30.12.2014. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 23)

1.§ Par Priekules novada Gramzdas pagasta pārvaldes un Virgas pagasta pārvaldes vadītāju ievēlēšanu

 Priekules novada vēlēšanu komisijas balsu skaitīšanas komisija aicina deputātus saņemt vēlēšanu zīmes, lai balsotu par izvirzītajiem kandidātiem Gramzdas pagasta un Virgas pagasta pārvaldes vadītāju amatiem.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja I.Juškeviča iepazīstina ar pieteiktajiem kandidātiem-Gramzdas pagastā- Dzintars Kudums un Virgas pagastā- Vilnis Dragunas.

I.Juškeviča jautā deputātiem vai ir vēl kādi priekšlikumi pārvalžu vadītāju amatiem. Priekšlikumu nav.

I.Juškeviča uzaicina deputātus saņemt vēlēšanu zīmes.

Deputāti saņem vēlēšanu zīmes un balso par katru kandidātu atsevišķi.

Pēc vēlēšanu zīmju nodošanas, tiek izsludināts pārtraukumsbalsu skaitīšanai.

Pēc balsu saskaitīšanas, novada vēlēšanu komisija paziņo deputātiem, ka par Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāju ar 9 balsīm ‘’Par’’, 1 balsi ‘’Pret’’, 2 deputāti nepiedalās balsojumā, ievēlēts Dzintars Kudums. Par Virgas pagasta pārvaldes vadītāju ar 10 balsīm ‘’Par’’, 2 balsīm ‘’Pret’’, ievēlēts Vilnis Dragunas.

                                                                                                                                                  

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu 40.panta ceturto daļu,  un, ņemot vērā balsošanas rezultātus,

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 9 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska,  Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš; „pret”- 1 deputāts Arnis Kvietkausks, „atturas” – nav, deputāte Arta Brauna balsošanā nepiedalās, deputāte Inese Kuduma, pildot likumā  ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās, nolemj:

 

1.       Iecelt par Priekules novada Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāju ar 2015.gada 6.janvāri Dzintaru KUDUMU.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 10 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska, Inese Kuduma,  Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš; „pret”- 2 deputāti Arta Brauna, Arnis Kvietkausks „atturas” – nav, nolemj:

 

2.       Iecelt par Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes vadītāju ar 2015.gada 6.janvāri Vilni DRAGUNAS.

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

3.       Apstiprināt balsu skaitīšanas protokolu (pielikumā).

2.§ Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. investīciju plāna aktualizāciju

 Priekules novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam  apstiprināta 2013.gada 25.jūlijā. Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16.punkts nosaka, ka rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Veicot investīciju plāna aktualizēšanu, ir jāievēro likuma „Par pašvaldībām”61.¹ panta trešajā daļā noteiktais, ka par budžetu publisko apspriešanu nerīko.

 

Ar 2014.gada 28.novembra lēmumu (protokols Nr.22,35.§) nolemts uzsākt Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizēšanu. Plāns ir aktualizēts, no tā izņemot pasākumus, kas jau realizēti, vai kuru realizācija zaudējusi aktualitāti, kā arī pievienotas aktivitātes, kas kļuvušas nepieciešamas.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš; „pret”- nav, „atturas” –1 deputāts Arta Brauna, nolemj:

 

1.       Apstiprināt Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plānu.

2.       Apstiprināto Priekules novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plānu nosūtīt VARAM un Kurzemes plānošanas reģionam.

 

Pielikumā: 1.pielikums- Investīciju plāns uz 6 lp.

3.§ Par limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem mobilo telefonu lietošanai darba pienākumu pildīšanai 2015.gadā

 Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš; „pret”- nav, „atturas” –1 deputāts Arta Brauna, nolemj:

 

Apstiprināt sekojošus mēneša limitus mobilo telefonu lietošanai Priekules novada pašvaldības darbiniekiem, darba pienākumu pildīšanai, ar 2015.gada 1.janvāri.

 

Nr.p.k.

Amats

Vārds, Uzvārds

Telefona Nr.

Mēneša limits euro

(ar PVN)

1

Deputāts

Alda Binfelde

22022810

7

3

Deputāts

Andris Džeriņš

26152175

7

4

Deputāts

Arta Brauna

29175268

7

5

Deputāts

Gražina Ķervija

26609705

7

7

Domes priekšsēdētāja

Vija Jablonska

26523595

40

8

Domes priekšsēdētājas vietnieks

Ainars Cīrulis

26490164

35

9

Izpilddirektors

Andris Razma

29176392

35

10

Izpilddirektora vietniece

Andra Valuže

28646422

15

11

Finanšu nodaļas vadītāja

Patricija Andersone

26102920

20

12

Darba drošības speciāliste

Irute Ziņģe

26128491

15

13

Izglītības vadītāja

Agrita Purviņa

26138392

25

14

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

Modris Baumanis

26193397

20

15

Telpiskās attīstības plānotāja

Daina Fomina

29227719

15

16

Būvinženieris

Jānis Skadiņš

25708801

20

17

PII Dzirnaviņas vadītāja.

Ina Dalbiņa

26341151

15

18

Priekules MMS direktore

Inita Rubeze

22008528

20

19

Priekules vsk.direktore

Irina Tiesnese

26671920 

25

20

Priekules vsk. direktora vietniece mācibu darbā

Airita Ešenvalde

29227734

25

21

Priekules kultūras nama direktore

Inguna Zēģelniece

26491260

15

22

Daudzfunkcionālās sporta halles vadītājs.

Mārtiņš Mikāls

28631995

20

23

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Olga Niedola

26661510

20

24

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Iveta Kalneniece

22047889

15

25

Bāriņtiesas locekle Gramzda

Anita Grunte

29185579

7

26

Bāriņtiesas locekle Bunka

Inese Balčus

26392286

7

27

Bāriņtiesas locekle Virga

Antra Jusopova

26472640

7

28

Bāriņtiesas locekle Kalēti

Mārīte Sergejeva

22008691

15

29

Priekules novada ziņu redaktore

Līga Svara

26171833

15

30

Priekules novadu ziņu redaktore

Inga Dārzniece

26181299

15

31

Informācijas sistēmas uzturētājs

Ivars Poljaščenko

26622672

7

32

Tūrisma organizatore

Daiga Egle

29472063

20

33

Sociālā dienesta vadītāja

Mārīte Gertnere

26609076

20

34

Sociālais darbinieks Priekule

Dace Vanaga

28397710

15

35

Sociālais darbinieks Priekule

Dace Putniņa

28629984

15

36

Sociālais darbinieks Priekule

Inese Krūza

26627451

15

37

Sociālā darbiniece Priekulē

Liene Oknere

    26180665

15

38

Sociālais darbinieks Gramzda

 Evita Dēzniece

26682158

15

39

Sociālais darbinieks Virga

Zenta Frickope

26605289

15

40

Sociālais darbinieks Bunka

Gunta Jonauska

26390958

15

41

Sociālais darbinieks Kalēti

Iveta Lohanska

28693252

15

42

Lauksaimniecības konsultante

Vizma Garkalne

29178312

15

43

Lauku attīstības konsultants

Irina Gintere

28310484

15

44

Saimniecības  vadītājs Priekules pagasts

Edgars Rubezis

29428641

20

45

Autobusa vadītājs

Ivars Vismanis

28638411

7

46

Kravas automašīnas vadītājs

Edvīns Rūja

26411770

7

47

Mikroautobusa vadītājs, sagādnieks

Oļegs Kaupis

26193539

15

48

Personāla speciāliste, arhīviste

Stefānija Ozoliņa

26423443

15

49

Pašvaldības sekretāre

Daiga Tilgale

22048505

7

50

Juriste

Ināra Avotiņa

25424180

15

51

Auto greidera vadītājs

Romalds Paulauskis

26132442

7

52

Elektriķis

Aigars Legzdiņš

26141560

15

53

Kultūras vadītājs

Gundars Venens

27872433

20

54

Bunkas pagasta pārvaldes vadītājs

Edgars Dargužis

26539003

25

55

Ūdenssaimniecība.

 

26521835

0

56

Ūdenssaimniecība.

 

25450428

0

57

Bunkas pagasta pārvaldes sekretāre

Iveta Ķudule

26187171

7

58

Elektriķis

Zigurds Gultnieks

22014628

15

59

Mikroautobusa vadītājs

Aivars Rosvalds

26152448

7

60

Bibliotēkas vadītāja, senlietu krātuve Krote

Lita Vēkause

25619952

7

61

Tadaiķu bibliotēkas vadītāja

Elīna Kurovska

28371528

15

62

Bunkas kultūras nama direktore

Malda Andersone

29296265

20

63

Krotes pamatskolas direktore

Inese Vītoliņa

26183364

20

64

Krotes pamatskolas saimniecības vadītājs

Saša Siņickis

29191247

15

65

Autobusa vadītājs

Edmunds Segliņš

28368074

7

66

Autobusa vadītājs

Jānis Kņūts

28691120

7

67

Lauksaimniecības konsultante, nekustamo īpašuma speciāliste.

Ilze Lācīte

28671972

25

68

Bunkas pagasta sporta organizators

Didzis Puters

29498579

7

69

Bunkas FVP vadītāja.

Liene Kaļiņina

26139447

15

70

Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs

Dzintars Kudums

Jauns Nr.

25

71

Gramzdas  sporta organizators

Raitis Feldmanis

22454094

20

72

Santehniķis

Kazis Kubilis

25620089

7

73

Mikroautobusa vadītājs

Modris Vārna

29289395

20

74

Gramzdas pamatskolas direktors

Henrijs Ķeružis

29186717

20

75

Autobusa vadītājs

Voldemārs Gertners

28611609

7

76

Gramzdas un Aizvīķu FVP vadītāja

Ļoļa Bauže

26232351

15

77

Gramzdas bibliotēkas vadītāja

Anita Tetere

27874025

15

78

Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja

Agrita Driviņa

29178398

25

79

Kalētu pamatskolas direktore

Inese Kuduma

25915795

20

80

Kalētu MMS direktore

Olita Mauerzaka

26448342

20

81

Izglītības iestādes – direktora vietnieks

Rūta Jānaite

26451857

7

82

Izglītības iestādes – direktora vietnieks

Inga Sedola

26551307

15

83

Autobusa vadītājs

Andrejs Lohanskis

28365863

7

84

Kalētu FVP vadītāja

Iluta Futraka

26155193

20

85

Kalētu FVP feldšere

Sandra Bluka

26638290

15

86

Kalētu kultūras nama vadītāja

Svetlana Zaše-Zasa

28368911

15

87

Kalētu pagasta sporta organizators

Ģirts Ločmelis

26419756

20

88

Senlietu krātuves vadītāja.

Gunta Ziemele

26490240

7

89

Pārvaldes sekretāre

Inga Kadiķe

26576691

7

90

Lauksaimniecības konsultante

Elita Jaunzeme

28303698

7

91

Autobusa vadītājs

Jānis Vamzis

28612247

7

92

Komunālās saimniecības vadītājs

Guntis Grietēns

29555376

15

93

Elektriķis

Ivars Mednis

25412250

15

94

Kalētu bibliotēkas vadītāja

Mirdza Liepiņa

28619970 

7

95

Virgas pagasta pārvaldes vadītājs

Vilnis Dragunas

Jauns Nr.

25

96

Virgas pamatskolas direktore

Kristiana Cetrovska

26606133

20

97

Autobusa vadītājs

Ivars Frickops

28607619

7

98

Mikroautobusa vadītājs

Gints Rozenbergs

26109863

7

99

Ambulatorās medicīnas medmāsa

Sarmīte Eidinta

29324890

15

100

Nekustamo īpašumu speciāliste

Marina Kokovihina

29430925

7

101

Ūdenssaimniecības uzraugs

Alīda Putere

29377366

7

102

Kultūras darba organizatore

 Sendija Beģe

29445481

15

103

Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore

Anitra Šneidere

29217096

35

104

Sociālais pedagogs

Ilze Kadaģe

29242166

15

105

Saimniecības vadītājs

Gatis Jaunzems

29258082

20

106

Lietvede

Sarmīte Driviņa

26612248

7

107

Direktora vietniece – izglītības jomā

Aija Pese

26628467

7

 

 

4.§ Par degvielas limitiem Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2015.gadā

 Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 13 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Noteikt no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī Priekules novada pašvaldības funkciju realizēšanai pašvaldības transporta līdzekļiem

 

Transports

Autovadītāja vārds, uzvārds

Limiti euro/mēn.

Str-ba

BUNKA

 

 

 

Autobuss Mercedes Benz 0303 GK 8589

 

10000 (gadā)

06.6002

Autobuss MB INTOURO HN 7374

 

1100

09.6002

MB Sprinter 519 JF 9987

 

700

06.6002

VW Transporter HF 1206

 

400

09.2102

Renault Trafic

 

500

01.1102

UAZ 3303 BU 4800

 

100

06.6002

UAZ 3303 AT 4608

 

200

06.6002

Traktors JUMZ 6

 

400(gadā)

06.6002

Buldozers DT 75

 

200(gadā)

06.6002

Peugeot 307 GZ 9891

 

300

01.1102

Saimnieciskā karte

 

300

06.6002

PURMSĀTI

 

 

 

VW Transporter GP 6057

 

570

09.2107

Saimnieciskie darbi

 

300

09.2107

Traktors MTZ 80

 

200

09.2107

GRAMZDA

 

 

 

Autobuss MB 0303 DH 5732

 

900

09.6003

VW Transporter HG 6729

 

700

06.6003

Suzuki Liana ZS 7808

 

115

07.2403

Traktors T-16 MT 3926LP

 

100

06.6003

Saimniecības darbi

 

170

06.6003

KALĒTI

 

0

 

MB Sprinter GK 3705

 

420

06.6004

Opel Zafira EJ 9226

 

300

01.1104

Autobuss BMC Probus 215SCB

 

800

09.6004

Autobuss Mersedes Benz 0303 FS 6426

 

1100

09.6004

 VW Transporter GS 8754

 

500

06.6004

Traktors T-40

 

250

06.6004

Traktors JUMZ

 

200

06.6004

Saimnieciskā karte

 

200

06.6004

VIRGA

 

0

 

Hyundai HG 8862

 

430

06.6006

Autobuss MB INTOURO HN 7372

 

1100

09.6006

Saimnieciskie darbi

 

140

06.6006

Traktors K-701

 

2800 (gadā)

06.6006

MTZ 80

 

2500 (gadā)

06.6006

MTZ 80

 

1000 (gadā)

06.6006

JUMZ GKL 2272LF

 

1000 (gadā)

06.6006

T-16

 

400 (gadā)

06.6006

PRIEKULE

 

 

 

VW Passat HJ 2697

 

300

01.1101

VW Caravelle HV 810

 

800

06.6001

VW Caravelle GS 6441

 

 500

06.6005

Autobuss Mercedess Benz FH 3464

 

1000

09.6001

AUDI 100 DL 7014

 

100

06.6001

Škoda Octavia FU 4037

 

220

01.1101

Opel Combo EZ 1505

 

145

06.6001

VW Caravelle GS 7699

 

500

06.6001

Ford Transit CK 2715

 

4000 (gadā)

09.2101

Mercedes Benz 1722

 

1000

06.6001

Saimniecības darbi

 

300

06.6005

Autogreideris YTO RY165C-2

 

10000 (gadā)

04.5101

Traktors MTZ-82

 

2800 (gadā)

04.5101

5.§ Par patapinājuma līgumu slēgšanu 2015.gadā automašīnu bezatlīdzības lietošanai un limitiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem degvielas iegādei pašvaldības funkciju realizēšanai

 Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 13 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Noteikt no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim degvielas iegādei limitu mēnesī novada pašvaldības funkciju realizēšanai un atļaut slēgt patapinājuma līgumus automašīnu bezatlīdzības lietošanai sekojošiem Priekules novada pašvaldības darbiniekiem:

 

 

Autovadītāja

vārds, uzvārds

Limiti euro/mēn.

Struktūrvienība

BUNKAS PAGASTA PĀRVALDE

FVP vadītāja

 

70

07.2402

Skolas direktore

 

45

09.2102

Sporta organizators

 

15

08.1002

Elektriķis

 

60

06.6002

Lauks.kons./ Nek.īp.spec.

 

30

04.2402

GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE

Pārvaldes vadītājs

 

220

01.1103

Skolas direktors

 

45

09.2103

KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE

Sporta organizators

 

45

08.1004

MMS direktore

 

45

09.5104

Sociālā darbiniece

 

30

10.9001

Bāriņtiesas locekle

 

30

10.4001

Elektriķis

 

30

06.6004

VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE

Skolas direktore

 

45

09.2106

Medmāsa

 

100

07.2406

Lauksaimniecības konsultante

 

30

04.2406

Ūdensuzraugs

 

45

06.3006

Skolas saimnieks

 

60

09.2106

Elektriķis

 

60

06.6006

Bāriņtiesas locekle

 

30

03.3121

Prūšu ūdenskrātuves uzraugs

 

30

06.6006

Kultūras darba organizatore

 

30

08.2901

Pārvaldes vadītājs

 

220

01.1103

 

 

 

 

PRIEKULE

Izpilddirektors

 

220

01.1101

Attīstības nodaļas vadītājs

 

50

04.7401

Sociālā darbiniece

 

15

10.9001

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

 

70

03.3121

MMS direktore

 

25

09.5101

Datorspeciālists

 

30

04.9101

Sporta metodiķis

 

60

08.1001

Nekustamo īpašumu speciāliste

 

30

04.7401

Izglītības vadītāja

 

85

09.8101

Tūrisma organizatore

 

60

04.7301

Darba drošības speciāliste

 

70

03.2001

Sociālā dienesta vadītāja

 

20

10.9001

Sociālā darbiniece

 

15

10.9001

Sociālā darbiniece

 

15

10.9001

Redaktore

 

30

04.9101

Lauku attīstības speciālists

 

70

04.2401

Kultūras vadītājs

 

85

08.2901

Būvinženieris

 

60

04.4301

 

6.§ Par apkures tarifa noteikšanu Aizputes iela 6, Priekulē, Priekules novads

 Priekules novada pašvaldība daļēji sedz izdevumus par siltumu ēkai Aizputes ielā 6, kuras telpas ir iznomātas. Pašvaldība nodrošina ar kurinātājiem (1 slodze 4 mēneši un 1.5 slodzes 4 mēneši). Pamatojoties uz minētajiem datiem ir aprēķināts apkures tarifs euro bez PVN.

Kurinātāju algas

 

 

 

1.likme 4 mēneši

367

4

1468

23,59%

86,58

4

348,20

 Kopā

453,58

 

1816,2

1,5 likmes 4 mēneši

550,5

4

2202

23,59%

129,86

4

522,28

 Kopā

680,36

 

2724,28

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

4540,48

Apkurināmā platība m2

 

 

294,66

Viena m2 cena euro 12.mēn.

 

 

1,28

Viena m2 cena euro 7.mēn.

 

 

2,20

 

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 13 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.       Noteikt apkures tarifu ēkas Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novads nomniekiem izņemot VSAA 1.28 euro/m2 bez PVN maksājot 12 mēnešus gadā.

2.       Noteikt apkures tarifu ēkas Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novads nomniekam VSAA – 2.20 euro/m2 bez PVN, maksājot septiņus mēnešus gadā.

3.      Uzdot Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājam noslēgt līgumus ar nomniekiem par apkures nodrošināšanu iznomātajās telpās Aizputes ielā 6 Priekulē.

4.      Par lēmuma izpildi atbild pašvaldības izpilddirektors.

5.      Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

6.      Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Priekules novada domes 2011.gada 22.devembra lēmums „Par apkures tarifa noteikšanu VSAA iznomātajām telpām Aizputes ielā 6, Priekulē, Priekules novadā” (protokols Nr.22, 10.§).

 

Lēmums nosūtāms:

-Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājam;

-pašvaldības izpilddirektoram

7.§ Par Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,   Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš; „pret”- nav, „atturas” – 2 deputāti- Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde; nolemj:

 

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.

2.      Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nodrošināt savu darbinieku iepazīstināšanu ar nolikumu.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums uz 11 lp.

8.§ Par domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu

 Atklāti balsojot „par’’ –3 deputāti- Andris Džeriņš, Arta Brauna, Arnis Kvietkausks  „pret”- 9 deputāti – Vija Jablonska, Malda Andersone,  Inese Kuduma,  Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Tatjana Ešenvalde, Inita Rubeze;; deputāts Ainars Cīrulis nepiedalās balsošanā; „atturas” – nav - , nolemj:

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta otro daļu un 5.pantu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 10 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš; „pret”- nav, „atturas” – 3 deputāti Arta Brauna, Andris Džeriņš, Arnis Kvietkausks nolemj:

 

1.      Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2015.gadā ir 2,4.

2.      Noteikt, ka Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamā koeficienta lielums 2015.gadā ir 2,1.

3.      Noteikt, ka domes komiteju priekšsēdētājiem deputātu maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2015.gadā ir 1,7.

4.      Noteikt, ka domes deputātiem maksimālā atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamā koeficienta lielums 2015.gadā ir 0,8.

5.      Aprēķinos izmantot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru – 716 EUR.

9.§ Par 2009.gada 18.augustā noslēgtā “Vienošanās līguma par “Liepājas reģiona novadu būvvaldes” (LRNB) izveidošanu” uzteikumu

 Priekules novada pašvaldība nolūkā pastiprināt būvniecības procesa kontroli Priekules novadā un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām, kā arī kontrolēt esošo būvju tehnisko stāvokli vēlas 2015.gadā izveidot Priekules novada pašvaldībā būvvaldi.

2009.gada 18.augustā Priekules novada pašvaldība noslēdza “Vienošanās līgumu par “Liepājas reģiona novadu būvvaldes” (LRNB) izveidošanu”.

Minētā līguma 10.3 punkts nosaka , ka dalībnieki var uzteikt līgumu ievērojot sešu mēnešu uzteikumu.

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš; „pret”- nav, „atturas” –1 deputāts Arta Brauna, nolemj:

 

Uzteikt 2009.gada 18.augustā noslēgto Vienošanās līgumu par “Liepājas reģiona novadu būvvaldes” (LRNB) izveidošanu ar 2015.gada 1.jūliju.

 

Izsūtāms:

Liepājas reģiona novadu būvvaldei

10.§ Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2015.gadam apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāju algu likmes, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 13 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstu 2015.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

2.      Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 2.janvāri.

 

Pielikumā: 2.pielikums - Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts 2015.gadam.

 

11.§ Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2015.gada janvāra līdz augustam

 Ir nepieciešams sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai no 2015.gada janvāra līdz augustam. 2014. gada decembrī ir apstiprināts Likums „Par valsts budžetu 2015.gadam” un tā 6., 7. 8. un 9. pielikumi, kuros sadalīta valsts mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un VSAOI.

Atbilstoši skolēnu skaitam 2014.gada 1.septembrī,  mērķdotācijas apjoms  pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu atalgojumam un VSAOI, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, samazinājies par 370 euro mēnesī jeb – 2960 euro 8 mēnešiem.

Interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu atalgojumam un VSAOI finansējums 2015.gada pirmajiem 8 mēnešiem ir piešķirts par 14,65 euro mēnesī mazāks, nekā tarificēts 2014.gada septembrī. 8 mēnešiem pietrūkst 117,20 euro.

Kopā vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un interešu izglītības finansēšanai  mēnesī pietrūkst 384,65 euro, 8 mēnešiem – 3077,20 euro.

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI finansējums ir palielināts no 6350 euro uz 7226 euro mēnesī, t. par 876 euro vairāk nekā 2014.g.septembrī – decembrī.

Tā kā 2014.gada decembrī interešu izglītības un vispārējās izglītības mērķdotācijas kontā ir ekonomija – 11 425 euro, 5- 6gadīgo pedagogu darba samaksai paredzētās mērķdotācijas kontā ir ekonomija  - 1699 euro, var atstāt spēkā 2014.gadā apstiprinātās mērķdotācijas apjomu., jo no interešu izglītības un vispārējās izglītības mērķdotācijas papildus tiks izlietoti 3492 euro 8 mēnešu laikā, no 5-6 gadīgo pedagogu mērķdotācijas  - 752 euro.

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; deputāte Inese Kuduma nepiedalās balsošanā „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2015.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

 

 

Darba samaksai vienam mēnesim EUR

VSAOI

EUR

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Algas fonds

admini-strācijai

Kopā

Priekules vidusskola

16 996

2 681

19 677

4641,80

24 318,80

Gramzdas pamatskola

 4 883

 560

 5 443

1284,00

6 727,00

Kalētu pamatskola

 7 765

 920

 8 685

2048,79

10 733,79

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

6615

830

7 445

1756,28

9 201,28

Virgas pamatskola

5602

 710

 6 312

1489,00

7 801,00

KOPĀ

 

5 701

47 520

11 186,37

58 781,87

Valsts budžetā plānots

2015.g.janv.- aug.

 

 

58 360,00

No 2014.gadā uzkrātās ekonomijas

 

 

421,87

 

2.      Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

 

Darba samaksai vienam mēnesim

EUR

VSAOI

EUR

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

2690

635

3325

Gramzdas pamatskola

484

114

598

Kalētu pamatskola

1048

247

1295

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

1011

249

1249

Virgas pamatskola

690

163

853

Kopā

 

 

7320

Valsts budžetā plānots

 

 

7226

Izlieto no ekonomijas mēnesī

 

 

94

 

3.      Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī no 2015.gada janvāra līdz augustam sadalīt sekojoši:

 

Stundu skaits  nedēļā

Darba samaksai vienam mēnesim EUR

Kopā atlīdzība vienam mēnesim EUR

Priekules vidusskola

43

858,14

1060,58

Gramzdas pamatskola

9

176,20

217,77

Kalētu pamatskola

15

300

370,77

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

13

260

321,33

Virgas pamatskola

11

219,33

271,07

Priekules Mūzikas un mākslas skola

5

99,33

122,76

Kopā

96

1913

2364,28

Valsts budžetā plānots

2015.g.janv.- aug.

 

2349,63

No 2014.gadā uzkrātās ekonomijas

 

14,65

 

4.      Purmsātu speciālās internātpamatskolas pedagogu darba samaksai no valsts piešķirtās mērķdotācijas no 2015.gada janvāra līdz augustam var izmantot 29 637 euro mēnesī, kopā ar VSAOI – 36 629 euro.

5.      Mērķdotācijas apjomu, kas paredzēts piemaksām par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, aprēķināt atbilstoši MK noteikumiem papildus 1.un 2.punktā noteiktajam, šādā apjomā mēnesī:

5.1.   pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2322 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 568  euro.

5.2.    pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 150 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 36 euro;

5.3.   interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai – 74 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām-18 euro.

6.      Mērķdotācijas apjomu, kas paredzēts piemaksām par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi Purmsātu speciālajā internātpamatskolā nodarbinātajiem pedagogiem, aprēķināt atbilstoši MK noteikumiem, šādā apjomā mēnesī – pedagogu darba samaksai 472 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 111 euro.

7.       Izglītības vadītājai A.Purviņai veikt piemaksu aprēķina atbilstības kontroli, apstiprinot tarifikāciju.

 

12.§ Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2015.gadam

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību.

 

 

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 10 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Andis Eveliņš,  Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, balsošanā nepiedalās deputāti Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Rigonda Džeriņa, nolemj:

 

            Apstiprināt Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 2015.gadam saskaņā ar lēmumam pievienoto pielikumu.

 

Pielikumā: 3.pielikums - Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksts 2015.gadam uz 2 lp.

13.§ Par iestādes vadītāju darba samaksas finansēšanu Priekules novada izglītības iestādēs no 2015.gada janvāra līdz augustam

 Atbilstoši 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.836  „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un to grozījumiem iestāžu vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes nav mainījušās un ir apstiprināmas iepriekšējā apjomā

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 11 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,  Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš,  Arta Brauna; (deputāte Inese Kuduma un deputāte Inita Rubeze, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās), „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

  1. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba likmes un darba algas no valsts budžeta mērķdotācijas no 2015.gada janvāra līdz augustam:

 

Likme

Darba alga EUR

Gramzdas pamatskola

0,636

445,23

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

0,6

429,42

Kalētu pamatskola

0,75

536,78

Priekules vidusskola

1

889,29

Virgas pamatskola

0,7

500,99

Purmsātu speciālā internātpamatskola

1

928,85

  1. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju darba likmes un darba algas no pašvaldības budžeta no 2015.gada janvāra līdz augustam:

 

Likme

Darba alga EUR

Gramzdas pamatskola

0,27

189,01

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

0,4

286,28

Kalētu pamatskola

0,25

178,93

Virgas pamatskola

0,3

214,71

Priekules mūzikas un mākslas skola

1

737,05

Kalētu mūzikas un mākslas skola

0,9

630,05

PII „Dzirnaviņas”

1

715,70

14.§ Par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu

 Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi Liepājas rajona  iesniegumu ar lūgumu atbalstīt un apstiprināt sadarbību ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu un piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem un administrācijas atalgojumam 2015. gadā  1697,- eiro apmērā.

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

Atbalstīt un apstiprināt sadarbību ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu un piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem un administrācijas atalgojumam 2015. gadā  1697,- eiro apmērā.

15.§ Par apbalvojumu A.Hanzovskai

 Pamatojoties uz Agritas Purviņas iesniegumu, Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska 2014. gada 16.decembrī izdevusi rīkojumu Nr.1.1.6/66- par atzinības izteikšanu un ATZINĪBAS raksta pasniegšanu un naudas balvas piešķiršanu Priekules novada Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai Agritai Hanzovskai.

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2014.gada 25.septembra noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības apbalvojumiem” 5.1. punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 12 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma,  Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

Piešķirt Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 50,00 (pēc nodokļunomaksas) apmērā Priekules novada Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai Agritai Hanzovskai par nesavtīgu ieguldījumu un radošu darbu, organizējot ikgadējo novada izglītības iestāžu Ziemassvētku ieskaņas koncertu.

 

16.§ Par Priekules pagastā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanā SIA „Priekules nami

 2014.gada 28.augustā Priekules novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.16, 27.§) „Par Priekules pagasta dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā SIA „Priekules nami”.

 

Tika nolemts izveidot nekustamā īpašuma inventarizācijas komisiju, veikt nododamā īpašuma inventarizāciju un sastādīt nododamā īpašuma un nododamo saistību sarakstu.

            Nekustamā īpašuma inventarizācija ir veikta, kā arī ir sakārtota informācija par nododamajām saistībām.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu, 15.panta 1.daļas 1.un 9.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 13 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Ar 2015.gada 1.janvāri nodot apsaimniekošanā SIA „Priekules nami”, reģ. Nr.42103020465, adrese: Ķieģeļu iela 2a, Priekule nekustamo īpašumu, kas nepieciešams dzīvokļu jautājumu risināšanai un komunālo pakalpojumu sniegšanai Priekules pagastā saskaņā ar 4.pielikumu.

 

2.      Ar 2015.gada 1.janvāri nodot SIA „Priekules nami”, reģ. Nr. 42103020465, adrese: Ķieģeļu iela 2a, Priekule, saistības, kas nepieciešamas dzīvokļu jautājumu risināšanai un komunālo pakalpojumu sniegšanai Priekules pagastā saskaņā ar 5.pielikumu.

3. Nekustamo īpašumu un saistību nodošana tiek veikta, sastādot divpusējus aktus.

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi A.Cīrulis.

 

Pielikumā:

4.pielikums- apsaimniekošanā nododamā Priekules pagasta nekustamā īpašuma saraksts uz 3 lp.;

5.pielikumsPriekules pagasta līgumu saraksts uz 6 lp.

17.§ Par Priekules novada pašvaldības 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr. 9

 17.§

Par Priekules novada pašvaldības 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” ” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 

Priekules novada pašvaldība saņēma Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 23.11.2014. vēstuli Nr.18-6/10443 ar lūgumu precizēt 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” ” redakciju.

30.10.2014. saistošie noteikumi Nr.8 ir precizēti atbilstoši ministrijas norādēm.

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 43.panta 13.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis,  Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma,  Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” precizēto redakciju.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu precizētās redakcijas parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 

18.§ Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par veselības aprūpes pabalstu briļļu iegādei bērniem un izglītojamiem” apstiprināšanu

 Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš,  Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada domes saistošos noteikumus Nr.10 „Par veselības aprūpes pabalstu briļļu iegādei bērniem un izglītojamiem ”.

 

2.      Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

19.§ Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 „Par aprūpes pabalstu” apstiprināšanu

 Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkta un   43.panta trešās daļas, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11 „Par aprūpes pabalstu ”.

 

Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

20.§ Par parādu dzēšanu mirušām personām

 SIA “Priekules nami” 04.12.2014. lūdzis Priekules novada pašvaldības domi izslēgt no uzskaites un dzēst mirušo personu parādus par saņemtajiem īres un komunālajiem pakalpojumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu:

100. Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.

Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par’’ – 12 deputāti – Malda Andersone,  Ainars Cīrulis, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde,  Vija Jablonska, Inese Kuduma, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Rigonda Džeriņa, Andis Eveliņš, Arta Brauna; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.Dzēst sekojošus mirušo personu parādus attiecībā pret SIA “Priekules nami”:

 

1.1.A.V., p.k.[:]  mirusi 04.02.2014. parāda summa EUR  13.28;

1.2.E. K., p.k.[:] , miris 13.02.2014. parāda summa EUR 968.48;

1.3.A. S., p.k[:]., miris 05.03.2014. parāda summa EUR 53.68;

1.4.V.K., p.k.[:] , mirusi 15.08.2014. parāda summa EUR 332.59;

1.5.N. K., p.k.[:], miris 15.08.2014. parāda summa EUR 543.08.

 

Izsūtāms: SIA “Priekules nami”