29.03.2018. domes sēde (protokols Nr.5)

29.03.2018. domes sēdes audioieraksts
95. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18/3 „Noteikumi par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.95                

          (protokols Nr.5,  1.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18/3 „Noteikumi  par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm”  apstiprināšanu

 

Saistošie noteikumi “Noteikumi par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” ir izstrādāti saskaņā ar 2010.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Ir veikta autoceļu inventarizācija, precizētas pašvaldības ielas un ceļi Priekules pilsētā un Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos.

 

Pamatojoties uz 2010.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.18/3 “Noteikumi par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm”.

 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

 

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.                                                                                                                                      

                                                                                                                                                          

Izsūtāms: Fin.nod.Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Virgas pārvaldēm.

Pielikumā:

Saistošie noteikumi Nr.18/3 “Noteikumi par Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” un paskaidrojuma raksts;

1.pielikums;

2.pielikums.

96. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.96                

          (protokols Nr.5,  2.punkts)

 Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam

 

Priekules novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja 2018. gada 9. martā pārtraukusi darba tiesiskās attiecības ar Priekules novada pašvaldību. Vakantajam jurista amatam konkurss tika izsludināts divas reizes, tomēr neviens pretendents nav pieteicies. Ņemot vērā augstākminētos apstākļus, lai optimizētu darbu pašvaldībā, nepieciešams reorganizēt juridisko nodaļu un veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Veikt grozījumus Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2.       Grozījumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.aprīli.

 

 

Pielikumā: Grozījumi Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2018.gadam.

 

Lēmums paziņojams elektroniski: finanšu nodaļas vadītājai; personāla vadības speciālistei.

97. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.97                

          (protokols Nr.5,  3.punkts)

 Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 5.panta sesto daļu, 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 4.2 pantu un 7.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā (turpmāk – nolikums), izsakot pielikuma tabulu “Mēnešalgu apmēri pašvaldībā” jaunā redakcijā (lēmuma pielikums).

2.      Noteikt, ka par nolikuma konsolidēšanu atbildīga pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļa.

 

PIELIKUMS

98. Par saistošo noteikumu Nr.18/4 “Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Priekules novada atvērto un daļēji slēgto kapsētu uzturēšanas un darbības noteikumi” apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.98                  

          (protokols Nr.5, 4.punkts)

Par saistošo noteikumu Nr.18/4 “Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Priekules novada atvērto un daļēji slēgto kapsētu uzturēšanas un darbības noteikumi” apstiprināšanu

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.13 “Priekules novada atvērto un daļēji slēgto kapsētu uzturēšanas un darbības noteikumi” šādus grozījumus:

 

1.1.izteikt saistošo noteikumu 1.3.punktu šādā redakcijā:

 

“1.3. Priekules novada teritorijā kopumā atrodas 24 kapsētas:

1.3.1. Priekules novada domes īpašumā esošas:

1.3.1.1. Atvērtās kapsētas:

Lībju kapi – Priekules pilsētā ;

Judu kapi – Priekules pagastā;

Mazgramzdas kapi – Priekules pagastā;

Stervēnu kapi – Priekules pagastā;

Nodegu kapi – Priekules pagastā;

Elku kapi – Priekules pagastā;

Usaiķu kapi – Bunkas pagastā;

Bunkas vecie kapi – Bunkas pagastā;

Bunkas jaunie kapi – Bunkas pagastā;

Pētera kapi – Bunkas pagastā;

Krotes kapi – Bunkas pagastā;

Vārtājas jaunie kapi – Bunkas pagastā;

Kalētu kapi – Kalētu pagastā;

Virgas kapi – Virgas pagastā;

Paplakas kapi – Virgas pagastā;

Purmsātu kapi – Virgas pagastā;

Gramzdas kapi – Gramzdas pagastā;

Aizvīķu kapi – Gramzdas pagastā;

Smaižu kapi – Gramzdas pagastā;

Dāmas kapi – Gramzdas pagastā;

Trekņu kapi – Gramzdas pagastā.

1.3.1.2. Daļēji slēgtās kapsētas:

Mālkalna kapi- Priekules pilsētā;

Mazdāmas kapi – Gramzdas pagastā;

Svipstu kapi – Kalētu pagastā.”

 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likuma “Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajos termiņos un kārtībā.

3. Publicēt saistošos noteikumus likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā.

4.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

5. Konsolidēt saistošos noteikumus pēc to apstiprināšanas un publicēšanas.

Par šā lēmuma publicēšanu un konsolidēšanu atbildīga Priekules novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļa.

 

Pielikumā: saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts.

99. Par Priekules novada pašvaldības Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.99                

          (protokols Nr.5, 5.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu

       Priekules novada pašvaldības Starpinstitūciju konsultatīvās bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums izstrādāts ar mērķi  veidot efektīvu sadarbības modeli un rīcības plāna pasākumu kopumu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos pašvaldībā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 2017.gada 12.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.545 “Noteikumi par institucionālo sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības Starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikumu (pielikumā).

  

Izsūtāms: Bāriņtiesa, Sociālais dienests, izglītības vadītāja.

 

100. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX par nekustamajiem īpašumiem AIZPUTES IELA 4b, AIZPUTES IELA 6, Priekulē un PILSKALNI, Priekules pagastā, Priekules novadā

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr. 100               

          (protokols Nr.5, 6.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX par nekustamajiem īpašumiem AIZPUTES IELA 4b, AIZPUTES IELA 6, Priekulē un PILSKALNI, Priekules pagastā, Priekules novadā

 

1.      11.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/3332 un nosūtīts XX uz viņa deklarēto dzīvesvietu XX.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 29.03.2018.XX nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      29.06.2017. Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 247 (prot.Nr. 2, 11.punkts) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX par nekustamajiem īpašumiem AIZPUTES IELA 4b, AIZPUTES IELA 6, Priekulē un PILSKALNI, Priekules pagastā, Priekules novadā”. Piedziņa vērsta uz parādu par laiku 01.01.2013. – 30.06.2017.

 

3.      07.03.2018. no zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes saņemta vēstule par to, ka tiek vērsta piedziņa uz XX piederošo nekustamo īpašumu Aizputes ielā 4b, Priekulē (kad.nr. 6415 006 0056).

 

4.      29.03.2018. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēku īpašumu AIZPUTES IELA 4b, Priekulē (kad.Nr. 6415 006 0056, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 2558) par laiku 01.07.2017. – 31.12.2017. ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 11,69;

nokavējuma nauda līdz 29.03.2018. –            EUR 1,05;

KOPĀ                                                             EUR 12,74,

 

par zemes īpašumu AIZPUTES IELA 4b, Priekulē (kad.Nr. 6415 006 0056, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 1907) par laiku 01.07.2017. – 31.12.2017.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 18,10;

nokavējuma nauda līdz 29.03.2018. –            EUR 1,63;

KOPĀ                                                             EUR 19,73,

 

par zemes īpašumu AIZPUTES IELA 6, Priekulē (kad.Nr. 6415 006 0089, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 23658) par laiku 01.07.2017. – 31.12.2017.:

 nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 3,32;

nokavējuma nauda līdz 29.03.2018. –            EUR 0,30;

KOPĀ                                                             EUR 3,62,

 

par zemes īpašumu PILSKALNI, Priekules pagastā (kad.nr. 6482 004 0102, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11291) par laiku 01.07.2017. – 31.12.2017.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 25,32;

nokavējuma nauda līdz 29.03.2018. –            EUR 2,57;

KOPĀ                                                             EUR 27,89,

 

par ēku īpašumu PILSKALNI, Priekules pagastā (kad.nr. 6482 004 0102, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 35702) par laiku 01.07.2017. – 31.12.2017.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 0,20;

nokavējuma nauda līdz 29.03.2018. –            EUR 0,02;

KOPĀ                                                             EUR 0,22.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds 29.03.2018.       EUR 58,63;

Nokavējuma nauda līdz 29.03.2018.                          EUR 5,57;

KOPĀ                                                                         EUR 64,20.    

 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX, personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem AIZPUTES IELA 4b (kad.apz. 6415 006 0056), AIZPUTES IELA 6 (kad.apz. 6415 006 008), Priekulē un PILSKALNI, Priekules pagastā, Priekules novadā (kad.apz. 6482 004 0102) par laiku 01.07.2017. – 31.12.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 58,63;

nokavējuma nauda līdz 29.03.2018. –            EUR 5,57;

KOPĀ                                                                        EUR 64,20

(Sešdesmit četri euro, 20 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2018.gada 11.maijam.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2018.gada 14.maijā tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

101. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.101                

          (protokols Nr.5,  7.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX

 

2018.gada 7.martā (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/425-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules īpašumu Parka iela 18b ar kadastra Nr. 6415 004 0027, kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

XX  īpašumā ir sekojošs īpašums:

1.Zeme un ēkas XX, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 004 0027  1796  m2 platībā

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. R1300833 kopija.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā­jumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punkts - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.”

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006. gada Ministru kabineta noteikumu Nr.495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība”32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            Piemērot ar 2018.gada 1.aprīli nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50 % apmērā politiski represētajai personai XX, personas kods XX,  par zemi un ēkām XX, Priekules novads, kadastra Nr. 6415 004 0027  1796 m2 platībā.

 

 Lēmums izsūtāms:

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei,

1 eks. XX

102. Par nosaukuma “Lidlauks” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0113, Priekules pag., Priekules nov.

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.102                

          (protokols Nr.5,  8.punkts)

 

Par nosaukuma “Lidlauks” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0113, Priekules pag., Priekules nov.

 

Izskatot jautājumu par nosaukuma “Lidlauks” piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0113, Priekules pagastā, Priekules novadā tika konstatēts, ka:

 Ar domes 2017.gada 31.augusta lēmumu Nr.377 “Par nekustamā īpašuma “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu” no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6482 007 0005 tika atdalīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0113.

Lēmuma lemjošajā daļā atdalītajai zemes vienībai netika piešķirts nosaukums “Lidlauks”.

Saskaņā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

            Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0113, kura tiek atdalīta no nekustamā īpašuma “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, kadastra Nr.6482 007 0005, nosaukumu “Lidlauks”.

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms:  VZD Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv ; nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

103. Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Tērces”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.103                

          (protokols Nr.5,  9.punkts)

 

Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Tērces”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 

 

2018.gada 20.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XXs), dzīvojoša XX, iesniegums ar lūgumu iznomāt kūtiņu Nr.74 un 75 ēkā “Tērces”, Gramzdā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Tērces”, Gramzdas pagastā  ir pašvaldībai piekrītošs. Īpašuma sastāvā ietilpst kūts un zeme. Ēkai nav veikta inventarizācija.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§):

·         5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

·         16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi (kūtiņas) – 0.07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi.

Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar XX, personas kods XX, par kūtiņu Nr.74 - 25,4 m² un Nr.75- 25,4 m² platībā nekustamajā īpašumā „Tērces”, Gramzdas pag., Priekules nov., ēkā ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0348 001, saskaņā ar pielikumā pievienoto 8.korpusa shēmu.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 30.04.2023.;

2.2. nomas maksu mēnesī- 0,07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

2.3. Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nav spēkā.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

 

104. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.104                

          (protokols Nr.5,  10.punkts)

 Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

1. 2018.gada 19.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (ind.2.1.5/18/503-S) ar lūgumu piešķirt Dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules novads.

2.  Ar Priekules novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:

2.1. XX deklarējis dzīvesvietu XX, Priekules novads

2.2. Dzīvoklis ir nepieciešams ģimenes apstākļu dēļ.

2.3. XX ar dzīvokļa stāvokli ir iepazinies un kosmētisko remontu apņemas segt par saviem līdzekļiem.

 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt īres tiesības XX uz 3 (trīsistabu) dzīvokli XX Priekules novads.

      2. Pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši, ja šajā laikā īrnieks norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem īres tiesības tiek pagarinātas uz 3 gadiem. Pēc šī termiņa, ja nav parādsaistības tiek piešķirtas beztermiņa īres tiesības. Ja netiek pildītas īres un komunālo maksājumu saistības dzīvojamā telpa jāatbrīvo īres līguma termiņam beidzoties.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. XX īres līgums ar Bunkas pagasta pārvaldi noslēdzams mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajā termiņā Arņa Remesa vainas dēļ, tad Priekules novada pašvaldības domes lēmums par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu zaudē spēku.

 

4. Par lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone.

 

Lēmums izsūtāms: Bunkas pagasta pārvaldei, XX

105. Par medību tiesību iznomāšanu mednieku apvienībai “Kalēti”

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.105                

          (protokols Nr.5,  11.punkts)

 Par medību tiesību iznomāšanu mednieku apvienībai “Kalēti”

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts mednieku apvienības “Kalēti”, reģ. Nr.40008215218, juridiskā adrese “Albrekši”, Kalētu pag., Priekules nov., valdes priekšsēdētāja XX, 12.03.2018.iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/18/456-S, ar lūgumu iznomāt medību tiesības uz zemes vienībām “Mazā zeme”, kadastra apzīmējums 6464 001 0063 un “Mazkalētu mežs”, kadastra apzīmējums 6464 001 0242, Kalētu pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” (turpmāk-Noteikumi) (apstiprināti ar domes 24.04.2014. sēdes lēmumu, protokols Nr.9,24.§) 3.punktu informācija par brīvajām iznomājamām pašvaldības medību platībām tika ievietota novada mājas lapā. Tika izsludināta pieteikšanās uz medību tiesībām zemes vienībās “Plosti” un “Mazā zeme”, Kalētu pagastā.

Uz medību tiesību nomu pieteicās viens pretendents- mednieku apvienība “Kalēti”.

Iesniedzējs lūdz iznomāt medību tiesības uz zemes vienību “Mazkalētu mežs”, Kalētu pagastā. Šī zemes vienība netika izsludināta, jo tiek nodota atsavināšanai.

Medību tiesības tiek piešķirtas pretendentiem, kas atbilst noteikumu 5.punkta prasībām. Pārbaudot iesniegtos dokumentus un pieprasot informāciju no Dienvidkurzemes virsmežniecības par medību kolektīvam reģistrēto medību iecirkni tika secināts, ka pretendenta iesniegums atbilst noteikumu 5.punkta prasībām.

             Pamatojoties uz  Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, Priekules novada pašvaldības 24.04.2014.noteikumiem “Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi” 8., 13.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt medību tiesības uz zemes vienību “Mazā zeme”- 26,8277 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0063, Kalētu pagastā mednieku apvienībai “Kalēti”, reģ.Nr.40008215218, juridiskā adrese “Albrekši”, Kalētu pag., Priekules nov.

2. Sakarā ar to, ka zemes vienība “Mazkalētu mežs”, kadastra apzīmējums 6464 001 0242, Kalētu pagastā tiek nodota atsavināšanai, neiznomāt medību tiesības uz šo zemes vienību.

3. Noslēgt medību tiesību nomas līgumu par medību tiesību nomas maksu 0,40 EUR (četrdesmit euro centi) bez PVN gadā par 1 ha (vienu hektāru) uz 5 (pieciem) gadiem 15 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

4. Noteikt, ka līdz līguma parakstīšanai nomniekam jāveic avansa maksājums par medību tiesību nomas gadu, saskaņā ar pašvaldības izrakstīto rēķinu.

Atbildīgā par šā lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste M.Kokovihina.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums izsūtāms 1 eks.:  Mednieku apvienībai “Kalēti”, Liepu aleja 2A-4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov.; grāmatvedei I.Sokolovskai, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

106. Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Vizbuļi”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.106                

          (protokols Nr.5,  12.punkts)

 Par nedzīvojamās telpas-kūtiņas nekustamajā īpašumā „Vizbuļi”, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 20.03.2018. iesniegums, ar lūgumu iznomāt kūtiņu ēkā “Vizbuļi”, Gramzdā, Gramzdas pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Vizbuļi”, Gramzdas pagastā  ir pašvaldībai piekrītošs. Īpašuma sastāvā ietilpst kūts un zeme. Ēkai nav veikta inventarizācija.

Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8,12.§):

·         5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiskā fakta iestāšanos vai uz laiku , kas nav ilgāks par 12 gadiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

·         16.punktu – ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tad tiek piemēroti 1.pielikumā minētie Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi (kūtiņas) – 0.07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktie nodokļi.

 

Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar XX, personas kods XX, par kūtiņas Nr.86 - 25,4 m² platībā nekustamajā īpašumā „Vizbuļi”, Gramzdas pag., Priekules nov. ēkā ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0346 001, saskaņā ar pielikumā pievienoto shēmu 10.korpuss.

2. Noteikt:

2.1. līguma termiņu līdz 30.04.2023.;

2.2. nomas maksu mēnesī- 0,07 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

2.3. Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunālajiem maksājumiem (ūdensapgādi, kanalizāciju, siltumapgādi u.tml.), elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nav spēkā.

 

Lēmuma 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

107. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.107                

          (protokols Nr.5, 13.punkts)

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules nov., XX

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, deklarētā dzīvesvietas adrese- XX, iesniegumu (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/465-S), ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, mazdārziņa vajadzībām 80 m2 platībā.

Izvērtējot pašvaldībai rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 20, Priekule, Priekules novads ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

 Ar  XX mazdārziņa nomas līgums nav slēgts.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2. punktu – nomas maksa sakņu dārziem, kuru platība ir līdz  400 m2, ne mazāk kā 4.00 EUR (bez PVN ) gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Slēgt zemes nomas līgumu uz zemi sakņu dārza vajadzībām no rezerves zemes fonda zemes, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, zemes vienības adrese: Liepājas iela 20, Priekule, Priekule novads, ar:

           

1.1. XX, dzīvojošu XX, 80 m² platībā, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāku kā 4.00 EUR gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.aprīļa  līdz 2023.gada  31.martam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2.      Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. XX

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

PIELIKUMS

108. Par zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/16-2013, Nr. 3-36B/44-2013, Nr. 3-36B/15-2013, Nr. 3-36B /25-2013 un Nr. 3-36B /9-2013 pagarināšanu ar XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.108                

          (protokols Nr.5,  14.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Par zemes nomas līgumu  Nr. 3-36B/16-2013, Nr. 3-36B/44-2013, Nr. 3-36B/15-2013,  Nr. 3-36B /25-2013 un Nr. 3-36B /9-2013 pagarināšanu ar XX 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 14.02.2018. iesniegumu Nr. 2.1.4/18/287-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumus nr.3-36B/16-2013; 3-36B/44-2013; 3-36B/15-2013;3-36B/25-2013; 3-36B/9-2013.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nomas līgums Nr. 3-36B/16-2013 noslēgts līdz 01.01.2018. uz daļu no pašvaldībai  piekritīgās zemes “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, kadastra apz. 6446 001 0354 0,7 ha platībā.

Nomas līgums Nr. 3-36B/44-2013 noslēgts līdz 30.09.2018. uz pašvaldībai piekritīgo zemi “Kalna Apiņi” ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0214 1,3 ha platībā.

Nomas līgums Nr. 3-36B/15-2013  noslēgts līdz 01.01.2018. uz daļu no pašvaldības piekritīgās zemes “Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, kadastra apzīmējums 6446 001 0283 1,0 ha platībā.

Nomas līgums Nr. 3-36B/25-2013 noslēgts līdz 01.05.2018. uz pašvaldībai  piekritīgo zemi “Māli” ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0167 0,55 ha platībā.

Nomas līgums Nr. 3-36B/9-2013 noslēgts līdz 01.01.2018. uz pašvaldībai  piekritīgo zemi “Rudzīši”, ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0168  0,5918 ha platībā.

Parādu XX nav.

Visas augstākminētās, iznomātās zemes vienības ir Priekules novada pašvaldībai  piekritīgās zemes.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem 26.09.2013. protokols Nr. 7, 5.§ , „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

 Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.7, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Ar 2018.gada 1.aprīli slēgt papildu vienošanos ar XX, personas kods XX, par zemes nomas līgumu Nr. 3-36B/16-2013, 3-36B/44-2013; 3-36B/15-2013; 3-36B/25-2013; 3-36B/9-2013, pagarināšanu lauksaimniecības vajadzībām, nosakot:

1.1. nomas maksu  5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības . Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

 Nomas  līguma termiņu līdz 2023.gada 31.martam .

 1. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.
 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:                                         

             -  nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei;

 - XX.

 

109. Par daļu no pašvaldības zemes „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.109                

          (protokols Nr.5,  15.punkts)

 Par daļu no pašvaldības zemes  „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

 

2018.gada 14.martā (reģistrācijas Nr.2.1.4/18/478-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no nekustamā īpašuma „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 005 0209, 3,50 ha un 1,30 ha platībā .

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 17.09.2008. lēmumu, protokols Nr.11, nekustamais īpašums ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Biznieki” ieskaitīts pašvaldībai piederošās neapbūvētās zemēs kā palīgsaimniecības zeme.

Ar XX nav slēgts zemes nomas līgums uz minēto zemes vienību.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem 26.09.2013. protokols Nr. 7, 5.§ , „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 5.punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

  Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par  publiskas personas  zemes nomu”, 2013.gada 29.septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem Nr.9 (protokols Nr.7, 5.§) 5. un 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.                              Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes ar nosaukumu Personīgās palīgsaimniecības Biznieki, apzīmējums kadastrā 6446 005 0209  3,50 ha platībā, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici, (pielikums), nosakot:

- nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 31.martam.

                  - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

 

2.                              Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

3.                              Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 

Lēmums 1 eks. izsūtāms: 

 Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

 XX.

PIELIKUMS

110. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Vecbunkas”, Virgas pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.110                

          (protokols Nr.5,  16.punkts)

 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Vecbunkas”, Virgas pagasts, Priekules novads, sadalīšanai

 

2018.gada 19.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja administratores XX elektroniskā vēstule Nr.13LI-03.3/4, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Vecbunkas”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6498 003 0080, sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Vecbunkas”, 21,20 ha kopplatībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr. 6498 003 0080, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 003 0080, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā.

 Zemes vienību plānots sadalīt četros  zemes gabalos un tiks izveidoti divi nekustamie īpašumi.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz īpašnieka pilnvarotās personas iesniegumu un  Kurzemes rajona tiesas 2018. gada 5.februāra lēmumu , lietas Nr.C-0576-18/5 un Priekules novada pašvaldības 2018.gada 26.februārī izsniegtajiem “Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes vienībai “Vecbunkas”, Virgas pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 64980030080”. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA “Latvijasmernieks.lv”, Dienvidkurzemes birojs Liepājā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja, izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienības “Vecbunkas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0080, Virgas pagastā, sadalīšanai četros zemes gabalos, saskaņā ar projekta grafisko daļu (pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6498 003 0176, platība  7,9 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu “Vecbunkas”, Virgas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods-0101.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6498 003 0177, platība 2,7 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu “Vecbunkas”, Virgas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods-0101.

4. Projektētai zemes vienībai Nr.3 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6498 003 0178, platība 4,9 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu “Jaunbunkas”, Virgas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods-0101.

5. Projektētai zemes vienībai Nr.4 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6498 003 0179, platība 5,7 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu “Jaunbunkas”, Virgas pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods-0101.

6. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

7. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv un SIA “Latvijasmernieks.lv”, liepaja@latvijasmernieks.lv ,

 nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

111. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Uzvaras iela 5, kadastra apzīmējums 6415 007 0053, Priekule, Priekules novads, sadalīšanai

 LĒMUMS

Priekulē

 2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.111                

          (protokols Nr.5,  17.punkts)

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Uzvaras iela 5, kadastra apzīmējums 6415 007 0053, Priekule, Priekules novads, sadalīšanai                                                                                  

 

Deputāts Arnis Kvietkausks, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

2018.gada 19.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja administratores XX elektroniskā vēstule Nr.13LI-03.3/5, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Uzvaras iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 007 0053, sadalīšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Uzvaras iela 5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr. 6415 007 0056, kas sastāv no divām zemes vienībām, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā uz XX un XX vārda (turpmāk- īpašnieki). Īpašniekus pārstāv pilnvarotā persona.

Plānots sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0053 divos zemes gabalos un tiks izveidots viens jauns nekustamais īpašums.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz īpašnieku pilnvarotās personas  iesniegumu un Priekules novada pašvaldības 2018.gada 12.februārī izsniegtajiem “Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes vienībai Uzvaras iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 007 0053”. Zemes ierīcības projektu izstrādājusi SIA “Latvijasmernieks.lv”, Dienvidkurzemes birojs Liepājā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv”, reģ.Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja, izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienības Uzvaras iela 5, kadastra apzīmējums 6415 007 0053, Priekulē, sadalīšanai divos zemes gabalos, saskaņā ar projekta grafisko daļu (pielikums).

2. Projektētai zemes vienībai Nr.1 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 007 0057, platība  1,65 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), saglabāt nosaukumu un adresi Uzvaras iela 5, Priekule, Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi –rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme, NĪLM kods 1001.

3. Projektētai zemes vienībai Nr.2 ar plānoto kadastra apzīmējumu 6415 007 0058, platība 1,2478 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas), apstiprināt nosaukumu un adresi Liepu iela 7, Priekule, Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves zeme, NĪLM kods 1001.

4. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

 Lēmums, elektroniski parakstīts, izsūtāms: 10 darbadienu laikā Valsts zemes dienestam, kac.liepaja@vzd.gov.lv un SIA “Latvijasmernieks.lv”, nek.īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

PIELIKUMS

112. Par nekustamā īpašuma „ Māķi Mierlauki”, Bunkas pag., Priekules nov. sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0058 sadalīšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2018.gada 29.martā                                                                                                                                  

Nr.112                

          (protokols Nr.5, 18.punkts)

 Par  nekustamā īpašuma „ Māķi Mierlauki”,  Bunkas pag., Priekules nov. sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0058 sadalīšanu

 

 

Ar 20.08.2008. Bunkas pagasta padomes lēmumu Nr.10, nekustamais īpašums „Māķi Mierlauki”, Bunkas pag., Priekules nov., ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nekustamais īpašums “Māķi Mierlauki”, Bunkas pag., Priekules nov., ar kadastra nr. 6446 007 0058 sastāv no divām  zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6446 007 0058 un 6446 007 0152.

Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0152 ar kopējo platību 2,80 ha atrodas kapi – ar aptuveno platību 0,30 ha, atlikusī zeme tiek izmantota ceļa vajadzībām.

Šobrīd zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0152 noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā (NĪLM- 1101).

No nekustamā īpašuma „Māķi Mierlauki”, kadastra Nr.6446 007 0058, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0152 ierosināts atdalīt daļu zemes 0,3  ha platībā (platība var tikt precizēta pēc uzmērīšanas), piešķirot jaunu nosaukumu  „Vārtājas Jaunie kapi”, atdalītajam zemes gabalam nosakot dalīto zemes lietošanas mērķi: zemei ar atlikušo platību 2,50 ha platībā – zeme, dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā (NĪLM- 1101),  zemei 0,30 ha platībā – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (NĪLM kods - 0907).

           Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantā noteikto, zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi var sadalīt vai apvienot pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punkts nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība.

            Pamatojoties uz 2006.gada 14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 23.11.2015. Priekules novada teritorijas plānojums 2015.-2026.gadam, atklāti balsojot PAR – 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 1.  Sadalīt nekustamā īpašuma „Māķi Mierlauki ” (kadastra Nr.6446 007 0058 ) sastāvā reģistrēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0152 (platība 2,80  ha) divās zemes vienībās saskaņā ar grafisko pielikumu, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu:

1.1. zemes vienība Nr.1 (platība – 2,50 ha) reģistrējama esošā nekustamā īpašuma „Māķi Mierlauki” sastāvā un tai nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);

1.2. zemes vienība Nr.2 (platība – 0,30 ha) reģistrējama jaunveidojamā nekustamā īpašumā  „Vārtājas Jaunie kapi” sastāvā un tai nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (NĪLM kods - 0907).

 1. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei

1 eks. Finanšu nodaļai

PIELIKUMI