30.04.2015. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.7)

1.§ Par zemes nomas līgumu papildināšanu A. O. par zemes īpašumu [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā

 Priekules novada dome izskatīja D. Z., adrese [:], Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kurš ir A. O. pilnvarotā persona (Pilnvara Nr.1763, izdota Rīgā, 02.06.2014. pie zvērinātas notāres Arlitas Mintāles) 30.03.2015. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada domē ar Nr.2.1.4/663 par zemes nomas līguma papildināšanu uz zemes vienību [adrese] ar apzīmējumiem kadastrā [:].

Zemes vienība [adrese], Priekules pagastā Priekules novadā  ar apzīmējumu kadastrā [:], 20,2 ha platībā ir ierakstīta Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā uz Priekules novada pašvaldības vārda ( zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000531173, lēmuma datums 13.03.2014.)

A. O. ar Priekules pagasta padomes 18.06.1996.g. lēmumu Nr.26 piešķīra pastāvīgā lietošanā zemi 21,0 ha platībā saimniecības „Rubeņi” uzturēšanai.

Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta pirmās daļas 1. punktam ar Priekules novada domes 2010.gada 30.septembrī (prot Nr.16) A. O. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību [adrese], Priekules pagastā, Priekules novadā. 2011. gada 26. maijā ar A.O. noslēgts Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums. Līguma  5.2.1.punkts ir izteikts sekojošā redakcijā  „veikt būvniecību tikai ar iznomātāja rakstisku piekrišanu un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām”

Nomnieks vēlas iznomātajā zemes gabalā būvēt šķūni un lūdz mainīt nomas līguma 5.2.1. punktu sekojošā redakcijā „Nomniekam ir tiesības celt būves un ēkas  kā pastāvīgus īpašuma objektus” . Iesniegumā minētā prasība neatbilst spēkā esošajam Priekules pagasta teritorijas plānojumam (2009.-2021.gads, apstiprināti ar Priekules novada domes 29.12.2009.sēdes lēmumu, prot.Nr.17,45.§), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Īpašuma [adrese], Priekules pag., Priekules nov. esošā un plānotā teritorijas izmantošana ir mežsaimniecība.

Pamatojotiesuz likumu„Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937 gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 14. pantu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Nemainīt Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 5.2.1.Atstāt spēkā 5.2.1. punkta redakciju ar sekojošu tekstu „veikt būvniecību tikai ar iznomātāja rakstisku piekrišanu un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām”.

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā.

 

Lēmums izsūtāms:

1eks. D. Z. [adrese], Kuldīga

1eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei.

2.§ Par projektu “PROTI un DARI!”

 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”

___________________________________________________________________________

Pašvaldībai ir iespēja saņemt finansējumu un iesaistīties Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā.

Projekta mērķis ir motivēt, profilēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu.

Pašvaldība projekta ietvaros nodrošinās programmas saturiskā vadītāja un mentoru piesaisti, kā arī mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, nodrošinās mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi, iesaistot pašvaldības  stratēģiskos partnerus, kā arī nodrošinās informēšanas pasākumus.

Pašvaldībai sasniedzamā iznākuma rādītāja kvotas noteikšanā tika ņemti vērā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes saņemtie aktuālākie dati par personu skaitu sadalījumā pa pašvaldībām, kas dzimuši periodā no 1986.gada līdz 2003.gadam, kas atbilst jauniešu mērķa grupai projektā, un Centrālās statistikas pārvaldes veiktā darbaspēka izlases veida apsekojuma dati par mērķa grupas jauniešiem Latvijas reģionos 2013.gadā.  Tika noteikti šādi rādītāji:

1)     mērķa grupas jauniešu skaits konkrētajā pašvaldībā pēc to īpatsvara reģionā;

2)     mērķa grupas jauniešu skaits konkrētajā pašvaldībā pēc to procentuālā sadalījuma no kopējā mērķa grupas jauniešu skaita reģionā.

Katrai pašvaldībai sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota ir noteikta kā vidējais rādītājs iepriekš minēto rādītāju vērtības. Pašvaldībai sasniedzamā iznākuma rādītāja ir sadalīta pa projekta ieviešanas gadiem ar šādu intensitāti: 15 procenti 2015.gadā; 30 procenti 2016.gadā; 35 procenti  2017.gadā un 20 procenti 2018.gadā.

 

Priekules novada pašvaldībai projekta “PROTI un DARI!” īstenošanai pieejamais finansējuma apmērs un sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota

 

2015. gadā

2016. gadā

2017. gadā

2018. gadā

Projektā kopā

Sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota vai projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu skaits (jauniešu skaits)

3

6

6

4

19

Kopējais pieejamais finansējums (euro), tajā skaitā:

4 692,60

9 385,20

9 385,20

6 256,80

29 719,80

mērķa grupas jauniešu profilēšanai pieejamais finansējums (euro)

273,24

546,48

546,48

364,32

1 730,52

mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai (euro)

4 419,36

8 838,72

8 838,72

5 892,48

27 989,28

 

 

Atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Iesaistīties projekta “PROTI un DARI!”  īstenošanā un uzsākt sadarbības līguma ar aģentūru par projekta īstenošanu slēgšanas procesu sākot no 01.06.2015.

  1. Nozīmēt par projekta realizāciju atbildīgo Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieku Ainaru Cīruli (m.tel.26490164;e-pasts: ainars.cirulis@priekulesnovads.lv ).

3.     Pašvaldība apņemas īstenot projektu “PROTI un DARI!” un nodrošināt:

2.1.par pašvaldības budžeta līdzekļiem:

2.1.1.     mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;

2.1.2.     projekta administratīvo ieviešanu attiecīgajā pašvaldībā;

2.1.3.     projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu (mērķa grupas jauniešu profilēšanas nodrošināšana un 20% apmērā projekta noslēgumā) un nepārtrauktu finansējumu plūsmu projekta īstenošanai;

2.2.par projekta budžeta līdzekļiem:

2.2.1.      sasniedzamās iznākuma rādītāja kvotas izpildi, t.i., šīs vēstules tabulā norādītā mērķa grupas jauniešu skaita iesaisti projektā un atbalsta pasākumu sniegšanu divu līdz deviņu mēnešu garumā atbilstoši izstrādātajai mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām;

2.2.2.     projekta īstenošanai atbilstoša personāla (programmas vadītāja un mērķa grupas jauniešu mentoru) piesaisti;

2.2.3.     projekta īstenošanā iesaistīt stratēģiskos partnerus - Priekules novada sociālo dienestu, sporta nodaļu, Priekules novada izglītības iestādes.

 

            Projekta kopējās izmaksas                             EUR    29 719,80

3.§ Par Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkas nolikuma un bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu

 1. 2015.gada 21.aprīlī Priekules novada pašvaldības domē  saņemts kultūras nodaļas vadītāja Gundara Venena iesniegums ar lūgumu apstiprināt Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkas nolikumu un bibliotēkas lietošanas noteikumus.

 

2.Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu pašvaldībām ir pienākums  rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), savukārt likuma 21.panta 1.daļas 8.punkts nosaka, ka tikai dome var  apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus.

 

3.Bibliotēku likuma  4.pants nosaka, ka bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir Bibliotēku likums, likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", citi likumi un normatīvie akti, kā arī bibliotēku nolikumi (statūti). Bibliotēkas nolikumu (statūtus) apstiprina tās dibinātājs, kas šajā gadījumā ir Priekules novada pašvaldības dome.

Bibliotēku likuma 5.pants 3.daļa nosaka, ka valsts un pašvaldību bibliotēkās lietotāja apkalpošana un bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas pakalpojumu veidus, par kuriem ņemama samaksa, nosaka bibliotēkas nolikums (statūti) un bibliotēkas lietošanas noteikumi. Valsts bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumu noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un maksas apmēru nosaka attiecīgās pašvaldības dome.

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu, 21.panta 1.daļas 8.punktu, Bibliotēku likuma 4.panta 2.daļu, 5.panta 3.daļu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.Apstiprināt Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkas nolikumu.

 

2.Apstiprināt Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkas lietošanas noteikumus.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Pielikumā: Priekules novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkas nolikums un bibliotēkas lietošanas noteikumi.

4.§ Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2015.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi 2015.gada 20.februāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” .

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2015.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” uz 1 lp.            

5.§ Par Priekules novada pašvaldības konsolidētā gad pārskata par 2014.gadu apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības  konsolidēto gada pārskatu par 2014.gadu.

6.§ Par Priekules novada pašvaldības domes 30.04.2015. saistošo noteikumu Nr.4 „ Atbalsts ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu, audžu un aizbildņu ģimenēm Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs’’ projektu

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, atklāti balsojot PAR - 13 deputāti (Ainars Cīrulis, Malda Andersone, Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 30.04.2015. saistošos noteikumus Nr.4„ Atbalsts ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu, audžu un aizbildņu ģimenēm Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs’’ .

 

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

 

Pielikumā: 30.04.2015. saistošie noteikumi Nr.4 „ Atbalsts ēdināšanai izglītojamiem no daudzbērnu, audžu un aizbildņu ģimenēm Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs’’ uz 2 lp.

7.§ Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes izveidošanu un būvvaldes nolikuma apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldībā  2014.gada 30.decembrī (protokols Nr.23, 9.§) tika pieņemts lēmums “Par 2009.gada 18.augustā noslēgtā “Vienošanās līguma par “Liepājas reģiona novadu būvvaldes” (LRNB) izveidošanu” uzteikumu ar 2015.gada 1.jūliju.

Priekules novada pašvaldībā  2015.gada 26.martā (protokols Nr.5, 61.§) tika pieņemts lēmums “Par Liepājas reģiona novadu būvvaldes likvidāciju” ar 2015.gada 1.jūliju.

Priekules novada pašvaldībai nolūkā nodrošināt būvniecības procesa kontroli Priekules novadā un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām, kā arī kontrolēt esošo būvju tehnisko stāvokli, 2015.gadā jāizveido atsevišķa Priekules novada pašvaldības būvvalde.

            Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkta, tikai dome var:

            “8) izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus.”

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Izveidot Priekules novada pašvaldības būvvaldi ar 2015.gada 1.jūliju.

2.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības būvvaldes nolikumu.

 

Izsūtāms: izpilddirektoram, Finanšu nodaļai

 

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības būvvaldes nolikums

8.§ Par Priekules novada pašvaldības domes 30.04.2015. saistošo noteikumu Nr.5 „Nodevas par būvatļaujām Priekules novada būvvaldē” apstiprināšanu

 Priekules novada pašvaldībā ar 2015.gada 1.jūliju tiek izveidota Priekules novada būvvalde.

Lai būvvaldē saņemtu būvatļauju, nepieciešams apstiprināt nodevu apmērus.

 

Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 30.04.2015. saistošos noteikumus Nr.5 „Nodevas par būvatļaujām Priekules novada būvvaldē”.

 

2.     Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Pielikumā: 30.04.2015. saistošie noteikumi Nr.5 „Nodevas par būvatļaujām Priekules novada domē ”  uz 2 lp.

9.§ Par kredītu projekta „Apkures sistēmas vienkāršota renovācija Priekules mūzikas un mākslas skolā” īstenošanai

 2014.gadā SIA „Elnetwork” izstrādāja tehnisko projektu, pievienojot arī izmaksu aprēķinu ar PVN par kopējo summu EUR 43 821,89.

2015.gada martā tika izsludināts iepirkums „Apkures sistēmas vienkāršota renovācija Priekules mūzikas un mākslas skolā”. Pēc iepirkuma tiesības slēgt līgumu tika piešķirtas SIA „Vektra 21” par līgumcenu EUR 27 064.05, PVN summa EUR 5683.45. Kopējās būvniecības izmaksas EUR 32 747.50.

Projekts plānots īstenot no 2015.gada 1.jūnija līdz 31.jūlijam.

 

Projekta realizācijai nepieciešams kredīts EUR 32 700.00, kuru lūgsim Valsts Kasē.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.p, likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļauju 2015.gadā Priekules novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu EUR 32 700,00 (trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti euro) Valsts Kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto gada procentu likmi apkures sistēmas vienkāršotai renovācijai Priekules mūzikas un mākslas skolā.

2.     Aizņēmuma pamatsummas atmaksu veikt saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku.

3.     Aizņēmumu garantēt ar Priekules novada pašvaldības budžetu.

4.     Aizņēmumu sākt atmaksāt ar 2016. gada jūniju.

5.      Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus atbilstoši MK 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.

 

Lēmums izsūtāms:

1       eks. finanšu nodaļai

10.§ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2015.gadam

 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, atklāti balsojot PAR - 7 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls); PRET – 2 (Arta Brauna- pret lēmuma 1.punktu, Andris Džeriņš- pret lēmuma 1.punktu); ATTURAS -  3  (Arnis Kvietkausks –par lēmuma 1. un 2.punktu, , Arta Brauna par lēmuma 2.punktu, Alda Binfelde- par lēmuma 1.punktu); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā šādus grozījumus:

1.1. atcelt amata „Lauksaimniecības konsultants (Priekule)” svītrošanu no amatu saraksta un samazināt minētā amata slodzi no 0,5 uz 0,2.

1.2. precizēt amata nosaukumu un profesijas kodu amatam „Būvvaldes vadītājs, arhitekts”, izsakot amata nosaukumu šādā redakcijā „Būvvaldes vadītājs (pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības vadītājs), arhitekts” un profesijas kodu „1213 23, 2161 01”.

2. Grozījumiem nepieciešamo finansējumu EUR 994,90 ņemt  no pašvaldības administrācijas algu fonda.

3. Grozījumi stājas ir spēkā ar 2015.gada 1.jūniju.

 

Pielikumā:

 Grozījumi Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā uz 1 lp.

 

Lēmums nododams: A.Valužei, finanšu nodaļai

11.§ Par noteikumu ‘’Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 23.04.2015.finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Apstiprināt noteikumus ‘’Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi’’.

 

Lēmums nododams: SIA ‘’Priekules nami’’, SIA ‘’Priekules slimnīca’’

 

Pielikumā: Noteikumi ‘’Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi’’ uz 3 lp.

12.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ārkārtas seku novēršanai

 2015.gada 20.aprīlī saņemts N. V., deklarētā dzīvesvieta [dzīvesvieta], Gramzdas pag., Priekules nov., iesniegums reģ.Nr.2.1.4/869.  Iesniedzējs norāda, ka šā gada 12.aprīļa vakarā nodegusi iesniedzēja ģimenes māja [adrese], Gramzdas pag., Priekules novadā. Iesniedzējs lūdz Priekules novada pašvaldības domi sniegt palīdzību EUR 1000,00 apmērā atjaunojamās mājas projekta izstrādei un būvmateriālu iegādei.

Priekules novada pašvaldības dome pārbaudījusi Iesniedzēja norādīto informāciju, konstatē, ka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 2.daļai un 25.09.2014. Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”  14.punktam, Iesniedzēja ģimenei izmaksāts vienreizējs pabalsts 284,57 EUR apmērā.

Uzklausot Priekules novada Sociālā dienesta vadītājas viedokli, konstatēts, ka ģimenei tiek sniegta palīdzība tādu pamatvajadzību nodrošināšanai kā ēdiens, apģērbs, veselības aprūpe, obligātā izglītība. Priekules novada pašvaldības dome, izvērtējot ar ārkārtas situāciju saistītos apstākļus un zaudējumus konstatē, ka izmaksātais pabalsts nav pietiekams, lai nodrošinātu mājokļa pamatvajadzību apmierināšanu atbilstoši  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktam.

 Ņemot vērā zaudējumu un nepieciešamās materiālās palīdzības apmēru, ģimene sadarbībā ar Sociālo dienestu risina jautājumu par dažādu ziedojumu un materiālās palīdzības piesaisti. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3.daļa nosaka, ka, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai.

Izvērtējot ģimenes ienākumus saskaņā ar pašvaldībai sniegto informāciju un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtajām izziņām (Nr.15/1003025, Nr.15/1003085, Nr.15/1002962, Nr.15/1002843), izsniegtas 29.04.2015., konstatēts, ka vidējie ieņēmumi par laika periodu no 2015.gada janvāra līdz martam nav pietiekami, lai ģimene par pašu līdzekļiem spētu novērst ārkārtas situācijas radītos zaudējumus un sekas.

Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus Priekules novada pašvaldības dome uzskata, ka iesniegums apmierināms pilnībā.

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 20.02.2015. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2015. gadam” 7.punktu, 8.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Piešķirt N. V., deklarētā dzīvesvieta[:], Gramzdas pag., Priekules novads, finanšu līdzekļus ārkārtas seku novēršanai 1000 EUR apmērā.

2.     Piešķirtie līdzekļi izmaksājami no Priekules novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

3.     Noteikt, ka piešķirtie finanšu līdzekļi izmantojami atjaunojamās dzīvojamās mājas projekta izstrādei un būvmateriālu iegādei mājas atjaunošanai.

4.     Uzdot kontroli par piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu Priekules novada Sociālā dienesta vadītājai M. Gertnerei un Gramzdas pagasta vadītajam Dz. Kudumam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

 N. V., deklarētā dzīvesvieta [:], Gramzdas pag., Priekules novads;

Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītājai P.Andersonei;

Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājam Dz.Kudumam;

Sociālā dienesta vadītājai M.Gertnerei.

13.§ Par parādu dzēšanu mirušām personām

 SIA “Priekules nami” 24.03.2015. un 10.04.2015. lūdzis Priekules novada pašvaldības domi izslēgt no uzskaites un dzēst mirušo personu parādus par saņemtajiem īres un komunālajiem pakalpojumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu:

100. Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.Dzēst sekojošus mirušo personu parādus attiecībā pret SIA “Priekules nami”:

 

1.1.V. R., p.k.[:], miris 20.03.2014. Parāda summa EUR  208,47 (divi simti astoņi eiro un 47 centi);

1.2. A. O., p.k. [:], miris 13.04.2011. Parāda summa EUR  93,28 (deviņdesmit trīs eiro un 28 centi);

 

Izsūtāms:

SIA “Priekules nami”                            

14.§ Par atļauju V. Jablonskai savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu

 2015.gada 17.aprīlī saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/863), kurā lūgts atļaut savienot Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas amatu ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda Uzraudzības komitejas pastāvīgā locekļa amatu, norādot, ka amatā ievēlēta 2015.gada 27.marta Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē (protokols Nr.02/15)

Izskatot V. Jablonskas iesniegumu, Priekules novada pašvaldības dome konstatēja:

1.     Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas amatā V.Jablonska iecelta ar 14.06.2013. lēmumu „Priekules novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas” (protokols Nr.1, 2.§). Darba laika organizācija un amata pienākumi domes priekšsēdētājai noteikti saskaņā ar Priekules novada domes nolikumu un Likuma „Par pašvaldībām” 62. pantu.

2.     Ar 2015.gada 27.marta Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes lēmumu (protokola Nr. 02/15) V.Jablonska ievēlēta par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda Uzraudzības komitejas pastāvīgo locekli.

3.     Saskaņā ar likumu par "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

4.     Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 14. punktu pašvaldības domes priekšsēdētājs ir  valsts amatpersona.

5.     Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.pantu pašvaldības domes priekšsēdētāja komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un to ierobežojumu izpildes kārtību, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

6.     Saskaņā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6. pantu, valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.

7.     Iesniedzēja V.Jablonska apliecina, ka amatu savienošana nav pretrunā ar ētikas normām un nekaitē tiešo valsts amatpersonas pienākumu pildīšanai. Atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.panta otrajai daļai un 7.panta piektās daļas 4.punktam, pašvaldību domju priekšsēdētājiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldību institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi vai ievēlējusi amatā.

8.       Izvērtējusi V.Jablonskas iesniegumu Priekules novada pašvaldības dome atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1 panta piektajai daļai, konstatē, ka iesniedzējas lūgums atbilst šā panta trešajai daļas prasībām un secina, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai, kā arī nav konstatēti citi apstākļi, kas liegtu vai ierobežotu savienot augstāk minētos amatus.

          Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārējam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, personām ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot iepriekš minētos amatus, pastāv iespēja, ka persona var nonākt interešu konfliktā.

                     

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu darbībā” 81. panta otro daļu, 7. panta piektās daļas 4. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls, (deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.             Atļaut Vijai Jablonskai Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas amatu savienot ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda Uzraudzības komitejas pastāvīgā locekļa amatu.

 

Lēmums paziņojams Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai V.Jablonskai.

15.§ Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības „Latvijas draugi Zviedrijā”

 Pamatojoties uz Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores iesniegumu, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu EUR 867.27apmērā no biedrības „Latvijas draugi Zviedrijā” aprīkojuma iegādei ēdināšanas programmas mācību kabineta iekārtošanai.

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.     Apstiprināt saņemto dāvinājumu (ziedojumu) EUR 867.27 apmērā (8236 Zviedrijas kronas) no biedrības „Latvijas draugi Zviedrijā”.

2.     Minēto ziedojumu izlietot aprīkojuma iegādei ēdināšanas programmas mācību kabineta iekārtošanai.

3.     Par lēmuma izpildi atbild Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore Anitra Šneidere.

 

Lēmums nosūtāms:

Purmsātu speciālā internātpamatskola

Finanšu nodaļa

16.§ Par apbalvojuma piešķiršanu

 2015.gada 10.aprīlī Priekules novada pašvaldības domē saņemts deputāta Mārtiņa Mikāla iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/801) ar ierosinājumu piešķirt sportistam M. R. pašvaldības apbalvojumu- Goda rakstu par augstiem rezultātiem šautriņu mešanā Latvijas un pasaules mērogā.

2015.gada 27.aprīlī saņemts kultūras nodaļas vadītāja Gundara Venena (reģ.Nr.2.1.3/924) iesniegums par Priekules kultūras nama sieviešu kora diriģentes G. V. apbalvošanu ar pašvaldības Goda rakstu. Priekules pilsētas kultūras namā G.V. darbojas no 1990.gada. Viņas vadītais koris ir piecu Dziesmu un deju svētku dalībnieks, skatēs koris novērtēts ar pirmās pakāpes diplomiem.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības noteikumu (25.09.2014., prot.Nr.18, 4.§) ‘’Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem’’ 4.daļas 4.5.punktu un 14.04.2015.izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu,  Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1. Apbalvot ar Priekules novada pašvaldības GODA rakstu un naudas balvu EUR 75,-sportistu M. R. par augstiem rezultātiem šautriņu mešanā un Priekules novada vārda popularizēšanu Eiropā un pasaulē.

            2. Apbalvot ar Priekules novada pašvaldības GODA rakstu un naudas balvu EUR 75,-diriģenti G. V. par ilggadēju- 25 gadu darbību Priekules kultūras nama sieviešu korī un uzticību mākslinieciskajai pašdarbībai.

 

        Lēmums nododams: finanšu nodaļai

17.§ Par izbraukuma tirdzniecību Priekules, Virgas, Bunkas , Kalētu pagastos Priekules novadā

 Izskata SIA „CP - 23” reģ.nr.421003008439,  valdes locekles Svetlanas Marksas iesniegumu (reģ.Nr. 2.1.4/797  no 09.04.2015.), kurā  lūdz atļauju autoveikala tirdzniecībai ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu  VW Transporter, reģ .nr.HN 127 .

             Virgas pagasta teritorijā ceturtdienās  pie mājām “Ērgļi” no plkst.11.00 – 11.20, “Smilgas” no plkst.11.25 – 11.40, “Kraujas” no plkst.11.45 – 12.00, “Rūķīši” no plkst.12.10 – 12.30, “Veselības centrs” no plkst.12.40 – 13.10,” Ķineņi” no plkst.13.20 – 13.40.

             Priekules pagasta teritorijā  trešdienās  pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.10.10 – 10.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” no plkst.10.40 – 11.00, apdzīvotā vietā Liesma no plkst. 11.10 – 11.30, pie mājām “Bamši” no plkst.12.20 – 12.40 pie daudzdzīvokļu mājas “Mucenieki” no plkst.12.50 – 13.10 ,

             Bunkas pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā  ceturtdienās  pie ēkas “Tēva nams” no plkst.14.10 – 15.30.

             Kalētu pagasta teritorijā   Ozolu ciemā   no plkst.11.00 – 11.30, pie ēkas “Brūzis” no plkst.11.45 – 12.40.

            Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punktu kā pašvaldības funkcija ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos, kā arī uz MK Noteikumiem Nr.440”Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atļaut SIA „CP - 23” reģ.nr.421003008439,  tirdzniecību ar pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu ar pārtikas un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu VW Transporter, reģ .nr.HN 127, līdz 2016.gada 1.maijam.

 

1.1.  Virgas pagasta teritorijā ceturtdienās pa maršrutu pie mājām “Ērgļi” no plkst.11.00 – 11.20, “Smilgas” no plkst.11.25 – 11.40, “Kraujas” no plkst.11.45 – 12.00, “Rūķīši” no plkst.12.10 – 12.30, “Veselības centrs” no plkst.12.40 – 13.10,” Ķineņi” no plkst.13.20 – 13.40.

 

 1.2. Priekules pagasta teritorijā trešdienās pa maršrutu  pie daudzdzīvokļu mājas “Altajs” no plkst.10.10 – 10.30, pie daudzdzīvokļu mājas “Audari” no plkst.10.40 – 11.00, apdzīvotā vietā Liesma no plkst. 11.10 – 11.30, pie mājām “Bamši” no plkst.12.20 – 12.40 pie daudzdzīvokļu mājas “Mucenieki” no plkst.12.50 – 13.10  , piektdienās pie mājām “ Ezerveiti” no plkst.10.00 – 10.20.

1.3.  Bunkas pagasta teritorijā Tadaiķu ciemā  ceturtdienās pa maršrutu pie ēkas “Tēva nams” no plkst.14.10 – 15.30.

1.4.  Kalētu pagasta teritorijā piektdienās pa  maršrutu  Ozolu ciemā   no plkst.11.00 – 11.30. pie ēkas “Brūzis” no plkst.11.45 – 12.40.

 

Lēmums nododams: Svetlanai Marksai, [dzīvesvieta], Priekules pag., izpilddirektoram A.Razmam

18.§ Par nekustamo īpašumu Uzvaras iela 4, Priekule, Priekules nov

 Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem un Liepājas tiesas zemesgrāmatas, Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 206 veiktajiem ierakstiem, Priekules novada pašvaldības dome konstatēja, ka:

 

            [1.]Nekustamais īpašums Uzvaras iela 4, Priekule, Priekules nov., sastāv no 1-stāvu 2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Uzvaras iela 4, Priekule, Priekules nov. ir nostiprinātas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr. 206  uz Priekules pilsētas  pašvaldības vārda 02.03.2005. (pēc administratīvi teritoriālās reformas - Priekules novada pašvaldība).

           

[2.] Saskaņā ar kopīpašuma domājamo daļu sadalījumu, nekustamais īpašums sastāv no 2 dzīvokļu īpašumiem ar ½ domājamā daļām  jeb 1 (viens).

[3.] Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 206 ir atvērti 2 nodalījumi dzīvokļu īpašumiem, kuru sastāvā reģistrētas 1/1 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas , kadastra numurs 6415 507 0004 uz Priekules pilsētas pašvaldības vārda.

Lai precizētu Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma sastāvu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Uzdot Priekules novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei (V. Rubeze) veikt nepieciešamo izmaiņu reģistrāciju zemesgrāmatā nekustamajam īpašumam Uzvaras iela 4, Priekules nov., dzēšot Liepājas Tiesas zemesgrāmatu nodaļā nekustamā īpašuma tiesības uz 1.stāvu 2. dzīvokļu dzīvojamo māju, kadastra numurs 6415 507 0004.

 

2. Noņemt no Priekules novada pašvaldības bilances nekustamo īpašumu 1.stāvu 2 dzīvokļu dzīvojamo māju (kadastra numurs 6415 507 0004, adrese: Uzvaras iela 4, Priekule, Priekules nov.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei

1 eks. Finanšu nodaļai

 

19.§ Par grozījumu izdarīšanu 28.08.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā „Par nekustamā īpašumā Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 20.punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 20) piešķirt nosaukumus ielām, parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt tos”, 2015.gada 16.aprīļa Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izdarīt 28.08.2014. Priekules novada pašvaldības domes lēmumā „Par nekustamā īpašumā Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” šādus grozījumus: 

 

1.1. Mainīt lēmuma 12.punktā  nosaukumu no „Paplakas iela, Priekule, Priekules nov.”  uz nosaukumu , „Mazā Paplakas iela”, Priekule, Priekules nov.

 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas tiek paziņots adresātam.

 

3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums izsūtāms:

1 eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401;

2 eks. nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze).

 

20.§ Par apbūvēta zemesgabala Upes iela 3, Priekule, Priekules nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā

  Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība var lemt jebkuru jautājumu, kas ir viņas kompetencē, turklāt dome var lemt par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu, vai privatizēšanu, kā arī par nekustamā mantas iegūšanu īpašumā, un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās  3.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka(2) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja: 1) uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves), 2014.gada 23.aprīļa  finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Vija Jablonska, Gražina Ķervija,  Andris Džeriņš, Arta Brauna, Inese Kuduma, Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Alda Binfelde, Arnis Kvietkausks, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

            1.Ierakstīt nekustamo īpašumu Upes iela 3, Priekule, Priekules nov., (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6415 005 0044) zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda, saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa.

 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodalās nekustamo īpašumu speciālistei (V.Rubeze) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt nepieciešamās darbības šī lēmuma 1.punkta izpildei.

 

            3. Ar nekustamā īpašuma Upes iela 3, Priekule, ierakstīšanu zemesgrāmatā saistītos izdevumus segt no Priekules novada pašvaldības budžeta. 

 

            4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram Andrim Razmam.

 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.

 

Lēmums izsūtāms:

2 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei;

1 eks. Finanšu nodaļai.