19.12.2019. domes sēde (protokols Nr. 16)

730. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads nomu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.730           

          (protokols Nr.16,  39.punkts)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 05.12.2019. iesniegumu Nr. 2.1.4/19/14 -S  ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13a, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 150 m2 platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000186197 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

Ar XX  nav slēgts mazdārziņa nomas līgums.

Iesniedzējai nav nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādu.

Saskaņā ar 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”  29.3. punktu- šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu (netiek rīkota izsole, netiek noteikta minimālā nomas maksa) var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas pilsētā nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Pašvaldībai piekrītošās zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Priekules novada pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.9 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 26.09.2013. sēdes lēmumu, prot.Nr.7, 5.§) 2. punktu- neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārzi - kods 0502, nomas maksu nosaka 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, sakņu dārziem, kuru platība ir mazāka par 400 m² , ne mazāk kā 4,0 EUR gadā.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Iznomāt XX, personas kods XX, daļu no zemes vienības Liepājas iela 13A, 150 m² platībā, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, Priekulē, mazdārziņa vajadzībām (pielikums),slēdzot papildus vienošanos un  nosakot:

1.1.nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 EUR/gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus;

1.2. nomas līguma termiņu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2025.gada  31. decembrim.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms:

-  XX, Priekule, LV-3434;

-  Nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

 

 

731. Par nekustamā īpašuma „ Dižlūki” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr. 731           

          (protokols Nr.16,  40.punkts)

 

 

Par  nekustamā īpašuma „ Dižlūki” , Bunkas pag., Priekules nov. sadalīšanu

 

Priekules novada pašvaldībā SIA “Lateira” iesniegums ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Dižlūki”, kadastra Nr. 6446 001 0320, Bunkas pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Dižlūki”, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 001 0320 , reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 205 uz SIA “Lateira” vārda.

Nekustamais īpašums „Dižlūki” 44,20 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6446 001 0320 sastāv no 2 (divām) atsevišķām zemes vienībām – zemes vienība 31,00 ha, kadastra apzīmējums 6446 001 0320,  zemes vienība  13,20 ha, kadastra apzīmējums 6446 002 0269.

Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu „ Dižlūki ”, kadastra Nr. 6446 001 0320 atdalot zemes vienību 13,20  ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 002 0269, piešķirot jaunu nosaukumu  „ Bunkas Dižlūki” , atdalītajam zemes gabalam nosakot zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, ( NĪLM kods- 0101).

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

            Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

  1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Dižlūki”, kadastra Nr. 6446 001 0320, Bunkas pag., Priekules nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  6446 002 0269 , 13,20 ha platībā.
  2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0269 piešķirt nosaukumu „Bunkas Dižlūki”, noteikt NĪLM - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība , kods-0101.
  3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  6446 001 0320 , atstāt nosaukumu „Dižlūki”.

 

Lēmums 1 eksemplārā izsūtāms :

- Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, VZDKRN@90000030432;

-  nekustamo īpašumu speciālistei I. Lācītei;

- SIA “Lateira” : info@lateira.lv;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

732. Par 01.04.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/12-2010 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.732           

          (protokols Nr.16,  41.punkts)

 

Par 01.04.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/12-2010 termiņa pagarināšanu  XX, Kalētu pagastā

 

2019.gada 10.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov.,(turpmāk tekstā- iesniedzēja), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/2244-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Bāliņi” un “Centrs pie meža” nomu Kalētu pagastā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2010.gada 01.aprīlī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.3-36/12-2010 par daļu no zemes vienības “Centrs pie meža” 6,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640010093, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām un daļu no zemes vienības “Bāliņi” 0,29 ha platībā, kadastra apzīmējums 64640010251, Kalētu pagastā, iznomāšanu palīgsaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 31.12.2014.

2015.gada 14.janvārī tika noslēgta vienošanās Nr.2.3.4/17 par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 31.decembrim.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību. Ja neapbūvēts zemesgabals ir iznomāts, rīkojot izsoli par zemesgabala nomas tiesībām, nomas maksu pārskata un maina, ja pārskatītā nomas maksa ir augstāka par noteikto nomas maksu.[…].

   Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Kalētu pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 69,00 EUR.

Saskaņā ar 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu-  neapbūvētam zemesgabalam, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts zemes nomas maksu gadā nosaka – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 5,00 EUR gadā.

Pagarinot zemes nomas līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa un nomas platība atbilstoši faktiskai izmantošanai (lauksaimniecībā izmantojamā platība).

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

 Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 01.04.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/12-2010 un 14.01.2015.Vienošanās Nr.2.3.4/17 termiņu uz pieciem gadiem, izsakot līgumu jaunajā redakcijā.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim;

2.2. zemes nomas maksu gadā:

2.2.2. par zemes “Bāliņi”, kadastra apzīmējums 64640010251, nomu- 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5.00 EUR;

2.2.3. par zemes “Centrs pie meža”, kadastra apzīmējums 64640010093, nomu-  69 EUR/ha gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Precizēt iznomājamās zemes vienības daļas “Centrs pie meža”, kadastra apzīmējums 64640010093, platību uz 4,7 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu (  pielikums).

4. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam.

5. Nomniekam viena mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks viena mēneša laikā neizrāda iniciatīvu zemes nomas līguma slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

  

Pielikums

733. Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.312 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr. 733           

          (protokols Nr.16,  42.punkts)

 

 

Par 05.01.2009.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.312 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā

 

2019.gada 11.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Priekules nov. (turpmāk tekstā- iesniedzēja), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/2259-S, ar lūgumu pagarināt 05.01.2009. zemes nomas līguma Nr.312 termiņu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2009.gada 05.janvārī starp Kalētu pagasta padomi un iesniedzēju tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.312 par zemes vienības “Pie Lejas Upītēm” 6,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0067 un “Mazās Upītes” 1,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0069, Kalētu pagastā, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 31.12.2019.

Iesniedzēja lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt 05.01.2009. lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.312 termiņu, izsakot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā.

2. Noteikt  zemes nomas līguma termiņu līdz 2029.gada 31.decembrim.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot zemes nomas līgumu.

4. Nomniekam mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz zemes nomas līgums. Ja nomnieks mēneša laikā neizrāda iniciatīvu zemes nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

734. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.734           

          (protokols Nr.16, 43.punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

735. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.735           

          (protokols Nr.16, 44 .punkts)

 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

736. Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes funkcijas deleģēšanas līguma slēgšanu 2020.gadam ar Vaiņodes novada pašvaldību

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.736           

          (protokols Nr.16, 45 .punkts)

 

Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes funkcijas deleģēšanas līguma slēgšanu 2020.gadam ar Vaiņodes novada pašvaldību

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu.

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta trešā daļa paredz, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmā daļa paredz, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punkta noteikto - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, Vaiņodes novada pašvaldība 09.12.2019.g. vēstulē Nr.2.1.12/2019/641  lūdz 2020.gadam noslēgt deleģēšanas līgumu, nosakot, ka deleģēto pārvaldes uzdevumu veic Priekules novada pašvaldības būvvalde.

Vaiņodes novada dome būvvaldes uzturēšanas izmaksu segšanai laika periodam no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim  piešķirs atsevišķu  finansējumu.

Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu, trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Valsts pārvaldes likuma 45. panta otro daļu, balsojot PAR – ____, PRET – nav, ATTURAS – nav,

 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Vaiņodes novada domi par likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14. punktā noteiktās autonomās funkcijas - nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, veikšanu 2020.gadam.

2. Uzturēšanas izmaksu finansēšanu būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanai Vaiņodes novada teritorijā viena gada periodam sedz Vaiņodes novada dome saskaņā ar Priekules novada pašvaldības izsniegtajiem rēķiniem.

3. Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. panta otrajai daļai, informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par deleģēšanas līguma noslēgšanu.

4. Informāciju par likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktā noteiktā pārvaldes uzdevuma deleģēšanu līguma noslēgšanu, piecu darba dienu laikā pēc deleģēšanas līguma noslēgšanas publicēt Priekules novada pašvaldības interneta mājas lapā: www.priekules novads.lv

 

Izsūtāms:1 eks. – būvvalde, 1 eks. - Fin.nod., 1 eks. - Vaiņodes novada dome, 1 eks. – juriste I.Avotiņa

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

737. Par grozījumiem likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr. 737           

          (protokols Nr.16, 46.punkts)

 

Par grozījumiem likumprojektā

“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas Komisija 25.11.2019. ar vēstuli Nr. 111.9/19-1-13/19 lūgusi novada pašvaldības sniegt Komisijai viedokli lēmuma veidā par likumprojektu „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.

Ņemot vērā, ka valsts un pašvaldības autoceļu kvalitāte ir kritiska, tas apgrūtina dažādu dienestu darbu, biznesa, izglītības, veselības un citu sfēru pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Grants ceļu stāvoklis rudeņos un pavasaros, mitros laika apstākļos ir slikts un ļoti slikts, ceļi ir bedraini un neizbraucami. Lai mazinātu neērtības iedzīvotājiem un padarītu dažādus pakalpojumus tiem pieejamākus- ātrāk un tuvāk sasniedzamus, Priekules novada pašvaldības dome uzskata, ka Lejaskurzemes novadā ir nepieciešami trīs attīstības centri – Aizputes pilsēta, Grobiņas pilsēta un Priekules pilsēta, lai tiktu nodrošināta vienmērīga un līdzsvarota jaunā novada attīstība, tādējādi mazinot arī nomales efektu.

Starp Lejaskurzemes novadā ietilpstošajām pilsētām un ciemiem nav labi attīstīta sabiedriskā transporta plūsma, tā attīstās virzienā no šīm vietām uz Liepāju un atpakaļ, līdz ar to jaunā novada iedzīvotājiem ērtāka nokļūšana ir uz Liepāju, kur pieejami valsts iestāžu sniegtie pakalpojumi, augstākās un profesionālās izglītības iestādes, bankas, medicīnas iestādes un citi pakalpojumi. Lai iedzīvotājiem būtu iespējams ērtāk sasniegt Lejaskurzemes novada administrāciju, saprātīgi tās atrašanās vietu izvēlēties tur, kur ir iespējams nokļūt bez liekiem sarežģījumiem ikvienam novada iedzīvotājam, turklāt ar iespējamību apvienot un saņemt nepieciešamos pakalpojumus vienlaicīgi, kas ir ekonomiskāk. Ņemot vērā augstāk minēto, Priekules novada pašvaldības dome uzskata, ka Lejaskurzemes novada administrācijai jāatrodas Liepājā (tikai telpas).

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantu, atklāti balsojot PAR – 7 (Vija Jablonska, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls); PRET -  5 (Inita Rubeze, Inese Meļķe, Malda Andersone, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Iekļaut visos “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” projekta punktos Lejaskurzemes novadu kā atsevišķu vienību.

2.      Izdarīt grozījumus “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” projektā, nosakot, ka:

2.1. Lejaskurzemes novada administratīvais centrs atrodas Liepājas pilsētā (administrācijas ēka);

2.2. Lejaskurzemes novada attīstības centri ir Aizputes, Grobiņas un Priekules pilsētas;

2.3. Deputātu kopsapulces un Finanšu komisiju ierosina sasaukt un vada Lejaskurzemes novada attīstības centra pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits.

Pielikums: Ilustrācija “Lejaskurzemes novada administratīvais un attīstības centri”.

 

 

Izsūtāms: Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

Pielikums

 

738. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 7A dzīvokļa Nr.13 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr. 738           

          (protokols Nr.16,  47.punkts)

 

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 7A dzīvokļa Nr.13 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 7A,  dzīvokļa Nr.13, Priekule, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Nekustamais īpašums 2019. gada 14.novembrī reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.106 13.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 22.11.2019. ir 3600,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu un 22.08.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode, Toms Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas iela 7A, dzīvokli Nr. 13, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0367.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 7A, dzīvoklim Nr.13, Priekulē , Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0367 nosacīto cenu 3600,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

-XX , Priekules nov.;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai; 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

Pielikums

739. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B dzīvokļa Nr.36 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.739           

          (protokols Nr.16, 48 .punkts)

 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B dzīvokļa Nr.36 , Priekule, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu

 

Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B,  dzīvokļa Nr.36, Priekule, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu  tika konstatēts, ka:

Pašvaldībā tika saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli, par kuru ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums.

Dzīvoklis nr.36 izīrēts, pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 25.11.2010. saistošo noteikumu Nr.16 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.3.1. un 7.3 punktu.         

Priekules novada pašvaldībai pieder pietiekoši daudz brīvu dzīvokļu, kurus ir iespējams piešķirt personām, lai sniegtu palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Līdz ar to ir iespējams dzīvokļa īpašumu Liepājas ielā 5b dz.Nr.36, Priekulē, Priekules novadā  izslēgt no dzīvokļu skaita,  kas piešķirts kā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā. Dzīvokli var nodot atsavināšanai dzīvokļa īrniekam, lai sekmētu nekustamā īpašuma sakārtošanu novadā.

Nekustamais īpašums 2019. gada 22.novembrī reģistrēts zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.108 36.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – PPMAL) 4.panta ceturtās daļas 5.punkts nosaka, ka  atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju,  tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

PPMAL 45.panta trešā daļa nosaka, ka  atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

Saskaņā ar PPMAL 37.panta pirmās daļas 4.punktu pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.

Saskaņā ar PPMAL 1.pantu, nosacītā cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem [..] un 8.panta trešo daļu mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu.

Sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.Nr.42103024236, juridiskā adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, noteicis, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība uz 22.11.2019. ir 4300,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.pantu, 8.panta trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode, Toms Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) Liepājas iela 5B, dzīvokli Nr. 36, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0368.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 5B, dzīvoklim Nr.36, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0368 nosacīto cenu 4300,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).

3. Nosūtīt paziņojumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pirmpirkuma tiesīgajai personai.

4. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar šim lēmumam pievienoto pirkuma līguma projektu (pielikums).

5. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesīgajai personai paziņojumā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāsniedz informācija par to, kādā kārtībā tā izmantos pirmpirkuma tiesības  vai informāciju par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

6. Noteikt, ka, apstiprinot pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesīgai personai  pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai jāiesniedz pieteikumam pievienota īrnieka un viņa ģimenes locekļu noslēgta, notariāli apliecināta vienošanās par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu.

7. Noteikt, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāku atsavināšanas procesa organizēšanu, lemj Priekules novada pašvaldības dome.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- XX, Priekules nov.;

- finanšu nodaļai;

- attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Unai Ržepickai; 

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

Pielikums 

740. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr. 740           

          (protokols Nr.16,  49.punkts)

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

741. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.741           

          (protokols Nr.16,  50.punkts)

 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX

 

            Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

742. Par 11.04.2017. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/17/491 termiņa pagarināšanu XX Gramzdas pagastā

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.742           

          (protokols Nr.16, 51 .punkts)

 

Par 11.04.2017. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/17/491 termiņa pagarināšanu  XX Gramzdas pagastā

 

2019.gada 17.decembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules nov. (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Jaunoši”, Gramzdas pagastā nomu.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

2017.gada 11.aprīlī starp Priekules novada pašvaldību un JXX tika noslēgts zemes nomas līgums Nr.2.3.4/17/491 par zemes vienības “Jaunoši” 2,6518 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 003 0153, Gramzdas pagastā, iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām.

Līguma termiņš noteikts līdz 31.12.2019.

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-noteikumi) 53. punkts nosaka, ka Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, t.i., ne ilgāk kā uz 30 gadiem.

Noteikumu 56.punkts nosaka, ka pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu 3. nodaļā noteikto nomas maksas noteikšanas kārtību.[…].

Pagarinot līguma termiņu jāpārskata noteiktā zemes nomas maksa.

Ar 2019.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.1, tika apstiprināts nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Gramzdas pagastā lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidējā nosacītā 1 ha tirgus nomas maksa gadā ir 70,00 EUR.

Zemes nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.

Nodokļa un nomas maksas parāda nav.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode, Toms Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Pagarināt 11.04.2017. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/17/491 termiņu uz pieciem gadiem.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2024.

2.2. zemes nomas maksu par 1 ha gadā- 70,00 EUR. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai 15 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos atbilstoši šim lēmumam.

4. Nomniekam divu mēnešu laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz vienošanās par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ja nomnieks divu mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu vienošanās slēgšanai, lēmums par līguma termiņa pagarināšanu nav spēkā.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums 1 eks. izsūtāms: XX, Priekules nov., nekustamo īpašumu speciālistei M.Kokovihinai.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

743. Par saistošo noteikumu Nr.8/19 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”’’ apstiprināšanu

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.743           

          (protokols Nr.16,  52.punkts)

 

Par saistošo noteikumu Nr.8/19 „Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2019.gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”’’ apstiprināšanu

 

            Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 46. pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Ainars Cīrulis, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8/19 „Grozījumi 2019.gada 28. februāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” (noteikumi pielikumā).

      Uzdot Priekules novada pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/19 „Grozījumi 2019.gada 28. februāra Priekules novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””.

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

1.pielikums

3.pielikums

Paskaidrojuma raksts par budžeta grozījumiem 19.12.2019. 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/19 Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/19 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 

 

744. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pagasta meži”, Priekules pagasts, Priekules novads

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.744           

          (protokols Nr.16, 53 .punkts)

 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Pagasta meži”, Priekules pagasts,  Priekules novads

Ar 2019. gada 26. septembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.493 nekustamais īpašums nodots atsavināšanai

Ar 2019. gada 31. oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.555 apstiprināti pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 189 845,00 EUR (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta noteiktajā kārtībā.

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KB Rent”, reģ.Nr.52103058821, juridiskā adrese Apšu iela 25-5, Liepāja, LV-3401, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 189 845,00 EUR (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro un 00 centi).

Izsoles noteikumu 4.4. punkts paredz, ka ja izsolei reģistrējies un uz izsoli ieradies tikai viens dalībnieks, tad izsoli nerīko, pirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumu 6.1. punkts paredz, ka nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 3 (trīs) mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas, ja ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu nav noteikts cits termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu (9.pants), izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, publiskas personas mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode, Toms Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt 2019. gada 18. decembra Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pagasta meži”, Priekules pagastā, Priekules novadā, pirmās mutiskās izsoles rezultātus un izsoles protokolu.

2. Noslēgt šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par pirkuma līguma cenu 189 845,00 EUR (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro un 00 centi), nosakot, ka norēķins un pirkuma līguma noslēgšana par nekustamo īpašumu tiek veikta līdz 2020.gada 19.martam.

3. Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

1. SIA “KB Rent”, elektroniski parakstīts kbrent@inbox.lv;

2. Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

3. Grāmatvedei G. Vaičekauskai;

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

745. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Uzvaras iela 2-5, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0363...

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.745           

          (protokols Nr.16,54 .punkts)

 

 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Uzvaras iela 2-5, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0363, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Ar 2019. gada 29. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.431 nekustamais īpašums Uzvaras iela 2-5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra Nr.6415 900 0363 (turpmāk – nekustamais īpašums)  nodots atsavināšanai.

Ar 2019. gada 31. oktobra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.536 apstiprināti nekustamā īpašuma pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 2220,00 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit euro un 00 centi).

Paziņojums par izsoli publicēts Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11.panta, 12.panta un 13.panta noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar izsoles noteikumu (apstiprināti ar 31.10.2019. Priekules novada pašvaldības domes sēdes lēmumu Nr.536) 3.2. punktu, dalībnieku reģistrācija izsolei tika noteikta līdz 2019. gada 13. decembrim plkst. 13.00. Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.

Saskaņā ar izsoles noteikumu 8.1.2. apakšpunktu izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. Tā kā izsludinātajā termiņā izsolei nepieteicās neviens dalībnieks, izsole atzīstama par nenotikušu.

            Saskaņā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmo daļu, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:

1)      rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;

2)      rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3)      ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode, Toms Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.      Atzīt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Uzvaras iela 2-5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0363, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu.

2.      Rīkot Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Uzvaras iela 2-5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0363, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

3.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Uzvaras iela 2-5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0363, otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenu - 1776,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit seši euro  un 00 centi ), kas ir,  pazeminājums ne vairāk kā par 20 procentiem no nosacītās cenas 2220,00 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit euro un 00 centi).

4.      Apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu tuvākajā kārtējā Priekules novada pašvaldības domes sēdē.

5.      Apstiprināt Priekules novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Uzvaras iela 2-5, Priekulē, Priekules novadā, kadastra numurs 6415 900 0363, izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu.

6.      Uzdot Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt turpmāko atsavināšanas procesu, rīkojot otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

 

Lēmums vienā eksemplārā paziņojams:

- Priekules novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai;

- finanšu nodaļai;

- attīstības plānošanas nodaļas vadītājai U.Ržepickai;           

- nekustamo īpašumu speciālistei I.Lācītei.

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

 

OTRĀS MUTISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums 

 

746. Par grozījumiem 2019. gada 04. februāra deleģēšanas līgumā Nr. 2.2.7/19/243 ar SIA “Priekules nami``

 

LĒMUMS

Priekulē

 

2019.gada 19.decembrī                                                                                                                            

Nr.746           

          (protokols Nr.16,55 .punkts)

 

Par grozījumiem 2019. gada 04. februāra deleģēšanas līgumā Nr. 2.2.7/19/243 ar SIA “Priekules nami''

 

2019. gada 13. decembrī pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami” valdes locekles Artas Braunas iesniegumu, kurā lūgts veikt grozījumus 2019. gada 04. februārī noslēgtajā deleģēšanas līguma darba tāmē, samazinot to par 9118,55 EUR, kas kopsummā būs 135 426,40 EUR. Iesniegumā lūgts atļaut iekļaut izdevumu tāmē 3.8.punktu “Mauriņa traktors”, kura izmaksas ir 3036,00 EUR (ar PVN).

 

            Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta ceturto daļu, atklāti balsojot PAR – 13 (Vija Jablonska, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija Tatjana Ešenvalde, Mārtiņš Mikāls, Vaclovs Kadaģis, Ruta Balode, Toms Šteins); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut iekļaut tāmē un iegādāties mauriņa traktoru par 3036 EUR ar PVN.

2. Veikt grozījumus deleģēšanas līgumā ar SIA „Priekules nami” 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads, samazinot līguma summu uz 138 462,40 EUR.

Lēmums paziņojams:

1)SIA „Priekules nami”, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule, Priekules novads;

            2)finanšu nodaļa.

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                                  V.Jablonska

 

Tāme-kalkulācija Priekules pilsētas labiekārtošanas darbiem 2019. gadam (ar grozījumiem 19.12.2019.)