26.05.2016. sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.10)

40. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam

 V.Jablonska- saņemts Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Ainara Cīruļa iesniegums ar lūgumu piešķirt daļu ikgadējā atvaļinājuma no 15.06.2016.-30.06.2016.

 

            Pamatojoties uz Darba likuma 149.panta otro daļu un Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 67.2. un 67.1punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Piešķirt Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim ikgadējā atvaļinājuma 1.daļu – 2 kalendārās nedēļas, neskaitot svētku dienas, no 2016.gada 15.jūnija līdz 2016.gada 30.jūnijam (ieskaitot), par darba periodu no 06.03.2015.-05.03.2016.

2. Izmaksāt Ainaram Cīrulim atvaļinājuma pabalstu 20% apmērā no mēnešalgas.

 

Pielikumā: 40.pielikums – lēmums ‘’Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam’’.

 

41. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2016.gadā” (protokols Nr.17, 16.§)

 V.Jablonska- atbilstoši iepirkuma "Mazlietota mikroautobusa ar kravas kasti iegāde Priekules novada pašvaldības vajadzībām" rezultātiem Bunkas pagasta pārvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanai tiek iegādāts automašīna Renault Master. Līdz ar to nepieciešams noteikt limitu degvielas iegādei.

 

            Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2016.gadā” (protokols Nr.17, 16.§) iestādē “Bunkas pagasta pārvalde” šādus grozījumus:

 

1.1. svītrot rindas:

Transportlīdzekļa marka modelis (valsts reģistrācijas Nr.)

Limiti, euro/mēnesī 2016

Struktūrvienība

UAZ 3303 (BU 4800)

50

06.6002

UAZ 3303 (AT 4608)

150

06.6002

 

1.2. samazināt automašīnai Peugeot 307 (GZ 9891) limitu no 200 uz 100 euro/mēnesī:

Transportlīdzekļa marka modelis (valsts reģistrācijas Nr.)

Limiti, euro/mēnesī 2016

Struktūrvienība

Peugeot 307 (GZ 9891)

100

01.1102

 

1.3. papildināt lēmumu ar jaunu rindu:

Transportlīdzekļa marka modelis (valsts reģistrācijas Nr.)

Limiti, euro/mēnesī 2016

Struktūrvienība

Renault Master

300

06.6002

 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.jūniju.

Lēmums paziņojams:

1 eks. izsniedzot finanšu nodaļai;

1 eks. Bunkas pagasta pārvaldei;

1 eks. izsniedzot izpilddirektoram.

 

 

Pielikumā: 41.pielikums – lēmums ‘’ Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra lēmumā “Par degvielas limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības transporta līdzekļiem 2016.gadā’’(protokols Nr.17, 16.§).

42. Par atļauju pieņemt lēmumus iepirkumā „Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības iestādēs”

 A.Valuže- pašvaldības iepirkumu komisija ir izvērtējusi pretendentu iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības iestādēs” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2016/10). Ir saņemti sešu pretendentu piedāvājumi. Iepirkums sadalīts 18 daļās.

 

4., 5., 6., 9., 10., 11., 13., 14. un 16.iepirkuma daļā finansējums ir nepietiekams. Par papildus nepieciešamo finansējumu informēti attiecīgo iestāžu vadītāji.

Iestāžu vadītāji plāno izdarīt grozījumus iestāžu budžetos, lai remontdarbus tomēr veiktu pilnā apjomā. Iepirkumu komisija lūdz pieņemt lēmumu par tālāko rīcību iepirkumā „Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības iestādēs”.

            Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Vaclovs Kadaģis, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Andris Džeriņš); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijai pieņemt lēmumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajiem pretendentiem pilnā apjomā iepirkuma „Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības iestādēs” 1.-8., 10.-13. un 15.-18.daļās.

2. Atļaut pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajam pretendentam samazinātā apjomā iepirkuma „Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības iestādēs” 9.daļā “Telpu remontdarbi Bunkas kultūras namā” nepietiekamā finansējuma dēļ.

3. Neatļaut iepirkumu komisijai pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajam pretendentam iepirkuma „Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības iestādēs” 14.daļā “Ārdurvju nomaiņa daudzdzīvokļu mājām Gramzdā”, jo pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas.

 

Lēmums paziņojams: iepirkumu komisijai

 

Pielikumā: 42.pielikums – lēmums ‘’Par atļauju pieņemt lēmumus iepirkumā „Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības iestādēs’’.