27.07.2017. domes sēdē pieņemtie lēmumi (protokols Nr.3)

327. Par zemes “Šķūnis”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., iznomāšanu X

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 327                    

(protokolsNr.3,19.punkts)

Par zemes “Šķūnis”, Bunka, Bunkas pagasts,  Priekules nov., iznomāšanu X

 Priekules novada pašvaldībā saņemts X dzīvojoša “X, Gaviezes pagastā, Grobiņas novadā 29.06.2017. iesniegums (iereģistrēts ar nr. 2.1.4/17/1902-S) ar lūgumu iznomāt zemi “Šķūnis”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0347,  0,03 ha platībā ēkas uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Šķūnis”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0347 ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr.14, ieskaitīts rezerves zemes fonda zemēs.

Pēc valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem, nekustamam īpašumam “Šķūnis”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov. noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis- lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve - kods 1003.

Uz iepriekšminētās zemes vienības atrodas kadastrā nereģistrēta būve.

Būves piederība nav noskaidrota.

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

1.    Iznomāt X, zemi ar nosaukumu “Šķūnis”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0347  0,03 ha platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.08.2017. līdz 31.07.2027., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.    Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.    Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.    Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

 1 eks. X

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

 

PIELIKUMS 

328. Par daļu no pašvaldības zemes “Spīdolas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., X

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 328                    

(protokols Nr.3,20.punkts)

 Par daļu no pašvaldības zemes “Spīdolas”, Bunka, Bunkas pagasts,  Priekules nov.,  X

         Priekules novada pašvaldībā saņemts X dzīvojoša „Spīdolas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, 01.06.2017. iesniegums (iereģistrēts ar nr. 2.1.4/17/1639-S) ar lūgumu iznomāt daļu no  pašvaldības zemes “Spīdolas”, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., apzīmējums kadastrā 6446 005 0237,  0,25 m2 platībā malkas šķūnīša uzturēšanai.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums “Spīdolas”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 6446 005 0237 reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bunkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000531610 uz Priekules novada pašvaldības vārda.

X minētā zeme nepieciešama malkas šķūņa būvniecības legalizācijai, malkas šķūnis dabā jau ir uzcelts, nepieciešams sakārtot dokumentāciju

Saskaņā ar 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punkts nosaka - zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju un 7.punkts nosaka - apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 7.2 punktu apbūvēta zemesgabala minimālā nomas maksa ir 28.00 EUR gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28.00 EUR  gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Iznomāt X, daļu no zemes ar nosaukumu “Spīdolas”, Bunka, Bunkas pagasts , Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0237  25 m2 platībā, ēku uzturēšanai, slēdzot līgumu ar 01.07.2017. līdz  30.06.2027., saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici.

2.     Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā. Papildus nomas maksai nomnieks maksā PVN atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un  likumos noteiktos nodokļus.

3.    Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei  sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

4.      Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:

                                               

1 eks. X

 1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei

 

PIELIKUMS

 

329. Par daļu no zemes „ Treimaņi ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu X

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 329                   

(protokolsNr.3,21.punkts)

 

Par daļu no  zemes „ Treimaņi ”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu   X

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts X iesniegums, iereģistrēts ar nr. 2.1.4/17/1813-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu nr. 3-36B/24-2012 uz daļu no zemes „Treimaņi” 1,7 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 004 0024, Bunkas pagastā, Priekules novadā, palīgsaimniecības vajadzībām.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

 Ar Priekules novada domes 28.10.2010. lēmumu, protokols Nr.18, 25.§ uz  nekustamo īpašumu „Treimaņi” 1.9 ha platībā ar kad. Nr. 6446 004 0024 izbeigtas zemes lietošanas tiesības Lonardam Treimanim pers. kods 211238-11907, dzīvojoša „Treimaņi”, Bunkas pagasts Priekules novads, zeme ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Lauksaimniecības zeme no kopplatības 1.9 ha ir 1.7 ha.

Augstāk minētā zemes vienība ir apbūvēta. Uz tās atrodas dzīvojamā ēka un palīgēkas.

Ēkas nav reģistrētas zemes grāmatā, uz īpašumu mantinieki nav pieteikušies.

X miris 01.10.2003.

Ar X01.02.2012. noslēgts zemes nomas līgums nr. 3-36B/24-2012 uz daļu no nekustamā īpašuma “Treimaņi”, Bunkas pagasts, Priekules novads, 1,70 ha platībā.

Nomas līguma beigu termiņš 31.08.2017.

Nomas un nekustamā īpašuma nodokļa parādu X nav.

Saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem N.9 “Par neatbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (26.09.2013. gada protokols Nr. 11, 5.§) 5. punktu, kas nosaka, ka pārējos gadījumos, nomas maksu nosaka 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un 6. punktu noslēdzot zemes nomas līgumus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, nomnieks maksā noteikumos paredzētās nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokli.

            Pamatojoties uz iesniegumu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta 27. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 “noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 2013. gada 26. septembra Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 9 (protokols Nr. 11, 5§), atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1.    Slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līguma Nr. 3-36B/24-2012pagarināšanu uz daļu no zemes vienības  „Treimaņi”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra apzīmējums 6446 004 0024  1,70 platībā, ar X dekl. dzīvesvietas adrese: X, Priekules novads , (pielikums Nr. 16), nosakot:

            - nomas maksu 5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā,

            - nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.septembra  līdz 2022.gada 31.augustam.

            - papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos  nodokļus.  

2.    Par šī lēmuma izpildi atbildīga nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

3.    Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.    Pārējos līguma punktus atstāt negrozītus.

 

Lēmums izsūtāms:                                         

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. X

 PIELIKUMS

330. Par daļu no zemes “Priekules palīgsaimniecības apbūvētas” nomu X+

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 330                    

(protokolsNr.3,22.punkts)

Par daļu no zemes “Priekules palīgsaimniecības apbūvētas” nomu X

 Priekules novada pašvaldībā saņemts  X (deklarētās dzīvesvietas adrese X, Priekules pagasts, Priekules novads) iesniegums, reģistrācijas Nr. 2.1.4/17/1690-S, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes vienības „Priekules palīgsaimniecības apbūvētas”, Kalnenieki, Priekules pag., Priekules nov., kadastra apzīmējums 6482 007 00092, 0,3 ha  platībā.

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „Priekules palīgsaimniecības apbūvētas” ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr. 14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.

Ar X zemes nomas līgums uz minēto zemes vienību nav slēgts.

X nomā pieprasījis arī zemi zem garāžām un kūtiņām, kuras atrodas uz zemes „Priekules palīgsaimn. apbūvētas”. Minētās būves nav reģistrētas valsts zemes dienesta kadastra reģistrā un neatrodas Priekules novada pašvaldības bilancē.

Priekules novada pašvaldībā ir saņemti iesniegumi zemes nomai, lai uzturētu garāžas, kuras atrodas minētajā īpašumā.

Zemi zem ēkām X iznomāt nevar, pirms nav noskaidroti visi ēku lietotāji.

            Saskaņā ar 26.09.2013. Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 3. punktu – neapbūvētus zemesgabalus bez apbūves tiesībām, kuri tiek iznomāti ar mērķi - lauksaimniecībā izmantojamā zeme kods - 0101, personīgo palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksu nosaka 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, saskaņā ar Priekules novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām” (protokols Nr.8, 14.§) 6. punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ

1. Iznomāt X, personas kods X, zemes gabalu 0.20 ha platībā no zemes vienības ar nosaukumu Priekules palīgsaimn. apbūvētas, apzīmējums kadastrā 6482 007 0092, sakņu dārza vajadzībām, saskaņā ar lēmumam pievienoto zemesgabala robežu skici. (pielikums Nr. 1), nosakot:

- nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā, neieskaitot PVN.

- nomas līguma termiņu no 2017.gada 1.augusta  līdz 2022.gada  31.jūlijam.

                  - Papildus nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus. 

2.    Uzdot Nekustamo īpašumu speciālistei Ilzei Lācītei sagatavot šim lēmumam atbilstošu līgumu.

3.    Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.   Par šī lēmuma izpildi atbildīga Nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte

5.   Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

Lēmums izsūtāms:                                       

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei Ilze Lācītei

1 eks. X.

PIELIKUMS

331. Par nekustamā īpašuma „X” , Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums X zemes vienības lietošanas mērķa maiņu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 331                    

(protokolsNr.3,23.punkts)

Par nekustamā īpašuma „X” , Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums X zemes vienības lietošanas mērķa maiņu

 priekules novada pašvaldībā saņemts X, dzīvojoša „X”, Vaiņodes novads, iesniegumu, kurā lūgts atļaut mainīt nekustamā īpašuma „X”, Priekules pagasts, Priekules novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X, lietošanas mērķi.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:

Nekustamais īpašums „X”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra Nr. X– 44,29 ha platībā, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000096995 uz X vārda.

            Nekustamais īpašums „X”, Priekules pag. Priekules novads sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem X, 23,51 ha platībā un X, 20,78 ha platībā.

 

Šobrīd zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0125 noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM- 0101).

Lietošanas mērķa maiņa nepieciešama platībai 0,01 ha, jo tā tiks iznomāta SIA „X, vēja ģeneratoru apakšstacijas izveidei.

            Plānotais lietošanas mērķis - Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201 .

 

        Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma „X”, Priekules pagasts, Priekules novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X plānotā izmantošana lauksaimniecības teritorija.

           Papildu izmantošana lauksaimniecības teritorijā, pēc Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026. gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.15. punktā paredzēta arī energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

          Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7 punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķu maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām un 18.punktu - nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks.

          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2., 17.7., 18. un 36.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Mainīt X esošajam īpašumam „X”, Priekules pag., Priekules nov., kadastra Nr. X,  nosakot dalīto lietošanas mērķi : zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X – 0,01  ha lielā platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu X – 23,50  ha lielā platībā , nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM- 0101).

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums izsūtāms :

 1 eks. Nekustamo īpašumu  speciālistei I. Lācītei

 1 eks. X

 1 eks. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, kac.liepaja@vzd.gov.lv .

 

332. Par Priekules novada pašvaldības 2017.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.17/3 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Priekules novadā” precizētās redakcijas apstiprināšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 332                    

(protokolsNr.3,24.punkts)

Par Priekules novada pašvaldības 2017.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.17/3 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Priekules novadā” precizētās redakcijas  apstiprināšanu

 Saistošie noteikumi “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Priekules  novadā” ir izstrādāti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

2017.gada 06.jūnijā ar Nr.1-18/4593 Priekules novada pašvaldībā  saņemta Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas vēstule “Par Priekules novada saistošajiem noteikumiem Nr.17/3”, kurā lūgts precizēt atsevišķus punktus.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto daļu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 39.1.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/3 ’’Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Priekules novadā” precizēto redakciju.

2. Saistošo noteikumu precizēto redakciju triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

3. Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publicēt Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.     

 

Pielikums - Saistošie noteikumi Nr.17/3                                                                 

333. Par ralliju „ Eiropas rallija čempionāta pirmā posma” organizēšanu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā

                                                                                                                                                Nr. 333

(protokolsNr.3,25.punkts)

Par ralliju „ Eiropas rallija čempionāta pirmā posma” organizēšanu

             Izskata SIA “X” tehniskā direktora X iesniegumu (reģ.Nr. 2.1.4/17/1972 - S no 07.07.2017.), kurā norādīts, ka šī gada 6.-8.oktobrī Liepājā un tās apkārtnē notiks Eiropas rallija čempionāta pirmais posms un lūdz atļauju izmantot Priekules novada pašvaldībā esošos ceļa posmus Virgas un Gramzdas pagasta teritorijā. Sacensību ātrumposms SS8 notiks 8.oktobrī notiks laika posmā no plkst. 07:00- 11:00. Ātrumposms SS11 notiks laika posmā no plkst. 11:30- 15:30.,atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Atļaut SIA „X” 2017.gada   no 2 – 4.oktobrim rīkot testa ātrumposmus Priekules pagasta teritorijā, izmantojot ceļus maršrutā C 94 Judu ceļš, C95 Jauninieku ferma – Birznieki, B82 Dzidras – Kalnu iela   izpildot šādus nosacījumus:

1) garantēt ceļa greiderēšanu divu darbu dienu laikā un grants segas atjaunošanu pēc nepieciešamības desmit darba dienu laikā pēc testa ātrumposma sacensībām, pirms tam noslēdzut ar pašvaldību ceļu apsekošanas aktus un uzrādot noslēgto līgumu līdz 2.oktobrim ar darbuzņēmēju par ceļu sakārtošanu.

2. Atļaut SIA „X” 2017. gada 8. oktobrī rīkot   ātrumposmus Gramzdas un Virgas pagasta teritorijā, izmantojot pašvaldības ceļus B36 Mazvirgas ceļš, B37 Brūveru ceļš, C80 Trekņu alejas ceļš, B66 Trekņu kapu ceļu maršrutā Virga - Paplaka -  Purmsāti – Gramzda  izpildot šādus nosacījumus:

1) garantēt ceļa greiderēšanu divu darbu dienu laikā un grants segas atjaunošanu pēc nepieciešamības desmit darba dienu laikā pēc autorallija sacensībām, pirms tam noslēdzot ar pašvaldību ceļu apsekošanas aktus un uzrādot noslēgto līgumu līdz 2.oktobrim ar darbuzņēmēju par ceļu sakārtošanu.

2) rakstiski saskaņot līdz 1.septembrim rallija norisi ar zemju īpašniekiem, kuru zemes robežojas ar rallijā izmantojamiem ceļiem.

334. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 27. jūlijā                                                                                                                                 

Nr. 334                   

(protokolsNr.3,26. punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 1.      15.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/3818” un nosūtīts X (X) uz viņa deklarēto dzīvesvietu X, Grobiņas novads, LV-3430.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 27.07.2017. X nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

2.      27.07.2017. X nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

-          par ēku īpašumu “X”, Priekules pagastā (kad.Nr. X, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 14815) par laiku 01.10.2010. – 30.06.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 6,75;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 5,05;

KOPĀ                                                             EUR 11,80;

-          par zemes īpašumu “X”, Priekules pagastā (kad.Nr. X), personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11409) par laiku 01.01.2013. – 30.06.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 60,83;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 40,75;

KOPĀ                                                             EUR 101,58.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 13 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.        Piedzīt bezstrīdus kārtībā no X (X),personas kods X,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu X,  Priekules pagastā, Priekules novadā (kad.nr. X) par laiku 01.01.2003. – 30.06.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 67,58;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 45,80;

KOPĀ                                                                        EUR 113,38

(Viens simts trīspadsmit euro, 38 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 10.septembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 11.septembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. X

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

335. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 27. jūlijā                                                                                                                                 

Nr. 335                   

(protokolsNr.3,27.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 

1.      07.03.2013. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2012.gadam Nr.13-4522” un nosūtīts X (šobrīd X) (X) uz deklarētās dzīvesvietas adresi “X”, Priekules novads, LV-3433.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 27.07.2017. X nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      27.07.2017. X nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu “X”, Virgas pagastā (kad.Nr. X) ir sekojošs:

-          par zemi (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 21598) par laiku 01.01.2012. – 31.12.2012.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 12,69;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 11,50;

KOPĀ                                                             EUR 24,19;

-          par ēkām (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 21599) par laiku 01.01.2012. – 31.12.2012.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 6,62;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 5,96;

KOPĀ                                                             EUR 12,58.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.    Piedzīt bezstrīdus kārtībā no X (X),personas kods X, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu X, Priekules novadā (kad.nr. X) par laiku 01.01.2012. – 31.12.2012., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 19,31;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 17,46;

KOPĀ                                                                        EUR 36,77

(Trīsdesmit seši euro, 77 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja– Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 10.septembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 11.septembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. X

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

336. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 27. jūlijā                                                                                                                                 

Nr. 337                   

(protokolsNr.3,28.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 1.      17.01.2014. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam Nr.14-87” un nosūtīts X (X) uz deklarēto dzīvesvietas adresi “X”, X, Priekules novads, LV-3433.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 27.07.2017. X nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      27.07.2017. X nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par ēku īpašumu “X”, Virgas pagastā (kad.Nr. X, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 17863) par laiku 01.10.2010. – 30.09.2014.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 8,78;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 6,85;

KOPĀ                                                             EUR 15,63;

 

-          par zemes īpašumu “X”, Virgas pagastā (kad.Nr. X, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 9777) par laiku 01.01.2013. – 30.09.2014.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 87,98;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 83,49;

KOPĀ                                                             EUR 171,47.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no X (X), personas kods X,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu X (kad.nr. X), Virgas pagastā, Priekules novadā par laiku 01.10.2010. – 30.09.2014., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 96,76;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 90,34;

KOPĀ                                                                        EUR 187,10

(Viens simts astoņdesmit septiņi euro, 10 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 10.septembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 11.septembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. X

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

337. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 337                  

(protokolsNr.3, 29.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX

1.      18.01.2017. tika sagatavoti „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/398” un „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/404” un nosūtīti XX (XX) uz norādīto korespondences saņemšanas adresi XX, XX, Priekules pagasts, Priekules novads,    LV-3434.

Maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti. Līdz pat 27.07.2017. XX nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus.

 

2.      27.07.2017. XX nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par zemes īpašumu XX, Kalētu pagastā (kad.Nr. XX, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 7217) par laiku 01.07.2002. – 31.12.2009.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 21,30;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 21,30;

KOPĀ                                                             EUR 42,60;

 

-          par zemes īpašumu XX, Kalētu pagastā (kad.Nr. XX, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 8591) par laiku 01.10.2010. – 30.06.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 50,68;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 23,91;

KOPĀ                                                             EUR 74,59;

 

-          par ēku īpašumu XX, Kalētu pagastā (kad.Nr. XX, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 16107) par laiku 01.07.2010. – 30.06.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 39,32;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 22,28;

KOPĀ                                                             EUR 61,60;

 

-          par dzīvokļa īpašumu XX, Kalētu pagastā (kad.Nr. XX, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 503546) par laiku 01.10.2010. – 30.06.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 26,37;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 16,48;

KOPĀ                                                             EUR 42,85;

 

-          par dzīvokļa īpašumu XX, Kalētu pagastā (kad.Nr. XX, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 503066) par laiku 01.10.2010. – 30.06.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 9,61;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 5,06;

KOPĀ                                                             EUR 14,67.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no XX (XX), personas kods XX,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem XX (kad.nr. XX), XX (kad.nr. XX) un XX (kad.nr. XX),  Kalētu pagastā, Priekules novadā par laiku 01.07.2002. – 30.06.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 147,28;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 89,03;

KOPĀ                                                                        EUR 236,31

(Divi simti trīsdesmit seši euro, 31 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 10.septembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 11.septembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. XX, XX;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

338. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 27. jūlijā                                                                                                                                 

Nr. 338                    

(protokolsNr.3, 30.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 

 1.      16.01.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/135” un nosūtīts X (X) uz norādīto korespondences saņemšanas adresi X, Priekules novadā, LV-3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 27.07.2017. X nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      27.07.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu “X”, Virgas pagastā (kad.Nr. X) ir sekojošs:

-          par zemi (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 9462) par laiku 01.10.2002. – 30.06.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 233,26;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 182,03;

KOPĀ                                                             EUR 415,29;

-          par ēkām (personīgā konta Nr. NINO sistēmā 16397) par laiku 01.01.2011. – 30.06.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 3,68;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 2,02;

KOPĀ                                                             EUR 5,70.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no X (X), personas kods X,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu X,  Virgas pagastā, Priekules novadā (kad.nr. X) par laiku 01.10.2002. – 30.06.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 236,94;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 184,05;

KOPĀ                                                                        EUR 420,99

(Četri simti divdesmit euro, 99 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 10.septembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 11.septembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. X

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

339. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 27. jūlijā                                                                                                                                 

Nr. 339                   

(protokolsNr.3,31.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 

1.      03.02.2015. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadam Nr.15-3456” un 05.02.2017. sagatavots “Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr. 2.6.48/17/2696” un nosūtīti X (X) uz viņa deklarēto dzīvesvietu X, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484.

Maksāšanas paziņojumi nav apstrīdēti. Līdz pat 27.07.2017. X nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus.

 

2.      27.07.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

-           par nekustamo īpašumu “X”, Kalētu pagastā (kad.Nr. X, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 12259) par laiku 01.01.2011. – 31.12.2015.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 37,48;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 25,59;

KOPĀ                                                             EUR 63,07,

-          par nekustamo īpašumu “X”, Kalētu pagastā (kad.nr. X, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 503086; 503567) par laiku 01.01.2010. – 30.06.2017.:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 47,08;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 27,92;

KOPĀ                                                             EUR 75,00.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no X (X), personas kods X,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem X (kad.nr. X) un X (kad.nr. X) Kalētu pagastā, Priekules novadā  par laiku 01.01.2010. – 30.06.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 84,56;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 53,51;

KOPĀ                                                                        EUR 138,07

(Viens simts trīsdesmit astoņi euro, 07 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 10.septembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 11.septembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. X;

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

340. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 27. jūlijā                                                                                                                                 

Nr. 340                    

(protokolsNr.3, 32.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 

1.      02.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/2351” un nosūtīts X (X) uz viņa deklarēto dzīvesvietu “X”, Priekules pagastā, Priekules novadā, LV-3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 27.07.2017. X nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      27.07.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu “X”, Priekules pagastā (kad.Nr. X, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 10776) par laiku 01.01.2000. – 30.06.2017. ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 151,85;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 100,46;

KOPĀ                                                             EUR 252,31.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no X(X), personas kods X,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu “X”, Priekules pagastā, Priekules novadā (kad.nr. X) par laiku 01.01.2000. – 30.06.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 151,85;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 100,46;

KOPĀ                                                                        EUR 252,31

(Divi simti piecdesmit divi euro, 31 cents).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 10.septembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 11.septembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. X

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

341. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 27. jūlijā                                                                                                                                 

Nr. 341                   

(protokolsNr.3, 33.punkts)

 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 

1.      09.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/3061” un nosūtīts X (X) uz viņa deklarēto dzīvesvietu X, Priekules novadā, LV-3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 27.07.2017. X nav paziņojis, ka nebūtu saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      29.06.2017. Priekules novada pašvaldībā saņemta zvērinātas tiesu izpildītājas X vēstule (reģ.ar indeksu 2.1.20/17/1906-S), kurā viņa informē, ka uz X piederošo nekustamo īpašumu “X”, Priekules novadā tiek vērsta piedziņa.

 

3.      27.07.2017. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu “X”, X (kad.Nr. X, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11607) par laiku 01.04.2015. – 30.06.2017. ir sekojošs:

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 126,59;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 25,11;

KOPĀ                                                             EUR 151,70.

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no X (X), personas kods X,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu X, Priekules novadā (kad.nr. X) par laiku 01.04.2015. – 30.06.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 126,59;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 25,11;

KOPĀ                                                                        EUR 151,70

(Viens simts piecdesmit viens euro, 70 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 10.septembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 11.septembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. X

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

 

342. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 27. jūlijā                                                                                                                                 

Nr. 342                    

(protokolsNr.3, 34.punkts)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no X

 

1.      09.02.2017. tika sagatavots „Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam Nr.2.6.48/17/3057” un nosūtīts X (X) uz viņas deklarēto dzīvesvietu “X”, Priekules novadā, LV-3434.

Maksāšanas paziņojums nav apstrīdēts. Līdz pat 27.07.2017. X nav paziņojusi, ka nebūtu saņēmusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.

 

2.      29.06.2017. Priekules novada pašvaldībā saņemta zvērinātas tiesu izpildītājas X vēstule (reģ.ar indeksu 2.1.20/17/1906-S), kurā viņa informē, ka uz X piederošo nekustamo īpašumu “X”, Priekules pagastā, Priekules novadā tiek vērsta piedziņa.

 

3.      27.07.2017. X nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir sekojošs:

 

-          par nekustamo īpašumu “X”, X(kad.Nr. X, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 11606) par laiku 01.04.2014. – 30.06.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 181,24;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 50,56;

KOPĀ                                                             EUR 231,80

 

-          par nekustamo īpašumu “X”, X(kad.Nr. X, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 34698) par laiku 01.01.2013. – 30.06.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 112,82;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 43,36;

KOPĀ                                                             EUR 156,18

 

-          par nekustamo īpašumu “Xi”, X (kad.Nr. X, personīgā konta Nr. NINO sistēmā 10939) par laiku 01.01.2014. – 30.06.2017.

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 604,61;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 186,53;

KOPĀ                                                             EUR 791,14.

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 1.daļas 11.punktu un 26.pantu,

atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

 1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā no X (X), personas kods X,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem X (kad.nr. X), X (kad.nr. X) un X (kad.nr. X),  X, Priekules novadā par laiku 01.01.2013. – 30.06.2017., sekojoši:

 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatsumma – EUR 898,67;

nokavējuma nauda līdz 27.07.2017. –            EUR 280,45;

KOPĀ                                                                        EUR 1179,12

(Viens tūkstotis viens simts septiņdesmit deviņi euro, 12 centi).

 

 1. Piedzītās naudas summas ieskaitīt piedzinēja – Priekules novada pašvaldības,               reģ.Nr. 90000031601, A/S „SWEDBANK” kontā Nr. LV30 HABA 0551 0185 98451.

 

 1. Brīdinām, ka, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361.pantu, šis lēmums labprātīgi izpildāms līdz 2017.gada 10.septembrim.

 

 1. Ja šis lēmums nebūs izpildīts labprātīgi, 2017.gada 11.septembrī tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

 

 1. Lēmuma piespiedu izpilde tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

 1. Piedziņa tiks vērsta uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

Piespiedu izpilde tiks veikta uz nodokļa parādnieka rēķina.

 

 1. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Lēmums nosūtāms:

1 eks. X

1 eks. Priekules novada pašvaldības juristei Inārai Avotiņai;

1 eks. Priekules novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

343. Par Priekules novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām

 LĒMUMS

Priekulē

2017. gada 27. jūlijā                                                                                                                                 

Nr. 343                    

(protokolsNr.3, 35.punkts)

 Par Priekules novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām

 

Atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1. Noteikt atsevišķas paraksta tiesības sekojošām Priekules novada pašvaldības amatpersonām:

 

1) Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vijai Jablonskai;

2) Priekules novada pašvaldības  domes priekšsēdētājas vietniekam Ainaram Cīrulim.

 

2. Noteikt paraksta tiesības Priekules novada pašvaldības galvenajai grāmatvedei un galvenās grāmatvedes vietniecei uz dokumentiem, kas saistīti ar grāmatvedības darbu. 

344. Par grozījumiem pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 344                   

(protokolsNr.3, 36.punkts)

Par grozījumiem pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvā

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumu (prot.Nr.8, 50.) “Par Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvu izveidota pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) četru locekļu sastāvā.

Sakarā ar to, ka darba tiesiskās attiecības ar pašvaldību izbeigusi viena no komisijas loceklēm, komisijas sastāvā izdarāmi grozījumi, paplašinot komisijas skaitlisko sastāvu un iekļaujot komisijas sastāvā divus komisijas locekļus.

Ņemot vērā, ka komisija lēmuma pieņem ar balsu vairākumu, komisijas skaitliskajā sastāvā nepieciešams izdarīt grozījumus, palielinot komisijas skaitlisko un nosakot, ka komisija darbojas piecu locekļu sastāvā.

Vakances uz komisijas locekļa amata vietu izsludinātas Priekules novada pašvaldības mājas lapā www.priekulesnovads.lv. Kandidatūru darbam komisijā pieteikuši divi kandidāti Vaida Šeflere, dzīvojoša Liepājas iela 7 – 14, Priekule, Priekules novads un Rolands Frickauss, dzīvojošs Aizputes ielā 20 – 2, Priekule, Priekules novads. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

1. Izslēgt no pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāva Vēru Rubezi.

2. Ievēlēt pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvā Vaidu Šefleri un Rolandu Frickauss.

3. Izdarīt grozījumus 2016.gada 28.aprīļa lēmuma (Nr.8, 50.) “Par Pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvu” 1.punktā vārdu “četri” aizstājot ar vārdu “pieci”.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums paziņojams pašvaldības pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un novērtēšanas komisijai.

Vaidai Šeflerei uz elektroniskā pasta adresi XX.

Rolandam Frickauss uz elektroniskā pasta adresi XX.

Dokumentu pārvaldības nodaļai.

345. Par grozījumiem pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām sastāvā

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 345                 

(protokolsNr.3, 37.punkts)

Par grozījumiem pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām sastāvā

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 29.augusta lēmumu (prot.Nr.5, 9.§) “Par Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām izveidošanu” izveidota komisija Priekules novada pašvaldības komisija sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – komisija) septiņu  locekļu sastāvā.

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2014.gada 29.maija, 2014.gada 25.septembra, 2017.gada 23februāra un 30.marta Priekules novada pašvaldības domes lēmumiem izdarītas izmaiņas komisijas sastāvā.

Priekules novada pašvaldībā saņemts komisijas locekļa Guntara Jankus iesniegums Nr.2.1.4/17/2006-S par viņa izslēgšanu no komisijas sastāva.

Uz komisijas locekļa amata vietu izsludināta vakance Priekules novada mājas lapā www.priekulesnovads.lv. Kandidatūru komisijas locekļa vakancei pieteicis Dāvis Strazds, dzīvojošs Skolas iela 6 – 6, Gramzda, Priekules novads.

No iepriekš minētajiem pašvaldības domes lēmumiem konstatējams, ka sākotnējais komisijas sastāvs izveidots septiņu komisijas locekļu sastāvā. Lēmumos nav informācijas par to, ka komisijas locekļu skaitliskais sastāvs būtu samazināts. Secināms, ka uz lēmuma pieņemšanas brīdi, komisija darbojas piecu locekļu sastāvā. Šāds sastāvs, ņemot vērā komisijas kompetenci un uzdevumus, ir pietiekams un samērīgs. Līdz ar Priekules novada pašvaldības dome konstatē, ka veicamas izmaiņas komisijas locekļu skaitliskajā sastāvā, samazinot komisijas locekļu skaitlisko sastāvu, no septiņiem komisijas locekļiem līdz pieciem.

Ņemot vērā, ka komisijas sastāvā laikā no tās izveidošanas līdz šā lēmuma pieņemšanai, ir notikušas apjomīgas izmaiņas, lietderīgi būtu atcelt 2013.gada 29.augusta lēmumu (prot.Nr.5, 9.§), komisijas skaitlisko un personālsastāvu apstiprināt no jauna.

Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 29.augusta Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām nolikuma 2.punktu komisiju izveido, ne mazāk kā 5 locekļu sastāvā un personālsastāvu nosaka, veic izmaiņas tās sastāvā un izbeidz tās darbību ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

Izveidot, komisiju sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām 5 (piecu) komisijas locekļu sastāvā.

1.      Apstiprināt komisiju sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām šādā sastāvā:

1.1.Mārcis Zīverts – priekšsēdētājs

1.2.Raimonds Runts

1.3.Ruta Balode

1.4.Una Ržepicka

1.5.Dāvis Strazds

2.      Atcelt 2013.gada 29.augusta lēmumu (prot.Nr.5, 9.§) “Par Priekules novada pašvaldības komisijas sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām izveidošanu”.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Lēmums paziņojams pašvaldības komisijai sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām;

Dāvim Strazdam uz elektroniskā pasta adresi: XX;

Dokumentu pārvaldības nodaļai.

346. Par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu

 LĒMUMS

Priekulē

2017.gada 27. jūlijā                                                                                                                                  

Nr. 346                    

(protokolsNr.3, 38.punkts)

 

Par Priekules novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu

             Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma (turpmāk – Likums) 5.panta pirmo daļu novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas ievēlē attiecīgā novada vēlēšanu komisiju.

            Priekules novada vēlēšanu komisija darbojas 7 locekļu sastāvā.

            Saskaņā ar Likuma 9.pantu vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka attiecīgā dome.

Pamatojoties uz Likuma 1., 5. un 9.pantu, atklāti balsojot PAR – 14 (VijaJablonska, Ainars Cīrulis, Inita Rubeze, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Tatjana Ešenvalde, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

 

1.      Noteikt Priekules novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2017.gada 11.augustam.

 

2.      Paziņojumu par kandidātu pieteikšanas termiņu izlikt redzamā vietā pie novada pašvaldības un pagasta pārvalžu ēkām un publicēt novada mājaslapā.

 

3.      Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.