21 „ Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Priekules novada pašvaldībā” pieņemšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 13.janvārī                                                                                                                               

Nr.12            

          (protokols Nr.1, 12.punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/21 „ Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Priekules novada pašvaldībā” pieņemšanu

 

            Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešajā daļā noteikts, ka katra pašvaldība ir tiesīga noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, taču ir jāievēro normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi šī sliekšņa apmēram. Skaidrojumi norādīti paskaidrojuma rakstā.

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, 45.panta otro un sesto daļu, kā arī uz   Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2/21 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Priekules novada pašvaldībā”(skat. pielikumā).
 2. Uzdot Priekules novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
 3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemšanas publicēt izdevumā “Priekules novada Ziņas”.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

 

APSTIPRINĀTI

                                                                                    ar Priekules novada pašvaldības domes

 2021.gada 13.janvāra lēmumu Nr.12

 (protokols Nr.1, 12.p.)

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/21

 

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Priekules novada pašvaldībā

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un

sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu

 

 

 1. Noteikumi nosaka ienākumu slieksni, kuru nepārsniedzot mājsaimniecība tiek atzīta par maznodrošinātu Priekules novada pašvaldībā, un tā noteikšanas kārtību.
 2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Priekules novada pašvaldībā ir 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
 3. Mājsaimniecības ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam izvērtē un nosaka atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
 4. Priekules novada sociālā dienesta lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas statusam vai atteikumu piešķirt maznodrošinātas mājsaimniecības statusu var apstrīdēt Priekules novada pašvaldības domē.
 5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Priekules Novada Ziņas”.
 6. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 2marta saistošos noteikumus Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Priekules novadā”.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

 

 

SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.2/21

“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Priekules novada pašvaldībā”

 

Paskaidrojuma raksts

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta

nepieciešamības

pamatojums

2021.gada 1.janvārī stājušies spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk – Likums), kas būtiski maina sociālās palīdzības sniegšanas nosacījumus. Tajā skaitā likuma 33.pantā ir noteikti minimālo ienākumu sliekšņi sociālās palīdzības sniegšanai. Likuma 33.panta trešajā daļā noteikts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Savukārt Likuma 33.panta otrajā daļā noteikts, ka trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Tiek noteikti arī atšķirīgi ienākumu sliekšņi mājsaimniecības pirmajai personai (koeficients 1) un pārējām personām mājsaimniecībā (koeficients 0,7).

Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Priekules novadā” 8.punktā noteikts, ka Priekules novadā ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli (vai personas ienākumi) pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 180 (viens simts astoņdesmit  euro).

Līdz ar to Priekules novada pašvaldībā noteiktais ienākumu līmenis, pie kura ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, vairs neatbildīs normatīvajos aktos noteiktajiem sliekšņiem. Būtībā tas būs jau zemāks par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Lai sniegtu atbalstu ne tikai trūcīgām mājsaimniecībām, bet arī atbalstītu maznodrošinātas mājsaimniecības, nepieciešams pārskatīt un noteikt normatīvajiem aktiem atbilstošus minimālo ienākumu sliekšņus.

 

Savukārt, kārtība, kādā tiek izvērtēti mājsaimniecības ienākumi un piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, noteikts Likuma 36.pantā un Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumos Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

 

2. Īss projekta satura

izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka ienākumu slieksni, no kura mājsaimniecība Priekules novadā tiek atzīta par maznodrošinātu, norādot šo ienākumu slieksni mājsaimniecības pirmajai (koeficients 1) un pārējām personām (koeficients 0,7).

3. Informācija par

plānoto projekta

ietekmi uz pašvaldības

budžetu

Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana dod iespēju personām saņemt  Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālo palīdzību, kā arī likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu  risināšanā” noteikto atbalstu. Cita palīdzība maznodrošinātām mājsaimniecībām šobrīd pašvaldībā nav noteikta.

4. Informācija par

plānoto projekta

ietekmi uz

uzņēmējdarbības vidi

pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par

administratīvajām

procedūrām

Jaunas struktūrvienības nav jāveido. Dokumentus iesniedz, izskata un lēmumus par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pieņem Priekules novada sociālais dienests. Pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Priekules novada pašvaldības domē. Iesniegumu izskatīšana, lēmumu pieņemšana un pabalstu izmaksa nedaudz palielinās administratīvā darba apjomu.

6. Informācija par

konsultācijām ar

privātpersonām

Konsultācijas ar Priekules novada sociālā dienesta un citiem pašvaldības speciālistiem.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                 V.Jablonska

13. Par vienošanos ar Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku par novada galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu Priekules novadā un šī pakalpojuma finansēšanu

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 13.janvārī                                                                                                                               

Nr.13           

          (protokols Nr.1,  13.punkts)

 

 

Par vienošanos ar Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku par novada galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu Priekules novadā un šī pakalpojuma finansēšanu

 

Pamatojoties uz 21.05.1998. "Bibliotēku likuma" 12. panta otro daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un atsaucoties uz Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumu Nr.3.1.4-/555 no 14.03.2018., kā arī uz Priekules novada pašvaldības Lēmumu Nr.142 (protokols Nr.5, 48.punkts) no 29.03.2018.par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas izvēlēšanos reģiona galvenās bibliotēkas statusam, atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. 2021. gadā turpināt sadarbību ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku, deleģējot tai novada galvenās bibliotēkas status, atbilstošo darbu veikšanai Priekules novada esošajās bibliotēkās – Priekules pilsētas bibliotēkā, Bunkas pagasta bibliotēkā, Bunkas pagasta Krotes bibliotēkā, Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēkā, Gramzdas pagasta bibliotēkā, Gramzdas pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā Aizvīķos, Kalētu pagasta bibliotēkā, Virgas pagasta Virgas bibliotēkā, Virgas pagasta Virgas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā Paplakā, Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkā.

 

 1. Nodrošināt Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku ar nepieciešamo finansējumu galvenās bibliotēkas funkciju pildīšanai Priekules novadā pēc aprēķina metodikas Pielikumā Nr.2 un ikmēneša maksājuma grafika Pielikumā Nr.1, kas pievienoti Līgumam starp Priekules novada pašvaldību un Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku un kopumā sastāda € 3150,11 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit eiro un 11 centi) un kas ieplānoti Priekules pilsētas bibliotēkas 2021. gada budžetā.

 

 1. Deleģēt Priekules novada domes priekšsēdētāju Viju Jablonsku parakstīt Vienošanās līgumu ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku, par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu Priekules novadā 2021.gadā.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska

 

14. Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

LĒMUMS

Priekulē

 

2021.gada 13.janvārī                                                                                                                               

Nr.14           

          (protokols Nr.1,  14.punkts)

 

Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam

investīciju un rīcības plāna aktualizāciju

 

 

Priekules novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam apstiprināta 2013.gada 25.jūlijā. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punkts nosaka, ka rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto Telpiskās attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS). Veicot investīciju plāna aktualizēšanu, ir jāievēro likuma „Par pašvaldībām”61.¹ panta trešajā daļā noteiktais, ka par budžetu publisko apspriešanu nerīko.

Investīciju plānā ir veikti projektu precizējumi, papildinājumi un labojumi, kā rezultātā ir pievienota informācija projektiem par izmaksām, to sadalījumu, sasniegtiem rezultātiem, precizēti to nosaukumi un realizācijas termiņi. Ņemot vērā to, ka ir sastādīts pašvaldības budžets 2021.gadam un novada pagasta pārvaldes un iestādes tajā ir iestrādājušas savus 2021.gada un tālākos plānus, investīciju plāns ir papildināts ar jauniem projektiem. Pēc veiktajām darbībām ir nepieciešams aktualizēt investīciju plānu.

Atklāti balsojot PAR – 13 (Vizma Garkalne, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Andris Rosvalds, Vija Jablonska, Toms Šteins, Vaclovs Kadaģis, Ainars Cīrulis, Gražina Ķervija, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Apstiprināt Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plānu.
 2. Apstiprināto Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 

Pielikumā investīciju plāns uz 34 lappusēm.

 

Lēmums nosūtams: Finanšu nodaļas vadītājai, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                     V.Jablonska