18.07.2019. domes sēde (protokols Nr.11)

380. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma, kas noslēgts ar IK “MarEmi” pārslēgšanu uz SIA “Aguu” par telpas Aizputes ielā 6, Priekulē, iznomāšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019. gada 18.jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 380          

          (protokols Nr.11, 20.punkts)

 

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma, kas noslēgts ar IK “MarEmi” pārslēgšanu uz SIA “Aguu” par telpas Aizputes ielā 6, Priekulē, iznomāšanu

 

2019.gada 13.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts IK “MarEmi”, reģ.Nr.42102039145, individuālās komersantes XX, adrese XX (turpmāk- Iesniedzēja), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1151-S, ar lūgumu pārslēgt nedzīvojamās telpas nomas līgumu no IK “MarEmi” uz SIA “Aguu”.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

2019.gada 01.februārī ar iesniedzēju tika noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.2.3.2/19/2499turpmāk tekstā-līgums) par nedzīvojamās telpas Nr.3 – 38,0 m² platībā iznomāšanu ēkā  ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0056 001, Aizputes ielā 6, Priekulē, suvenīru tirdzniecībai un reklāmas firmas iekārtošanai. Līguma termiņš noteikts līdz 31.12.2024.

Iesniedzēja lūdz pārslēgt līgumu uz SIA “Aguu”.

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Latvijas vēstnesī SIA “Aguu”, reģ.Nr.42103094962, reģistrēts 2019.gada 07.jūnijā, juridiskā adrese Ceriņu iela 7, Priekule, Priekules novads. Valdes priekšsēdētāja Dace Gailīte, personas kods 010181-11900.

                Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Izbeigt 01.02.2019. nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.2.3.2/19/249 ar 31.07.2019.

2. Slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA “Aguu”, reģistrācijas Nr.42103094962, par telpas Nr.3-38,0 m² platībā iznomāšanu ēkā ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0056 001, Aizputes ielā 6, Priekulē, suvenīru tirdzniecībai un reklāmas firmas iekārtošanai.

3. Noteikt:

3.1. nomas termiņu līdz 31.12.2024.;

3.2. nomas maksu mēnesī- 0,50 EUR/m². Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot nedzīvojamo telpu nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekiem divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz līgums. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu līguma slēgšanai, lēmums par nedzīvojamo telpu iznomāšanu nav spēkā.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

398. Par piegādātās siltumenerģijas samaksas kārtību Priekules novada pašvaldībā, SIA “Priekules slimnīca” un SIA “Priekules nami”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr. 398           

          (protokols Nr.11, 38.punkts)

           

Par piegādātās siltumenerģijas samaksas kārtību Priekules novada pašvaldībā, SIA “Priekules slimnīca” un SIA “Priekules nami”

 

2019.gada 10.jūlijā SIA “Priekules BioEnerģija” iesniegusi iesniegumu Priekules novada pašvaldībā (reģ.Nr.2.1.7/19/1321-S) ar lūgumu veikt dalītu maksājumu par siltuma enerģijas piegādi.

Iesniegumā norādīts, ka SIA “Priekules BioEnerģija” turpina piegādāt SIA “Priekules siltumtīkli” siltumenerģiju, kura savukārt izsniedz rēķinus patērētājiem par piegādāto siltuma enerģiju, taču atsakās sadarboties ar siltuma enerģijas piegādātāju un tam samaksāt par piegādāto siltumenerģiju.

2019.gada 16.jūlija Priekules novada domes Finanšu komitejas sēdē SIA “Priekules BioEnerģija” pārstāvji paskaidroja, ka ir aicinājuši SIA “Priekules siltumtīkli” turpināt sadarbību siltuma enerģijas ražošanā un piegādē patērētājiem, taču 28.06.2019. saņēmuši atbildi no SIA “Priekules siltumtīkli”, ka no 1.07.2019. līdz 01.08.2019. siltumenerģija SIA “Priekules siltumtīkli” nebūs nepieciešama.

Tā kā SIA “Priekules siltumtīkli” ir noslēgts līgums ar SIA “Priekules slimnīca”, tad šāds SIA “Priekules siltumtīkli” apgalvojums vērtējams kā nepatiess, jo SIA “Priekules siltumtīkli” tehniski nav iespējams citādi minētajā laika periodā nodrošināt SIA “Priekules slimnīca” ar nepieciešamo silto ūdeni,  nav noslēgti citi līgumi par siltuma enerģijas piegādi.

 Tādējādi tiek apdraudēta noslēgtā līguma izpilde un esošā situācija šobrīd vērtējama kā kaitniecība SIA “Priekules slimnīca” aprūpējamo personu aprūpes procesam.

2019.gada 11.jūlijā SIA “Priekules siltumtīkli” tika uzaicināti uz sarunu ar pašvaldības domes deputātiem vai nu 2019.gada 16.jūlijā domes komiteju sēžu laikā vai arī 2019.gada 18.jūlijā domes sēdes laikā, lai izskatītu jautājumu par siltuma enerģijas piegādi.

SIA “Priekules siltumtīkli” telefoniski informēja, ka uz sarunām var ierasties tikai 2019.gada 19.jūlijā plkst.11 :00.

Priekules novada dome, izvērtējot 2016.gada 30.augustā noslēgto Līgumu par siltumenerģijas pārdošanu Nr.2.2.2/285, konstatē sekojošo:

Līguma 1.2.punkts paredz, ka SIA “Priekules siltumtīkli” par saviem līdzekļiem apņēmušies veikt jaunas siltumtrases izbūvi.

Trases izbūvei jau 28.07.2016. Priekules novada pašvaldības dome ir devusi piekrišanu, pieņemot lēmumu “Par siltumtrases izbūvi līdz Priekules slimnīcai un Priekules vidusskolai” (protokols Nr.14., 11.punkts).

SIA “Priekules siltumtīkli” 26.08.2016. saņēmusi Priekules novada domes būvvaldes būvatļauju Siltumtrases būvniecībai Priekules pilsētā Nr.BIS/BV-4.2.-2016-361.

27.09.2016. SIA “Priekules siltumtīkli” neprasot domes piekrišanu un pārkāpjot 2016.gada 30.augustā noslēgtā Līguma par siltumenerģijas pārdošanu Nr.2.2.2/285 nosacījumus ir vienpersoniski pārreģistrējusi būvatļauju no SIA “Priekules siltumtīkli” uz SIA “SGC”, norādot kā iemeslu - procesa dalībnieka maiņu.

SIA “SGC” nav bijis Priekules novada pašvaldības dalībnieks sarunās par siltumenerģijas piegādi un būvatļaujas pārreģistrācija no SIA “Priekules siltumtīkli” puses vērtējama kā 30.08.2016. Līguma par siltumenerģijas pārdošanu Nr.2.2.2/285 pārkāpums.

Līdz ar to, lai sakārtotu jautājumus par siltumenerģijas piegādi, pašvaldības dome uzskata, ka ir jāturpina sarunas gan ar SIA “Priekules Bioenerģija”, gan SIA “Priekules siltumtīkli” un jānoskaidro apstākļi.

Taču, lai neradītu zaudējumus nevienam no siltumenerģijas piegādē saistītajiem uzņēmumiem, nepieciešams uz laiku veikt dalītus maksājumus, maksājot gan siltuma ražotājam, gan siltuma piegādātājam.

Tā kā maksājumi par piegādāto siltumenerģiju pienākas abām siltumenerģijas piegādē iesaistītajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, tad maksājumus būtu jāveic abām pusēm pienākošā apmērā.

Ņemot vērā valstī esošo praksi, ka par starpniecības pakalpojumu vidēji tiek maksāti 15% no piegādātā produkta cenas, bet produkta ražotājs saņem vidēji 85%,  kā arī saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  1 (Ruta Balode); Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.         Ieteikt Priekules novada pašvaldībai, SIA “Priekules slimnīca”, reģ. Nr. 40003218218, un SIA “Priekules nami”, reģ. Nr. 42103020465,  norēķināties par piegādāto siltuma enerģiju no SIA “Priekules siltumtīkli” un SIA “Priekules BioEnerģija” sākot ar 2019.gada 19. jūliju par  piegādāto siltuma enerģiju sekojoši:

 

1.1.   segt 85% uzņēmumam SIA “Priekules BioEnerģija” no katrā mēnesī saražotās un piegādātās siltuma enerģijas samaksas;

1.2.   segt 15% uzņēmumam SIA “Priekules siltumtīkli” katru mēnesi par siltuma trases izmantošanu siltuma enerģijas piegādei patērētājiem.

1.3.   Izpilddirektoram sastādīt aktu par skaitītāju odometra rādījumiem, pieaicinot iestāžu pārstāvjus – SIA “Priekules nami”, SIA “Priekules slimnīca” uz 19.07.2019.

 

2.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi un darbojas uz laiku līdz turpmākam Priekules novada pašvaldības domes lēmumam šajā jautājumā.

 

3.Uzaicināt SIA “Priekules BioEnerģija” un SIA “Priekules siltumtīkli” noslēgt ar Priekules novada pašvaldību, SIA “Priekules slimnīca” un SIA “Priekules nami” atsevišķas vienošanās par dalītā maksājuma veikšanu uz laiku

 

 

 

 

4. Pieņemto lēmumu paziņot SIA “Priekules BioEnerģija”, SIA “Priekules siltumtīkli”, SIA “Priekules slimnīca”, SIA “Priekules nami”, izpilddirektoram, Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks     (personiskais paraksts)                     A.Cīrulis

 

NORAKSTS PAREIZS

Priekules novada pašvaldības

dokumentu pārvaldības speciāliste                                                                   I. Taučus

Priekulē, 25.07.2019.

 

 

 

399. Par grozījumiem 2019.gada 5.jūlija domes lēmumā Nr.356 “Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019. gada 18.jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 399          

          (protokols Nr.11, 39.punkts)

 

Par grozījumiem 2019.gada 5.jūlija domes lēmumā Nr.356 “Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu”

Izteikt 2019.gada 5.jūlija domes lēmuma Nr.356 “Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.10, 2.punkts) trešo rindkopu šādā redakcijā:

“Projekta budžetā plānotas būvniecības izmaksas 20357.50 euro, autoruzraudzībai 470.00 euro, būvuzraudzībai 950.00 euro, publicitātes izmaksām 80.00 euro. Visas summas ir ar PVN.

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

21857.50

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

7650.13

EUR

35.00

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

14207.37

EUR

65.00”

Izteikt 2019.gada 5.jūlija domes lēmuma Nr.356 “Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.10, 2.punkts) 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

21857.50

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

7650.13

EUR

35.00

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:           

14207.37

EUR

65.00”

 

atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 5.jūlija lēmumā Nr. 356 “Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.10, 2.punkts), izsakot lēmuma trešo rindkopu šādā redakcijā:

“Projekta budžetā plānotas būvniecības izmaksas 20357.50 euro, autoruzraudzībai 470.00 euro, būvuzraudzībai 950.00 euro, publicitātes izmaksām 80.00 euro. Visas summas ir ar PVN.

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

21857.50

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

7650.13

EUR

35.00

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:

14207.37

EUR

65.00”

 

2.      Izdarīt grozījumus Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 5.jūlija lēmumā Nr. 356 “Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.10, 2.punkts), izsakot lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: Apstiprināt projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas ar PVN:

21857.50

EUR

100%

Priekules novada pašvaldības finansējums:

7650.13

EUR

35.00

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:           

14207.37

EUR

65.00

 

 

Lēmums nosūtams: Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai un Finanšu nodaļas vadītājai

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                      A.Cīrulis

 

 

400. Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Spāres”, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019. gada 18.jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 400         

          (protokols Nr.11, 40.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Spāres”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai      

 

Deputāts Gatis Volkevičs, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

2019.gada 16.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības “Rieksti-1”, reģ.Nr.42101012995, īpašnieka Agra Volkeviča (turpmāk tekstā- iesniedzējs), adrese Miera iela 2-5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1349-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Spāres”, kadastra apzīmējums 6458 001 0161, Gramzdas pagastā.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka:

Nekustamais īpašums (zeme) „Spāres”, kadastra Nr. 6458 001 0161, Gramzdas pagastā sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0161  1,07 ha platībā. 2019.gada 04.jūlijā īpašuma tiesības noreģistrētas Gramzdas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000590758 uz pašvaldības vārda.

Zemes vienība ir apbūvēta. Uz zemes vienības atrodas iesniedzējam piederošs ēku/būvju īpašums “Spāres”, kadastra Nr.6458 501 0005. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 3.punktu atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu un 44.panta ceturto daļu publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 37. panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...), atklāti balsojot PAR – 10 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Spāres”, kadastra Nr.6458 001 0161, sastāvošu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0161 – 1,07 ha platībā, Gramzdas pagastā, atsavinot par nosacīto cenu.

2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai organizēt nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu saskaņā ar likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.pantu.

3. Nekustamo īpašumu nosacīto cenu un atsavināšanas paziņojumu apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms: ZS “Rieksti-1”, Miera iela 2-5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov.,Finanšu nodaļai, īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai, nekustamo speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

pielikums

Priekules novada pašvaldības domes 18.07.2019.

lēmumam Nr. 400 (prot.Nr.11,40.punkts)

 

 

Zemes vienība „Spāres”, kadastra Nr. 6458 001 0161, Gramzdas pag., Priekules nov.

 

402. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.402           

          (protokols Nr.11, 42. punkts)

           

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

 

 

Priekules novada pašvaldībā 2019.gada 11.jūlijā saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieka Ainara Cīruļa  iesniegums, ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu.

           

 Deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

 

            Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu, 151.panta pirmās daļas 1.punktu un Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 68.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim ikgadējā atvaļinājuma pirmo daļu - trīs kalendāras nedēļas laikā no 01.08.2019. līdz 21.08.2019. (ieskaitot)  par darba periodu no 06.03.2018. līdz 05.03.2019.

2. Izmaksāt Ainaram Cīrulim atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas.

 

Lēmums nosūtāms: personāla speciālistei un grāmatvedībai.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis

 

 

 

403. Par grozījumiem pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un norakstīšanas komisijas sastāvā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.403                 

          (protokols Nr.11, 43.punkts)

 

Par grozījumiem pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un norakstīšanas komisijas sastāvā

 

            2019.gada 5.jūlijā saņemts galvenās grāmatvedes Ainas Ķipstes  iesniegums ar lūgumu  atbrīvot no pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un norakstīšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2019.gada 10.jūliju.

 

            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Priekules novada pašvaldības noteikumiem “Kārtība, kādā Priekules novada pašvaldībā  un tās padotībā esošajās struktūrvienībās tiek norakstīti pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs”, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Atbrīvot no Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas  locekļa pienākumu pildīšanas Ainu Ķipsti.

 

2. Apstiprināt Mārīti Garkalni par Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas  locekli.

 

3.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

Izsūtāms: A.Ķipste, M.Garkalne, personāla speciālists.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                      A.Cīrulis

 

406. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 18.jūlijā                                                                                                                                   

Nr.406           

          (protokols Nr.11, 46. punkts)

           

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs”

Deputāts Martiņš Mikāls, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “Priekules veloklubs” iesniegumu (reģistrēts 17.07.2019., Nr.2.1.4/19/1366-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu sabiedriskā labuma iniciatīvas projekta realizācijai.

Biedrība “Priekules veloklubs” plāno piedalīties biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projekta iesnieguma konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP 2014.-2020.) apakš pasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 5.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (LEADER) iesniedzot projektu ar mērķi iegādāties lāzera biatlona aprīkojuma komplektus un pasākumu organizēšanai nepieciešamās rācijas.

Projekta kopējās izmaksas:

20 000,00

EUR

t.sk., ELFLA publiskais finansējums (85%):

17 000,00

EUR

nepieciešamais līdzfinansējums (15%):

3 000,00

EUR

 

atklāti balsojot PAR – 10 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Piešķirt biedrībai “Priekules veloklubs” līdzfinansējumu EUR 3 000,00 EUR projekta īstenošanai.

2.      Līdzfinansējumu paredzēt Attīstības Plānošanas nodaļas 2020.gada budžetā.

3.      Līdzfinansējums tiek ieskaitīts biedrības kontā pēc vienošanās noslēgšanas.

4.      Par lēmuma izpildi atbild Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.

 

Pielikumā: biedrības “Priekules veloklubs” iesniegums.

Lēmums nosūtāms: biedrībai “Priekules veloklubs”, Attīstības plānošanas nodaļai, Finanšu nodaļai.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks                                                  A.Cīrulis