24.04.2014. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr. 9)

41.§ Par zemes „Jaunkļaviņas” , Bunkas pag., Priekules novadā iznomāšanu A. J.

 2014.gada 26.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 503 ) Priekules novada pašvaldībā saņemts  A. J., dzīvojošas [dzīvesvieta],  Bunkas pagastā, Priekules novadā, iesniegums, kurā lūgts iznomāt zemi „Jaunkļaviņas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 001 0191 , 2.30 ha platībā ganību vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Bunkas pagasta padomes 20.08.2008. lēmumu protokola Nr.10  nekustamais īpašums „Jaunkļaviņas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, apzīmējums kadastrā 6446 001 0191  2.30 ha platībā ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Nomas līgums uz zemes gabalu „Jaunkļaviņas”, Bunkas pagasts, Priekules novads ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0191 2.30 ha platībā  17.10.2007. slēgts ar G. J. , līguma nr. 37, nomas līgums beidzies 30.12.2012., nomas līgums nav pagarināts.

Nekustamā īpašuma nodokli līdz šim maksājusi A. J.

Nodokļa parādu uz iznomāto zemes gabalu nav.

            Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem noteikumiem „Par Priekules novada pašvaldības zemes nomu” (29.12.2009.gada protokols Nr.17,7.§) 11.punktu, kas nosaka, ka personīgās palīgsaimniecības un ganību platības iznomā uz laiku līdz 5 gadiem un Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”(protokols Nr.11, 5.§) 3. punktu, neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā un 6.punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Iznomāt zemi „Jaunkļaviņas”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, 2.30  ha  platībā ganību vajadzībām A. J., personas kods [:], dzīv.[dzīvesvieta], Bunkas pagasts, Priekules novads, (10.pielikums), nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā,

- nomas līguma termiņu no 2014.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.aprīlim.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus. 

2. Par šī lēmuma izpildi atbildīga Bunkas pagasta Zemes lietu speciāliste Ilze Lācīte.

1.                  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2.                  Lēmuma izraksts nosūtāms A. J.: [dzīvesvieta], Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446.

42.§ Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai „Bāliņi”, Kalētu pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts Kalētu pagasta zemes lietu speciālistes Marinas Kokovihinas, 21.03.2014. iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības precizēšanu zemes vienībai „Bāliņi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0251, Kalētu pagastā, no 3,5 ha uz 3,08 ha.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

            Atbilstoši Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas NINO datiem, zemes vienībai ar nosaukumu „Bāliņi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0251, Kalētu pagastā, Priekules novadā, reģistrēta platība 3,5 ha, bet grafiskajā daļā (kadastra karte) platība ir 3,08  ha.

Ar Kalētu pagasta padomes 2008.gada 24.novembra lēmumu Nr.5, protokols nr.11 pielikumu nr.2.1 zemes vienība ar nosaukumu „Bāliņi”, kadastra apzīmējums 6464 001 0251  3,5 ha lielā platībā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.

            Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Precizēt platību zemes vienībai „ Bāliņi”,  Kalētu pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6464 001 0251, no 3,5 ha uz 3,08 ha (11.pielikums).

 

2. Zemes vienībai platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta.

 

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401.

 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

43.§ Par nekustamā īpašuma [adrese], Kalētu pagasts, Priekules novads sadalīšanu un nosaukuma „Māliņi” piešķiršanu

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts Ž. E. B., dzīvojoša [dzīvesvieta], Kalētu pagastā, Priekules novadā, 02.04.2014. iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/567, par zemes gabala 9,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu [:] atdalīšanu no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], Kalētu pag., Priekules nov. un jauna nosaukuma „Māliņi” piešķiršanu. Noteikt zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], kadastra Nr.[:], Kalētu pag., Priekules nov., pieder Ž..E. B., saskaņā ar 10.01.2001.ierakstu Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kalētu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.128.

Nekustamais īpašums [adrese] 14,4 ha kopplatībā, kadastra Nr.[:], sastāv no 3 (trijām) atsevišķām zemes vienībām.

Iesniegumā ir lūgums atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], zemes vienību 9,5 ha platībā, kadastra apzīmējums [:], piešķirot nosaukumu „Māliņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz atdalāmās zemes vienības ēkas un būves neatrodas.

Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes vienības.

             Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Priekules novada pašvaldības domes 28.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot „par – 15 deputāti – Malda Andersone, Arta Brauna, Ainars Cīrulis, Alda Binfelde, Andris Džeriņš,  Tatjana Ešenvalde, Andis Eveliņš, Vija Jablonska, Inese Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze,  Ilgonis Šteins, Rigonda Džeriņa; „pret”- nav, „atturas” – nav, nolemj:

 

1.      Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [adrese], Kalētu pag., Priekules nov., kadastra Nr.[:], atdalot no īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [:], saskaņā ar grafisko pielikumu (12.pielikums).

2.      Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [:] piešķirt jaunu nosaukumu „Māliņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

3.      Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un Ž. E. B., [dzīvesvieta], Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484.

4.      Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

44.§ Par grozījumiem 05.01.2009. telpu nomas līgumā Nr. VPP-7/2009, noslēgts ar ģimenes ārsti D.Leimani, Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts ģimenes ārstes D. Leimanes, personas kods [:], adrese [dzīvesvieta], Priekule, Priekules novads 26.03.2014. vēstule, iereģistrēta ar Nr.2.1.4/549, par 05.01.2009. noslēgtā telpu nomas līguma Nr.VPP-7/2009 termiņa pagarināšanu ar iepriekšējiem nosacījumiem uz nenoteiktu laiku.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Liepsalas”, kadastra Nr.6498 501 0452, Virgas pagastā, Priekules novadā. Reģistrēts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000090586.

2009.gada 05.janvārī starp Virgas pagasta padomi un ģimenes ārsti D. Leimani tika noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.VPP-7/2009 par telpu nomu Virgas veselības aprūpes centrā 11,3 m² platībā. Līguma termiņš beidzies 31.12.2013.

2012.gada 02.aprīlī tika noslēgta vienošanās Nr.3-39V/1-2012 par grozījumiem telpu nomas līgumā: mainīta nomas maksa un iznomātāja nosaukums, rekvizīti.

No 2014.gada 01.janvāra līdz 2014.gada 30.aprīlim turpinās faktiskās līguma attiecības.

Likums „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6¹ panta pirmā daļa nosaka, ka likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi , kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, un nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas nav ilgāks par 12.gadiem.

Saskaņā ar noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”    (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra sēdes protokola izrakstu Nr.8, 12.§) 5.punktu- pašvaldība neapdzīvojamās telpas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts ar konkrētu juridiska fakta iestāšanos vai uz laiku kas nav ilgāks par 12.gadiem un 16.punktu un 1.pielikumu- nomas maksa ir 0,14 EUR/m².

Līguma kopējais termiņš, pagarinot top uz 7 gadiem, kopā nepārsniedz likumā Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” noteikto nomas līguma termiņu. Nomnieks izteicis vēlēšanos pagarināt nomas līgumu.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7., 9.un 87.punktu, 10.04.2014. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Pagarināt05.01.2009. starp Priekules novada pašvaldību un ģimenes ārsti D. Leimani, personas kods [:],noslēgto Telpu nomas līgumu Nr.VPP-7/2009 par telpu nomu Virgas veselības aprūpes centrā, adrese „Liepsalas”, Virga, Virgas pag., Priekules nov. (kadastra apzīmējums 6498 001 0452 001) 11,3 m² platībā, kas inventarizācijas lietā apzīmēta ar Nr.6 – ģimenes ārstes otrās prakses vietas izveidošanai (12.1.pielikumā),  nosakot:

1.1. Nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim;

      1.2. Par telpu nomu nomnieks maksā nomas maksu 0,14 EUR/m² mēnesī (bez PVN) saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 12§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu” pielikumu Nr.1, sākot ar 2014.gada 1.janvāri. Nomas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. 

       Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei.

1.3. Nomas maksa var tik mainīta ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu. 

2. Uzdot Virgas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem nomas līgumā atbilstoši šim lēmumam.

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Virgas pagasta pārvaldes vadītājai Rutai Balodei.

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt D. Leimanei,[dzīvesvieta], Priekule, Priekules novads.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

45.§ Par atvieglojumu piemērošanu E. B. par nomas objektu „Virgas kalte”, Virgas pag., Priekules nov.

 Priekules novada pašvaldības domē saņemts E. B., dzīvojošas [dzīvesvieta] Virgas pag., Priekules nov. pilnvarotās personas M. B. (21.03.2014.ģenerālpilnvara ar reģistra Nr.2455, ko izdevusi un apliecinājusi zvērināta notāre Larisa Medvedeva) 03.04.2014.iesniegumu, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/584, ar lūgumu piemērot atvieglojumus par nomas objektu „Virgas kalte”, kas paredzēti pašvaldības noteikumos „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” sadaļā Atvieglojumi un atlaides 1.un 2.punktā un izdarīt papildinājumus pie 13.02.2014. Vienošanās Nr.2.3.2/11 par grozījumiem 26.06.2009.nomas līgumā ar reģistra Nr.4685.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums „Virgas kalte” 1,0473 ha platībā, kadastra nr.6498 001 0291, Virgas pagastā, Priekules novadā. Reģistrēts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000443862. Īpašuma sastāvā ietilpst trīs ēkas- kalte- klēts, graudu šķūnis un svaru māja.

2009.gada 26.jūnijā starp Virgas pagasta padomi un E. B. tika noslēgts nomas līgums ar reģistra Nr.4685(sastādījusi un apliecinājusi zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže) par nekustamā īpašuma „Virgas kalte” 1,0473 ha platībā, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu lauksaimnieciskās darbības veikšanai.

2014.gada 13.februārī tika noslēgta Vienošanās Nr.2.3.2/11 par grozījumiem 26.06.2009.nomas līgumā ar reģistra Nr.4685- atteicās no ēkas- kaltes-klēts nomas un noteikta nomas maksa 0,14 EUR/m² mēnesī.

Saskaņā ar noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”    (apstiprināti ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu, protokols Nr.8, 12.§) nomnieks var saņemt nomas maksas atlaidi:

·         Ja tiek nomātas telpas vairāk par 200 m², tad tiek piemērota atlaide 10%;

·         Ja nomas  un arī koplietošanas telpā nav ūdens un kanalizācijas sistēma, tad tiek piemērota atlaide 10% apmērā.

E.B. tika iznomātas lauksaimnieciska rakstura ēkas: graudu šķūnis un svaru māja. Kopējā platība 487,40 m². Nomas maksas apmērs par ēkām ir 818,88 EUR.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un 27.punktu,  10.04.2014. Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piemērot E. B., personas kods [:], par nomas objektu (ēkām) „Virgas kalte”, kadastra Nr.6498 001 0291, Virgas pagastā, Priekules novadā,  nomas maksas atlaidi 20% apmērā, kuru veido:

1.1. 10%  par telpu nomu vairāk par 200 m²;

1.2. 10% par to, ka nomas  un arī koplietošanas telpā nav ūdens un kanalizācijas sistēma.

2.  Saskaņā ar 31.10.2013. Priekules novada domes lēmumu (prot. Nr.8), 12.§ ”Par noteikumu „Par Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu” un nomas maksas Priekules novada pašvaldības nedzīvojamām telpām no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim apstiprināšanu”, atlaide 20% apmērā tiek piemērota sākot ar 2014.gada 1.janvāri līdz 2016.gada 31.decembrim.

3. Nomas maksas atlaide par nomas periodu no 01.01.2017. tiks piemērota pēc jaunu noteikumu stāšanās spēkā.

 4.  Pieņemto lēmumu nosūtīt: M. B., [dzīvesvieta], Virgas pag., Priekules nov., LV-3433, grāmatvedei Ilzei Sokolovskai un Virgas pagasta pārvaldei.

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

46.§ Par nekustamā īpašuma „Jansoni”, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosaukuma un adreses maiņu uz „Jauncīruļi”

 Priekules novada pašvaldībā saņemts A. C., personas kods [:], [:] dzīvesvieta, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., 07.04.2014. iesniegums (iereģistrēts ar Nr.2.1.4/613), ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma [adrese], kadastra Nr.[:], zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu [:] un ēkām uz tā, nosaukumu un adresi uz „Jauncīruļi”, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:], kas sastāv no 0,2950 ha liela zemesgabala ar kadastra apzīmējumu[:] un divām ēkām (dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu [:] un saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu [:], reģistrēts Liepājas zemesgrāmatas nodaļas Virgas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000131754 uz A. C. vārda.

Pieteiktais nosaukums „Jauncīruļi” Virgas pagasta teritorijā nav piešķirts nevienam nekustamam īpašumam.

Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. apakšpunkts nosaka, ka adresācijas objekts ir viensēta.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu - apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu un  29.punktu, kas nosaka, ka lēmumā par adreses maiņu pašvaldības dome norāda:

- adresācijas objektu;

- līdzšinējā adresācijas objekta nosaukumu;

- jaunais adresācijas objekta nosaukums;

- adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā.

            Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8, 8., 29. un 44.punktu, A.Cīruļa 07.04.2014.iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš), deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Mainīt A. C., personas kods [:], piederošajam nekustamajam īpašumam [adrese], Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.[:], sastāvoša no viena zemesgabala 0,2950 ha platībā ar kadastra apzīmējumu[:] un divām ēkām uz tā, nosaukumu no [adrese] uz „Jauncīruļi”.

2. Mainīt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu[:] un uz tā esošajām ēkām (dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu[:] un saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu [:]) adresi no [adrese], Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., adreses klasifikatora kods 103820394 uz adresi „Jauncīruļi”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov. ( grafiskais pielikums 13. pielikumā).

3. Pieņemto lēmumu kopā ar pavadvēstuli ar norādi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā, nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepāja, LV-3401 un A. C., [dzīvesvieta], Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., LV-3485.

4.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā (Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

47.§ Par zemes ”Paplakas skolas mežs” ,Virgas pag., Priekules nov., iznomāšanu pirmnomas personai E.B.

 Priekules novada pašvaldībā saņemts E..B., dzīvesvieta [dzīvesvieta], Virgas pag., Priekules nov., 08.04.2014. iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi „Paplakas skolas mežs” 5,24 ha platībā, Virgas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6498 002 0569, kā pirmnomas personai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Ar Priekules novada pašvaldības 2014.gada 27.marta sēdes lēmumu Nr.41.§, protokols Nr.7 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu E.B., Virgas pag., Priekules nov.” E. B. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0569  5,24 ha lielā platībā un piešķirtas zemes nomas pirmtiesības, kuras izmantojamas līdz 2014.gada 31.maijam.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 002 0569 piešķirts jauns nosaukums „Paplakas skolas mežs”.

Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daļā noteikto, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” nosaka, ka:

-  2. punkts- lauku apvidus zemes nomas līgumu par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu (turpmāk - pirmtiesīgā persona);

- 7.punkts- nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks. Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

            Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2.daļu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.,7.punktu, Edgara Baloža 08.04.2014. iesniegumu, 10.04.2014.Tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E. B., personas kods [:], par zemes vienības „Paplakas skolas mežs” 5,24 ha lielā platībā, kadastra apzīmējums 6498 002 0569, Virgas pagastā, Priekules novadā, iznomāšanu kā pirmnomas personai.

2. Noteikt:

2.1. zemes nomas līguma termiņu līdz 31.12.2024.

2.2. gada nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

3. Uzdot Virgas pagasta zemes lietu speciālistei M. Kokovihinai sagatavot zemes nomas līgumu atbilstoši šim lēmumam. 

4. Nomniekam divu mēneša laikā, no domes lēmuma pieņemšanas dienas, jānoslēdz nomas līgums. Ja nomnieks viena mēnešu laikā neizrāda iniciatīvu nomas līguma slēgšanai, lēmums par zemes iznomāšanu nav spēkā.

5. Pieņemto lēmumu nosūtīt E. B.,[dzīvesvieta], Virgas pag., Priekules nov., LV-3433.

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

48.§ Par Priekules novada pašvaldības fotokonkursa nolikuma ‘’Priekules novada skaistie skati’’ apstiprināšanu

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības fotokonkursa ‘’Priekules novada skaistie skati’’ nolikumu (nolikums pielikumā).

2. Nolikums stājas spēkā ar tā publicēšanas brīdi Priekules novada pašvaldības interneta vietnē www.priekulesnovads.lv un laikrakstā ‘’Priekules novada ziņas’’..

 

Pielikumā: Priekules novada pašvaldības fotokonkursa ‘’Priekules novada skaistie skati’’ nolikums uz 2lp.

49.§, 50. §51§.

 49.§, 50. §51§.

 

Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļas 3.punktu:

“4.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām

(1) Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas:

3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;”,

Atklāti balsojot PAR - 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

Sniegt  palīdzību trijām (3) personām dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrēt dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrā  ar kārtas Nr.2., Nr.3 un Nr.4

 

52.§ Par komandējumu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai

 Priekules novada pašvaldībā 2014.gada 22.aprīlī saņemta Kurzemes plānošanas reģiona vēstule Nr.2-5.5/57/14 no 22.04.2014., kurā minēts, ka, atsaucoties uz 2014.gada 9.aprīļa Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē pieņemto lēmumu, š.g. no 12.-14.maijam tiek organizēts Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvju apmaiņas un sadarbības brauciens uz Igauniju (Kuresāre, Tallina). Vēstulē norādīta pieredzes apmaiņas un sadarbības brauciena   darba kārtība.

            Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 8.1., 14. un 25.3.punktu, atklāti balsojot PAR - 14 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda Džeriņa, Alda Binfelde, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš), deputāte Vija Jablonska, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēŗšanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Nosūtīt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Viju JABLONSKU komandējumā no 2014.gada 12.maija līdz 2014.gada 14.maijam, lai piedalītos Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvju apmaiņas un sadarbības braucienā uz Igauniju (Kuresāre, Tallina).

2.      Izmaksāt Vijai JABLONSKAI komandējuma dienas naudu – 29,00 EUR (divdesmit deviņi euro un 00 centi) par katru komandējuma dienu, kopā izmaksājot 87,00 EUR (astoņdesmit septiņi euro un 00 centi).